Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na  XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu  28 lipca  2005r.


Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Antoni Rak
817/XXXVIII/05
- wiosną tego roku odbyła się narada z zarządcami dróg, na której zgłosiłem konieczność zamontowania barierek przy przejściach dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej - Wojska Polskiego. Barierki zamontowano tylko częściowo. Zamontowanie barierek jest konieczne z uwagi na bezpieczeństwa dzieci oraz osób dorosłych, ponieważ ruch samochodowy na tych ulicach jest bardzo duży.
Ponadto należy pomalować zamontowane barierki.

818/XXXVIII/05 - podczas większych opadów deszczu zalewana jest ul. Sprzymierzonych w Gryfinie, gdzie obniżony jest chodnik.

819/XXXVIII/05 - nie zostały obniżone krawężniki dla osób niepełnosprawnych.

820/XXXVIII/05 - pod wiaduktem na ul. Grunwaldzkiej studzienki są tak obniżone, że podczas opadów deszczu tworzy się wielka kałuża. Przejeżdżające samochody rozbryzgują wodę z kałuży na przechodniów.

821/XXXVIII/05 - ul. Wojska Polskiego od wiaduktu w górę jest tak pofałdowana, że samochody jadą slalomem. PUK wykonał naprawę tylko w miejscu, gdzie zarwała się studzienka i tam nawierzchnia ulicy wygląda dobrze.

822/XXXVIII/05 - u zbiegu ulic Hugo Kołłątaja - Wojska Polskiego do tej pory nie zamontowano lustra i może tam dojść do wypadku.

823/XXXVIII/05 - w przejściu podziemnym łączącym Stare Miasto z Górnym Tarasem jest bardzo brzydko, wulgarne napisy i rysunki na ścianach powinny zostać zamalowane. Przedstawiciel DOKP obiecywał zająć się sprawą ale do tej pory nic nie zostało zrobione. Rozpoczęto zdejmowanie eternitu z zadaszenia peronów, ale prace nie zostały skończone.

824/XXXVIII/05 - schody prowadzące na Górny Taras miały zostać wyremontowane już w ramach prac przed obchodami 750-lecia. Powinna zostać wymieniona zmurszała drewniana obudowa poręczy i miały być zamalowane rysunki oraz napisy. Do tej pory nic nie zrobiono.

825/XXXVIII/05 - Gmina nie może się porozumieć ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Regalica" oraz"Taras Północ" w sprawie ryneczku na Górnym Tarasie. Sprzedawcy handlują w miejscu, w którym nie powinni tego robić. Należałoby udostępnić im plac na "Kwadracie", "Prostokącie" lub za sklepem Netto, gdzie miał być utworzony ryneczek.

826/XXXVIII/05 - na Górnym Tarasie brakuje miejsc parkingowych, samochody stają obecnie wszędzie, nawet na trawnikach. Samochodów przybywa, a warunki związane z parkowaniem są coraz gorsze. Nawet znaki drogowe ograniczające czas postoju nie są przestrzegane.

827/XXXVIII/05 - część mieszkaniowa budynku po byłym hotelu "Pod platanem" została przejęta przez GTBS, a część parteru do tej pory nie jest wykorzystana. W Gryfinie nie ma hotelu, nie ma gastronomii. W wolnych pomieszczeniach  można zrobić pokoje gościnne oraz otworzyć gastronomię.

Radny Jan Kozłowski
828/XXXVIII/05
- na budowę drugiej części chodnika w Chlebowie przy współudziale Wojewódzkiego Zarządu Dróg przeznaczono z budżetu gminy 50.000 zł. Chciałbym zapytać, kiedy wykonawcy przystąpią do robót?

829/XXXVIII/05 - podczas ustnych uzgodnień Dyrektor Zarządu Dróg Krajowych w zamian za rezygnację budowy chodnika przy ul. Flisaczej w Gryfinie zadeklarował, że wykonany zostanie chodnik w Krzypnicy. Chciałbym dowiedzieć się czy prowadzone są w tej sprawie rozmowy?

Radny Mieczysław Sawaryn
830/XXXVIII/05
- w urzędach zauważyłem reklamę, która reklamuje Powiat Gryfiński i firmy działające na terenie Powiatu. Jedna z reklam reklamuje klub nocny "Lola". Moim zdaniem nosi to znamię szerzenia pornografii lub nakłaniania do nierządu. Takie reklamy widziałem w gryfińskich urzędach, m. in. w Urzędzie Miasta i Gminy. Chciałbym wiedzieć, kto wydał taki reklamowy plakat? Najprawdopodobniej zrobił to Powiat Gryfiński, ponieważ na plakacie jest mapa Powiatu i adres internetowy. Jeśli Powiat reklamuje działalność klubu nocnego "Lola" to boję się, że nasze miasto w niedługim czasie upadnie. Apeluję do urzędników w gminie Gryfino o zdjęcie tych reklam lub zakrycie, ponieważ nie przystoi to urzędom państwowym.

831/XXXVIII/05 - Burmistrz ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest wsparcie wykonania zadaniem własnego gminy jakim jest prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo-wychowawczych) w miejscowościach Gryfino, Gardno, Drzenin, Radziszewo i Sobiemyśl. Kwota przeznaczona na zadanie wynosi 78.000 zł. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 lipca br. Na podstawie tego rozstrzygnięcia działalność prowadzona będzie przez 12 miesięcy, tj. do 30 lipca 2006 r. Chciałbym zapytać, dlaczego ogłoszenie  o konkursie ukazało się dopiero 20 lipca i 27 lipca? Na złożenie ofert było tylko ok. 10 dni. Wydaje mi się, że tak poważne sprawach należy nagłaśniać i szukać najlepszych rozwiązań. Nie ma szans aby w 10 dni sporządzić porządną ofertę.

832/XXXVIII/05 - na rurociągu kanalizacyjnym z Radziszewa do Gryfina wybudowanym  w latach 1999 - 2000 wystąpiły nieszczelności. Okres gwarancyjny na to zadanie już wygasł. Wykonano następny odcinek kanalizacji za kilka milionów euro. Gwarancja na to zadanie kończy się w lutym lub marcu 2006 r., Zanim mieszkańcy tego rejonu podłączą swoje posesje do sieci kanalizacyjnej minie kilka miesięcy. Praktycznie w okresie gwarancyjnym sieć kanalizacyjna nie będzie pracowała w pełni swoich możliwości. Kto poniesie koszt usunięcia usterek, które mogą się po tym terminie pojawić i dlaczego miasto nie zagwarantowało sobie dłuższego okresu gwarancji, odpowiadającego możliwościom eksploatacji tego rurociągu?

Radny Marek Sanecki
833/XXXVIII/05
- jedna z mieszkanek Gryfina zgłaszała nieprawidłowości w Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego i w związku z tym została przeprowadzona kontrola. Chciałbym zapytać, jakie są wyniki kontroli w GTBS w zakresie gospodarki finansowej i inwestycyjnej?

Radny Zenon Trzepacz
834/XXXVIII/05
- nawiązując do interpelacji radnego Sawaryna dotyczącej nieszczelnej kanalizacji chciałbym dowiedzieć się, kto nadzorował przeprowadzenie próby szczelności ww. kanalizacji? Proszę o podanie imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej.

835/XXXVIII/05 -w miejscowościach Czepino, Żabnica i Nowe Brynki bardzo często  w czasie opadów deszczu nie ma prądu. Wcześniej w tej sprawie interpelował radny Zdzisław Kmieciak. Mieszkańcy proszą, aby Zakład Energetyczny udzielił odpowiedzi na piśmie, z jakiego powodu występuje przerwa w dostawie prądu do tych miejscowości?

836/XXXVIII/05 - mieszkańcy miejscowości od Gryfina do Radziszewa zgłaszają wspólny wniosek, aby wystąpić o dokonanie pomiaru hałasu i zanieczyszczeń w miejscowościach przy drodze krajowej nr 31. Taki pomiar ostatnio wykonano 10 lat temu. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jaka jest sytuacja obecnie.

837/XXXVIII/05 - na drodze wojewódzkiej, przy ul. Ogrodowej w Radziszewie miał być wybudowany chodnik w ramach wspólnej realizacji zadania jakim jest budowa chodnika w Chlebowie. Chciałbym dowiedzieć się na jakim etapie są prace związane z budową tego chodnika?

Radna Krystyna Gazdecka
838/XXXVIII/05
- tradycyjnie interpeluję w sprawie zagospodarowania terenu w rejonie ulic Słowiańska, Targowa i Flisacza. W roku 2002 r. interpelowałam w tej sprawie pytając o stan drogi przy wjeździe do stacji paliw, progi spowalniające  i chodnik na ul. Słowiańskiej, utworzenie miejsc parkingowych - wskazałam nawet miejsca na terenie i obok postoju taksówek bagażowych, ciągi piesze  z ul. Flisaczej w kierunku Słowiańskiej, przedłużenie istniejących schodów i zagospodarowanie całego tego placu. W odpowiedzi z 23 stycznia 2003 r. Powiatowy Zarząd Dróg poinformował mnie, że nie są montowane progi spowalniające na drogach powiatowych. Brak środków na remont ulicy Słowiańskiej podyktowany jest tym, że jest to droga śródmiejska. Pismem  z dnia 10 marca 2004 r. udzielono mi odpowiedzi w sprawie miejsc parkingowych, że możliwe jest jedynie wyrównanie i utwardzenie tłuczniem lub żużlem wnioskowanego miejsca jako terenu postojowego, zostanie to wykonanie w roku bieżącym, a już w czerwcu dostałam kolejne pismo, w którym zostałam poinformowana, że obecnie nie jest możliwe wykonanie prac remontowych z zakresu drogowego z powodu braku wolnych środków finansowych na ten cel. Złożyłam zatem wniosek do budżetu gminy na 2005 r. ale nie został ujęty. W maju 2004 moją interpelację poparł Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica p. Jacek Warda, podnosząc temat placu zabaw dla dzieci przy ul. Słowiańskiej. Ponieważ teren między pierwszym a drugim wieżowcem jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, zobowiązano się do wspólnej realizacji tego zadania. Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie realizowany plac zabaw. Chciałam zapytać, kiedy ? W 2003 r. dostałam pismo, że teren, o którym mowa, jest w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod usługi komercyjne, bo jest to teren atrakcyjnie położony, w centrum miasta, może stać się przedmiotem zainteresowania inwestorów. Proszę o informację, co zostało zrobione w tym zakresie? Czy są chętni inwestorzy? Czy w budżecie gminy na 2006 r. planuje się środki finansowe na wykonanie tych zadań?

Radny Czesław Kapusta
839/XXXVIII/05
- na jakim etapie są prace związane z planowanym zadaniem inwestycyjnym "budowa kanalizacji w miejscowościach Wełtyń i Wirów"?

840/XXXVIII/05 - proszę o informację na temat postępu prac przy budowie boiska sportowego  w Chlebowie.

841/XXXVIII/05 - proszę o wykoszenie terenu wokół basenu przeciwpożarowego w miejscowości Gardno.

Radny Józef Gutkowski
842/XXXVIII/05
- zgłosili się do mnie mieszkańcy ul. Reymonta z zapytaniem, dlaczego inwestuje się środki finansowe w budowę boisk, a nie inwestuje się w budowę instalacji sanitarnej? Kiedy będzie uzbrojona ul. Reymonta w instalację sanitarną?

Radny Janusz Skrzypiński
843/XXXVIII/05
- proszę o wykoszenie poboczy przy wszystkich drogach - powiatowych  i wojewódzkich.

844/XXXVIII/05 - proszę o dokonanie przeglądu i naprawienie usterek na schodach łączących Stare Miasto i Górny Taras.

845/XXXVIII/05 - proszę o wystąpienie z zapytaniem do PKN ORLEN, kiedy będzie remontowana stacja paliw w centrum miasta.

Radny Zenon Trzepacz
846/XXXVIII/05
- sołtys sołectwa Pniewo wraz z mieszkańcami Pniewa i Żórawek chciałby uzyskać informację, dlaczego realizacja gazyfikacji w tych miejscowościach jest tak długo odwlekana?

Radny Zdzisław Kmieciak
847/XXXVIII/05
- dwie różne firmy wykonały próbną regulację wysokości studzienek na drodze nr 31. Jedna firma wykonywała to zadanie w Daleszewie i Radziszewie, a druga w Czepinie. Firma wykonująca zadanie na drodze w Czepinie zrobiła to bardzo dobrze. Czy prowadzone są rozmowy i czy została wybrana firma, która będzie regulowała wysokość pozostałych studzienek, ponieważ są w fatalnym stanie?

848/XXXVIII/05 - prawie co tydzień wyłączany jest prąd w Żabnicy. Czy Zakład Energetyczny mógłby udzielić informacji, dlaczego następują przerwy w dostawie prądu?

849/XXXVIII/05 - nawiązując do sprawy związanej z brakiem bazy hotelowej w Gryfinie, chciałbym dowiedzieć się, co dzieje się ze sprzedanym tzw. "białym domkiem", w którym nabywca miał uruchomić hotel? Chciałbym wiedzieć, czy powstanie tam hotel i na jakim etapie są prace związane z jego uruchomieniem?

Radny Kazimierz Płonka
850/XXXVIII/05
- Rada Sołecka sołectwa Żórawie złożyła na moje ręce pismo, w którym prosi  o informację na temat stanu realizacji przedsięwzięć na rzecz tego sołectwa, omówionych na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2004 r. i przyjętych do realizacji w 2005 roku.  Przedmiotem posiedzenia były tematy dotyczące:  rozwiązania problemu dowozu dzieci do szkoły. Dzieci obecnie dowożone są mikrobusami. Na posiedzeniu Rady Sołeckiej mieszkańcy przedstawili lepsze rozwiązania związane z dowozem dzieci do szkoły,

851/XXXVIII/05 - postawienia wiaty przystankowej w miejscu, w którym miał powstać plac zabaw. Dzieci miałyby tam dogodne dojście i mogłyby oczekiwać na dowóz do szkoły.

852/XXXVIII/05 - wyrównania i utwardzenie dróg gminnych,

853/XXXVIII/05 - zainstalowania dodatkowego oświetlenia,

854/XXXVIII/05 - wystąpienia do gminy o zmianę terenu na obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

855/XXXVIII/05 - ustawienie pojemników na odpady plastikowe,

856/XXXVIII/05 - proszę o wyjaśnienie przyczyn zaniechania budowy placu zabaw dla dzieci  w miejscowości Żórawie, mimo obietnic składanych przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych co do jego wykonania. Społeczność wsi ze swej strony wywiązała się z zobowiązania dot. przygotowania terenu pod plac zabaw. Teren został przygotowany, ale porasta trawą.

857/XXXVIII/05 - kiedy zostanie oddany parking przy ul. Asnyka na Górnym Tarasie? Mieszkańcy niecierpliwią się, ponieważ remont trwa długo trwa, a w tym rejonie brakuje miejsc parkingowych.

Radny Jan Ragan
858/XXXVIII/05
- na ul. Łużyckiej w ostatnim czasie dokonano regulacja wysokości kilku studzienek na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 1 w głąb ulicy Łużyckiej. Regulację wysokości studzienek należy wykonać na całej długości ulicy jadąc od Dolnej Odry w stronę Gryfina, ponieważ są one w złym stanie.

859/XXXVIII/05 - w związku z dużym ruchem samochodów ciężarowych TIR na ul. 9 Maja  i Pomorskiej w Gryfinie powstały duże wgłębienia. Należy sprawdzić stan drogi i usunąć usterki, bo może dojść do uszkodzenia samochodu.

860/XXXVIII/05 - czy istnieje jakaś wspólna komisja z powiatem lub z policją, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w mieście? Z chwilą wejścia do UE większość zielonych strzałek na skrzyżowaniach znikła. Na skrzyżowaniu przy Straży Pożarnej jest zielona strzałka, ale jadąc ul. Bolesława Chrobrego, przy skręcie w prawo w kierunku stadionu nie jest ona wykorzystana. Dawna zatoczka autobusowa, obecnie zablokowana, mogłaby spełniać funkcję drogi dojazdowej w dół ulicy Adama Rapackiego do stadionu. Wystarczy oznakować ją strzałką, że jest to dojazd do stadionu.

861/XXXVIII/05 - na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i Kołłątaja jest zielona strzałka oraz ustawiony jest znak zakazu skrętu w prawo. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w tym miejscu nie można skręcać w prawo?

862/XXXVIII/05 - część prawej strony drogi jednokierunkowej, przy ul. Niepodległości  w Gryfinie wykorzystywana jest jako parking. Parking jest aż do przejścia dla pieszych na styku z ul. 1 Maja. Piesi przechodzący na drugą stronę ulicy są niewidoczni dla kierowców zbliżających się do przejścia. W tym miejscu powinno być szerokie, co najmniej 5 metrowe oznakowanie pasów dla pieszych. Chodzi o to, aby kierowcy widzieli, czy ktoś jest na przejściu. Jeszcze nie doszło tam do wypadku, ale zdarzają się bardzo groźne sytuacje.

Rana Magdalena Chmura-Nycz
863/XXXVIII/05
- nie dziwię się, że sołtys i Rada Sołecka nie dostają odpowiedzi na zgłaszane zapytania, ponieważ radni również mają problem z dostępem do informacji. Nie mówię o urzędnikach, tylko o Panach Burmistrzach. W dzień poprzedzający sesję, przed posiedzeniem klubu radnych SLD-PLD, złożyłam wniosek zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej o umowy podpisane z firmą Masters, specyfikację przetargową, umowę podpisaną  z MENiS. Dostałam odpowiedź od urzędnika, że zostanie to przygotowane po złożeniu parafki na wniosku przez Pana Burmistrza. Pan Burmistrz powiedział, że zgodnie z procedurą za 2 tygodnie dostanę odpowiedź w tej sprawie. Są to materiały, które były nam potrzebne na dzisiejszą sesję. Apeluję do Pana Burmistrza aby wydawał decyzje administracyjne w ustawowym czasie. Wszyscy wiemy co dzieje się w niektórych sprawach w naszym urzędzie. Złożyłam wniosek zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej  w sprawie montażu instalacji elektrycznych w obiektach, na których prowadzone są prace. Interesują mnie wszelkie informacje dotyczące tego zadania od początku kadencji.  Poprosiłam o dokumenty związane z realizacją zadania pn. budowa świetlicy w Starych Brynkach. Ponawiam prośbę o udostępnienie umowy z MENiS, umowy z firmą Masters i specyfikacji przetargowej na zadanie "budowa boiska przy Gimnazjum na Górnym Tarasie".