Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/05 z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 25 maja 2005 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1415.

W obradach sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 w sesji uczestniczyło 21 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - do porządku obrad sesji wprowadzono jako  pkt. XIII. "Zmiana budżetu gminy na 2005 r.". Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat wycofał z porządku obrad projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 3/XXXVI.

Nowa wersja porządku obrad sesji stanowi załącznik nr 5.

Pan Tomasz Szczepański - Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych  z Gryfina postanowił wręczyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Henrykowi Piłatowi, a zarazem całej społeczności Miasta i Gminy Gryfino pamiątkowego medalu za to, że jesteśmy na tej ziemi, że spotykamy się z wdzięcznością, poważaniem i opieką. Dziękujemy za wszystko, życzymy wspaniałych obrad i mądrych decyzji.

Następnie wręczono p. Burmistrzowi pamiątkowy medal.

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXV sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXV sesji przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w związku z pogłoskami o likwidacji szpitala w Gryfinie proszę Starostę Powiatu Gryfińskiego p. Ewę De La Torre  o informację w tej sprawie.

Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre - ostatnio w prasie ukazała się informacja w sprawie rzekomego zamknięcia Szpitala Powiatowego w Gryfinie.  W dniu dzisiejszym dostarczyłam radnym Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zaproszonym gościom Uchwałę Nr XXIV/307/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 maja br.  w sprawie przyjęcia stanowiska na temat dalszego funkcjonowania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie - załącznik nr 6. Ww. uchwałę podjęto na sesji nadzwyczajnej, którą zwołano w związku  z pojawiającymi się pogłoskami o likwidacji szpitala. Takie pogłoski należy zdementować publicznie, co uczyniłam wspólnie z Radą Powiatu.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę, w której zaprzecza wszystkim pogłoskom, nieprawdziwym informacjom rozpowszechnianym na terenie Miasta i Gminy Gryfino w ww. sprawie.
Mówię o tym ponieważ Rada Miejska w Gryfinie bierze udział w rozbudowie szpitala poprzez przekazanie dotacji na budowę windy oraz zakup sprzętu diagnostycznego.
Sprawa stała się głośnia ponieważ od trzech miesięcy trwa dyskusja na temat stanu finansowego szpitala. Zleciliśmy profesjonalne badanie bilansu przez biegłego rewidenta. Okazało się, że mimo dyscypliny finansowej w szpitalu wydarzyło się cos niedobrego. Pod koniec ubiegłego roku szpital zaczął zadłużać się, na co nie ma zgody Rady Powiatu i nie będzie. Nie będzie również spłacania zadłużeń, na które ktoś pozwolił. Uważamy, że należy szukać programów naprawczych Kilka miesięcy temu zobowiązaliśmy do podjęcia takich działań dyrekcję szpitala, a w tym p. Dyrektor. Taki program powstał, ale wysoce niedoskonały. Na posiedzeniu Rady Społecznej  z udziałem radnych poprosiliśmy p. Dyrektor o jego poprawienie. Odpowiedzią na to było złożenie rezygnacji, ponieważ p. Dyrektor nie widzi możliwości restrukturyzacji  w tym szpitalu. Wraz z p. Dyrektor nie podzielają pomysłu na restrukturyzację ordynatorzy. Nie przedstawili również propozycji wyjścia z sytuacji. Powiedzieli tylko, że nie widzą siebie w tym układzie.  Rezygnację przyjęliśmy z pokorą. Szanuję decyzje osób dorosłych, które mówią, że sobie z czymś nie radzą.  Wobec powyższego przystąpiliśmy do procedury związanej z ogłoszeniem konkursu na prowadzenie szpitala. Następnego dnia pojawiły się informacje, że Rada Powiatu chce zamknąć szpital i od 1 czerwca br. będzie tam Dom Starców. Jednoznacznie stwierdzam, że Rada Powiatu nigdy nie podejmowała takich rozstrzygnięć. Powiat Gryfiński prowadzi dwa zakłady opiekuńczo - lecznicze. Powstanie trzeciego stanowiłoby dla nich konkurencję. Nie zamierzamy do tego dopuścić. Powiat Gryfiński na minimum pięć lat jest zobowiązany do prowadzenia szpitala, ponieważ skorzystała z pieniędzy unijnych w łącznej kwocie 2.500.000 zł. Za ww. kwotę wyposażono szpital w sprzęt diagnostyczny oraz trwa budowa windy. Zrobimy wszystko, aby jednostka korzystająca z pieniędzy unijnych wykorzystała je  zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też nieprawdą jest, że od 1 czerwca br. szpital zostanie zlikwidowany. Dużym nieporozumieniem jest używanie w formie straszaka słowa restrukturyzacja. Ma ono za zadanie straszyć i denerwować pacjentów. W zaplanowany sposób wyrządzono wielką szkodę chorym ponieważ osoby, które poszły do szpitala po pomoc dowiedziały się, że już wkrótce ta jednostka zostanie zlikwidowana. Było to kłamstwo, które dokładało chorym cierpienia. Jeszcze raz oświadczam, że Powiat Gryfiński nie miał, nie ma i nie będzie miał żadnych planów związanych z likwidacją jednostki przy ul. Parkowej w Gryfinie.
Ponadto w dniu wczorajszym na posiedzeniu Zarządu Powiatu ogłosiliśmy konkurs otwarty na prowadzenie szpitala i poszukujemy managera.  Treść ogłoszenia o konkursie zostanie opublikowana w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej oraz w prasie lokalnej.  Ordynatorzy, którzy złożyli rezygnację kończą swoją pracę z dniem 18 czerwca br. Zgłosili się już kandydaci na stanowiska ordynatorów. Do czasu rozwiązania stosunku pracy z p. Dyrektor odpowiada ona za bezpieczeństwo i organizację wewnętrznej pracy szpitala. Po rozstrzygnięciu konkursu szpital będzie prowadziła osoba wyłoniona w konkursie.
Mam nadzieję, że przedstawiona przeze mnie informacja uspokoi wszystkich zainteresowanych sprawą.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - jestem przekonany, że potwierdzenie stanowiska, które podjęto na sesji Rady Powiatu uspokoi nastroje mieszkańców w tej sprawie.  Witam na sesji Rady Miejskiej nowego Komendanta Powiatowej Policji w Gryfinie p. Mirosława Denisa. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie układała się pomyślnie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat. Informacja zawarta jest w załączniku nr 7.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Ireneusz Sochaj
771/XXXVI/05
- w radiu podano informację, że pomiędzy Polskim Rządem i Rządem Niemieckim trwają rozmowy o przepuszczaniu samochodów z kratką przez wybrane przejścia graniczne. Należy podjąć działania, aby  wśród tych przejść granicznych było również Gryfino. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Józef Gutkowski
772/XXXVI/05
- Gryfińskie Przymierze dla Praworządności przekazało mi wniosek z prośbą o zgłoszenie interpelacji następującej treści: "Gryfińskie Przymierze dla Praworządności z siedzibą w Gryfinie zwraca się z prośbą o zgłoszenie na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 25 maja 2005 r. interpelacji w przedmiocie zachowania należytej staranności w zakresie wstępnego kwalifikowania budynku w Wełtyniu do adaptacji na mieszkanie komunalne oraz podjętych w tym zakresie działań. Uzasadnienie: Zgodnie z artykułem prasowym "Szczęście w nieszczęściu" opublikowanym w tygodniku "Nowe 7 Dni Gryfina" w dniu 4 maja 2005 r. strona 4 - koszt sporządzenia projektu  adaptacji starego budynku w Wełtyniu na mieszkanie komunalne wyniósł 20.000 zł. Jak się okazało adaptacja tego budynku na mieszkanie komunalne nie jest jednak możliwa ze względu na jego zły stan techniczny, a projekt tej inwestycji sporządzony został wadliwie. Zastrzeżenia do stanu technicznego budynku podnoszono jeszcze przed rozpoczęciem sporządzenia projektu jego adaptacji na mieszkanie. W związku z tym w opinii Gryfińskiego Przymierza dla Praworządności celowe jest wyjaśnienie, czy zachowano należytą staranność w zakresie wstępnego kwalifikowania budynku starego kina w Wełtyniu na mieszkanie komunalne oraz jakie konkretnie podjęto w tym zakresie działania? Przedstawiciel Gryfińskiego Przymierza dla Praworządności Paweł Mucha". 

773/XXXVI/05 - w ubiegłym roku zgłaszałem interpelację w sprawie niwelacji dróg polnych stanowiących dojazd do pól. Chciałbym dowiedzieć się jakie decyzje podjęto w tej sprawie? Jaki jest stan zaawansowania robót?

Radna Krystyna Gazdecka
774/XXXVI/05
- jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa dotycząca ustawienia stojaków dla rowerów w miejscach do tego wyznaczonych?

Radna Magdalena Chmura - Nycz
775/XXXVI/05
- w prasie lokalnej ukazała się informacja na temat oświaty. Podczas debaty rozmawialiśmy o naszym szkolnictwie. Obecnie zbliża się rok szkolny, a w oświacie nic się nie zmieniło. Chciałabym wiedzieć Jakie są koncepcje dotyczące naszego szkolnictwa?

776/XXXVI/05 - nasza gmina podpisuje porozumienia z innymi samorządami na przejęcie zadania z zakresu utrzymania czystości ulic, chodników, utrzymania zieleni w pasie drogowym oraz usuwania skutków zimy takich jak zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie ulic i chodników. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w tym zakresie powinna być podjęta przez Radę Miejską stosowna uchwała. Nie przypominam sobie podjęcia takiej uchwały. Proszę o wyjaśnienie ww. sprawy.

777/XXXVI/05 - interpelację kieruje do Przewodniczącego naszej Rady p. Zenona Trzepacza. Do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino wpłynęło postanowienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o odmowie wniesienia wniosku o ukaranie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata w sprawie zakupu samochodu osobowego Peugeot 607. Dziwi mnie fakt, że Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w tak szybkim trybie wydał decyzję w tej sprawie, gdyż jeszcze toczy się  postępowanie w Prokuraturze. Przecież wszyscy pamiętają, że złożony został wniosek o popełnieniu przestępstwa i fałszerstwa. Być może Rzecznik wydając swoją decyzję opierał się na dokumentach niezgodnych z prawdą.Wyjaśnienia w tej sprawie przesłane do Rzecznika Dyscypliny Finansów są niezgodne z protokołem i wyjaśnieniami, które p. Burmistrz  składał na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Dziwi mnie również fakt, że w podstawie prawnej uzasadnienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych jest mowa o ustawie dot. finansów publicznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Koszalinie. Nie wiem, czy jest to błąd, czy też kupiliśmy samochód dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Koszalinie? Panie Przewodniczący w dniu wczorajszym minął termin złożenia zażalenia w tej sprawie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu miała dużo uwag w tej sprawie. Czy takie  zażalenie zostało złożone?

Radny Czesław Kapusta
778/XXXVI/05
- 11 maja br. w Wełtyniu był pożar. Spaliła się posesja p. Tytańca. Mieszkańcy Wełtynia w miarę swoich możliwości starają się pomóc pogorzelcom i w tym celu zebrali środki finansowe. Po pożarze, który kiedyś wydarzył się w Sobieradzu społeczeństwo z całej naszej gminy pomagało pogorzelcom. Nie wiem dlaczego obecnie nikt oprócz mieszkańców Wełtynia nie stara się pomóc  pogorzelcom?

779/XXXVI/05 - grunty należące do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a leżące w obrębie zabudowań w miejscowości Gardno są zaniedbane, porośnięte trawą. Wiem, że wykaszanie tych terenów nie jest  obowiązkiem gminy. Proszę o podjęcie działań mających na celu uporządkowanie ww. terenu.

Radny Artur Nycz
780/XXXVI/05
- otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie budowy boiska sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie, z której wynika, że zostały dopełnione wszystkie formalności. Dotarła jednak do mnie  informacja, że istnieje jakiś problem z Nadleśnictwem w Gryfinie i dlatego wstrzymano prace. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

781/XXXVI/05 - czy boisko budowane przy Gimnazjum w Gryfinie będzie wymiarowe, czy nie? Czy można będzie rozgrywać na nim mecze ligowe?

Radny Zdzisław Kmieciak
782/XXXVI/05
- mieszkańcy Czepina i Brynek zbierają podpisy o wykonanie  przyłączy do kanalizacji. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że nie wszystkie posesje będą mogły się podłączyć. Zapytałem pracowników  Urzędu, czy są pewni, że wszystkie posesje będą mogły się podłączyć? Nie otrzymałem twierdzącej odpowiedzi. Wiem na pewno,  że kilka posesji nie będzie miało takiej możliwości. Proszę  o wyjaśnienie sprawy.

783/XXXVI/05 - w bardzo złym stanie jest droga za przejazdem kolejowym na  odcinku od Czepina w kierunku Żabnicy. Ze względu na bardzo  duże dziury i zarwane pobocze droga jest prawie nieprzejezdna.  Proszę o zajęcie się sprawą.

784/XXXVI/05 - 2,5 roku temu zgłaszałem interpelację o wykonanie placu zabaw dla dzieci w Czepinie. Pan Burmistrz obiecał, że plac zabaw będzie wykonany w 2004 roku, a następnie, że powstanie w 2005 roku.  Do dnia dzisiejszego nie ma placu zabaw i prawdopodobnie nie  będzie. Co dalej z tą sprawą?

785/XXXVI/05 - w imieniu mieszkańców Gminy Gryfino, moich wyborców oraz własnym zwracam się z zapytaniem do Rady, czy mandat radnego Macieja Szabałkina zobowiązuje go do dbałości o wszystkich mieszkańców Gminy Gryfino? Czy też tylko i wyłącznie o interesy jego  rodzinnej spółki GASTROMEX, która jak sądzi wielu mieszkańców ma specjalne prawa i przywileje? Dotarła do mnie informacja, że radny p. Szabałkin na początku obecnej kadencji bardzo skutecznie zabiegał u Burmistrza o rodzinne interesy, nie patrząc na aspekt społeczny oraz interes Miasta i Gminy Gryfino. Wspomniana Spółka na dzień 30.09. 2002 r. zalegała z płatnością czynszu oraz z opłatami za media na ogólną kwotę 51.870 zł. W związku z powyższym została wypowiedziana umowa najemcy lokalu, czyli spółce GASTROMEX, która zgodnie z treścią wypowiedzenia kończyła się dnia 31.12.2002 r. Nadmieniam, że  czynsz za 1 m2 powierzchni lokalu wynosił wówczas 9,84 zł.  Jakie siły, czy koneksje, bo przecież nie zdrowy rozsądek ekonomiczny sprawiły, że rodzinna spółka p. Szabałkina jakby  w nagrodę podpisała z dniem 1.01.2003 r. umowę najmu na okres trzech lat, a stawka czynszu ustalono została na kwotę 4,43 zł/m2. Jak widać w tym przypadku zastosowano 50% ulgi w opłatach czynszowych motywując to ograniczeniem działalności ww. lokalu po godzinie 2200. W dniu 7.06.2004 r. została zawarta ugoda ze spółka cywilną GASTROMEX o spłatę zaległości w kwocie  23.168,98 zł. Proszę wyjaśnić mi, co się stało z kwotą 28.701 zł? Z Urzędu Miasta i Gminy nie otrzymałem na piśmie informacji w tej sprawie. Otrzymałem tylko informację, że brak jest zapisów o umorzeniach. Czy moralność gryfińskiego samorządowca Macieja Szabałkina i pokrętna zaradność dotycząca załatwienia zmniejszenia podatków swojej rodzinie może być akceptowana przez Radę Miejską, bo przez społeczność tej gminy z pewnością nie. A jeżeli tak, to czy inne podmioty gospodarcze z naszej gminy mogą również liczyć na ową zaradność "Gryfińskiego Janosika".  Proszę również Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wnikliwe zbadanie sprawy.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
786/XXXVI/05
- na zebraniu wiejskim mieszkańcy Radziszewa zgłosili sprawę związaną z oddziaływaniem wysypiska śmieci w Kluczu. Mieszkańcy, którzy bezpośrednio sąsiadują z terenami przyległymi do wysypiska skarżą się na fruwające plastikowe torby. Ponadto są poważnie zaniepokojeni tym, że istniejące wysypisko negatywnie wpływa na wody gruntowe. Proszę p. Burmistrza o dostarczenie wyników analiz oraz badań w tym zakresie. Chodzi o to, by mieszkańcy Radziszewa mieli pełną wiedzą w tej sprawie.

787/XXXVI/05 - około trzech lat temu mieszkańcy Radziszewa otrzymali informację, że Zakład Energetyczny przystępuje do przebudowy i wymiany słupów przy drodze nr 31, które są w bardzo złym stanie. Niektóre z nich trzymają się tylko linii energetycznej. Mieszkańcy  obawiają się, że przewrócenie jednego ze słupów może spowodować dużą katastrofę polegającą na tym, że przewrócą się pozostałe słupy. Proszę o wyjaśnienie, na jakim etapie jest przebudowa ww. linii energetycznej?

Radny Maciej Szabałkin - odnosząc się do wypowiedzi radnego Zdzisława Kmieciaka chcę powiedzieć, że szkoda, iż radny nie przedstawił motywacji swojego działania. Gdyby powiedział, to dla wszystkich zgromadzonych byłaby jasne, że wynika ona  z poruszonej przeze mnie sprawy dotyczącej tego, że radny jeździ samochodem bez prawa jazdy. Radny stracił je ponieważ został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za jazdę w stanie nietrzeźwym. Ponadto wyłudził dietę radnego. Liczę, że p. Burmistrz podczas odpowiedzi na interpelacje wyjaśni sprawę. Osobiście nie jestem zorientowany w sprawie. Nigdy nie uczestniczyłem i nie uczestniczę w sprawach dotyczących spółki, gdyż nie jestem jej udziałowcem. Moja żona była udziałowcem spółki jeszcze przed naszym ślubem. Nie widzę powodu, dla którego miałbym się tłumaczyć z rodzinnych powiązań. Chcę wyjaśnić tylko, że dla spółki GASTROMEX obniżono czynsz ponieważ w lokalu zakazano prowadzenia działalności rozrywkowej, w tym wesel. Był to jeden  z głównych powodów obniżenia czynszu.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - przepraszam, ale odpowiedzi na interpelacje oraz polemika będą miały miejsce w innym punkcie.

Radny Mieczysław Sawaryn
788/XXXVI/05
- otrzymałem pismo od Gryfińskiego Przymierza dla Praworządności z wnioskiem o zgłoszenie interpelacji w sprawie dwóch sporządzonych przez podmiot zewnętrzny planów za kwotę kilka tysięcy złotych. Plany dotyczącą miejscowości Radziszewo i Chwarstnica. Ww. plany w swoim zbiorze zawierają materiały znajdujące się w dokumentach miasta i gminy na stronie Biura Informacji Publicznej. W kontekście przyjętego ostatnio pracownika do Biura Promocji chcę zapytać,  dlaczego Urząd Miasta i Gminy w oparciu o posiadane dokumenty  nie przygotował sam ww. materiałów, tylko wydatkował pieniądze na rzecz podmiotu zewnętrznego?

Radny Janusz Skrzypiński
789/XXXVI/05
- proszę o wystąpienie do właścicielia stacji paliw znajdującej się przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie o doprowadzenie jej do estetycznego stanu. Obecnie wygląd zewnętrzny stacji paliw nie przynosi chluby dla naszego miasta. Firma ORLEN jest jedną z najbogatszych w kraju i powinna jak najszybciej zająć się sprawą.

790/XXXVI/05 - na jednej z poprzednich sesji zgłaszałem interpelację o porządne wykonanie parkingu znajdującego się przed stacją paliw przy ulicy Bolesława Chrobrego w Gryfinie. Ww. parking położony jest za nisko. Wjazd na parking grozi uszkodzeniem samochodu. Do tej pory nic nie zmieniło się. Proszę o zajęcie się sprawą.

791/XXXVI/05 - trwa wykonanie przyłączy do kanalizacji w Radziszewie. Na dyżur radnego zgłosiła się mieszkanka Radziszewa i powiedziała, że w miejscu, w którym miała znajdować się rura po rozkopaniu gruntu okazało się, że jej tam nie ma. Firma wykonująca zadanie  zostawiła rozkopany ogród. Nie można tak robić. Wykonanie kanalizacji powinno przebiegać zgodnie z projektem. Proszę o zajęcie się sprawą.

Ad.V. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 8.
Komendant Powiatowy PSP Bronisław Tessar przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 2004 r. oraz przygotowanie jednostek samorządowych na okres występujących zagrożeń w roku 2005 w Gminie Gryfino - załącznik nr 9.

Radny Janusz Skrzypiński - gdzie obecnie garażowany jest samochód OSP w Radziszewie?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - samochód oraz podstawowy sprzęt strażacki  garażowane są bezpłatnie w zadaszonych pomieszczeniach firmy LOKA w Radziszewie. Jednostka strażacka jest cały czas w gotowości bojowej.

Radny Janusz Skrzypiński - jeżeli chodzi o mobilność ww. jednostki to chciałbym wiedzieć, w jaki sposób powiadamiani są strażacy z OSP o nagłych zagrożeniach? Wcześniej była tam zamontowana "syrena", za pomocą której powiadamiano o pożarze.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - obecnie w taki sam sposób powiadamia się o pożarze. Jest "syrena" i nie ma problemu z mobilnością.

Radna Karzyńska - Karpierz - przy pomocy naszej gminy zakupiony został podnośnik hydrauliczny dla PSP w Gryfinie. Podczas pożaru w wieżowcu okazało się, że nie sięga on do dziesiątego piętra i strażacy ciągnęli wąż gaśniczy po schodach. Czy nie można było kupić większego podnośnika?  Jaki jest udział ochotników w całym zespole strażaków na terenie naszego powiatu?

Komendant PSP w Gryfinie Wojciech Tessar - bardzo chciałbym mieć 30 - metrowy podnośnik. Na zakup podnośnika mieliśmy 1.300.000 zł i za taka kwotę kupiliśmy. Ponadto w zamówieniach z funduszu Phare nie było ujętych 30 - metrowych podnośników, były tylko 25 - metrowe. Podczas akcji straży udział ochotników wynosi około 60%. Ochotnicy nie biorą udziału we wszystkich akcjach. Szczególnie chodzi mi o akcje specjalistyczne, w których bierze udział PSP.

Ad.VI. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa".

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.
Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali pisemną informację z Biura Konserwacji Przyrody w Szczecinie skierowaną do Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie ww. Planu - załącznik nr 11.

Radny Czesław Kapusta - na posiedzeniach dwóch Komisji Rady podnosiłem sprawę związaną z obostrzeniami, które obowiązują w parkach krajobrazowych. Na terenach parków ograniczono niektóre działania gospodarcze. Chciałbym dowiedzieć się jaki obszar będzie obejmowała otulina, na terenie której wprowadzone zostaną utrudnienia dla prowadzenia działalności gospodarczej?

Radny Jan Kozłowski - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację skierowaną do Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej w ww. sprawie. W punkcie 8 informacji jest zapis "w kwestii możliwości zabudowy terenów dotychczas nie zabudowanych, proponowane ustalenia Planu Ochrony uwzględniają potrzeby rozwojowe Gminy i są zdecydowanie łagodniejsze od obecnie obowiązujących na terenie otuliny zasad zagospodarowania "wolnej" przestrzeni. Plan zagospodarowania obszaru Szczecińskiego Parku Krajobrazowego, nie dopuszczał np. możliwości wznoszenia nowych obiektów budowlanych poza zwartą zabudową miejscowości. proponowane ustalenia Planu Ochrony dopuszczają taką możliwość na zasadach określonych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. po opracowaniu planu miejscowego". Opracowanie takiego planu może trwać od trzech do pięciu lat. Gdyby chciano rozwijać budownictwo poza obszarem dotychczas zabudowanym, to będzie taka możliwość, ponieważ zatwierdzony został miejscowy plan rozwoju. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma takiego planu. Uważam, że ww. zapis powinien zostać zmodyfikowany tak, by dawał możliwości budowania się na tych terenach. Podejmując uchwałę zawierającą przedstawiony zapis zamykamy sobie drogę umożliwiającą budowę. Proszę o wyjaśnienie ww. sprawy.

Specjalista w Dyrekcji Parków Krajobrazowych Krzysztof Ziarnek - Plan Ochrony powstawał od 1996 roku. Trwało to bardzo długo, ponieważ ciągle zmieniało się prawo i trzeba było modyfikować opracowany już dokument. Plan Ochrony dotyczy całego obszaru parku i chroni przede wszystkim Puszczę Bukową. Jeżeli chodzi o Gminę Gryfino, to tylko 1% jej obszaru wchodzi w obszar parku. Jest to rejon jeziora "Zgniły Grzyb". Cały dokument dotyczy przede wszystkim parku. Tylko niewielka część odnosi się do otuliny.
Jeżeli chodzi możliwości zagospodarowania otuliny, to chcę powiedzieć, że takie same przepisy obowiązują na prawie całej powierzchni prawobrzeża w Szczecinie. Jest to teren zurbanizowany, o różnych funkcjach przemysłowych, usługowych, itp. Ponadto przepisy, które obowiązują w otulinie Gminy Gryfino odnoszą się również do znacznej części dużej aglomeracji miejskiej. Nie mogą one ograniczać rozwoju działalności gospodarczej na tych terenach. Odnosząc się do obaw dotyczących możliwości ustalania nowych funkcji zabudowy oraz lokalizacji inwestycji na terenie otuliny chcę powiedzieć, że plan ochrony nie wykracza poza przepisy powszechnie obowiązujące. Odpowiedzią na wątpliwości radnego jest zapis "Plan zagospodarowania obszaru funkcjonalnego Szczecińskiego Parku Krajobrazowego, nie dopuszczał /jest to zdanie dotyczące przeszłości/ możliwości wznoszenia nowych obiektów poza obszarami wyznaczonych miejscowości". Nowy Plan Ochrony jest w pełni zgodny z prawem powszechnym i dopuszcza możliwość lokalizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy tam, gdzie istnieje taka możliwość. Tam, gdzie nie można wydać takich decyzji, zgodnie z prawem powszechnym wymagany jest plan miejscowy. Plan Ochrony w swoich restrykcjach nie wychodzi poza prawo powszechne, zawiera tylko niewielkie modyfikacje dotyczące możliwości zabudowy terenów o dużych spadkach, które są wyłączone z zabudowy. Jest tam również ograniczenie wysokości zabudowy do dwóch kondygnacji. Oznacza to, że w miejscowości Chlebowo i Wysoka Gryfińska oraz na terenach przyległych nie można będzie lokalizować wieżowców.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w dniu wczorajszym rozmawiałem  z p. Edwardem Szczepanikiem, który posiada gospodarstwo rolne na terenie Wysokiej Gryfińskiej. Pan Szczepanik powiedział, że po szczegółowym zapoznaniu się  z materiałem nie wnosi żadnych zastrzeżeń, gdyż w Planie Ochrony są korzystniejsze zapisy niż były dotychczas.

Radny Jan Kozłowski - gdyby w dniu dzisiejszym dana osoba chciała wybudować budynek mieszkalny poza terenem zwartym, to może to zrobić, czy nie? Przypominam, że obecnie nie ma opracowanego planu miejscowego zagospodarowania tego terenu. Osobiście uważam, że nie może.

Specjalista w Dyrekcji Parków Krajobrazowych Krzysztof Ziarnek - wszystkie sprawy związane z lokalizacją inwestycji rozstrzygają przepisy prawa powszechnego,  a nie przepisy szczególne dotyczące obszaru parku i jego otuliny. Należy tylko właściwie interpretować przepisy prawa powszechnego. Moje zdanie w tej sprawie nie ma znaczenia, bo to nie ja dokonuję interpretacji przepisów i nie ja stanowię przepisy. Wszystko zależy od lokalnych uwarunkowań oraz tego, czy inwestycja spełnia warunki ustawy o planowaniu przestrzennym.

Radny Czesław Kapusta - taka odpowiedź nie przekonuje mnie, gdyż słowa są ulotne. Nie potwierdza tego żaden dokument. Pan Szczepanik jest zadowolony z Planu Ochrony, bo chodzi mu tylko o uprawę ziemi. Nam  natomiast chodzi o budownictwo na terenie objętym Planem. Jeżeli wszystko jest w porządku i nic złego nie dzieje się na tym terenie, to po co przyjmować uchwałę w ww. sprawie? Na terenie objętym Parkiem Ochrony mieszkają osoby, które zaufały radnym i powierzyły nam swoje sprawy. Na posiedzeniach Komisji nie wyjaśniono nam jakie ważne sprawy będą wynikały z przyjęcia uchwały w ww. sprawie. Jeżeli okaże się, że na terenie otuliny znajdują się pokłady jakiegoś kruszywa, czy można będzie je eksploatować?  Jestem za ochroną przyrody ale wszystko musi być jasno sprecyzowane.

Radny Jan Kozłowski - wnioskuję o przełożenie na następna sesję podjęcie uchwały w ww. sprawie. Wcześniej należy wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Specjalista w Dyrekcji Parków Krajobrazowych Krzysztof Ziarnek - Plan Ochrony ze wszystkimi konkretnymi ustaleniami przesłany został do Rady Miejskiej w Gryfinie ponad miesiąc temu. Nie kryję, że zależy nam na tym, aby uchwałę w ww. sprawie podjęto możliwie szybko, ponieważ obawiamy się zmiany przepisów prawnych, które przesuną sprawę w czasie.  Składaliśmy szczegółowe wyjaśnienia na posiedzeniach tych Komisji Rady, które nas zaprosiły. Stanowisko radnego świadczy o tym, że dotychczasowa działalność parku poniosła klęskę, ale przede wszystkim w zakresie edukacji miejscowych społeczeństw. Chodzi mi o niepewność i obawy, które można łatwo wyjaśnić w szczegółowej i merytorycznej dyskusji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że ww. plan dostarczono do Urzędu Miasta i Gminy. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska była przygotowana do wyjaśnienia na posiedzeniach Komisji Rady wszystkich wątpliwości w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska  Janina Major - byłam do dyspozycja wszystkich Komisji Rady i mogłam udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości radnych. Komisja Budżetu, Finansów  i Aktywności Gospodarczej oraz Komisja Rewizyjna nie poprosiły mnie o omówienie materiału, chociaż podczas obrad Komisji czekałam pod drzwiami. Specjaliści merytorycznie odpowiedzialni za przygotowany dokument uczestniczyli w posiedzeniach Komisji: Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa  Publicznego. Wyjaśniali wszelkie wątpliwości związane ze sprawą. Jest mi przykro, że obecnie na sesji pojawiają się stwierdzenia, że pracownicy nie wyjaśnili jakie ważne  sprawy będą wynikały z przyjęcia uchwały. Pragnę poinformować, że podczas opracowywania tego projektu wszystkie strony uczestniczyły w długotrwałych uzgodnieniach i negocjacjach. Pierwsza wersja nie dopuszczała do rozbudowy siedliskowej poza strefą zwartą. W drodze negocjacji ustaliliśmy, że w dokumencie należy dopisać, iż dopuszczalna będzie taka zabudowa po opracowaniu planu miejscowego zagospodarowania. Obecnie przy braku planu miejscowego zagospodarowania wszelkie decyzje inwestycyjne związane z zabudową wydawane są na podstawie uzgodnień ze stosownymi organami. Między innymi takim uzgodnieniom podlega Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry w obrębie Puszczy Bukowej. Nie można dopuścić do rozproszonej zabudowy, ponieważ sprawia to trudności przy budowie np. kanalizacji wodociągowej, gazociągu, itp. Koncentracja zabudowy w obrębie już istniejącej moim zdaniem jest zasadna.

Dyrektor Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry Blandyna Migdalska - prawo powszechne obowiązuje na terenach chronionych, ale także poza terenami chronionymi. Jeżeli chodzi o sprawy związane z planem miejscowym poza otuliną parku, to obowiązuje tam taka sama procedura prawna jak na terenach objętych parkiem oraz otuliną. W tym przypadku chodzi tylko o skrawek otuliny.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Jana Kozłowskiego, aby podjęcie projektu uchwały w ww. sprawie przenieść na następna sesję?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało  2 radnych, przy 16 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Radny Czesław Kapusta - ujęcie zapisu w projekcie uchwały mówiącego o tym, że  w przyszłości możliwa będzie zabudowa mieszkaniowa w otulinie, po wcześniejszym uchwaleniu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla ww. miejscowości nie satysfakcjonuje mnie. Wynika z tego, że z powodu braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niemożliwy będzie rozwój budownictwa mieszkalnego w tym rejonie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia  Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XXXVI/460/05 stanowi załącznik nr 12.

Ad.VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej  przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVI/461/05 stanowi załącznik nr 13.

 2. zamiany nieruchomości.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XXXVI/462/05 stanowi załącznik nr 14.

Ad.VIII. Utworzenie rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych  w jednostce budżetowej Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVI/463/05 stanowi załącznik nr 15.

Ad.IX. Zmiana Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XXXVI/464/05 stanowi załącznik nr 16.

Ad.X. Zmiana uchwały Nr XXX/436/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto  i Gminę Gryfino w roku 2005.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/436/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVI/465/05 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.
Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali na piśmie autopoprawki wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do projektu uchwały w ww. sprawie - załącznik nr 18.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwały w ww. sprawie wraz  z uwzględnieniem autopoprawek.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVI/466/05 stanowi załącznik nr 18a.

Ad.XII. Zatwierdzenie Planów Rozwoju Miejscowości dla m. Radziszewo  i Chwarstnica na lata 2005-2013.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.
Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali na piśmie poprawki do ww. projektu uchwały przyjęte na zebraniach wiejskich w miejscowościach Radziszewo i Chwarstnica - załącznik nr 19 i 20.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - sporządzaniem wniosków o środki unijne zajmuje się referat, w którym pracują dwie osoby, a obowiązki kierownika pełni  p. Bonikowski. Wykonanie materiałów zlecono dla Biura Studiów i Projektów Europejskich. Zlecenie jest na wykonanie kompletnych aplikacji obejmujących budowę stadionu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Radziszewie i Chwarstnicy. Obejmuje również wykonanie wymaganych załączników, w tym planów rozwoju miejscowości. Zlecenie nie obejmuje opracowania planu samych miejscowości.
W dniu 9 maja br. wpłynęło do nas pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie informujące o tym, że istnieje możliwość ubiegania się o środki unijne na zadania, które zostaną wykonane na terenach wiejskich. Pan Bonikowski przygotowuje wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji w Radziszewie, Żórawkach oraz na rozbudowę istniejącej i budowę nowej kwatery pod wysypisko śmieci. Wobec powyższego nie był w stanie w tak krótkim czasie przygotować ww. materiały, ponieważ termin składania wniosków upływa z dniem  30 czerwca br.
Nie chcieliśmy stracić szansy na pozyskanie dodatkowych środków finansowych i dlatego wykonanie kompletnych planów oraz wniosków zleciliśmy podmiotowi zewnętrznemu. Za sporządzenie dwóch kompletnych wniosków zapłacimy wykonawcy 12.000 zł.

Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu klubu radnych POi PiS proszę  o pięciominutową przerwę w obradach.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, a po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radny Artur Nycz - jakie kryteria brano pod uwagę przy wyborze miejscowości i dlaczego wybrano Radziszewo oraz Chwarstnicę? Co z resztą sołectw? Uważam, że takie plany należy opracować dla wszystkich miejscowości biorąc przy tym pod uwagę rzeczywiste potrzeby. Jeżeli chodzi o Radziszewo, to w zagrożeniach napisano, iż notuje się spadek ilość dzieci w wieku szkolnym. Pan Burmistrz mówił, że należy zastanowić się nad reformą oświaty. Jeżeli następuje spadek dzieci w Radziszewie, to trzeba będzie zastanowić się, czy utrzymanie szkoły w tej miejscowości jest zasadne? Czy obiekt sportowy, którego budowę przewidziano w Radziszewie musi posiadać nawierzchnię ze sztucznego tworzywa? Czy najbardziej potrzebną inwestycją w tym rejonie jest budowa mariny dla jachtów? Przecież są ważniejsze potrzeby, jak chociażby remont drogi w kierunku Żabnicy.  Plan obejmuje lata 2006 - 2013, natomiast harmonogram planowanego przedsięwzięcia przygotowany jest na lata 2005 - 2006. Czy we wszystkich sołectwach są boiska? Wiem, że w Radziszewie jest boisko. Czy nie ma ważniejszych inwestycji niż budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Radziszewie?
Czy w najbliższych dwóch latach będzie realizowany ww. harmonogram? Czy nie będzie takiej sytuacji jak w przypadku boiska przy Gimnazjum, które miało być wykonane przy udziale środków unijnych. Trzy miesiące po podjęciu uchwały wykreślono zapis mówiący o środkach unijnych i boisko miało być wykonane ze środków budżetowych gminy?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - boiska nie buduje się tylko dla potrzeb szkoły, ale też na potrzeby społeczności lokalnej. Radziszewo w wielu inicjatywach, także i w tej było pierwsze. Jako pierwsze powołało komitety budowy telefonizacji, dzięki czemu cała gmina została stelefonizowana. Do tego zadania włączyli się również mieszkańcy Czepina, Żabnicy i Daleszewa.
W Radziszewie nie ma boiska i nie ma świetlicy. W planie ujęto zapisy o budowie boiska, mariny, itd., ponieważ tak zdecydowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim i to właśnie oni jako pierwsi zatwierdzili plan rozwoju. Do Rady należy decyzja, czy  uszanowana zostanie wola mieszkańców tych miejscowości, czy nie.

Radna Janina Nikitińska - w planie rozwoju ww. miejscowości zauważyłam wiele nieprawdziwych lub nie do końca prawdziwych informacji. Na przykład w planie zapisano, że dzieci spoza Radziszewa dowożone są autobusami szkolnymi oraz, że  ze względu na likwidowaną Szkołę Podstawową w Kluczu istnieje możliwość przejęcia uczniów z mniejszej szkoły. Prawdopodobnie dzieci w ogóle nie są dowożone. Czy były prowadzone badania odnośnie przejęcia uczniów z Klucza? W planie jest zapis, że szkoła ta może przyjąć około 160 uczniów, a jest tam zaledwie pięć klas lekcyjnych. Napisano, że szkoła posiada bibliotekę szkolną oraz sale komputerową z piętnastoma stanowiskami, dostępną również dla społeczności lokalnej. W innym miejscu napisano, że są problemy z umiejscowieniem biblioteki szkolnej. Wobec tego chciała bym wiedzieć, czy jest biblioteka szkolna, czy jej nie ma? Czy jest sala komputerowa z piętnastoma stanowiskami, czy nie ma?  Z tego co wiem, to wcale nie ma takiej sali. Na stronie 16 planu jest zapis, że brak jest publicznego dostępu do internetu. Natomiast na stronie 17 pisze, iż jest dobrze wyposażona pracownia internetowa  w szkole. Wobec powyższego jest dostęp do internetu, czy nie ma dostępu? Zastanawiam się, czy możemy nad tym planem dyskutować? W innym miejscu pisze, że w ostatnim czasie wybudowano nową remizę strażacką, która pełni również funkcję miejsca spotkań społeczności lokalnej. O ile się orientuję, to nie ma tam remizy strażackiej, ponieważ ta która była to została wyburzona. W innym miejscu pisze, że mocnym punktem jest istnienie biblioteki publicznej   w Daleszewie. Z tego co wiem, to nie ma biblioteki w Daleszewie. Jest to kolejna nieprawda. Jeżeli chodzi o Radziszewo, to na tych uwagach poprzestanę, chociaż jest ich więcej. W planie dotyczącym Chwarstnicy napisano, że w szkole podstawowej jest dobrze wyposażona pracownia internetowa i to jest prawda. Natomiast w innym miejscu pisze, że społeczność nie ma dostępu do internetu. Uważam, że w przedstawionych planach jest bardzo dużo nieścisłości, a wręcz nieprawidłowości i dlatego nie powinniśmy ich przyjmować.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie robimy planów miejscowych dla wszystkich sołectw ponieważ koszt ich wykonania jest bardzo duży. Plany robione są dla tych miejscowości, w których mają być realizowane inwestycje. Wykonuje się je po to, by można było ubiegać się o środki unijne. Przewidziano do realizacji dwa boiska sportowe. Najbardziej potrzebne jest boisko przy Szkole Podstawowej w Żabnicy. Wcześniej jednak należy pozyskać teren pod ww. boisko. Mam nadzieję, że wreszcie uda się nam pozyskać potrzebny teren. Szkoła Podstawowa w Gardnie posiada dużą salę gimnastyczną ale nie ma boiska, ponieważ nie do końca załatwiona jest jeszcze sprawa z terenem pod boisko. Do realizacji tych zadań wytypowano dwie szkoły, tj. w Chwarstnicy i w Radziszewie.  Aby można było ubiegać się o środki unijne na ww. cel należy do 30 czerwca br. złożyć wnioski. Jeżeli w dniu dzisiejszym nie zadowolą radnych wyjaśnienia w tej sprawie, to nic nie stoi na przeszkodzie aby na dzień 23 czerwca br. zwołać następną sesję. W dniu dzisiejszym proszę o zgłaszanie swoich uwagi do planów. W posiedzeniu sesji uczestniczą autorzy dokumentu, którzy będą mogli nanieść zgłoszone poprawki. Wszyscy radni mają możliwość oceny przedstawionego materiału.

Radny Mieczysław Sawaryn - apeluję do p. Burmistrza i jego służb o skoordynowanie planów gminy, ponieważ istnieje w nich duża rozbieżność. Przykładem tego jest np. zaplanowanie w budżecie gminy środków finansowych na wykonanie projektu nabrzeża w Gryfinie, w którym przewidziany jest również port wodny. W dniu dzisiejszym dowiadujemy się, że podobne rozwiązanie przewidziane jest w Radziszewie. Czy stać nas na to i czy powinniśmy w tym kierunku zmierzać? Mówimy również o problemach oświaty. W dzisiejszej prasie ukazał się artykuł nt. kosztów związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół w różnych miejscowościach.  Należy opracować plan mający na celu rozwiązanie sprawy. Nie należy obiecać mieszkańcom gminy czegoś, co jest niemożliwe do zrealizowania. Informuje się nas o funduszach unijnych i pod tym hasłem w ubiegłym roku zgodziliśmy się na budowę boiska sportowego na Górnym Tarasie w Gryfinie. Po pewnym czasie wycofano się z dotacji unijnych, a nam obiecywano, że będzie to boisko o pełnych wymiarach i z zapleczem. W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się, że boisko nie będzie pełno wymiarowe. Mam jeszcze uwagę do Przewodniczącego Rady. Jestem mieszkańcem Szczawna ale nigdy nie zgłaszałem interpelacji w sprawach związanych z tą miejscowością. Nie chcę być postrzegany jako osoba zabiegająca o miejsce, w którym mieszka. Proszę, aby Przewodniczący Rady nie angażował się emocjonalnie i nie komentował wypowiedzi radnych odnośnie Radziszewa. Każdy radny ma prawo do własnego zdania.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - wypowiedź radnego Mieczysława Sawaryna jest słuszna, ale jako radny zostałem zobowiązany przez mieszkańców Radziszewa do zajęcia takiego stanowiska.

Radny Marek Sanecki - boiska są potrzebne przy każdej szkole. Jednak decyzję w tej sprawie powinniśmy podjąć dopiero, gdy będziemy wiedzieli jak w przyszłości ma wyglądać sieć placówek szkolnych. Na początku bieżącego roku odbyło się spotkanie w ww. sprawie. Zobowiązaliśmy się wówczas rozmawiać o systemie oświaty przez cały rok, ale do tej pory nie odbyło się już żadne spotkanie. Uważam, że obecnie nie możemy podejmować decyzji o budowie boiska, ponieważ istnieje mozliwość likwidacji szkoły w Radziszewie.

Radny Zdzisław Kmieciak - już od 2,5 roku mówię o potrzebie budowy boiska przy szkole w Żabnicy. Wiem, że istnieją problemy z nabyciem gruntu pod boisko. Chciałbym dowiedzieć się, czy Urząd Miasta i Gminy prowadził rozmowy  z p. Miedzakiem w sprawie wykupu od niego gruntu pod budowę boiska? Z tego co wiem, to nie prowadzono takich rozmów. Szkoła w Żabnicy jest bardzo dobrze wyposażona. Planowano przeniesienie dzieci szkolnych z Radziszewa do Żabnicy, ale do tego nie doszło. W szkole w Radziszewie jest po około 10 uczniów w klasie. Poziom nauczania w takich szkołach jest niski, tak mówią statystyki. W Żabnicy nie ma również świetlicy wiejskiej.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - miałem już nie zabierać głosu, ale to co mówi radny jest nieprawdą. Od kilku lat poziom nauczania w Radziszewie jest najwyższy w całym powiecie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - skąd wzięła się informacja, że szkoła w Kluczu zostanie zlikwidowana? Kuratorium w Szczecinie nic nie wie o likwidacji ww. szkoły. Radziszewo posiada boisko. W ubiegłym roku Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Społecznego była tam i stwierdziła, że boisko jest nieskoszone, trawa była bardzo wysoka. W naszej gminie jest 27 sołectw. Uważam, że jedno z nich jest faworyzowane. Nie może być tak, że p. Zenon Trzepacz wykorzystuje funkcję radnego oraz Przewodniczącego Rady do tego, by jak najwięcej robiono w Radzszewie. W niektórych miejscowościach naszej gminy nie ma nawet placu zabaw dla dzieci. Powinno być zaplanowane, co w poszczególnym sołectwie należy zrobić. Odbywają się spotkania z sołtysami, którzy najlepiej wiedzą, co potrzebne jest w ich miejscowościach i tym powinniśmy się kierować.

Radny Janusz Skrzypiński - wnioskuję o wycofanie z dzisiejszego porządku obrad  sesji projektu uchwały w ww. sprawie. Do sprawy należy wrócić na sesji czerwcowej. Wcześniej należy zwołać debatę na temat oświaty. Wydział Edukacji  i Spraw Społecznych powinien przygotować materiały poglądowe dla radnych ze wskazaniem kierunków dalszego funkcjonowania oświaty gryfińskiej. Ostatnio w publikacjach ukazały się informacje mówiące o tym, że Gmina Gryfino zajmuje niechlubne, bo piąte miejsce w skali kraju jeżeli chodzi o finansowanie oświaty, poza subwencją. Może okazać się, że finansowanie oświaty lub innych dziedzin życia społecznego  w Gryfinie będzie konsumowało budżet, a przez to nie będzie środków finansowych na tworzenie infrastruktury. Ponadto ukazała się informacja, że koszt nauczania jednego ucznia wynosi około osiem tysięcy złotych miesięcznie. Są to bardzo duże nakłady. Nasza Rada powinna mieć na uwadze przede wszystkim wydatkowanie środków na inwestycje, które przyczyniaja się do poprawy życie mieszkańców.

Radny Kazimierz Płonka - ubolewam nad tym, że radny Sawaryn nie włącza się do spraw związanych z pomocą dla Szczawna. Przecież sam jest częstym użytkownikiem drogi do Szczawna i widzi w jakim ona jest stanie. Zapewniono mnie, że do końca czerwca br. ww. droga będzie zrobiona. Do tej pory nic się tam nie dzieje, a droga jest w coraz gorszym stanie. Przed mostkiem na rzece Tywa jest bardzo duża dziura, która uniemożliwia przejazd. Osobiście ponad pół roku czekałem na podłączenie telefonu do warsztatu w Szczawnie. Telefon podłączono, ale jakość jest bardzo zła. Bardzo często nie można korzystać z Internetu.
Współczuję osobom, które w tym rejonie budują domy. Nie wiedzą jeszcze co ich czeka, kiedy wystąpią o założenie telefonu. Nie wiem na co czeka gmina. Najwyższy czas zająć się potrzebami pozostałych miejscowości w gminie. Postawa jednego z radnych, który wykorzystuje pełnioną przez siebie funkcję do tego, aby jak najwięcej inwestycji wykonano w rejonie jego miejsca zamieszkania jest nie na miejscu.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w ubiegłym roku na zebraniu wiejskim  w Radziszewie mieszkańcy podsumowując moje starania zarzucili mi, że nie dbam o interes swojej wsi. Ran Burmistrz jest tego świadkiem.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat - dziwię się, że radni do tej pory nie wiedzą czyją własnością są poszczególne drogi, a szczególnie dziwię się tym, którzy są radnymi drugą, a nawet trzecią kadencję. Nie wszystkie drogi są gminne. Gmina ma określone zadania do realizacji. Własnością powiatu jest droga Czepino-Żabnica, droga przez Szczawno, itd. Odbyło się spotkanie z zarządcami dróg, w którym uczestniczyli radni. Na ww. spotkaniu przedstawiciel Starostwa Powiatowego deklarował, że droga w kierunku Szczawna zostanie naprawiona. W dniu dzisiejszym słyszę, że to gmina powinna naprawić drogę. Tak nie może być. Mamy przyjęty budżet na rok bieżący oraz określone zadania, które powinniśmy realizować. Nie można mówić, że na budowę boisko w Radziszewie wydane zostaną miliony złotych. Sporządzona jest dokumentacja, z którą można zapoznać się. Całkowity koszt budowy boiska w Radziszewie wyniesie około 400.000 zł. Istnieje szansa pozyskania środków unijnych na ten cel i dlatego chcemy złożyć wniosek. Nie ważne jest, czy szkoła w Radziszewie będzie, czy nie. Boisko zostanie zlokalizowane na terenie gminnym i zawsze będzie służyło społeczności lokalnej. Mówimy o wychowaniu młodzieży,  o walce z narkomanią, itp. Aby dzieci mogły się prawidłowo rozwijać muszą mieć gdzie spędzać wolny czas, a do tego należy stworzyć odpowiednie warunki. Musimy zastanowić się, czy chcemy coś robić w naszej gminie, czy nie? Na początku obecnej kadencji radna Magdalena Chmura - Nycz powiedziała, że mój program wyborczy podobny jest do programu SLD. To prawda, mój program jest bardzo podobny do programu SLD. Jest tylko jedna różnica, ja swój program zrealizuję.

Radny Kazimierz Fischbach - popieram wniosek radnego Janusza Skrzypińskiego  i wnioskuję o przeniesienie ww. projektu uchwały na następną sesję. Proszę, aby wykonawcy planu odpowiedzieli na wszystkie pytania i wątpliwości zgłoszone przez radnych.

Radny Mieczysław Sawaryn - niektóre dzisiejsze wystąpienia mają podłoże polityczne. Uważam, że nie powinniśmy obiecywać naszym mieszkańcom czegoś, czego nie będziemy mogli wykonać. Od początku kadencji radni proszą o to, by byli informowani o zebraniach wiejskich. Chcemy spotkać się z mieszkańcami Chwarstnicy, Radziszewa, Pniewa, itd. w celu poznania ich problemów oraz oczekiwań.. Gmina ma poważne obowiązki wobec swoich mieszkańców. Drogi na naszym terenie są w fatalnym stanie. Gmina sprzedaje działki, pobiera opłaty adiacenckie, a nie remontuje dróg.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - to od sołtysów zależy, czy będą chcieli aby radni uczestniczyli w zebraniach wiejskich.

Radna Krystyna Gazdecka - gdyby opracowano plan rozwoju dla każdego sołectwa, to w dniu dzisiejszym nie byłoby dyskusji w tej sprawie. Plan obejmuje lata 2005-2013. Uważam, że takie plany należy opracować dla wszystkich miejscowości.  W planach należy wykazać jakie najważniejsze zadania powinny być zrealizowane w danej miejscowości, a Rada Miejska wspólnie z radami sołeckimi określi priorytetowe zadania, które zostaną ujęte w budżecie gminy.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - wiele razy interpelowałam o przedstawienie kierunków działania w naszej gminie, ale nie otrzymałam ich. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym kierunki powinna przegłosować Rada Miejska. Mamy 28 sołectw i tak naprawdę, to nie wiemy co potrzebne jest w danym sołectwie. Proszę, aby sołtysi przedstawili, co w której wsi jest najbardziej potrzebne.

Radny Artur Nycz - czy nie byłoby sensowniejsze przygotowanie zbiorczych planów rozwoju? Przykładowo w miejsce planu rozwoju Radziszewa powinien powstać plan rozwoju obejmujący Radziszewo, Czepino, Daleszewo, Radziszewo, Żabnicę, Brynki.

Radny Zdzisław Kmieciak - to prawda, że droga na odcinku Czepino - Żabnica jest własnością powiatu. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że została ona zniszczona przez ciężki sprzęt podczas wykonywania kanalizacji. Obecnie jest nieprzejezdna na odcinku, po którym jeździł ciężki sprzęt. Należy naprawić ww. drogę. Pan Burmistrz na zebraniu wiejskim w Czepinie mówił, że powstanie projekt ogólny dot. pozyskania środków finansowych dla Radziszewa, Daleszewa, Czepina i Żabnicy. Jeżeli chodzi o boiska szkolne, to należy wykonać je tam, gdzie są potrzebne tak jak przy szkole w Żabnicy.

Radny Marek Sanecki - cieszę się, że wszystkim nam chodzi o aktywizowanie dzieci i młodzieży. Uważam, że budowa boisk jest potrzebna, ale to nie rozwiązuje problemu. W roku bieżącym wydajemy 550.000 zł na działalność stowarzyszeń sportowych, a na obiekty w całej gminie wydajemy dużo więcej. Należy podkreślić, że te obiekty w dużym stopniu nie są wykorzystane.  Nie zgadzam się z tym, że Gmina Gryfino zajmuje niechlubne piąte miejsce w skali kraju, jeżeli chodzi o finansowanie oświaty. Wszystko zależy od interpretacji wyników. Biorąc pod uwagę ostatni rok, to jesteśmy na piątym miejscu. Gdybyśmy wzięli pod uwagę okres sprzed pięciu lub dziesięciu lat, to prawdopodobnie było inaczej. W tym roku duże nakłady są na strukturę oraz inwestycje, a to jest bardzo potrzebne. Nakłady są duże, bo w przeszłości zaniedbano wiele spraw. Powinniśmy zwracać uwagę na co wydawane są pieniądze, bo nie wszystkie inwestycje były potrzebne.

Radny Jan Kozłowski - ponawiam wniosek radnego Janusza Skrzypińskiego  o przełożenie tego tematu na sesję czerwcową. Wcześniej należy zwołać debatę, na którą zaproszeni zostaną sołtysi i rady sołeckie. Dopiero potem można będzie podjąć decyzje dotyczące inwestycji w poszczególnych sołectwach.

Radny Artur Nycz - po dzisiejszej dyskusji nasuwa mi się takie pytanie, czy nie należy wzmocnić kadrowo Wydział p. Bonikowskiego?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - podjąłem już decyzję w tej sprawie.

Radny Artur Nycz - rozumiem, że będzie ogłoszony konkurs na dobór pracowników w tym wydziale.

Przedstawiciel Biura Studiów i Projektów Europejskich Rafał Tokarski - druga część debaty nie odnosi się do planu, tylko do szerszych spraw dotyczących funkcjonowania gminy. Jeżeli chodzi o plany rozwoju obejmujące całą gminę, to takim planem jest Strategia Rozwoju Gminy Gryfino. Powstały plany rozwoju dla miejscowości Chwarstnica i Daleszewo, ponieważ były one ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budżecie gminy. Ponadto zaawansowane były prace dot. dokumentacji technicznej. Jednym z najważniejszych dokumentów, których brakowało były plany rozwoju tych miejscowości. Jeżeli przy budowie boisk Rada Miejska będzie chciała dołożyć do środków unijnych środki finansowe z budżetu gminy, to do tego nie potrzebne są plany.  Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 80%. Aby można było ubiegać się o ww. środki należy mieć opracowany plan rozwoju miejscowości. Składając dokumenty o przyznanie środków unijnych konkurujemy z innymi gminami. W programie przyjęto zasadę, że przy równoważnej ilości punktów o przyznanie dotacji decyduje termin złożenia wniosku. Szybciej złożony wniosek zwiększa szansę na otrzymanie dotacji. Propozycje zawarte w planie nie oznaczają konieczności finansowania przez gminę poszczególnych zadań. Dopuszcza są również inne podmioty. Marina jest jednym z pomysłu mieszkańców na rozwój turystyczny Daleszewa. Kiedyś funkcjonował tam ośrodek wodny. Nie oznacza to, że inwestycja będzie realizowana z budżetu gminy. Może tak być, ale nie musi. Decyzja należy do Rady. Plany rozwoju były konstruowane tak, by zwiększyć szanse na otrzymanie dotacji unijnych. Priorytetem w tych planach jest zawarte budowa boisk. Jeżeli chodzi o takie nieścisłości jak internet w Chwarstnicy, to chcę wyjaśnić, że jest tam pracownia komputerowa dobrze wyposażona, ale nie ma internetu. Telekomunikacja nie jest zainteresowana podłączeniem do Chwarstnicy sieci o szerokopasmowym dostępie. Mieszkańcy nadal czynią starania w tej sprawie i być może szkoła będzie podłączona do Internetu. Jeżeli chodzi o pracownię internetową w Radziszewie, to informacje w tej sprawie otrzymaliśmy od Dyrektora Szkoły. Z tego samego źródła pochodzi także informacja o możliwości likwidacji szkoły w Kluczu. Rozmawiałem z osobami z Radziszewa, które powiedziały, że jest biblioteka w Daleszewie. Jeżeli nie ma, to trzeba będzie nanieść poprawkę. Rada powinna podjąć decyzję, czy chce się ubiegać o środki unijne dla Radziszewa i Chwarstnicy, czy nie?

Radna Magdalena Chmura Nycz - z jakiego programy będą pochodziły środki finansowe? Kiedy będzie kolejny termin zgłaszania wniosków?

Przedstawiciel Biura Studiów i Projektów Europejskich Rafał Tokarski - jest to Sektorowy program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Może być tak, że nie wystarczy na kolejną edycję środków finansowych, które przeznaczono na ww. program. Wszystko zależy od tego ile wniosków zostanie złożonych oraz ile środków finansowych zostanie przyznanych w formie dotacji na poszczególne wnioski.

Radna Magdalena Chmura Nycz - materiał, który otrzymaliśmy wcześniej trafił do Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji. Pracownicy ww. Wydziału powinni sami nanieść poprawki zanim materiał trafi do radnych. Nie powinni czekać, aż zrobią to radni. Uważam, że nie powinniśmy pozbawiać się szansy na otrzymanie dotacji unijnych.  Nie należy odkładać decyzji w tej sprawie do końca czerwca br., ponieważ może okazać się, że jest już za późno. Praktycznie nie było uwag do planu rozwoju dot. Chwarstnicy i wszyscy wiemy, że hala sportowa będzie tam funkcjonowała. Wobec powyższego proponuję oddzielnie głosowanie nad każdym z planów.

Radny Jan Kozłowski - ile środków unijnych z ww. funduszu przeznaczono na województwo zachodniopomorskie?

Przedstawiciel Biura Studiów i Projektów Europejskich Rafał Tokarski - jest to kwota około 5 mln euro. Istnieje możliwość dofinansowania w kwocie do około 400 tys. euro. Z tego co wiem, to inne gminy złożyły mniejsze projekty niż gmina Gryfino. W większości projekty opracowane są na kwotę około 100 - 150 tys. euro. Wszystko zależy od tego ile wniosków wpłynie.

Radny Kazimierz Fischbach - czy istnieje możliwość odrębnego głosowania nad przyjęciem planów rozwoju Chwarstnicy i Radziszewa?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji powinni wcześniej przejrzeć materiał i nanieść poprawki. Usprawiedliwieniem takiego stanu rzeczy jest to, że materiał otrzymaliśmy przed posiedzeniem Komisji Rady. Jeżeli istnieje możliwość otrzymania dotacji w wysokości 80% dla miejscowości Radziszewo,  a wykonana za te pieniądze inwestycja będzie majątkiem gminnym, to powinniśmy skorzystać z takiej szansy. Nie ważne jest, czy w Radziszewie będzie szkoła, czy nie. Boisko będzie znajdowało się na terenie gminy i będzie dostępne dla społeczności lokalnej. W późniejszym terminie takiej szansy może już nie być. Obecnie istnieje szansa i należy z niej skorzystać. Decyzja należy do Rady.

Radny Zdzisław Kmieciak - czy w planach rozwoju nie można było ująć budowy boiska w Żabnicy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - aby można było wystąpić z wnioskiem  o dofinansowanie wcześniej należy wykazać się własnością gruntu, przygotować wstępna dokumentację, itd. Programy można opracowywać pod dane zadanie, ale  wcześniej należy udokumentować, że jest się właścicielem gruntu.

Radny Mieczysław Sawaryn - gdyby po wybudowaniu boiska w Radziszewie podjęto decyzję o likwidacji szkoły, czy wówczas istnieje obowiązek zwrotu środków unijnych przyznanych na budowę?

Przedstawicielka Biura Studiów i Projektów Europejskich Agnieszka Tokarska - ww. program dotyczy rozwoju wsi. Dotacja nie jest przeznaczona dla szkół wiejskich, tylko na rozwój kultury oraz społeczności wiejskiej. Przy opracowaniu wniosku będziemy kładli nacisk na to, że to boisko będzie służyło wszystkim mieszkańcom Radziszewa, a nie szkole. Jeżeli szkoła zostanie zlikwidowana, to nie trzeba będzie zwracać dotacji. Nie ma takiego zagrożenia.

Radny Antoni Rak - po wysłuchaniu wyjaśnień uważam, że w dniu dzisiejszym powinniśmy przyjąć plany rozwoju dla obydwu miejscowości. Przesunięcie decyzji  w tej sprawie sprawi, że za mało będzie czasu na przygotowanie wniosków.  W międzyczasie autorzy planów wraz z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji dokonają poprawek.

Przedstawicielka Biura Studiów i Projektów Europejskich Agnieszka Tokarska -  proponuję uwzględnić w materiale poprawki radnej Janiny Nikitińskiej.

Radny Krzysztof Judek - naniesienie poprawek musi nastąpić przed podjęciem uchwały. Nie można dawać takiej delegacji, że poprawki będą nanoszone po podjęciu uchwały. Należy sprecyzować proponowane zmiany i przegłosować je przed wprowadzeniem do projektu uchwały.

Radny Janusz Skrzypiński - zgłaszając wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w ww. sprawie i przeniesienie go na sesję czerwcową kierowałem się tym, że p. Burmistrz wskazał taki termin mówiąc, iż nic się nie stanie. Uważam, że powinniśmy odłożyć podjęcie decyzji w tej sprawie do 23 czerwca br. Do tego czasu można będzie nanieść poprawki do planów.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - jeżeli gmina nie otrzyma pieniędzy z Unii Europejskiej, czy wówczas zadania ujęte w planach będą realizowane z budżetu gminy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przy przydziale środków unijnych brany jest pod uwagę termin złożenia wniosku. Wobec powyższego proponuję, aby Rada przyjęła plany rozwoju dla dwóch miejscowości. Złożenie wniosku nie świadczy  o tym, że takie środki gmina otrzyma. Jeżeli nie otrzymamy dotacji, to z budżetu gminy będzie realizowana budowa boiska tylko przy szkole w Chwarstnicy. Ujęcie w planie zapisu o budowie przystani nie świadczy o tym, że to zadanie zostanie zrealizowane. W przygotowywanych wnioskach ujmuje się więcej zadań po to, by mieć większą szansę na otrzymanie dotacji.

Radny Kazimierz Fischbach - w związku z wyjaśnieniami p. Tokarskiego oraz  p. Burmistrza wycofuję zgłoszony wniosek o przeniesienie ww. projekt uchwały na następną sesję.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - proponuję przeniesienie podjęcia uchwały  w ww. sprawie na koniec sesji. Wcześniej do projektu uchwały należy nanieść zgłoszone poprawki.

Radny Artur Nycz - poprawki do planu rozwoju można wprowadzić szybko. Musimy jednak zastanowić się, czy jesteśmy za takim kierunkiem rozwoju? Czy chcemy aby północna część gminy na odcinku od Czepina do Radziszewa rozwijała się w takim kierunku? Przeniesienie tematu na inną sesję niczego nie zmieni, bo i tak trzeba będzie podjąć decyzję w tej sprawie.  Chciałbym dowiedzieć się, czy istnieje możliwość przygotowania do 23 czerwca br. planu rozwoju dla miejscowości Czepino, Daleszewo, Radziszewo?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to nie prawda, że inwestycje prowadzone są tylko w północnej części gminy. Obecnie największe inwestycje takie jak gazociąg i budowa kanalizacji Żórawki - Pniewo prowadzone będą po przeciwnej stronie gminy.  Ponadto Chwarstnica nie leży po północnej stronie gminy. W tym roku ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji z Drzenina do Gardna.  W dniu dzisiejszym podjęliśmy decyzję o przejęciu przez gminę nieruchomości w Bartkowie z przeznaczeniem na powiększenie świetlicy. Obecnie trwa procedura  związana z pozyskaniem działki w Nowym Czarnowie pod budowę świetlicy. W każdej miejscowości prowadzone są jakieś inwestycje. Wykonanie każdego planu kosztuje, a jego brak nie pozwala na ubieganie się o dotację z Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o telefonizację, to należy zapytać władze Powiatu Gryfińskiego, dlaczego Gmina Gryfino nie została ujęta w projekcie budowy dodatkowej sieci telefonicznej?

Radny Artur Nycz - uważam, że dla ww. miejscowości należy jednocześnie  opracować plany rozwoju. Jest to zwarty kompleks miejscowości, a opracowane plany powinny określać, co powstanie w danej miejscowości. Chciałbym wiedzieć, czy istnieje możliwość przygotowania takich planów do 23 czerwca br.?

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - nie chcę bronić zasadności budowy boiska w Radziszewie, aby nie posądzano mnie, że dbam tylko o własną wieś. Nadmienię tylko, że w rejonie Radziszewa, Daleszewa i Łubicy mieszka około 1200 mieszkańców. Stanowi to około 1/4 mieszkańców z terenów wiejskich w całej gminie. Mieszkańcy Radziszewa, Daleszewa, Czepina jako ostatni, bo dopiero od czterech lat korzystają z sieci wodociągowej.

Radny Mieczysław Sawaryn - po przeanalizowaniu wszystkich aspektów ww. sprawy, bez względu na to, czy któraś z miejscowości jest faworyzowana, czy nie klub radnych PO i PiS uważa, że należy zatwierdzić plany dla obydwu miejscowości. Nie możemy pozbawiać tych miejscowości pozyskania środków unijnych. Będziemy głosowali za przyjęciem projektu uchwały w tej sprawie. Gdyby nie udało się otrzymać środków unijnych na ten cel, to należy zastanowić się, czy istnieje potrzeba budowy boisko w Radziszewie? Może lepiej dofinansować to, które już tam jest. Ponadto należy zastanowić się nad dalszym funkcjonowaniem szkoły  w Radziszewie. Czy ta szkoła ma ona rację bytu, czy nie? Jeżeli szkoła będzie funkcjonowała nadal, to wówczas trzeba będzie wybudować boisko przy szkole. W imieniu mieszkańców gminy proszę o rozważenie możliwość budowy boiska o nawierzchni betonowej dla rolkarzy, do gry w piłkę ręczną, itp.

Radna Magdalena Chmura - na dwadzieścia osiem wsi w naszej gminie, tylko  w piętnastu są świetlice wiejskie i powinniśmy o tym pamiętać. Uważam, że każda wieś powinna posiadać świetlicę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszyscy pamiętają jakie było nastawienie do budowy świetlic wiejskich, gdy obejmowałem stanowisko Burmistrza. Proszę przypomnieć burzliwą dyskusję, przy podejmowaniu decyzji o budowie świetlicy  w Starych Brynkach. W tym roku oprócz budowy świetlicy w Starych Brynkach wykonaliśmy ogrzewanie, docieplenie oraz remont wewnątrz świetlicy w Borzymiu. Wymieniliśmy okna w świetlicy w Sobieradzu. Zabezpieczyliśmy teren pod budowę świetlicy w Nowym Czarnowie. W przyszłym roku zakładamy budowę świetlicy w Dołgach. Trwają rozmowy w sprawie przejęcia części budynku w Wysokiej Gryfińskiej z przeznaczeniem na świetlicę. Zakładamy przeniesienie dwóch rodzin, które mieszkają w szkole w Gardnie do budynku GTBS w Gryfinie. W uwolnionych mieszkaniach powstanie świetlica. Na pierwszych dożynkach po objęciu przeze mnie stanowiska Burmistrza było sześć wieńców dożynkowych, a w roku ubiegłym było już trzynaście. Świadczy to o rozwoju wsi i rozwoju życia kulturalnego na wsiach. Uważam, że należy zrobić wszystko, aby poziom nauczania dzieci wiejskich zrównany był z poziomem nauczania dzieci miejskich i do tego dążymy.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz  z uwzględnieniem poprawek przyjętych na zebraniach wiejskich w miejscowościach Radziszewo i Chwarstnica.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości dla m. Radziszewo  i Chwarstnica na lata 2005-2013 przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR XXXVI/467/05 stanowi załącznik nr 21.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - jestem członkiem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i dzięki moim zabiegom oraz wysiłkom istnieje duże prawdopodobieństwo, że na stadionie ENERGETYK z programu euro - boiska zostanie wybudowane boisko sportowe.

Ad.XIII. Zmiana budżetu gminy na 2005 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.

Radny Artur Nycz - chciałbym dowiedzieć się od Przewodniczących Komisji Rady, kiedy otrzymali projekt uchwały w ww. sprawie? Dlaczego Komisje nie zajęły stanowiska do projektu uchwały? Czy omawiano projekt uchwały na posiedzeniach Komisji?

Radna Janina Nikitińska - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego omawiała ww. projekt uchwały, który otrzymała na swoim posiedzeniu.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - projekt uchwały w ww. sprawie dotyczy zmiany budżetu gminy uchwalonego 30 grudnia 2004 r. oraz części środków finansowych, które pozostały z ubiegłego roku na rachunku bankowym. Projekt uchwały przekazano do Biura Obsługi Rady w środę, tj. 18 czerwca br. Przewodniczący Rady po powrocie z Bersenbrück zapoznał się z jego treścią. Projekt uchwały rozdano radnym na posiedzeniach Komisji. Termin dostarczenia projektu uchwały został zachowany.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna przed dzisiejszą sesją miała otrzymać informację nt. organizowania kolonii dla dzieci i młodzieży. W projekcie uchwały zaplanowano na ten cel kwotę 40.000 zł. Uważamy, że kolonie dla dzieci  i młodzieży z rodzin ubogich powinny być jednakowo dostępne dla wszystkich potrzebujących. Mieszkańcy wsi i miasta Gryfina powinni być poinformowani, że taki program będzie realizowany. Rodzice muszą mieć jednakową możliwość złożenia wniosku, a w przypadku nie zakwalifikowania się dziecka na kolonię możliwość odwołania się od decyzji. Nie może być tak, że dziecko z jednej rodziny zostanie zakwalifikowane na kolonię,  a z drugiej nie, pomimo tego, że obie rodziny mają takie same dochody i identyczny stan rodzinny. Wszystkim należy zapewnić równe szanse. Chodzi również o to, by nikt nie mógł powiedzieć, że z kolonii korzystają dzieci zamożnych osób, a dzieci z biednych rodzin nie mają takiej szansy. Należy jak najszybciej opracować regulamin, ponieważ do rozpoczęcia kolonii letnich pozostał jeden miesiąc.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - planowane są cztery formy wsparcia. Informacja w ww. sprawie nie jest podana do publicznej wiadomości, ponieważ w budżecie gminy nie ma jeszcze zatwierdzonych środków finansowych na ten cel. Pierwszą formą będzie wymiana młodzieży pomiędzy Gryfinem, a Raciechowicami. Dzieci z terenów wiejskich w ilości 30 osób zostaną wytypowane przez OPS i będą przebywały w Raciechowicach od 3 do 16 lipca br. W tym samym czasie taka sama liczba dzieci z Raciechowic będzie przebywała w Gryfinie. Koszt kolonii łącznie z dowozem wyniesie 16.400 zł. Drogą formą jest kolonia międzynarodowa, podczas której w Gryfinie od 15 do 28 lipca br. będą przebywały dzieci z terenu naszej gminy wytypowane przez OPS oraz dzieci z Sambora. Łącznie będzie 30 osób. Koszt kolonii wyniesie 14.000 zł. Trzecią formę chcemy zlecić organizacji pozarządowej dopiero po przyjęciu przez Radę ww. projektu uchwały. Na tę kolonię również OPS wytypuje 30 dzieci. Organizacja pozarządowa, która przygotuje taką formę wypoczynku zostanie wyłoniona na podstawie konkursu ofert. Konkurs zostanie ogłoszony na początku przyszłego tygodnia. Czwartą formą wypoczynku dzieci są półkolonie letnie. Pierwszy turnus zorganizowany zostanie w dniach od 27 czerwca do 8 lipca br. w Gryfinie, Gardnie, Sobiemyślu. Łączni w półkoloniach uczestniczyć będzie około 120 uczestników. Drugi turnus zorganizowany zostanie w dniach od 11 do 22 lipca w Gryfinie. Prowadzona będzie jedna wspólna lista dotycząca uczestników kolonii. Chodzi o to, aby jedna osoba nie została dwukrotnie objęta formą wsparcia oraz o to, aby wszystkie wskazane dzieci miały możliwość skorzystania z kolonii. Przewidujemy, że łącznie w półkoloniach będzie uczestniczyło około 160 osób.  Wypoczynkiem w ramach kolonii letnich będzie objętych około 75 osób plus 15 osób z Sambora.

Radny Kazimierz Fischbach - czy OPS kieruje dzieci na kolonię, czy tylko opiniuje wniosek złożony przez rodziców.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - ustalimy z p. Dyrektor OPS szczegółowe zasady dotyczące typowania dzieci na kolonie.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy dopłaty do kolonii w tym roku stosowane są po raz pierwszy, czy w latach ubiegłych również istniała taka forma wypoczynku?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - takie kolonie były już organizowane w latach poprzednich. OPS dostarczał nam listy z wykazem konkretnych dzieci. Jeżeli chodzi o półkolonie, to listy przygotowują również szkoły.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - wiem, że nie wszyscy ubodzy korzystają z opieki społecznej. Dlatego też OPS nie zna problemów wszystkich dzieci w gminie. Niektórzy rodzice nie zgłaszają się do OPS po pomoc, a powinni wiedzieć, że takie kolonie są organizowane. Należy zrobić wszystko, aby informacje w tej sprawie dotarły do wszystkich zainteresowanych.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w ubiegłym roku OPS przeprowadzał wywiady środowiskowe i ma rozeznanie odnośnie osób najbardziej potrzebujących. Do uczestnictwa w koloniach letnich część dzieci była wskazywana przez OPS, a część dzieci zgłaszali sami rodzice. OPS weryfikował kandydatury dzieci zgłoszonych przez rodziców.

Radny Marek Sanecki - źle przygotowano uzasadnienia do uchwał, a już wiele razy prosiliśmy aby przygotowano je rzetelnie. W wydatkach podaje się kwotę 320.000 zł, a z tego 60.000 na bieżącą działalność i utrzymanie MOS. Tak naprawdę to chodzi tu o realizację porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym, a MOS na realizację zadania dotyczącego rywalizacji szkół ponad gimnazjalnych. Wynika z tego, że uzasadnienie jest nieprawidłowe. Dotyczy to również kwoty 40.000 zł. W uzasadnieniu napisano " z uwagi na realizację rowerowych służb patrolowych Straży Miejskiej zasadnym jest włączenie policjantów do tego rodzaju zadania - 6.000 zł". Na zakup dwóch rowerów oraz ubioru przeznaczono 6.000 zł oraz dodano, że zasadnym jest włączenie policjantów. Być może jest to zasadne, ale ta kwota nie jest przeznaczona na rowery dla Policji tylko dla Straży Miejskiej. Tak nam wyjaśniano na posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - p. Skarbnik potwierdza, że kwota ta jest przeznaczona na rowery dla Policji.

Radny Marek Sanecki - dlaczego aż 80.000 zł przeznacza się na wykonanie punktu do obsługi interesantów? Za taka kwotę można kupić mieszkanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - z budżetu gminy zakupiliśmy dwa rowery dla Straży Miejskiej, a PZU dodatkowo dofinansuje nam w kwocie 4.000 zł zakup jeszcze dwóch rowerów. Dotarły do mnie pozytywne opinie o patrolach rowerowych Straży Miejskiej. Po rozmowach z Komendantem Powiatowym Policji doszliśmy do wniosku, że wspólne patrole będą odnosiły większy skutek. Dlatego zaplanowaliśmy 6.000 zł na zakup rowerów i ubioru dla Policji. Jeżeli chodzi o punkt obsługi interesantów, to w pierwszej wersji zakładano zabudowę części korytarza. Taki wniosek złożyliśmy w ramach programu "e-Gryfino". Na wykonanie zadania zaplanowaliśmy w budżecie gminy kwotę w wysokości 35.000 zł. Po otrzymaniu pieniędzy w ramach programu "Otwarte Wrota Gryfina", w którym było ujęte to zadanie doszliśmy do wniosku, że należy zrobić porządny punkt obsługi klienta. Na ten cel przeznaczamy dwa pokoje oraz część korytarza.. W jednym będzie kancelaria, a w drugim biuro obsługi klienta. Wiele trudności sprawiło przebicie ściany. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie około 80.000 zł.  Z budżetu gminy przeznaczamy na to zadanie 45.000 zł. mam nadzieję, że do końca czerwca br. zadanie będzie wykonane. Ponadto zamierzamy wyremontować na parterze dwie łazienki ogólnodostępne. Chciałbym jeszcze poinformować, że budynek Młodzieżowego Domu Kultury jest objęty opieką konserwatora zabytków. Stan techniczny budynku pogarsza się  w zastraszającym tempie. Pękają ściany nośne. Należy jak najszybciej opracować dokumentację na remont kapitalny budynku. Koszt remontu zabytkowego budynku na pewno nie będzie mały. W pierwszej kolejności chcemy wyremontować mały budynek i tam ulokujemy punkt informacji turystycznej gminy. Jeżeli chodzi o nabrzeże, to dokumentacja ma obejmować tylko linię brzegową, a nie zagospodarowanie kwartałów. Obecnie uruchamiany jest "Fundusz Norweski", z którego można będzie skorzystać przy remoncie nabrzeża. Chcąc ubiegać się o te środki należy mieć opracowaną dokumentację na odbudowę nabrzeża, które wali się. Po wstępnym rozeznaniu okazało się, że koszt związany z wykonaniem dokumentacji wyniesie około 200.000 zł. Dokumentacja będzie obejmowała nabrzeże od murów obronnych przy ul. Bałtyckiej do Nadleśnictwa. Zgłasza się bardzo dużo inwestorów, którzy chcą ulokować zakłady usługowo - handlowe wzdłuż nabrzeża. Mając to na uwadze odmówiłem p. Kruczkowi wykupu na własność połowy "Rybakówki". Być może kiedyś powstanie tam przystań rzeczna dla statków pasażerskich. Nie tylko w przemyśle tworzy się miejsca pracy, ale i w usługach. W przyszłości mogą tam powstawać zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, kawiarenki, itd. Jest to bardzo ważne dla rozwoju naszego miasta i dlatego należy wykonać dokumentację na odbudowę linii brzegowej nabrzeża.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w projekcie uchwały ujęto kwotę 154.000 zł, która pochodzi z GTBS. Ww. kwotę przeznacza się na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy. Na poprzedniej sesji p. Burmistrz informował, że mieszkanie, które wcześniej miał otrzymać p. Rolirad zostało zwrócone do GTBS. W dniu dzisiejszym dowiedziałam się, że przyznano je mieszkańcom z Gardna. Czy ww. kwotę GTBS przekazuje gminie za zwrócone mieszkanie? jeżeli nie, to kiedy GTBS zwróci pieniądze gminie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zorganizowałem spotkanie z mieszkańcami Gardna, którzy z uwagi na swoja sytuację finansową wyrazili zgodę na przeprowadzkę do budynku GTBS przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Mieszkanie, o którym mówiła radna zostało zwrócone do GTBS. W dniu wczorajszym odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników GTBS. Otrzymałem informację, że zwrócone przez gminę mieszkanie jest już zasiedlone. Gmina nie wycofuje pieniędzy wprowadzonych do GTBS aportem, tylko przejdą one jako wkład gminy na mieszkanie, które powstaną w następnym budynku. Gmina otrzyma tam 24 mieszkania, a wpłaci tylko na 23 mieszkania.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - jeżeli Przewodniczący Rady otrzymał ww. projekt uchwały w czwartek, to w dniu wczorajszym minął szósty dzień przed sesją. Wobec powyższego w dniu dzisiejszym nie powinniśmy zajmować się tą sprawą. Wielokrotnie mówiliśmy, by nie podrzucano nam w ostatniej chwili żadnych uchwał. Wierzyłam, że Przewodniczący Rady stoi na straży prawa i przestrzega wszystkich terminów. Wszyscy znaliśmy termin obecnej sesji i dlatego Przewodniczący Rady w poniedziałek przed wyjazdem do Niemiec powinien podpisać projekt uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - do Biura Obsługi Rady uchwała została dostarczona w środę.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - dlaczego na posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej projekt uchwały dostarczono w połowie obrad Komisji? 

Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza Alicja Szacoń - projekt uchwały dostarczono do Biura Obsługi Rady w środę i ten termin uznawany jest jako data wpływu do Rady. Przewodniczący Rady zapoznał się treścią uchwały w czwartek, ponieważ w środę był w delegacji.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - p. Alicja Szacoń na posiedzeniu naszej Komisji powiedziała, że uchwała wpłynęła do Biura Obsługi Rady w czwartek i dlatego nie omawialiśmy jej.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę o zachowanie spokoju podczas dyskusji. Uważam, że w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy należy szczegółowo opisać, na jaki cel mają być wydatkowane środki finansowe.  Uważam za konieczne uporządkowanie linii brzegowej nabrzeża. Należy tylko mieć nadzieję, że założenia p. Burmistrza w tej sprawie powiodą się. W naszej gminie zarówno w obecnej jak i poprzedniej kadencji Rady wykonano sporo różnych projektów, które potem nie są realizowane. Przykładem tego jest projekt na przebudową kina w Wełtyniu, projekt na nadbudowę Urzędu Miasta  i Gminy, projekt na nadbudowę budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości w Gryfinie, itd. Wykonanie projektów pociąga za sobą duże nakłady finansowe. Jeżeli wykonano już jakiś projekt, to należy niezwłocznie przystąpić do jego realizacji. Chciałbym dowiedzieć się, czy ustalono ile jachtów pływa po rzece Regalica? Ile właścicieli jachtów może zgłosić chęć zatrzymywania się w Gryfinie? Przed rozpoczęciem inwestycji należy wykonać takie rozeznanie.  Za kwotę około 100.000 zł odkupiono od p. Turka wyremontowane pomieszczenia w "Rybakówce". Chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób będą wykorzystane ww. pomieszczenia? Czy ogłoszono przetarg na wynajęcie pomieszczeń? Czy zamierza się udostępnić je w użyczenie, a jeżeli tak to jakie są przesłanki dotyczące wyboru podmiotów, którym będą użyczone?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - naprawa linii brzegowej odbywa się głównie pod kątem pozyskania i zabudowy terenów oraz pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Obecnie w ciągu sezonu przy nabrzeżu cumuje około  30 - 40 jachtów. Jeżeli chodzi o przystosowanie pomieszczeń w "Rybakówce" na biuro promocji, to inne są wymogi na pomieszczenia biurowe, a inne na pokoje mieszkalne. Chcąc przystosować istniejące tam pomieszczenia na pokoje biurowe należy wydać z budżetu gminy około 80.000 zł. Uważam, że na razie nie ma takiej potrzeby. Dwie organizacje złożyły wnioski o użyczenie pomieszczeń. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie powstała jednostka ratownictwa płetwonurków, która zgłosiła zapotrzebowanie o użyczenie na swoja siedzibę mieszkania po p. Turku. Pozostałe pomieszczenia chcielibyśmy przekazać w użyczenie dla Miłośników Ziemi Gryfińskiej na utworzenie izby pamięci.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR XXXVI/468/05 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat podziękował wszystkim za merytoryczną dyskusję na sesji.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.771/XXXVI/05
- ponownie wystąpimy z prośbą o umożliwienie przejazdu przez przejście graniczne Gryfino - Mescherin dla samochodów  z zamontowaną kratą.

Ad.772/XXXVI/05 - poleciłem, aby radca prawny przygotował materiały niezbędne do skierowania sprawy na drogę sądową przeciwko projektantowi tego zadania. Uważam, że jest to niedopatrzenie wielu osób. Zanim zleciłem wykonanie ekspertyzy budynku w Wełtyniu, wcześniej zrobił to dwukrotnie Zarząd poprzedniej kadencji Rady. Z wykonanych ekspertyz wynikało, że budynek nadaje się do adaptacji na mieszkania.

Ad.773/XXXVI/05 - rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy, który zajmie się naprawą dróg dojazdowych oraz polnych.

Ad.775/XXXVI/05 - odbyły się dwie debaty na temat oświaty. Zdajemy sobie sprawę, że oświatę należy zreformować. Karta nauczyciela w znacznym stopniu ogranicza reformę oświatową. Przypatrujemy się  rozwiązaniom, które zastosowano w Kwidzynie i Koszalinie. Ww. gminy zleciły audyt zewnętrzny w oświacie i bardzo dobrze na tym wyszły.

Ad.776/XXXVI/05 - udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad.778/XXXVI/05 - dom w Wełtyniu, w którym powstał pożar nie jest własnością osób w nim zamieszkujących. Właścicielem domu jest ich córka mieszkająca w Niemczech. Nie oznacza to, że nie możemy  udzielić pomocy. Wcześniej należy złożyć do OPS dokumenty uprawniające do otrzymania pomocy w przypadkach losowych. Po załatwieniu wszystkich formalności pogorzelcom zostanie  udzielona pomoc.

Ad.779/XXXVI/05 - sprawa, o której mowa w interpelacji nie jest zadaniem gminy.  Wystąpię na piśmie do właścicieli gruntów o wykoszenie terenu.

Ad.780/XXXVI/05 - mamy już pełną dokumentację na odprowadzenie wód deszczowych z boiska przy Gimnazjum w Gryfinie. Sieć kanalizacyjna będzie przechodziła przez tereny Nadleśnictwa i częściowo przez teren wojskowy.  W czasie zatwierdzania projektu uzgodniono z właścicielami terenów, że przez ich grunty zostanie przeprowadzona sieć kanalizacyjna. W międzyczasie przy sprzedaży mieszkań  Nadleśnictwo zbyło ten teren na rzecz właścicieli. Obecnie terenem zarządza wspólnota mieszkaniowa. Według wyjaśnień prawników nie jest winą gminy, że właściciel nie zapisał w akcie notarialnym, iż przez jego teren będzie przebiegała sieć kanalizacyjna. Mieszkańcy tego bloku mieszkalnego powinni cieszyć się, że tam powstaje boisko, z którego będą mogły korzystać ich dzieci. Prawdopodobnie Wspólnota Mieszkaniowa miała nadzieję, że przy okazji gmina wybuduje im parking. Prawnie w każdej chwili możemy przeprowadzić kanalizację przez teren wspólnoty mieszkaniowej. Jednak mając na uwadze  obniżenie kosztów związanych z budową kanalizacji rozważamy możliwość odwodnienia terenu i skierowanie sieci kanalizacyjnej do istniejącej już studni przy Gimnazjum. PUK sprawdza drożność kanalizacji. Jeżeli okaże się, że jest ona drożna, to nie będziemy prowadzili nowej kanalizacji przez teren wspólnoty mieszkaniowej, a przez to zaoszczędzimy około 30.000 zł.

Ad.781/XXXVI/05 - poprosiliśmy projektanta, aby boisko przy Gimnazjum w Gryfinie  było pełno wymiarowe. Jednak koszt związany z powiększeniem boiska i budową 100 metrowej, sześciotorowej bieżni byłby wyższy o 200 - 300 tys. zł. Wobec powyższego wspólnie z moim zastępcą spotkaliśmy się z Radą Sportu w celu uzgodnienia, czy zasadne jest wydawanie tak dużej kwoty na budowę pełno wymiarowego boiska, które nie będzie służyło do rozgrywania meczy ligowych? Reprezentacyjne obiekty mieszczą się na stadionie przy ulicy Energetyków. Na boisku przy Gimnazjum będą rozgrywane mecze juniorów i trampkarzy, czyli drużyn młodzieżowych. W wyniku  dyskusji uznaliśmy, że boisko powinno posiadać dotychczasowe wymiary.  Chcę poinformować, że dziesięć gmin z naszego województwa  zostało ujęte w programie "Euro - boiska". Prawdopodobnie jeszcze w tym roku przystąpimy do budowy pełno wymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, przy ul. Energetyków w Gryfinie. Utrzymanie boiska ze sztucznej nawierzchni jest dużo tańsze oraz ma znacznie  dłuższy czas użytkowania. Przykładem tego jest boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.

Ad.785/XXXVI/05 - z tego co pamiętam, to główne dochody lokalu GASTROMEX pochodziły z tytułu urządzania wesel. Z powodu konfliktu pomiędzy lokatorami budynku, a właścicielami GASTROMEX-u zakazano organizowania wesel w lokalu, co spowodowało spadek dochodów. Z tego też powodu obniżono stawkę opłat za najem lokalu. Wszystkie sprawy związane z formą spłacaniem zadłużenia nastąpiły na podstawie ugody sądowej. Szczegółowej odpowiedzi udzielę na piśmie.

Ad.786/XXXVI/05 - interpelacja dotycząca wysypiska śmieci w Kluczu jest zasadna. Wydział Działalności Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zajmie się wyjaśnieniem, czy opracowano materiały w sprawie wpływu ww. wysypiska na miejscowość Radziszewo.

Ad.789/XXXVI/05 - dwa lata temu Polski Koncern Naftowy "ORLEN" wystąpił do gminy o warunki dotyczące modernizacji stacji paliw. Takie warunki otrzymał. Nie wiem kiedy przystąpi do modernizacji. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo ładnie została zmodernizowana stacja  paliw przy ul. Czechosłowackiej w Gryfinie.

Prezes PUK Rafał Mucha - obecnie trwają prace związane z odwodnieniem terenu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.791/XXXVI/05
- nie wiemy, czy wykonanie kanalizacji w północnej części gminy nie przyczyni się do wydania z budżetu około 300.000 zł? Po wykonaniu rurociągów tłocznych łączących miejscowości  Radziszewo, Daleszewo, Czepino, Żabnica z oczyszczalnią ścieków przystąpiono do podłączenia Radziszewa i Czepina do kanalizacji, którą wybudowano cztery lata temu. W trakcie robót okazało się, że  w kanalizacji występuje szereg nieszczelności. Przygotowujemy wystąpienia do firm, które realizowały budowę tego odcinka  o naprawę. Wstępnie ocenia się, że na usunięcie wszystkich usterek, łącznie z oczyszczaniem studzienek potrzeba około 300.000 zł. Gmina pomaga mieszkańcom ww. miejscowości w budowie przykanalików. Zdarzają się przypadki, że niektóre posesje wybudowano w odległości około 300 - 400 metrów od kanalizacji. Właściciele tych posesji mają pretensję do gminy, że nie ujęto ich w projekcie. Uważają, że gmina ma obowiązek  doprowadzić do tych posesji kanalizację na własny koszt. Chcę jeszcze poinformować, że o modernizacji nasza oczyszczalnia ścieków otrzymuje lepsze parametry niż zakładano w dokumentacji.

Radny Zdzisław Kmieciak - są dwie takie posesje, o których mówił p. Burmistrz, ale są i takie, do których nie doprowadzono kanalizacji. Przykładem tego są posesje przy ul. Morenowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - sprawę należy wyjaśnić w Wydziale  Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

Radny Zdzisław Kmieciak - byłem Wydziale i pytałem, czy pewne jest, iż do sieci kanalizacyjnej podłączone są wszystkie posesje? Odpowiedziano, że nikt nie może dać mi takiego zapewnienia.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
Ad.777/XXXVI/05
- otrzymałem postanowienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o odmowie wniesienia wniosku o ukaranie, w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy zakupie samochodu osobowego Pegout 607.  Ww. pismo przekazałem niezwłocznie do Komisji Rewizyjnej w celu zajęcia stanowiska., ponieważ moje wystąpienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych nastąpiło na wniosek tej Komisji. W dniu dzisiejszym otrzymałem stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja br. następującej treści: "Po zapoznaniu się z treścią postanowienia o odmowie wniesienia wniosku o ukaranie przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zakupu samochodu osobowego PEUGEOT Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

 • Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych nie ustosunkował się do zarzutu, iż jedna z ofert nie była podpisana i nie można było uznać ją za ofertę ważną,
 • rzecznik winien zaczekać na rozstrzygnięcie postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową  w Szczecinie i na ten czas zawiesić swoje postępowanie,
 • rzecznik nie ujął faktu wydania pieniędzy na zakup samochodu przed zatwierdzeniem układu wykonawczego do budżetu,
 • rzecznik nie odniósł się również do sprawy związanej  z rozstrzygnięciem zamówienia".

Stanowisko Rzecznika zostało wysłane do prokuratury.

Ad.XV. Wolne wnioski i informacje.

Radny Maciej Szabałkin - proszę p. Burmistrza, aby odpowiedź na interpelację dotyczącą mojej osoby dostarczono wszystkim radnym. Ponadto uważam, że każdy radny powinien mieć możliwość od razu odnieść się do zarzutów, które go dotyczą. Nie powinien z tym czekać do końca sesji. Chciałbym podzielić się taką refleksją, że smutne jest, gdy moralności uczy radnych osoba będąca "czarną owcą" w tej Radzie, która ma problemy z prawem i została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Radna Janina Nikitińska - uchwaliliśmy plany rozwoju Radziszewa i Chwarstnicy. Czy uwagi, które przedstawiłam zostaną uwzględnione w ww. planach.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - tak, będą uwzględnione.

Radny Zdzisław Kmieciak - radny Maciej Szabałkin wydaje wyroki na sali, która nie jest do tego przeznaczona. Od wydawania wyroków jest sala sądowa. Sprawa nie jest zakończona. Proszę o udzielenie pisemnych odpowiedzi na zgłoszone przeze mnie interpelacje. O sprawie dotyczącej GASTROMEX-u wiedziałem już w styczniu 2002 r. Nie jest to sprawa nowa. Szewc, którego warsztat mieści się przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie również nie prowadzi działalności w porze nocnej, a za wynajem 1m2  lokalu płacił ponad 7 złotych.

Radny Jan Ragan - głosowałem za przyjęciem planów Rozwoju Radziszewa  i Chwarstnicy, chociaż po przedstawieniu przez radną Janinę Nikitińską uwag byłem przekonany, że będę przeciwny podjęciu uchwały. Wychodzę z sesji z przekonaniem, że uchwaliliśmy "bubel", ponieważ źle przygotowano materiały. Służby przygotowujące materiały na sesję powinny przeczytać je jeszcze przed dostarczeniem radnym. Mam nadzieję, że w przyszłości wszystkie materiały będą przygotowane rzetelnie, a wówczas sesje będą przebiegały sprawniej.

Radny Marek Sanecki - chciałbym dowiedzieć się, jakie kłopoty związane z Kartą Nauczyciela widzi p. Burmistrz twierdząc, że jest to bariera utrudniająca zmiany w systemie oświaty. Naszym największym problemem w systemie oświaty jest przepełnione Gimnazjum. Z tego co wiem, to Karta Nauczyciela w żaden sposób nie utrudnia zmian w systemie oświaty.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - z tytułu Karty Nauczyciela gmina wydaje z budżetu gminy o 30% więcej środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli  z tytułu przepracowanych nadgodzin. Gdyby trzeba było przeprowadzić reorganizację w oświacie, to wypłacono by bardzo wysokie odprawy dla nauczycieli. Żadna inna grupa zawodowa nie otrzymuje tak dużych odpraw. Niektóre gminy przeszły na inny system i tam szkoły prowadzone są przez fundacje, co w znacznym stopniu pomniejszyło koszty. Nie chcę zmieniać Karty Nauczyciele, ponieważ nie posiadam takich kompetencji. Wyraziłem tylko swoje zdanie.

Radny Kazimierz Płonka - co było powodem, że w Żórawiu nie powstał plac zabaw dla dzieci i prawdopodobnie nie powstanie?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - opracowano harmonogram, zgodnie z którym realizowane są place zabaw dla dzieci. Jednak realizacja zadania uzależniona jest od tego, ile środków finansowych w budżecie gminy przeznaczono na to zadanie. Do tej pory przeznaczano rocznie na ten cel około 30.000 zł. W roku bieżącym otrzymaliśmy dodatkowe środki finansowe na wykonanie placów zabaw przy przedszkolach. Jeżeli w roku następnym otrzymamy do dyspozycji taką samą ilość środków finansowych, jaką posiadamy obecnie, tj. 100.000 zł na przedszkola  i 30.000 zł na wykonanie zadań zgodnie z harmonogramem, to we wszystkich miejscowości w naszej gminie powstaną place zabaw. Od 2002 roku wykonaliśmy place zabaw dla dzieci w 13 miejscowościach naszej gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - obecnie ogłosiliśmy przetarg na wykonanie placów zabaw, oprócz przedszkoli. Koszt wykonania zadań będzie o wiele niższy niż bez przetargu. Postaram się dotrzymać słowa, które dałem odnośnie placów zabaw dla dzieci.

Radny Zdzisław Kmieciak - nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację w sprawie placu zabaw dla dzieci w Czepinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pamiętam co obiecałem. W Czepinie. Miały tam być zamontowane tylko dwa urządzenia i to będzie wykonane. Nie będzie tam pełnego placu zabaw dla dzieci.

Radny Zdzisław Kmieciak - jesienią ubiegłego roku wyremontowano drogę przy  ul. Lipowej w Nowych Brynkach. Ww. drogi nie utwardzono żużlem. Obiecano, że jak będzie żużel, to droga zostanie utwardzona.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - będzie nawieziony żużel na drogę.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - musimy wrócić do podjętej już uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju dla Radziszewa i Chwarstnicy. Należy przegłosować wnioski zgłoszone przez radną.

Radca Prawny Krzysztof Judek - wnioski należało sprecyzować, aby wszyscy radni mieli świadomość nad czym głosują, a po ich przyjęciu przedstawić radnym projekt uchwały wraz z przyjętymi zmianami.

Radny Mieczysław Sawaryn - Radca Prawny ma rację. Nie wiem , czy nie jest już za późno przegłosowywać poprawek? Uchwała została przyjęta. Jesteśmy w punkcie "Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia".

Radna Janina Nikitińska nie zgłosiła formalnego wniosku w ww. sprawie.

Radny Artur Nycz - uważam, że uchwała powinna zostać w takiej formie jak została przyjęta. Na następnej sesji można wprowadzić zmiany do uchwały.

Przewodniczący Rady poinformował, że:

 • 3 czerwca br. o godz. 1100 odbędą się w Chwarstnicy uroczystości z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej, nadania szkole imienia Jana Pawła II, przekazania sztandaru. Wszyscy radni otrzymali zaproszenia na ww. uroczystość,
 • radni, którzy składali się na zakup pamiątki dla Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy  mogą podpisać się na liście, która jest w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza,
 • wszyscy radni otrzymali zaproszenie na obchody związane z Dniem Dziecka, które  odbędą się w niedzielę o godz. 1500 przy Centrum Wodnym "Laguna",
 • po zakończeniu sesji odbędzie się spotkanie z sołtysami.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Uchwała nr XXIV/307/2005 Rady Powiatu w Gryfinie - załącznik nr 6,
 7. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 7,
 8. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego - załącznik nr 8 i 9,
 9. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 10,
 10. Informacja Biura Konserwacji Przyrody w sprawie Planu Rozwoju - załącznik nr 11,
 11. Uchwała NR XXXVI/460/05 - załącznik nr 12,
 12. Uchwała NR XXXVI/461/05 - załącznik nr 13,
 13. Uchwała NR XXXVI/462/05 - załącznik nr 14,
 14. Uchwała NR XXXVI/463/05 - załącznik nr 15,
 15. Uchwała NR XXXVI/464/05 - załącznik nr 16,
 16. Uchwała NR XXXVI/465/05 - załącznik nr 17,
 17. Treść autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino - załącznik nr 18,
 18. Uchwała NR XXXVI/466/05 - załącznik nr 18a,
 19. Poprawki do projektu uchwały przyjęte na zebraniach wiejskich - załączniki nr 19 i 20,
 20. Uchwała NR XXXVI/467/05 - załącznik nr 21,
 21. Uchwała NR XXXVI/468/05 - załącznik nr 22.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz
 

Lista załączników:
załącznik nr 1 [202747 bajtów]