Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  24 lutego  2005r.


Radna Magdalena Chmura - Nycz
695/XXXI/05
- na poprzedniej sesji oraz w dniu dzisiejszym wycofano z porządku obrad sesji projekty uchwał, które dotyczyły spraw p. Hładki i p. Bienicewiczów.  Pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu powiedział, że trwają rozmowy i sprawa zostanie rozstrzygnięta na sesji nadzwyczajnej. Prawdopodobnie  rozmowy nie trwają, ponieważ ww. osoby są obecne na dzisiejszej sesji. Nie poinformowano ich, że Rada Miejska w dniu dzisiejszym nie będzie obradowała nad ich sprawami. Proszę p. Burmistrza o zwołanie spotkania z zainteresowanymi osobami oraz zaproszenia radnych na to spotkanie. Z prasy lokalnej dowiedziałam się, że jest to sprawa ważna i dlatego nie powinniśmy odkładać jej załatwienia. Proszę o ustosunkowanie się do ww. sprawy, aby nie było tak, że to opieszałość Rady Miejskiej powoduje zaniedbania w jej załatwieniu.

696/XXXI/05 - w dniu dzisiejszym Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prognozy długu publicznego. Pan Burmistrz udzielając wywiadu prasie lokalnej powiedział, że w naszej gminie zostały przeprowadzone kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę Pana Burmistrza o przedstawienie wszystkich protokołów pokontrolnych, jakich lat dotyczyły kontrole i jakie są opinie?

697/XXXI/05 - zgłosili się do mnie p. Mariusz i Wiesław Kamińscy w sprawie podziału działki nr 167 przy ul 1 Maja w Gryfinie. W budynku, który jest ich własnością praktykę lekarską prowadzą p. Anita Mazur – Kordowska  i p. Krzysztof Kordowski. Osoby prowadzące praktykę lekarską zwrócili się do właścicieli budynku o możliwość wybudowania schodów, co umożliwi pacjentom lepsze dojście. Starostwo Powiatowe zgodziło się odsprzedać p. Kamińskim część swojej działki na ten cel. Następnie wystąpiono do gminy o podział działki nr 167/3. W planie zagospodarowania przestrzennego jest możliwość utworzenia tam ciągu pieszego, jednak gmina wypowiedziała się negatywnie na ww. wniosek. Uważam, że jest tu wiele niejasności i dlatego przedstawię Komisji Rewizyjnej  komplet dokumentów aby zapoznała się ze sprawą. Ww. osoby prowadzą działalność gospodarczą na naszym terenie, płacą podatki do naszego budżetu i nie należy utrudniać im pracy. Proszę  p. Burmistrza o ustosunkowanie się do sprawy.

698/XXXI/05 - na poprzedniej sesji prosiłam p. Burmistrza o przedstawienie planu  i sprawozdania z przeprowadzonych w urzędzie badań audytowych. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam takiej dokumentacji. Pytałam również czym na dzień dzisiejszy zajmuje się była audytor w Urzędzie Miasta i Gminy? Pan Burmistrz na poprzedniej sesji powiedział, że jest specjalistą ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej dowiedziałam się, że jest osobistą asystentką p. Burmistrza. Gryfino nie jest dużym miastem i krążą pogłoski, że była, czy niedoszła audytor na dzień dzisiejszy zarabia ponad 6.000 zł. Proszę o informację jakie wynagrodzenie otrzymuje była audytor i jaki jest zakres jej obowiązków? Na początku  kadencji p. Burmistrz mówił, że wprowadzane są oszczędności z tytułu tego, iż nie powołuje się drogiego wice burmistrza.  Obecnie dowiadujemy się, że była audutor zarabia tak dużo. Ponadto chciałabym wiedzieć, co na dzień dzisiejszy będzie robiła p. Sekretarz oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w przypadku, gdy jest tam  jeszcze jedna osoba tak dobrze uposażona?

699/XXXI/05 - na dzisiejszej sesji wycofano z porządku obrad projekt uchwały dotyczący PUK. Pan Burmistrz powiedział, że nie wszyscy radni przekonani są do tej sprawy. Projekt uchwały w ww. sprawie otrzymałam na posiedzeniu Komisji. W tym dniu nie było p. Skarbnik i nikt nie ustosunkował się do sprawy. Chcąc zapoznać się ze sprawą poszłam do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na spotkanie z Dyrektorem. Podczas spotkania zostałam poinformowana, że p. Burmistrz zakazał Dyrektorowi przekazywać  jakichkolwiek dokumenty. Sprawa dotyczy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Gdzie ja jako radna mam zapoznać się ze sprawą  jak nie u źródła? Czy to prawda, że p. Burmistrz wydał taką decyzję. Proszę o ustosunkowanie się do sprawy.

Radny Jan Kozłowski
700/XXXI/05
- w miejscowości Krzypnica odbywa się bardzo duży ruch samochodowy, który stwarza zagrożenie dla pieszych. Były wypadki potrąceń dzieci, na szczęście nieśmiertelne. Proszę o podjęcie działań mających na celu wybudowanie chodnika w ww. miejscowości.

701/XXXI/05 - w Krzypnicy zapadła się zatoczka autobusowa, którą trzeba wyremontować. Należy w tej sprawie dogadać się z właścicielem drogi i ewentualnie wspólnie dokonać naprawy.

702/XXXI/05 - podczas przebudowy wiaduktu źle wykonano drogę wjazdową do Nowego Czarnowa oraz drogę wyjazdową w kierunku Gryfina. Obecnie droga wyjazdowa w kierunku Gryfina jest w bardzo złym stanie, co grozi uszkodzeniem zawieszenia w samochodach. Były prowadzone rozmowy w tej sprawie oraz miało odbyć się spotkanie. Chciałbym otrzymać więcej  informacji w tej sprawie.

703/XXXI/05 - kiedy spotkamy się z wszystkimi zarządcami dróg? Takie spotkanie jest bardzo potrzebne. Radni wiedzą jaki jest stan dróg w terenie i chcą o tym rozmawiać z zarządcami. Bardzo proszę o zorganizowanie takiego spotkania.

704/XXXI/05 - mieszkańcom budynku „Pod Platanem” ustalono limit poboru wody w ilości  3m3 na jednego mieszkańca plus ścieki. Dlaczego ustalono taki limit poboru wody? Ponadto w ww. budynku są skrzynki z licznikami do pomiaru poboru wody i ciepła. Moim zdaniem oraz mieszkańców jest to, że właścicielem budynku oraz licznika jest użytkownik, który ma prawo zajrzeć do swojej skrzynki i sprawdzić jego stan. Ma również prawo do ustalenia wspólnie z GTBS limitu poboru wody na jedną osobę. Obecnie mieszkańcy tego budynku nie mają do nich dostępu. Co jest tego przyczyną?

Radny Antoni Rak
705/XXXI/05
- aktualnie w naszej gminie nie ma mieszkań socjalnych. Lista oczekujących jest bardzo długa. Proszę p. Burmistrza o podjęcie pilnych starań w sprawie powołania w jak najszybszym czasie grupy remontowo – budowlanej, która rozpocznie remont pomieszczeń w budynkach przekazanych gminie, a znajdujących się w Nowym Czarnowie. Mogą tam powstać mieszkania socjalne.

706/XXXI/05 - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy program uroczystości związanych z zakończeniem obchodów jubileuszu 750- lecia oraz 60 rocznicą polskości Gryfina w dniach 20 – 21 marca br. Aby upamiętnić tę datę proponuję nadać nazwę „skwer 750 – lecia Gryfina” dla placu znajdującego się wzdłuż  murów obronnych przy ul. Bolesława Chrobrego, Adama Rapackiego i Kościelnej w Gryfinie. Nazwę tę należy nadać na najbliższej sesji, a najlepiej na uroczystej. Można ustawić tam głaz, na którym będzie umieszczona tablica z nazwą placu.

Radna Janina Nikitińska
707/XXXI/05
- budynek, w którym mieści się świetlica oraz Filia Biblioteki Publicznej w Chwarstnicy ulega systematycznej degradacji z powodu nieszczelnych okien. Ww. okna wymagają natychmiastowej wymiany. Podczas opadów  deszczu podłoga zalewana jest wodą, co w krótkim czasie doprowadzi do zwiększenie rozmiarów zniszczeń. Wnoszę o dokonanie oględzin budynku, przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych usuwających już powstałe szkody oraz zabezpieczenie budynku przed dalszym niszczeniem.

708/XXXI/05 - mieszkańcy Daleszewa i Radziszewa wystosowali prośbę następującej treści:

  • „zwracamy się o pomoc w sprawie pozostawienia biblioteki na naszym terenie.  Jesteśmy zbulwersowani faktem zamknięcia tej jedynej bezpłatnej dla nas  rencistów rozrywki. Nie mamy pieniędzy na zakup książek, gdyż niejednokrotnie brakuje nam na wyżywienie lub na opał. Dlaczego starszym schorowanym ludziom zamyka się dostęp do czytania? Gdzie mamy się zwrócić aby biblioteka została przeniesiona do świetlicy, gdzie obecnie mieści się stowarzyszenie emerytów. Dlaczego nas tak traktują? Czy czytelnicy nie maja żadnych praw? W związku z prośbą wielu czytelników chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego biblioteka została przeniesiona do szkoły? Poprzednie usytuowanie biblioteki było bardzo dobre z tego względu, że mieściło się pośrodku, na granicy między Daleszewem i Radziszewem. Dużo ludzi chętnie by korzystało z biblioteki lecz udaremniono im to. Mając powyższe na uwadze prosimy o pomoc w tej sprawie”.

Pod prośbą są podpisy mieszkańców.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - do mnie również wpłynęła lista mieszkańców, którzy chcą przeniesienia biblioteki do świetlicy wiejskiej. Biblioteka nie została zamknięta, tylko przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Radziszewie na wniosek mieszkańców uczestniczących w spotkaniu w liczbie około 80 osób. Biblioteka funkcjonowała i funkcjonuje nadal. W celu rozwiązania ww. problemu spotkaliśmy się z Dyrektorem Biblioteki i p. Burmistrzem Kudukiem. Dyrektor Biblioteki p. Kemmling usilnie przekonywał nas, że w szkole wzrosła zdecydowanie ilość wypożyczanych książek i biblioteka powinna tam pozostać.

Radna Janina Nikitińska - pomieszczenie w szkole, które przeznaczono na bibliotekę znajduje się w piwnicy, jego powierzchnia wynosi około 22 m2 , a wysokość 2,13 m. Ponadto na suficie umieszczone są rury od centralnego ogrzewania. W pomieszczeniu są dwa okienka o rozmiarach 30cm na 32cm. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w poniedziałek spotykamy się w Daleszewie  i Radziszewie. Będzie tak jak chcą mieszkańcy.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
709/XXXI/05
- 28 grudnia 2004r. przekazaliśmy dla Starostwa Powiatowego 600.000 zł,- na budowę windy. Na jakim etapie jest realizacja budowy windy w szpitalu? Co dzieje się z pieniędzmi, które wpłaciła na ten cel gmina, czy są one  ulokowane na oprocentowanym koncie? Z tego co widać, to nie przystąpiono jeszcze do budowy windy.

Radny Czesław Kapusta
710/XXXI/05
- w Wełtyniu po byłej żwirowni została ogromna dziura. Wysokość dołu wynosi około 5m. Naruszone zostały cieki wód gruntowych i zdewastowano środowisko. Właściciel działki po decyzji o wyeksploatowaniu piasku  otrzymał polecenie wykonania rekultywacji terenu. Obecnie okazało się, że właściciel terenu planuje zasypanie dołu popiołami. Ponad rok temu  otrzymał na to wstępne zezwolenie z gminy. Przez cały rok ani sołtys, ani  radny, ani mieszkańcy Wełtynia nic o tym nie wiedzieli.  Dowiedzieliśmy się o tym na trzy dni przed przywózką popiołów  z Elektrowni. Mieszkańcy Wełtynia zaczęli protestować, ponieważ nie  zgadzają się na takie rozwiązanie. Teren, na którym znajduje się była żwirownia wchodzi w skład rejonu „Natura 2000”. Proszę, aby gmina zmieniła swoją decyzję w tej sprawie. Rekultywacja polega na przywróceniu tych terenów do użytków rolnych, a nie na zasypaniu dołu popiołami,  przykryciu warstwą ziemi i zasadzeniu lasu. Negatywną opinię w sprawie zasypania dołu popiołami wydał już Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska oraz Park Krajobrazowy. Prosimy p. Burmistrza aby również zmienił w tej sprawie decyzję Urzędu Miasta i Gminy na negatywną.

Radny Zdzisław Kmieciak
711/XXXI/05
- mieszkańcy ul. Morenowej w Czepinie będą mieli poważny problem dotyczący podłączenia się do kanalizacji. Podłączenie posesji p. Pasika jest niemożliwe. Uważam, że wykonawca zadania, projektant oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy powinni w jak najszybszym terminie pojechać na miejsce i rozwiązać istniejący problem. Proszę o zajęcie się sprawą.

712/XXXI/05 - w Czepinie przy ul Gryfińskiej 18 zapada się jezdnia. Jest to bardzo poważna sprawa. Ponadto studzienki na drodze są również w katastrofalnym stanie. Należy jak najszybciej spotkać się z zarządcą drogi oraz z jej wykonawcą, aby omówić wszystkie sprawy.

713/XXXI/05 - zdaniem wielu kierowców i moim istnieje potrzeba zamontowania świateł na skrzyżowaniu ulic Bolesława Chrobrego - Piastów w Gryfinie. Obecnie włączenie się w ulicę Bolesława Chrobrego przy wyjeździe z ulicy  Piastów jest bardzo trudne. Proszę o podjęcie działań w tej sprawie.

714/XXXI/05 - na drodze przy kościele w Czepinie jest zamontowane bardzo małe lustro co utrudnia kierowcom wyjazd spod kościoła po odbytym nabożeństwie. Proszę o zamontowanie większego lustra na ww. drodze.

715/XXXI/05 - należy zamontować lustro na drodze krajowej nr 31 przy wyjeździe z ulicy Topolowej w Czepinie i włączenie się w ul. Gryfińską. Lustro w tym miejscu jest niezbędne.

716/XXXI/05 - wspólnie z radnym Kazimierzem Fischbachem zgłaszaliśmy interpelację odnośnie tego, że przez przejście graniczne Gryfino – Mescherin nie są przepuszczane samochody osobowe, w których zamontowana jest krata.  Takie samochody uznawane są za ciężarowe. Wnioskowaliśmy o podjęcie działań mających na celu umożliwienie przejazdu ww. samochodom przez przejście graniczne. Jednak do tej pory nic się nie zmieniło. Pomorski Oddział Straży Granicznej odpisał mi, że jest umowa o przejeździe  samochodów osobowych z wyłączeniem ruchu autobusowego.
Przecież zgłaszając interpelację w tej sprawie nie mówiłem o autobusach. Ponadto poinformowano mnie, że na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4.05.2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów prawodawca określił wzór dowodów rejestracyjnych pojazdów, w których wymienia się rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie. Wpisany w dowodzie rejestracyjnym rodzaj pojazdu powinien być zgodny z przepisami prawa o ruchu drogowym. Oznacza to, że  przy wpisaniu w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego CINQUECENTO „samochód ciężarowy” nie można będzie przejechać nim przez przejście graniczne. Jest to utrudnianie przedsiębiorcom funkcjonowania. Uważam, że w umowie należy określić, iż przez przejście graniczne mogą przejeżdżać samochody o ciężarze do 3,5 tony. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Artur Nycz
717/XXXI/05
- niedawno przyjęliśmy Program Rozwoju Lokalnego, w którym jest zapis o utworzeniu Gryfińskiego Parku Przemysłowego. Mam nadzieję, że w tym roku przystąpimy do realizacji zadania, a w budżecie gminy na przyszły rok zostaną zarezerwowane pieniądze na ten cel. Będą również przygotowane odpowiednie wnioski o dotację na to zadanie. Chciałbym dowiedzieć się jak gdzie ma powstać ww. Park, jak będzie funkcjonował, jaka jest koncepcja jego utworzenia?

718/XXXI/05 - obecnie w mediach toczy się dyskusja w sprawie nałożenia podatku VAT na opłatę za wieczyste użytkowanie. Różne są stanowiska samorządów w tej sprawie. Rozumiem, że w naszej gminie nie będzie przerzucania podatku VAT na wieczystych użytkowników? Uważam, że powinniśmy zastanowić się nad zaskarżeniem do Trybunału Konstytucyjnego przepisów ustawy w tym zakresie, ponieważ jest to kolejne przerzucenie obowiązków państwa na gminę.

719/XXXI/05 - p. Burmistrz powiedział, że sam wnioskował do Prokuratury o zbadanie sprawy. Prawdopodobnie Rada Miejska nie została o tym powiadomiona. Chciałbym dowiedzieć się w jakiej sprawie p. Burmistrz sam na siebie złożył doniesienie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w sprawie samochodu.

Radny Artur Nycz - jeżeli dobrze pamiętam, to był to wniosek klubu radnych PO i PiS

Radny Janusz Skrzypiński
720/XXXI/05
- w grudniu 2004 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego miał podjąć  uchwałę o przekazaniu naszej gminie obiektów w Nowym Czarnowie. Czy taka uchwała została podjęta przez Radę Sejmiku i czy gmina przejęła już obiekty? Jeżeli tak, to jaki jest stan ich zabezpieczenia przed dewastacją oraz kradzieżą?

721/XXXI/05 - należy podjąć prace projektowe związane z remontem drogi do Parsówka. Około 800 m ww. drogi jest własnością Gminy Gryfino, a pozostała część należy do Gminy Bielice. Stan ww. drogi jest bardzo zły.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - projekt jest już zrobiony.

Radny Janusz Skrzypiński
722/XXXI/05
- w Dołgie jest 150 metrowy odcinek drogi gminnej skanalizowany oraz wyłożony krawężnikami. Pan Burmistrz informował, że będzie nadwyżka budżetowa w kwocie około 4 mln zł. Proszę o wylanie nakładki na ww. drodze lub wyłożenie jej polbrukiem. Wykonanie zadania przyczyni się do tego, że nie trzeba będzie ponosić kosztów związanych z modernizacją istniejącego tam odcinka drogi, który jest utwardzony żużlem.

Radny Kazimierz Płonka
723/XXXI/05
- od dłuższego czasu proszę o naprawę drogi na odcinku Gryfino – Szczawno-  Żórawie. Ww. droga jest w bardzo złym stanie. Jednak do tej pory nic się nie zmieniło. Obecnie spadł śnieg i droga jest prawie nieprzejezdna. Na jakim etapie jest porozumienie gminy z powiatem w sprawie remontu ww. drogi?

724/XXXI/05 - podczas silnych wiatrów na ww. drogę spadają z rosnących tam drzew suche konary i gałęzie, co stanowi duże zagrożenie. Proszę o dokonanie przecinki drzew szczególnie górnej części. Należy również dokonać  przecinki krzewów przy tej drodze.

725/XXXI/05 - od roku czasu posiadam w Szczawnie warsztat stolarski. Przyjeżdżają do mnie klienci z różnych stron Polski i nie tylko z Polski. Staram się im wytłumaczyć jak dojechać do Szczawna, co nie jest takie proste. Tablica z nazwą miejscowości umieszczona jest w połowie drogi brukowej, pomiędzy dwoma drzewami i jest niewidoczna. Nie ma też tablicy informacyjnej wskazującej, gdzie mieści się Szczawno. Proszę, aby przy drodze głównej biegnącej do Borzymia ustawiono drogowskaz z określeniem ile jest jeszcze metrów do Szczawna. Oprócz mojego warsztatu mieści się tam hurtownia zabawek i olbrzymia szklarnia. Klienci hurtowni również nie  mogą trafić do Szczawna. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Marek Sanecki
726/XXXI/05
- przed paru laty powstała ścieżka rowerowa w kierunku Wełtynia, która kończy się na skraju lasu. Czy prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu dokończenie budowy ścieżki aż do Wełtynia? Jeżeli nie prowadzi się takich prac, to dlaczego?

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz
727/XXXI/05
- na jakich zasadach klub AA „Feniks” będzie użytkował pomieszczenia w budynku przy ul Sprzymierzonych 8 w Gryfinie, które będziemy remontowali?

728/XXXI/05 - p. Burmistrz w swoim sprawozdaniu poinformował o rozdziale pieniędzy dla organizacji pozarządowych. Dysproporcje, które zauważyłam są niepokojące. Na przykład kwota na popularyzację harcerstwa, które może objąć dużą  grupę społeczną wynosi 2.000 zł, a na działalność integrującą środowiska sybirackie i kombatanckie 8.000 zł. Skąd takie dysproporcje? Czy w budżecie gminy zaplanowano 1.000.000 zł na te zadania?

729/XXXI/05 - jeżeli chodzi o ogłoszenie konkursu na Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, to chciałabym się dowiedzieć, czy nie można było zaproponować p. Perlik prowadzenia MDK do czasu rozwiązania jednostki?

730/XXXI/05 - w swoim sprawozdaniu p. Burmistrz wykazuje, że ferie w mieście prowadzi GDK. Nie informuje natomiast, że wiele instytucji podległych gminie również zajmuje się prowadzeniem takiej działalności. Dlaczego?

731/XXXI/05 - przechodząc przez Plac Sybiraków, zatrzymując się przy obelisku i czytając napis na umieszczonej tablicy odnosi się wrażenie, że w odzyskiwaniu niepodległości brali udział tylko i wyłącznie Sybiracy. Natomiast popiersie  Józefa Piłsudskiego znalazło się tam przypadkiem. Uważam, że należy to zmienić i przy upamiętnianiu niepodległości wymienić większą grupę społeczną,  np. Pionierów Ziemi Gryfińskiej, itp.

732/XXXI/05 - Radny Antoni Rak wspomniał o programie zakończenia obchodów jubileuszu 750 – lecia oraz 60 rocznicy polskości Gryfina. Wydaje mi się, że składanie kwiatów we wszystkich miejscach nie ma sensu. Powinniśmy wybrać jedno miejsce, które najbardziej wiąże się z 750 – leciem i tam złożyć kwiaty. Pod „Golgotą Wschodu” złożyliśmy kwiaty podczas rocznicy napadu na Polskę przez Niemcy. Właściwie przy każdej okazji składamy tam kwiaty. Uważam, że rocznica 750 – lecia Gryfina nie ma z tym nic wspólnego.