Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu  25 maja  2005r.


Radny Ireneusz Sochaj
771/XXXVI/05
- w radiu podano informację, że pomiędzy Polskim Rządem i Rządem Niemieckim trwają rozmowy o przepuszczaniu samochodów z kratką przez wybrane przejścia graniczne. Należy podjąć działania, aby  wśród tych przejść granicznych było również Gryfino. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Józef Gutkowski
772/XXXVI/05
- Gryfińskie Przymierze dla Praworządności przekazało mi wniosek z prośbą o zgłoszenie interpelacji następującej treści: „Gryfińskie Przymierze dla Praworządności z siedzibą w Gryfinie zwraca się z prośbą o zgłoszenie na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 25 maja 2005 r. interpelacji w przedmiocie zachowania należytej staranności w zakresie wstępnego kwalifikowania budynku w Wełtyniu do adaptacji na mieszkanie komunalne oraz podjętych w tym zakresie działań. Uzasadnienie: Zgodnie z artykułem prasowym „Szczęście w nieszczęściu” opublikowanym w tygodniku „Nowe 7 Dni Gryfina” w dniu 4 maja 2005 r. strona 4 - koszt sporządzenia projektu  adaptacji starego budynku w Wełtyniu na mieszkanie komunalne wyniósł 20.000 zł. Jak się okazało adaptacja tego budynku na mieszkanie komunalne nie jest jednak możliwa ze względu na jego zły stan techniczny, a projekt tej inwestycji sporządzony został wadliwie. Zastrzeżenia do stanu technicznego budynku podnoszono jeszcze przed rozpoczęciem sporządzenia projektu jego adaptacji na mieszkanie. W związku z tym w opinii Gryfińskiego Przymierza dla  Praworządności celowe jest wyjaśnienie, czy zachowano należytą staranność w zakresie wstępnego kwalifikowania budynku starego kina w Wełtyniu na mieszkanie komunalne oraz jakie konkretnie  podjęto w tym zakresie działania? Przedstawiciel Gryfińskiego Przymierza dla Praworządności Paweł Mucha”.

773/XXXVI/05 - w ubiegłym roku zgłaszałem interpelację w sprawie niwelacji dróg polnych stanowiących dojazd do pól. Chciałbym dowiedzieć się jakie decyzje podjęto w tej sprawie? Jaki jest stan zaawansowania robót?

Radna Krystyna Gazdecka
774/XXXVI/05
- jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa dotycząca ustawienia stojaków dla rowerów w miejscach do tego wyznaczonych?

Radna Magdalena Chmura
775/XXXVI/05
- w prasie lokalnej ukazała się informacja na temat oświaty. Podczas debaty rozmawialiśmy o naszym szkolnictwie. Obecnie zbliża się rok szkolny, a w oświacie nic się nie zmieniło. Chciałabym wiedzieć Jakie są koncepcje dotyczące naszego szkolnictwa?

776/XXXVI/05 - nasza gmina podpisuje porozumienia z innymi samorządami na przejęcie zadania z zakresu utrzymania czystości ulic, chodników, utrzymania zieleni w pasie drogowym oraz usuwania skutków zimy takich jak  zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie ulic i chodników. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w tym zakresie powinna być podjęta przez Radę Miejską stosowna uchwała. Nie przypominam sobie podjęcia takiej uchwały. Proszę o wyjaśnienie ww. sprawy.

777/XXXVI/05 - interpelację kieruje do Przewodniczącego naszej Rady p. Zenona Trzepacza. Do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino wpłynęło postanowienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o odmowie wniesienia wniosku o ukaranie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata w sprawie zakupu samochodu osobowego Peugeot 607. Dziwi mnie fakt, że Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w tak szybkim trybie wydał decyzję w tej sprawie, gdyż jeszcze toczy się  postępowanie w Prokuraturze. Przecież wszyscy pamiętają, że złożony został wniosek o popełnieniu przestępstwa i fałszerstwa. Być może Rzecznik wydając swoją decyzję opierał się na dokumentach niezgodnych z prawdą. Wyjaśnienia w tej sprawie przesłane do Rzecznika Dyscypliny Finansów są niezgodne z protokołem i wyjaśnieniami, które p. Burmistrz składał na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Dziwi mnie również fakt, że w podstawie prawnej uzasadnienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych jest mowa o ustawie dot. finansów publicznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Koszalinie. Nie wiem, czy jest to błąd, czy też kupiliśmy samochód dla  Miejskiego Ośrodka Kultury w Koszalinie? Panie Przewodniczący w dniu wczorajszym minął termin złożenia zażalenia w tej sprawie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu miała dużo uwag w tej sprawie. Czy takie  zażalenie zostało złożone?

Radny Czesław Kapusta
778/XXXVI/05
- 11 maja br. w Wełtyniu był pożar. Spaliła się posesja p. Tytańca. Mieszkańcy Wełtynia w miarę swoich możliwości starają się pomóc pogorzelcom i w tym celu zebrali środki finansowe. Po pożarze, który kiedyś wydarzył się w Sobieradzu społeczeństwo z całej naszej gminy pomagało pogorzelcom. Nie wiem dlaczego obecnie nikt oprócz mieszkańców Wełtynia nie stara się pomóc pogorzelcom?

779/XXXVI/05 - grunty należące do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a leżące w obrębie zabudowań w miejscowości Gardno są zaniedbane, porośnięte trawą. Wiem, że wykaszanie tych terenów nie jest  obowiązkiem gminy. Proszę o podjęcie działań mających na celu uporządkowanie ww. terenu.

Radny Artur Nycz
780/XXXVI/05
- otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie budowy boiska sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie, z której wynika, że zostały dopełnione wszystkie formalności. Dotarła jednak do mnie  informacja, że istnieje jakiś problem z Nadleśnictwem w Gryfinie i dlatego wstrzymano prace. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

781/XXXVI/05 - czy boisko budowane przy Gimnazjum w Gryfinie będzie wymiarowe, czy nie? Czy można będzie rozgrywać na nim mecze ligowe?

Radny Zdzisław Kmieciak
782/XXXVI/05
- mieszkańcy Czepina i Brynek zbierają podpisy o wykonanie przyłączy do kanalizacji. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że nie wszystkie posesje będą mogły się podłączyć. Zapytałem pracowników Urzędu, czy są pewni, że wszystkie posesje będą mogły się podłączyć? Nie otrzymałem twierdzącej odpowiedzi. Wiem na pewno, że kilka posesji nie będzie miało takiej możliwości. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

783/XXXVI/05 - w bardzo złym stanie jest droga za przejazdem kolejowym na  odcinku od Czepina w kierunku Żabnicy. Ze względu na bardzo duże dziury i zarwane pobocze droga jest prawie nieprzejezdna.  Proszę o zajęcie się sprawą.

784/XXXVI/05 - 2,5 roku temu zgłaszałem interpelację o wykonanie placu zabaw dla dzieci w Czepinie. Pan Burmistrz obiecał, że plac zabaw będzie wykonany w 2004 roku, a następnie, że powstanie w 2005 roku.  Do dnia dzisiejszego nie ma placu zabaw i prawdopodobnie nie będzie. Co dalej z tą sprawą?

785/XXXVI/05 - w imieniu mieszkańców Gminy Gryfino, moich wyborców oraz własnym zwracam się z zapytaniem do Rady, czy mandat radnego Macieja Szabałkina zobowiązuje go do dbałości o wszystkich mieszkańców Gminy Gryfino? Czy też tylko i wyłącznie o interesy jego rodzinnej spółki GASTROMEX, która jak sądzi wielu  mieszkańców ma specjalne prawa i przywileje? Dotarła do mnie informacja, że radny p. Szabałkin na początku obecnej kadencji  bardzo skutecznie zabiegał u Burmistrza o rodzinne interesy, nie patrząc na aspekt społeczny oraz interes Miasta i Gminy Gryfino. Wspomniana Spółka na dzień 30.09. 2002 r. zalegała z płatnością czynszu oraz z opłatami za media na ogólną kwotę 51.870 zł. W związku z powyższym została wypowiedziana umowa najemcy lokalu, czyli spółce GASTROMEX, która zgodnie z treścią wypowiedzenia kończyła się dnia 31.12.2002 r. Nadmieniam, że  czynsz za 1 m2 powierzchni lokalu wynosił wówczas 9,84 zł.  Jakie siły, czy koneksje, bo przecież nie zdrowy rozsądek  ekonomiczny sprawiły, że rodzinna spółka p. Szabałkina jakby w nagrodę podpisała z dniem 1.01.2003 r. umowę najmu na okres trzech lat, a stawka czynszu ustalono została na kwotę 4,43 zł/m2.  Jak widać w tym przypadku zastosowano 50% ulgi w opłatach czynszowych motywując to ograniczeniem działalności ww. lokalu po godzinie 2200. W dniu 7.06.2004 r. została zawarta ugoda ze spółka cywilną GASTROMEX o spłatę zaległości w kwocie  23.168,98 zł. Proszę wyjaśnić mi, co się stało z kwotą 28.701 zł? Z Urzędu Miasta i Gminy nie otrzymałem na piśmie informacji w tej sprawie. Otrzymałem tylko informację, że brak jest zapisów o umorzeniach. Czy moralność gryfińskiego samorządowca Macieja Szabałkina i pokrętna zaradność dotycząca załatwienia zmniejszenia podatków swojej rodzinie może być akceptowana przez Radę Miejską, bo przez społeczność tej gminy z pewnością nie. A jeżeli tak, to czy inne podmioty gospodarcze z naszej gminy mogą również liczyć na ową zaradność „Gryfińskiego Janosika”.  Proszę również Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wnikliwe zbadanie sprawy.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
786/XXXVI/05
- na zebraniu wiejskim mieszkańcy Radziszewa zgłosili sprawę związaną z oddziaływaniem wysypiska śmieci w Kluczu. Mieszkańcy, którzy bezpośrednio sąsiadują z terenami przyległymi do wysypiska skarżą się na fruwające plastikowe torby. Ponadto są poważnie zaniepokojeni tym, że istniejące wysypisko negatywnie  wpływa na wody gruntowe. Proszę p. Burmistrza o dostarczenie wyników analiz oraz badań w tym zakresie. Chodzi o to, by mieszkańcy Radziszewa mieli pełną wiedzą w tej sprawie.

787/XXXVI/05 - około trzech lat temu mieszkańcy Radziszewa otrzymali informację, że Zakład Energetyczny przystępuje do przebudowy i wymiany słupów przy drodze nr 31, które są w bardzo złym stanie. Niektóre z nich trzymają się tylko linii energetycznej. Mieszkańcy obawiają się, ze przewrócenie jednego ze słupów może spowodować  dużą katastrofę polegającą na tym, że przewrócą się pozostałe słupy. Proszę o wyjaśnienie, na jakim etapie jest przebudowa ww. linii energetycznej?

Radny Maciej Szabałkin - odnosząc się do wypowiedzi radnego Zdzisława Kmieciaka chcę powiedzieć, że szkoda, iż radny nie powiedział jaka jest motywacja jego działań. Gdyby powiedział, to dla wszystkich zgromadzonych byłoby jasne, że wynika to  z poruszonej przeze mnie sprawy dotyczącej tego, że radny jeździ samochodem bez prawa jazdy. Stracił je ponieważ został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za jazdę w stanie nietrzeźwym. W wyniku tego wyłudził również dietę radnego. Liczę, że p. Burmistrz podczas odpowiedzi na interpelacje wyjaśni sprawę. Osobiście nie jestem zorientowany w sprawie. Nigdy nie uczestniczyłem i nie uczestniczę w sprawach dotyczących spółki, ponieważ nie jestem jej udziałowcem. Moja żona była udziałowcem spółki jeszcze przed naszym ślubem. Nie widzę powodu, dla którego miałbym się tłumaczyć z rodzinnych powiązań. Chcę wyjaśnić tylko, że  obniżono czynsz dla spółki GASTROMEX ponieważ w lokalu zakazano prowadzenia działalności rozrywkowej, w tym wesel. Był to jeden z głównych powodów obniżenia czynszu.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przepraszam, ale odpowiedzi na interpelacje oraz polemika będą miały miejsce w innym punkcie.

Radny Mieczysław Sawaryn
788/XXXVI/05
- otrzymałem pismo od Gryfińskiego Przymierza dla Praworządności z wnioskiem o zgłoszenie interpelacji w sprawie dwóch sporządzonych przez podmiot zewnętrzny planów za kwotę kilka tysięcy złotych. Plany dotyczącą miejscowości Radziszewo i Chwarstnica. Ww. plany w swoim zbiorze zawierają materiały znajdujące się w dokumentach miasta i gminy na stronie Biura Informacji Publicznej. W kontekście przyjętego ostatnio pracownika do Biura Promocji chcę zapytać,  dlaczego Urząd Miasta i Gminy w oparciu o posiadane dokumenty nie przygotował sam ww. materiałów, tylko wydatkował pieniądze na rzecz podmiotu zewnętrznego?

Radny Janusz Skrzypiński
789/XXXVI/05
- proszę o wystąpienie do właściciela stacji paliw znajdującej się przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie o doprowadzenie jej do estetycznego stanu. Obecnie wygląd zewnętrzny stacji paliw nie przynosi chluby dla naszego miasta. Firma ORLEN jest jedną z najbogatszych w kraju i powinna jak najszybciej zająć się sprawą.

790/XXXVI/05 - na jednej z poprzednich sesji zgłaszałem interpelację o porządne wykonanie parkingu znajdującego się przed stacją paliw przy ulicy Bolesława Chrobrego w Gryfinie. Ww. parking położony jest za nisko. Wjazd na parking grozi uszkodzeniem samochodu. Do tej pory nic nie zmieniło się. Proszę o zajęcie się sprawą.

791/XXXVI/05 - trwa wykonanie przyłączy do kanalizacji w Radziszewie. Na dyżur radnego zgłosiła się mieszkanka Radziszewa i powiedziała, że w miejscu, w którym miała znajdować się rura po rozkopaniu gruntu okazało się, że jej tam nie ma. Firma wykonująca zadanie zostawiła rozkopany ogród. Nie można tak robić. Wykonanie kanalizacji powinno przebiegać zgodnie z projektem. Proszę  o zajęcie się sprawą.