Porządek obrad

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 24 lutego  2005 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXX sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja na temat współpracy Gminy Gryfino z gminami partnerskimi - DRUK  Nr 1/XXXI.
- uwagi i zapytania.

VI. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Oddziałowi Rejonowemu w Gryfinie, na okres 10 lat pomieszczeń użytkowych, o łącznej pow. 175,45 m2, znajdujących się w budynku gminnym, położonym  w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 3d, na działce nr 163/2, na prowadzenie działalności  charytatywnej - DRUK Nr 2/XXXI,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. Borzym - działka nr 53/3 - DRUK Nr 2-1/XXXI,
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego garaży znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157 - DRUK Nr 2-2/XXXI,
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu usługowego nr 1a w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157 - DRUK Nr 2-3/XXXI,
 5. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej - DRUK Nr 2-4/XXXI.
 6. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. - DRUK Nr 2-5/XXXI.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 3/XXXI,
 2. nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 3-1/XXXI.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 4/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Zmiana uchwały Nr X/154/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek - DRUK Nr 5/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 6/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wezwania p. Arkadiusza Bienicewicza do zmiany uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 7/XXXI.

 2.  wezwania p. Anny Hładka – Kowal oraz p. Pawła Kowal do zmiany uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 7-1/XXXI.
 3. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 7-2/XXXI.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr:
118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 - obręb 3 miasta Gryfino - rejon ul. Pionierów - DRUK Nr 8/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Ogłoszenie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie - DRUK  Nr 9/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Uchylenie uchwały Nr XXVII/383/04 w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - DRUK Nr 10/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005 - DRUK Nr 11/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIII. Wolne wnioski i informacje.