Porządek obrad

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 czerwca  2005 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o planowanych inwestycjach w zakresie telekomunikacji na terenie Gminy Gryfino.

 • uwagi i zapytania.

VI. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 1/XXXVII.

 • uwagi i zapytania.

VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - DRUK Nr 2/XXXVII.

 • uwagi i zapytania.

VIII. Informacja Komendanta Powiatowej Policji o stanie porządku  i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji  za rok 2004 - DRUK Nr 3/XXXVII.

 • uwagi i zapytania.

IX. Zmiana Uchwały Nr XXVII/391/04 w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino- DRUK Nr 3-1/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK  Nr 4/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych – DRUK Nr 5/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Widuchowa – DRUK Nr 6/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych  w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK Nr 7/XXXVII,
 2. nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 7-1/XXXVII,
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Steklno - DRUK Nr 7-2/XXXVII,
 4. przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 7-3/XXXVII.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Ustalenie stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenie zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK Nr 8/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Uchylenie Uchwały Nr XXVI/364/04 w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania – DRUK Nr 9/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury – DRUK Nr 10/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Zmiana Uchwały Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów – DRUK Nr 11/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Utworzenie obwodów głosowania w zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 12/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe – DRUK Nr 13/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Zmiana Uchwały Nr XXIX/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym –  DRUK Nr 14/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Zmiany w budżecie gminy - DRUK Nr 15/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. - DRUK Nr 16/XXXVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXIV. Wolne wnioski i informacje.