Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05  z  XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 31 marca  2005 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1240

Radna nieobecna:

 • Krystyna Gazdecka.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 20 radnych.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.
Pan Bogdan Jacek Warda złożył pisemną rezygnację z funkcji radnego.
Wobec powyższego proponuję, aby do pkt. I porządku obrad sesji wprowadzić jako ppkt.2/ Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Dotychczasowy ppkt. 2 stanie się ppkt 3.

Kto z radnych jest za przyjęciem w porządku obrad sesji proponowanej zmiany?

W wyniku jawnego głosowania. na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych  w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że proponowaną zmianę przyjęto jednogłośnie.

Nowa wersja porządku obrad sesji stanowi załącznik nr 5.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat poinformował, że rozstrzygnięty został Turniej Wiedzy o Ziemi Gryfińskiej.
Nagrody otrzymali:

 • za zajęcie I miejsca Kamil Oleksiak /Szkoła Podstawowa/,
 • za zajęcie II Weronika Brzuchalska /Szkoła Podstawowa/,
 • za zajęcie I miejsca Adrian Skoniecki /Gimnazjum/,
 • za zajęcie II miejsca Damian Grabias /Gimnazjum/,
 • za zajęcie III miejsca Anna Makuła /Gimnazjum/.

Pożegnano również pracowników samorządowych odchodzących na emeryturę, są to:

 • p. Irena Perlik,
 • p. Wiesława Kubiak,
 • p. Janina Morawicka.

ppkt.2
Przewodniczący Rady odczytał pisemna rezygnację p. Bogdana Jacka Wardy z funkcji radnego - załącznik nr 6.

Radny Jacek Warda - nie odchodzę z Rady z powodu złego stanu zdrowia ani dlatego, że coś złego zrobiłem. Uważam jednak, ze są pewne granice, których media nie powinny przekraczać jeżeli chodzi o krytykę. Nie czuję się winny i mając na uwadze to, aby moja osoba nie budziła emocji złożyłem rezygnacje z funkcji radnego.
Może inna osoba będzie miała większą odporność psychiczną niż ja. Być może moje odejście będzie z korzyścią dla Rady i dla Burmistrza.
Życzę wszystkim radnym, aby do końca kadencji obrady sesji przebiegały w spokojnej i rzeczowej atmosferze, bez nienawiści i wyciągania różnych spraw. Dziękuję wszystkim za dotychczasowa współpracę.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - dziękuję koledze Jackowi Wardzie za współpracę w obecnej kadencji Rady oraz w poprzedniej. Był on zawsze człowiekiem rozważnym. W wielu ważnych sytuacjach wykazywał tak potrzebny rozsądek. Swoją postawą łagodził konflikty i zadrażnienia. Bardzo żałuję, że nasz samorząd traci tak wartościowego człowieka. Wbrew temu co pisze prasa nie robił żadnych interesów z gminą. Jak każdy obywatel korzystał z prawa jakie gwarantuje konstytucja.

Radny Czesław Kapusta - szkoda, że samorząd gryfiński traci człowieka mądrego  i wykształconego

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się i 1 głosie przeciwnym. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XXXIV/438/05 stanowi  załącznik nr 7.

Od tego momentu w skład Rady wchodzi 20 radnych.

ppkt.3
Przewodniczący Rady
zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołów:

 1. z XXXI sesji?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXI sesji przyjęto jednogłośnie.

 2. z XXXII sesji?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało16 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXII sesji przyjęto większością głosów.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat podziękował p. Jackowi Wardzie za bardzo dobrą współpracę i za wniesienie wielu nowatorskich rozwiązań podczas pracy  w samorządzie.

Następnie przedstawił informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady  Informacja zawarta jest w załączniku nr 8.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Mieczysław Sawaryn
734/XXXIV/05
- przedsiębiorca – rolnik p. Mirosław Szymocha posiadający firmę transportową pojazdów ciężarowych oraz sprzętu ciężkiego takiego jak ładowarki, koparki wiosną 2003 roku złożył wniosek, że z powodu niepłacenia podatków /kryzys w rolnictwie/ chciałby na rzecz gminy w ramach kompensaty wykonać prace transportowe i rozbiórkowe. W kontekście wydanych przez gminę pieniędzy na rozbiórki i wywóz gruzu z różnych miejsc w Gryfinie chciałbym dowiedzieć się dlaczego  nie skorzystano z oferty p. Szymochy, która była wielokrotnie tańsza od innych? Ponadto skompensowałoby to niezapłacone przez p. Szymochę podatki.

735/XXXIV/05 – dwa lata temu radna Krystyna Gazdecka interpelowała w sprawie wadliwości drogi przy wyjeździe z parkingu przy sklepie „Kokos”, naprzeciw CPN w Gryfinie. Pół roku temu w tej samej sprawie interpelował radny Janusz Skrzypiński.  Na ww. parkingu znajduje się nie oznakowany bardzo wysoki próg. Kierowcy korzystający z tego parkingu niszczą sobie samochody. Dlaczego pomimo licznych interpelacji radnych przez okres ponad dwóch lat nic nie zrobiono w tej sprawie?

736/XXXIV/05 - w ubiegłym roku miała być wyremontowana droga na odcinku pomiędzy ul. Zygmunta Krasińskiego, a sklepem NETTO w Gryfinie. 
Pan Burmistrz informował, że realizacja zadania nastąpi w roku bieżącym. Płyty na ww. drodze zapadły się i różnice w poziomie  poszczególnych płyt są bardzo duże. Samochody o niskim podwoziu zawieszają się na płytach i urywają rury wydechowe. Dlaczego do czasu rozpoczęcia głównego remontu drogi nie wyrównano prowizorycznie dziur cienką nakładka asfaltową?

737/XXXIV/05 - ogłoszony został konkurs na Naczelnika Wydziału Planowania  Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji. Czy w związku z wcześniejszymi nie udanymi zatrudnieniami pracowników na czas nieokreślony oraz wypłaconymi odszkodowaniami z tytułu zwolnienia, przykładem jest były Dyrektor OWiR, obecnie przyjmowane do pracy  osoby będą zatrudniane na czas próbny, a następnie na czas określony? Chodzi o to, aby podczas trwania czasu próbnego można było sprawdzić, czy zatrudniane osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje. Uważam, że nowe osoby należy przyjmować do pracy na czas określony.  Przypadek zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika zdarzył się  w PUK, kiedy to wybrano nowy zarząd w drodze konkursu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz
738/XXXIV/05
- w 2001 roku Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę dotyczącą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy. W 2004 roku p. Burmistrz wprowadził zarządzeniami zmiany do ww. Regulaminu. Czy wprowadzenie zmian zarządzeniami jest zgodne z prawem? Czy zmiany nie powinny być wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej? Zarządzenia, którymi wprowadzono zmiany oznaczone są numerami 0152/15a/04, 0152/26/04, 0152/12/04, 163a/03. Proszę o wykładnię prawną w tej sprawie.

739/XXXIV/05 - jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa dot. p. Bienicewiczów? Czy gmina wycofała od Wojewody pismo w sprawie zawieszenia pozwolenia na budowę?

740/XXXIV/05 - wracając do interpelacji z poprzedniej sesji dot. p. Kamińskich nie widzę problemu w sprawie umożliwienia budowy schodów stanowiących dojście do posesji od strony sklepu „Biedronka”.  Przecież trzy metry dalej wybudowane są schody do przychodni. Bardzo proszę o przybliżenie mi ww. sprawy.

741/XXXIV/05 - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo p. Kowalówka – Rawdanowicz skierowane do Rady Miejskiej w Gryfinie. Chciałabym wiedzieć na jakim etapie jest załatwienie ww. sprawy przez p. Burmistrza?
Pan Burmistrz poinformował p. Rawdanowicza, że to Rada Miejska ma podjąć decyzję w tej sprawie. Chcę przypomnieć, że Rada Miejska  jest organem uchwałodawczym, a nie wykonawczym. Decyzję powinien podjąć Burmistrz. Proszę o informację w ww. sprawie.

742/XXXIV/05 - nie wiem, czy p. Burmistrz czyta wszystkie odpowiedzi na interpelacje,  które są kierowane do radnych? Zacytuję odpowiedź pod którą się  Pan podpisał, tj. „Traktując Pani interpelację w zakresie wynagrodzenia głównego specjalisty – asystenta jako formalny wniosek o udostępnienie informacji publicznej – informuję, iż ta została już wcześniej udostępniona i funkcjonuje w publicznym obiegu (prasa, strona  internetowa, spotkania publiczne itp.). Pani jako zainteresowana  również tą wiedzę posiada. W związku z tym za niezasadny trzeba  uznać wniosek o udzielenie informacji, którą zainteresowany posiada. Kwestia dostępu do informacji wydaje się być w tym przypadku bezprzedmiotowa. Takie żądanie nie zmierza bowiem do uzyskania pewnych wiadomości, lecz ewentualnie potwierdzenia (sprawdzenia) wiadomości znanych już wnioskującemu. Wykracza zatem poza przedmiot i cele ochrony przewidzianej ustawą o dostępie do informacji  publicznej”. Gdybym wiedziała, to nie zadawałabym pytań. Z prasy dowiedziałam się,  że specjalista zarabia ponad 6.000 zł. Według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacji pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, powiatów i województw Dz. U. Nr 34, poz. 264 specjalista ds. organizacyjnych na pewno nie może otrzymywać takiego wynagrodzenia.  Proszę o odpowiedź w tej sprawie. W pisemnej odpowiedzi na moją interpelację jest też zapis „ Zadanie pod nazwą zakup samochodu Peugeot 607 oraz rozbiórka budynku przy ulicy 1 Maja w Gryfinie nie zostały poddane ocenie audytora. Z analizy  obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków i dysponowania nimi i planowanych obszarów, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w bieżącym roku 2004 nie wyniknęła konieczność przeprowadzenia audytu w tym zakresie”.  Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w grudniu 2004 r.  p. Burmistrz powiedział, że zgłosił do komórki audytu i kontroli wewnętrznej zbadanie sprawy dot. zakupu samochodu Peugeot 607.  Nie jest to zgodne z odpowiedzią, którą otrzymałam na piśmie.

Radny Czesław Kapusta
743/XXXIV/05
- istnieje pilna potrzeba naprawy nawierzchni wewnętrznych ulic  w miejscowości Wełtyń. Bitumiczna nawierzchnia na ww. ulicach jest popękana, ponieważ położona została nieprofesjonalnie, a jej grubość wynosi około 3 – 4 cm. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Janusz Skrzypiński
744/XXXIV/05
- w złym stanie jest droga do Parsówka i z tego powodu istnieje  kłopot z dowożeniem dzieci do szkoły. Bardzo proszę o wyrównanie ww. drogi.

745/XXXIV/05 - należy uzupełnić ubytki w drodze na terenie sołectwa Sobiemyśl. Chodzi mi o drogę asfaltową oraz o odcinek drogi wysypany szlaką. Proszę o zajęcie się sprawą.

746/XXXIV/05 - na drodze w centrum wsi Dołgie, przy przystanku autobusowym  istnieje zaniżenie i podczas opadów deszczu zbiera się tam woda.  Jest to droga powiatowa i dlatego proszę o wystąpienie do  właściciela drogi o podwyższenie ww. nawierzchni tak, aby  woda spływała do studzienek burzowych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz
747/XXXIV/05
- otrzymaliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004. Bardzo  proszę o przedstawienie rozliczenia pożyczki na kwotę 6.783.590 zł zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Proszę  również o przedstawienie rozliczenia środków finansowych  pochodzących ze sprzedaży Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na kwotę 6.800.000 zł. Otrzymałam informację odnośnie rozdysponowania z ww. sumy kwotę w wysokości 2.000.000 zł. Proszę o przedstawienie rozliczenia pozostałej kwoty.

Radny Józef Gutkowski
748/XXXIV/05
- mija już cztery lata od likwidacji szkoły w Borzymiu. Budynek stoi  pusty i niszczeje. W ciągu dnia jest dozorowany. Natomiast w nocy jest rozkradany. Czas najwyższy podjąć decyzje w sprawie ww. budynku.

749/XXXIV/05 - na pobocze lewej stronie drogi przed miejscowością Borzym ktoś wyrzucił śmiecie. Proszę, aby Straż Miejska pojechała na miejsce i ustaliła, kto to zrobił.

Radny Zdzisław Kmieciak
750/XXXIV/05
- podczas układania sieci kanalizacyjnej przy posesjach p. Mikulskiego i p. Olszewskiego w Dębcach rozkopano drogę. Należy utwardzić zniszczoną drogę.

751/XXXIV/05 - w Żabnicy przy ul Zielnej, w okolicy posesji p. Piaseckiego po wykopach kanalizacyjnych powstała wyrwa. Proszę o jej usunięcie.

752/XXXIV/05 - w związku z planowanymi pracami wstrzymano kursy autobusów przez Żabnicę. Autobusy nie kursują już od tygodnia. Przez ten czas nie prowadzono żadnych prac. Proszę o podjęcie działań  mających na celu przywrócenie kursów autobusowych. Być może  w tym celu należy przyspieszyć prace remontowe.

753/XXXIV/05 - na zebraniu wiejskim w Czepinie Państwo Lipko zgłaszali sprawę dotyczącą niedokończenie prac po wykopach kanalizacyjnych. Zgłosili również brak studzienki kanalizacyjnej na swojej posesji. Ponadto tylko częściowo ogrodzono posesję, a przed robotami była ogrodzona cała. Obiecano, że w krótkim czasie wykonana zostanie studzienka. Jednak do tej pory nic nie zrobiono. Z tego co wiem, to w najbliższych dniach ma nastąpić oddanie do użytku kanalizacji. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą.

754/XXXIV/05 - prawdopodobnie nie ma studzienek kanalizacyjnych w Czepinie przy  ul Gryfińskiej 21 u p. Balcerzaka oraz przy ul Gryfińskiej 23 u p. Leszczyńskiego. Proszę o sprawdzenie i podjęcie odpowiednich działań.

755/XXXIV/05 - do tej pory nie usunięto usterek powstałych na drodze nr 31 i z tego powodu nie dokonano jeszcze odbioru drogi. Sprawa trwa już dwa lata. Ostatni termin odbioru miał nastąpić na koniec bieżącego miesiąca. Jednak nic się tam nie dzieje. Usterek nadal nie usunięto. Kiedy zostaną usunięte usterki na ww. drodze?

756/XXXIV/05 - mieszkańcy naszego miasta chcieliby wiedzieć, kiedy powstanie  muzeum w Gryfinie? Składane były deklaracje w tej sprawie. Już czas wprowadzić je w życie. Proszę o wyjaśnienie ww. sprawy.

Radny Ireneusz Sochaj
757/XXXIV/05
- obecnie trwa wycinka oraz przecinka drzew. Obecnie takie działania prowadzone są przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie z powodu tego, że wali się tam mur oporowy. Chciałbym wiedzieć, czy  w miejsce wyciętych drzew planuje się nasadzenie nowych?

758/XXXIV/05 - należy posprzątać chodnik znajdujący się pomiędzy MDK, a szpitalem. Po stronie szpitala leżą sterty zeszłorocznych liści. Jest już wiosna  i należy jak najszybciej zrobić tam porządek.

759/XXXIV/05 - należy zagospodarować plac znajdujący się pomiędzy budynkiem p. Kamińskiego i pozostałych właścicieli, a przychodnią zdrowia w Gryfinie. Ww. plac leży w centrum miasta i wygląda bardzo brzydko.

Radny Zdzisław Kmieciak
760/XXXIV/05
- podczas budowy kanalizacji w Żabnicy zamknięto drogę przy ulicy Długiej. Ruch drogowy odbywał się ulicą Polną. Samochody jeżdżące ww. ulicą zdewastowały dojazd do posesji p. Miedzaka, który wykonany był z polbruku. Wykonawca pożyczył od p. Miedzaka polbruk, który wykorzystał do naprawy szkody. Zrobił to źle. Nie oddał również polbruku. W dniu wczorajszym przyjechał do p. Miedzaka i proponował mu 100 zł. Przecież to kpina. Pan Burmistrz Kuduk był tam ze mną i widział, że całe podwórko  p. Miedzaka jest zniszczone. Ponadto źle obsadzono studnię. Proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie szkód.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ja nie mogę ingerować w sprawy międzyludzkie.

Radny Zdzisław Kmieciak - przecież ww. szkody zrobiła firma wykonująca kanalizację. Powinna więc naprawić szkody. Proszę pojechać na miejsce i sprawdzić.

Radny Mieczysław Sawaryn - konflikty pomiędzy wykonawcą, a obywatelem załatwia sąd, a nie Burmistrz.

Radny Mieczysław Sawaryn
761/XXXIV/05
- co robią służby miejskie, skoro tyle interpelacji w sprawie złego stanu dróg zgłaszają radni? Przecież radni nie powinni zastępować Straży Miejskiej oraz funkcjonujących w mieście służb. Radni mają do rozstrzygania inne ważne sprawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jest to nieporozumienie. Byłem na wszystkich spotkaniach wiejskich. Podczas ww. spotkań ustalono w jaki sposób należy zgłaszać usterki. Mieszkańcy wiedzą o tym. Firma wykonującą kanalizację na odcinku Radziszewo, Daleszewo, Czepino, Żabnica po kolei usuwa występujące usterki. Obecnie robi to w Radziszewie. My wiemy o występujących usterkach.  Usterki należy zgłaszać do Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji, który będzie egzekwował usunięcie usterek. Kanalizacja nie jest jeszcze odebrana.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poinformował, że klub radnych BBS wybrał nowe władze. Przewodniczącym klubu został radny Kazimierz Fischbach,  a Zastępcą radny Ireneusz Sochaj.

Ad.V. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pniewo przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XXXIV/439/05 stanowi załącznik nr 10.

 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XXXIV/440/05 stanowi załącznik nr 11

 3. nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od osoby fizycznej, części  nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chlebowo.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne  w drodze wykupu od osoby fizycznej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Chlebowo przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XXXIV/441/05 stanowi załącznik nr 12.

 4. rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XXXIV/442/05 stanowi załącznik nr 13.

Ad.VI. Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Chwarstnicy.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Chwarstnicy przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XXXIV/443/05 stanowi załącznik nr 14.

Ad.VII. Przyznanie dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych roku 2005.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych roku 2005 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXIV/444/05 stanowi załącznik nr 15.

Ad.VIII. Ustalenie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje, aby ustalić maksymalną wysokość nagrody do 300% wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział we współzawodnictwie sportowym w ramach igrzysk olimpijskich lub para olimpijskich i zajęli miejsca od 4 – 12.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - dotychczasowa wersja projektu uchwały przewiduje nagrody dla zawodników, którzy uzyskali na olimpiadzie lub paraolimpiadzie miejsca medalowe. Natomiast dla osób, które tylko brały udział w olimpiadzie lub para olimpiadzie przewidziana jest inna kategoria. Przyjęcie przez Radę wniosku Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego spowoduje, iż w projekcie uchwały trzeba będzie ująć jeszcze jedną kategorię osób. Taki zapis spowoduje, że osoby, które biorą udział w olimpiadzie ale nie zdobędą medalu można będzie nagrodzić większą kwotą. Wnioskodawcy powinni uzasadnić propozycję wprowadzenia takiego zapisu.

Radny Marek Sanecki - obecnie jest tak, że jeżeli medaliści igrzysk olimpijskich  i paraolimpijskich zdobędą miejsca medalowe, to otrzymają 450% minimalnej płacy. Osoby biorące udział w zawodach o randze mistrzostw europejskich i zdobywające miejsca medalowe otrzymują 250% minimalnej płacy. Natomiast zawodnik, który zdobędzie czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich, co jest wielkim sukcesem otrzyma tylko 150% minimalnej płacy.  Wprowadzenie do projektu uchwały zapisu proponowanego przez Komisję nie stanowi problemu, ponieważ nie przewidujemy, abyśmy w najbliższym czasie mieli sporo zawodników zajmujących na igrzyskach olimpijskich miejsca od 4 do 12. Nie ma więc obawy, że z budżetu gmina trzeba będzie wydać na ten cel ogromną kwotę.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - uważam, że taki zapis można wprowadzić do projektu uchwały.

Radny Artur Nycz - może zamiast ujmować w projekcie uchwały jeszcze jedną kategorię osób należy zwiększyć próg ze 150% do 300%?

Radny Marek Sanecki - 150% minimalnego wynagrodzenia przewidziany jest dla wszystkich osób startujących, a nie dla tych, którzy zajęli miejsca od 4 do 12. Jest to duża różnica i dlatego należy wprowadzić dodatkowy zapis.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przystępujemy do głosowania wniosku zgłoszonego przez Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Radca Prawny Krzysztof Judek - najpierw należy sprecyzować treść zapisu, który ma być wprowadzony do projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - wobec powyższego proponuję aby w § 3 wprowadzić jako pkt. 2 następujący zapis „do 300% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy uzyskali we współzawodnictwie sportowym w ramach igrzysk olimpijskich lub para olimpijskich miejsca medalowe od 4 do 12”. Pozostałe punkty ulegną przesunięciu.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uwzględnieniem przyjętego wniosku.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXIV/445/05 stanowi załącznik nr 16.

Ad.IX. Ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – uważam, że uchwałę w ww. sprawie podejmujemy zbyt późno. Ustawa ukazała się 29 grudnia 2004 r., a obecnie jest już koniec marca 2005 r. Podjęta w dniu dzisiejszym uchwała uprawomocni się po upływie 14 dni od  publikacji w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, a więc pod koniec kwietnia br. W deklaracji o dochodach składanych do Urzędu przez wnioskujących jest zapis, że wnioski powinny być składane do 31 stycznia br. Obecnie wniosek o przyznanie stypendium ma wadliwą treść. W § 9 regulaminu jest zapis „stypendium szkolne przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego”. Czy oznacza to, że w kasie urzędu będą odbierane przez wnioskujących pieniądze i na jakiej podstawie? Czy będzie to na zasadzie refundacji przedstawionych rachunków? Ponadto chciałabym wiedzieć jak będzie sporządzona umowa pomiędzy gminą, a wnioskującymi?
W § 16 jest zapis, że „świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej”. Nie ma tu mowy w jakim trybie wnioskujący może odwołać się od decyzji.
Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący przyznania stypendium, to chciałabym wiedzieć, czy będzie to robione na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach, zaświadczeń z Opieki Społecznej, z Urzędu Pracy? Nie ma o tym zapisu  w regulaminie. Proszę o wyjaśnienie ww. spraw.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - ustawa w ww. sprawie ukazała się pod koniec grudnia ubiegłego roku. Samorządy mogły się zapoznać z jej treścią w połowie stycznia br. Mieliśmy dwa tygodnie czasu na przygotowanie wniosków i rozesłanie ich do wszystkich instytucji, poinformowanie mediów oraz mieszkańców o możliwości składania wniosków. Tak postanowił ustawodawca. Gminy zostały postawione przed faktem dokonanym, nie mając na to środków finansowych. Nie były również przygotowane na przeprowadzenie takiej operacji. Termin wejścia w życie zmian ustawowych w tej sprawie, to 1 styczeń 2005 r. Art. 5 ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty mówi „w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rady gminy określą uchwałą regulamin udzielania pomocy materialnej”. W związku z tym nie jest za późno na podjęcie ww. projektu uchwały. Żadna z okolicznych gmin nie ma jeszcze przyjętego regulaminu. Przyjęcie regulaminu uchwałą w lutym br. zmuszałoby urząd do przedstawienia projektu regulaminu na początku lutego br., co było nierealne.  Wpłynęło do nas około tysiąca wniosków. Przygotowanie materiału na sesję i oddanie w terminie umożliwiającym omówienie sprawy przez Komisje Rady w lutym br. nie było możliwe. Z Ministerstwa otrzymaliśmy telefonicznie informację, że na ten cel otrzymamy  101 tys. zł,- pomimo tego, iż ustawodawca wskazuje minimalną kwotę, która musi być wypłacona. Ponadto nakazuje zróżnicowanie jej. Uważam, że około 90% wniosków zostanie rozpatrzonych pozytywnie, gdyż dochody w rodzinach, których dzieci i młodzież ubiegają się o stypendium nie przekraczają 316 zł. Nasza gmina otrzyma ten cel zaledwie 1/5 środków finansowych. Ustawodawca mówi, że jest to zadanie własne gminy. Dlatego też w uchwale jest zapis mówiący o decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje odwołanie. Jeżeli chodzi o tryb dotyczący składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków to proponujemy powołanie komisji stypendialnej złożonej z pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Ustawodawca nie pozwala upoważnić do tego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym weryfikacja wniosków nastręcza bardzo duże trudności. Szczegółowe zasady rozliczania dochodów muszą być zgodne z ustawą  o pomocy materialnej.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w projekcie uchwały nie ma zapisu dotyczącego powołania się na ustawę o pomocy społecznej. Z tego wynika, że ww. ustawa nie reguluje tej uchwały. Ponadto w deklaracji napisane jest, że wnioski należy składać do  31 grudnia 2004 r., a więc na dzień dzisiejszy deklaracja jest już nieważna. Ponadto pytałam, w jakiej formie nastąpi rozliczenie otrzymanego stypendium, czy na zasadzie refundacji lub rachunku np. za zakup książek?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - na pewno  rozliczenie nie będzie odbywało się na zasadzie refundacji. Nie każdego z rodziców będzie stać na wyłożenie swoich pieniędzy, a następnie czekać na ich zwrot. Ustawa przewiduje, że stypendium może być wypłacane w różnej formie, w tym w zakupach rzeczowych. W celu ułatwienia przekazywania stypendium ujęliśmy zapis, że na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów pomoc może być udzielona w innej formie niż pieniężna. Uważam, że w naszej gminie nie będzie kłopotów  z wypłacaniem stypendium. Posiadamy służby finansowo – księgowe i wszystkie szkoły są bezpośrednio obsługiwane. W kasie urzędu stypendium wypłacane będzie tylko dla uczniów, którzy nie uczą się w szkołach prowadzonych przez gminę.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w uchwale nie ma zapisu, że stypendia wypłacane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - nie będą wypłacane tylko będzie obliczany dochód. We wniosku o stypendium jest załącznik,  w którym są wyszczególnione wszystkie przepisy, na których musimy się opierać. Zasady obliczania dochodu na jedną osobę w rodzinie reguluje art.8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Taki zapis umieszczony jest na drugiej stronie wniosku.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – nie ma tam wzmianki o zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego o dochodach. Przecież nie wszyscy korzystają z pomocy społecznej.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - ustawa  o pomocy społecznej wyszczególnia jakie rodzaje dochodów należy brać pod uwagę. Nie chodzi o dochody pobierane w OPS, tylko o przepisy ustawy o pomocy społecznej, które wskazują, w jaki sposób mamy obliczać dochód. Taka informacja jest przekazywana każdemu wnioskującemu. We wniosku zawarte są wszystkie informacje dotyczące stypendiów o charakterze socjalnym, na których opieramy się rozpatrując poszczególne wnioski.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – jeżeli chodzi o refundację, to czy nie byłoby wskazane ujęcie zapisu, że uczeń otrzymuje pieniądze, a po pewnym czasie przynosi rachunek by rozliczyć się z otrzymanej kwoty. Zasięgałam opinii w innych gminach i tam rozliczane jest to za pomocą refundacji.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - z tego co wiem, to jeszcze żadna gmina nie wypłaca stypendiów.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – proszę sprawdzić w materiałach, które miał Pan na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz  w Gminie Widuchowa.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - podstawowym kryterium jest dochód, a nie to czy ktoś wyda pieniądze wcześniej, czy później. Jeżeli dana osoba spełnia wymagane kryterium dochodowe i jest uprawniona do stypendium, to takie stypendium otrzyma. Nie zależy to od woli urzędnika. Uważam, że comiesięczne przekazywanie stypendium jest formą zasadną.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – proszę zmienić zapis o terminie składania wniosków do 31 stycznia 2005 r., ponieważ jest nieaktualny.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - ustawa mówi, że wnioski w uzasadnionych przypadkach mogą być składane po upływie terminu,  o którym mowa w ust. 2, czyli po 31 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - czy nie ma potrzeby zmiany zapisu?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - nie, nie ma takiej potrzeby.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - na realizację wniosków potrzeba 495 tys. zł. Otrzymamy na ten cel 101 tys. zł,-. Pozostała kwota, tj. 394 tys. zł będzie pochodziła z budżetu gminy.

Radny Czesław Kapusta - sprawa jest bardzo ważna i dlatego podzielam w tej sprawie troskę radnej Magdaleny Chmury – Nycz.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XXXIV/446/05 stanowi załącznik nr 17.

Ad.X. Zmiana budżetu gminy na 2005 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnym, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXIV/447/05 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XI. Uchylenie uchwał: Nr XXXI/430/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  24 lutego 2005 r. oraz Nr XXXI/432/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnym, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwał:  Nr XXXI/430/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. oraz  Nr XXXI/432/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXIV/448/05 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XII. Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy Gryfino”.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Piotr Kowalski - przedstawiona w dniu dzisiejszym nowa wersja projektu uchwały w ww. sprawie nie wnosi żadnych zmian do tekstu Studium, ani do załącznika graficznego. Gryfino jest pierwszą gminą, która uchwala aktualizacje Studium w nowym trybie, czyli na podstawie ustawy z 2003 r. W związku z powyższym jest to dla nas nowość  i wszyscy uczymy się. Zapisy konsultowaliśmy jeszcze przed posiedzeniami Komisji Rady. Jednak po konsultacjach z Nadzorem Prawnym Urzędu Wojewódzkiego stwierdzono, iż właściwym byłoby wprowadzenie do projektu uchwały zapisu w § 2 pkt. 3 jak proponuje się w nowej wersji projektu uchwały. Chodzi o to, że rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, /których nie było przy wyłożeniu Studium/ powinno być  wpisane do uchwały Rady Gminy, a nie stanowić dodatkowej strony w dokumentacji formalno prawnej. I tylko taka zmiana wprowadzona jest do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz  z zaproponowaną zmianą.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnym, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXIV/449/05 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XIII. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino”.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnym, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino” przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXIV/450/05 stanowi  załącznik nr 21.

Ad.XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.734/XXXIV/05
- wszystkie zlecenia, które otrzymują wykonawcy na dane zadanie udzielane są w trybie zamówień publicznych.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krystyna Klimek - chociaż wartość wywozu gruzu nie obligowała do zastosowania  ustawy „prawo zamówień publicznych” ogłosiliśmy tak zwany konkurs zbierania ofert na wywóz gruzu po rozwalonym budynku w Żabnicy. Konkurs został ogłoszony  na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń. Wpłynęło pięć lub sześć ofert. Jednak p. Szymocha nie zgłosił się do konkursu. Chcę przypomnieć, że kilka lat temu jeden z rzemieślników posiadający długi z tytułu niepłacenia podatków złożył podobną propozycję, a dotyczyła ona wykonania remontu na ul. Jana Pawła II w Gryfinie. Jednak takie rozwiązanie nie podobało się Radzie. Wobec powyższego, na wywózkę ww. gruzu ogłosiliśmy konkurs.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli chodzi o drogi, to około 20 marca br. odbyło się spotkanie z wszystkimi zarządcami dróg na terenie gminy Gryfino. Na spotkaniu omówiono wszystkie sprawy związane z remontami i modernizacją dróg oraz chodników. W spotkaniu uczestniczyła również grupa radnych. Chcę powiedzieć, że  w najbliższym miesiącu załatamy dziury na drogach gminnych. Jeżeli chodzi  o pozostałe drogi, to będziemy dopominali się remontu oraz modernizacji dróg od poszczególnych właścicieli.

Ad.735/XXXIV/05 - ul Słowiańska w Gryfinie jest drogą powiatową. Sprawa dotycząca remontu ww. ulicy poruszana była na spotkaniu z drogowcami. Wielokrotnie występowaliśmy już do Starostwa Powiatowego  o jej naprawę, ale bezskutecznie. Po sesji ponownie będę interweniował w tej sprawie.

Ad.736/XXXIV/05 - na remont drogi w kierunku sklepu NETTO trwa opracowanie pełnej dokumentacji obejmującej nie tylko ww. drogę ale też cały teren przy przedszkolu. Przygotowujemy wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Gryfinie o wydanie pozwolenia na remont ww. drogi. Przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na wybór wykonawcy.

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że do rozpoczęcia zadania minie jeszcze sporo czasu, a droga jest bardzo zniszczona. Należy doraźnie wyrównać nawierzchnię  drogi.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - rozpoczęcie zadania nastąpi pod koniec czerwca br. Sprawdzimy jakie koszty należałoby ponieść na doraźna naprawę drogi.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.737/XXXIV/05
- sytuacja, o której mówił radny miała miejsce w poprzedniej kadencji Rady, kiedy jeszcze nie byłem Burmistrzem.  Od początku obecnej kadencji wszyscy nowi pracownicy przyjmowani są do pracy w urzędzie najpierw na czas określony. Po sprawdzeniu się w pracy otrzymują umowę na czas nieokreślony. Nowy Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego,  Aktywności Gospodarczej i Inwestycji wyłoniony w drodze konkursu pierwszy angaż otrzyma na czas określony. Musimy zobaczyć, czy sprawdzi się w pracy.

Ad.738/XXXIV/05 - przy każdym zarządzeniu zmieniającym regulamin organizacyjny urzędu podana jest podstawa prawna. Poprzednio art. 33 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym mówił, że zarząd wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny uchwalony na wniosek zarządu przez radę gminy. Obecnie obowiązuje zmiana  i to wójt wykonuje zadania przy pomocy gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - ale nasz regulamin został nadany uchwałą rady miejskiej. Uważam, ze uchwały rady nie można zmienić zarządzeniami burmistrza. Wcześniej uchwała powinna stracić moc, a dopiero potem burmistrz powinien wprowadzić zarządzeniem regulamin organizacyjny.

Radca Prawny Krzysztof Judek - ustawa zmieniająca poprzednią ustawę  o samorządzie gminnym zmieniła również poziom kompetencji. Kompetencje do stanowienia regulaminu organizacyjnego zostały przekazane z rady na wójta, burmistrza, prezydenta. Ww. ustawa nie zawierała żadnych przepisów przejściowych dotyczących starych regulaminów. Z dniem rozpoczęcia nowej kadencji obowiązujące dotychczas regulaminy nie straciły mocy. Przyjęto interpretację, że obowiązują one nadal. Skoro wójt, czy burmistrz uprawniony jest do nadania nowego regulaminu organizacyjnego, to przyjmuje się interpretację, że jeżeli można więcej, to można i mniej. Można więc zmienić stary regulamin organizacyjny nadany uchwałą. Zakłada się, że nie zmienia się uchwały, tylko materię, której ona dotyczyła, a więc regulamin organizacyjny. Nie tylko w Urzędzie Gminy Gryfino przyjęto taką procedurę. Przeglądając LEX  znalazłem dwa przykłady zmian do uchwały zrobione w Małopolsce, w Woj. Mazowieckim dwukrotnie w Ciechanowie, w Woj. Zachodniopomorskim dziesięciokrotnie w Choszcznie i raz w Barwicach. Więcej przykładów nie znalazłem ponieważ na początku obecnej kadencji przyjęto, iż regulamin organizacyjny powinien być publikowany w Dzienniku Urzędowym. W połowie 2003 r. nadzory prawne wojewodów doszły do wniosku, że nie jest to akt prawa miejscowego i odstąpiono od publikacji.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czyli ta uchwała nie jest opublikowana  w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego?

Radca Prawny Krzysztof Judek - zarządzenia burmistrza, czy wójta o zmianie regulaminu organizacyjnego oraz o nadaniu takiego regulaminu nie są publikowane  w Dziennikach Urzędowych mniej więcej od połowy 2003 r. z uwagi na to,  że zmieniła się interpretacja prawa.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - dlaczego w zarządzeniach p. Burmistrza  w podstawie prawnej podane jest „uchwalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439”.

Radca Prawny Krzysztof Judek - ponieważ ten regulamin był publikowany w Dzienniku Urzędowym. Stało się tak dlatego, że poprzedniej kadencji uznawano, iż jest to akt prawa miejscowego. Tak było do 2003 roku.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - proszę o pisemna odpowiedź w ww. sprawie.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krystyna Klimek 
739/XXXIV/05
- w dniu wczorajszym otrzymaliśmy postanowienie Wojewody Zachodniopomorskiego uchylające postanowienie Starosty Powiatowego, a dotyczące wznowienia postępowania i wstrzymania  budowy Państwa Bienicewicz. Z treści uzasadnienia można wyczytać, że Wojewoda uznał, iż Starosta miał obowiązek sprawdzić także zgodność tej inwestycji z planem miejscowym. Nie była to nowa okoliczność. Starostwo Powiatowe dysponowało egzemplarzem planu miejscowego uchwalonego dla przebiegu linii 110 kV. Z pisma wynika również, że Starosta trzykrotnie zwracał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchylenie dwóch decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, tj. pierwszej ustalającej warunki, która na czas wydania była prawidłowa oraz stosunku do tej zmiany. My nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z SKO. W postanowieniu od Wojewody napisano, że w odpowiedzi na  pisma Starosty Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, iż  nie znajduje podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności przedmiotowych decyzji o warunkach zabudowy, a zatem i do  wszczęcia postępowań administracyjnych w tym zakresie. Wojewoda powołuje się na datę i numer pisma SKO. Nie wiemy jakie jest uzasadnienie, czym kierowało się SKO. Uważam, że nie można uchylić decyzji o warunkach zabudowy jeżeli w obrocie  prawnym jest pozwolenie na budowę i odwrotnie. Obecnie po decyzji Wojewody p. Bienicewicz mają ważne pozwolenie na budowę. Mogą rozpocząć budowę. Nie wiemy,  jakie będą kolejne działania Wojewody. Radca Prawny p. Adamiec sugeruje, że należy spodziewać się dalszych działań Wojewody. Wojewoda może wznowić postępowanie, ale nie musi. Może w ramach nadzoru zgodnie z kpa jako organ uprawniony uchylić pozwolenie na budowę. Wówczas Samorządowe Kolegium Odwoławcze nakaże gminie wygasić decyzje o warunkach zabudowy, gdyż może to zrobić tylko gmina. Postanowienie Wojewody jest ostateczne. Stronom niezadowolonym przysługuje od niego skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednak w tym  przypadku nie ma stron niezadowolonych. Obecnie p. Rudyński złożył wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z planu miejscowego w tym miejscu, gdzie ma przechodzić zmiana planu uchwalona przez Radę na poprzedniej sesji. Zagrożeniem dla Starostwa jest ENEA, bo jeżeli nie można  będzie tego zrealizować, to ENEA nie będzie mogła zaprojektować swojej linii.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - kto wystosował pismo do Wojewody, Starostwo, czy Gmina?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krystyna Klimek - zażalenie na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji i wznowieniu postępowania złożyli Państwo Bienicewicz.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - na spotkaniach mówiono nam, że to Gmina wystosowała pismo do Urzędu Wojewódzkiego.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krystyna Klimek - to nie prawda. Zażalenie napisali Państwo Bienicewicz po otrzymaniu postanowienia ze Starostwa Powiatowego wstrzymującego budowę  i wznawiającego postępowanie. Wojewoda rozpatrując ww. zażalenie odniósł się do tego sprzeciwu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - czy oznacza to, że p. Bienicewicz na dzień dzisiejszy mają ważne pozwolenie na budowę i mogą budować dom?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krystyna Klimek - na dzień dzisiejszy stan prawny na to pozwala.

Ad.740/XXXIV/05 - w ubiegłym tygodniu rozmawiałam w tej sprawie ze Starostą Powiatu Gryfińskiego. Starostwo odwołało się od postanowienia Burmistrza odmawiającego podziału działki na funkcję komunikacyjną dla tego budynku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że postanowienie Burmistrza odmawiające podziału działki dla funkcji komunikacyjnej tego budynku nie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy został uchwalany niedawno. Przy podziale nieruchomości obowiązuje nas prawo miejscowe. Ww. działka ma służyć dobremu funkcjonowaniu służby zdrowia, a nie budynkowi, o którym mowa w interpelacji. Proponowaliśmy p. Kamińskim wydzierżawienie od Starostwa części działki. Gmina trzy razy występowała do Starostwa o przekazanie tej działki na funkcję parkingową oraz obsługę przychodni zdrowia. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy  odpowiedzi w tej sprawie. Nie wiem czemu p. Starosta uważa, że nie jest możliwa dzierżawa gruntu bez podziału. Z doświadczenia wiem, że można wydzierżawić część działki  określony szerokością i długością, Sama dzierżawię od gminy w taki sposób dużą działkę bez podziału gruntu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - dlaczego p. Starosta nie może sprzedać im część tej działki? Przecież trzy metry dalej są schody do przychodni. Dlaczego nie mogą powstać schody przy budynku p. Kamińskiego?  Jeżeli Starostwo przekazałoby do gminy na cele parkingowe ww. działkę, to czy wówczas może powstać dojście do parkingu od strony sklepu „Biedronka”?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krystyna Klimek - tak, może powstać, ponieważ tak mówią zapisy planu miejscowego. Z tej działki nie ma obsługi komunikacyjnej do budynku p. Kamińskiego. Obsługa komunikacyjna zapisana w planie miejscowym do tego budynku jest z ul. Parkowej oraz  od ul. 1 Maja.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - p. Rudyńscy mają wejście od strony  ul. Parkowej, ale lokal p. Kamińskich znajduje się po przeciwnej stronie. Nie rozumiem dlaczego można wybudować schody na dojście do parkingu. Natomiast do lokalu, w którym prowadzona jest działalność nie można.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krystyna Klimek - istnieje dzierżawy gruntu do czasu, aż sprawy związane z przekazaniem działki nie zostaną ostatecznie załatwione w Starostwie. Za zgodą Rady można wydzierżawić taki teren nawet na 10 lat.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - sprawa jest bardzo kontrowersyjna. Proponuję, aby wszystkie zainteresowane strony spotkały się w celu jej wyjaśnienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dwa lata temu wykonaliśmy trzy koncepcje planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu. Wraz z budową parkingu są tam zaprojektowane schody do budynku p. Kamińskiego. Trzykrotnie składaliśmy wniosek do Starostwa o przejęcie tego terenu z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.  Jeżeli Starostwo zechce sprzedać części tego terenu, to wcześniej należy dokonać zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a na to potrzebne są środki finansowe. Uważam, że Starostwo powinno wydzierżawić część działki p. Kamińskiemu pod budowę schodów.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.741/XXXIV/05
- podjąłem już decyzję w sprawie przydziału mieszkań. Biorąc pod uwagę opinię komisji mieszkaniowej oraz radcy prawnego postanowiłem nie przydzielać nikomu dwóch mieszkań. Z tego co wiem, to p. Rolirad zgłosił sprawę do prokuratury oraz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a Państwo Kowalówka – Rawdanowicz odwołali się do Rady Miejskiej.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - od decyzji administracyjnej zawsze można się  odwołać w ustawowym terminie. Zgodnie z opinią radcy prawnego dochodem jest przychód po odjęciu wszystkich kosztów. Pan Rawdanowicz był u Burmistrza na rozmowie w tej sprawie. Pan Burmistrz powiedział mu, aby zwrócił się z tym do Rady. Przecież Rada nie jest organem wykonawczym tylko uchwałodawczym. Rada nic nie może zrobić w ww. sprawie. Mam nadzieję, że p. Burmistrz ustosunkuje się do tego odwołania.

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
Ad.742/XXXIV/05
- p. Jadwiga Szulc zatrudniona jest na stanowisku głównego specjalisty. Zgodnie z umową o pracę otrzymuje następujące uposażenie: wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszeregowania - grupa XVII. Jest to zgodne z tabelą zaszeregowania  oraz wymagań klasyfikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach służbowych określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2003 r. Według tabeli stawek jest to rozpiętość od 1.110,- zł do 3.370,- zł. Przysługuje również dodatek funkcyjny wg IV stawki tabeli stawek dodatku funkcyjnego. Jest to kwota do 100% najniższego wynagrodzenia, które wynosi 750,- zł. Ponadto przysługuje wysługa lat  w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek specjalny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, który wynosi 28,68%.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli chodzi o zakup samochodu Peugeot 607, to miałem zlecić komórce audytu i kontroli wewnętrznej zbadanie sprawy. Po skierowania sprawy do prokuratury odstąpiłem od takiego zamiaru. Prokurator zbada sprawę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.743/XXXIV/05
- możemy tylko połatać dziury na drodze. Nie ma mowy o wykonaniu całej nakładki asfaltowej, gdyż jest to zadanie inwestycyjne. W budżecie gminy na 2005 rok nie ujęliśmy takiego zadania. Załatamy dziury na wszystkich drogach gminnych.

Ad.744/XXXIV/05 - musimy w tym roku naprawić drogę w Parsówku. Zadanie zostanie uwzględnione przy podziale nadwyżki budżetowej.  Dokumentację na remont drogi wykonała prywatna osoba na  własny koszt. Jestem po rozmowie z Wójtem Bielic, który potwierdził, że dofinansuje zadanie, gdyż część drogi przebiega przez tę gminę.

Ad.746/XXXIV/05 - wystąpimy do właściciela drogi o podwyższenie nawierzchni drogi przy przystanku autobusowym w Dołgie.

Ad.747/XXXIV/05 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  przeznaczona była na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Będzie rozliczona w ramach tego zadania. Obecnie trwa rozliczanie  środków finansowych z funduszu Phare oraz zaciągniętej pożyczki, ponieważ inwestycja dobiega końca.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - proszę o pisemną odpowiedź na moją interpelację oraz przedstawienie rozliczenia środków finansowych pochodzących ze sprzedaży PEC. Chodzi mi informację, na jakie konkretnie zadania przeznaczono środki finansowe pochodzące ze sprzedaży PEC. Z tego co wiem, to 7 mln zł przeznaczono na CW Laguna, a 6,8 mln zł pozostało w budżecie gminy. Na jakie zadania przeznaczono 6,8 mln zł?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - kwota ta została wprowadzona do budżetu gminy, a następnie wydatkowana na zadania, które były realizowane w ramach budżetu. Wszystkie środki jakie posiadamy ujęte są w budżecie gminy po stornie przychodu, a wydatki po stronie rozchodu. Wszyscy radni otrzymali już sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004 i mogą zobaczyć, że zamknęło się ono nadwyżką budżetową w kwocie ponad 4,5 mln zł.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – nie jest to nadwyżka, tylko pożyczka  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sprawą zajmiemy się na następnej sesji. Chcę dowiedzieć się, na jakie inwestycje zostały przeznaczone środki finansowe pochodzące ze sprzedaży PEC. W ciągu całego roku otrzymywałam różne informacje w tej sprawie. Mówiono mi, że pieniądze leżą na koncie, a kwota wynosi 6 mln zł. Następnie poinformowano mnie, że kwota ta wynosi 4 mln zł. Obecnie analizując sprawozdanie z wykonania budżetu wiem, że do budżetu gminy wprowadzono dodatkowo środki finansowe pochodzące ze sprzedaży PEC w kwocie 6,8 mln zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 6,783 mln zł, czyli w sumie około 13 mln zł. W związku z powyższym chcę wiedzieć, jakie inwestycje zostały wykonane?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie będę tworzył fikcyjnych dokumentów. Prawo jest jedno. Wszystkie środki finansowe jakie pozyskuje gmina wprowadzane są do budżetu gminy po stronie przychodów. Po stronie wydatków można sprawdzić na co poszły środki finansowe.  Natomiast pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w całości została wykorzystana na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.748/XXXIV/05
- oprócz budynku szkoły na tej samej działce jest jeszcze budynek mieszkalny. Wydzielono działkę wraz z budynkiem mieszkalnym i sprzedano dla lokatora, który mieszka tam już od dawna. Działka, na której znajduje się budynek po byłej szkole jest atrakcyjny i należy ją sprzedać wraz z budynkiem. Koszty adaptacji budynku szkoły na mieszkania socjalne są bardzo duże. Należy więc dokonać zmian w planie miejscowego zagospodarowania, a następnie sprzedać działkę wraz z budynkiem.  Robimy wszystko, aby w jak najszybszym czasie dokonać sprzedaży.

Interpelacje od nr 750XXXIV/05 do nr 751/XXXV/05 i od nr 753/XXXV/05 755/XXXV/05 zostaną przekazane do Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji. W ramach odbioru poszczególnych zadań pracownicy Wydziału będą sprawdzali, czy zastrzeżenia zgłoszone przez radnego zostały usunięte.

Ad.752/XXXV/05 - wyjaśnię dlaczego wstrzymano kurs autobusowy przez Żabnicę  i udzielę odpowiedzi. O sprawie dowiedziałem się na sesji  w dniu dzisiejszym.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pragnę poinformować, że z dniem  11 kwietnia br. p. Ryszard Woldański przestaje być Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Ponadto z tego Wydziału p. Janina Kopeć przechodzi do kancelarii. Rozwiązano również umowy – zlecenia z członkami komisji mieszkaniowej. Zwróciłem się do klubów Rady  z zapytaniem, czy w skład komisji mieszkaniowej mają wchodzić radni, czy komisja powinna w całości powinna składać się z osób spoza Rady? Jeżeli z udziałem radnych, to czy należy wypłacać im dietę, czy powinni pracować społecznie? Po otrzymaniu odpowiedzi przystąpię do opracowania nowego regulaminu dotyczącego przydziału mieszkań. W czasie, kiedy nie budowano mieszkań nie było kłopotów z przydziałem. Obecnie trwa budowa mieszkań i pojawiły się problemy z ich przydziałem. Okazało się, że w niektórych punktach należy zmienić regulamin komisji mieszkaniowej. Informowałem już, że dwa mieszkania pozostały wolne. W prasie lokalnej chcemy ogłosić, że jeżeli ktoś zda mieszkanie komunalne, to będzie mógł skorzystać z partycypacji gminy i w zamian otrzyma mieszkanie w budynku GTBS. Jeżeli nie  znajdą się chętni, to mieszkania przekażemy dla GTBS.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - kto na dzień dzisiejszy zajmuje się w gminie sprawami mieszkaniowymi?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - obecnie tymi sprawami zajmuje się  p. Janina Major, która wykazała się bardzo dobrymi wynikami w pracy oraz bardzo dobra opinią. Na okres próbny przyjęła obowiązki Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Jeżeli w okresie próbnym  sprawdzi się, a jestem przekonany, że tak, to zostanie Naczelnikiem ww. Wydziału. Ponadto ma prawo dobrać sobie współpracowników z osób pracujących  w urzędzie. Praca w tym Wydziale jest bardzo trudna i powinne pracować tam osoby posiadające jak najwyższe kwalifikacje.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - czy to prawda, że w urzędzie zatrudniono rzecznika prasowego? Czy to prawda, że ta osoba pracuje w Wydziale Promocji?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie ma w gminie rzecznika prasowego. Do Wydziału Promocji zatrudniono osobę na stanowisko inspektora. Ww. osoba posiada bardzo dobre przygotowanie. Jeżeli wykaże się w pracy, to zostanie zatrudniona na stałe. Nie przewiduję powołania rzecznika prasowego.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy rozważana jest sytuacja mająca na celu likwidację komisji mieszkaniowej? Zaproponowana przez p. Burmistrza kandydatura na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska jest bardzo dobra. Uważam, że nie potrzebna jest komisja mieszkaniowa. Pracownicy ww. Wydziału mogą przygotowywać p. Burmistrzowi opinie dotyczące przydziału mieszkań. Komisje społeczne są drogie w utrzymaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę, aby Radca prawny wypowiedział się, czy możliwe jest nie powoływanie komisji mieszkaniowej?

Radca Prawny Krzysztof Judek - ustawa o ochronie praw lokatorów wymaga, aby przy gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy brał udział element kontroli społecznej. Ustawa nie precyzuje jaki ma on być.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - praca komisji mieszkaniowej przebiegała inaczej, kiedy do jej składu dołączyła Dyrektor OPS. Podczas powoływania nowej komisji mieszkaniowej powinni do jej składu wejść przedstawiciele różnych organizacji.

Radny Czesław Kapusta - byłem członkiem komisji mieszkaniowej. Uważam, że pracowałem bardzo sumiennie i bez protekcji. Nie rozumiem na czym polegają błędy komisji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie mam zastrzeżeń do pracy komisji mieszkaniowej. Członkowie komisja pracowali na takich materiałach, jakie dostarczyli im pracownicy urzędu. Uznałem, że do czasu opracowania nowego regulaminu komisji mieszkaniowej należy rozwiązać umowy z dotychczasowym składem komisji. Chcę nadmienić, że część członków komisji sama złożyła rezygnację.

Radny Kazimierz Płonka - na początku marca odbyło się spotkanie radnych  z przedstawicielami zarządów wszystkich dróg, na którym Pan Burmistrz obiecał, że zorganizuje spotkanie z przedstawicielami powiatu i gminy w sprawie drogi w kierunku Szczawno.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wydałem polecenie na zakup żużlu. Ogłosiłem przetarg na zakup kruszarki do betonu i cegieł. Chcemy w ten sposób pozyskiwać materiał na utwardzanie dróg. myślę, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie, o którym mówi radny. O terminie spotkania zawiadomię radnego.

Ad.XV. Wolne wnioski i informacje.

Radny Jan Ragan - podczas remontu dróg należy pamiętać, ze potrzebny jest również remont ulicy Przemysłowej w Gryfinie, w kierunku Dolnej Odry.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na ukończeniu jest dokumentacja na remont ww. drogi. Mogę zapewnić, że ulica Przemysłowa, aż za flaczkarnię będzie wyremontowana. W ramach tego zadania będzie również wyremontowana droga przez przejazd kolejowy.

Radny Jan Ragan - przydział mieszkań w budynku GTBS wywołał wiele kontrowersji. W konsekwencji nie przydzielono nikomu dwóch mieszkań. Pan Burmistrz powiedział, że na te mieszkania nie ma osób kwalifikujących się do partycypacji przez gminę. Skoro tak wygląda sprawa, to uważam za zasadny wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, któremu nie nadano biegu. Wniosek dotyczył sprzeciwu Komisji w sprawie partycypowania przez gminę budowy 24 mieszkań w budynku, który ma powstać przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Gryfinie. Aby taka sytuacja nie miała więcej miejsca nasza Komisja ma zamiar ponownie wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy z wnioskiem o zrezygnowanie przez gminę  w partycypacji budowy mieszkań w budynkach GTBS. Pieniądze, które zaplanowano na ten cel należy przeznaczyć na tanie budownictwo socjalne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że decyzja o wykupieniu 24 mieszkań w budynku GTBS była słuszna. Partycypacja gminy wynosi 40%, przez co obniżany jest czynsz w tych lokalach. Mieszkania będą przydzielane osobom oczekującym zgodnie z listą oczekiwań. Obecnie obowiązują nowe warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych, które dotyczą dochodu na jedną osobę. Osoby oczekujące na mieszkania komunalne będą w stanie ponieść koszty związane  z utrzymaniem mieszkania. Nie będzie już tak, że mieszkanie z pominięciem kolejki mieszkaniowej otrzymuje ten, kogo stać na partycypację. Budowa 1m2 mieszkania kosztuje 2.200 zł, a 40% z tej kwoty wynosi około 1.000 zł. Za taką kwotę nie wybudujemy 1m2 mieszkania komunalnego. Ponadto przy budowie tych mieszkań korzystamy z preferencyjnego kredytu, którego udziela Bank Krajowy. Uważam, że przyjęta przez nas polityka mieszkaniowa jest słuszna. Tak samo postąpiło miasto Szczecin.  Jeżeli chodzi o Nowe Czarnowo, to obecnie trwają prace związane ze zmianą  planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż tam gdzie było sanatorium ma powstać budownictwo mieszkaniowe. Zleciliśmy wykonanie dokumentacji na adaptację baraków na mieszkania socjalne wraz z analizą ekonomiczną. Chcemy zobaczyć co jest korzystniejsze, adaptacja baraków na mieszkania, czy też wyburzenie baraków  i budowa nowych budynków?

Radny Mieczysław Sawaryn - należy rozważyć możliwość przeznaczenia niezagospodarowanego baraku do zabudowy mieszkaniowej przez chętnych z listy oczekujących, którzy zrobią to we własnym zakresie.

Radna Magdalena Chmury – Nycz mówiła, że w zakresie przydziału dwóch mieszkań, które mieli otrzymać p. Rolirad i p. Rawdanowicz gmina wydała decyzje odmowne, które zostały zaskarżone. Czy to prawda? Czy w związku z powyższym mogą być procesy o odszkodowanie? W rozmowie z osobami zainteresowanymi usłyszałem, że jeżeli kolegium odwoławcze zmieni decyzję Burmistrza w tej sprawie, to gmina będzie musiała przyznać tym osobom mieszkania. Na jakim etapie jest ww. sprawa?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - taką formę przydziału mieszkania,  o której mówił radny również zaproponujemy. Jeżeli chodzi o przydział mieszkań w budynku GTBS to wiem, że p. Rolirad odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które może zwrócić sprawę do ponownego rozpatrzenia. Do wyjaśnienia sprawy dwa mieszkania będą stały puste.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli SKO odniesie się do złożonych odwołań pozytywnie, to te dwie rodziny mają prawo oczekiwać, że te mieszkania zostaną im przydzielone?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak to należy rozumieć.

Radny Artur Nycz - aby wszyscy wiedzieli o co chodzi, to chcę przypomnieć, że ww. osoby zostały poinformowane, iż otrzymały mieszkanie. Faktycznie nie otrzymali tych mieszkań, ponieważ lista przydziału uległa zmianie. W komisji mieszkaniowej powstał duży bałagan. Z tego powodu grożą gminie procesy sądowe. Na miejscu osób, które w wyniku zawiadomienia o przydziale mieszkania podjęły decyzje dotyczące ich majątku i poniosły z tego tytułu straty również skierowałbym sprawę do sądu.

Radny Czesław Kapusta - komisja mieszkaniowa wydawała swoją opinię na podstawie kryteriów jakie obowiązywały. Komisja mieszkaniowa nie wydawała decyzji.

Radca Prawny Krzysztof Judek - decyzje Burmistrza w sprawie zawarcia umowy najmu, czyli tzw. przydziału mieszkań w mieszkaniowym zasobie gminy nie są decyzjami administracyjnymi. Jest to podejmowanie czynności związanych z zawieraniem umów cywilno – prawnych. Od tego rodzaju działań Burmistrza nie ma typowego odwołania. Odwołanie w tej sprawie może być wysłane do SKO, ale zostanie ono odrzucone. Zainteresowany może tylko składać skargę na Burmistrza, do rozpatrzenia której uprawniona jest Rada Miejska. Jeżeli chodzi o ewentualne roszczenia odszkodowawcze osób zainteresowanych, to każdemu obywatelowi, który uważa, że poniósł szkodę przysługuje prawo odwołania się do sądu. Jeżeli wykaże w sądzie, że poniósł szkodę, a gmina działa nieprawnie, to wówczas otrzyma odszkodowanie.

Radny Ireneusz Sochaj - na jakim etapie jest sprawa związana z remontem naszego nabrzeża?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chcemy w jak najszybszym czasie zmienić stan naszego nabrzeża. Należy mówić o budowie nowego nabrzeża, a nie o jego remoncie. Trwają w tej sprawie rozmowy z RZGW. Chodzi o to, by jak najszybciej rozpocząć prace projektowe związane z nabrzeżem oraz pełnym jego uzbrojeniem technicznym. Część gruntu na którym znajduje się nabrzeże należy w częściach do gminy, skarbu państwa, RZGW. Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wyniesie około 300 tys. zł. W najbliższym czasie powinniśmy dopracować wspólne porozumienie gminy z pozostałymi właścicielami gruntu w sprawie sfinansowania dokumentacji. Dobrze by było, gdyby dokumentacja została opracowana najpóźniej do kwietnia przyszłego roku. Wówczas można będzie ubiegać się o unijne środki finansowe na ten cel. Bez dokumentacji nie ma takiej możliwości. Wstępnie zakłada się, że koszt budowy nabrzeża wyniesie około 10 mln zł. Zakładając, że na wykonanie inwestycji należy posiadać 25% środków własnych, a 75% środków będzie pochodziło z różnych funduszy, to wówczas wykonanie tego zadania będzie realne.  W przyszłym tygodniu jadę do Koszalina na rozmowę w sprawie remontu mostu w Gryfinie. Należy uzgodnić w jaki sposób będzie przebiegał ruch graniczny w czasie trwania remontu, który będzie trwał około pół roku. Według informacji służb granicznych w ciągu dnia Gryfino odwiedza około 1000 osób z Niemiec, a w dni wolne od pracy około 1500 osób. Pod względem finansowym jest to bardzo ważne dla zakładów usługowych w naszym mieście. Będę zabiegał o to, aby podczas remontu wykonano również podświetlenie mostu. Jest to jedna z głównych atrakcji Gryfina. W naszym mieście są trzy budowle, którymi możemy się pochwalić, tj. kościół, baszta i most.

Radny Artur Nycz - według autora koncepcji budowy nabrzeża koszt tego zadania wraz z zagospodarowaniem terenu wyniesie około 400 - 450 mln zł. Gmina będzie musiała przeznaczyć na ten cel minimum 50% środków finansowych. W jaki sposób p. Burmistrz zamierza pozyskać na ten cel około 200 mln zł,- ?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przecież radni wiedzą, że ta koncepcja została opracowana i sfinansowana w większości za środki unijne. Obecnie gmina dysponuje dwoma koncepcjami na zagospodarowanie terenów nadodrzańskich. Jedna koncepcja to ta, o której mówił radny. Natomiast druga mówi o zabudowie całego nabrzeża wraz z budynkami nawiązującymi do historii, tj. z usługami na dole oraz  z mieszkaniami na górze. Aby Gryfino mogło się rozwijać, to wcześniej musimy wybudować nabrzeże. Po wykonaniu tego zadania będziemy mogli sprzedawać prywatnym inwestorom tereny do zagospodarowania. Pomijając wszystko chcę powiedzieć, że obecny stan nabrzeża jest zagrożeniem dla osób, które tamtędy przechodzą, a więc i dla naszych dzieci. Są inwestorzy prywatni, którzy mogą zainwestować w ten teren. Wzbudziło to bardzo szerokie zainteresowanie wśród naszych sąsiadów.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - temat jest bardzo ważny i dlatego proponuję aby w porządku obrad jednej z najbliższych sesji ująć punkt w tej sprawie.

Radny Mieczysław Sawaryn - apeluje o remont chodników i dróg w mieście Gryfinie. Stan chodników na Górnym Tarasie jest w fatalnym stanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - większość chodników na Górnym Tarasie w Gryfinie jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”. Podobnie jest na Starym Mieście. Gmina nie będzie remontowała dróg i chodników, które nie są naszą własnością.

Radny Artur Nycz - w jaki sposób p. Burmistrz chce zachęcić sponsora do inwestowania na naszym terenie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nikt nie zechce u nas inwestować, dopóki nie wyremontujemy nabrzeża. Obecnie głównym problemem jest sfinansowanie odbudowy nabrzeża. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie, na którym zastanowimy się jak zdobyć pieniądze na ten cel. Nabrzeże będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Zarządu Gospodarki Wodnej. Musimy zastanowić się, czy pod względem technicznym i finansowym możliwa jest realizacja nabrzeża zgodnie z zaprojektowaną koncepcją?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - nabrzeże jest budowlą hydrologiczną, która musi posiadać określone parametry. Najpierw należy wybudować betonowe nabrzeże, przy którym będą mogły cumować statki. Dopiero potem będziemy zastanawiali się nad tym, co należy zrobić na nabrzeżu.
Chciałbym poinformować radnych, że:

 • w dniu 22 marca br. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęło odwołanie  Rawdanowicza. Radni otrzymali treść odwołania. Ww. pismo przekażę p. Burmistrzowi, ponieważ w jego kompetencji leży załatwienie sprawy,

 • do 30 kwietnia br. radni powinni złożyć oświadczenia majątkowe za 2004 rok. Radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych wraz z pismem przewodnim,

 • wpłynęło do mnie pismo radnej Krystyny Gazdeckiej następującej treści „w związku  z przedłużającą się chorobą powodującą brak mojej aktywności w pracach Rady uprzejmie proszę o wstrzymanie wypłacania całej diety – Krystyna Gazdecka”,

 • po zakończeniu sesji zapraszam wszystkich radnych o pozostanie na sali na krótkie spotkanie,

 • spotkanie Burmistrza z sołtysami odbędzie się w sali ślubów, pokój nr 25.

Radny Mieczysław Sawaryn - grupa potencjalnych inwestorów z Syrii około dwóch miesięcy temu złożyła do gminy ofertę z zapytaniem, czy na terenie Gryfina istnieje możliwość wydzierżawienia terenu, na którym można będzie wybudować dużą orientalną restaurację? Ww. inwestorzy są rodziną p. Zaira, który jest lekarzem  i posiada polskie obywatelstwo. Dlaczego do dnia dzisiejszego gmina nie udzieliła odpowiedzi w tej sprawie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie słyszałem o takiej ofercie.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - do Urzędu wpłynęło zapytanie, a nie oferta. Obecnie pracujemy nad pełną ofertą, którą chcemy przedstawić zainteresowanym.

Radny Mieczysław Sawaryn - p. Burmistrz powiedział kiedyś, że każda osoba która będzie chciała utworzyć nowe miejsca pracy w Gryfinie zostanie przejęta przez odpowiedniego pracownika w celu załatwienia sprawy. W tym przypadku dwa miesiące temu wpłynęło do gminy zapytanie, a osoby zainteresowane nie są na bieżąco informowane, na jakim etapie jest sprawy.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - zapytanie wpłynęło od p. Zaira, a nie od inwestorów z Syrii.

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że dla takiej osoby nie powinno udzielać się odpowiedzi w trybie administracyjnym, tzn. w ciągu jednego miesiąca lub dwóch. Gmina powinna wyjść z własną inicjatywą i robić wszystko, aby potencjalny inwestor chciał u nas zainwestować.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jak traktujemy inwestorów można sprawdzić w HeGru, w firmie w Radziszewie, w dawnej rozlewni wód w Pniewie, u p. Płonki, itp. Uważam, że gmina w dużym zakresie pomaga osobom, które chcą u nas inwestować.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Rezygnacja p. Bogdana Jacka Wardy z funkcji radnego - załącznik nr 6,
 7. Uchwała NR XXXIV/438/05 - załącznik nr 7,
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 8,
 9. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 9,
 10. Uchwała Nr XXXIV/439/05 - załącznik nr 10,
 11. Uchwała Nr XXXIV/440/05 - załącznik nr 11,
 12. Uchwała Nr XXXIV/441/05 - załącznik nr 12,
 13. Uchwała Nr XXXIV/442/05 - załącznik nr 13,
 14. Uchwała Nr XXXIV/443/05 - załącznik nr 14,
 15. Uchwała Nr XXXIV/444/05 - załącznik nr 15,
 16. Uchwała Nr XXXIV/445/05 - załącznik nr 16,
 17. Uchwała Nr XXXIV/446/05 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała Nr XXXIV/447/05 - załącznik nr 18,
 19. Uchwała Nr XXXIV/448/05 - załącznik nr 19,
 20. Uchwała Nr XXXIV/449/05 - załącznik nr 20,
 21. Uchwała Nr XXXIV/450/05 - załącznik nr 21.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz
 

Lista załączników:
załącznik nr 1 [165219 bajtów]