Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXI/05  z  XXXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 24 lutego  2005 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1150.

Radni nieobecni:

 • Krystyna Gazdecka,
 • Maciej Szabałkin.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 19 radnych.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.
Z ww. porządku obrad sesji wycofano projekty uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Oddziałowi Rejonowemu w Gryfinie, na okres 10 lat pomieszczeń użytkowych, o łącznej pow. 175,45 m2, znajdujących się w budynku gminnym,  położonym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 3d, na działce nr 163/2, na prowadzenie działalności charytatywnej - DRUK Nr 2/XXXI,

 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej - DRUK Nr 2-4/XXXI,

 3. wezwania p. Arkadiusza Bienicewicza do zmiany uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 7/XXXI,

 4. wezwania p. Anny Hładka – Kowal oraz p. Pawła Kowal do zmiany uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku  w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 7-1/XXXI,

 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK  Nr 7-2/XXXI.

Do porządku obrad sesji wprowadzono jako pkt. XV. Obniżenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 12/XXXI. Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

Nową wersję porządku obrad sesji radni otrzymali przed rozpoczęciem obrad - załącznik nr 5.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - projekt uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie  jest bardzo ważny. Nie wszyscy radni przekonani są do podjęcia uchwały. Ponadto nie otrzymaliśmy jeszcze ostatecznej opinii w tej sprawie i dlatego wycofuję z porządku obrad sesji ww. projekt uchwały. Prawdopodobnie w marcu br. zostanie zwołana sesja nadzwyczajna w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz odczytał Uchwałę NR XX/56/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Gryfino w 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego - załącznik nr 6.
Poinformował również, że:

 • w dniu wczorajszym odbyły się wybory sołtysa w Czepinie. Nowym sołtysem wybrany został Józef Zajączkowski. Wspólnie z Burmistrzem pogratulowali  p. Zajączkowskiemu zwycięstwa w wyborach i wręczyli symboliczne upominki,

 • W Spale odbyły się halowe mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Mieszkaniec Gryfina p. Michał Bieniek został halowym mistrzem Polski w skoku wzwyż osiągając wynik 2,30 m. Pan Bieniek zostanie zaproszony na sesję w możliwym dla niego  czasie, na której zostanie uhonorowany,

 • LKS Piast Gryfino wyróżniony został i otrzymał pamiątkową paterę jako laureat  centralny w konkursie o sportowy znak jakości OMEGA za 2004 rok. Wiceprezesem klubu jest radny Jan Kozłowski, który w znacznym stopniu przyczynił się do tego sukcesu. Prezesem kluby jest p. Marek Kozicki. Wyróżnienie przyznane jest za działalność, krzewienie kultury fizycznej i sportu  w środowiskach wiejskich.

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXX sesji?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXX sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat. Informacja zawarta jest w załączniku nr 7.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w związku z tym, że ostatnio bardzo głośno mówi się o przydziale mieszkań w budynku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Gryfinie chcę odnieść się do sprawy.
Jeżeli chodzi o oddanie mieszkań do zasiedlenia, to ten rok jest bardzo dobry dla naszych mieszkańców oczekujących na mieszkania. Nie pamiętam aby kiedykolwiek było tak, że gmina oprócz mieszkań pozyskanych z rotacji oddała do użytku dodatkowo 21 mieszkań, w tym 13 w budynku „Pod Platanem” i 8 w budynku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Dotychczas do przydzielonych w tym roku około 20 mieszkań nie było żadnych skarg mieszkańców. Problem zrodził się przy przydziale  8 mieszkań, za które partycypację wpłaciła gmina.
Uważam, że jest to najlepszy sposób pozyskiwania mieszkań przez gminę. Gmina ponosi 30% kosztów budowy 1m2. Natomiast lokator, który otrzyma to mieszkanie ponosi w czynszu spłatę kredytu.
O całej sprawie dowiedziałem się z prasy lokalnej, kiedy wróciłem z urlopu. W dniu 21 lutego br. zwołałem nadzwyczajne posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, na które poprosiłem Dyrektora GTBS, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p Woldańskiego w celu wyjaśnienia sprawy.
Podczas obrad Komisji poleciłem przyjęcie opcji zerowej i ponowne poddanie weryfikacji wszystkich wniosków. Po raz pierwszy na takie mieszkania jest więcej chętnych niż mieszkań. Do tej pory na mieszkania w ramach partycypacji było zawsze mniej chętnych niż mieszkań. Komisja Mieszkaniowa powołana jest przez Burmistrza zarządzeniem. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie. Do zadań Komisji należy opiniowanie i społeczna kontrola nad przydziałem mieszkań. W skład Komisji wchodzą radni oraz osoby spoza Rady. Powołując Komisję brałem pod uwagę, aby osoby wchodzące w jej skład były otoczone powszechnym szacunkiem społecznym. Spoza Rady w skład Komisji wchodzą: Komendant Powiatowy PSP p. Bronisław Tessar, pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej p. Jusza, były Przewodniczący Rady p. Arkadiusz Adamek.
Do Komisji Mieszkaniowej wpływają podania mieszkańców o przyspieszenie przydziału mieszkania. W podaniach przedstawiane są bardzo osobiste i trudne sytuacje rodzinne.
Osoby, które piszą o tym w podaniach są przeświadczone, że ich sytuacja nie będzie podawana do publicznej wiadomości. Przewodniczącym Komisji jest p. Antoni Rak - radny wielu kadencji, osoba powszechnie szanowana.
Uważam, że przed każdym posiedzeniem Komisji jej członkowie powinni zastanowić się, która część posiedzenia może być jawna, a która tajna. Ja wspólnie z urzędnikami ponosimy pełną odpowiedzialność za podjęte decyzje.
Komisja Mieszkaniowa podejmuje decyzje na bazie materiałów przekazanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej I Ochrony Środowiska.
Z powodu zaistniałej sytuacji p. Ryszard Woldański złożył rezygnację z Naczelnika ww. Wydziału. Oddał się do mojej dyspozycji. Postanowiłem, że do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z przydziałem mieszkań p. Woldański będzie współpracował z Komisją.
My jako urzędnicy potrafimy ponieść odpowiedzialność za swoje decyzje.

Ponadto pragnę ustosunkować się do artykułu „Wątpliwe pojęcie”, w którym p. Marcin Wegner ocenia działanie Urzędu.
W artykule p. Marcin Wegner mówi „na każdym kroku podkreślamy, by jak najwięcej środków pozyskać z funduszy zewnętrznych. Niestety, w Urzędzie osoby zajmujące się tematyką mają, mówiąc delikatnie, wątpliwe pojęcie”.
Pan Marcin Wegner jest przedstawicielem Starostwa i uczestniczy w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.
Na sesjach wielokrotnie informowałem o środkach unijnych pozyskanych przez gminę.
Podczas trwania obecnej kadencji pozyskaliśmy ponad 10.000.000 zł środków unijnych.
Odpowiednie wyjaśnienie wyślemy do prasy oraz do p. Marcina Wegnera.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radna Magdalena Chmura - Nycz
695/XXXI/05
- na poprzedniej sesji oraz w dniu dzisiejszym wycofano z porządku obrad sesji projekty uchwał, które dotyczyły spraw p. Hładki i p. Bienicewiczów.
Pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu powiedział, że trwają rozmowy i sprawa zostanie rozstrzygnięta na sesji nadzwyczajnej. Prawdopodobnie rozmowy nie trwają, ponieważ ww. osoby są obecne na dzisiejszej sesji. Nie poinformowano ich, że Rada Miejska w dniu dzisiejszym nie będzie obradowała nad ich sprawami. Proszę p. Burmistrza o zwołanie spotkania z zainteresowanymi osobami oraz zaproszenia radnych na to spotkanie. Z prasy lokalnej dowiedziałam się, że jest to sprawa ważna i dlatego nie powinniśmy odkładać jej załatwienia. Proszę  o ustosunkowanie się do ww. sprawy, aby nie było tak, że to opieszałość Rady Miejskiej powoduje zaniedbania w jej załatwieniu.

696/XXXI/05 - w dniu dzisiejszym Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prognozy długu publicznego. Pan Burmistrz udzielając wywiadu prasie lokalnej powiedział, że w naszej gminie  zostały przeprowadzone kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę Pana Burmistrza o przedstawienie wszystkich protokołów  pokontrolnych, jakich lat dotyczyły kontrole i jakie są opinie?

697/XXXI/05 - zgłosili się do mnie p. Mariusz i Wiesław Kamińscy w sprawie podziału działki nr 167 przy ul 1 Maja w Gryfinie. W budynku, który jest ich własnością praktykę lekarską prowadzą p. Anita Mazur – Kordowska  i p. Krzysztof Kordowski. Osoby prowadzące praktykę lekarską zwrócili się do właścicieli budynku o możliwość wybudowania schodów, co umożliwi pacjentom lepsze dojście. Starostwo Powiatowe zgodziło się odsprzedać p. Kamińskim część swojej działki na ten cel. Następnie wystąpiono do gminy o podział działki nr 167/3. W planie zagospodarowania przestrzennego jest możliwość utworzenia tam ciągu pieszego, jednak gmina wypowiedziała się negatywnie na ww. wniosek. Uważam, że jest tu wiele niejasności i dlatego przedstawię Komisji  Rewizyjnej komplet dokumentów aby zapoznała się ze sprawą.  Ww. osoby prowadzą działalność gospodarczą na naszym terenie, płacą podatki do naszego budżetu i nie należy utrudniać im pracy. Proszę  p. Burmistrza o ustosunkowanie się do sprawy.

698/XXXI/05 - na poprzedniej sesji prosiłam p. Burmistrza o przedstawienie planu  i sprawozdania z przeprowadzonych w urzędzie badań audytowych. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam takiej dokumentacji. Pytałam również czym na dzień dzisiejszy zajmuje się była audytor w Urzędzie Miasta i Gminy? Pan Burmistrz na poprzedniej sesji powiedział, że jest specjalistą ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej dowiedziałam się, że jest osobistą asystentką p. Burmistrza. Gryfino nie jest dużym miastem i krążą pogłoski, że była, czy niedoszła audytor na dzień dzisiejszy zarabia ponad 6.000 zł. Proszę o informację jakie wynagrodzenie otrzymuje była audytor i jaki jest zakres jej obowiązków? Na początku kadencji p. Burmistrz mówił, że wprowadzane są oszczędności z tytułu tego, iż nie powołuje się drogiego wice burmistrza. Obecnie dowiadujemy się, że była audytor zarabia tak dużo. Ponadto chciałabym wiedzieć, co na dzień dzisiejszy będzie robiła p. Sekretarz oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w przypadku, gdy jest tam  jeszcze jedna osoba tak dobrze uposażona?

699/XXXI/05 - na dzisiejszej sesji wycofano z porządku obrad projekt uchwały dotyczący PUK. Pan Burmistrz powiedział, że nie wszyscy radni przekonani są do tej sprawy. Projekt uchwały w ww. sprawie otrzymałam na posiedzeniu Komisji. W tym dniu nie było p. Skarbnik i nikt nie ustosunkował się do sprawy. Chcąc zapoznać się ze sprawą poszłam do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na spotkanie z Dyrektorem. Podczas spotkania zostałam poinformowana, że p. Burmistrz zakazał Dyrektorowi przekazywać  jakichkolwiek dokumenty. Sprawa dotyczy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Gdzie ja jako radna mam zapoznać się ze sprawą  jak nie u źródła? Czy to prawda, że p. Burmistrz wydał taką decyzję. Proszę o ustosunkowanie się do sprawy.

Radny Jan Kozłowski
700/XXXI/05
- w miejscowości Krzypnica odbywa się bardzo duży ruch samochodowy, który stwarza zagrożenie dla pieszych. Były wypadki potrąceń dzieci, na szczęście nieśmiertelne. Proszę o podjęcie działań mających na celu wybudowanie chodnika w ww. miejscowości.

701/XXXI/05 -w Krzypnicy zapadła się zatoczka autobusowa, którą trzeba wyremontować. Należy w tej sprawie dogadać się z właścicielem drogi i ewentualnie wspólnie dokonać naprawy.

702/XXXI/05 - podczas przebudowy wiaduktu źle wykonano drogę wjazdową do Nowego Czarnowa oraz drogę wyjazdową w kierunku Gryfina. Obecnie droga wyjazdowa w kierunku Gryfina jest w bardzo złym stanie, co grozi uszkodzeniem zawieszenia w samochodach. Były prowadzone rozmowy w tej sprawie oraz miało odbyć się spotkanie. Chciałbym otrzymać więcej informacji w tej sprawie.

703/XXXI/05 - kiedy spotkamy się z wszystkimi zarządcami dróg? Takie spotkanie jest bardzo potrzebne. Radni wiedzą jaki jest stan dróg w terenie i chcą o tym rozmawiać z zarządcami. Bardzo proszę o zorganizowanie takiego spotkania.

704/XXXI/05 - mieszkańcom budynku „Pod Platanem” ustalono limit poboru wody  w ilości 3m3 na jednego mieszkańca plus ścieki. Dlaczego ustalono taki limit poboru wody? Ponadto w ww. budynku są skrzynki  z licznikami do pomiaru poboru wody i ciepła. Moim zdaniem oraz mieszkańców jest to, że właścicielem budynku oraz licznika jest  użytkownik, który ma prawo zajrzeć do swojej skrzynki i sprawdzić  stan licznika. Ma również prawo do ustalenia wspólnie z GTBS limitu poboru wody na jedną osobę. Obecnie mieszkańcy tego budynku nie mają do nich dostępu. Co jest tego przyczyną?

Radny Antoni Rak
705/XXXI/05
- aktualnie w naszej gminie nie ma mieszkań socjalnych. Lista oczekujących jest bardzo długa. Proszę p. Burmistrza o podjęcie pilnych starań w sprawie powołania w jak najszybszym czasie grupy remontowo – budowlanej, która rozpocznie remont pomieszczeń  w budynkach przekazanych gminie, a znajdujących się w Nowym Czarnowie. Mogą tam powstać mieszkania socjalne.

706/XXXI/05 - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy program uroczystości związanych z zakończeniem obchodów jubileuszu 750- lecia oraz 60 rocznicą polskości Gryfina w dniach 20 – 21 marca br. Aby upamiętnić tę datę proponuję nadać nazwę „skwer 750 – lecia Gryfina” dla placu znajdującego się wzdłuż murów obronnych przy ul. Bolesława Chrobrego, Adama Rapackiego i Kościelnej w Gryfinie. Nazwę tę należy nadać na najbliższej sesji, a najlepiej na uroczystej. Można ustawić tam głaz, na którym będzie umieszczona tablica z nazwą placu.

Radna Janina Nikitińska
707/XXXI/05
- budynek, w którym mieści się świetlica oraz Filia Biblioteki Publicznej w Chwarstnicy ulega systematycznej degradacji z powodu nieszczelnych okien. Ww. okna wymagają natychmiastowej wymiany. Podczas opadów deszczu podłoga zalewana jest wodą, co w krótkim czasie doprowadzi do zwiększenie rozmiarów zniszczeń. Wnoszę o dokonanie oględzin budynku, przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych usuwających już powstałe szkody oraz zabezpieczenie budynku przed  dalszym niszczeniem.

708/XXXI/05 - mieszkańcy Daleszewa i Radziszewa wystosowali prośbę następującej  treści: „zwracamy się o pomoc w sprawie pozostawienia biblioteki na naszym terenie. Jesteśmy zbulwersowani faktem zamknięcia tej jedynej  bezpłatnej dla nas rencistów rozrywki. Nie mamy pieniędzy na zakup książek, gdyż niejednokrotnie brakuje nam na wyżywienie lub na opał. Dlaczego starszym schorowanym ludziom zamyka się dostęp do czytania? Gdzie mamy się zwrócić aby biblioteka została przeniesiona do świetlicy, gdzie obecnie mieści się stowarzyszenie emerytów. Dlaczego nas tak traktują? Czy czytelnicy nie maja żadnych praw? W związku   z prośbą wielu czytelników chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego biblioteka została przeniesiona do szkoły? Poprzednie usytuowanie biblioteki było bardzo dobre z tego względu, że mieściło się pośrodku, na granicy między Daleszewem i Radziszewem. Dużo ludzi chętnie by korzystało z biblioteki lecz udaremniono im to. Mając powyższe na uwadze prosimy o pomoc w tej sprawie”. Pod prośbą są podpisy mieszkańców.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - do mnie również wpłynęła lista mieszkańców, którzy chcą przeniesienia biblioteki do świetlicy wiejskiej. Biblioteka nie  została zamknięta, tylko przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Radziszewie na wniosek mieszkańców uczestniczących w spotkaniu w liczbie około 80 osób. Biblioteka funkcjonowała i funkcjonuje nadal. W celu rozwiązania ww. problemu spotkaliśmy się  z Dyrektorem Biblioteki i p. Burmistrzem Kudukiem. Dyrektor Biblioteki p. Kemmling usilnie przekonywał nas, że w szkole wzrosła zdecydowanie ilość wypożyczanych książek i biblioteka powinna tam pozostać.

Radna Janina Nikitińska - pomieszczenie w szkole, które przeznaczono na bibliotekę znajduje się w piwnicy, jego powierzchnia wynosi około 22 m2, a wysokość 2,13 m. Ponadto na suficie umieszczone są rury od centralnego ogrzewania. W pomieszczeniu są dwa okienka o rozmiarach 30cm na 32cm.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w poniedziałek spotykamy się  w Daleszewie i Radziszewie. Będzie tak jak chcą mieszkańcy.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
709/XXXI/05
- 28 grudnia 2004r. przekazaliśmy dla Starostwa Powiatowego 600.000 zł,-  na budowę windy. Na jakim etapie jest realizacja budowy windy w szpitalu? Co dzieje się z pieniędzmi, które wpłaciła na ten cel gmina, czy są one ulokowane na oprocentowanym koncie? Z tego co widać, to nie przystąpiono jeszcze do budowy windy.

Radny Czesław Kapusta
710/XXXI/05
- w Wełtyniu po byłej żwirowni została ogromna dziura. Wysokość dołu  wynosi około 5m. Naruszone zostały cieki wód gruntowych i zdewastowano środowisko. Właściciel działki po decyzji  o wyeksploatowaniu piasku otrzymał polecenie wykonania rekultywacji  terenu. Obecnie okazało się, że właściciel terenu planuje zasypanie dołu popiołami. Ponad rok temu otrzymał na to wstępne zezwolenie z gminy. Przez cały rok ani sołtys, ani radny, ani mieszkańcy Wełtynia nic  o tym nie wiedzieli. Dowiedzieliśmy się o tym na trzy dni przed  przywózką popiołów z Elektrowni. Mieszkańcy Wełtynia zaczęli protestować, ponieważ nie zgadzają się na takie rozwiązanie. Teren, na którym znajduje się była żwirownia wchodzi w skład rejonu „Natura 2000”. Proszę, aby gmina zmieniła swoją decyzję w tej sprawie. Rekultywacja polega na przywróceniu tych terenów do użytków rolnych, a nie na zasypaniu dołu popiołami, przykryciu warstwą ziemi i zasadzeniu lasu. Negatywną opinię w sprawie zasypania dołu popiołami wydał już Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska oraz Park Krajobrazowy. Prosimy p. Burmistrza aby również zmienił w tej sprawie decyzję Urzędu Miasta i Gminy na negatywną.

Radny Zdzisław Kmieciak
711/XXXI/05
- mieszkańcy ul. Morenowej w Czepinie będą mieli poważny problem  dotyczący podłączenia się do kanalizacji. Podłączenie posesji p. Pasika jest niemożliwe. Uważam, że wykonawca zadania, projektant oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy powinni w jak najszybszym terminie pojechać na miejsce i rozwiązać istniejący problem. Proszę  o zajęcie się sprawą.

712/XXXI/05 - w Czepinie przy ul Gryfińskiej 18 zapada się jezdnia. Jest to bardzo poważna sprawa. Ponadto studzienki na drodze są również  w katastrofalnym stanie. Należy jak najszybciej spotkać się z zarządcą drogi oraz z jej wykonawcą, aby omówić wszystkie sprawy.

713/XXXI/05 - zdaniem wielu kierowców i moim istnieje potrzeba zamontowania świateł na skrzyżowaniu ulic Bolesława Chrobrego - Piastów w Gryfinie. Obecnie włączenie się w ulicę Bolesława Chrobrego przy wyjeździe z ulicy  Piastów jest bardzo trudne. Proszę o podjęcie działań w tej sprawie.

714/XXXI/05 - na drodze przy kościele w Czepinie jest zamontowane bardzo małe lustro co utrudnia kierowcom wyjazd spod kościoła po odbytym nabożeństwie. Proszę o zamontowanie większego lustra na ww. drodze.

715/XXXI/05 - należy zamontować lustro na drodze krajowej nr 31 przy wyjeździe z ulicy Topolowej w Czepinie i włączenie się w ul. Gryfińską. Lustro w tym miejscu jest niezbędne.

716/XXXI/05 - wspólnie z radnym Kazimierzem Fischbachem zgłaszaliśmy interpelację  odnośnie tego, że przez przejście graniczne Gryfino – Mescherin nie są przepuszczane samochody osobowe, w których zamontowana jest krata.  Takie samochody uznawane są za ciężarowe. Wnioskowaliśmy o podjęcie działań mających na celu umożliwienie przejazdu ww. samochodom przez przejście graniczne. Jednak do tej pory nic się nie zmieniło. Pomorski Oddział Straży Granicznej odpisał mi, że jest umowa  o przejeździe samochodów osobowych z wyłączeniem ruchu  autobusowego. Przecież zgłaszając interpelację w tej sprawie nie mówiłem  o autobusach. Ponadto poinformowano mnie, że na podstawie  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4.05.2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów prawodawca określił wzór dowodów rejestracyjnych pojazdów, w których wymienia się  rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie. Wpisany w dowodzie rejestracyjnym rodzaj pojazdu powinien być zgodny z przepisami prawa o ruchu drogowym. Oznacza to, że przy wpisaniu w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego CINQUECENTO „samochód ciężarowy” nie można będzie przejechać nim przez przejście graniczne. Jest to utrudnianie przedsiębiorcom funkcjonowania. Uważam, że w umowie należy określić, iż przez przejście graniczne mogą przejeżdżać samochody o ciężarze do 3,5 tony. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Artur Nycz
717/XXXI/05
- niedawno przyjęliśmy Program Rozwoju Lokalnego, w którym jest zapis o utworzeniu Gryfińskiego Parku Przemysłowego. Mam nadzieję, że w tym roku przystąpimy do realizacji zadania, a w budżecie gminy na przyszły rok zostaną zarezerwowane pieniądze na ten cel. Będą również przygotowane odpowiednie wnioski o dotację na to zadanie. Chciałbym dowiedzieć się jak gdzie ma powstać ww. Park, jak będzie funkcjonował, jaka jest koncepcja jego utworzenia?

718/XXXI/05 - obecnie w mediach toczy się dyskusja w sprawie nałożenia podatku VAT na opłatę za wieczyste użytkowanie. Różne są stanowiska samorządów w tej sprawie. Rozumiem, że w naszej gminie nie będzie przerzucania podatku VAT na wieczystych użytkowników? Uważam, że powinniśmy zastanowić się nad zaskarżeniem do Trybunału Konstytucyjnego przepisów ustawy w tym zakresie, ponieważ jest to kolejne przerzucenie obowiązków państwa na gminę.

719/XXXI/05 - p. Burmistrz powiedział, że sam wnioskował do Prokuratury o zbadanie sprawy. Prawdopodobnie Rada Miejska nie została o tym powiadomiona. Chciałbym dowiedzieć się w jakiej sprawie p. Burmistrz sam na siebie złożył doniesienie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w sprawie samochodu.

Radny Artur Nycz - jeżeli dobrze pamiętam, to był to wniosek klubu radnych PO i PiS

Radny Janusz Skrzypiński
720/XXXI/05
- w grudniu 2004 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego miał podjąć  uchwałę o przekazaniu naszej gminie obiektów w Nowym Czarnowie. Czy taka uchwała została podjęta przez Radę Sejmiku i czy gmina  przejęła już obiekty? Jeżeli tak, to jaki jest stan ich zabezpieczenia przed dewastacją oraz kradzieżą?

721/XXXI/05 - należy podjąć prace projektowe związane z remontem drogi do Parsówka. Około 800 m ww. drogi jest własnością Gminy Gryfino, a pozostała część należy do Gminy Bielice. Stan ww. drogi jest bardzo zły.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - projekt jest już zrobiony.

Radny Janusz Skrzypiński
722/XXXI/05
- w Dołgie jest 150 metrowy odcinek drogi gminnej skanalizowany oraz wyłożony krawężnikami. Pan Burmistrz informował, że będzie nadwyżka budżetowa w kwocie około 4 mln zł. Proszę o wylanie nakładki na ww. drodze lub wyłożenie jej polbrukiem. Wykonanie zadania przyczyni się do tego, że nie trzeba będzie ponosić kosztów związanych z modernizacją istniejącego tam odcinka drogi utwardzonego żużlem.

Radny Kazimierz Płonka
723/XXXI/05
- od dłuższego czasu proszę o naprawę drogi na odcinku Gryfino –  Szczawno - Żórawie. Ww. droga jest w bardzo złym stanie. Jednak do tej pory nic się nie zmieniło. Obecnie spadł śnieg i droga jest prawie nieprzejezdna. Na jakim etapie jest porozumienie gminy z powiatem  w sprawie remontu ww. drogi?

724/XXXI/05 - podczas silnych wiatrów na ww. drogę spadają z rosnących tam drzew suche konary i gałęzie, co stanowi duże zagrożenie. Proszę o dokonanie przecinki drzew szczególnie górnej części. Należy również dokonać  przecinki krzewów przy tej drodze.

725/XXXI/05 - od roku czasu posiadam w Szczawnie warsztat stolarski. Przyjeżdżają do mnie klienci z różnych stron Polski i nie tylko z Polski. Staram się im wytłumaczyć jak dojechać do Szczawna, co nie jest takie proste. Tablica z nazwą miejscowości umieszczona jest w połowie drogi brukowej, pomiędzy dwoma drzewami i jest niewidoczna. Nie ma też tablicy informacyjnej wskazującej, gdzie mieści się Szczawno. Proszę,  aby przy drodze głównej biegnącej do Borzymia ustawiono drogowskaz z określeniem ile jest jeszcze metrów do Szczawna. Oprócz mojego warsztatu mieści się tam hurtownia zabawek i olbrzymia szklarnia. Klienci hurtowni również nie mogą trafić do Szczawna. Proszę  o zajęcie się sprawą.

Radny Marek Sanecki
726/XXXI/05
- przed paru laty powstała ścieżka rowerowa w kierunku Wełtynia, która kończy się na skraju lasu. Czy prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu dokończenie budowy ścieżki aż do Wełtynia? Jeżeli nie prowadzi się takich prac, to dlaczego?

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz
727/XXXI/05
- na jakich zasadach klub AA „Feniks” będzie użytkował pomieszczenia w budynku przy ul Sprzymierzonych 8 w Gryfinie, które  będziemy remontowali?

728/XXXI/05 - p. Burmistrz w swoim sprawozdaniu poinformował o rozdziale pieniędzy dla organizacji pozarządowych. Dysproporcje, które zauważyłam są niepokojące. Na przykład kwota na popularyzację harcerstwa, które może objąć dużą  grupę społeczną wynosi 2.000 zł, a na działalność integrującą środowiska sybirackie i kombatanckie 8.000 zł. Skąd takie dysproporcje? Czy w budżecie gminy zaplanowano 1.000.000 zł na te zadania?

729/XXXI/05 - jeżeli chodzi o ogłoszenie konkursu na Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, to chciałabym się dowiedzieć, czy nie można było zaproponować p. Perlik prowadzenia MDK do czasu rozwiązania jednostki?

730/XXXI/05 - w swoim sprawozdaniu p. Burmistrz wykazuje, że ferie w mieście prowadzi GDK. Nie informuje natomiast, że wiele instytucji podległych gminie również zajmuje się prowadzeniem takiej działalności. Dlaczego?

731/XXXI/05 - przechodząc przez Plac Sybiraków, zatrzymując się przy obelisku  i czytając napis na umieszczonej tablicy odnosi się wrażenie, że w odzyskiwaniu niepodległości brali udział tylko i wyłącznie Sybiracy.  Natomiast popiersie Józefa Piłsudskiego znalazło się tam przypadkiem. Uważam, że należy to zmienić i przy upamiętnianiu niepodległości wymienić większą grupę społeczną, np. Pionierów Ziemi Gryfińskiej, itp.

732/XXXI/05 - radny Antoni Rak wspomniał o programie zakończenia obchodów jubileuszu 750 – lecia oraz 60 rocznicy polskości Gryfina. Wydaje mi się, że składanie kwiatów we wszystkich miejscach nie ma sensu. Powinniśmy  wybrać jedno miejsce, które najbardziej wiąże się z 750 – leciem i tam złożyć kwiaty. Pod „Golgotą Wschodu” złożyliśmy kwiaty podczas  rocznicy napadu na Polskę przez Niemcy. Właściwie przy każdej okazji składamy tam kwiaty. Uważam, ze rocznica 750 – lecia Gryfina nie ma z tym nic wspólnego.

Ad.V. Informacja na temat współpracy Gminy Gryfino z gminami partnerskimi.

Informację w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji -  załącznik nr 8.
Rada przyjęła informację bez uwag.

Ad.VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. Borzym - działka nr 53/3. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. Borzym - działka nr 53/3 przyjęto jednogłośnie.
  Uchwała NR XXXI/424/05 stanowi  załącznik nr 10.

 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego garaży znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157.
  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - trzy Komisje Rady wnioskowały aby  sprzedaż garaży znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 157 odbyła się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Uwaga została przyjęta i zapis w tej sprawie wprowadzam do projektu uchwały jako autopoprawkę. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały ww. sprawie wraz z wprowadzoną autopoprawką.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego garaży znajdujących się w budynku przy  ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157 przyjęto większością głosów. Uchwała NR XXXI/425/05 stanowi załącznik nr 11.

 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu usługowego nr 1a w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu usługowego nr 1a w budynku przy  ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157 przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXXI/426/05 stanowi załącznik nr 12.

 4. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. 
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXXI/427/05 stanowi załącznik nr 13.

Ad.VII. Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie Wełtyń.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej  w obrębie Wełtyń przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXXI/428/05 stanowi załącznik nr 14.

 2. nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy, położonej  w obrębie 5 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXXI/429/05 stanowi załącznik nr 15.

Ad.VIII. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.  Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany studium uwar unkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXXI/430/05 stanowi załącznik nr 16.

Ad.IX. Zmiana uchwały Nr X/154/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr X/154/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXXI/431/05 stanowi załącznik nr 17.

Ad.X. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.   Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji  19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie.  Uchwała NR XXXI/432/05 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XI. Uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 - obręb 3 miasta Gryfino - rejon ul. Pionierów.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 - obręb 3 miasta Gryfino - rejon ul. Pionierów przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXXI/433/05 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XII. Ogłoszenie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. 
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9. Radni otrzymali materiał uzupełniający w ww. sprawie - załącznik nr 20.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - odbyła się debata w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie, podczas której radni zapoznali się ze sprawą. Likwidacja MDK nie oznacza likwidacji zadań prowadzonych w tym budynku. Zadania będą realizowane przez Gryfiński Dom Kultury, a więc nasze dzieci nie poniosą z tego tytułu żadnych strat.

Radny Artur Nycz - dobrze, że odbyła się debata w tej sprawie. Gdyby nie debata, to nie mielibyśmy żadnych informacji na temat likwidacji. Klub radnych SLD-PLD podjął decyzję, że każdy z nas będzie głosował według własnego uznania. Obecnie nie wiadomo na jaki cel przeznaczony zostanie budynek MDK. Na jednym ze spotkań Prezydium p. Burmistrz powiedział, że przeniesiona będzie tam sala ślubów, albo ZEAS. Gdyby doszło do przeniesienia ZEAS –u, to budynek, w którym obecnie mieści się ZEAS zostanie sprzedany. Uznaliśmy, że informację w tej sprawie powinniśmy otrzymać jeszcze przed podjęciem decyzji.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego już dwa lata temu mówiła, że istnieje potrzeba takiego połączenia. Uważam, że jest to decyzja słuszna. W ten sposób nastąpi zniesienie dwoistości pewnych działań.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ogłoszenie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie przyjęto większością głosów. Uchwała NR XXXI/434/05 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XIII. Uchylenie uchwały Nr XXVII/383/04 w sprawie odpłatności za posiłki  w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/383/04  w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXXI/435/05 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XIV. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę  Gryfino w roku 2005.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.  Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005 przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXXI/436/05 stanowi załącznik nr 23.

Ad.XV. Obniżenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie.
Projekt uchwały w w/w sprawie radni otrzymali na posiedzeniach Komisji Rady - załącznik nr 24. Nową wersję ww. projektu uchwały radni otrzymali przed sesją - załącznik nr 25.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat wycofał z porządku obrad sesji ww. projekt uchwały.

Ad.XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.
Ad.695/XXXI/05
- udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad.696/XXXI/05 - udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad.697/XXXI/05 - udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad.698/XXXI/05 - p. Szulc zatrudniona jest na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym. Na pozostałą część interpelacji udzielę odpowiedzi na piśmie.

Dyrektor PUK Rafał Mucha
Ad.699/XXXI/05
-została ustalona procedura przekazywania informacji odnośnie projektów uchwał wnoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pod obrady sesji. Przekazywanie materiałów odbywa się za pośrednictwem Burmistrza i dlatego nawet przy całej sympatii dla radnej nie będę łamał tych ustaleń. Uważam, że nie ma takiej potrzeby.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - czy poinformował Pan radną, że ja zabroniłem udzielać informacji?
Dyrektor PUK Rafał Mucha - jeżeli mnie pamięć nie myli, to poinformowałem radną, że ustaliliśmy taki sposób przekazywania informacji, o jakim powiedziałem przed chwilą.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.
Ad.700/XXXI/05
- interpelacja jest słuszna. Z powodu braku chodnika oraz dużego ruchu samochodowego w Krzypnicy jest to najbardziej niebezpieczny odcinek drogi w gminie. Podobna sytuacja jest na ul. Szkolnej  w Żabnicy.

Ad.702/XXXI/05 - uważam, że najlepiej będzie spotkać się z zarządcami dróg, kiedy będą mieli już zatwierdzone budżety. Wówczas będzie wiadomo jakimi środkami dysponują. Takie spotkanie odbędzie się w marcu br. 

Dyrektor GTBS Bronisław Mela
Ad.704/XXXI/05
– wszystkie media doprowadzone do pomieszczeń w budynku „Pod Platanem” są opomiarowane., tzn. że zamontowane są liczniki do pomiaru ciepła, poboru wody i poboru energii elektrycznej. Wszyscy lokatorzy będą płacili za faktycznie zużytą wodę, pobrane ciepło oraz energię elektryczną. Po przejęciu ww. budynku musieliśmy ustalić opłaty zaliczkowe. Opłaty, które obecnie ponoszą lokatorzy budynku są zaliczką. Dwukrotnie spotykałem się z mieszkańcami budynku i wszystko  im wytłumaczyłem. Ponadto wszystkie informacje w tej sprawie wywieszone są w budynku na tablicy ogłoszeń. Od tej pory nikt  mnie o nic nie pytał.  Wodę rozliczamy w cyklu kwartalnym, a ciepło w cyklu rocznym. Taki sposób rozliczania stosowany jest we wszystkich Spółdzielniach oraz Zarządach Mieszkaniowych. Przy wyliczaniu zaliczki musieliśmy przyjąć jakąś średnią. Średnia zużycia wody w mieście Gryfino wynosi około 4m3 miesięcznie. Wobec  powyższego ustaliliśmy zaliczkowo pobór wody 3m3 miesięcznie od 1 osoby. Zaliczka zostanie rozliczona po zakończeniu kwartału. Jeżeli ktoś zużyje mniej wody otrzyma zwrot nadpłaty, a jeżeli zużyje więcej, to będzie musiał dopłacić. Zaliczka za pobrane ciepło, które idzie na ciepłą wodę i na ogrzewanie mieszkania wynosi 2 zł/m3. Po zakończeniu okresów rozliczeniowych wszystkie opłaty zaliczkowe zostaną rozliczone.

Radna Lidia Karzyńska Karpierz - naprzeciwko ww. budynku jest nieuporządkowane podwórko. Stan podwórka jest fatalny. W imieniu mieszkańców obydwu bloków proszę o uporządkowanie tego terenu oraz o wprowadzenie zakazu parkowania samochodów pod oknami budynków. Ponadto w tym rejonie znajduje się piękny plac zabaw, przy którym kierowcy myją samochody. Jest to niedopuszczalne.

Dyrektor GTBS Bronisław Mela - ww. problem jest nam znany. Ww. budynek należy do Wspólnoty Mieszkaniowej z większościowym udziałem osób prywatnych. Wszystkie decyzje podejmowane w ww. sprawie muszą być poparte odpowiednią uchwałą wspólnoty mieszkaniowej. W tym roku rozpoczęliśmy już cykl zebrań Wspólnot Mieszkaniowych. Na spotkaniu będziemy stawiali sprawę związaną  z zagospodarowaniem tego terenu. Załatwienie sprawy nie jest proste, ponieważ osoby posiadające samochody będą głosowały za parkingiem. Natomiast osoby nie posiadające samochodu będą głosowały za skwerkiem rekreacyjnym.  Po drugiej stronie w okolicy dawnego żłobka jest pas ziemi, którego właścicielem jest gmina. W planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest na cele garażowe. Pan Burmistrz jeszcze o tym nie wie, że będziemy chcieli zaproponować wykonanie w tym miejscu parkingu, a miejsce pomiędzy budynkami zagospodarować na skwerek rekreacyjny.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy rozważane jest zagospodarowanie terenu przy dojściach do budynku przy ul. Grunwaldzkiej Nr 8, 10, 14? Dyrektor GTBS Bronisław Mela - w tym kompleksie znajduje się jeszcze jedna  Wspólnota Mieszkaniowa. Będziemy chcieli zagospodarować cały teren kompleksowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - prowadzone są rozmowy z Dyrektorek Kałkiem o współfinansowaniu tego zadania.

Ad.705/XXXI/05
      720/XXXII/05
  - na dzień dzisiejszy dowodami PT przejęliśmy cały majątek w Nowym  Czarnowie. Odpowiedzialnym za cały teren jest Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które zawarło umowę z firmą  ochroniarską na pilnowanie przejętych obiektów. Podczas przejęcia okazało się, że obiekty są w znacznym stopniu zdewastowane. Przejęcie obiektów było bardzo szczegółowe, łącznie z opisaniem stanu podczas przejmowania. Aby można było rozpocząć adaptację przejętych budynków na mieszkania rozpoczęliśmy procedurę związaną ze zmianą planu miejscowego zagospodarowania. Prace adaptacyjne budynków można będzie rozpocząć najwcześniej w ostatnim kwartale br. lub w pierwszym kwartale 2006 r.

Radny Artur Nycz - czy nad tym terenem roztoczona jest strefa ochronna?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nad częścią terenu roztoczona jest strefa ochronna. Część baraków można będzie adaptować na mieszkania socjalne, a część baraków znajdujących się przy drodze można będzie w formie umów dzierżawnych i przetargu wynająć podmiotom gospodarczym na prowadzenie działalności.

Radny Jan Ragan - działania Elektrowni idą w kierunku zmniejszenia strefy ochronnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.
Ad.706/XXXI/05
- zostawiliśmy już trwały ślad z tytułu 750–lecia Gryfina nadając taką nazwę dla auli w Gimnazjum. Myślę, że to wystarczy. Jeżeli chodzi o park przy ul Rapackiego w Gryfinie, to trzeba wykonać tam prace związane z upiększeniem terenu. Rada zdecyduje czy należy mu nadać nazwę, a jeżeli tak to jaką.

Ad.707/XXXI/05 - Dyrektor Biblioteki p. Leopold Kemmling otrzyma polecenie w sprawie przygotowania szczegółowej informacji odnośnie potrzeby wykonania niezbędnych prac remontowych w budynku, w którym mieści się filia Biblioteki Publicznej w Chwarstnicy. W ww. obiekcie prowadzona jest szeroka działalność kulturalno - rozrywkowa z udziałem dzieci. Ten obiekt jest bardzo potrzebny i należy go wyremontować.

Ad.708/XXXI/05 - wszystkie decyzje podejmowane w sprawie świetlic oraz bibliotek zapadały na zebraniach społeczności wiejskich. W poniedziałek przyszłego tygodnia mamy dwa spotkania. Jedno w Radziszewie, a drugie w Daleszewie. Biblioteka będzie tam, gdzie będzie chciała lokalna społeczność.

Ad.709/XXXI/05 - wystąpimy do Starostwa Powiatowego na piśmie z prośbą o udzielenie informacji w ww. sprawie.

Ad.710/XXXII/05 - zapoznam się ze sprawą i udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.711/XXXII/05 - zapoznam się ze sprawą i udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.712/XXXII/05 - poważnym problemem jest zapadająca się jezdnia w Czepinie. Myślę, że sprawa ta będzie jednym z punktów spotkania z zarządcami dróg.

Ad.713/XXXII/05
      714/XXXII/05
      715/XXXII/05
– udzielę odpowiedzi na piśmie, ponieważ problemy zawarte    w interpelacjach dotyczą dróg wojewódzkich.

Ad.717/XXXII/05 - uważam, że przed podejmowaniem decyzji w sprawach bardzo ważnych sprawdzają się zorganizowane wcześniej debaty. Zorganizujemy debatę na temat tego, jakie ułatwienia wprowadziła gmina dla przedsiębiorców oraz w sprawie Gryfińskiego Parku Przemysłowego. Debata w ww. sprawach odbędzie się w marcu br. Ponadto istnieje potrzeba zorganizowania debaty w takich sprawach jak CW Laguna oraz OSiR. W tych sprawach należy podjąć konkretne decyzje. Potrzebna jest również debata w sprawie całkowitej prywatyzacji lokali użytkowych. Jeżeli na którejś z sesji trzeba będzie podjąć decyzja w ważnej sprawie, to wcześniej zwołana zostanie debata na ten temat.

Ad.718/XXXII/05 - jeżeli chodzi o płacenie podatku VAT za wieczyste użytkowanie, to nasza gmina jest jedną z nielicznych, która dobrze zinterpretowała przepisy w tej sprawie. Ww. podatku nie płacą wieczyści użytkownicy tylko gmina. W budżecie gminy na 2005 r. uwzględniono zmniejszenie dochodów z tytułu opłat wieczystych o podatek VAT w wysokości 22%.

Ad.721/XXXII/05 - właściciel ziemski z Parsówka na własny koszt wykonał dokumentację na remont drogi do ww. miejscowości. Podczas wprowadzania do budżetu gminy nadwyżki budżetowej zostanie uwzględnione to zadanie. Podpiszemy również porozumienie z Wójtem Gminy Bielice w sprawie współfinansowania zadania, ponieważ część drogi leży na terenie ww. gminy.

Ad.723/XXXII/05 - to prawda, że droga do Szczawna jest w katastrofalnym stanie. Wystąpię do Starostwa z inicjatywą o współfinansowaniu remontu ww. drogi. Uważam, że należy jak najszybciej wyremontować przedmiotową drogę. Radnego p. Kazimierza Płonkę będę informował o postępach prac.

Ad.725/XXXII/05 - interpelację przyjmuję do realizacji.

Ad.726/XXXII/05 - w sprawie budowy dalszego odcinka ścieżki rowerowej przez cały czas prowadzimy rozmowy z Nadleśnictwem, które nie może zdecydować się z jakiego materiału ma być wykonana nakładka ścieżki biegnącej przez las. Prawdopodobnie na tym odcinku nie będzie żadnej nakładki.

Ad.727/XXXII/05 - z klubem „Feniks” podpisano umowę na wydzierżawienie pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Sprzymierzonych w Gryfinie. Wcześniej ww. klub działał przy OPS. Wszyscy wiedzą o zwiększeniu zadań w zakresie OPS i potrzebne są dodatkowe pomieszczenia.  W związku z powyższym przekazano dla klubu „Feniks” pomieszczenia piwniczne w budynku przy ulicy Sprzymierzonych  w  Gryfinie. Umowa na remont ww. pomieszczeń zawarta jest na kwotę 24.000 zł.

Ad.XVII. Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chcę poinformować, że dzięki mojej dobrej współpracy z Burmistrzem Schwedt i po wielokrotnych rozmowach szpital   w Gryfinie otrzymał lekarstwa z kliniki w Schwedt na kwotę 42.000 euro. Ponadto zapewniono nas, że do końca br. szpital w Gryfinie otrzyma podobny transport leków.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - pragnę poinformować, że:

 • wystosowałem do p. Burmistrza dwa pisma. Jedno dotyczyło zakazu świadczenia  przez p. Burmistrza pracy z powodu braku świadectwa o dopuszczeniu go do pracy. Pan Burmistrz w tym samym dniu dostarczył brakujące świadectwo. Drugie pismo dotyczyło wezwania p. Burmistrza do wykorzystania zaległego urlopu w terminie do kończ marca br. Pan Burmistrz mówi, że jest to niewykonalne. Chciałbym jednak uniknąć sytuacji jaka miała miejsce w jednej z gmin, gdzie zapłacono Burmistrzowi za zaległy urlop za okres trzech lat,

 • w dniach 20 – 21 marca br. odbędą się uroczystości związane z 60 rocznicą polskości  Gryfina. Z tej okazji planowana jest uroczysta sesji Rady Miejskiej w auli Gimnazjum. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali szczegółowy program obchodów - załącznik nr 26.  Na sesję zostaną zaproszeni radni z Bersenbrück i z Barlinka.

 • kolejna sesja odbędzie się 31 marca br. o godz. 900 Z informacji wstępnych wynika, że w międzyczasie odbędzie się sesja nadzwyczajna. O terminie sesji powiadomimy radnych. Ww. uroczystość zorganizowana zostanie za środki unijne,

 • proszę radnych o zastanowienie się, kto chce jechać na halowy turniej piłki nożnej do Gorzowa w dniu 13 marca br. Informację o chęci wzięcia udziału proszę zostawić w Biurze Obsługi Rady,

 • podczas spotkania z p. Burmistrzem jedna z urzędniczek skierowała pod moim adresem wniosek, abym zaczął uczyć radnych postępowania, pracy. Jestem tym bardzo zbulwersowany. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę podać nazwisko tej urzędniczki.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - była to asystent p. Burmistrza. Uważam, że myli ona pojęcia. Radni zostali wybrani po to, aby dbali o interesy swoich wyborców. To mieszkańcy naszej gminy w najbliższych wyborach ocenią, czy radni właściwie reprezentowali ich sprawy, czy nie. Urzędnik ma określoną pracę do wykonania i powinien skupić się na niej. Chcę jeszcze poinformować, że po zakończeniu dzisiejszej sesji odbędzie się spotkanie z sołtysami.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w dniu dzisiejszym zgłosiłam pięć interpelacji. Pan Burmistrz powiedział, że odpowiedzi otrzymam na piśmie. Chcę powiedzieć, że nie otrzymuję pisemnych odpowiedzi na moje interpelacje, tak jak deklaruje to  p. Burmistrz. Interpelację w sprawie planu i sprawozdania z wykonania audytu w naszej gminie zgłosiłam miesiąc temu i do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi. Zgłaszam formalny wniosek do Prezydium Rady Miejskiej o zmianę § 22 pkt.5 Regulaminu Rady Miejskiej w taki sposób, aby termin udzielania pisemnych odpowiedzi wynosił dwa tygodnie, a nie miesiąc jak jest obecnie.  Ponadto w stosunku do osób, które są odpowiedzialne za udzielanie pisemnych odpowiedzi, a nie wywiązują się z tego obowiązku należy przewidzieć konsekwencje  dyscyplinarne. Dziwię się, że w dniu dzisiejszym p. Burmistrz nie odpowiedział na moje interpelacje. Przecież nie są to trudne pytania. Ponadto wszyscy radni oraz mieszkańcy gminy obecni na sesji dowiedzieliby się jak wygląda sprawa dotycząca p. Szulc. Chcę wnieść skargę na p. Szulc. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej  p. Szulc powiedziała, żebym usiadła „na tyłek”, że nie jestem niczyim adwokatem i nikogo nie reprezentuję. Uważam, że takie zachowanie urzędnika jest karygodne. Ja reprezentuję naszych mieszkańców, w tym osoby, które przyszły do Urzędu w sprawie przydziału mieszkań, a ww. urzędnik reprezentuje Urząd Miasta i Gminy. Ww. sprawę oraz sprawę dotyczącą zarobków tego urzędnika, zakresu jego zadań  i obowiązków pozostawiam do przemyślenia p. Burmistrzowi. Jeżeli osoba ta zatrudniona jest w Wydziale Organizacyjnym, to nie jest asystentem. Wobec tego jaką funkcję na dzień dzisiejszy pełni ta pani i na jakiej podstawie bierze udział w pracach Komisji Mieszkaniowej? W dniu dzisiejszym p. Burmistrz powiedział, że w sprawie p. Hładki i p. Bienicewiczów trwają rozmowy. Wiem od tych osób, że takie rozmowy nie były prowadzone. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie przewodniczących klubów oraz Przewodniczącego Rady.  Przy udzielaniu odpowiedzi na interpelacje p. Burmistrz nie poinformował o tym. Podczas przerwy w obradach sesji p. Burmistrz w swoim gabinecie rozmawiał z p. Hładki i p. Bienicewiczami. Ja nie zostałam wpuszczona do gabinetu p. Burmistrza.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Uchwała NR XX/56/2005 Składu Orzekającego RIO - załącznik nr 6,
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 7,
 8. Informacja na temat współpracy Gminy Gryfino z gminami partnerskimi -  załącznik nr 8,
 9. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 9,
 10. Uchwała NR XXXI/424/05 - załącznik nr 10,
 11. Uchwała NR XXXI/425/05 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała NR XXXI/426/05 - załącznik nr 12
 13. Uchwała NR XXXI/427/05 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała NR XXXI/428/05 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała NR XXXI/429/05 - załącznik nr 15,
 16. Uchwała NR XXXI/430/05 - załącznik nr 16,
 17. Uchwała NR XXXI/431/05 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała NR XXXI/432/05 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała NR XXXI/433/05 - załącznik nr 19,
 20. Materiał uzupełniający w sprawie zamiaru likwidacji MDK - załącznik nr 20,
 21. Uchwała NR XXXI/434/05 - załącznik nr 21,
 22. Uchwała NR XXXI/435/05 - załącznik nr 22,
 23. Uchwała NR XXXI/436/05 - załącznik nr 23,
 24. Projekt uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie - załącznik nr 24,
 25. Nowa wersja ww. projektu uchwały - załącznik nr 25,
 26. Program obchodów uroczystej sesji w dniach 20 - 21 marca br. - załącznik nr 26.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała
Inspektor
Juszkiewicz Czesława

 

Lista załączników:
załącznik nr 1 [119910 bajtów]