Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  30 czerwca  2005r.


Radny Ireneusz Sochaj
792/XXXVII/05
- z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie umożliwienia przejazdu dla samochodów z zamontowaną kratką przez przejście graniczne Gryfino - Mescherin. W ww. piśmie jest zapis, że "posiedzenie polskich i niemieckich ekspertów ds. przejść granicznych odbyło się w dniach 10 - 12 maja 2005 r. w Poczdamie.
Na posiedzenie to strona Niemiecka nie uzgodniła tematyki dotyczącej rozszerzenia ruchu na drogowym przejściu granicznym Gryfino - Mescherin o ruch samochodów o całkowitej masie 3,5 t. rejestrowanych w Polsce jako samochody ciężarowe. Stanowisko strony niemieckiej było analogiczne do zajętego przez nią na posiedzeniu odbytym w dniu 29 stycznia 2000 roku w Berlinie, na którym odmówiła ona zgody na dopuszczenie do ruchu na ww. przejściu autobusów liniowych, z powodu braku odpowiedniej infrastruktury drogowej. Wojewoda Zachodniopomorski przychylając się do postulatów władz Miasta i Gminy oraz Powiatu Gryfino pismem z dnia 8 września 2004 r. zwrócił się do Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej o dopuszczenie  do ruchu na przejściu granicznym Gryfino - Mescherin samochodów o całkowitej masie do 3,5t. W odpowiedzi Komenda wskazała na konieczność podpisania odpowiedniego porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem republiki Federalnej Niemiec. Komenda podkreśliła przy tym, iż inicjatywa w tej sprawie należy do strony niemieckiej. W tej sytuacji Wojewoda Zachodniopomorski nie mógł ponowić wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Obecnie korzystne rozstrzygnięcie mogłyby zapewnić działania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie w ramach partnerskiej współpracy transgranicznej na rzecz zgłoszenia przez stronę niemiecką wniosku oczekiwanego przez stronę polską". Proszę p. Burmistrza o wystąpienie do samorządu niemieckiego z prośbą, o zgłoszenie wniosku w tej sprawie. Proszę również p. Starostę Powiatu Gryfińskiego o złożenie takiego wniosku.

Radna Krystyna Gazdecka
793/XXXVII/05
- na dzisiejszą sesję przygotowano projekt uchwały o podwyższeniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego w OPS z kwoty 620 zł do kwoty 849 zł. Od 2001 roku dla pracowników administracji  i obsługi placówek oświatowo - wychowawczych najniższe  wynagrodzenie wynosi 580 zł. Kiedy zostanie podwyższone  minimum płac dla pracowników w oświacie?

Radny Czesław Kapusta
794/XXXVII/05
- proszę o zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Wirów. Jedną lampę należy zamontować przy posesji p. Nowaka, a drugą w okolicy nowo wybudowanych posesji.

795/XXXVII/05 - po raz kolejny proszę o wykonanie oświetlenia ulicznego w Wirówku, ponieważ nie ma tam ani jednej lampy.

796/XXXVII/05 - proszę o załatwienie sprawy związanej z prawnym przejęciem od PEC pomieszczenia w Gardnie, w którym obecnie mieści się szatnia dla sportowców. Istnieje obawa, że PEC po restrukturyzacji może sprzedać ww. pomieszczenie.

797/XXXVII/05 - cieszy nas, że w Bartkowie wybudowano nową drogę, ale w dalszej części ta sama droga do Wirowa jest w bardzo złym stanie. Należy naprawić ww. drogę, a na terenie wsi wybudować chodnik przynajmniej po jednej stronie ulicy. W okresie letnim jest tam  duży ruch samochodowy. Proszę p. Starostę Powiatu Gryfińskiego o zajęcie się sprawą.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
798/XXXVII/05
- na poprzedniej sesji uchwalony został Plan Rozwoju dla Radziszewa i Chwarstnicy. Należy pamiętać również o innych wsiach. Lista potrzeb zgłaszanych na zebraniach wiejskich jest bardzo długa. W większości prośby dotyczą remontu dróg i poboczy oraz budowy placów zabaw dla dzieci. Kiedy będzie dzielona nadwyżka budżetowa? Proszę, aby przy jej podziale uwzględnić z sołtysami priorytetowe potrzeby poszczególnych sołectw.

799/XXXVII/05 - proszę o wykoszenie poboczy dróg w miejscowościach Krajnik, Stelkno, Nowe Czarnowo.

800/XXXVII/05 - na początku kadencji kontrowersyjną sprawą była nadbudowa budynków przy ulicy Orląt Lwowskich w Gryfinie. Wykonano projekt na to zadanie, ale nie przystąpiono do jego realizacji. Projekt jest ważny przez dwa lata. Co będzie z tymi budynkami? Stan ich jest fatalny. Wydano dużą kwotę na projekt nadbudowy i nic się dalej nie robi. Mieszkańcy budynku proszą, aby Pan Burmistrz przyszedł na miejsce i zobaczył w jakim jest on stanie. Za pieniądze wydane na projekt związany z nadbudową można było  wyremontować przynajmniej część budynku. Proszę o zajęcie się sprawą.

801/XXXVII/05 - p. Starosta Powiatu Gryfińskiego poinformowała, że przedstawiono już propozycję podziału działki nr 167 przy ul. 1 Maja w Gryfinie. Właściciele budynku przy tej działce pytają jaka będzie odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy w tej sprawie?

802/XXXVII/05 - kiedy w Gryfinie będą wykonane toalety publiczne? Straż Miejska kara mandatami osoby, które z powodu braku toalet publicznych odwiedzają park. Lokale na terenie miasta, w których można  skorzystać z toalety są czynne tylko do godziny 2200. Na dworcu PKP w Gryfinie toaleta czynna jest tylko do godz. 1800. Nie ma toalety na cmentarzu komunalnym w Gryfinie. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Zdzisław Kmieciak
803/XXXVII/05
- bardzo zarośnięte są rowy melioracyjne wzdłuż torów na odcinku od przejazdu kolejowego w Czepinie do Radziszewa. Podczas opadów deszczu woda zalewa łąki i podmywa torowisko. Interpelację w tej sprawie zgłaszałem, na jednej z wcześniejszych sesji, ale do tej pory nie zajęto się sprawą. Proszę o oczyszczenie ww. rowów.

804/XXXVII/05 - należy przyciąć drzewa na odcinku od Czepina do Żabnicy. Interpelację w tej sprawie zgłaszałem wcześniej, ale na wiosnę tego roku nie zajęto się sprawą.

805/XXXVII/05 - w bardzo złym stanie jest nawierzchnia drogowa na przejeździe  kolejowym w Czepinie. Proszę o naprawę drogi.

806/XXXVII/05 - przy przejeździe kolejowym, po prawej stronie drogi w kierunku Czepina jest suche drzewo, które zagraża bezpieczeństwu na drodze. Proszę o wycięcie ww. drzewa.

807/XXXVII/05 - niedawno w Czepinie spaliła się ferma drobiu. Mieszkańcy, którzy brali udział w gaszeniu pożaru są zszokowani akcją gaśniczą. Chciałbym dowiedzieć się, czy był jakiś koordynator akcji związanej  z gaszeniem pożaru. Osoby, które pomagały gasić pożar twierdzą, że nie było. Zawodowa Straż Pożarna wraz ze swoim taborem samochodowym dobrze prezentuje się na festynach. Jeżeli jednak dojdzie do tak dużego pożaru jak przy fermie w Czepinie, to wypada fatalnie.  Niedopuszczalne jest, aby Straż Pożarna jadąc do pożaru nie miała klucza hakowego od hydrantu. Ponadto w tym samym czasie Zakład Energetyczny odłączył prąd  w ten sposób, że wszystkie okoliczne miejscowości nie miały światła i nie było wody w hydrantach. Chciałbym dowiedzieć się, czy Komendant Państwowej Straży Pożarnej wie, iż w Czepinie znajduje się zbiornik z wodą o pojemności 25 m3? W czasie pożaru po wodę jeżdżono do Gryfina zamiast korzystać ze zbiornika w Czepinie. Woda z tego zbiornika wystarczyłaby do ugaszenia takiego pożaru. Niepotrzebnie doszło do tragedii.

808/XXXVII/05 - nawiązując do odpowiedzi na moją interpelację w sprawie obniżek czynszu dla GASTROMEX - u chcę powiedzieć, że to prawda, iż Rada upoważniła Burmistrza do udzielania ulg podatkowych. Proszę jednak o informację, ile w tym konkretnym przypadku udzielono zwolnień oraz ulg podatkowych? Dlaczego w odpowiedzi na interpelację nie przedstawiono konkretnych kwot odnośnie umorzeń i odroczeń płatności podatku za czynsz? W przedmiotowej sprawie p. Burmistrz udzielił wymijającej odpowiedzi. Prezes GTBS p. Bronisław Mela wypowiadając się w tej sprawie dla prasy poinformował, że radny wymienia wirtualne kwoty. Pan  Prezes kłamie, bo przecież sam wymieniał tę kwotę i nie jest ona wirtualna. Proszę o udzielenie mi w tej sprawie odpowiedzi z wyszczególnieniem konkretnych kwot. Nie są to rozgrywki polityczne, chcę tylko, aby do publicznej wiadomości podano prawdę.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
809/XXXVII/05
- korzystając z obecności p. Starosty chcę powiedzieć, że mieszkańcy Szczawna zwrócili się do mnie z prośbą o wsparcie działań radnego Kazimierza Płonki oraz radnego Mieczysława Sawaryna o skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie remontu drogi do tej miejscowości.

810/XXXVII/05 - mieszkańcy Wełtynia oraz osoby, które przyjeżdżają łowić ryby nad jezioro Wełtyńskie skarżą się, że dzierżawca jeziora przegradza je sieciami, co uniemożliwia wędkowanie. Proszę, aby p. Burmistrz zwrócił się do dzierżawcy z zapytaniem, czy robi to zgodnie z prawem? Ponadto są zastrzeżenia do dzierżawcy odnośnie zarybiania jezior, które dzierżawi. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Mieczysław Sawaryn
811/XXXVII/05
- ile kosztuje jeden egzemplarz monografii "Dzieje Gryfina i Okolic". Chcę zapłacić za egzemplarz, który otrzymałem. Uważam, że darowanie książki dla każdego radnego jest niestosowne, gdyż każdy obywatel  Gryfina chcąc mieć taką książkę będzie musiał kupić ją sobie. Osobiście nie chcę być traktowany inaczej niż pozostali obywatele naszego miasta.

812/XXXVII/05 - w Gryfinie jest rodzina, która ma niepełnosprawne, ciężko chore dziecko. W ostatnim czasie następne dziecko z tej rodziny, córka miała wypadek. Przez kilka miesięcy leżała w szpitalu, ale do dnia dzisiejszego nie odzyskała przytomności. Obecnie przebywa w domu.  Matka, była pracownica OPS opiekuje się dwójka ciężko chorych  dzieci. Brakuje im środków do życie i dlatego zgłosiła się po pomoc do OPS. Ośrodek Pomocy Społecznej zażądał od tej pani bardzo dużo różnych dokumentów, zaświadczeń, itp. Osoba opiekująca się dwójką bardzo ciężko chorych dzieci nie jest w stanie sama zebrać potrzebne dokumenty. Proszę o podjęcie działań mających na celu ułatwienie osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej opieki nad rodziną.

813/XXXVII/05 - kończy się etap związany z budową oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Chciałbym dowiedzieć się o kosztach budowy ww. oczyszczalni. Poinformowano nas, że w kosztorysie inwestorskim przewidziano  takie inwestycje jak prowadzenie rurociągu metodą odkrywkową. Następnie metodę odkrywkową zmieniono na przeciskową, która jest wielokrotnie tańsza. Czy przed zmianą metody na przeprowadzenie rurociągu wykonano kosztorys różnicowy? Czy zaoszczędzono w ten  sposób pieniądze, a jeżeli tak, to co się z nimi stało? Przy tej budowie przewidziano również budowę ośmiu napowietrznych stacji przepompowych, a wybudowano trzy. Czy  również w tym przypadku wykonano kosztorys różnicowy? Jeżeli tak, to ile zaoszczędzono pieniędzy? Dlaczego w pięciu przypadkach  zmieniono metodę na pompy głębinowe? Proszę o udzielenie informacji, czy rozliczono już wszystkie prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków, ile zaoszczędzono  środków finansowych i jaką kwotę z tego tytułu zwrócono do budżetu gminy? Czy na bazie oszczędności wykonano więcej  inwestycji na oczyszczalni ścieków?

Radny Zdzisław Kmieciak
814/XXXVII/05
- dwa lata temu interpelowałem w sprawie zasuw od wody, które podczas remontu drogi w Czepinie przy niektórych posesjach zamontowano pod polbrukiem użytym do wyłożenia chodników.  Obiecano mi, że sprawa zostanie załatwiona, ale do tej pory nic się nie zmieniło. Chciałbym dowiedzieć się, kiedy zasuwy zostaną  zamontowane nad powierzchnią ziemi przy posesjach.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
815/XXXVII/05
- dotarły do mnie informacje, że spółka komandytowa prowadząca  działalność na terenie Centrum Wodnego "Laguna" zalega  z płatnościami na kwotę około 100.000 zł. Proszę o wyjaśnienie sprawy i przedstawienie mi pełnej informacji.

Radny Czesław Kapusta
816/XXXVII/05
- w ostatnim czasie coraz więcej rolników z terenu naszej gminy  zgłasza o szkodach w uprawach rolnych spowodowanych przez dziką zwierzynę. Proszę, aby Komisja Budżetu, Finansów,  Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej poświęciła temu problemowi uwagę.