Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/05 z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 30 czerwca 2005 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1515.

W obradach sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 w sesji uczestniczyło 21 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

ppkt.2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXVI sesji?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXVI sesji przyjęto jednogłośnie.

Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat wraz z Przewodniczącym Rady Zenonem Trzepaczem:

 • wręczyli upominki i podziękowali policjantom, którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej osoby tonącej,
 • podziękowali Dyrekcji Oddziału Okręgowego PZU S.A. w Szczecinie za pomoc finansową przy zakupie rowerów dla funkcjonariuszy Gryfińskiej Straży Miejskiej,
 • przekazali rowery Komendantowi Policji Powiatowej w Gryfinie insp. Mirosławowi Denisowi, które będą służyły do policyjnych patroli,
 • powitali nowego sołtysa w Borzymiu Panią Danutę Aftykę.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poinformował, że w dniu 1 czerwca 2005 r. rozstrzygnięty został Konkurs dla Studentów Architektury Politechniki Szczecińskiej na koncepcję architektoniczną zagospodarowania rynku Starego Miasta - placu Ks. Barnima I.

Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat,
 2. Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Trzepacz,
 3. mgr inż. architekt Piotr Górkiewicz
 4. Dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki,
 5. Sekretarz konkursu dr inż. Piotr Fiuk,
 6. mgr inż. arch. Emanuel Czernik

nagrodziła prace w następujący sposób:

 • przyznała dwie pierwsze równorzędne nagrody zespołowi studentów Karola Barcza i Pawła Zychlińskiego oraz zespołowi Tomasza Sachanowicza i Mateusza Mateńko,
 • przyznała drugą nagrodę zespołowi studentów Igora Kaźmierczaka i Karola Nieradka,
 • przyznała wyróżnienie dla zespołu Joanny Brykalskiej i Mateusza Kwaśniewskiego oraz pracy Katarzyny Andrzejewskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli przyznane nagrody.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat.
Informacja zawarta jest w załączniku nr 5.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - proszę Starostę Powiatu Gryfińskiego p. Ewę De La Torre o przedstawienie informacji nt. Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre - od 22 czerwca br. mamy już nowego Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Nie mógł przybyć na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, ponieważ o tej samej godzinie Dyrektor Makowski prowadzi z nim rozmowy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przy najbliższej okazji przedstawię Dyrektora Szpitala, którym został p. Jerzy Gromowski, chirurg z II stopniem specjalizacji. Ukończył również studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Pan Jerzy Gromowski stoi przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ musi ustabilizować działalność szpitala tak, aby była zabezpieczona ciągłość świadczeń medycznych. W dwa dni po objęciu stanowiska został skontrolowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z przykrością muszę powiedzieć, że nowy Dyrektor ma tak dużo pracy, ponieważ po złożeniu rezygnacji przez poprzednią Dyrektor my zajmowaliśmy się wyborem nowego Dyrektora, a p. Dyrektor Turkiewicz wraz z niektórymi lekarzami oraz ordynatorami bez zgody organu prowadzącego zajmowała się likwidacją szpitala. Była Dyrektor na początku czerwca br. zawiadomiła Narodowy Fundusz Zdrowia, że nie zapewnia ciągłości świadczeń medycznych. Nie wolno było jej tego robić, ponieważ była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia pracy kończył się jej 31 sierpnia br. Do tego czasu zgodnie z umową o pracę miała obowiązek wykonywać wszystkie swoje obowiązki oraz zapewnić ciągłość pracy szpitala. Działania które podjęła nie boję się nazwać sabotażem. Odsyłano pacjentów do innych szpitali, pomimo tego, że Szpital Powiatowy w Gryfinie działał. Zawiadomiono Zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej, aby nie kierowano pacjentów do szpitala w Gryfinie, ponieważ nie będzie działał. O tym, że szpital będzie zamknięty zawiadomiono konsultantów medycznych, pogotowie ratunkowe. Dążono do tego, aby zerwano kontrakty na poszczególnych oddziałach z powodu nie realizowania zawartych wcześniej kontraktów. Pani Dyrektor nie przedstawiając programu restrukturyzacji miała pomysł na połączenia Szpitala Powiatowego w Gryfinie ze Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach, do którego zamierza się przenieść. Sądzę, że wszystkie te działania miały doprowadzić do upadłości Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
Obecnie szpitala działa w miarę normalnie. Trwa kompletowanie załogi. W dniu wczorajszym na oddziale internistycznym hospitalizowano 30 osób, na chirurgii 9 osób, urodziło się dwoje dzieci, na oddziale ginekologiczno położniczym leżały dwie pacjentki, jedna osoba leżała na OIOM ale została helikopterem przetransportowana na specjalistyczny oddział oparzeniowy Szpitala Wojewódzkiego w Gryficach. Nasz szpital działa normalnie, trwają w nim remonty, budujemy windę. Wszystkich obecnych na sesji zaprosimy w sierpniu na uruchomienie windy. W szpitalu zostaną wymienione okna oraz węzeł cieplny. Prace remontowe będą trwały i prowadzony będzie proces restrukturyzacji szpitala. Chodzi o to, aby powstrzymać spiralę zadłużenia oraz zrealizować to, co Rada Powiatu zamierzała zrobić w 2003 roku, czyli przeprowadzić restrukturyzację szpitala. Proces restrukturyzacji został wstrzymany z powodu wniosku p. Burmistrza dotyczącego przejęcia szpitala. Do przejęcia szpitala przez gminę nie doszło i dlatego wróciliśmy do jego restrukturyzacji. Mam nadzieję, że już bez przeszkód zrealizujemy to zadanie.
Dziękuję za ogromne i życzliwe zainteresowanie radnych Miasta i Gminy Gryfino sprawą związaną ze szpitalem. Dziękuję radnej Lidii Karzyńskiej - Karpierz za to, że wykazała godną naśladowania postawę etyczną jako lekarz. Dziękuję radnej Magdalenie Chmurze - Nycz, która starała się pomagać w dementowaniu nieprawdziwych informacji oraz plotek.
Pragnę poinformować, że mieliśmy zdemontować stary rentgen, a zamontować nowy, kupiony za pieniądze z Unii. Okazało się, że kapitalnego remontu wymaga całe pomieszczenie, w którym mieści się rentgen. Obecnie trwa remont kapitalny pomieszczenia.
Otrzymałam informację, że mimo zaciekłości ekologów, którzy doprowadzili do upadku poprzedniego projektu w sprawie remontu mostów na Odrze i Regalicy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ponownie podjął działania w sprawie pozyskania środków finansowych na ten cel. Istnieje ogromna szansa, że tym razem uda się to załatwić i oba mosty zostaną wyremontowane. Mosty należą do drogi krajowej nr 120. biegnącej do Mescherin. Ponadto pragnę poinformować, że od 6 czerwca br. w naszym Starostwie działa biuro paszportowe, które w ciągu 24 dni wydało 40 paszportów i przyjęło 100 wniosków. Biuro mieści się w budynku Starostwa przy ul. Sprzymierzonych 4. Po ponad dwóch latach starań udało nam się załatwić również środki unijne na remont drogi Bartkowo - Gajki. W tym roku wykonany zostanie pierwszy etap remontu. Planowany jest drugi etap. Mam nadzieję, że po zakończonym remoncie wspólnie z radnymi Rady Miejskiej będziemy świętowali otwarcie drogi. W dniu wczorajszym Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia 15.000 zł na wspólne powiatowo - gminne przedsięwzięcie jakim jest remont chodnika przy ul. Kościelnej w Gryfinie. Bardzo dziękuję za współdziałanie gminy w tym zadaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę powiedzieć, kiedy będzie wyremontowana droga do Szczawna?

Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre - jeżeli będę miała konkretne informacje w tej sprawie, to podzielę się nimi. Naszym kolejnym przedsięwzięciem będzie poprawa nawierzchni drogi powiatowej przy ul. Pomorskiej w Gryfinie. Nie mamy 1.000.000 zł na wymianę podłoża ww. drogi. Wobec powyższego droga zostanie wyremontowana tylko na odcinku 400 metrów. W przyszłości, przy współudziale gminy będziemy chcieli w całości wyremontować ww. drogę. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy i powiatu w sprawie złego stanu drogi w Żabnicy. W najbliższym czasie będziemy starali się poprawić jej stan. Nie będzie to jednak taka naprawa, jaką chcielibyśmy wykonać. Będziemy wdzięczni jeżeli gmina zechce współdziałać z nami w tej sprawie. Próbowaliśmy namówić firmę GRYSKAND do współudziału w naprawie drogi, ale z powodów finansowych firma nie może uczestniczyć w zadaniu.
Jeżeli chodzi o działkę nr 167 przy Urzędzie Miasta i Gminy, to chcę poinformować, że złożyliśmy w gminie projekt podziału jej na pięć mniejszych. W wyniku tego nastąpi wyodrębnienie działki, a przez to uporządkowanie stanu prawnego budynku przy ul. 1 Maja 15, uporządkowanie sytuacji prawnej studni znajdującej się na tym terenie, wydzielenie trasy dojazdowej do przychodni, wydzielenie terenu pod przychodnię oraz wydzielenie działki z możliwością zbycia jej na rzecz Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo Zdrowotnego. Pozostanie teren, który chcemy przekazać gminie nieodpłatnie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. Jeżeli p. Burmistrz pozytywnie zaopiniuje projekt podziału tego terenu, to podejmiemy dalsze działania w tej sprawie.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Ireneusz Sochaj
792/XXXVII/05
- z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie umożliwienieprzejazdu dla samochodów z zamontowaną kratką przez przejście graniczne Gryfino - Mescherin. W ww. piśmie jest zapis, że"posiedzenie polskich i niemieckich ekspertów ds. przejść granicznych odbyło się w dniach 10 - 12 maja 2005 r. w Poczdamie. Na posiedzenie to strona Niemiecka nie uzgodniła tematyki dotyczącej rozszerzenia ruchu na drogowym przejściu granicznym Gryfino - Mescherin o ruch samochodów o całkowitej masie 3,5 t. rejestrowanych w Polsce jako samochody ciężarowe. Stanowisko strony niemieckiej było analogiczne do zajętego przez nią na posiedzeniu odbytym w dniu 29 stycznia 2000 roku w Berlinie, na którym odmówiła ona zgody na dopuszczenie do ruchu na ww. przejściu autobusów liniowych, z powodu braku odpowiedniej infrastruktury drogowej. Wojewoda Zachodniopomorski przychylając się do postulatów władz Miasta i Gminy oraz Powiatu Gryfino pismem z dnia 8 września 2004 r. zwrócił się do Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej o dopuszczenie do ruchu na przejściu granicznym Gryfino - Mescherin samochodów o całkowitej masie do 3,5t. W odpowiedzi Komenda wskazała na konieczność podpisania odpowiedniego porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem republiki Federalnej Niemiec. Komenda podkreśliła przy tym, iż inicjatywa w tej sprawie należy do strony niemieckiej. W tej sytuacji Wojewoda Zachodniopomorski nie mógł ponowić wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Obecnie korzystne rozstrzygnięcie mogłyby zapewnić działania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie w ramach partnerskiej współpracy transgranicznej na rzecz zgłoszenia przez stronę niemiecką wniosku oczekiwanego przez stronę polską". Proszę p. Burmistrza o wystąpienie do samorządu niemieckiego z prośbą, o zgłoszenie wniosku w tej sprawie. Proszę również p. Starostę Powiatu Gryfińskiego o złożenie takiego wniosku.

Radna Krystyna Gazdecka
793/XXXVII/05
- na dzisiejszą sesję przygotowano projekt uchwały o podwyższeniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego w OPS z kwoty 620 zł do kwoty 849 zł. Od 2001 roku dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowo - wychowawczych najniższe wynagrodzenie wynosi 580 zł. Kiedy zostanie podwyższone minimum płac dla pracowników w oświacie?

Radny Czesław Kapusta
794/XXXVII/05
- proszę o zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Wirów. Jedną lampę należy zamontować przy posesji p. Nowaka, a drugą w okolicy nowo wybudowanych posesji.

795/XXXVII/05 - po raz kolejny proszę o wykonanie oświetlenia ulicznego w Wirówku, ponieważ nie ma tam ani jednej lampy.

796/XXXVII/05 - proszę o załatwienie sprawy związanej z prawnym przejęciem od PEC pomieszczenia w Gardnie, w którym obecnie mieści się szatnia dla sportowców. Istnieje obawa, że PEC po restrukturyzacji może sprzedać ww. pomieszczenie.

797/XXXVII/05 - cieszy nas, że w Bartkowie wybudowano nową drogę, ale w dalszej części ta sama droga do Wirowa jest w bardzo złym stanie. Należy naprawić ww. drogę, a na terenie wsi wybudować chodnik przynajmniej po jednej stronie ulicy. W okresie letnim jest tam duży ruch samochodowy. Proszę p. Starostę Powiatu Gryfińskiego o zajęcie się sprawą.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
798/XXXVII/05
- na poprzedniej sesji uchwalony został Plan Rozwoju dla Radziszewa i Chwarstnicy. Należy pamiętać również o innych wsiach. Lista potrzeb zgłaszanych na zebraniach wiejskich jest bardzo długa. W większości prośby dotyczą remontu dróg i poboczy oraz budowy placów zabaw dla dzieci. Kiedy będzie dzielona nadwyżka budżetowa? Proszę, aby przy jej podziale uwzględnić z sołtysami priorytetowe potrzeby poszczególnych sołectw.

799/XXXVII/05 - proszę o wykoszenie poboczy dróg w miejscowościach Krajnik, Steklno, Nowe Czarnowo.

800/XXXVII/05 - na początku kadencji kontrowersyjną sprawą była nadbudowa budynków przy ulicy Orląt Lwowskich w Gryfinie. Wykonano projekt na to zadanie, ale nie przystąpiono do jego realizacji. Projekt jest ważny przez dwa lata. Co będzie z tymi budynkami? Stan ich jest fatalny. Wydano dużą kwotę na projekt nadbudowy i nic się dalej nie robi. Mieszkańcy budynku proszą, aby Pan Burmistrz przyszedł na miejsce i zobaczył w jakim jest on stanie. Za pieniądze wydane na projekt związany z nadbudową można było wyremontować przynajmniej część budynku. Proszę o zajęcie się sprawą.

801/XXXVII/05 - p. Starosta Powiatu Gryfińskiego poinformowała, że przedstawiono już propozycję podziału działki nr 167 przy ul. 1 Maja w Gryfinie. Właściciele budynku przy tej działce pytają jaka będzie odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy w tej sprawie?

802/XXXVII/05 - kiedy w Gryfinie będą wykonane toalety publiczne? Straż Miejska kara mandatami osoby, które z powodu braku toalet publicznych odwiedzają park. Lokale na terenie miasta, w których można skorzystać z toalety są czynne tylko do godziny 2200. Na dworcu PKP w Gryfinie toaleta czynna jest tylko do godz. 1800. Nie ma toalety na cmentarzu komunalnym w Gryfinie. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Zdzisław Kmieciak
803/XXXVII/05
- bardzo zarośnięte są rowy melioracyjne wzdłuż torów na odcinku od przejazdu kolejowego w Czepinie do Radziszewa. Podczas opadów deszczu woda zalewa łąki i podmywa torowisko. Interpelację w tej sprawie zgłaszałem, na jednej z wcześniejszych sesji, ale do tej pory nie zajęto się sprawą. Proszę o oczyszczenie ww. rowów.

804/XXXVII/05 - należy przyciąć drzewa na odcinku od Czepina do Żabnicy. Interpelację w tej sprawie zgłaszałem wcześniej, ale na wiosnę tego roku nie zajęto się sprawą.

805/XXXVII/05 - w bardzo złym stanie jest nawierzchnia drogowa na przejeździe kolejowym w Czepinie. Proszę o naprawę drogi.

806/XXXVII/05 - przy przejeździe kolejowym, po prawej stronie drogi w kierunku Czepina jest suche drzewo, które zagraża bezpieczeństwu na drodze. Proszę o wycięcie ww. drzewa.

807/XXXVII/05 - niedawno w Czepinie spaliła się ferma drobiu. Mieszkańcy, którzy brali udział w gaszeniu pożaru są zszokowani akcją gaśniczą. Chciałbym dowiedzieć się, czy był jakiś koordynator akcji związanej z gaszeniem pożaru. Osoby, które pomagały gasić pożar twierdzą, że nie było. Zawodowa Straż Pożarna wraz ze swoim taborem samochodowym dobrze prezentuje się na festynach. Jeżeli jednak dojdzie do tak dużego pożaru jak przy fermie w Czepinie, to wypada fatalnie. Niedopuszczalne jest, aby Straż Pożarna jadąc do pożaru nie miała klucza hakowego od hydrantu. Ponadto w tym samym czasie Zakład Energetyczny odłączył prąd w ten sposób, że wszystkie okoliczne miejscowości nie miały światła i nie było wody w hydrantach. Chciałbym dowiedzieć się, czy Komendant Państwowej Straży Pożarnej wie, iż w Czepinie znajduje się zbiornik z wodą o pojemności 25 m3? W czasie pożaru po wodę jeżdżono do Gryfina zamiast korzystać ze zbiornika w Czepinie. Woda z tego zbiornika wystarczyłaby do ugaszenia takiego pożaru. Niepotrzebnie doszło do tragedii.

808/XXXVII/05 - nawiązując do odpowiedzi na moją interpelację w sprawie obniżek czynszu dla GASTROMEX - u chcę powiedzieć, że to prawda, iż Rada upoważniła Burmistrza do udzielania ulg podatkowych. Proszę jednak o informację, ile w tym konkretnym przypadku udzielono zwolnień oraz ulg podatkowych? Dlaczego w odpowiedzi na interpelację nie przedstawiono konkretnych kwot odnośnie umorzeń i odroczeń płatności podatku za czynsz? W przedmiotowej sprawie p. Burmistrz udzielił wymijającej odpowiedzi. Prezes GTBS p. Bronisław Mela wypowiadając się w tej sprawie dla prasy poinformował, że radny wymienia wirtualne kwoty. Pan Prezes kłamie, bo przecież sam wymieniał tę kwotę i nie jest ona wirtualna. Proszę o udzielenie mi w tej sprawie odpowiedzi z wyszczególnieniem konkretnych kwot. Nie są to rozgrywki polityczne, chcę tylko, aby do publicznej wiadomości podano prawdę.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
809/XXXVII/05
- korzystając z obecności p. Starosty chcę powiedzieć, że mieszkańcy Szczawna zwrócili się do mnie z prośbą o wsparcie działań radnego Kazimierza Płonki oraz radnego Mieczysława Sawaryna o skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie remontu drogi do tej miejscowości.

810/XXXVII/05 - mieszkańcy Wełtynia oraz osoby, które przyjeżdżają łowić ryby nad jezioro Wełtyńskie skarżą się, że dzierżawca jeziora przegradza je sieciami, co uniemożliwia wędkowanie. Proszę, aby p. Burmistrz zwrócił się do dzierżawcy z zapytaniem, czy robi to zgodnie z prawem? Ponadto są zastrzeżenia do dzierżawcy odnośnie zarybiania jezior, które dzierżawi. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Mieczysław Sawaryn
811/XXXVII/05
- ile kosztuje jeden egzemplarz monografii "Dzieje Gryfina i Okolic". Chcę zapłacić za egzemplarz, który otrzymałem. Uważam, że darowanie książki dla każdego radnego jest niestosowne, gdyż każdy obywatel Gryfina chcąc mieć taką książkę będzie musiał kupić ją sobie. Osobiście nie chcę być traktowany inaczej niż pozostali obywatele naszego miasta.

812/XXXVII/05 - w Gryfinie jest rodzina, która ma niepełnosprawne, ciężko chore dziecko. W ostatnim czasie następne dziecko z tej rodziny, córka miała wypadek. Przez kilka miesięcy leżała w szpitalu, ale do dnia dzisiejszego nie odzyskała przytomności. Obecnie przebywa w domu. Matka, była pracownica OPS opiekuje się dwójka ciężko chorych dzieci. Brakuje im środków do życie i dlatego zgłosiła się po pomoc do OPS. Ośrodek Pomocy Społecznej zażądał od tej pani bardzo dużo różnych dokumentów, zaświadczeń, itp. Osoba opiekująca się dwójką bardzo ciężko chorych dzieci nie jest w stanie sama zebrać potrzebne dokumenty. Proszę o podjęcie działań mających na celu ułatwienie osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej opieki nad rodziną.

813/XXXVII/05 - kończy się etap związany z budową oczyszczalni ścieków w Gryfinie.Chciałbym dowiedzieć się o kosztach budowy ww. oczyszczalni. Poinformowano nas, że w kosztorysie inwestorskim przewidziano takie inwestycje jak prowadzenie rurociągu metodą odkrywkową. Następnie metodę odkrywkową zmieniono na przeciskową, która jest wielokrotnie tańsza. Czy przed zmianą metody na przeprowadzenie rurociągu wykonano kosztorys różnicowy? Czy zaoszczędzono w ten sposób pieniądze, a jeżeli tak, to co się z nimi stało? Przy tej budowie przewidziano również budowę ośmiu napowietrznych stacji przepompowych, a wybudowano trzy. Czy również w tym przypadku wykonano kosztorys różnicowy? Jeżeli tak, to ile zaoszczędzono pieniędzy? Dlaczego w pięciu przypadkach zmieniono metodę na pompy głębinowe? Proszę o udzielenie informacji, czy rozliczono już wszystkie pracezwiązane z rozbudową oczyszczalni ścieków, ile zaoszczędzono środków finansowych i jaką kwotę z tego tytułu zwrócono dobudżetu gminy? Czy na bazie oszczędności wykonano więcej inwestycji na oczyszczalni ścieków?

Radny Zdzisław Kmieciak
814/XXXVII/05
- dwa lata temu interpelowałem w sprawie zasuw od wody, które podczas remontu drogi w Czepinie przy niektórych posesjach zamontowano je pod polbrukiem użytym do wyłożenia chodników. Obiecano mi, że sprawa zostanie załatwiona, ale do tej pory nic się nie zmieniło. Chciałbym dowiedzieć się, kiedy zasuwy zostaną zamontowane nad powierzchnią ziemi przy posesjach.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz
815/XXXVII/05
- dotarły do mnie informacje, że spółka komandytowa prowadząca działalność na terenie Centrum Wodnego "Laguna" zalega z płatnościami na kwotę około 100.000 zł. Proszę o wyjaśnienie sprawy i przedstawienie mi pełnej informacji.

Radny Czesław Kapusta
816/XXXVII/05
- w ostatnim czasie coraz więcej rolników z terenu naszej gminy zgłasza o szkodach w uprawach rolnych spowodowanych przez dziką zwierzynę. Proszę, aby Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej poświęciła temu problemowi uwagę.

Ad.V. Informacja o planowanych inwestycjach w zakresie telekomunikacji na terenie Gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady powitał przedstawicieli telekomunikacji:

 • p. Tadeusza Teresińskiego - Dyrektora Obszaru Pionu Klientów Indywidualnych,
 • p. Artura Kubackiego - przedstawiciela Pionu Klientów Biznesowych,
 • p. Zdzisława Ptaka - Dyrektora TP S.A. Obszaru Pionu Sieci,
 • p. Andrzeja Karasia - pracownika TP S.A. w Gryfinie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy przedstawicieli TPSA, ponieważ radni od dłuższego czasu zgłaszają zapytania i interpelacje w sprawie telefonizacji gminy. Proszę o informację na temat planowanych inwestycji na naszym terenie.

Dyrektor TP S.A. Obszaru Pionu Sieci w Szczecinie Zdzisław Ptak - obecnie nie prowadzimy inwestycji związanych z telefonizacją. Kierujemy się rachunkiem biznesowym. Prace prowadzimy tylko tam, gdzie jest zapotrzebowanie. Jeżeli chodzi o telefonizację na terenie Gryfina, to głównym problemem jest nowe prawo budowlane, a w szczególności uzyskanie pozwolenia na budowę. Z przykrością muszę stwierdzić, że w rejonie Gryfina proces ten przebiega bardzo wolno. Jest to związane z bardzo rygorystycznym respektowaniem przez organ administracji przepisów związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z ciągłym negowaniem pełnomocnictw obowiązujących w firmie. Dlatego też wszystkie inwestycje realizowane na tym terenie trwają bardzo długo. Jeżeli otrzymamy zgłoszenie, że istnieje potrzeba doprowadzenia linii telefonicznej do osób indywidualnych lub do klientów biznesowych, to staramy się to sprawnie i w miarę szybko realizować.

Radny Kazimierz Płonka - na podłączenie telefonu do Szczawna czekałem ponad sześć miesięcy. Obecny na dzisiejszej sesji p. Andrzej Karaś pomógł mi w tej sprawie. Obecnie posiadam jeden numer telefonu. Jeżeli kiedy korzystam z internetu, to nie mogę korzystać z telefonu. Przydałoby mi się przynajmniej jeszcze dwa numery. Na tej trasie powstają nowe budynki. Obecnie rozpoczęto tam cztery nowe budowy. Powstała już jedna duża firma, która również ma tylko jeden numer. Zapotrzebowanie na telefony w rejonie Szczawna jest duże. Czy planowana jest tam budowa sieci telefonicznej?

Dyrektor TP S.A. Obszaru Pionu Sieci w Szczecinie Zdzisław Ptak - dla ww. miejscowości opracowano już koncepcję budowy linii telefonicznej. Proszę, aby o potrzebie zamontowania linii telefonicznej zgłaszano nam jeszcze w trakcie trwania budowy lub przed podjęciem decyzji o budowie. Proces uzyskania pozwolenia na budowę linii telefonicznej trwa do roku czasu.

Radny Kazimierz Płonka - o takiej potrzebie zgłosiłem o wiele wcześniej, bo na początku lutego, a dopiero w maju rozpocząłem działalność w Szczawnie. Chciałem aby przeniesiono tam numer telefonu z poprzedniego zakładu. Jednak pracownica Telekomunikacji namówiła mnie na zamontowanie urządzenia dzięki któremu można będzie połączyć się z internetem i dodatkowo będą jeszcze trzy numery telefonu. Potem okazało się, że tam gdzie wybudowałem zakład urządzenie to jest bezużyteczne. Numer telefonu z poprzedniego zakładu został zlikwidowany, a potem jeszcze przez pół roku przychodziły faktury do zapłaty.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - sprawa poruszona przez radnego jest słuszna. Należy zrobić wszystko, aby sprawy związane z telefonizacją wykonywane były szybciej. Wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Arturem Nyczem proponujemy, aby Dyrektor TP S.A. spotkał się z p. Starostą Powiatu Gryfińskiego celem omówienia sprawy dotyczącej przyspieszeniem procedur związanych z budowa linii telefonicznych. W północnej części naszej gminy, tj. w Czepinie, Radziszewie, Daleszewie, Nowych Brynkach powstaje wiele nowych firm, a przez to jest duże zapotrzebowanie na telefony. Podobnie jest we wsi Borzym. Jak TP S.A. zamierza rozwiązać tę sprawę.

Dyrektor TP S.A. Obszaru Pionu Sieci w Szczecinie Zdzisław Ptak - cieszymy się z tego, że jest tak duże zapotrzebowanie na telefony. Prosimy tylko wcześniej zgłaszać nam o takiej potrzebie, ponieważ realizacja zadania trwa około jednego roku.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - jeżeli osoba, która zechce inwestować na danym terenie dowie się, że na zamontowanie telefonu będzie musiała czekać około jednego roku, to poszuka sobie miejsce, gdzie telefon będzie na niego czekał Telekomunikacja powinna podejmować ryzyko związane budową linii telefonicznej w niektórych rejonach, bez czekania na wcześniejsze zgłoszenie o takiej potrzebie.

Dyrektor Obszaru Pionu Klientów Indywidualnych Tadeusz Teresiński - każdy kto buduje nowy obiekt na danym terenie musi wcześniej otrzymać pozwolenie na budowę. Wynika z tego, że wiedział dużo wcześniej, iż będzie prowadził budowę. Obecnie czasy są takie, że nie robimy już globalnej telefonizacji, ponieważ nie stać nas na to. Nasza spółka notowana jest na giełdzie i wszystkie inwestycje muszą być efektywne. W związku z powyższym inwestujemy tam, gdzie jest taka potrzeba. Ponadto na terenie gminy Gryfino mamy duże kłopoty z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Sprawy formalne ciągną się bardzo długo, przekraczają nawet jeden rok. Naszym wspólnym celem jest, aby telefonizację prowadzić szybko i skutecznie. Prosimy o współdziałanie przy załatwianiu spraw formalnych.

Dyrektor TP S.A. Obszaru Pionu Sieci w Szczecinie Zdzisław Ptak - jeżeli chodzi o Borzym, to Starostwo Powiatowe w Gryfinie dwukrotnie odrzuciło nasze starania o pozwolenie na budowę z przyczyn, o których mówiłem wcześniej.

Radny Jan Kozłowski - technika przez cały czas rozwija się, a wiele miejscowości w naszej gminy nie ma dostępu do internetu. Chodzi mi o miejscowości wiejskie. Jakie działania podejmuje Telekomunikacja, aby to zmienić?

Dyrektor TP S.A. Obszaru Pionu Sieci w Szczecinie Zdzisław Ptak - trwa proces związany ze zwiększeniem dostępu do internetu. Dostęp do internetu jest komutowany. Nie zbudujemy od razu docelowego dostępu do internetu. Obecnie w skali całego województwa mamy ponad 200 węzłów. Sukcesywnie, w miarę rozwoju inwestycji zwiększa się stały dostęp do internetu. Jeżeli chodzi o powiat gryfiński, to stały dostęp do internetu posiada Chojna oraz Gryfino.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - jaki cel miała likwidacja punktu obsługi abonenta w Gryfinie? Spowodowało to duże utrudnienie dla mieszkańców przy załatwianiu różnych spraw.

Dyrektor Obszaru Pionu Klientów Indywidualnych Tadeusz Teresiński - obecnie wszystkie sprawy można załatwić za pośrednictwem linii telefonicznej nr 9393. Rachunki telefoniczne można opłacać za niewielką opłatą na poczcie. Nasze punkty nie są kasami i dlatego nie przyjmują opłat za rachunki telefoniczne. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to nasi doradcy jadą do klienta i załatwiają sprawę na miejscu.

Sołtys sołectwa Steklno p. Jerzy Woźniak - trzy lata temu grupa dwudziestu siedmiu mieszkańców Steklna złożyła do Telekomunikacji wniosek o otwarcie łącza internetowego i do tej pory nic nie dzieje się w tej sprawie. Kiedy w Borzymiu zostanie zamontowany aparat telefoniczny wrzutowy - ogólnodostępny?

Dyrektor TP S.A. Obszaru Pionu Sieci w Szczecinie Zdzisław Ptak - sprawę związaną z montażem aparatu telefonicznego - wrzutowego przekażę odpowiedzialnej za to zadanie jednostce. Postaramy się załatwić to jak najszybciej. Jeżeli chodzi o łącza internetowe, to informowałem już z jakimi przeciwnościami musi zmagać się. Po raz trzeci będziemy starali się o pozwolenie na budowę.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - w dniu dzisiejszym przeczytałem w Głosie Szczecińskim informację o tzw. "dzwoniących reklamach" związanych ze sprzedażą towarów. Jestem przeciwnikiem takiej formy zarobkowania przez Telekomunikację. Uważam, że to my jako abonenci powinniśmy decydować o tym, kto będzie na nas zarabiał.

Dyrektor TP S.A. Obszaru Pionu Sieci w Szczecinie Zdzisław Ptak - ta sprawa jest poza nami. Jedyną radą na to jest zastrzeżenie numeru telefonicznego.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 - minutowa przerwę w obradach, tj. od godz. 1030 do godz. 1040. Następnie przedłużył przerwę w obradach do godz.1130.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - w imieniu 11 radnych Rady Miejskiej w Gryfinie składam wniosek o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez wprowadzenie punktu "Odwołanie Zenona Trzepacza z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie".
Wnioskodawcy w liczbie 11 radnych składają ww. wniosek w poczuciu tego, że Przewodniczący Rady stracił ich zaufanie, a przez to przestał reprezentować znaczną część Rady. Pisemne uzasadnienie w tej sprawie załączone jest do wniosku. Wniosek wraz z uzasadnieniem przekazuję Przewodniczącemu Rady - załącznik nr 6.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - nie będę rozpaczał z tego powodu.
Jesteśmy dorośli i powinniśmy się bardziej szanować. Powinniśmy szanować również mieszkańców, którzy przyszli na dzisiejszą sesję. Można było to zrobić w sposób cywilizowany. Wszyscy pamiętają złożoną przeze mnie deklarację, że w wyniku negatywnej oceny mojej pracy przez kolegów sam złożę rezygnację. W dniu dzisiejszym oświadczam, że nie złożę rezygnacji.

Następnie odczytał treść wniosku wraz z uzasadnieniem, która jest załączona do wniosku stanowiącego załącznik nr 6.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - pragnę ustosunkować się do zarzutów ujętych we wniosku wzywającym do odwołania mnie z pełnionej funkcji. W treści wniosku mówi się o ocenie moralnej i etycznej. Taką ocenę wobec siebie samych powinna zrobić przynajmniej część radnych. Nich każdy stanie przed lustrem, spojrzy na siebie i zrobi rachunek sumienia. Jeżeli chodzi o zamówienie gminne, to było ono kontrolowane przez prokuraturę, która nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Nikogo nie okradłem, a nawet mogę powiedzieć, że dzięki transakcji ze mną gmina zaoszczędziła. Gdyby radni przejrzeli oferty składane przez pozostałych kontrahentów, to wiedzieliby, że mówię prawdę. Można też twierdzić, że radnemu nie wolno tego robić. Pomyślcie o sobie. Nie będę wymieniał nazwisk, ale jest ich przynajmniej kilka, które należałoby wymienić. Ja teraz tego nie zrobię, bo tak zostałem wychowany, za co dziękuje swoim rodzicom. To prawda, że podatki płacą wszyscy mieszkańcy gminy. Dlatego nie mogę pogodzić się z inicjatywą radnych, którzy z moich podatków chcą zrobić prezent wybrańcom gminy sprzedając im mieszkania za symboliczną kwotę. Sprzedaż mieszkań, do których dąży pewna grupa radnych i odwołanie mnie z funkcji przewodniczącego Rady jest układem politycznym, który utworzył się w celu "dowalenia" p. Piłatowi. Tak to oceniam, a mam do tego prawo. Prawdą jest, że mieszkańcy chodzą po dziurawych chodnikach. Zapraszam wszystkich do Radziszewa, Daleszewa, Nowych Brynek, Czepina aby zobaczyli, że mieszkamy w ekstremalnych warunkach. Za to, że wybudowano tam chodniki, kanalizację, że jako jedni z ostatnich doczekaliśmy się wody w tych miejscowościach należy teraz ukarać personalnie Trzepacza. Nie mówię, że zawsze byłem idealny, że wszystko robiłem dobrze, ale kto z nas jest takim ideałem niech ma cywilną odwagę, wstanie i powie, że jest bez skazy? Tylko nieliczni wiedzą czyją zasługą jest to, że w gminie przeprowadzono telefonizację, ale nie będę sam chwalił się. Kiedyś w Radziszewie była przystań. Statki białej floty przepływały i dokonywano tam rozładunku. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy zaproponowali, aby w Radziszewie powstała marina, ponieważ istnieje możliwość pozyskania na ten cel funduszy unijnych. Wprowadzenie takiego zapisu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Mieszkańcy mieli prawo zgłosić taką inicjatywę. Prawdą jest, że podjęta na poprzedniej sesji uchwała jest "bublem". Uchwała została przygotowana w ostatniej chwili, gdyż taka była potrzeba. Inaczej nie skorzystalibyśmy z funduszy unijnych. W Radziszewie działa Ludowy Klub Sportowy "Odrzanka Radziszewo", który w przyszłym roku będzie obchodził 60 - lecie swojego istnienia. Dzięki temu, że są osoby chętne do pracy w Klubie mamy drużynę w klasie okręgu. Na 16 drużyn w województwie zachodniopomorskim seniorzy z Radziszewa zajęli II miejsce, trampkarze I, a juniorzy III. Z boiska, które ujęte jest w planie rozwoju Radziszewa nie będą korzystali tylko mieszkańcy tej miejscowości. Będą mogli z niego korzystać mieszkańcy Daleszewa, Łubnicy i innych miejscowości. Dlaczego nie skorzystać z możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel? W wielu dziedzinach Radziszewo było pierwsze i jeszcze nie raz będzie pierwsze. Za to właśnie należy ukarać przewodniczącego Rady oraz za to, że mieszkańcy po raz kolejny obdarzyli go zaufaniem. Wspólnie z Burmistrzem oraz częścią radnych dbaliśmy o Ochotnicze Straże Pożarne i bezpieczeństwo w gminie.
Jeżeli chodzi o szkołę w Radziszewie, to część radnych uważa, że należy ją zlikwidować, bo utrzymanie jej jest drogie. Nikt jednak nie pamięta o tym, że od czasu uzyskania niepodległości na wsi nie było nic, nawet przedszkola. Może teraz należy zlikwidować przynajmniej dwa przedszkola w Gryfinie, ponieważ są nierentowne i musimy dokładać do ich utrzymania z budżetu gminy, a więc z naszych podatków. Szkoła Podstawowa w Radziszewie jest najlepszą w powiecie i ma najlepsze wyniki w nauczaniu. Twierdzenie, że nie dbam o dobro wszystkich mieszkańców gminy można użyć w stosunku do każdego radnego. Zarzuca mi się, że straciłem poczucie, iż jestem reprezentantem Rady. Przyznam się, że częściowo zgadzam się z tym argumentem, początkowo tak było. Przerywałem niektórym radnym wypowiedzi na sesji, w moim przekonaniu zbyt długie. Myślę jednak, że odniosło to dobry skutek, bo interpelacje są teraz bardziej dopracowane. Następny zarzut dotyczy głosowania nad wnioskiem o skierowanie do zbadania przez prokuraturę sprawy zakupu samochodu Peugeot 607. Zarzuca mi się, że podejmowałem próby niedopuszczenia do głosowania nad wnioskiem. Sprawa była trudna i chyba większość radnych miała wątpliwości jaką decyzję podjąć. Ja również miałem wątpliwości, bo przecież łatwo można kogoś skrzywdzić. Jednak po wysłuchaniu argumentów decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie. Przecież nasza praca powinna polegać na merytorycznej dyskusji i pogłębianiu wiedzy w danej sprawie, a nie na głosowaniu w taki sposób jak sobie życzy jeden z kolegów. Nie na tym polega demokracja. Nie pamiętam, czy odbierałem głos radnym w sprawach trudnych dla Burmistrza. Można to sprawdzić w protokołach z sesji. Zasady demokracji są jasno określone. Zgłoszono wniosek i należy go przegłosować.

Kto z radnych jest za zmianą porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez wprowadzenie do niego punktu "Odwołanie Zenona Trzepacza z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie".

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przy 10 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Nowa wersja porządku obrad sesji stanowi załącznik nr 6a.

Ad. VI. Odwołanie Zenona Trzepacza z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - proszę o przystąpienie do procedury związanej z odwołaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Stanisław Strzelczyk - w obecnej kadencji Rady jestem radnym niecałe trzy miesiące. Byłem radnym przez dwie poprzednie kadencje Rady. W jednej kadencji Przewodniczącym Rady przez cztery lata był p. Arkadiusz Adamek, a w drugiej p. Marek Kozicki.
Podczas ww. kadencji były również różne sytuacje i stawiano radnym zarzuty. Zarzucano, że niektórzy radni dbają tylko o swoje ulice. W tej Radzie również są radni, którzy zawsze mówią o miejscach swojego zamieszkania. Kiedyś mieszkałem na Starym mieście i na sesjach mówiłem o tej części miasta. Obecnie mieszkam na Górnym Tarasie będę więc mówił o tym rejonie i nie można się temu dziwić. Jednak tym, co usłyszałem w dniu dzisiejszym jestem bardzo zażenowany. Może nie jestem uprawniony do tego, aby oceniać dotychczasowy okres trwania obecnej Rady, ale rozumiem o co chodzi w dniu dzisiejszym. Czy przedstawione we wniosku zarzuty są tak duże, że pozwalają na odwołanie Przewodniczącego Rady na nieco więcej niż rok przed upływem kadencji Rady? Z tego co wiem, to te same osoby wcześniej odwoływały p. Ragana z funkcji Przewodniczącego Rady. Czy nie za dużo jest w tym polityki? Czy po to zostaliśmy radnymi, aby dominowała w Radzie polityka, a nie argumenty rzeczowe, ważne dla miasta i jego mieszkańców? Czy radni pamiętają jak wyglądała ulica w Radziszewie, gdy p. Zenon Trzepacz nie był jeszcze Przewodniczącym Rady, jakie były dziury w jezdni? Osobiście robiłem film o tych miejscowościach, który pokazaliśmy na spotkaniu z Dyrektorem Dróg Publicznych. Cała Rada zabiegała o remont ww. drogi, ponieważ stan jej był fatalny. Jeżeli chodzi o boiska, to wykonano je również w innych miejscowościach, a nie tylko w Radziszewie. Czy koledzy radni, którzy w dniu dzisiejszym podpisali się pod wnioskiem nie zabiegali o boiska, szkoły, świetlice w swoich miejscowościach? Jestem zażenowany tym, co widzę w obecnej Radzie. Wszyscy radni powinni przypomnieć sobie, jakiej treści złożyli ślubowanie. Czy nasze obrady mają wyglądać tak, jak obrady Sejmu? Uważam, że dzisiejszy wniosek nie powinien mieć miejsca i dlatego będę głosował przeciwko wnioskowi. Wiem, że grupa radnych, która złożyła wniosek ma większość w Radzie i zrobi to co zechce, ale co to da? Dokąd my zmierzamy?

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - jakiś czas temu członkowie klubu BBS przyszli do nas i powiedzieli, że mają większość arytmetyczną i Przewodniczący Rady Jan Ragan powinien ustąpić. Nie przedstawiono żadnych argumentów, ani uzasadnienia. Jedynym uzasadnieniem była większość arytmetyczna. My w dniu dzisiejszym mamy odwagę powiedzieć co nam się nie podoba. Wy nie mieliście odwagi powiedzieć na tej sali Przewodniczącemu Rady co się wam nie podoba. Powiedzieliście tylko, że macie większość arytmetyczną, matematyka zadecyduje i niech Przewodniczący Rady ustąpi. My w swoim wniosku nie odnosimy się do pracy Zenona Trzepacza jako radnego, bo nie mamy do tego prawa. Takie prawo mają wyborcy. Jako Przewodniczący Rady jest naszym reprezentantem i w tym przypadku mamy prawo do krytyki oraz oceny.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz - to nie było do końca tak, jak powiedział mój przedmówca. Radny Jan Ragan zna kulisy rozmów, propozycji składanych przez klub radnych BBS i przez p. Burmistrza. Uczestniczył w bardzo trudnych dla nas wszystkich rozmowach. Nie przyjął propozycji, którą mu złożyliśmy i klub radnych BBS zdecydował o odwołaniu.

Radny Stanisław Strzelczyk przedstawił niektóre sprawy. Nie mówiłem o tym, ale jest ich dużo więcej. Niedługo będą wybory prezydenckie, a potem samorządowe. Należy uważać, aby się nie pogubić. Powinniśmy zawsze mieć na uwadze dobro naszej gminy i jej mieszkańców.

Radny Kazimierz Fischbach - od niedawna jestem przewodniczącym klubu radnych BBS. Dziwię się postawą niektórych radnych. Podczas tworzenia klubu radnych BBS uzgodniono, że radny Zenon Trzepacz powinien zostać Przewodniczącym Rady. Mówiono wówczas, że jest długoletnim i zasłużonym radnym. Ci sami radni, głosowali za odwołaniem radnego Jana Ragana oraz za powołaniem radnego Zenona Trzepacza. W dniu dzisiejszym zgłosili wniosek o odwołanie. Przewodniczącego Rady, którego niedawno powołali. Uważam, że nie po to jesteśmy radnymi, aby zajmować się polityką. Społeczeństwo wybrało nas po to, aby dbać o jego dobro. Po upływie kadencji powinniśmy być dumni z tego co zrobiliśmy dla naszych mieszkańców, osiedli, gminy i miasta. Nie może być tak, że np. klub radnych BBS na jednej z następnych sesji uzna, że ma większość w Radzie, ponieważ dwóch radnych z opozycji przebywa na zwolnieniu lekarskim i może odwołać Przewodniczącego Rady. Wystarczy, że w Sejmie trwa "kabaret". My nie powinniśmy tego powielać. Bądźmy odpowiedzialni za to co robimy. Powinno nam zależeć na tym, aby miasto i gmina były piękne, a wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej.

Przewodniczący Rady Zenon Trzepacz poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:

 • Stanisława Strzelczyka,
 • Magdalenę Chmurę - Nycz,
 • Kazimierza Płonkę.

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie.

Następnie poprosił Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił 10-minutowa przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Stanisław Strzelczyk zaproponował, aby na karcie do głosowania wprowadzić zapis, "czy jest Pan/Pani za odwołaniem Przewodniczącego Rady Zenona Trzepacza" oraz umieścić 3 kratki:

 1. obok pierwszej kratki będzie napis "za", czyli w kratce wpisują "X" osoby, które są za odwołaniem przewodniczącego Rady,
 2. obok drugiej kratki będzie napis "przeciw", czyli w kratce wpisują "X" osoby, które nie są za odwołaniem przewodniczącego Rady,
 3. obok trzeciej kratki będzie napis "wstrzymujący", czyli w kratce wpisują "X" osoby wstrzymujące się od głosu.

Członek Komisji radna Magdalena Chmura - Nycz - jeżeli w żadnej kratce nie będzie postawiony znak "X", to głos będzie nieważny.

Innych propozycji nie zgłoszono.

Radny Jan Kozłowski - Komisja Skrutacyjna ustala zasady głosowania i nie poddaje się ich pod głosowanie.

Radca Prawny Krzysztof Judek - jeżeli chodzi o głosowanie tajne, to art. 46 ust.2 Regulaminu Rady Miejskiej mówi, że w głosowaniu tajnym Rada każdorazowo ustala sposób głosowania. Dlatego zasadnym jest przyjęcie karty do głosowania w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem karty do głosowania według zaproponowanego wzoru.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem karty do głosowania w przedstawionej formie głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że kartę do głosowania w przedstawionej formie przyjęto jednogłośnie.

Radny Jan Kozłowski zgłosił wniosek, aby radni po zakreśleniu karty do głosowania i po wyczytaniu ich nazwiska podchodzili do urny, która będzie na stoliku i wrzucali oddany głos.

Radca Prawny Krzysztof Judek - jeżeli wniosek radnego nie zostanie przyjęty, to Komisja Skrutacyjna podejdzie z urną do radnego, po wcześniejszym wyczytaniu jego nazwiska.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przy 11 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 - minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.

W wyniku tajnego głosowania z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej odwołany został radny Zenon Trzepacz. W głosowaniu oddano 11 głosów "za", 9 głosów "przeciw", 1 głos nieważny. Głosów "wstrzymujących się" nie było.

Protokół w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie odczytał Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radny Stanisław Strzelczyk. Protokół stanowi załącznik nr 7.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 8.

UCHWAŁA NR XXXVII/469/05 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 9.

Radny Zenon Trzepacz przekazał prowadzenia obrad sesji dla Wiceprzewodniczącego Rady Macieja Szabałkina.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie będę komentował tego, co się dzisiaj stało. Dziękuję radnemu Zenonowi Trzepaczowi za współpracę. Uważam, że oddanie w tej kadencji Rady do zasiedlenia 117 mieszkań, zakończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków, wybudowanie sieci kanalizacyjnej o długości 34 kilometrów, wyremontowanie wielu dróg jest również zasługą radnego Zenona Trzepacza. Dziękuję mu za to, że poparł przyjęcie budżet gminy na 2005 rok, co przyczyniło się do tego, że wiele zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji.

Radny Zenon Trzepacz - dziękuje p. Burmistrzowi za dobra współpracę, pomimo tego, że w wielu sprawach nie zgadzaliśmy się i mieliśmy odmienne zdanie. Niesłusznie nazywano mnie "sługusem Burmistrza". Pan Burmistrz wie najlepiej jak wyglądała nasza współpraca. Dziękuję również kolegom radnym z klubu BBS, którzy głosowali za mną. Dziękuję im za to, że wierzyli, iż mogę jeszcze zrobić coś pożytecznego dla gminy. Nie gniewam się na tych, którzy mnie odwołali. Będę nadal pracował dla dobra mieszkańców, nie tylko Radziszewa, ale całej gminy. Zwrócono mi uwagę, że nie odniosłem się do zarzutu dotyczącego "arytmetycznej większości". Klub radnych BBS arytmetyczną większość posiadał już dwa miesiące po wyborze radnego Jana Ragana na Przewodniczącego Rady. Jednak zachowywaliśmy się odpowiedzialnie i radny Jan Ragan pełnił funkcją przez ponad rok czasu. Jeszcze raz dziękuje p. Burmistrzowi za ciepłe słowa.

Ad.VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Informacje w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji -załącznik nr 10.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. materiału.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - wszystkie Komisje Rady przyjęły informację do wiadomości.

Nikt z radnych nie zabierał głosu w ww. sprawie.

Ad.VIII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Informacje w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 12.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. informacji.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - wszystkie Komisje Rady przyjęły informację do wiadomości.

Nikt z radnych nie zabierał głosu w ww. sprawie.

Ad.IX. Informacja Komendanta Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2004.

Informacje w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 13.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. informacji.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - wszystkie Komisje Rady przyjęły informację do wiadomości.

Nikt z radnych nie zabierał głosu w ww. sprawie.

Ad.X. Zmiana Uchwały Nr XXVII/391/04 w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Klub Radnych PO PiS przedstawił wniosek o podjęcie uchwały w ww. sprawie wraz z projektem uchwały - załącznik nr 14.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Artur Nycz - klub radnych SLD - PLD nie zajął stanowiska w tej sprawie.
Nad przyjęciem projektu uchwały każdy będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem. Osobiście uważam, że w dniu dzisiejszym należy wprowadzić wyższe bonifikaty i zakończyć dyskusję na ten temat. Należy ustalić stawkę, która będzie obowiązywała do czasu wykupu wszystkich mieszkań. komunalnych wyznaczonych do sprzedaży. Uchwała przewiduje dwie wysokości bonifikaty, w tym również zgodę wszystkich lokatorów na wykup mieszkań w danym budynku. Różne sytuacje życiowe mogą wpływać na to, że w danym budynku jeden z lokatorów nie będzie zainteresowana wykupem mieszkania, co spowoduje zablokowanie pozostałym lokatorom możliwość skorzystania z wyższej bonifikaty. Takie sytuacje mogą budzić we Wspólnotach Mieszkaniowych określone konflikty. Powinniśmy zastanowić się nad wprowadzeniem bonifikaty w jednej wysokości. Jeżeli chodzi o to, że podwyższenie bonifikaty jest niesprawiedliwe, to chcę powiedzieć, że niesprawiedliwe jest wprowadzenie jakiejkolwiek bonifikaty. Jestem młodym człowiekiem, nie mam mieszkanie, a więc nie będę miał możliwości wykupu mieszkania z zastosowaniem wysokiej bonifikaty. W każdej sytuacji będzie grupa osób poszkodowanych. Przyjmując jakiś czas temu uchwałę w ww. sprawie braliśmy pod uwagę prywatyzację oraz danie własności dotychczasowym lokatorom mieszkań komunalnych. Postarajmy się umożliwić im to i zakończmy sprawę definitywnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - rozumiem wniosek mieszkańców o podwyższenie bonifikaty. Nie rozumiem natomiast stwierdzenia, że "Burmistrz ma podjąć zdecydowane działania z lokatorami niechętnymi wykupić lokal w celu zamiany z innymi mieszkańcami, którzy spłacą zadłużenie i podpiszą wspólny wniosek o wykup tych lokali". Wynika z tego, że Burmistrz ma wyrzucić z mieszkania lokatorów, którzy chwilowo nie mają pieniędzy, bo w tym budynku wszyscy muszą wykupić zajmowane lokale. Podczas przyjęcia interesantów w dniu wczorajszym zgłosiły się do mojego zastępcy osoby twierdzące, że nie podpisywały wniosku o wykup lokali mieszkalnych, a takie podpisy znajdują się przy ich nazwiskach. Wobec powyższego skieruję ww. pismo do prokuratury celem zbadania autentyczności podpisów. Jedna z pierwszych uchwał naszego samorządu dotyczyła zwiększenia bonifikaty przy wykupie mieszkań z 20% do 50%. Przykładowo p. Dziobkowski Witold przy wykupie mieszkania w 1998 r. zapłacił 21.724 zł, przy tym skorzystał z bonifikaty w kwocie 5.432 zł. Za identyczne mieszkanie wykupione 9 czerwca br. zapłacono 19.563 zł, a bonifikata wynosiła 79.850 zł. Wiem, że niektórzy uważają, iż po sprzedaży mieszkań gmina będzie wydawała mniej pieniędzy na remonty. Prawda jest taka, że wykupiono 742 mieszkania znajdujące się przeważnie w najnowszych zasobach. Lokatorzy nie są zainteresowani wykupem mieszkań w zasobach sprzed 1945 roku. Należy zastanowić się, czy za bardzo małe kwoty należy wyzbywać się substancji mieszkaniowej? Przed podjęciem uchwały w ww. sprawie powinniśmy zapytać, co o tym myśli społeczeństwo. Osoby, które już wykupiły mieszkania mogą poczuć się oszukane. Przedstawienie uchwały w ww. sprawie tydzień przed sesją nie dało możliwości poszczególnym radnym skonsultowania tego ze społeczeństwem. Nie wiemy, czy społeczeństwo chce, aby Rada podjęła taką uchwałę, czy nie? Złym przykładem jest pochopne podejmowanie przez Sejm RP uchwał pod potrzeby pewnej grupy osób. Uważam, że sprawę należy przedyskutować, a wprowadzenie uchwały w życie powinno obowiązywać od stycznia 2006 r. Mieszkańcy powinni wiedzieć wcześniej, że taka uchwała zostanie podjęta. W związku z wykupem mieszkań. obecnie u notariusza przygotowane są do podpisu trzy akty notarialne. Nie chcę postąpić tak jak zrobili to moi poprzednicy w 1999 roku. kiedy to od 1998 r. obowiązywała uchwała o zastosowaniu 20% ulg przy wykupie mieszkania. W tym samym czasie podjęto uchwałę, zgodnie z którą przy wykupie mieszkań w budynku policyjnym zastosowano 50% ulgę. Nie wiem na jakiej podstawie tak zrobiono? Nie jestem przeciwny sprzedaży mieszkań, ale należy to zrobić spokojnie i bez emocji. Może trzeba będzie wprowadzić dwie stawki preferencyjne. Uważam, że przy sprzedaży mieszkań wybudowanych przed 1945 r. ulga powinna wynosić 98%, natomiast przy sprzedaży mieszkań wybudowanych później ulga powinna być mniejsza.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - z adnotacji na projekcie uchwały opracowanym przez klub radnych PO PiS wynika, iż Przewodniczący Rady otrzymał go 17 czerwca br., czyli na dwa tygodnie przed sesją, a nie tydzień przed sesja, jak mówił p. Burmistrz.

Radny Mieczysław Sawaryn - chciałbym zwrócić uwagę, że 14 - dniowy termin został dotrzymany. Jeżeli dochodzi do krytyki klubu radnych, to należy powiedzieć, że władze miasta, tj. p. Burmistrz oraz jego pracownicy wielokrotnie nie dotrzymywali terminów. Nie należy nam wytykać czegoś, co nie miało miejsca. Faktycznie osoby, które wcześniej wykupiły lokale będą pokrzywdzone, ale życie jest niesprawiedliwe. Przykładowo, jeżeli w styczniu kupię telewizor za kwotę 10.000 zł, a w czerwcu tego samego roku ta sama marka telewizora będzie kosztowała 5.000 zł, to również jest to niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest również to, że jeden człowiek jest bogaty, a drugi biedny, jeden wysoki, a drugi niski, itd. Podczas wyborów do samorządu BBS p. Burmistrz obiecywał mieszkańcom, że staną się właścicielami lokali, w których mieszkają. Osobiście popierałem ten program. Pan Burmistrz mówi, że należy udzielać większych bonifikat przy sprzedaży mieszkań wybudowanych przed 1945 r. Jeżeli takie mieszkania nie zostaną sprzedane, to gmina będzie musiała zastanowić się, co z nimi zrobić. Czy sprzedać je za symboliczną kwotę, czy ponosić nakłady na ich remont? Nieprawdą jest, że sprzedaż mieszkań za małą kwotę przyniesie gminie straty. Każdy właściciel mieszkania będzie o nie dbał, remontował, będzie mógł dokonać zamiany na inne mieszkanie, itd. Nie należy zazdrościć osobom, którym uda się kupić taniej swoje mieszkanie. Są to nasi mieszkańcy, często emeryci, którym należy ułatwić wykup mieszkania. Nie może być tak, że nasi mieszkańcy muszą za wykup zapłacić drogo dlatego, aby uzyskany w ten sposób dochód przeznaczono na zbędne wydatki gminne. W ostatnim czasie gmina zwiększyła zatrudnienie prawie o 21 %. Koszty funkcjonowania urzędu wzrosły o ponad 1 mln zł. Oszczędności należy szukać w wydatkach gminy. Należy zastanowić się, czy z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkań nie należy utworzyć funduszu gwarancyjnego, z którego mogłyby korzystać Wspólnoty Mieszkaniowe podczas prowadzenia takich inwestycji jak docieplenie budynków, remonty, itp. W gminie przewidziane są duże nakłady na remonty mieszkań. Jeżeli w danych budynkach przeprowadzone zostaną remonty, wymieni się okna i drzwi, to także to będzie niesprawiedliwe, ponieważ po nowym roku sprzeda się lokatorom mieszkania po remoncie również za 5% wartości. Bardziej korzystna jest sprzedaż mieszkań wszystkim lokatorom po korzystnej cenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - z wypowiedzi radnego Mieczysława Sawaryna również wynika, że do projektu uchwały w ww. sprawie można wprowadzić różne warianty. Gmina już wcześniej pomagała wspólnotom mieszkaniowym poprzez poręczenie kredytu na docieplenie mieszkań. Nie jestem przeciwnikiem sprzedaży mieszkań, ale należy zastanowić się na wprowadzeniem innych rozwiązań tą samą uchwałą. Jednym z rozwiązań mogłoby być zastosowanie bonifikaty przy wykupie wszystkich mieszkań w jednej klatce schodowej, a nie w całym budynku? Wszystko trzeba dokładnie przemyśleć i wrócić do sprawy może na sesji we wrześniu br.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie zgadzam się z propozycją p. Burmistrza. dotyczącą przeniesienia tematu na wrzesień br. lub styczeń 2006 r. Decyzję należy podjąć w dniu dzisiejszym. Chodzi o to, aby gmina nie musiała nadal utrzymywać tych budynków.

Radny Jan Ragan - w tej kadencji po raz trzeci zajmujemy się bonifikatami. Sprawa jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy każdego, kto mieszka w budynkach komunalnych. Do poprzednich uchwał był dołączony wykaz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży. Przy tej uchwale nie ma wykazu, a jest on potrzebny. Część osób chce wykupić mieszkania, ale nie są one przeznaczone do sprzedaży. Jeżeli mamy podjąć uchwałę kompleksową, to należy załączyć do niej wykaz mieszkań, które nie mogą być sprzedane z powodu przeznaczenia ich do rozbiórki lub z powodu innego przeznaczenie terenu, na którym stoi budynek, itp. Propozycja podwyższenia bonifikat przy sprzedaży mieszkań budzi wątpliwości. Chcemy dowiedzieć się, czy istnieją ograniczenia w sprzedaży mieszkań, jeżeli tak to jakie? Uważam, że inna wysokość bonifikaty powinna obowiązywać przy sprzedaży mieszkań wybudowanych przed wojną, mieszkań wybudowanych do 1960 r. oraz tych, które zostały wybudowane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ustalenie, w którym roku wybudowano dany budynek nie stanowi problemu, a jest to bardzo ważne. Przy wykupie starych mieszkań powinna obowiązywać najwyższa bonifikata, nawet 99%. Mieszkania te wymagają sporych nakładów finansowych na remont. Ustalenie trzech progów w bonifikatach będzie najbardziej sprawiedliwe. Proponuję wyjaśnić wszystkie wątpliwości i dopiero potem wrócić do sprawy.

Radny Mieczysław Sawaryn - lista wykazu mieszkań załączona jest do uchwały, do której w dniu dzisiejszym chcemy wprowadzić zmianę. Treść listy nie ulega zmianie. Zgadzam się z tym, że należy rozszerzyć sprzedaż na pozostałe budynki, również nowe. To nieprawda, że niesprawiedliwe będzie, kiedy wszyscy będą mogli skorzystać z bonifikaty w takiej samej wysokości. Przecież każdy budynek wyceniany jest przez biegłego, który uwzględnia w swojej ocenie, z którego roku jest dany budynek. Po dokonanej wycenie przez biegłego stosuje się bonifikaty, w zależności od wartości danego mieszkania. Wynika z tego, że nowe mieszkanie będzie kosztowało drożej, a stare taniej. Jeżeli są chętni do wykupu mieszkań, to należy je sprzedać udzielając maksymalnej bonifikaty.

Radna Lidia Karzyńska Karpierz - klub radnych BBS wypełnił swoje obietnice wyborcze doprowadzając do podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 80% bonifikaty przy wykupie mieszkań z zasobów komunalnych. Obecnie mieszkanie z 1985 r. o powierzchni 73m2 można wykupić za 20.000 zł. Właściciele byłych mieszkań komunalnych jeszcze przez kilka lat będą ponosili w swoim budżecie domowym konsekwencje tego wykupu. Wiele młodych małżeństw, aby otrzymać mieszkanie musi ponieść znacznie większy wkład, a nie mają tak dużej siły nabywczej jak osoby posiadające mieszkania w zasobach komunalnych. Mówi się, że wszyscy mieszkańcy są równi. Wobec powyższego należy w równej mierze umożliwić młodym osobom to, co mają ludzie starsi.

Radny Zenon Trzepacz - przysłuchując się wypowiedziom można dojść do wniosku, że najlepiej będzie rozdać wszystkim za darmo, a gminę zamknąć na klucz i wówczas nie trzeba będzie budować boiska przy szkole w Radziszewie oraz robić wielu innych rzeczy. Mieszkańcy, którzy przyjechali na te tereny po wyzwoleniu, byli bardzo biedni, dostali zrujnowane domy, sami musieli się wszystkiego dorabiać. Państwo nie zwolniło ich z opłat. Musieli odstawiać kontyngenty, płacić podatki kosztem własnych rodzin. Mieszkania, które powstały po wojnie zostały w pewnej części wybudowane z ich podatków. Jaką mamy propozycję dla tych ludzi. Czy tylko dlatego, że dwie lub trzy osoby zorganizowały się i przy pomocy niektórych radnych chcą załatwić własne interesy, to należy im to ułatwić. Według mnie nie powinno tak być. Jestem za ulgami i przywilejami, ale musimy spojrzeć na te osoby, które bardzo ciężko pracowały, na to co obecnie posiadają i nikt im nie dał prezentu w postaci uchwały z tak dużymi bonifikatami. Obecnie można wykupić mieszkanie za 20.000 zł, a następnie sprzedać je za 70.000 zł, ponieważ prawo nie zabrania tego. W ten sposób można zarobić 50.000 zł. Uważam, że powinniśmy działać odpowiedzialnie.

Radny Mieczysław Sawaryn - chcę przypomnieć, że mieszkańcom wsi, w których były PGR-y sprzedano mieszkania za symboliczna złotówkę. Jeżeli chodzi o ludzi młodych, o których wspominała radna Lidia Karzyńska - Karpierz, to chcę powiedzieć, że oni również mają prawo do wykupu mieszkań, jeżeli takie zajmują. Niektórzy lokatorzy mieszkają w lokalach komunalnych nawet przez 40 lat, dbają o nie jak o własne i dlatego powinniśmy umożliwić im wykup.

Radny Zenon Trzepacz - odnoszę wrażenie, że tylko radny Mieczysław Sawaryn wie co jest najlepsze i tylko on ma rację. W wielu przypadkach zgadzałem się z nim, ale w dniu dzisiejszym nie zgadzam się z rozwiązaniem, które proponuje.

Radny Jan Bielecki - chciałbym wiedzieć, dlaczego radny Mieczysław Sawaryn nie był za udzieleniem wyższej bonifikaty, kiedy sprzedawano mieszkania dla p. Sokołowskich?

Radny Mieczysław Sawaryn - nigdy nie wypowiadałem się w interesie jakiejkolwiek rodziny wymieniając jej nazwisko. Proszę nie zarzucać mi, że byłem przeciwny taniej sprzedaży mieszkań jakiejkolwiek rodzinie. Zawsze byłem za sprzedażą.

Radny Marek Sanecki - w bieżącym roku budżetowym gmina wydała na remonty bieżące około 1.350.000 zł, a na inwestycje dot. dociepleń systemu ogrzewania 1.500.000 zł. Łącznie jest to kwota 2.850 zł. Gdyby gmina wyzbyła się wszystkich mieszkań, nie ponosiłaby takich wydatków. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można by przeznaczyć na inne potrzeby, jak chociażby na stworzenie warunków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, które tworzyłyby nowe miejsca pracy. Trudno założyć, że gmina nie będzie prowadziła żadnej polityki mieszkaniowej. Jako radni powinniśmy dbać o to, aby żaden mieszkaniec gminy nie był bezdomny. Możemy natomiast zmniejszyć ilość mieszkań komunalnych do niezbędnego minimum. Powinniśmy dbać o to, aby obywatele, na których nam zależy chcieli przyjechać do naszej gminy i bez przeszkód mogli otrzymać mieszkanie. Każdy obywatel powinien być właścicielem swojego mieszkania. Właściciele lepiej dbają o własne mieszkania niż o komunalne. Gmina zarobi na podjęciu decyzji w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - taka dyskusja to demagogia. Wyliczenia radnego Marka Saneckiego świadczą o kompletnej nieznajomości tematu w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Gdyby radny przynajmniej wsłuchiwał się w sprawozdania, które składam na każdej sesji, to zorientowałby się, że z kwoty 1.350.000 zł,- 95% idzie na remonty budynków wybudowane przed 1945 r. Lokatorzy takich mieszkań nie chcą ich wykupić, ponieważ nie są w stanie ponieść kosztów związanych z remontem. Tylko 5% z ww. kwoty idzie na remonty bieżące w budynkach 20 - letnich. Nie rozumiem na jakiej podstawie proponuje się wprowadzić 90% bonifikaty? Czy kwota w wysokości 20.000 zł za wykup mieszkania wartego 70.000 zł to dużo, czy mało? Czy wiemy jakie jest zdanie mieszkańców w tej sprawie, czy pytano ich o to?

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - jest już godzina 1400, a my omawiamy dopiero Druk Nr 3 proponuję zakończyć dyskusję i przejść do głosowania nad projektem uchwały.

Radny Mieczysław Sawaryn - zanim p. Burmistrz zarzuci radnym demagogię, powinien wcześniej zastanowić się nad argumentami, których używa. Budynki mieszkalne w naszej gminie sprzed 1945 r. w większości nie są wyznaczone do sprzedaży. Nie ujęto ich w wykazie do sprzedaży. Takim przykładem jest np. budynek przy ul. Bolesława Chrobrego, w którym kiedyś mieścił się SNAK - BAR, budynek przy tej samej ulicy, w którym mieści się sklep mięsny, budynek nad Odrą, naprzeciw rynku, itd. Skoro budynki nie są przeznaczone do sprzedaży, to nie można mówić, że mieszkańcy nie chcą wykupić znajdujących się w nich mieszkań. Należy umożliwić mieszkańcom wykup lokali wybudowanych przed 1945 r., gdyż najemcy są tym zainteresowani. Następną ofertą ze strony gminy powinna być propozycja sprzedaży tych lokali, poza lokalami nie nadającymi się do remontu.

Wiceprzewodniczący Rady Przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 radnych, przy 12 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały nie został przyjęty - załącznik nr 15.

Ad.XI. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu radnych z klubu PO PiS oświadczam wszystkim radnym, którzy są za sprawiedliwością społeczną, że jesteśmy przeciwko podwyżkom cen wody i ścieków. Obecnie na naszym terenie jest 20% bezrobocie, mieszkańcom żyje się coraz gorzej i nie powinno podwyższać się ww. stawek opłat. Podwyższanie opłat w sytuacji, kiedy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zaczęło osiągać zyski, a gmina posiada dużą nadwyżkę finansową jest niesprawiedliwe i dlatego będziemy przeciwni podjęciu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Arturowi Nyczowi.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 6 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino przyjęto większością głosów UCHWAŁA NR XXXVII/470/05 stanowi załącznik nr 16.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin opuścił obrady sesji i od tej chwili w obradach sesji uczestniczyło 20 radnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chcę poinformować, że nawet gdyby Rada nie przyjęła w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie podwyżki opłat za wodę i ścieki, to zgodnie z ustawą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych może podwyższyć ww. stawki bez zgody Rady. Dobrze stało się, że radni zapoznali się z sytuacją finansową Przedsiębiorstwa i wypowiedzieli się w tej sprawie. Przedsiębiorstwo przez najbliższe lata nie może korzystać z ulg ani gminnych dotacji, ponieważ pomoc ta została wyczerpana przy jego oddłużaniu.

Ad.XII. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu dzisiejszym radni otrzymali autopoprawkę do ww. projektu uchwały, z której wynika, że nie ma wzrostu opłat cmentarnych o podatek VAT. Podatek pozostaje bez zmian, natomiast OPS zostaje zwolniony z opłaty za miejsce pod groby na cmentarzu. Autopoprawka zawarta jest w załączniku nr 17, a dodatkowe informacje w ww. sprawie zawarte są w załączniku 17a.

Radny Mieczysław Sawaryn - w jaki sposób zarządzany jest cmentarz komunalny w Gryfinie? Kto pobiera opłaty i za co? Czy firma zarządzająca cmentarzem odprowadza z tego tytułu opłaty do budżetu gminy?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - obecnie obowiązują dwie uchwały Rady dotyczące opłat cmentarnych, które podjęto w 2002 roku. Zmieniana uchwała dotyczy opłat, które są dochodami gminy. Wprowadzana zmiana dotyczy tylko OPS, pozostała część uchwały pozostaje bez zmiany. Druga uchwała dotyczy stawek za usługi cmentarne, które pobiera Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, tj. wykopanie grobu, przewiezienie zwłok, ubranie, itp. W Gryfinie jest jeszcze jeden zakład prywatny, który realizuje pochówki. Uchwała w tej sprawie uchwalona została również w 2002 r. i do tej pory nie była zmieniana. Uchwalone w niej stawki nadal obowiązują.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy PUK ma dochody z tytułu zarządzania cmentarzem oraz z tytułu wykonywania tam swoich usług, jeżeli tak to jakie? Czy z tytułu uzyskanych dochodów odprowadza do budżetu gminy podatki? Na jakiej zasadzie działają i świadczą swoje usługi inne firmy pogrzebowe?

Prezes PUK Rafał Mucha - PUK ponosi koszty z tytułu umowy na zarządzanie.
Co miesiąc odprowadzamy do gminy stosowne opłaty. Dokładnie nie pamiętam, ale jest to kwota około 2.300 zł. Wszystkie zakłady pogrzebowe, które chcą świadczyć swoje usługi na terenie gminy Gryfino, a konkretnie na cmentarzu komunalnym obowiązują jednakowe zasady. Uchwała dotyczy wszystkich podmiotów działających na tym rynku. Przedsiębiorstwo notuje zyski z prowadzenia tej działalności. Sprawdzę ile wynosi zysk i udzielę odpowiedzi. Dochody nie wynikają z zarządzania cmentarzem, tylko z prowadzenia usług pogrzebowych zgodnie z konkurencją rynkową. Nikt nie ma monopolu na te usługi. Każdy może wybrać dowolny zakład pogrzebowy, który będzie realizował usługę. Do tej pory udaje się nam skutecznie bronić rynku, przez co ponad 90% usług realizowanych jest u nas.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - półtora roku temu p. Burmistrz mówił o prywatyzacji PEC. Chodziły również słuchy o prywatyzacji PUK. Chciałabym wiedzieć, co będzie z cmentarzem komunalnym w Gryfinie? Czy podejmowane są jakieś decyzje w tej sprawie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli chodzi o cmentarz, to podjęto decyzję o wykonaniu projektu na rozbudowę o następne kwatery. Podjęto również decyzję o inwentaryzacji grobów na cmentarzu komunalnym. Nie słyszałem o prywatyzacji cmentarza.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z autopoprawką.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 3 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych przyjęto większością głosów UCHWAŁA NR XXXVII/471/05 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XIII. Zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Widuchowa.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.
Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali na piśmie autopoprawkę Burmistrza Miasta i Gminy do ww. projektu uchwały - załącznik nr 19.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - autopoprawka polega na wykreśleniu z projektu uchwały § 9, a dotychczasowy § 10 staje się § 9.
Zapis, który był zawarty w § 9 został zawarty w § 3 porozumienia, które stanowi załącznik do uchwały. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmiany.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z autopoprawką.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Gminą Widuchowa przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/472/05 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XIV. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 3.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 3 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/473/05 stanowi załącznik nr 21.

2/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie nr 4 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/474/05 stanowi załącznik nr 22.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Steklno.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Steklno przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/475/05 stanowi załącznik nr 23.

4/ przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna ustaliła, że pomimo tego, iż w projekcie uchwały jest zapis, że na działkach powstanie kompleks garaży, to stnieje również możliwość wybudowania na tym terenie sklepu wielkogabarytowego. Wobec powyższego Komisja chciałaby, aby umowa była dokładnie sprecyzowana i dlatego wypracowała wniosek następującej treści "Komisja wnioskuje, aby w uchwale
w § 2 pkt. 2 znalazł się zapis, ze umowa przedwstępna winna być zawarta na okres trzech lat, licząc od daty zakończenia przetargu i powinna zawierać dokładne wskazanie, iż na działce nr 552 zostanie wybudowany kompleks garaży, posiadający co najmniej 100 stanowisk garażowych, ponadto nabywający nie posadowi na terenie tej działki kompleksu handlowego branży spożywczej o wielkości powyżej 400 m2.
Komisja proponuje również, aby gminne nieruchomości gruntowe, oznaczone numerami działek 552, 554 i 555 przeznaczyć tylko do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego".

Radny Jan Ragan - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednocześnie wnioskuje, aby gminne nieruchomości gruntowe, oznaczone numerami działek 552, 554 i 555 przeznaczyć tylko do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Radny Stanisław Strzelczyk - uważam, że wniosek Komisji Rewizyjnej w części dotyczącej 100 stanowisk garażowych jest nielogiczny. Jeżeli ktoś kupi tak duży areał i chce mieć z tego zysk, to musi wybudować co najmniej 100 garaży, bo z mniejszej ilości nie utrzyma się.
Jeżeli chodzi o budowę dużych sklepów spożywczych, to działalność handlowa w tym rejonie będzie ograniczona przez co najmniej 20 lat, to jest do czasu dopóki nie powstanie na tym terenie zabudowa mieszkaniowa. Jeżeli znajdzie się chętny, który kupi przedmiotowe działki, to będzie musiał zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wykonać infrastrukturę. Do niego będzie należała decyzja ile garaży wybuduje. Rada nie powinna o tym decydować.

Radny Mieczysław Sawaryn - plan zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza posadowienia na tym terenie dużej branży handlowej - spożywczej. Taką informacje podali nam pracowniczy Urzędu. Szkoda, że Wydziały w Urzędzie Miasta i Gminy podają sprzeczne informacje w tej samej sprawie. Obawiamy się, że nieprecyzyjne sporządzenie umowy pozwoli na wybudowanie marketu w bezpośrednim sąsiedztwie "Górnego Tarasu".

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - proszę o wyjaśnienie, czy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego może tam powstać market, czy nie?

p.o. Kierownika Referatu Krzysztof Czosnowski - zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego działka ta położona jest w jednostce bilansowej oznaczonej symbolem 10 KSU z przeznaczeniem podstawowym pod teren obsługi komunikacyjnej wraz z usługami. Dla terenu 10 KSU ustala się: realizację kompleksu garażowego /garaż wielopoziomowy/, maksymalną wysokość zabudowy 3,5 kondygnacji do 13 metrów wysokości do kalenicy, do 2,5 kondygnacji część garażowa. Pozostała część to usługi. Dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych lub uciążliwych, pod warunkiem, że uciążliwość ta zawierać się będzie w granicach tego ustalania.Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających drogi lokalne i zbiorcze - 5 metrów. Takie są ustalenia planu.

Radny Mieczysław Sawaryn - zapis w planie potwierdza, że na największej działce można prowadzić działalność handlową, ponieważ powstaną tam ciągi komunikacyjne, a na pozostałych działkach można będzie wybudować garaże lub stanowiska parkingowe.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przychylam się do stanowiska ww. Komisji w części dotyczącej sprzedaży działek na własność, bez wieczystego użytkowania i taki zapis wnoszę do projektu uchwały jako autopoprawkę.
Jeżeli chodzi o przeznaczenie ww. działek, to określa to plan zagospodarowania przestrzennego i należy się tego trzymać.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - czy Komisja Rewizyjna podtrzymuje swój wniosek?

Radny Mieczysław Sawaryn - nasza Komisja wyraziła stanowisko, które nie jest doprecyzowane. Gdyby miało być tak jak sugerowaliśmy, to należałoby zaproponować nową wersję umowy, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna nie zgłasza wniosku w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w ww. sprawie wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gminnych nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek 552, 554 i 555. Autopoprawka zgodna jest z wnioskami dwóch Komisji Rady.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XXXVII/476/05 stanowi załącznik nr 24.

Ad.XV. Ustalenie stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenie zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymującym się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenie zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/477/05 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XVI. Uchylenie Uchwały Nr XXVI/364/04 w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymującym się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/364/04 w sprawie powołania Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/478/05 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XVII. Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska, prosi o udzielenie informacji, czy zmiany wprowadzające do Statutu Gryfińskiego Domu Kultury realizację podstawowych zadań poprzez świadczenie usług fonograficznych, plastycznych, filmowych i innych z zakresu kultury skutkować będą dodatkowymi obciążeniami skarbowymi, związanymi np. z odprowadzaniem podatku VAT.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - pytanie dotyczy punktu 4 w § 6 uchwały w ww. sprawie. Treść ww. punktu pozostaje bez zmian. Działalność kulturalna nadal pozostaje na poziomie 7%.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez GDK przekroczą kwotę 40.000 zł, to od prowadzonej działalności trzeba będzie odprowadzać podatek VAT. Chcemy wiedzieć, czy GDK stanie się płatnikiem podatku VAT?

Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury Maria Zalewska - Gryfiński Dom Kultury już drugi rok jest płatnikiem podatku VAT, ponieważ nasze dochody przekroczyły ww. kwotę.

Radny Mieczysław Sawaryn - w jaki sposób wpływa to na dochody GDK? Czy dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przekazywane są do gminy, czy też wykorzystuje się je na własne potrzeby?

Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury Maria Zalewska - dochody przeznaczamy na własną działalność. W ubiegłym roku nasze dochody przekroczyły 70.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymującym się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/479/05 stanowi załącznik nr 27.

XVIII. Zmiana Uchwały Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymującym się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/480/05 stanowi załącznik nr 28.

XIX. Utworzenie obwodów głosowania w zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno - opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymującym się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno - opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/481/05 stanowi załącznik nr 29.

XX. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymującym się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/482/05 stanowi załącznik nr 30.

Ad.XXI. Zmiana Uchwały Nr XXIX/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Marek Sanecki - w imieniu członka Rady ds. Sportu oraz własnym proponuję, aby a § 2 projektu uchwały wprowadzić pkt. 4 o brzmieniu "zdobyli punkty w ramach rywalizacji sportu dzieci i młodzieży". Ww. punkt mówi o tym, kto jest uprawniony do otrzymania nagrody od Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Uważam, że powstała luka dotycząca zawodników z młodszych grup wiekowych, głównie młodzików i juniorów, którzy nie mieliby prawa do otrzymania nagrody od Burmistrza. W grupie wiekowej młodzików nie są organizowane zawody o randze Mistrzostw Polski i mało kiedy zawody międzynarodowe. Punkty w rywalizacji sportu dzieci i młodzieży są bardzo ważne dla gminy, ponieważ według nich prowadzi się różnego rodzaju rankingi dla klubów, gmin i powiatów. Proszę o uwzględnienie mojego wniosku.

Radny Jan Kozłowski - jestem przeciwny wnioskowi. Uchwała dotyczy wynagradzania za osiągnięcia sportowe klubów, itd. Jeżeli chodzi o wyróżnienie uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, to regulują to przepisy ustawy. Nie można doprowadzić do tego, że na każdym szczeblu nagradzane będą osoby, które zdobyły punkt. Rada Sportu nie omawiała tego tematu. Uważam, że propozycja jednego członka Rady Sportu o wprowadzeniu takiego zapisu jest nieuczciwa i niestosowna.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - na ostatnim spotkaniu Rady Sportu przyjęliśmy jedną z dwóch możliwych nagradzania uczniów. Przepisy pozwalają na przyznawanie nagród w formie stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty, albo w formie nagród na podstawie ustawy o kulturze fizycznej. Wybraliśmy wersję jak dla osób dorosłych i dla starszej młodzieży dlatego, aby ujednolicić zasady. W przedstawionym Radzie projekcie uchwały skreślamy treść § 8, który odsyłał do ustawy o systemie oświaty. Gdyby Rada pozytywnie odniosła się do zapisu zaproponowanego przez radnego, to należałoby wskazać wysokość nagrody.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - zapis mówiący o tym, że na Mistrzostwach Polski nagradzane są osoby, które zajęły od I do VIII miejsca jest wystarczający. Nie ma ograniczenia, czy jest to senior, czy junior. Jestem przeciwny dawaniu młodzikom pieniędzy, wystarczy przyznanie im nagród rzeczowych. Klub może sam wręczyć nagrodę za to, że ktoś zdobył punkt za XXIV miejsce.

Radny Marek Sanecki - radny Jan Kozłowski mówi, że Rada Sportu nie omawiała sprawy, o której mówiłem we wniosku, wobec powyższego zgłaszam ten wniosek jako własny. Pan Burmistrz nagradza sportowców, którzy uzyskali tytuł najwszechstronniejszego sportowca szkoły. Poziom sportowy tych zawodników jest stosunkowo mniejszy niż zawodników, którzy uzyskują punkty w rywalizacji sportu dzieci i młodzieży, a o to powinniśmy zabiegać. Z projektu uchwały wynika, że tacy zawodnicy nie mają szansy na nagrodę Burmistrza, a może Burmistrz nie chce nagradzać młodych zawodników.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - proponuję, aby radny przedyskutował swój wniosek na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, ustalił propozycje zmiany, a na następnej sesji wprowadzimy zmianę do uchwały. Czy takie rozwiązanie możliwe jest do przyjęcia przez radnego?

Radny Marek Sanecki - tak, jest możliwe.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - zawodników nagradzanych przez p. Burmistrza można dołączyć do zawodników nagradzanych podczas gali laureatów. Bardzo ładna gala laureatów odbyła się w Gimnazjum.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - to nie Burmistrz nagradza najwszechstronniejszych sportowców szkoły, tylko Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, który robi to zgodnie ze swoim regulaminem.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymującym się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/483/05 stanowi załącznik nr 31.

Ad.XXII. Zmiany w budżecie gminy.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - radni na posiedzeniach Komisji otrzymali nową wersje pierwszej strony uzasadnienia oraz nową wersja załącznika nr 2 do projektu uchwały.

Radna Magdalena Chmura Nycz - w uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapis "80.000 zł - z uwagi na modernizacje kotłowni i instalacji CO budynku biblioteki w Wełtyniu w latach ubiegłych, należy zabezpieczyć budynek przed nadmierną stratą ciepła poprzez nieszczelne okna: wymiana stolarki okiennej obniży koszty ogrzewania o ok. 15-20%". Dlaczego na ten cel przeznacza się tak dużą kwotę? Przecież wymiana jednego okna nie kosztuje 1.000 zł, a nawet gdyby kosztowała, to w tym budynku nie ma 80 okien. Z projektu uchwały wynika również, że na remont kuchni w przedszkolu przeznacza się 40.000 zł, a na remont dachu i schodów zewnętrznych w Przedszkolu Nr 2 5.000 zł. Przedstawione kwoty są nierealne biorąc pod uwagę remont dachu i remont kuchni. Może jest to pomyłka?
Bardzo dużym problemem w naszej gminie jest brak mieszkań, a w projekcie uchwały proponuje się zmniejszyć środki finansowe przeznaczone wcześniej na uzbrojenie terenów oraz adaptację budynków po sanatorium w Nowym Czarnowie o kwotę 700.000 zł. Do tej pory nie powołano jeszcze Komisji Mieszkaniowej. Osoby, które przychodzą w sprawie mieszkań informuje się, że we wrześniu br. będą mieszkania w Nowym Czarnowie. Dlaczego teraz wycofuje się ww. kwotę?

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę o informację, skąd będą pochodziły środki finansowe, o rozdziale których dyskutujemy? Dlaczego przyjmujemy do realizacji zadania, które należą do powiatu, a nie wykonujemy w pierwszej kolejności zadań, które należą do obowiązków gminy? Na terenie miasta jest sporo chodników, które w pierwszej kolejności należy naprawić. Wielokrotnie na sesjach zgłaszano interpelacje o potrzebie naprawy wjazdu na parking przy sklepie "Kokos". Do dnia dzisiejszego nie wykonano zadania. Czy gmina podjęła działania w tej sprawie? Czy nałożono mandat na właściciela drogi za stwarzanie zagrożenia na drodze publicznej? W bardzo złym stanie jest droga w kierunku cmentarza w Chwarstnicy. Na osiedlu domków rodzinnych na Górnym Tarasie w Gryfinie w latach 90 -tych ułożono chodniki z płytek, które rozlasowały się. Dlaczego nie wykonujemy swoich zadań, tylko zaspakajamy żądania określonych grup. Szczególnie chodzi mi o realizację zadań związanych z obowiązkami powiatu. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej otrzymaliśmy informację, że wykonanie parkingu przy ogródkach działkowych będzie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe, a przecież jest to ich zadanie. W dniu dzisiejszym p. Starosta powiedziała, że nie będzie dotować budowy parkingu.

Radny Marek Sanecki - wydaje mi się, że na niektóre zadania przeznacza się zbyt duże kwoty. Takim przykładem jest przeznaczenie 85.000 zł na wymianę instalacji i przyłączy elektrycznych zgodnie z protokołem pokontrolnym, 70.000 zł na białkowanie i malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej, w tym 15.000 zł w Daleszewie. Być może to zadanie powinno tyle kosztować, ale uważam, że należało napisać jakiej wielkości są pomieszczenia. Wielokrotnie prosiliśmy, aby uzasadnienia były bardziej szczegółowe. W następnej pozycji przeznacza się 30.000 zł na remont pomieszczeń, a w szczególności naprawę podłogi w Borzmiu. Jaki jest zakres tego remontu?

Radny Czesław Kapusta - chcę powiedzieć, że przez cały zimowy sezon budynek po szkole w Wełtyniu nie był ogrzewany. Kwota 85.000 zł nie jest przeznaczona tylko na wymianę okien, ale również na modernizację kotłowni.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie wiemy jaką cenę wynegocjujemy w przetargu na wymianę wszystkich okien w budynku w Wełtyniu. Może uda się nam jeszcze ocieplić budynek przynajmniej samym styropianem. Wykonanie stolarki może kosztować drożej, ponieważ jej część jest nietypowa. Wykonano już kosztorys na remont kuchni w przedszkolu. Zakres prac jest bardzo duży. Między innymi wymieniona będzie cała instalacja elektryczna, ponieważ takie jest zalecenie sanepidu. Dlatego też zaplanowano na ten cel kwotę 40.000 zł. Jeżeli chodzi o budynki w Nowym Czarnowo, to na następnej sesji przedstawimy radnym dwie ekspertyzy. Jedna będzie dotyczyła kosztu remontu obiektów, a druga wyburzenia starych i wybudowania w tym miejscu nowych jednopiętrowych budynków. Komisje Rady na swoich posiedzeniach zapoznają się ze sprawą i przedyskutują ją, a Rada podejmie decyzję w tej sprawie. W projekcie uchwały proponuje się zdjęcie kwoty w wysokości 700.000 zł, ponieważ w tym roku nie można rozpocząć inwestycji przy ul. Reymonta w Gryfinie. Jeżeli dojdzie do rozpoczęcia inwestycji, to dopiero pod koniec roku. Uzasadnienia do projektów uchwał są dobre, a wszystkie wątpliwości były omawiane na posiedzeniach Komisji Rady. Jeżeli chodzi o zasiedlania mieszkań w Nowym Czarnowie, to mówiłem, że będzie to możliwe od września przyszłego roku. Nigdy nikomu nie obiecywałem, że będzie to we wrześniu tego roku. W tym roku będziemy starali się wykonać dokumentację na remont drogi do cmentarza w Chwarstnicy, a w przyszłym roku przystąpimy do realizacji zadania. Obecnie wspólnie ze Starostwem Powiatowym wykonujemy inwestycję przy ulicy Mieszka I. Podpisaliśmy umowę, że każda ze stron pokryje 50% należności zadania. Jeżeli chodzi o wykonanie parkingu przy działkach, to ww. teren jest własnością gminy. Podejmujemy wspólne działania z Dyrekcją Dróg Wojewódzkich w sprawie zakończenia budowy chodnika w Chlebowie. Zabiegamy o to, aby jeszcze w tym roku wybudowano chodnik w Krzypnicy.

p.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - ww. kwota dotyczy rozpoczęcia prac inwestycyjnych na ulicach: Jana Pawła II, Władysława Reymonta oraz prac związanych z zagospodarowaniem obiektów w Nowym Czarnowie. Jeżeli chodzi o prace elektryczne, to w związku z zaleceniami pokontrolnymi sanepidu wykonano na nie kosztorys. Różne są zakresy prac związane z instalacją elektryczną. W przedszkolach przewidziano mały zakres tych prac. Przeprowadziliśmy już dwa przetargi na wykonanie instalacji elektrycznej w szkołach w Gardnie i Radziszewie. W świetlicy wiejskiej w Daleszewie należy wymienić wewnętrzną oraz zewnętrzną instalację elektryczną.

Radny Zdzisław Kmieciak - podzielam opinię, że wszystkie zadania, które znalazły się w przedstawionym projekcie uchwały należy wykonać. Czy istnieje możliwość prowadzenia bieżącej naprawy chodników bez planowania dużych inwestycji? Uważam, że niektóre chodniki w mieście można remontować na bieżąco, bez ogłaszania przetargów.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gminnych chodników w mieście jest mało. Większość z nich należy do spółdzielni mieszkaniowych, powiatu, dróg krajowych. Praktycznie gmina ma jeszcze do naprawy chodniki w rejonie ulicy Ogrodowej. W tym roku chcemy wyremontować drogę wzdłuż stadionu przy ulicy Sportowej w Gryfinie. W pierwszej kolejności przeprowadzone będą przetargi. Mam nadzieję, że z każdego przetargu zostaną pieniądze, które przeznaczymy na wymianę uszkodzonych płytek chodnikowych. Remontowana będzie również droga przy ulicy Przemysłowej w Gryfinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łużycką do flaczkarni. Elektrownia Dolna Odra przeznaczyła na ten cel 700.000 zł, Spółka KE Dolna Odra 100.000 zł, 50.000 zł Flegiel Tekstil. Koszt całego zadania wyniesie 2.600.000 zł.

Radny Zdzisław Kmieciak - w projekcie uchwały jest zapis, że przeznacza się środki finansowe na modernizację lokali w Nowym Czarnowie i w Wełtyniu. Z tego co wiem, to budynek w Wełtyniu nie nadaje się na adaptację. Czy są tam jeszcze inne obiekty?

p.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - w Wełtyniu trwa rozbiórka budynku i na ten cel zabezpieczono środki finansowe.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie nawołuję do wojny pomiędzy Burmistrzem, a pozostałymi właścicielami dróg. Proszę jednak o rozważenie możliwości przeprowadzenia z nimi rozmów dyscyplinujących.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - lepszy skutek będzie, jeżeli uświadomimy naszym mieszkańcom, że w przypadku uszkodzenia samochodu można domagać się odszkodowania od właściciela drogi. Po wykonaniu remontu drogi przez Radziszewo, Daleszewo, Czepino Dyrekcja Dróg Krajowych uprzedziła się do naszej gminy. Obecnie bardzo trudno jest z nimi rozmawiać. Wystąpiłem z prośbą o wykonanie remontu chodnika, przynajmniej po jednej stronie ul. Łużyckiej. Odpowiedziano mi, że nie ma na to pieniędzy, a w Mieszkowicach budują rondo za 5,5 mln zł. Dyrektor Dróg Krajowych powiedział do mnie, że nic nie robią w Gryfinie, ponieważ nie umieliśmy ładnie podziękować za wykonaną drogę i nie zaprosiliśmy p. Suwary. Osobiście, że Dyrekcja Dróg Krajowych traktuje nas gorzej od pozostałych gmin w naszym powiecie.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymującym się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/484/05 stanowi załącznik nr 32.

Ad.XXIII. Zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymującym się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVII/485/05 stanowi załącznik nr 33.

Ad.XXIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzieli Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Ad.792/XXXVII/05 - od 8 sierpnia br. rusza regularne połączenie autobusowe na trasie Schwedt - Gryfino - Szczecin. W ciągu dnia przewidziane są cztery kursy autobusowe w obie strony. Będę rozmawiał z Burmistrzem Schwedt o przygotowaniu wspólnego wniosku w sprawie umożliwienia przejazdu przez przejście graniczne Gryfino - Mescherin samochodom z zamontowaną kratką.

Ad.793/XXXVII/05 - zorientuję się w sprawie i podejmę odpowiednie działania.

Ad.794/XXXVII/05 - w zmianach do budżetu gminy na 2005 rok zabezpieczyliśmy dodatkowo 100.000 zł,- na punkty świetlne. Wykonaliśmy przegląd oświetlenia w gminie i wiemy jaki jest aktualny stan. Zastanowimy się, w których miejscach istnieje potrzeba zamontowania oświetlenia. Będziemy starali się wykonać to zadanie sprawiedliwie.

Ad.795/XXXVII/05 - porozmawiam z Przewodniczącym Rady Nadzorczej PEC w sprawie bezpłatnego przejęcia pomieszczeń po kotłowni w Gardnie.

Ad.796/XXXVII/05

Ad.797/XXXVII/05

Ad.798/XXXVII/05 - na dzisiejszej sesji dokonaliśmy podziału nadwyżki budżetowej. Nie rozdzieliliśmy jeszcze całej nadwyżki, ponieważ nie wiemy jak będzie wyglądała sprawa związana z wypłatą przez gminę alimentów. Nie chcemy zaciągać na ten cel kredytu.

Ad.799/XXXVII/05

Ad.800/XXXVII/05 - jeżeli chodzi o "baraki" przy ulicy Orląt Lwowskich w Gryfinie, to jest już dokumentacja na nadbudowę budynków. Pozwolenie na budowę ważne jest dwa lata, a dokumentacja nie starzeje się. Wspólnie z Radą podejmiemy decyzję, co należy zrobić. Czy wykonać nadbudowę budynku, czy przeprowadzić remont? Jeżeli zdecydujemy, że budynek należy wyremontować, to wcześniej należy wysiedlić z niego mieszkańców. Może lepiej będzie przydzielić mieszkańcom inne lokale, a teren ten sprzedać jako działki budowlane. Radną Magdalenę Chmurę - Nycz poinformuję na piśmie ile kosztowała dokumentacja na nadbudowę. Jeżeli przecieka dach, na pewno zostanie naprawiony. W przyszłym tygodniu pójdę na miejsce i zobaczę jak wygląda sprawa.

Ad.801/XXXVII/05 - w sprawie działki nr 167, przy ul 1 Maja w Gryfinie doszło do ugody ze Starostwem Powiatowym. Uważam, że propozycja podziału ww. działki jest logiczna. W najbliższym czasie sprawa zostanie załatwiona.

Ad.802/XXXVII/05 - mamy już dokumentację na wykonanie jednej toalety. Jest ona połączona z budową garaży przy ul. Kolejowej w Gryfinie, przy placu zabaw. Będziemy starali się umieścić toaletę na Placu Księcia Barnima I w Gryfinie podczas kompleksowego zagospodarowania tego terenu. Obecnie do godz. 2200 można korzystać z toalety mieszczącej się w lokalu p. Ekiert. Toaleta udostępniana jest dla wszystkich. Mamy na tę okoliczność pisemne uzgodnienie.

Ad.803/XXXVII/05

Ad.804/XXXVII/05

Ad.805/XXXVII/05

Ad.806/XXXVII/05

Ad.807/XXXVII/05 - na drugi dzień po pożarze w Czepinie omówiono akcję ratunkową w obecności Komendanta Straży Pożarnej p. Tessara, Prezesa PUK p. Muchy. Na złą akcje ratunkową złożyło się wiele przyczyn. Jedną z nich był brak wody w hydrantach. Straż Pożarna zapomniała, że w Czepinie oraz Daleszewie są zbiorniki p. pożarowe, przy zakopywaniu których brał udział Komendant Straży Pożarnej p. Tessar oraz nieżyjąca już p. Marzena Czachur. Przy gaszeniu pożaru popełniono szereg błędów. Nie może być również tak, że odłącza się prąd dla całego miasta i nie powiadamia o tym PUK. Gdyby zawiadomiono PUK, to włączono by agregat prądotwórczy. Każde nasze ujęcie wodne posiada taki agregat. Zaleciłem wykonanie przeglądu wszystkich hydrantów. W miejscach strategicznych nastąpi wymiana hydrantów na nowe.

Ad.808/XXXVII/05

Ad.809/XXXVII/05 - obecnie jezioro Wełtyńskie jest w dzierżawie. Należy jednak zastanowić się, czy gmina nie powinna wziąć udziału w następnym przetargu? Gmina mogłaby stworzyć tam dobre warunki dla wędkarzy.

Ad.810/XXXVII/05

Ad.811/XXXVII/05

Ad.812/XXXVII/05   Ad.812/XXXVII/05

Ad.813/XXXVII/05

Ad.814/XXXVII/05

Ad.815/XXXVII/05

Ad.XXV. Wolne wnioski i informacje.

Radny Zenon Trzepacz - zostałem odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady i dlatego z dniem dzisiejszym składam rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - załącznik nr 34.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - członkostwo w Radzie Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino nie ma związku z funkcją Przewodniczącego Rady.

Radny Zenon Trzepacz - uważam, że nowy Przewodniczący Rady powinien mieć możliwość wykazania się i dlatego składam rezygnację.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz poinformował, że:

 1. Na początku czerwca radny Zenon Trzepacz wraz z Burmistrzem Eugeniuszem Kudukiem uczestniczyli w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w spotkaniu z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim podsumowującym 15-lecie samorządu terytorialnego,
 2. Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka budynku przy ul.1 Maja", wypracowała protokół pokontrolny. Burmistrz zgodnie z postanowieniami Statutu w ciągu 14 dni ma prawo ustosunkować się do treści protokołu i stawianych w nim zarzutów. Po tym czasie oba dokumenty zostaną przedstawione Radzie,
 3. Następna sesja odbędzie się 28 lipca br. W miesiącu sierpniu przewidziana jest przerwa w obradach Rady Miejskiej.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad /I wersja/ - załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - Załącznik nr 5.,
 6. Wniosek 11 radnych o zmianę porządku obrad sesji - załącznik nr 6,
 7. Porządek obrad sesji / II wersja/ - załącznik nr 6a,
 8. Protokół Komisji Skrutacyjnej - załącznik nr 7,
 9. Karty z głosowania - załącznik nr 8,
 10. UCHWAŁA NR XXXVII/469/05 - załącznik nr 9,
 11. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie - załącznik nr 10,
 12. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 11,
 13. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - załącznik nr 12,
 14. Informacja Komendanta Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2004 - załącznik nr 13,
 15. Wniosek Klubu Radnych PO PiS - załącznik nr 14,
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/391/04 w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - załącznik nr 15,
 17. UCHWAŁA NR XXXVII/470/05 - załącznik nr 16,
 18. Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały - załącznik nr 17,
 19. Dodatkowe informacje do projektu uchwały - załącznik nr 17a,
 20. UCHWAŁA NR XXXVII/471/05 - załącznik nr 18,
 21. Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały - załącznik nr 19,
 22. UCHWAŁA NR XXXVII/472/05 - załącznik nr 20,
 23. UCHWAŁA NR XXXVII/473/05 - załącznik nr 21,
 24. UCHWAŁA NR XXXVII/474/05 - załącznik nr 22,
 25. UCHWAŁA NR XXXVII/475/05 - załącznik nr 23,
 26. UCHWAŁA NR XXXVII/476/05 - załącznik nr 24,
 27. UCHWAŁA NR XXXVII/477/05 - załącznik nr 25,
 28. UCHWAŁA NR XXXVII/478/05 - załącznik nr 26,
 29. UCHWAŁA NR XXXVII/479/05 - załącznik nr 27,
 30. UCHWAŁA NR XXXVII/480/05 - załącznik nr 28,
 31. UCHWAŁA NR XXXVII/481/05 - załącznik nr 29,
 32. UCHWAŁA NR XXXVII/482/05 - załącznik nr 30,
 33. UCHWAŁA NR XXXVII/483/05 - załącznik nr 31,
 34. UCHWAŁA NR XXXVII/484/05 - załącznik nr 32,
 35. UCHWAŁA NR XXXVII/485/05 - załącznik nr 33,
 36. Rezygnacja radnego Zenona Trzepacza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - załącznik nr 34.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Szabałkin

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

Protokółowała
inspektor Czesława Juszkiewicz

Lista załączników:
 Ad.812/XXXVII/05 [74533 bajtów]
Ad.796/XXXVII/05 [111419 bajtów]
Ad.797/XXXVII/05 [124632 bajtów]
Ad.799/XXXVII/05 [111409 bajtów]
Ad.803/XXXVII/05 [111505 bajtów]
Ad.804/XXXVII/05 [137256 bajtów]
Ad.805/XXXVII/05 [110281 bajtów]
Ad.808/XXXVII/05 [20480 bajtów]
Ad.810/XXXVII/05 [117840 bajtów]
Ad.811/XXXVII/05 [110388 bajtów]
Ad.812/XXXVII/05 [150465 bajtów]
Ad.813/XXXVII/05 [128194 bajtów]
Ad.814/XXXVII/05 [112696 bajtów]
Ad.815/XXXVII/05 [109614 bajtów]
załącznik nr 1 [204436 bajtów]