Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXV/05 z XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 28 kwietnia 2005 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1315.

Radni nieobecni:

 • Krystyna Gazdecka,
 • Kazimierz Fischbach.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 20 w sesji uczestniczyło 18 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat wycofał z porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 8/XXXV.

Pozostałe punkty porządku obrad pozostają bez zmian.
Następnie poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minuta ciszy śmierć Papieża Jana Pawła II.

Po wznowieniu obrad Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat wraz z Przewodniczącym Rady Zenonem Trzepaczem wręczyli nagrody dzieciom, laureatom konkursu pt. „Plac Księcia Barnima I - miejsce na twoją wyobraźnię”.
Złożyli również życzenia i gratulacje p. Edwardowi Mojsakowi z okazji 80 – tej rocznicy urodzin.

ppkt.2
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXIV sesji?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXIV sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat.
Informacja zawarta jest w załączniku nr 5.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat powiedział, że w dniu dzisiejszym radni będą głosowali nad udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu w 2004 r.
Poinformował o działaniach podejmowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w 2004 r. Między innymi powiedział, że;
Dochód gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2000 roku wyniósł 22.984.845 zł. W porównaniu z rokiem 2003 wzrósł o 16%, a z rokiem 2002 o 46%. W roku 2004 Gmina Gryfino pozyskała majątek w postaci nieruchomości o łącznej wartości 9.030.525 zł. Przekazano gminie w formie darowizny budynek po byłym Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodkiem Rehabilitacji w Nowym Czarnowie. Gmina nieodpłatnie przyjęła nieruchomość po byłym hotelu „Platan”, a od PKP 44 lokale mieszkalne przy ul. M. Konopnickiej, Z. Krasińskiego i A. Asnyka. Dochody gminy z tytułu sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i gruntów w 2004 r. wyniosły 2.149.156 zł.
W ubiegłym roku przeprowadzono w gminie 201 inwestycji. Wśród nich były niewielkie remonty oraz bardzo duże inwestycje, jak np. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfinie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino – Północ. Koszt inwestycji wyniósł 5.984.000 euro, w tym środki z funduszu Phare wynoszą 4.133.149 euro, a oraz kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8.000.000 zł.
Kolejnym dużym przedsięwzięciem było opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania nabrzeża w Gryfinie. Koszt inwestycji wyniósł 40.029 euro, w tym dofinansowanie z programu współpracy przygranicznej Phare Region Morza Bałtyckiego wynosi 30.423 euro. W 2004 r. wyremontowano aulę w budynku Gimnazjum w Gryfinie. Koszt inwestycji wyniósł 1.200.000 zł. Przedsięwzięcie obejmowało dostawę opraw świetlnych, wymianę wykładziny, sprzętu audiowizualnego i remontu korytarzy. Wyremontowano również świetlicę w Daleszewie, a w Starych Brynkach wybudowano świetlicę.
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym wyremontowano chodniki przy ulicach: Rapackiego, Kościelnej i Sportowej w Gryfinie. Koszt inwestycji wynosi 126.111 zł, w tym wkład gminy 70.775 zł.
W minionym roku gmina przekazała 224.218 zł na poprawę bezpieczeństwa na drogach i placach na terenie Gryfina.
Z okazji jubileuszu 750 – lecia Gryfina wykonano iluminację Baszty Bańskiej wraz z częścią murów obronnych.
W 2004 r. gmina pozyskała sporo środków finansowych z zewnątrz. Między innymi 500.000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie oraz 1.452.000 zł na zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego E – Gryfino. Rok 2004 obfitował w ważne wydarzenia. Najważniejsze z nich to wejście Polski do Unii Europejskiej, rozszerzenie statusu przejścia granicznego Gryfino – Mescherin oraz 750 – lecie Gryfina. We wszystkich wydarzeniach aktywny udział brali przedstawiciele gmin partnerskich. Uroczyście uczczono 750 – lecie Gryfina. W tym celu powołano komitet organizacyjny. W jubileuszowym roku organizowano sporo imprez. Pierwszą inauguracją jubileuszu był Sylwester zorganizowany na Placu Księcia Barnima I w 2003/2004 roku. Następnie odbyły się takie imprezy jak: XII Wielki Festiwal Świątecznej Pomocy, Dni Gryfina. W związku z obchodami 750-lecia Gryfina ukazał się w obiegu okolicznościowy datownik i karta pocztowa. Wydano Polsko – Niemiecki informator dla turystów oraz film promocyjny pt. „Gryfino zaprasza”, który na II festiwalu filmów turystycznych W Poznaniu otrzymał II nagrodę. Ponadto Gmina Gryfino zdobyła I miejsce w konkursie „Najlepiej oświetlona gmina w roku 2004” oraz otrzymała główna nagrodę za iluminację kościoła. Kolejne nagrody to dyplom uznania za dbałość i podnoszenie poziomu wykształcenia kadry w urzędzie oraz udział w II edycji konkursu o laur w edukacji samorządowej. Działania gminy to nie tylko imprezy, przedsięwzięcia promocyjne oraz konkursy i nagrody. Przede wszystkim podejmowane były działania mające na celu dobro mieszkańców, poprawę ich życia, bezpieczeństwa oraz pomoc dla najuboższych. Rok 2004 był dla OPS okresem istotnych zmian. Od maja zaczęła funkcjonować zmieniona ustawa o pomocy społecznej, która w znaczący sposób wpłynęła na zasady udzielania pomocy, wygaśnięcie szeregu decyzji oraz związaną z tym konieczność wydania decyzji w oparciu o nowe przepisy. Nowym zadaniem OPS stały się świadczenia rodzinne, które stanowiły nowość w systemie zabezpieczenia społecznego w naszym państwie. W ciągu dwóch miesięcy, tj. w maju i czerwcu 2004 roku wydano 1353 nowe decyzje. Istotnym elementem w tym okresie była również presja mediów. Pomimo problemów, dzięki zaangażowaniu wielu pracowników OPS wypłacił świadczenia w terminie określonym ustawą. Ponadto OPS rozwiązał doraźnie problem ludzi bezdomnych w naszej gminie. W październiku 2004 r. została zawarta umowa ze stowarzyszeniem ludzi bezdomnych i samotnych matek. Jednym z głównych zadań naszej gminy jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom. W ubiegłym roku podjęto szereg działań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Działania te kontynuowane są również w roku bieżącym. 20 października 2004 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Gryfino, a Komendą Powiatowej Policji w Gryfinie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej, Strażnicą Straży Granicznej oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym. Ww. porozumienie zostało zawarte w celu zapobiegania zagrożeniom życia, bezpieczeństwa i mienia obywateli. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powołane zostało również gminne centrum reagowania, którego podstawowym celem jest realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony p. pożarowej, ochrony p. powodziowej, a także likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
Gmina wspólnie ze Szpitalem Onkologicznym w Szczecinie po raz kolejny zorganizowała w dniach 13 – 18 września 2004 r. badania mammograficzne dla kobiet powyżej 50 roku życia, mieszkających na terenie Miasta i Gminy Gryfino oraz ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. W ramach programu wyrównania różnic między regionami Gmina Gryfino uzyskała środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały przeznaczone na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto gmina dofinansowała rehabilitację dzieci z zanikiem mięśni oraz sfinansowała zakup schodołazu dla niesprawnego dziecka.
W wyniku podpisania porozumienia z władzami województwa zachodniopomorskiego zapewniono mieszkańcom naszej gminy lepsze warunki dojazdu do Szczecina poprzez zorganizowanie dodatkowych połączeń kolejowych, a w wyniku negocjacji prowadzonych z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Szczecinie wprowadzono do obowiązującego aktualnie rozkładu jazdy siedem nowych kursów autobusowych. W roku ubiegłym gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania.
Z budżetu gminy znaczne środki finansowe zostały przeznaczone na oświatę. W roku 2004 dwukrotnie przyznano pomoc finansową na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dwukrotnie wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów. Odbyły się egzaminy nauczycieli dotyczące awansu zawodowego. Do egzaminu przystąpiło 14 pedagogów.
W tym też roku w Gryfinie znacznie wzrosła liczba zawieranych małżeństw. Podsumowując rok 2004 zrealizowano ponad 200 zadań inwestycyjno – remontowych o łącznej wartości 33.601.000 zł.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Mieczysław Sawaryn
762/XXXV/05
- w tygodniku „Nowe 7 Dni Gryfina” ukazała się notatka na temat monografii naszego miasta. Autor jednego z rozdziałów dotyczącego sytuacji naszej gminy po roku 1990 opisuje perturbacje z zamieszczonym przez niego rozdziałem. Zapoznałem się z treścią artykułu. Uważam, że zagadnienie opracowane jest fachowo. Wykazane są w nim nie tylko nasze sukcesy ale i porażki. Między innymi ujęta jest sprawa związana z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych oraz innymi firmami w mieście. Chciałbym dowiedzieć się czy zamieszczenie krytycznych uwag spowodowało wycofanie się z zamieszczenia tego rozdziału w monografii?

763/XXXV/05 - na poprzedniej sesji radna Magdalena Chmura - Nycz pytała, czy to prawda, że do Urzędu Miasta i Gminy zatrudniono rzecznika prasowego? Otrzymaliśmy informację, że nie jest to rzecznik prasowy. Chciałbym dowiedzieć się, czy prawdziwe są pogłoski, że nowo przyjęty pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około 5.000 zł?

Radna Magdalena Chmura – Nycz
764/XXXV/05
- obecnie nie ma w urzędzie komisji mieszkaniowej. Jak będzie rozwiązana ww. sprawa? Kto będzie zajmował się sprawami mieszkaniowymi? Interpelację składam w imieniu p. Żmijowskiej z Żabnicy, która jest rodziną zastępczą dla swojego wnuka. Dziecko jest niepełnosprawne. W tym roku idzie do Gimnazjum w Gryfinie. Pani Żmijowska mieszka w bardzo złych warunkach. Chciałabym dowiedzieć się jak gmina ma zamiar pomóc ww. osobie?

Radny Artur Nycz
765/XXXV/05
- Wspólnoty Mieszkaniowe z okolic boiska przy Gimnazjum w Gryfinie zgłosiły się do mnie i powiedziały, że sprzęt ciężki wykorzystywany do budowy boiska niszczy drogę, która jest ich własnością bez żadnego porozumienia z nimi. W jaki sposób gmina chce rozwiązać tę sprawę?

Radny Zdzisław Kmieciak
766/XXXV/05
- w Gryfinie przy ul. Piastów, po lewej stronie mostu jadąc w kierunku przejścia granicznego znajduje się plac, na którym parkowane są samochody. Ww. plac jest w bardzo złym stanie. Proszę o wyrównanie i uporządkowanie placu.

767/XXXV/05 - bardzo zarośnięte są rowy melioracyjne na odcinku od przejazdu kolejowego w Czepinie do Daleszewa. Podczas opadów deszczu woda zalewa łąki i podmywa torowisko. Proszę o oczyszczenie ww. rowów.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - dwa dni temu sprawdzałem stan rowów wraz z p. Krystyną Wawruszczak z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz przedstawicielem Starostwa Powiatowego p. Gonerką.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
768/XXXV/05
- zaniepokoiła mnie forma ogłoszenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji. Ogłoszenia w tej sprawie nie znalazłam na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy. Natomiast ogłoszenie na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury dotychczas jest zamieszczone w internecie. Ponadto ogłoszenie o konkursie nie ukazało się również w Izbie Budowlanej, w której osoby z wykształceniem ogólnobudowlanym poszukują pracy. Takie ogłoszenie znalazłam tylko raz w lokalnej gazecie „Nowe 7 Dni Gryfina” w dniu 6 kwietnia br. z określonym terminem złożenia dokumentów do 15 kwietnia br., pomimo tego, że jednym z wymaganych dokumentów było zaświadczenie o niekaralności, na które oczekuje się około dwóch tygodni. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

769/XXXV/05 - w nawiązaniu do uchwalonego programu rewitalizacji, a w tym programu gospodarki odpadami apeluję o stworzenie naszym mieszkańcom możliwości nieodpłatnego składowania przynajmniej raz w miesiącu odpadów o dużych gabarytach oraz odpadów niebezpiecznych. Być może uniknie się wówczas wywożenie do lasu i na parkingi takich odpadów jak zużyte opony, stare lodówki, itp.

Radny Zdzisław Kmieciak
770/XXXV/05
- młodzież z Czepina i Nowych Brynek sprzątała pobocza dróg. Jednak w głębi lasu i na parkingu przy wjeździe do lasu jest tragicznie. Leżą tam stare zderzaki, błotniki i różne inne rzeczy. Należy to uprzątnąć.

Ad.V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ uzupełnienie składu Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego p. Bogdana Jacka Wardy do Rady z tej samej listy wchodzi p. Stanisław Strzelczyk, który złożył oświadczenie, że nie utracił wybieralności i wyraża zgodę na piastowanie mandatu radnego. Oświadczenie stanowi załącznik nr 6.

Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie.
Uchwała NR XXXV/451/05 stanowi  załącznik nr 7.

Przewodniczący Rady przyjął ślubowanie radnego w ten sposób, że odczytał treść roty, a radny Stanisław Strzelczyk odpowiedział „ślubuję”. Po przyjęciu ślubowania Przewodniczący Rady stwierdził, że p. Stanisław Strzelczyk nabył prawa radnego.

Od tej pory w sesji uczestniczyło 19 radnych.

2/ zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady przyjęto jednogłośnie. Uchwała NR XXXV/452/05 stanowi załącznik nr 8.

Radny Stanisław Strzelczyk podziękował radnym za zaufanie i powiedział, że będzie starał się godnie sprawować mandat radnego.

Ad.VI. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2004 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali zgodnie z terminem ustalonym w Regulaminie Rady Miejskiej - załącznik nr 9.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.
Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za rok 2004 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – załącznik nr 11.

Przewodniczący Rady odczytał:

 1. uchwałę NR LIII/133/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2004 rok – załącznik nr 12.
 2. uchwałę NR LVI/143/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok – załącznik nr 13.

Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu klubu PO i PiS chcę powiedzieć, że kryteria formalne przy wykonaniu budżetu zostały spełnione i nie ma żadnych podstaw do tego, by nie udzielić Burmistrzowi absolutorium. Wobec powyższego nasz klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

Radny Artur Nycz - p. Burmistrz przedstawiając swoje sprawozdanie zapomniał powiedzieć o kilku sprawach. Pierwszą z nich jest sprawa dotycząca zakupu najdroższego służbowego samochodu Pegout 607. Najgorsze jednak jest to, że dokumentację przetargową w tej sprawie przygotowywano pół roku po zakupie samochodu. Obecnie sprawę bada prokuratura. Ponadto wybudowano w Radziszewie murek za 100.000 zł. Wykonanie oświetlenia w gminie p. Burmistrz przedstawił jako największy sukces, a przecież nie jest to trudne do realizacji. Wystarczy w budżecie gminy przeznaczyć na to zadanie odpowiednią kwotę. Jedne gminy inwestują w oświetlenie, a inne w rozbudowę infrastruktury komunalnej. W naszej gminie p. Burmistrz wydał wszystkie pieniądze na przygotowanie wizji rozbudowy nabrzeża, która jest niemożliwa do realizacji. Potrzeba na to około 250.000 zł. Na poprzedniej sesji p. Burmistrz nie był w stanie udzielić mi odpowiedzi skąd weźmie pieniądze na budowę nabrzeża. Pomimo wcześniejszych deklaracji rozbudowana została administracja urzędu ponad miarę. Nie powołano drugiego zastępcy burmistrza ze względów oszczędnościowych ale została powołana asystentka z pensją wice burmistrza. Przez całą kadencję p. Burmistrz mamił nas opowieściami o pozyskiwaniu inwestorów. Przykładem tego są domki bungalowe. Jednak od początku kadencji p. Burmistrz nie był w stanie podjąć działań mających na celu przygotowanie jakiejkolwiek oferty dla inwestorów w naszym mieście.
Jedynym dużym przedsięwzięciem jest rozbudowa oczyszczalni ścieków. Pieniądze na to zadanie zostały pozyskane w poprzedniej kadencji Rady. Nie pozyskano żadnych środków unijnych na infrastrukturę komunalną. W aferze skandalu przydzielono mieszkania, na które gmina wykupiła partycypację. Zgodnie z zaleceniem Rady boisko przy Gimnazjum miało być finansowane i wykonywane przy udziale środków unijnych. Natomiast już przy ogłoszeniu przetargu zaznaczono, że na wykonanie zadanie nie będzie środków unijnych. Jest to zapisane w ogłoszeniu o przetargu. Konsekwencją tego jest zmniejszenie zakresu prac. Nie podjęto żadnych działań związanych z budową obwodnicy. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to poprzedni rok zamknął się deficytem w wysokości około 2.000.000 zł pomimo tego, że gmina otrzymała dodatkowo pieniądze pochodzące ze sprzedaży PEC. W stosunku do roku 2003 deficyt wzrósł dwukrotnie. Kończąc swoja wypowiedź uważam, że p. Burmistrz nie ma żadnego pomysłu na rozwój naszej gminy. Od początku obecnej kadencji wielokrotnie prosiliśmy Burmistrza o przedstawienie nam kierunków działań. Do tej pory nie otrzymaliśmy materiałów w tej sprawie pomimo tego, że do opracowania kierunków działania zobowiązuje Burmistrz ustawa. Mając na uwadze, iż obecna kadencja Rady zbliża się do końca oraz to, że kluby radnych przedstawią p. Burmistrzowi zalecenia, które mam nadzieje zostaną wykonane w określonym terminie, klub SLD – PLD postanowił wstrzymać się od głosu.

Radny Jan Ragan przedstawił stanowisko Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej do ww. sprawozdania - załącznik nr 14.

Radna Lidia Karzyńska Karpierz - jako członek radnych klubu BBS chcę ustosunkować się do wypowiedzi radnego Artura Nycza. Nasz klub również widzi złe strony działania urzędu. Nie chcę, aby tylko złe sprawy utrwaliły się w pamięci osób obecnych na sesji. Pomimo wielu niedociągnięć nasza gmina postrzegana jest jako przyjazna dla mieszkańców i środowiska. Oprócz złych rzeczy należy również pamiętać o wielu ważnych inwestycjach jak np. o dokończeniu rozbudowy oczyszczalni ścieków, o wymianie okien i dociepleniu szkół, remoncie auli w Gimnazjum w Gryfinie, budowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2, oddaniu do zasiedlenia mieszkań w budynku „Pod Platanem”, dotacjach dla szpitala oraz dla Straży Pożarnej na podnośnik, zakupie pojemników, dbaniu o środowisko, itp. Jeżeli chodzi o koncepcję budowy nabrzeża, to prawda, że wydano na to sporą kwotę. Uważam jednak, że tylko ten kto nie ma wizji nie może „rozwinąć skrzydeł”. W życiu bywa tak, że jeżeli się bardzo czegoś chce, to marzenia spełniają się.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie będę zajmował się polityką i nie będę odnosił się do demagogii.
Powinniśmy przypomnieć sobie jak był start obecnej kadencji Rady. W 2003 roku planowane dochody budżetu gminy, które zostawiła nam poprzednia władza, były zawyżone o 5.782.000 zł. W wyniku zmian uchwały budżetowej obniżono wydatki o kwotę 4.124.247 zł. W miesiącu marcu 2003 r. należało uruchomić kwotę w wysokości 3.650.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu restrukturyzacji należności publiczno – prawnych PUK Spółka z o.o. W przypadku nie wyasygnowania ww. kwoty 160 osób straciło by pracę. Ponadto gmina nie odzyskała by dwóch działek o wartości 2.133.000 zł. W ww. okresie słuszną decyzją było zaciągnięcie kredytu bankowego, który został spłacony w całości w tym samym roku. Od zaciągniętego kredytu musieliśmy również spłacić odsetki w wysokości 117.000 zł. Po restrukturyzacji zadłużenia dla PUK w kwocie 4.117.000 zł zostały obniżone należności publiczno – prawne na kwotę 4.000.000 zł. Oprócz tego okazało się, że PUK nie wpłacał składek należnych dla PEFRON-u. Wobec powyższego gmina ponownie wyasygnowała na spłatę tego zadłużenia kwotę 350.000 zł.
Na dzień 1 stycznia 2003 r. zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę CW Laguna wynosiło 1.580.000 zł. Kredyt został zaciągnięty w 1999 roku. Ww. kredyt również został spłacony w całości. Ponadto w 2003 roku spłacono odsetki z tytułu kredytu w kwocie 75.480 zł. W całym województwie, a może i Polsce jedynie naszej gminie udało się przeprowadzić prywatyzację PEC w taki sposób, że 80% udziałów zakupiła Elektrownia na kwotę około 13.000.000 zł. Obecnie szumnie mówi się o strefie przemysłowej, o inwestorach i stawia się za przykład Gminę Goleniów i Police. Nikt już nie pamięta, że w 1 styczniu 2003 r. gmina nie dysponowała żadną działką pod lokalizację przemysłową. Wszystkie działki przemysłowe były zastawione pod kredyt zaciągnięty na CW Laguna. Natomiast Burmistrzowie z Goleniowa i Polic rozpoczęli inwestycje na swoim terenie 10 lat temu. Z kwoty 13.000.000 zł, która otrzymaliśmy za sprzedaż PEC została spłacona pożyczka w kwocie 5.000.000 zł zaciągnięta na budowę CW Laguna. Uwolnione zostały tereny pod budowę przemysłu w obrębie Zakładu Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie zastawione pod zaciągnięty kredyt. Obecnie Gmina otrzymała pozwolenie na budowę gazociągu w miejscowości Żórawki i Pniewo. Można też będzie wybudować gazociąg na odzyskanych terenach przemysłowych przy Zespole Elektrowni Dolna Odra. Przez cały czas mami się nasze społeczeństwo i oszukuję gdy chodzi o wydatkowanie środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży PEC. Wszyscy pamiętają, że oprócz spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę CW Laguna podejmowaliśmy decyzje o zwiększaniu nakładów na różne zadania inwestycyjne. Między innymi zwiększyliśmy nakłady na takie zadania jak:

 • remont drogi w Starych Brynkach, remont ulicy Jana Pawła II w Gryfinie, remont drogi w Borzymiu oraz budowę zatoki autobusowej 100.000 zł,
 • budowa ul Artyleryjskiej w Gryfinie 440.000 zł,
 • wykonanie projektu ul Wierzbowej i Generała Andersa w Gryfinie 60.000 zł,
 • przebudowa ulic: Czechosłowackiej, Kwiatowej, Lechickiej, Ogrodowej, Słowackiej 50.000 zł,
 • wykonanie projektu uzbrojenia II i III etap Osiedla Północ 80.000 zł,
 • wykonanie projektu oraz uzbrojenie w rejonie ul. Reymonta i Jana Pawła II 280.000 zł,
 • wykonanie elewacji Urzędu Miasta i Gminy 255.000 zł,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gimnazjum 175.000 zł,
 • wykonanie projektu uzbrojenia terenu w Pniewie i Żórawkach 120.000 zł,
 • wykonanie projektu kanalizacji VII etap 60.000 zł,
 • wykonanie nowego oświetlenia ulicznego przy ulicach Kościelnej i Kościuszki w Gryfinie 100.000 zł,
 • dodatkowe oświetlenie w gminie 150.000 zł,
 • remont kościoła w Wełtyniu 12.000 zł.

W sumie na ww. zadania przeznaczono dodatkowo kwotę 2.000.000 zł.
Obecnie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych prowadzi poważne inwestycje. Wynik finansowy PUK jest dodatni. Nie ma też zagrożenia, że zostanie ogłoszona upadłość PEC ponieważ posiada zadłużenie w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Można zobaczyć, jak obecnie wyglądają szkoły w takich miejscowościach jak: Chwarstnica, Gardno, Żabnica. Nie odbiegają one od standardów zachodnich. Zarzut, że nie uzbrajano terenów w mieście jest nieprawdziwy. Zapomniano o uzbrojeniu ulic: Lechickiej, Ogrodowej, J. Słowackiego, Artyleryjskiej, itd. Jeżeli chodzi o sytuację finansową naszej gminy, to nadwyżka budżetowa wynosi 4.700.000 zł.

Radny Zdzisław Kmieciak - 30 grudnia 2004 r. zatwierdzaliśmy budżet na rok bieżący. Budżet został uchwalony między innymi dzięki mojej obecności na sesji, chociaż wstrzymałem się od głosu. Uważam, że zrobiłem dobrze. Gdyby budżet nie został uchwalony, to nie wiem, czy w dniu dzisiejszym odbyła by się sesja absolutoryjna?
W dniu dzisiejszym mam dylemat jak głosować? Uważam jednak, że należy udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - niejednokrotnie na sesjach prosiłam o różne rozliczenia. Czasami otrzymywałam je, a czasami nie. Pan Burmistrz powiedział, że w 2003 źle zaplanowano budżet. Jednak opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna. Za 2004 rok opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej również jest pozytywna. Wobec powyższego wszystko wskazuje na to, że źle zaplanowano wydatki na 2004 rok. można więc uważać, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane. Gmina nie jest instytucją finansową, która gromadzi pieniądze na lokatach bankowych i będzie żyła z odsetek. W naszej gminie muszą być prowadzone niektóre inwestycje oraz zadania. Oszczędności w kwocie 4.000.000 zł wynikają z tego, że między innymi zamiast przekazać dla biblioteki 5.000 zł na zakup książek, przekazano 2.500 zł. Takich przykładów można wymienić więcej. Pan Burmistrz mówi o tym, co stało się w poprzedniej kadencji Rady. Ja tego nie wiem, bo jestem radna od tej kadencji. Jednak p. Burmistrz w poprzedniej kadencji był Zastępcą Burmistrza Gryfina, przedstawicielem Zarządu. przedstawicielem Rady Nadzorczej w instytucjach, o których wspominał. Ma więc Pan największą wiedzę, co wówczas wydarzyło się. Mam nadzieję, że kiedyś porozmawiamy o tym. Jeżeli chodzi o PEC, to nie powiedziano nam, że na odkupienie udziału od pracowników muszą być zagwarantowane pieniądze. Zmieniła się ustawa o podatkach od CIT i PIT. Do gminy dodatkowo wpłynęło 9.000.000 zł. To prawda, że gminie przekazano dodatkowe zadania do realizacji, takie jak pomoc społeczna i oświetlenie. Uważam, że kwota 9.000.000 zł powinna zostać przeznaczona na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla ludzi młodych, bo jest to sprawa najważniejsza. Jeżeli chodzi o inwestycje w naszej gminie, to wiele z nich wykonano bez zgody Rady oraz bez konsultacji z Radą. Pan Burmistrz chciał realizować zadania, które nie należą do gminy, jak np. przejęcie szpitala. Publicznie obiecuje Pan różne rzeczy, których potem nie realizuje. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie, ponieważ bada je pod względem rachunkowym. Ja jako radna badam pod kątem merytorycznym. Poinformował Pan o inwestycjach, które zostały zrealizowane za pieniądze uzyskane ze sprzedaży PEC. Jeżeli jednak chodzi o budowę nabrzeża, to jest to zadanie nie do zrealizowania. To prawda, że marzenia nie kosztują, ale powinniśmy zająć się inwestycjami możliwymi do realizacji. Mamy jeszcze 1,5 roku do końca kadencji obecnej Rady i nie powinniśmy tego przegapić.

Radny Artur Nycz - p. Burmistrz zarzucił mi demagogię. Ja w swojej wypowiedzi odniosłem się tylko do faktów, które miały miejsce w 2004 roku. Z faktami nie dyskutuje się. Ponadto p. Burmistrz wielokrotnie odnosił się do 2003 roku, a my w dniu dzisiejszym oceniamy rok 2004.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium przyjęto większością głosów. Uchwała NR XXXV/453/05 stanowi załącznik nr 15.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dziękuję za udzielenie mi absolutorium.
Dziwi mnie fakt, że niektórzy radni na posiedzeniach Komisji Rady głosowali inaczej, a w dniu dzisiejszym inaczej. Jeszcze raz dziękuję. Oświadczam, że jestem gotowy na daleko idącą współpracę jeżeli chodzi o wnioski konstruktywne. Jeżeli jednak chodzi o wnioski, które w celu poprawienie współpracy między nami będą ograniczać się do odwołania p. Skarbnik i p. Sekretarz, to jednoznacznie oświadczam, że jestem bardzo zadowolony z pracy ww. osób oraz z pracy Zastępcy Burmistrza. Dziękuję im za to, bo to również dzięki ich pracy udzielono mi absolutorium w dniu dzisiejszym. Dziękuję również pracownikom urzędu. Mam nadzieję, że dzisiejsze absolutorium przyjmą jako wyraz zaufania do swojej i mojej pracy. Wszyscy wiemy, że były też uwagi odnośnie pracy urzędu. Myślę, że w roku bieżącym wspólnie dołożymy starań, aby wizerunek urzędu zmienił się na lepsze.

Radny Artur Nycz - jeżeli dziwi Pana fakt, że ktoś wyraża inne zdanie na Komisji Rady, a inne na sesji, to może dobrze by było gdyby na nasze pytania nie udzielano takich odpowiedzi jak „ nie wiem”, „dowiem się”, „sprawdzę”, itp.

Ad.VII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2004 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej za rok 2005. Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik 16.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10. Rada przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad.VIII. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2004.
Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 17. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna oraz radni z innych Komisji Rady wielokrotnie sygnalizowali, że Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoim 18 – osobowym składem dorównuje prawie składowi Rady Miejskiej. Koszty funkcjonowania Komisji są bardzo wysokie. Ww. Komisję zmniejszono do 15 osób. Mamy jednak zastrzeżenia, co do ograniczonej reformy ww. Komisji oraz do doboru personalnego. W skład Komisji wchodzą czynni nauczyciele oraz emeryci powiązani politycznie z ugrupowaniami, które wygrały wybory. Z prac w Komisji wyeliminowano lekarzy. Przeciwko takiej sytuacji stanowczo protestujemy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2004 rok jest zapis, że nie wykorzystano 37.000 zł. Czy zgodnie z prawem ww. kwota przechodzi na rok następny i na co zostanie ona przeznaczona?

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - ww. kwota przechodzi na rok następny. To na co zostaną przeznaczono pieniądze wynika z planu wydatków komisji, z którym można zapoznać się.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w informacji Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady jest zapis, że zakończono już zadanie związane z remontem piwnicy dla klubu „Feniks”. Natomiast z relacji członków klubu wiem, ze rozpoczęto II etap remontu, ale zadanie zostało wstrzymane z powodu braku funduszy. Rozumiem więc, że pieniądze zostały przekazane, a wykonawcy otrzymali zapłatę?

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - przed rozpoczęciem remontu zapytałem, czy robimy przetarg, co przyczyni się do wydłużenia terminu oddania lokalu? Czy też wykonujemy remont w granicach kwoty 6.000 euro, a klub w swoim zakresie wykona pozostałą część zadania?
Klub „Feniks” wyraził zgodę na drugą propozycję. Obecnie I etap remontu został zakończony. W wyremontowanych pomieszczeniach można prowadzić już działalność oraz wykonywać pozostałą część remontu.

Ad.IX. Określenie warunków i trybu opracowania Gminnego Programu Rozwoju Turystyki z uwzględnieniem priorytetowych produktów turystycznych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu opracowania Gminnego Programu Rozwoju Turystyki z uwzględnieniem priorytetowych produktów turystycznych przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XXXV/454/05 stanowi załącznik nr 18.

Ad.X. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji MDK w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.
Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali na piśmie opinie w ww. sprawie z Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Gryfinie - załączniki nr 19 i 20.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu wczorajszym otrzymałem opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego w ww. sprawie. W przedstawionej opinii jest zapis na temat przestrzegania praw pracowniczych w związku z likwidacją MDK.
Zapewniam, że do wszystkich rozmów z pracownikami MDK będziemy zapraszali Związek Nauczycielstwa Polskiego ponieważ chcemy w należyty sposób zabezpieczyć pracowników likwidowanej jednostki.

Radny Artur Nycz - zdajemy sobie sprawę z szybkiego trybu podejmowania decyzji w ww. sprawie. Podczas debaty pracownicy MDK wyrazili zgodę na taki tryb.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - podczas podejmowania uchwały o likwidacji MDK pytałam, czy sprawa była konsultowana z ZNP? Otrzymałam odpowiedź twierdzącą. Powiedziano mi, że zostały dopracowane wszystkie warunki. Na dzisiejszej sesji okazuje się, że tak nie jest. Mam nadzieję, że sprawa zostanie załatwiona pozytywnie. Nie może być tak, że wszystko robione jest chaotycznie.
Sprawa nie jest dograna do końca i dlatego podczas głosowania nad projektem uchwały wstrzymam się od głosu.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XXXV/455/05 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XI. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat wycofał z porządku obrad projekt uchwały w ww. sprawie.

Ad.XII. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.
Opinia Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego w ww. sprawie stanowi załącznik nr 22.

Radny Mieczysław Sawaryn - głosując nad projektami poszczególnych uchwał na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wyraziłem stanowisko, że taką propozycję należy poprzeć. Jednak propozycja dotycząca podjęcie ww. uchwały została złożona bardzo późno. Przyjęta uchwała będzie obowiązywała do końca 2006 roku. Proces inwestycyjny w budownictwie przemysłowym trwa średnio od jednego roku do dwóch. Wobec powyższego osoby chcące inwestować w takie budownictwa nie będą mogły skorzystać z propozycji zawartych w projekcie uchwały. Można będzie jednak tworzyć nowe miejsca pracy na bazie istniejących już zakładów produkcyjnych, przemysłowych i innych. Dlatego też mając na uwadze przyciąganie na teren Gryfina inwestorów należy poprzeć ww. projekt uchwały.

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - ustawa, na podstawie której mamy program pomocowy obowiązuje od 31 maja 2004 r. Jeżeli chodzi o inwestowanie w ramach tej uchwały, to jest w niej zapis, że zwolnienia obejmują pięć lat. Niezależnie od tego, że ww. uchwała będzie obowiązywała do 31 grudnia 2006 r. Jeżeli ktoś uzyska pomoc do 31 grudnia 2006 r., to będzie mógł korzystać z niej. Określenie terminu do 31 grudnia 2006 r. jest zgodny z przepisami unijnymi.

Radna Magdalena Chmura Nycz - dlaczego w sprawozdaniu p. Burmistrza nie przedstawiono informacji na temat zwolnień z podatku oraz innych opłat lokalnych w ostatnim okresie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w ostatnim okresie nie było zwolnień i dlatego nie ma tego w sprawozdaniu.

Radna Magdalena Chmura Nycz - to znaczy, że żadna firma w tym okresie nie została zwolniona z podatku i nie rozpatrzono żadnego wniosku?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXV/456/05 stanowi załącznik nr 23.

XIII. Udzielenie poręczenia kredytu zaciągniętego na termomodernizację lokali mieszkalnych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Marii Konopnickiej 13 – 27.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wiem, że projekt ww. uchwały może budzić wątpliwości. Po jej podjęcie mogą zgłaszać się z podobną propozycją inne Wspólnoty Mieszkaniowe. Chcę poinformować, że Wspólnoty Mieszkaniowe zaciągające kredyt na wykonanie zadania do 300.000 zł nie muszą mieć poręczenia z gminy. Wystarczy poręczenie Wspólnoty. W tym przypadku jest to sprawa szczególna. Budynek posiada osiem klatek mieszkaniowych. Mieszka w nim 80 rodzin. W budynku tym jest 16 mieszkań komunalnych. Były propozycje, aby gmina poręczyła kredyt tylko do wysokości kwoty, która będzie potrzebna na ocieplenie mieszka komunalnych. Sprawdziłem w banku i takie rozwiązanie nie jest. możliwe. W takim przypadku należałoby indywidualnie z każdym lokatorem podpisać odrębną umowę na poręczenie kredytu. Jest to jedyny tak duży budynek w naszym mieście, który w ubiegłym roku przejęliśmy od PKP, a zarząd nad Wspólnotą pełni GTBS. Wysokość odpisu na fundusz remontowy ww. Wspólnoty przekracza o 30% ratę zaciągniętego kredytu. Obciążenie gminy w ciągu roku będzie wynosił 80.000 zł. Kredyt zostanie spłacony w przeciągu pięciu lat. Ponadto w przyszłym roku planujemy wykonać w tym rejonie drogę i dlatego wcześniej należy ocieplić budynek. Wobec powyższego zwracam się do Rady z prośbą o podjęcie ww. uchwały.

Radny Mieczysław Sawaryn - sprawę omawialiśmy na posiedzeniu naszego klubu. Popieramy propozycję podjęcia uchwały w ww. sprawie. Jest to jeden z ostatnich budynków w Gryfinie, który nie jest ocieplony. Nie ma zagrożenia, że kredyt nie zostanie spłacony. Po ociepleniu wszystkich budynków w Gryfinie nasze miasto będzie wyglądało ładnie.

Radny Artur Nycz - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Obecnie uważam, że wyjaśnienia p. Burmistrza są wystarczające i nie powinno już być żadnych wątpliwości. Uważam jednak, że należy zastanowić się nad kompleksową polityką dotyczącą Wspólnot Mieszkaniowych, a w tym nad tworzeniem funduszu poręczeniowego.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na termomodernizację lokali mieszkalnych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Marii Konopnickiej 13 – 27 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXV/457/05 stanowi załącznik nr 24.

XIV. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - zgłosiłam kiedyś interpelację dotyczącą placu w okolicy mostu przy ul. Piastów w Gryfinie. Planowano w tym miejscu budowę bloku mieszkalnego. Na sesji przedstawiłam sprzeciwy mieszkańców okolicznych budynków. Czy do uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino można wprowadzić zapis, że w tym miejscu nie będzie budowany blok mieszkalny? Czy ujęto już taki zapis w ww. planie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ww. plan nie dotyczy tego miejsca. Architekt Andrzej Skrouba - teren, o którym mówi radna leży poza obszarem planu. Sprawę, o której mówi radna dotyczy terenu na obszarze Starego Miasta. Przy uchwalaniu planu Starego Miasta była dyskusja na ten temat. Jest to sprawa otwarta. Myślę, że przy okazji zmiany planu na Starym Mieście w Gryfinie można będzie wrócić do sprawy. Obecnie uchwalany plan kończy się na ulicy Targowej.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXV/458/05 stanowi załącznik nr 25.

XV. Zatwierdzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2005 – 2006 i 2007 – 2013.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.

Radny Artur Nycz - w Programie jest zapis dotyczący ul. Piastów i planowanego tam zjazdu oraz zamknięcia ulicy. Czy w tym miejscu ma powstać pasaż, czy ulica będzie zamknięta tylko czasowo? Z istniejących zapisów wynika, że przy zjeździe z mostu planowane są rozjazdy w prawo i w lewo. Drogi będą poszerzone, a miasto będzie podzielone na osiedla. Powołane zostaną również rady osiedlowe. Proszę o więcej informacji w tej sprawie.

Dyrektor Biura Studiów i Projektów Europejskich Rafał Tokarski - przy ulicy Piastów w Gryfinie planowany jest pasaż. Jeżeli chodzi o rady osiedlowe, to przedstawiciele spółdzielni zgłosili wniosek o dokonanie takiego podziału. Przedstawiliśmy ww. wniosek i do tej pory nie został on zaopiniowany negatywnie. Wobec powyższego wniosek został ujęty w planie. W części programów pomocowych na takie uaktywnianie się społeczeństwa obywatelskiego są środki finansowe. Do decyzji Rady będzie zależało, czy zapis należy zrealizować, czy nie.

Radny Artur Nycz - nie wiedzieliśmy, że taki wniosek został złożony. Jakiś czas temu dyskutowaliśmy nad tym, czy powoływać rady osiedlowe, czy nie. Wówczas uznaliśmy, że nie ma takiej potrzeby. Obecnie wracamy do sprawy. Czy my w tej sprawie będziemy jeszcze podejmowali decyzję? Czy zapis w planie wystarcza, by przystąpić do podziału miasta na rady osiedlowe oraz do powołania rad osiedlowych?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zapis w Programie nie oznacza, że zaraz przystąpimy do podziału miasta na osiedla oraz do powoływania rad osiedlowych. Być może kiedyś zaistnieje potrzeba powołania takich rad, a stworzone warunki pozwolą na to.

Radny Marek Sanecki - w punkcie 17 działu „Sport” jest zapis „budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie”. Wielokrotnie wypowiadałem się za budową takiej sali. Cieszę się, że zostało to umieszczone w ww. Programie. Chciałbym dowiedzieć się, czy zaplanowane na ten cel środki finansowe w kwocie 1.100.000 zł są wystarczające? Wcześniej mówiono o budowie sali wraz z łącznikiem. Czy w ww. planie uwzględniony jest również łącznik, czy nie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie należy brać dosłownie wszystkich kwot założonych w Programie Rewitalizacji. Są to kwoty szacunkowe, przewidziane na bazie dotychczasowych inwestycji. Błąd w zaplanowanych kwotach może sięgać nawet do 20%. Ponadto chcę powiedzieć, że nigdy przy Szkole Podstawowej Nr 4 nie powstanie pełno wymiarowa sala gimnastyczna, ponieważ nie ma takiej potrzeby. W dniu wczorajszym był nabór do przedszkoli w Gryfinie. Zgłoszono bardzo mało dzieci. Wynika z tego, że będziemy musieli zastanowić się nad zamknięciem jednego przedszkola. Przy Szkole Podstawowej nr 4 przewidziana jest budowa sali gimnastycznej dla dzieci z klas I – IV. W naszym mieście istnieje potrzeba budowy zgodnie z założeniami pełnowymiarowej sali z miejscami siedzącymi przy CW Laguna.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - wracając do sprawy dotyczącej zamknięcia drogi przy ul. Piastów w Gryfinie i utworzenia tam pasażu chcę przypomnieć, że planuje się tam wybudować blok mieszkalny liczący trzy kondygnacje. Apeluję do p. Burmistrza, aby podczas zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tamtej części miasta pamiętano o wykreśleniu zapisu o budowie ww. budynku.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przeciwko budowie ww. budynku była poprzednia Rada. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dlatego też nie przystępujemy do realizacji tego zadania. Nie robimy też zmiany planu, bo szkoda na to pieniędzy. Podczas realizacji zadania przy ul. Energetyków w Gryfinie trzeba będzie dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i wówczas wykreślimy budowę ww. budynku. Jeżeli uda się wyprowadzić ruch samochodowy z mostu w lewą i prawą stronę, to teren przy ul. Kościelnej, Piastów, Kościuszki i Palcu Księcia Barnima I powinien być miejscem spacerowym w naszym mieście. Ponadto chcę poinformować, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa dziesięciu domków bungalowych. Wystąpiono już o decyzję zabudowy. Nieraz jest tak, że przygotowania do rozpoczęcia jakiegoś zadania trwają 3 – 4 lata.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w ww. programie ujęta jest przebudowa kanalizacji na ulicach: Podgórnej i Mieszka I. W tych samych latach zakłada się budowę kanalizacji przy ulicach; Pomorskiej, końcówce Łużyckiej, Topolowej, Czechosłowackiej. Do niektórych ulic nie jest jeszcze doprowadzona woda. Dlatego uważam, że poszczególne zadania należy robić chronologicznie. Najpierw należy wykonać podłączenia do kanalizacji, a dopiero potem przebudowywać.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przy których ulicach nie ma ujęcia wodnego.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - przy końcu ulicy Czechosłowackiej. Mówiłam już o tym w 2003 roku. Wówczas powiedziano mi, że Pniewo i Żórawki oraz końcówka ulicy Łużyckiej ujęte zostaną do jednej inwestycji. Obecnie okazuje się, że nie jest to jedna inwestycja. Chciałabym, aby wcześnie wypowiedziane obietnice były dotrzymane.

Prezes PUK Rafał Mucha - do ulicy Czechosłowackiej w Gryfinie woda jest doprowadzona. Być może w jakimś konkretnym miejscu nie ma wody.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ulice: Czechosłowacka i Brzozowa ujęte są w kompleksie gospodarki wodno – ściekowej w kontekście budowy nowych przepompowni oraz przejęcia części już wybudowanych przepompowni przez Fundację. Obecnie opracowywany jest projekt budowy kanalizacji przy ul. Czechosłowackiej.

Radny Jan Ragan - uczestniczyłem w jednym z zespołów, który opracowywał ww. materiał. Programu Rewitalizacji Miasta musi być opracowany i przyjęty przez Radę, gdyż jest to podstawa do ubiegania się w przyszłości o środki unijne. Jeżeli nie uchwalimy takiego Programu, to zamkniemy sobie drogę do ubiegania się o ww. środki finansowe przez okres kilku lat. Praktycznie ww. program dotyczy starych obiektów, które wymagają renowacji, odnowienia. Jednak podczas prac nad Programem staraliśmy się ująć w nim wszystko co tylko możliwe, aby w późniejszym terminie można było skorzystać z funduszy pomocowych.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2005 – 2006 i 2007 – 2013 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXV/459/05 stanowi załącznik nr 26.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.762/XXXV/05 - zapoznałem się z treścią artykułu na temat monografii naszego miasta. Na opracowanie monografii mamy podpisaną umowę z p. Kołosowskim. Umowa została podpisana na bazie opinii Towarzystwa Miłośników Ziemi Gryfińskiej. Pan Kołosowski sam dobierał sobie autorów do opracowania poszczególnych rozdziałów. Z całości wykonanego zadania będzie się z nami rozliczał p. Kołosowski. W tym roku chcemy opublikować monografię. Porozmawiam z wykonawcą zadania o zaistniałym problemie.

Ad.763/XXXV/05 - p. Bąk została zatrudniona w Wydziale Promocji. Głównym jej zadaniem jest przygotowywanie materiałów reklamowych oraz na strony internetowe naszej gminy. Przyjęta została na okres próbny, a zarabia mniej niż 2.000 zł. Przy okazji chcę wyjaśnić sprawę związaną z p. Jadwigą Szulc. Na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej przez przypadek nazwałem ja panią asystent, co nie jest prawdą. Pani Szulc jest zatrudniona jako specjalista. Osobiście cenię jej kwalifikacje oraz wiedzę na temat finansów w jednostkach samorządowych. Pani Szulc prawie przez dwadzieścia lat pracowała w księgowości. Jestem zadowolony z jej pracy.

Ad.764/XXXV/05 - wystąpiłem do poszczególnych klubów w naszej Radzie z prośbą o wypowiedzenie się, czy członkami komisji mieszkaniowej mają być osoby powołane tylko przez Burmistrza, czy tylko spoza Rady, czy również spośród radnych? Myślę, że na następnej sesji zostanie opracowany model dotyczący powołania tej komisji oraz sposób wynagradzania za pracę w komisji. Praca w ww. komisji jest bardzo trudna, niewdzięczna i czasochłonna. Szereg zadań, które dotychczas wykonywała komisja mieszkaniowa obecnie będzie wykonywał Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Rola komisji ograniczy się do sprawdzenia warunków na miejscu i podjęcia decyzji o kolejności przyznawania mieszkań. Pani Żmijowska musi mieć mieszkanie na parterze. Obecnie takie mieszkanie zwolniło się w Gryfinie przy ulicy Pomorskiej ale jest w bardzo złym stanie. Jest to mieszkanie dwupokojowe. Zastanowimy się, czy nie przystosować tego mieszkania dla osoby niepełnosprawnej. Będzie to już trzecie mieszkania w naszej gminie przystosowane dla takiej osoby. Ponadto w budynku, który będzie budowany przez GTBS przeznaczymy jedno mieszkanie na parterze dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto zostanie zmieniony regulamin przyznawania mieszkań. Pragnę poinformować, że jedno mieszkanie w budynku przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki zostało przydzielone p. Rawdanowicz, po wcześniejszym dostarczeniu przez niego dodatkowych dokumentów. Na wszystkich dokumentach wpisana jest data, kiedy wpłynęły do gminy. Drugie wolne mieszkanie, które wcześniej miał otrzymać p. Rolirad zostało zwrócono do GRTB. Kwota należna gminie za ww. mieszkanie przejdzie jako nasz wkład na mieszkania, które powstaną w nowym budynku.

Ad.765/XXXV/05 - odnoszę wrażenie, że dla części społeczności Górnego Tarasu teren, na którym budowane jest boisko należało pozostawić jako wybieg oraz toaleta dla psów. Dokumentację mieliśmy uzgodnioną z Nadleśnictwem. To nie nasza wina, że podczas spisywania przez Nadleśnictwo aktu notarialnego nie wpisano, iż dokumentacja jest uzgodniona i będzie tam przejazd. Powiadomiliśmy Wspólnotę Mieszkaniową i chcieliśmy to z nią uzgodnić. Tak się złożyło, że przed rozpoczęciem prac na boisku wykonano fotografię drogi. Chodziło o to, aby mieć dokument ukazujący stan drogi przed rozpoczęciem zadania. Zapewniam, że po wywiezieniu z boiska całego urobku droga zostanie naprawiona, a jej stan będzie o wiele lepszy niż przed rozpoczęciem prac. Jeżeli nie dojdziemy do porozumienia ze Wspólnotą Mieszkaniową, to wówczas trzeba będzie na pewien czas zawiesić inwestycję lub też powrócić do pierwotnej wersji, tj. do wykonania odwodnienia stadionu w kierunku przepompowni przy Gimnazjum. Wspólnota Mieszkaniowa nie chce zrozumieć, że podczas przeprowadzania inwestycji będzie możliwość lepszego odwodnienia terenu, który jest ich własnością.

Radny Artur Nycz - może trzeba im to powiedzieć. Może członkowie Wspólnoty nie wiedza o tym.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - widzieli dokumentacje i wiedzą o tym doskonale.

Ad.766/XXXV/05 - w najbliższym czasie zajmiemy się wykonaniem zadania. Po zakończeniu prac na kortach przystąpimy do realizacji zadania.

Ad.768/XXXV/05 - stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji jest jednym z wiodących stanowisk w naszej gminie. Chciałem, aby Wydziałem tym kierowała osoba o wykształceniu ogólnobudowlanym. Taka informacja ukazała się w ogłoszonym konkursie. Do konkursu zgłosiło się pięć osób. Wśród nich były dwie bardzo poważne kandydatury. Osoby te nie posiadały wykształcenia budowlanego. Wobec powyższego postanowiliśmy rozpisać konkurs od nowa. W nowym konkursie uwzględniono osoby posiadające wykształcenie prawnicze, ekonomiczne, ogólnobudowlane. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wybierzemy odpowiednia osobę. W ofercie konkursowej jest zapis, iż wybrana osoba zostanie zatrudniona na okres trzech Nikt przecież nie zgodzi się na to, by po wygranym konkursie miał zagwarantowana pracę tylko na jeden rok. Z osobą, która wygra konkurs najpierw zostanie podpisana umowa o pracę na okres próbny. Jeżeli dana osoba sprawdzi się, to po zakończeniu okresu próbnego zostanie nawiązana umowa na okres trzech lat. Ogłoszenie o konkursie było ogłoszone w internecie.

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska - ogłoszenie zostało umieszczone w internecie 1 kwietnia br. o godzinie 1436.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.769/XXXV/05
770/XXXV/05
- w ramach robót przystosowawczych zatrudnimy w PUK dziesięć dodatkowych osób do prac porządkowych. Będziemy robili wszystko, aby nasza gmina była czysta. Pomysł radnej Lidii Karzyńskiej - Karpierz jest dobry. Takie działania prowadzi już Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” i my również je zastosujemy. Ponadto chcę poinformować, że zakupiono już woreczki i łopatki do sprzątania psich odchodów. Zakupimy jeszcze kosze, do których można będzie je wrzucać. Po ustawieniu koszy osoby, które nie będą sprzątały po swoich psach zostaną ukarane wysokimi mandatami.

XVII. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poinformował, że:

 1. Wojewoda Zachodniopomorski zakwestionował uchwalony na poprzedniej sesji uchwałą Rady regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminę Gryfino w roku 2005 w części dotyczącej dodatku motywacyjnego. Tym samym wzywa Radę Miejską do usunięcia wskazanego naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały. Zmiana zostanie wprowadzona do porządku obrad najbliższej sesji,

 2. wpłynął wniosek mieszkańca p. Jana Wysokińskiego, w którym proponuje, aby w hołdzie dla Papieża Jana Pawła II postawić rzeźbę jego postaci, wskazując miejsce przy kościele albo na skwerze przy ul. Chrobrego,

 3. w dniu dzisiejszym radni otrzymali zaproszenie na uroczyste obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja. Zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w obchodach,

 4. 30 kwietnia br. upływa termin składania oświadczeń majątkowych. Poprosił radnych o składanie w dwóch egzemplarzach oświadczeń wraz z kopią zeznania PIT,

 5. następna XXXVI sesja odbędzie się 25 maja 2005 r. wyjątkowo w środę, ponieważ w czwartek wypada uroczystość Bożego Ciała,

 6. poprosił aby wyłączano telefony komórkowe podczas trwania obrad sesji.

Radny Marek Sanecki - w imieniu działaczy Gryfińskiego Klubu Sportowego „DELF”, Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Centrum Wodnego „Laguna” zapraszam wszystkich obecnych na sesji na III otwarte Mistrzostwa Gryfina w triathlonie, które odbędą się 1 maja br. o godz. 1030 przy Centrum Wodnym „Laguna”. Startować będą trzy grupy wiekowe, tj. uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnych i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 6. Oświadczenie radnego - załącznik nr 6,
 7. Uchwała NR XXXV/451/05 - załącznik nr 7,
 8. Uchwała NR XXXV/452/05 - załącznik nr 8,
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2004 - załącznik nr 9,
 10. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 10,
 11. Opinia Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 11,
 12. Uchwała NR LIII/133/2005 RIO - załącznik nr 12,
 13. Uchwała NR LVI/143/2005 RIO - załącznik nr 13,
 14. Stanowisko komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 14,
 15. Uchwała NR XXXV/453/05 - załącznik nr 15,
 16. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2004 - załącznik nr 16,
 17. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2004 - załącznik nr 17,
 18. Uchwała NR XXXV/454/05 - załącznik nr 18,
 19. Opinia Kuratorium Oświaty w Szczecinie - załącznik nr 19,
 20. Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Gryfinie - załącznik nr 20,
 21. Uchwała NR XXXV/455/05 - załącznik nr 21,
 22. Opinia Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego - załącznik nr 22,
 23. Uchwała NR XXXV/456/05 - załącznik nr 23,
 24. Uchwała NR XXXV/457/05 - załącznik nr 24,
 25. Uchwała NR XXXV/458/05 - załącznik nr 25,
 26. Uchwała NR XXXV/459/05 - załącznik nr 26.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
załącznik nr 1 [131420 bajtów]
załącznik nr 17 [69632 bajtów]