Porządek obrad

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28 kwietnia  2005 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uzupełnienie składu Rady Miejskiej - DRUK Nr 1/XXXV.
  • ślubowanie radnego,
 2. zmian w składzie osobowym Komisji Rady - DRUK Nr 2/XXXV.

VI. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2004  i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2004 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej za rok 2005 - DRUK Nr 4/XXXV.

 • uwagi i wnioski.

VIII. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w roku 2004 - DRUK Nr 5/XXXV.

 • uwagi i wnioski.

IX. Określenie warunków i trybu opracowania Gminnego Programu Rozwoju Turystyki z uwzględnieniem priorytetowych produktów turystycznych - DRUK Nr 6/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. Podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji MDK w Gryfinie - DRUK Nr 7/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. Podjęcie uchwały.

XI. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 8/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. Podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis - DRUK Nr 9/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. Podjęcie uchwały.

XIII. Udzielenie poręczenia kredytu zaciągniętego na termomodernizację lokali mieszkalnych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Marii Konopnickiej 13 – 27 - DRUK Nr 10/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. Podjęcie uchwały.

XIV. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - DRUK Nr 11/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. Podjęcie uchwały.

XV. Zatwierdzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2005 – 2006 i 2007 – 2013 - DRUK Nr 12/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. Podjęcie uchwały.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XVII. Wolne wnioski i informacje.