Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/05 z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 28 lipca 2005 r.

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1440.

W obradach sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 w sesji uczestniczyło 21 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

ppkt.2
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu  z XXXVII sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXVII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat.
Informacja stanowi załącznik nr 5.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - Komisje Rady nie wypracowały żadnych wniosków.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pragnie poinformować Radę o zakończeniu kontroli dotyczącej rozbiórki budynku przy ul. 1 Maja w Gryfinie.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę o ogłoszenie 10 - minutowej przerwy na  spotkanie się Komisji Rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin ogłosił 10 - minutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul.1 Maja 7 w Gryfinie.  Komisja uznała, że podczas trwania inwestycji doszło do potwierdzenia nieprawdy. Prawdopodobnie doszło również do zawyżenia kosztów inwestycji. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna przekazała wniosek do p. Burmistrza o powiadomienie Prokuratury Rejonowej w Gryfinie o podejrzeniu zaistnienia przestępstwa na szkodę miasta. Na przedstawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek p. Burmistrz odpowiedział, że nie widzi naruszenia interesu gminy i odmówił skierowania sprawy do Prokuratury. Komisja Rewizyjna przeanalizowała wszystkie materiały w sprawie i podtrzymała swoje stanowisko. Nie zgłosimy o przegłosowanie przez Radę wniosków, które wcześniej skierowaliśmy do p. Burmistrza. Uznaliśmy, że jako członkowie Komisji indywidualnie zgłosimy zawiadomienia do Prokuratury. Informację w ww. sprawie złożyłem na jednej z poprzednich sesji. W dalszym ciągu podtrzymujemy wszystkie podniesione tam sprawy. Jeżeli chodzi o rozbiórkę ww. budynku, to jeden z członków Komisji powiedział, że 600 ton gruzu zmieściłoby się na dziesięciu 60-cio tonowych wagonach kolejowych. Gdyby wagony ustawiono jeden na drugim, to przerosłyby swoją wielkością wyburzony budynek, który w środku był pusty, a wagony byłyby pełne. Jeżeli są pytania w tej sprawie, to służę odpowiedzią.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dziękuję służbom urzędu, które podczas mojej nieobecności spowodowanej chorobą zadziałały sprawnie przy rozbiórce tego budynku i nie doszło tam do tragedii. Wpłynęło do mnie pismo od inspektora nadzoru na tej budowie, w którym napisał, że w związku z tym, iż Komisja Rewizyjna nie bierze pod uwagę jego wyjaśnień prosi  o skierowanie sprawy związanej z rozbiórką budynku do zbadania przez ekspertów Naczelnej Organizacji Technicznej. Koszty z tym związane pokryje inspektor nadzoru. Wobec powyższego wystąpiliśmy o powołanie biegłego do zbadania ww. sprawy. Aby można było powiedzieć coś konkretnego w tej sprawie trzeba znać się na budownictwie. Dla mnie autorytetem będzie opinia ekspertów, rzeczoznawców z Politechniki Szczecińskiej.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna nie chce polemizować z opiniami biegłych. Pan Burmistrz mówi, że był na zwolnieniu lekarskim, w trakcie którego podpisał zlecenia na wykonanie rozbiórki oraz na instalację elektryczną. Jeżeli p. Burmistrz był na zwolnieniu lekarskim, to dlaczego w tym czasie podpisywał pisma? W czasie choroby nie powinien był tego robić. Uważamy, że nastąpiło potwierdzenie nieprawdy, ponieważ wykonawca otrzymał zlecenie 21.06.2004 r., a do rozliczenia przedstawił dowody dostarczenia gruzu z tej budowy na wysypisko odpadów komunalnych z okresu, kiedy jeszcze nie miał zlecenia, tj. z dnia 6.06.2004r., 9.06.2004r., 17.06.2004r., 18.06.2004r. Ww. fakt wskazuje na to, że doszło do potwierdzenia nieprawdy. Ponadto wykonawca rozliczył składowanie na wysypisku komunalnym 176 ton gruzu, a z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych otrzymaliśmy pismo, że faktycznie zapłacił za składowanie tylko 12 ton gruzu. Pan Burmistrz nie odpowiedział na ww. rozbieżności. Sprawa nie znalazła się również w ocenie, którą złożył inspektor nadzoru.  Oznacza to, że p. Burmistrz i jego służby nie wyjaśniły spraw zawartych w pytaniach Komisji Rewizyjnej. Zlecono wykonanie projektu rozbiórki budynku inspektorowi nadzoru za kwotę 1.800 zł,- netto. Inspektor nadzoru nie wykonał zleconego mu zadania. Opracował tylko opinię techniczną dotyczącą stanu budynku, a następnie został inspektorem nadzoru nad rozbiórką budynku. Nie ma żadnych informacji, że gmina zmieniła zlecenie, że zapytała o cenę przeprowadzenia nadzoru budowlanego. Inspektor nadzoru przedstawił rachunek za prowadzenie faktury VAT, za sporządzenie kosztorysu rozbiórki, za sporządzenie projektu. Następnie w sposób nie zatwierdzony przez władze miasta dokonał korekty, z której wynika, że nie za to pobierał wynagrodzenie, tylko za to, że był inspektorem nadzoru.  Władze miasta nie udzieliły Komisji Rewizyjnej odpowiedzi na zadane pytania. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna uważała, że nic złego nie stanie się, kiedy władze miasta powiadomią prokuraturę i zażądają zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy. Panie Burmistrzu nie może być tak, że wykonawca bierze pieniądze za składowanie 176 ton gruzu, a faktycznie płaci tylko za 12 ton.  Nie może tez twierdzić, że wywiózł z rozbiórki budynku 600 ton gruzu.  Według nas nie było tam takiej ilości. Nie może być również tak, iż stosuje się kosztorys do rozbiórki budynku polegający na tym, że liczy się wyjęcie każdej cegły oddzielnie, a faktycznie rozbiera się budynek metodą wyburzeniową. Gdyby przy rozbiórce budynku odzyskano wszystkie cegły, to nie było by tyle gruzu.
Uważamy, że ww. sprawę najlepiej wyjaśni prokuratura, ponieważ według nas doszło do przestępstwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - powiedziałem już, że czekam na ekspertyzę Naczelnej Organizacji Technicznej.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Antoni Rak
817/XXXVIII/05
- wiosną tego roku odbyła się narada z zarządcami dróg, na której zgłosiłem konieczność zamontowania barierek przy przejściach dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej - Wojska Polskiego. Barierki zamontowano tylko częściowo. Zamontowanie barierek jest konieczne z uwagi na bezpieczeństwa dzieci oraz osób dorosłych, ponieważ ruch samochodowy na tych ulicach jest bardzo duży.
Ponadto należy pomalować zamontowane barierki.

818/XXXVIII/05 - podczas większych opadów deszczu zalewana jest ul. Sprzymierzonych w Gryfinie, gdzie obniżony jest chodnik.

819/XXXVIII/05 - nie zostały obniżone krawężniki dla osób niepełnosprawnych.

820/XXXVIII/05 - pod wiaduktem na ul. Grunwaldzkiej studzienki są tak obniżone, że podczas opadów deszczu tworzy się wielka kałuża. Przejeżdżające samochody rozbryzgują wodę z kałuży na przechodniów.

821/XXXVIII/05 - ul. Wojska Polskiego od wiaduktu w górę jest tak pofałdowana, że samochody jadą slalomem. PUK wykonał naprawę tylko w miejscu, gdzie zarwała się studzienka i tam nawierzchnia ulicy wygląda dobrze.

822/XXXVIII/05 u zbiegu ulic Hugo Kołłątaja - Wojska Polskiego do tej pory nie zamontowano lustra i może tam dojść do wypadku.

823/XXXVIII/05 - w przejściu podziemnym łączącym Stare Miasto z Górnym Tarasem jest bardzo brzydko, wulgarne napisy i rysunki na ścianach powinny zostać zamalowane. Przedstawiciel DOKP obiecywał zająć się sprawą ale do tej pory nic nie zostało zrobione. Rozpoczęto zdejmowanie eternitu z zadaszenia peronów, ale prace nie zostały skończone.

824/XXXVIII/05 - schody prowadzące na Górny Taras miały zostać wyremontowane już w ramach prac przed obchodami 750-lecia. Powinna zostać wymieniona zmurszała drewniana obudowa poręczy i miały być zamalowane rysunki oraz napisy. Do tej pory nic nie zrobiono.

825/XXXVIII/05 - Gmina nie może się porozumieć ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Regalica" oraz "Taras Północ" w sprawie ryneczku na Górnym Tarasie. Sprzedawcy handlują w miejscu, w którym nie powinni tego robić. Należałoby udostępnić im plac na "Kwadracie", "Prostokącie" lub za sklepem Netto, gdzie miał być utworzony ryneczek.

826/XXXVIII/05 - na Górnym Tarasie brakuje miejsc parkingowych, samochody stają obecnie wszędzie, nawet na trawnikach. Samochodów przybywa, a warunki związane z parkowaniem są coraz gorsze. Nawet znaki drogowe ograniczające czas postoju nie są przestrzegane.

827/XXXVIII/05 - część mieszkaniowa budynku po byłym hotelu "Pod platanem" została przejęta przez GTBS, a część parteru do tej pory nie jest wykorzystana. W Gryfinie nie ma hotelu, nie ma gastronomii. W wolnych pomieszczeniach można zrobić pokoje gościnne oraz otworzyć gastronomię.

Radny Jan Kozłowski
828/XXXVIII/05
- na budowę drugiej części chodnika w Chlebowie przy współudziale Wojewódzkiego Zarządu Dróg przeznaczono z budżetu gminy 50.000 zł. Chciałbym zapytać, kiedy wykonawcy przystąpią do robót?

829/XXXVIII/05 - podczas ustnych uzgodnień Dyrektor Zarządu Dróg Krajowych w zamian za rezygnację budowy chodnika przy ul. Flisaczej w Gryfinie zadeklarował, że wykonany zostanie chodnik w Krzypnicy. Chciałbym dowiedzieć się czy prowadzone są w tej sprawie rozmowy?

Radny Mieczysław Sawaryn
830/XXXVIII/05
- w urzędach zauważyłem reklamę, która reklamuje Powiat Gryfiński i firmy działające na terenie Powiatu. Jedna z reklam reklamuje klub nocny "Lola". Moim zdaniem nosi to znamię szerzenia pornografii lub nakłaniania do nierządu. Takie reklamy widziałem w gryfińskich urzędach, m. in. w Urzędzie Miasta i Gminy. Chciałbym wiedzieć, kto wydał taki reklamowy plakat? Najprawdopodobniej zrobił to Powiat Gryfiński, ponieważ na plakacie jest mapa Powiatu i adres internetowy. Jeśli Powiat reklamuje działalność klubu nocnego "Lola" to boję się, że nasze miasto w niedługim czasie upadnie. Apeluję do urzędników w gminie Gryfino o zdjęcie tych reklam lub zakrycie, ponieważ nie przystoi to urzędom państwowym.

831/XXXVIII/05 - Burmistrz ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest wsparcie wykonania zadaniem własnego gminy jakim jest prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo-wychowawczych) w miejscowościach Gryfino, Gardno, Drzenin, Radziszewo i Sobiemyśl. Kwota przeznaczona na zadanie wynosi 78.000 zł. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 lipca br. Na podstawie tego rozstrzygnięcia działalność prowadzona będzie przez 12 miesięcy, tj. do 30 lipca 2006 r. Chciałbym zapytać, dlaczego ogłoszenie o konkursie ukazało się dopiero 20 lipca i 27 lipca? Na złożenie ofert było tylko około 10 dni .Wydaje  mi się, że tak poważne sprawy należy nagłaśniać i szukać najlepszych rozwiązań. Nie ma szans aby w 10 dni sporządzić porządną ofertę.

832/XXXVIII/05 - na rurociągu kanalizacyjnym z Radziszewa do Gryfina wybudowanym  w latach 1999 - 2000 wystąpiły nieszczelności. Okres gwarancyjny na to zadanie już wygasł. Wykonano następny odcinek kanalizacji za kilka milionów euro. Gwarancja na to zadanie kończy się w lutym lub marcu 2006 r., Zanim mieszkańcy tego rejonu podłączą swoje posesje do sieci kanalizacyjnej minie kilka miesięcy. Praktycznie w okresie gwarancyjnym sieć kanalizacyjna nie będzie pracowała w pełni swoich możliwości. Kto poniesie koszt usunięcia usterek, które mogą się po tym terminie pojawić i dlaczego miasto nie zagwarantowało sobie dłuższego okresu gwarancji, odpowiadającego możliwościom eksploatacji tego rurociągu?

Radny Marek Sanecki
833/XXXVIII/05
- jedna z mieszkanek Gryfina zgłaszała nieprawidłowości w Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego i w związku z tym została przeprowadzona kontrola. Chciałbym zapytać, jakie są wyniki kontroli w GTBS w zakresie gospodarki finansowej i inwestycyjnej?

Radny Zenon Trzepacz
834/XXXVIII/05
- nawiązując do interpelacji radnego Sawaryna dotyczącej nieszczelnej kanalizacji chciałbym dowiedzieć się, kto nadzorował przeprowadzenie próby szczelności ww. kanalizacji? Proszę o podanie imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej.

835/XXXVIII/05 - w miejscowościach Czepino, Żabnica i Nowe Brynki bardzo często  w czasie opadów deszczu nie ma prądu. Wcześniej w tej sprawie interpelował radny Zdzisław Kmieciak. Mieszkańcy proszą, aby Zakład Energetyczny udzielił odpowiedzi na piśmie, z jakiego powodu występuje przerwa w dostawie prądu do tych miejscowości?

836/XXXVIII/05 - mieszkańcy miejscowości od Gryfina do Radziszewa zgłaszają wspólny wniosek, aby wystąpić o dokonanie pomiaru hałasu i zanieczyszczeń w miejscowościach przy drodze krajowej nr 31. Taki pomiar ostatnio wykonano 10 lat temu. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jaka jest sytuacja obecnie.

837/XXXVIII/05 - na drodze wojewódzkiej, przy ul. Ogrodowej w Radziszewie miał być wybudowany chodnik w ramach wspólnej realizacji zadania jakim jest budowa chodnika w Chlebowie. Chciałbym dowiedzieć się na jakim etapie są prace związane z budową tego chodnika?

Radna Krystyna Gazdecka
838/XXXVIII/05
- tradycyjnie interpeluję w sprawie zagospodarowania terenu w rejonie ulic Słowiańska, Targowa i Flisacza. W roku 2002 r. interpelowałam w tej sprawie pytając o stan drogi przy wjeździe do stacji paliw, progi spowalniające i chodnik na ul. Słowiańskiej, utworzenie miejsc parkingowych - wskazałam nawet miejsca na terenie i obok postoju taksówek bagażowych, ciągi piesze z ul. Flisaczej w kierunku Słowiańskiej, przedłużenie istniejących schodów i zagospodarowanie całego tego placu. W odpowiedzi z 23 stycznia 2003 r. Powiatowy Zarząd Dróg poinformował mnie, że nie są montowane progi spowalniające na drogach powiatowych. Brak środków na remont ulicy Słowiańskiej podyktowany jest tym, że jest to droga śródmiejska. Pismem z dnia 10 marca 2004 r. udzielono mi odpowiedzi w sprawie miejsc parkingowych, że możliwe jest jedynie wyrównanie i utwardzenie tłuczniem lub żużlem wnioskowanego miejsca jako terenu postojowego, zostanie to wykonanie w roku bieżącym, a już w czerwcu dostałam kolejne pismo, w którym zostałam poinformowana, że obecnie nie jest możliwe wykonanie prac remontowych z zakresu drogowego z powodu braku wolnych środków finansowych na ten cel. Złożyłam zatem wniosek do budżetu gminy na 2005 r. ale nie został ujęty. W maju 2004 moją interpelację poparł Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica p. Jacek Warda, podnosząc temat placu zabaw dla dzieci przy ul. Słowiańskiej. Ponieważ teren między pierwszym a drugim wieżowcem jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, zobowiązano się do wspólnej realizacji tego zadania. Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie realizowany plac zabaw. Chciałam zapytać, kiedy ? W 2003 r. dostałam pismo, że teren, o którym mowa, jest w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod usługi komercyjne, bo jest to teren atrakcyjnie położony, w centrum miasta, może stać się przedmiotem zainteresowania inwestorów. Proszę o informację, co zostało zrobione w tym zakresie? Czy są chętni inwestorzy? Czy w budżecie gminy na 2006 r. planuje się środki finansowe na wykonanie tych zadań?

Radny Czesław Kapusta
839/XXXVIII/05
-na jakim etapie są prace związane z planowanym zadaniem inwestycyjnym "budowa kanalizacji w miejscowościach Wełtyń i Wirów"?

840/XXXVIII/05 - proszę o informację na temat postępu prac przy budowie boiska sportowego  w Chlebowie.

841/XXXVIII/05 - proszę o wykoszenie terenu wokół basenu przeciwpożarowego  w miejscowości Gardno.

Radny Józef Gutkowski
842/XXXVIII/05
- zgłosili się do mnie mieszkańcy ul. Reymonta z zapytaniem, dlaczego inwestuje się środki finansowe w budowę boisk, a nie inwestuje się w budowę instalacji sanitarnej? Kiedy będzie uzbrojona ul. Reymonta w instalację sanitarną?

Radny Janusz Skrzypiński
843/XXXVIII/05
- proszę o wykoszenie poboczy przy wszystkich drogach - powiatowych  i wojewódzkich.

844/XXXVIII/05 - proszę o dokonanie przeglądu i naprawienie usterek na schodach  łączących Stare Miasto i Górny Taras.

845/XXXVIII/05 - proszę o wystąpienie z zapytaniem do PKN ORLEN, kiedy będzie remontowana stacja paliw w centrum miasta.

Radny Zenon Trzepacz
846/XXXVIII/05
- sołtys sołectwa Pniewo wraz z mieszkańcami Pniewa i Żórawek chciałby uzyskać informację, dlaczego realizacja gazyfikacji w tych miejscowościach jest tak długo odwlekana?

Radny Zdzisław Kmieciak
847/XXXVIII/05
- dwie różne firmy wykonały próbną regulację wysokości studzienek na drodze nr 31. Jedna firma wykonywała to zadanie w Daleszewie i Radziszewie, a druga w Czepinie. Firma wykonująca zadanie na drodze w Czepinie zrobiła to bardzo dobrze. Czy prowadzone są rozmowy i czy została wybrana firma, która będzie regulowała wysokość pozostałych studzienek, ponieważ są w fatalnym stanie?

848/XXXVIII/05 - prawie co tydzień wyłączany jest prąd w Żabnicy. Czy Zakład Energetyczny mógłby udzielić informacji, dlaczego następują przerwy w dostawie prądu?

849/XXXVIII/05 - nawiązując do sprawy związanej z brakiem bazy hotelowej w Gryfinie, chciałbym dowiedzieć się, co dzieje się ze sprzedanym tzw. "białym domkiem", w którym nabywca miał uruchomić hotel? Chciałbym wiedzieć, czy powstanie tam hotel i na jakim etapie są prace związane z jego uruchomieniem?

Radny Kazimierz Płonka
850/XXXVIII/05
- Rada Sołecka sołectwa Żórawie złożyła na moje ręce pismo, w którym prosi o informację na temat stanu realizacji przedsięwzięć na rzecz tego sołectwa, omówionych na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2004 r.  i przyjętych do realizacji w 2005 roku. Przedmiotem posiedzenia były tematy dotyczące:  rozwiązania problemu dowozu dzieci do szkoły. Dzieci obecnie dowożone są mikrobusami. Na posiedzeniu Rady Sołeckiej mieszkańcy przedstawili lepsze rozwiązania związane z dowozem dzieci do szkoły,

851/XXXVIII/05 - postawienia wiaty przystankowej w miejscu, w którym miał powstać plac zabaw. Dzieci miałyby tam dogodne dojście i mogłyby oczekiwać na dowóz do szkoły.

852/XXXVIII/05 - wyrównania i utwardzenie dróg gminnych,

853/XXXVIII/05 - zainstalowania dodatkowego oświetlenia,

854/XXXVIII/05 - wystąpienia do gminy o zmianę terenu na obszar o niekorzystnych  warunkach gospodarowania.

855/XXXVIII/05 - ustawienia pojemników na odpady plastikowe,

856/XXXVIII/05 - proszę o wyjaśnienie przyczyn zaniechania budowy placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żórawie, mimo obietnic składanych przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych co do jego wykonania. Społeczność wsi ze swej strony wywiązała się z zobowiązania dot. przygotowania terenu pod plac zabaw. Teren został przygotowany, ale porasta trawą.

857/XXXVIII/05 - kiedy zostanie oddany parking przy ul. Asnyka na Górnym Tarasie? Mieszkańcy niecierpliwią się, ponieważ remont trwa długo trwa, a w tym rejonie brakuje miejsc parkingowych.

Radny Jan Ragan
858/XXXVIII/05
- na ul. Łużyckiej w ostatnim czasie dokonano regulacja wysokości kilku studzienek na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 1 w głąb ulicy Łużyckiej. Regulację wysokości studzienek należy wykonać na całej długości ulicy jadąc od Dolnej Odry w stronę Gryfina, ponieważ są one w złym stanie.

859/XXXVIII/05 - w związku z dużym ruchem samochodów ciężarowych TIR na ulicy 9 Maja i Pomorskiej w Gryfinie powstały duże wgłębienia. Należy sprawdzić stan drogi i usunąć usterki, bo może dojść do uszkodzenia samochodu.

860/XXXVIII/05 - czy istnieje jakaś wspólna komisja z powiatem lub z policją, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w mieście? Z chwilą wejścia do UE większość zielonych strzałek na skrzyżowaniach znikła. Na skrzyżowaniu przy Straży Pożarnej jest zielona strzałka, ale jadąc ul. Bolesława Chrobrego, przy skręcie w prawo w kierunku stadionu nie jest ona wykorzystana. Dawna zatoczka autobusowa, obecnie zablokowana, mogłaby spełniać funkcję drogi dojazdowej w dół ulicy Adama Rapackiego do stadionu. Wystarczy oznakować ją strzałką, że jest to dojazd do stadionu.

861/XXXVIII/05 - na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i Kołłątaja jest zielona strzałka oraz ustawiony jest znak zakazu skrętu w prawo. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w tym miejscu nie można skręcać w prawo?

862/XXXVIII/05 - część prawej strony drogi jednokierunkowej, przy ul. Niepodległości  w Gryfinie wykorzystywana jest jako parking. Parking jest aż do przejścia dla pieszych na styku z ul. 1 Maja. Piesi przechodzący na drugą stronę ulicy są niewidoczni dla kierowców zbliżających się do przejścia. W tym miejscu powinno być szerokie, co najmniej 5 metrowe oznakowanie pasów dla pieszych. Chodzi o to, aby kierowcy widzieli, czy ktoś jest na przejściu. Jeszcze nie doszło tam do wypadku, ale zdarzają się bardzo groźne sytuacje.

Rana Magdalena Chmura-Nycz
863/XXXVIII/05
- nie dziwię się, że sołtys i Rada Sołecka nie dostają odpowiedzi na zgłaszane zapytania, ponieważ radni również mają problem z dostępem do informacji. Nie mówię o urzędnikach, tylko o Panach Burmistrzach. W dzień poprzedzający sesję, przed posiedzeniem klubu radnych SLD-PLD, złożyłam wniosek zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej o umowy podpisane z firmą Masters, specyfikację przetargową, umowę podpisaną z MENiS. Dostałam odpowiedź od urzędnika, że zostanie to przygotowane po złożeniu parafki na wniosku przez Pana Burmistrza. Pan Burmistrz powiedział, że zgodnie z procedurą za 2 tygodnie dostanę odpowiedź w tej sprawie. Są to materiały, które były nam potrzebne na dzisiejszą sesję. Apeluję do Pana Burmistrza aby wydawał decyzje administracyjne w ustawowym czasie. Wszyscy wiemy co dzieje się w niektórych sprawach w naszym urzędzie. Złożyłam wniosek zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej w sprawie montażu instalacji elektrycznych w obiektach, na których prowadzone są prace. Interesują mnie wszelkie informacje dotyczące tego zadania od początku kadencji.  Poprosiłam o dokumenty związane z realizacją zadania pn. budowa świetlicy w Starych Brynkach. Ponawiam prośbę o udostępnienie umowy z MENiS, umowy z firmą Masters i specyfikacji przetargowej na zadanie "budowa boiska przy Gimnazjum na Górnym Tarasie".

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - pani radna nie powiedziała, o której godzinie w dniu wczorajszym złożyła wniosek. Poprosiłem, żebyśmy się nawzajem szanowali. Było tyle czasu między sesjami. Nie mogłem odrywać pracowników od pracy, a trzeba było przygotować dużą ilość dokumentów. Materiały były do wglądu w Wydziale i tam można było zapoznać się z ich treścią.

Radna Magdalena Chmura-Nycz - jeżeli któryś z sołtysów lub mieszkańców poprosi o udostępnienie informacji publicznej, to należy ją udostępnić. Myślę, że nie ma nic do ukrycia, a ponadto obowiązuje jawność finansów publicznych. Zadzwoniłam do urzędnika wcześniej, uzgodniłam, że dokumenty zostaną przygotowane. Do wydaniu dokumentacji brakowało tylko podpisu p. Burmistrza.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin ogłosił 15 - minutową przerwę  i w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprosił wszystkich do obejrzenia biura obsługi interesantów. Po zakończonej przerwie przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad sesji.

Ad.V. Informacja na temat bieżących inwestycji realizowanych przez Gminę Gryfino.

Informację w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 6.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. informacji.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Rada przyjęła ww. informację.

Ad.VI. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin poprosił o zgłaszanie kandydatur na  Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Antoni Rak - zgłaszam kandydaturę radnego Kazimierza Fischbacha.

Radny Kazimierz Płonka - klub radnych SLD - PLD zgłasza kandydaturę radnego Artura Nycza.

Radni: Kazimierz Fischbach oraz Artur Nycz wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:

 • Magdalenę Chmurę - Nycz,
 • Jana Kozłowskiego,
 • Stanisława Strzelczyka.

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin ogłosił przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zaproponował, aby na karcie do głosowania wpisać nazwiska dwóch kandydatów. Przy każdym nazwisku umieścić  trzy kratki:

 1. obok pierwszej kratki będzie napis "tak", czyli w kratce wpisują "X" osoby, które popierają zgłoszona kandydaturę,
 2. obok drugiej kratki będzie napis "nie", czyli w kratce wpisują "X" osoby, które nie popierają zgłoszonej kandydatury,
 3. obok trzeciej kratki będzie napis "wstrzymujący", czyli w kratce wpisują "X" osoby wstrzymujące się od głosu.

Glos będzie nieważny, jeżeli na karcie zostaną zakreślone dwie lub więcej kratek oraz wówczas, gdy nie zostanie zakreślona żadna kratka.
Głos będzie ważny tylko wówczas, gdy na kartce z nazwiskami zostanie zakreślona tylko jedna kratka przy jednym z kandydatów.
Zapytał, czy są jakieś wnioski w ww. sprawie.

Radny Antoni Rak - wnioskuję, aby radni podchodzili do urny i tam dokonywali skreślenia. Chodzi o to, aby wszyscy radni mogli swobodnie oddać swój głos.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - tajne głosowanie polega na tym, że nie podnosimy ręki tylko oddajemy swój głos na kartce. Nie wiem, czy istnieje potrzeba poddania pod głosowanie ww. wniosku.

Radca prawny Krzysztof Judek - jeżeli zgłoszono wniosek, to należy go przegłosować.

Radny Mieczysław Sawaryn - w ciągu trzech lat zdarzało nam się głosować tajnie. Nie widzę żadnych podstaw do zmiany dotychczasowego zwyczaju, ponieważ nic z tego nie wynika.

Radna Krystyna Gazdecka - jeżeli ktoś chce wstrzymać się od głosowania, to stawia  znak "X" w kratkach przy obydwu nazwiskach, czy przy jednym? Proponuję, aby na karcie umieścić tylko jedna kratkę do oddania głosu "wstrzymującego". Uważam, że na karcie niepotrzebne są na również dwie kratki do oddania głosu "przeciw". Radni mogą głosować za jednym z kandydatów lub mogą wstrzymać się od głosu.

Radny Zenon Trzepacz - chciałbym głosować zgodnie z zasadami, w warunkach umożliwiających mi bezwzględnie tajne głosowanie.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin zapytał, kto z radnych jest za tym, aby podczas głosowania wyczytani radni podchodzili do urny, dokonywali skreślenia  i wrzucali kartę do urny.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przy 10 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Wiceprzewodniczący Rady  stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Stanisław Strzelczyk - proponuję nowa wersję karty do głosowania. Na nowej karcie wpisane będą nazwiska dwóch kandydatów. Przy każdym nazwisku umieszczona będzie jedna kratka do oddania głosu "za". Ponadto na karcie będzie tylko jedna kratka do oddania głosu "wstrzymującego".

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem karty do głosowania w wersji zaproponowanej przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem karty do głosowania w wersji zaproponowanej przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady  stwierdził, że kartę do głosowania w zaproponowanej wersji przyjęto jednogłośnie.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.

W głosowania tajnym nie wyłoniono Przewodniczącego Rady, ponieważ żaden kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.
Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady wynosi 11 głosów "za".

Radny Kazimierz Fischbach otrzymał 9 głosów "za", a radny Artur Nycz 8 głosów "za". Oddano 2 głosy nieważne i 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Stanisław Strzelczyk odczytał Protokół z przeprowadzonego głosowania, który stanowi załącznik nr 8. Karty z głosowania stanowią załącznik nr 9.

Radny Antoni Rak - przykre jest to, co się stało przed chwilą. Ponieważ nie doszło do wyboru Przewodniczącego Rady proponuje, aby do końca kadencji obrady sesji prowadzili na zmianę Wiceprzewodniczący Rady. Będzie to również oszczędność na diecie, która przysługuje Przewodniczącemu Rady.

Proszę, aby radca prawny wypowiedział się, czy możliwe jest aby do końca kadencji nie wybierano Przewodniczącego Rady?

Radca prawny Krzysztof Judek - nie ma konieczności, aby w tym samym dniu ponownie głosować nad wyborem Przewodniczącego Rady chyba, że Rada zdecyduje inaczej. Wówczas należy zgłosić wniosek w tej sprawie, a Rada musi go przegłosować.
Wybór Przewodniczącego Rady jest konieczny.

Radny Antoni Rak - wnioskuję o ponowne głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady w dniu dzisiejszym, w dalszej części obrad.

Radny Zenon Trzepacz - jestem zażenowany tym, co dzieje się na sesji. Na poprzedniej sesji zgłosiliście wniosek o odwołanie mnie z funkcji Przewodniczącego Rady. Osobiście byłem za tym, aby jak najszybciej rozstrzygnąć sprawę. Nie rozumiem, czego boicie się dzisiaj? Zostawcie gry polityczne w domu i skupcie się na pracy dla dobra mieszkańców, dla naszego dobra i naszych dzieci. Zostawcie na później swoje ambicje i zabiegi o tzw. "stołki". Pozwólmy pracować tym, którym nie można niczego zarzucić, a sami zróbmy rachunek sumienia i weźmy się do pracy.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę nie obrażać koleżanek i kolegów radnych. Głosowanie było demokratyczne. Obaj kandydaci otrzymali znaczne poparcie radnych. Do zaistniałej sytuacji należy podejść spokojnie, tak jak podchodzą kandydaci na Przewodniczącego Rady. Niektórzy radni z klubu BBS są bardzo podekscytowani i jeszcze obrażają innych zarzucając im politykę, sprawy gospodarcze i inne.  W pierwszej kolejności powinniście wprowadzić dyscyplinę u siebie, tak aby cały klub wraz z koalicjantami głosował w sposób zadowalający wszystkich członków BBS. W dniu dzisiejszym tak się nie stało, wykazało to głosowanie. Nic się nie stanie jeżeli Przewodniczący Rady zostanie wybrany na następnej sesji. Niepotrzebne są emocje oraz nerwy. Należy uszanować dokonanie demokratycznego wyboru.

Radny Jan Ragan - zgodnie z przepisami na dzisiejszej sesji zapadło rozstrzygnięcie. Nie ma mowy o drugim głosowaniu. Do głosowania możemy wrócić na następnej sesji. Głosowanie, które odbyło się w dniu dzisiejszym jest ważne.

Radca prawny Krzysztof Judek - jeżeli Rada będzie chciała jeszcze raz głosować nad wyborem Przewodniczącego Rady i znajdzie 11 radnych, którzy będą głosowali za jedną kandydaturą, to ta osoba zostanie wybrana.  Wniosek radnego Antoniego Raka należy traktować jak wniosek o zmianę porządku obrad sesji, poprzez ponowne wprowadzenie punktu dotyczącego wyboru

Przewodniczącego Rady. Zgodnie z ustawą decyzja w tej sprawie musi być przyjęta bezwzględną większością głosów.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę mieć na uwadze, że po przyjęciu wniosku cała procedura związana z wyborem Przewodniczącego Rady rozpocznie się od początku.

Radny Kazimierz Fischbach - proszę o ogłoszenie 5 - minutowej przerwy.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin ogłosił 5 - minutową przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad glos zabrali:

Radny Antoni Rak - wycofuję wniosek o powtórne glosowanie w dniu dzisiejszym nad wyborem Przewodniczącego Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - w dniu dzisiejszym nie wybrano Przewodniczącego Rady i wobec tego proponuję wycofać z porządku obrad sesji dwa projekty uchwał, tj. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady oraz w sprawie desygnowania kandydata do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy podyktowana jest propozycja wycofania z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie desygnowania kandydata do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino?

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - do Rady Nadzorczej Fundacji miał zostać powołany nowy Przewodniczący Rady. W związku z tym, że nie wybrano Przewodniczącego Rady sprawa jest bezprzedmiotowa. Do sprawy wrócimy po wyborze Przewodniczącego Rady.

Następnie zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad sesji projektów uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady oraz w sprawie desygnowania kandydata do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad.VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.
Z porządku obrad sesji wycofano projekt uchwały w ww. sprawie.

Ad.VIII. Desygnowanie kandydata do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.
Z porządku obrad sesji wycofano projekt uchwały w ww. sprawie.

Ad.IX. Desygnowanie przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu osobowego Komisji Mieszkaniowej.

Radny Kazimierz Fischbach - w imieniu klubu BBS zgłaszam kandydatury radnych:
Jana Bieleckiego, Janiny Nikitińskiej, Lidii Karzyńskiej - Karpierz.

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Radny Artur Nycz - w imieniu klubu SLD - PLD zgłaszam kandydaturę radnej Krystyny Gazdeckiej oraz radnej Magdaleny Chmury - Nycz.

Ww. radne wyraziły zgodę na kandydowanie.

Radny Józef Gutkowski - zgłaszam kandydaturę radnego Czesława Kapusty, który  w Komisji Mieszkaniowej będzie reprezentował środowisko wiejskie.

Radny Czesław Kapusta wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu klubu PO i PiS wnioskuję o wykreślenie  z projektu uchwały § 2, w którym jest zapis, że radnemu desygnowanemu do prac Komisji Mieszkaniowej przysługuje zwrot poniesionych kosztów w formie diety za każde odbyte posiedzenie w kwocie 100 zł.  Wszyscy radni otrzymują diety i dlatego uważam, że w Komisji Mieszkaniowej powinni pracować bezpłatnie.

Radny Antoni Rak - uważam, że powinniśmy powołać nowy skład Komisji Mieszkaniowej. Radni, którzy wchodzili w skład poprzedniej Komisji nie powinni wchodzić do nowego składu.

Radny Mieczysław Sawaryn - klub PO i PiS uważa, że do składu ww. Komisji nie powinni w ogóle wchodzić radni. Komisja powinna składać się z pracowników Urzędu. Nie zgadzamy się również z tym, że w skład Komisji nie powinni wchodzić radni, którzy byli członkami poprzedniej Komisji. Przecież to radna Magdalena Chmura - Nycz doprowadziła do ujawnienia wszystkich nieprawidłowości w poprzedniej Komisji. W większości nieprawidłowości te nie powstały z winy członków Komisji. Proszę przypomnieć sobie wypowiedź p. Burmistrza o tym, że odwołał ze stanowiska Naczelnika Wydziału, który był odpowiedzialny za pracę Komisji Mieszkaniowej. Nie może być tak, że radny za dobrą pracę w poprzedniej Komisji nie może kandydować do nowego składu. Jest to ograniczenie demokratycznych uprawnień. Uważam, że wszyscy kandydaci gwarantują uczciwą pracę w Komisji.

Radny Artur Nycz - w jakiej formie odbędzie się głosowanie w sprawie desygnowanie przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej?

Radca Prawny Krzysztof Judek - głosowanie musi być jawne. Zgodnie z orzecznictwem głosowanie tajne nie będzie ważne.

Radny Artur Nycz - proszę o ogłoszenie 10 - minutowej przerwy.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin ogłosił 10 - minutową przerwę. Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radna Magdalena Chmura - Nycz - proszę o wprowadzenie tajnego głosowania  w ww. sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - nie ma takiej możliwości.

Następnie zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o wykreślenie  z projektu uchwały § 2, który mówi, że radnemu desygnowanemu do prac Komisji Mieszkaniowej przysługuje zwrot poniesionych kosztów w formie diety za każde odbyte posiedzenie w kwocie 100 zł.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie ogłosił 5-cio minutową przerwę. Po wznowieniu obrad poinformował, że nad każdą zgłoszoną kandydaturą odbędzie się oddzielne glosowanie. Do składu Komisji należy desygnować czterech radnych, a zgłoszono sześciu kandydatów. Wobec powyższego dwie osoby, które w głosowaniu jawnym uzyskają najniższą liczbę głosów "za" nie wejdą do składu Komisji Mieszkaniowej.
Podczas głosowania każdy radny może oddać głos "za" tylko za czterema kandydaturami.

Radca Prawny Krzysztof Judek - nad każdą kandydaturą powinno odbyć się pełne glosowanie, tzn., że przy głosowaniu nad poszczególnymi osobami należy zapytać ile  jest głosów "za", ile "przeciw" i ile "wstrzymujących się’.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin zapytał, kto z radnych jest za desygnowaniem do pracy w Komisji Mieszkaniowej radnych:

 1. Czesława Kapustę?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przy 7 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.
 2. Jana Bieleckiego?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przy 8 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.
 3. Janinę Nikitińską?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.
 4. Lidię Karzyńską - Karpierz?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.
 5. Magdalenę Chmurę - Nycz?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.
 6. Krystynę Gazdecką?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - do składu Komisji Mieszkaniowej nie weszła radna Lidia Karzyńska - Karpierz, ponieważ otrzymała najmniejsza liczbę głosów "za".

Radni: Jan Bielecki oraz Janina Nikitińska otrzymali jednakową liczbę głosów "za" i dlatego nad tymi kandydaturami należy przeprowadzić jeszcze raz głosowanie.

Kto z radnych jest za desygnowaniem do pracy w Komisji Mieszkaniowej radnych:

 1. Jana Bieleckiego?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.
 2. Janinę Nikitińską?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - drugą osoba, która nie weszła do składu Komisji Mieszkaniowej jest radny Jan Bielecki, ponieważ w dogrywce otrzymał mniej głosów "za" od radnej Janiny Nikitińskiej.
Do składu osobowego Komisji Mieszkaniowej desygnowani są radni:

 • Magdalena Chmura - Nycz,
 • Krystyna Gazdecka,
 • Czesław Kapusta,
 • Janina Nikitińska.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z przyjętymi zmianami.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XXXVIII/486/05 stanowi załącznik nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Arturowi Nyczowi, a sam opuścił obrady. Od tej chwili w obradach sesji uczestniczyło 20 radnych.

Ad.X. Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1.

sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie 5 m. Gryfino.

Radny Ireneusz Sochaj - teren, który na mapce zaznaczony jest żółtym kolorem praktycznie należy do działki nr 208. Jeżeli dzierżawcy działki nr 208 przez szereg lat wnosili do kasy gminnej opłatę z tytułu dzierżawy, to uważam, że obecnie sprzedaż tego gruntu ich sąsiadom nie jest zasadna. Na posiedzeniu Komisji prosiliśmy  o wyjaśnienie sprawy na sesji.

Radny Mieczysław Sawaryn - jako Komisja wnioskowaliśmy o dostarczenie nam informacji na określony temat. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska uważa, że działka dzierżawiona przez określoną osobę z sąsiedniej nieruchomości jest we władaniu tej osoby, która wystąpiła o wykup działki. Zapytaliśmy, czy osoba, która posiada umowę na dzierżawę tej nieruchomości wnosi do gminy roszczenie o wydanie przedmiotowej nieruchomości? Wydaje się nam, że ma to miejsce. Zapytaliśmy również, czy osoba posiadająca umowę na dzierżawę działki faktycznie nie korzysta z niej i będzie wnosiła do gminy roszczenie o zwrot nadpłaconych opłat za ostatnie trzy lata? Nie wiem, dlaczego nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie? Czy jako gmina nie wchodzimy w konflikt z obywatelem? Czy z tego tytułu nie dojdzie do procesu sądowego? Powinniśmy wcześniej otrzymać informację w tej sprawie.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - to prawda, że na posiedzeniu ww. Komisji była dyskusja na ten temat. Informowałam wówczas, że jak najszybciej podamy informację w tej sprawie i na posiedzeniach pozostałych Komisji Rady informacja była podana. Jako ostatnia obradowała Komisja Rewizyjna i jest mi przykro, że nie poproszono mnie na jej posiedzenie. Poinformowałabym wówczas, że ci państwo nie mają umowy dzierżawnej na grunt. Mieli tylko umowę najem budynku mieszkalnego przy ulicy Podgórnej 1. Nie ma więc obaw, że wystąpią okoliczności, o których mówił radny.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę, aby p. Naczelnik starała się nie kierować uwag do Komisji Rewizyjnej, ponieważ o to pytała Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska i nie otrzymała odpowiedzi.
Komisja Rewizyjna nie wnosiła uwag w tej sprawie.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - informowałam, iż taką informację Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska otrzyma na sesji. Nawiązując do Komisji Rewizyjnej miałam na uwadze tylko to, że nie miała ona możliwości zająć stanowiska w sprawie.

Radny Mieczysław Sawaryn - kto poniesie koszty wyodrębnienia gruntu, który gmina chce sprzedać z sąsiedniej działki?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - wszelkie koszty ponoszą wnioskodawcy, czyli właściciele działki nr 209.

Radny Ireneusz Sochaj - dziękujemy za informację, ale szkoda, że członkowie Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska nie otrzymali informacji jej przed sesją.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XXXVIII/487/05 stanowi załącznik nr 11.

2.

nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie  Czepino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Czepino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVIII/488/05 stanowi załącznik nr 12.

3.

nabycia na mienie gminne w drodze wykupu, części nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 5.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu, części nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVIII/489/05 stanowi załącznik nr 13.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - obecnie zrobimy chwilę przerwy nad pracą związaną z projektami uchwał.
Serdecznie witamy naszych gości, którymi są dzieci z miasta Sambor na Ukrainie. Na dzisiejszej sesji będziemy ratyfikowali umowę o partnerstwie z tym miastem.

Wychowawczyni grupy kolonijnej z Sambora p. Ola Melnarowicz w imieniu dzieci z Sambora powitała p. Burmistrza, radnych oraz pozostałych gości obecnych na sesji. Poprosiła o współpracę gminy Gryfino z miastem Sambor. Następnie dzieci z Sambora wręczyły radnym kwiaty, a radni zaprosili dzieci do wspólnej fotografii.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania realizacji drogi ekspresowej S-3.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Radny Zenon Trzepacz - zgłaszam wniosek do p. Burmistrza, aby jak najszybciej zorganizował spotkanie z mieszkańcami tych miejscowości, przez które będzie przebiegała droga ekspresowa S - 3. Mieszkańcy tych miejscowości są zaniepokojeni

planowaną inwestycją i należy porozmawiać z nimi w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Arur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaopiniowania realizacji drogi ekspresowej S-3 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVIII/490/05 stanowi załącznik nr 14.

Ad.XII. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady Arur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVIII/491/05 stanowi załącznik nr 15.

Ad.XIII. Ratyfikacja umowy o współpracy między Miastem Sambor a Miastem i Gminą Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady Arur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ratyfikacji umowy o współpracy między Miastem Sambor a Miastem i Gminą Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVIII/492/05 stanowi załącznik nr 16

Ad.XIV. Zmiana budżetu gminy na 2005 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Radna Magdalena Chmura - Nycz przedstawiła kalendarium dot. zadania pod nazwą "budowa boiska przy Gimnazjum w Gryfinie" przygotowane przez klub radnych SLD-PLD - załącznik nr 17.  Ponadto powiedziała, że na sesji czerwcowej w 2004 roku Burmistrz Miasta i Gminy informował, iż ww. zadanie nie będzie realizowane jeżeli gmina nie otrzyma pieniędzy z zewnątrz. Poinformował również, że według nieoficjalnych źródeł gmina otrzyma pieniądze na to zadanie. O takie środki finansowe ubiegało się 23 gminy. Jako gmina byliśmy na 14 pozycji  i nasz wniosek nie przeszedł. Ogólnie do rozdziału było 3.000.000 zł, a gmina Gryfino starała się o 2.800.000 zł. Nie można najpierw podpisywać zobowiązania, a potem stawiać Radę przed faktem dokonanym twierdząc, że to wszystko robi się dla dobra dzieci. Klub radnych SLD-PLD bardzo lubi dzieci, ale jest wiele innych potrzeb. Z powodu braku pracy wiele rodzin nie ma środków do życia. Kolejki do p. Burmistrza po pracę są bardzo długie. Należy zastanowić się, co jest priorytetem w Gminie Gryfino. Gdyby były pieniądze na budowę boiska, to wprowadzono by je do budżetu gminy, ale ich nie było. Obecnie przedstawia się Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy, w którym 700.000 zł przeznacza się na boisko przy Gimnazjum. Klub radnych SLD-PLD nie będzie popierał takich działań Burmistrza.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gdyby radni częściej bywali w szkołach, to dostrzegli by zmiany jakie w nich zaszły. Nie mówię, że kocham dzieci, ale chcę stworzyć dla nich jak najlepsze warunki. Co innego jest mówić, a co innego stwarzać dobre warunki. Nie ma w województwie zachodniopomorskim Gimnazjum, do którego uczęszcza 1200 dzieci i nie ma boiska sportowego przy szkole. Liczyliśmy, że na budowę boiska otrzymamy środki finansowe z zewnątrz, ale nie udało się. Otrzymaliśmy jednak środki finansowe na inne zadania. W umowie zawarliśmy punkt, że w przypadku nie otrzymania zewnętrznych środków finansowych inwestor zastrzega sobie zmianę zakresu robót. Ograniczyliśmy więc zadanie do kwoty 2.500.000 zł brutto. Ta część boiska, na którym znajduje się kort będzie potraktowana jako oddzielne zadanie, na wykonanie którego ponownie będziemy ubiegali się o środki z zewnętrz. Za kwotę 2.500.000 zł wykonana zostanie sztuczna nawierzchnia boiska, tartanowa bieżnia, trybuny, ogrodzenie, pełne oświetlenie boiska. Uzgodniono z wykonawcą, że do 15 października br. boisko zostanie oddane do użytku. Za wykonanie zadanie zapłacimy wykonawcy 1.000.000 zł z tegorocznego budżetu i 1.000.000 zł z budżetu przyszłorocznego. Nie są to bardzo duże kwoty dla naszej gminy. W rankingu "Wspólnoty" nasza gmina zajęła drugie miejsce, w przeliczeniu dochodu na jednego mieszkańca. Wynika z tego, że potrafimy pozyskiwać środki finansowe na poszczególne zadania. Wbrew pesymistycznym prognozom, na dzień dzisiejszy nasza gmina nie posiada żadnego kredytu, a na lokatach bankowych mamy 6 mln zł. Umowa w sprawie budowy boiska została podpisana z wykonawcą pod presją utraty 500.000 zł, które otrzymaliśmy z MENIS - u. Wiem, że wiele osób cieszyłoby się, gdyby w czasie trwania obecnej kadencji Rady nic mi się nie udało.  Podczas trwania tej kadencji gmina oddała do zasiedlenia 117 mieszkań. Proszę sprawdzić, ile mieszkań oddano w poprzedniej kadencji Rady. Uważam, że należy wykonać boisko przy Gimnazjum w Gryfinie. Obecnie trwa remont pomieszczeń w dwóch skrzydłach Gimnazjum. Remontowana jest też hala gimnastyczna. Do tej szkoły uczęszcza młodzież z całej gminy i dokończenie boiska jest sprawą priorytetową.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - to nie gmina oddała mieszkania, tylko GTBS, który na ich budowę zaciągnął kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Za budowę mieszkań częściowo zapłacili lokatorzy oraz spłacają zaciągnięty kredyt. GTBS powstał w poprzedniej kadencji Rady, a więc gmina nie zrobiła nic wielkiego w tej sprawie. Jeżeli chodzi o boisko przy Gimnazjum, to od samego początku uważaliśmy, że powinno być budowane ale za środki unijne. Nie odpowiada nam sposób w jaki przeprowadzana jest inwestycja oraz sposób rozmowy w tej sprawie z Radą. W czerwcu ubiegłego roku podjęliśmy decyzję, że realizacja inwestycji rozpocznie się z chwilą uzyskaniu środków unijnych na ten cel. Pan Burmistrz wyraził na to zgodę, a w miesiącu sierpniu 2004 r. wystąpił już o dofinansowanie. Natomiast we wrześniu ubiegłego roku ogłoszono przetarg, w którym jest zapis, że inwestycja nie będzie finansowana ze środków unijnych. Jeżeli okłamuje się Radę, to teraz należy wysłuchać gorzkich słów pod swoim adresem. Gmina nie otrzymała dofinansowania na to zadania, a Pan Burmistrz obiecuje publicznie, że ograniczy rzeczowy zakres robót do wysokości zabezpieczonej  w budżecie. Następnie podpisuje umowę z MASTERS - em na całość inwestycji. Obecnie inwestycja jest "rozgrzebana", a w uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz pisze, że jeżeli w dniu dzisiejszym Rada nie podejmie uchwały w tej sprawie, to będziemy narażeni na kary umowne. Jest to prawda, ale za taki stan odpowiada Burmistrz, ponieważ nie wolno okłamywać Rady. Należało jasno powiedzieć, że inwestycja będzie finansowana z budżetu gminy, za niewielkim dofinansowaniem z MENIS-u.

Radny Marek Sanecki - wszyscy zgadzają się z tym, że to boisko powinno być. Trzeba jednak powiedzieć, że kiedyś było już tam boisko z bieżnią, skocznią, rzutniami. W związku z błędnymi wówczas decyzjami wszystko zostało zniszczone. Obecnie nie możemy podejmować pochopnych decyzji jak ta, którą proponuje się nam w dniu dzisiejszym. Jest to bezzasadne wyrzucanie pieniędzy. Uważam, że przed przystąpieniem do głosowania kluby radnych powinny odbyć spotkanie.

Radny Mieczysław Sawaryn - przychylam się do opinii, że radni powinni być traktowani poważnie, ale z tego co widzę tak nie jest. W grudniu ubiegłego roku przyjęto budżet na ten rok, w którym zatwierdzono środki finansowe na budowę boiska przy Gimnazjum. Następnie podpisano kontrakt na wiele milionów złotych, a obecnie występuje się o dodatkowe środki na to zadanie. Czy zatwierdzając budżet na rok bieżący nie zaplanowano odpowiedniej kwoty na budowę boiska, a przez to jesteśmy teraz narażeni na kary umowne? To, że firma podpisała kontrakt nie oznacza jeszcze, że trzeba będzie płacić kary umowne, o tym zdecyduje sąd. Należało przewidzieć, że możemy nie otrzymać dofinansowania do boiska, ponieważ ubiegających się o te same środki jest więcej i co będzie jeżeli nie otrzymamy tych pieniędzy. Uważam, że poważnym błędem było zatwierdzenie w budżecie gminy środków finansowych na budowę boiska przy Gimnazjum tylko dlatego, że MENIS przeznaczył na to zadanie 500.000 zł. Propozycja klubu radnych PO i PiS dotycząca przeniesienia sprawy związanej z budową boiska na styczeń 2005 r. była słuszna. Podczas kampanii wyborczej p. Burmistrz obiecywał, że rozwiązana zostanie sprawa gimnazjum w Gryfinie. Ja również byłem wówczas członkiem BBS. Naszym zadaniem było dążenie utworzenia drugiego gimnazjum w Gryfinie. Obecnie "na siłę" remontowane jest istniejące Gimnazjum. Czy odstępujemy od utworzenia drugiego Gimnazjum?  Jeżeli odstępujemy od tego pomysłu, to rozumiem działania Burmistrza., a jeżeli nie odstępujemy, to dlaczego przed podjęciem decyzji w tej sprawie wykonuje się remont  w obecnym Gimnazjum?  Remont boiska rozpoczęto wiosną br. i do dnia dzisiejszego nie został zakończony. Nie można tak rządzić gminnymi finansami. Apeluję do radnych, abyśmy nigdy więcej nie godzili się na takie postępowanie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - wnioskuję do Komisji Rewizyjnej o zbadanie sprawy dot. budowy boiska przy gimnazjum w Gryfinie oraz o wystąpienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z zapytaniem, czy w tej sprawie nie nastąpiło przekroczenie dyscypliny finansów publicznych.

Radny Mieczysław Sawaryn - radna Magdalena Chmura - Nycz przedstawiając swój referat powiedziała, że MENIS przyznał pieniądze na strzelnicę. Ja tego nie rozumiem. Proszę wyjaśnić o co tu chodzi.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - gmina starała się o dofinansowanie przez MENIS strzelnicy. W międzyczasie zmieniono zadanie na Budowę boiska przy Gimnazjum.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - początkowo wnioskowano o przyznanie środków finansowych na strzelnicę, ponieważ Federacja Sportu wystąpiła  o zorganizowanie w 2005 r. w Gryfinie Centralnej Olimpiady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Do Olimpiady nie doszło, a więc nie było szansy na otrzymanie ww. środków na strzelnicę. Wobec powyższego zamieniliśmy to zadanie na budowę boiska przy Gimnazjum. Uważam, że dla 1300 dzieci takie boisko jest potrzebne.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - gmina starała się o pieniądze na strzelnicę, która znajduje się na gruntach Skarbu Państwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to nie ja wnioskowałem o pieniądze na  strzelnicę, tylko moi poprzednicy, którzy uważali, że wybudują ją za 2 mln zł. Problemem było, kto będzie pilnował strzelnicy po zakończeniu budowy, ponieważ już raz po zakończeniu remontu została zdewastowane w przeciągu dwóch miesięcy. Podjęliśmy decyzję, że pieniądze przyznane przez MENIS przenosimy na boisko przy Gimnazjum, ponieważ jest potrzebne. Gmina będzie musiała dofinansować budowę boiska w kwocie 2.000.000 zł. Nie zaprzestaliśmy zabiegów o pozyskanie dodatkowych środków na to zadanie. Prace na boisku zostały wstrzymane, ponieważ Nadleśnictwo najpierw uzgodniło przebieg rur odwadniających, a następnie powstał problem ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, które miały wygórowane żądania za przeprowadzenie odwodnienia przez ich teren. Wobec powyższego podjęliśmy decyzję o przeprojektowaniu odwodnienia celem ominięcia terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Nadleśnictwa. Dokumentacja złożona jest  w Starostwie. W najbliższym czasie otrzymamy zmianę. Koszt wykonania tej dokumentacji będzie mniejszy o około 45.000 zł. Radni często mówią o potrzebie uzbrojenia ul. Reymonta w Gryfinie. Jest to bardzo
ważna sprawa, ale mieszkańcy tej ulicy nie chcą pomóc w realizacji zadania. Aby można było przystąpić do wykonania zadania należy wykupić grunty od właścicieli. Na wykup przez gminę terenu po cenie wyliczonej przez biegłego nie zgodziło się dziesięciu właścicieli gruntów. Żądają pięciokrotnie wyższej ceny, od tej którą wyliczył biegły. Wobec powyższego wystąpiliśmy o wywłaszczenie gruntów.

Radny Kazimierz Płonka - jeżeli chodzi o strzelnicę, to nie jest tak jak powiedział
p. Burmistrz. Ww. strzelnicę miał kto pilnować. Bractwo Kurkowe otrzymało strzelnicę od powiatu. Grunt, na którym znajduje się strzelnica wcześniej przekazano do gminy, a gmina miała przekazać go dla Bractwa Kurkowego. Bractwo Kurkowe poniosło koszty związane ze zgromadzeniem na tym terenie materiałów, przęseł, pawilonów. Zamierzaliśmy ogrodzić teren i wybudować strzelnicę. Niestety p. Burmistrz zmienił zdanie, nie przekazał terenu dla Bractwa Kurkowego. Twierdził, że ma inne plany związane z ww. terenem.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy w budżecie gminy na ten rok były zagwarantowane środki finansowe na wykonanie boiska, czy nie? Jeżeli nie zabezpieczono środków finansowych na ten cel, to na jakiej podstawie podpisano umowę z wykonawcą?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - podpisując umowę z wykonawcą mieliśmy zagwarantowane na ten cel środki finansowe w kwocie 1.200.000 zł. Liczyliśmy, że otrzymamy dodatkowo środki unijne, ponieważ w tym czasie nie był jeszcze rozstrzygnięty ich przydział. W tym roku możemy zmniejszyć zakres robót do kwoty 1.200.000 zł, ale wówczas nie otrzymamy z MENIS-u 500.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - umowy i zobowiązania podpisuje się wówczas, gdy posiada się przynajmniej promesę o przyznaniu środków unijnych.  W tym przypadku podpisano umowę nie mając żadnej wiedzy w tej sprawie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Gryfino w 2005 r. wynosi 3.500.000 zł - załącznik nr 13 do uchwały budżetowej. Natomiast z MASTERS-em podpisano umowę na kwotę 3.604.000 zł. Wynika z tego, że już na początku brakowało 104.000 zł. Skąd taka różnica? Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - umowa jest wynegocjowana i wynosi 2.500.000 zł, a nie 3.604.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - ale nie jest jeszcze podpisana.

Radny Mieczysław Sawaryn - może należy uzgodnić z wykonawcami dalsze warunki budowy, spisać konkretne porozumienie oraz protokół uzgodnień, a dopiero potem rozmawiać z Radą o konkretach. W grudniu ubiegłego roku informowano nas, że będzie to boisko pełno wymiarowe i za takim boiskiem głosowała Rada. Następnie Rada ds. Sportu uznała, że nie musi być pełno wymiarowe, ale Rada Miejska nie wypowiadała się w tej sprawie.  W takich sprawach powinniśmy otrzymywać wiążące informacje.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na dzień dzisiejszy remont boiska wyniesie 2.500.000 zł.

Radny Zenon Trzepacz - proszę, aby radni zagłosowali za pracami związanymi z budową tego boiska. Jest mi bliska nie tylko piłka nożna, ale i kultura fizyczna, a teren ten jest przeznaczony pod boisko. Uważam, że powinniśmy przyjąć projekt uchwały  w ww. sprawie.

Radny Mieczysław Sawaryn - sprawa ważna i dlatego chcemy zastanowić się. Nie chcemy podejmować pochopnej decyzji i dlatego w imieniu radnych z klubu PO i PiS proszę o 5-minutową przerwę.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - wszystkim nam bliska jest kultura fizyczna. Nie jest mi tylko bliski sposób dyskusji z radnymi w tej sprawie oraz sposób prowadzenia inwestycji. Jesteśmy przeciwni daleko idącej niegospodarności jaką wykazał się  p. Burmistrz oraz daleko idącej nieprawdomówności w stosunku z Radą. W dniu dzisiejszym postawiono radnych pod tzw. "ścianą". Możemy być pewni, że za kilka miesięcy ponownie przedstawi się nam projekt uchwały o dodatkowe pieniądze na to zadanie. W pełni zdajemy sobie sprawę ze skutków, w przypadku nie podjęcia uchwały w tej sprawie. W dniu dzisiejszym chcemy uzmysłowić członkom BBS, że biorą na siebie odpowiedzialność za ww. inwestycję. Jesteście klubem rządzącym, a więc podejmijcie decyzje w tej sprawie. Klub radnych SLD - PLD wstrzyma się od głosu nad tym projektem uchwały. Zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem ogłaszam 5 - minutowa przerwę.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radny Mieczysław Sawaryn - chciałbym dowiedzieć się, ile dotąd wydano pieniędzy na budowę boiska i co się stanie, jeżeli Rada w dniu dzisiejszym nie uchwali dofinansowania? Jeżeli nie będzie negatywnych skutków, to w imieniu klubu radnych PO i PiS wnioskuję, aby sprawę odłożyć do rozpatrzenia na następnej sesji.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - jeżeli chcemy, aby Minister Edukacji Narodowej  i Sportu dofinansował budowę boiska, to powinniśmy złożyć w Ministerstwie do dnia 6 sierpnia br. pierwszą fakturę za wykonanie robót. Z powodu kłopotów związanych z kanalizacją wiedzieliśmy, że nie zdążymy tego zrobić w ww. terminie. Na naszą prośbę Minister Edukacji Narodowej  i Sportu wyjątkowo wyraził zgodę na przesunięcie terminu złożenia faktury do 4 lub 6 września br. i stąd na dzisiejszej sesji projekt uchwały w tej sprawie. Jeżeli nie złożymy faktury w terminie, to nie otrzymamy obiecanego dofinansowania.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 7 głosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiana budżetu gminy na 2005 rok przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XXXVIII/493/05 stanowi załącznik nr 18.

Radny Mieczysław Sawaryn - klub radnych PO i PiS wstrzymał się od głosu mając świadomość, że głosowanie przeciwko uchwale niczego nie zmieni w sprawie boiska. Wyrażamy duże zaniepokojenie tym, że rozpoczęto inwestycję, na którą nie było zagwarantowanego finansowania.

Ad.XV. Zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XXXVIII/494/05 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - większość interpelacji dotyczy zadań nie należących do gminy. Interpelacje związane z remontem dróg wojewódzkich oraz powiatowych prześlemy do właścicieli dróg, ponieważ tylko to możemy zrobić. Nie możemy wydawać gminnych pieniędzy nie na swoje zadania.

Ad.817/XXXVIII/05 - interpelację prześlemy do właściciela drogi.

Ad.818/XXXVIII/05 - interpelację prześlemy do właściciela drogi.

Ad.820/XXXVIII/05 - interpelację prześlemy do właściciela drogi.

Ad.821/XXXVIII/05 - interpelację prześlemy do właściciela drogi.

Ad.822/XXXVIII/05 - interpelację prześlemy do właściciela drogi.

Ad.823/XXXVIII/05 - interpelacje prześlemy do Dyrekcji PKP.

Ad.824/XXXVIII/05 - w ramach posiadanych środków na inwestycje postaramy się wygospodarować środki finansowe na remont schodów w kierunku Górnego Tarasu.

Ad.824/XXXVIII/05 - udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad.830/XXXVIII/05 - zaręczam radnego, że reklamę, o której mówił radny nie wydała  gmina, nie było to też inspiracją gminy.

Ad.831/XXXVIII/05 - uważam, że 10 dni na złożenie ofert do udziału w konkursie wystarczy.

Ad.832/XXXVIII/05 - rurociąg, na którym wystąpiły nieszczelności wybudowano w poprzedniej kadencji. Nie byłem wówczas Burmistrzem Miasta i Gminy. Próba uruchomienia rurociągu wykazała, że jest nieszczelny na odcinku biegnącym przez Radziszewo.  Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej powiedziałem, że na usunięcie nieprawidłowości potrzeba około 150.000 zł. Aby można było oddać całe zadanie musieliśmy zabezpieczyć środki finansowe na ten cel. Realizowana pod moim nadzorem oczyszczalnia ścieków osiąga rewelacyjne wyniki. Nie ma również przecieków na rurociągu, który budowano w obecnej kadencji Rady. Nie chcę narzekać na moich poprzedników, bo skąd  poprzedni Burmistrz mógł wiedzieć, że instalacja jest nieszczelna. Można mieć zastrzeżenia do służb, które nadzorowały realizację zadania. Występujemy do przedsiębiorstw, które realizowały zadanie o obniżenie kosztów naprawy. Zgodnie z warunkami przetargowymi gwarancja realizowanego zadania ważna jest do kwietnia 2006 r.

Ad.833/XXXVIII/05 - zakończono już kontrolę w GTBS. Odbyło się pierwsze spotkanie pomiędzy przedstawicielami GTBS, a osobami przeprowadzającymi kontrolę. Obecnie czekam na protokół końcowy. Z tego co wiem, to część zarzutów Wspólnoty  Mieszkaniowej znalazła potwierdzenie w protokole. Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Krasińskiego  w Gryfinie zostaną poinformowane o dacie spotkania w ww. sprawie.

Radny Marek Sanecki - czy mogę otrzymać na piśmie wyniki kontroli?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli otrzymam końcowy protokół, to będzie Pan mógł zapoznać się z jego treścią.

Ad.835/XXXVIII/05 - o częstym wyłączaniu prądu w ww. miejscowościach dowiedziałem się dopiero w dniu dzisiejszym. Nikt mnie wcześniej nie informował o takiej sytuacji. Wystąpimy do Dyrekcji ENEA w ww. sprawie.

Ad.836/XXXVIII/05 - wystąpimy do odpowiednich służb o dokonanie pomiaru dźwięku i zanieczyszczeń wzdłuż drogi nr 31.

Ad.837/XXXVIII/05 - na interpelację udzielę odpowiedzi dopiero po wcześniejszym  uzyskaniu informacji w tej sprawie od Dyrekcji Dróg Wojewódzkich.

Ad.838/XXXVIII/05 - nie wykonano placu zabaw dla dzieci przy ul. Słowiańskiej  w Gryfinie, ponieważ Spółdzielnie Mieszkaniowe; "Regalica" oraz "Dolna Odra" nie wykazały zainteresowania budową i nie przeznaczyły na ten cel środków finansowych. Nie jest to  teren gminy i dlatego uważam, że nie powinniśmy w całości finansować zadania.

Radna Krystyna Gazdecka - w mieście powstało sporo placów zabaw na terenach, które nie należą do gminy. Przykładem może być plac zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - plac zabaw przy ul. Tadeusza Kościuszki wybudowała Spółdzielnia Mieszkaniowa "Regalica".

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - interpelacja w tej sprawie była zgłaszana  również w ubiegłym roku. Wówczas p. Burmistrz informował, że podmioty porozumiały się w tej sprawie i powstanie plac zabaw dla dzieci.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak miało być, ale pomimo uzgodnień Spółdzielnie Mieszkaniowe nie przeznaczyły środków finansowych na realizację zadania. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie placu przy ul Słowiańskiej w Gryfinie, to w planie zagospodarowania przestrzennego był zapis, że gmina powinna opracować całość dokumentacji technicznej na jego zagospodarowanie. Byłby to błąd podobny do  opracowania dokumentacji na budowę garaży wielopoziomowych na Górnym Tarasie w Gryfinie. Obecnie wydzielamy działkę przy ul. Bolesława Chrobrego i w najbliższym czasie postaramy się zbyć cały teren w drodze przetargowej dla inwestora, który zechce go zagospodarować zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego. Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku ogłosimy przetarg na sprzedaż tego terenu.

Ad.839/XXXVIII/05 - udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad.840/XXXVIII/05 - budowa boiska w Chlebowie uzależniona jest od przekazania terenu przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wystąpiliśmy na piśmie o przekazanie nam tego terenu.

Ad.842/XXXVIII/05 - mamy już pełną dokumentację na uzbrojenie całej ulicy Władysława  Reymonta w Gryfinie. Musimy jeszcze dokonać wywłaszczenia gruntów. Przeanalizujemy, czy do czasu wywłaszczenia nie  można będzie przystąpić do uzbrajania części terenu, który jest  naszą własnością.

Ad.843/XXXVIII/05 - spotkałem się z komitetem społecznym ds. gazyfikacji w Żórawkach. Członkowie komitetu wiedzą na jakim etapie jest to zadanie. Jutro o godz. 715 wspólnie z komitetem społecznym jesteśmy umówieni na spotkanie z Dyrektorem Zakładu Gazowniczego  w Szczecinie.

Ad.847/XXXVIII/05 - część studzienek na drodze nr 31 naprawiono przy użyciu nowej technologii. Obecnie należy odczekać jakiś czas, aby można  było sprawdzić, czy zastosowanie nowej technologii jest dobrym rozwiązaniem. Jest to rozwiązanie dużo tańsze od tego, które stosowano dotychczas. Jeżeli okaże się, że jest to dobre rozwiązanie, to Dyrekcja Dróg Krajowych przystąpi do remontu pozostałych studzienek. Poprosiłem, aby metodą tą zainteresował się Dyrektor PUK. Być może nasza firma również będzie mogła stosować taką technologię, przy naprawie dróg gminnych.

Radny Zdzisław Kmieciak - stosując nową technologię firma fachowo naprawiła studzienki. Uważam, że tą metodą powinna naprawić pozostałe.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.851/XXXVIII/05
- przepraszam społeczność Szczawna za to, że do tej pory nie wyposażono w urządzenia placu zabaw dla dzieci, który  wykonano w czynie społecznym. W krótkim czasie postaramy się wyposażyć placu zabaw w potrzebne urządzenia.

Ad.863/XXXVIII/05 - nie mamy nic do ukrycia. Każdy z radnych, który będzie prosił o dostarczenie mu potrzebnych materiałów otrzyma je. Musimy jednak mieć czas na ich przygotowanie. Wszystkim znana jest procedura związana z obiegiem dokumentacji. Należyzłożyć wniosek o udostępnienie materiałów i poczekać określony czas na ich przygotowanie. Nie było takiej sytuacji, aby radny prosił o jakieś materiały i nie otrzymał ich.

Radna Magdalena Chmura Nycz - podczas omawiania w dniu dzisiejszym sprawy związanej z budowa boiska na Górnym Tarasie w Gryfinie wyjaśniło się, dlaczego nie dano mi kopii materiałów, o które prosiłam. Sprawa jest jasna.

Radna Krystyna Gazdecka - dziękuję za to, że odpowiedzi na moje interpelacje zawsze otrzymuję na piśmie. W Statucie Gminy jest zapis, że odpowiedzi na interpelacje należy udzielić w ciągu 30 dni. Mam jednak prośbę do p. Burmistrza, aby dostarczano nam odpowiedzi przynajmniej trzy dni przed sesją, a nie zawsze trzydziestego dnia, co wypada w dniu sesji. Czasami należy odnieść się do udzielonej odpowiedzi, a na przygotowanie się potrzebny jest czas.

Ad.XVII. Wolne wnioski i informacje.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - podczas dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok klub radnych SLD - PLD wnioskowało przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną całościowej kontroli związanej z budową boiska przy Gimnazjum w Gryfinie. Od radcy prawnego otrzymałem informację, że wniosek należy przegłosować. Wobec powyższego, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o zbadanie przez Komisję Rewizyjną realizowanej inwestycji pod nazwą "modernizacja boiska przy Gimnazjum w Gryfinie" pod względem prawidłowości przygotowania, prowadzenia i właściwego finansowanie?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XXXVIII/495/05 w sprawie przyjęcia wniosku klubu radnych SLD - PLD stanowi załącznik nr 20.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz odczytał pismo, które wpłynęło do Radyo przystąpienie do Związku Miast Polskich - załącznik nr 21.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - sprawę związaną z ewentualnym przystąpieniem do Związku Miast Polskich radni omówią na posiedzeniach Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Artur Nycz - w związku z interpelacją złożoną na poprzedniej sesji przez radnego Zdzisława Kmieciaka w sprawie pożaru w Czepinie otrzymaliśmy odpowiedź od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiedź jest obszerna. Z treścią odpowiedzi można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proponuję, aby w sierpniu br. nie było sesji. Wiele osób zaplanowało urlop w tym czasie i dlatego następna sesja odbędzie się29 września br.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Artur Nyczstwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad - załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnymi z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 6. Informacja na temat bieżących inwestycji realizowanych przez Gminę Gryfino -załącznik nr 6,
 7. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 7,
 8. Protokół Komisji Skrutacyjnej - załącznik nr 8,
 9. Karty z głosowania - załącznik nr 9,
 10. UCHWAŁA NR XXXVIII/486/05 - załącznik nr 10,
 11. UCHWAŁA NR XXXVIII/487/05 - załącznik nr 11,
 12. UCHWAŁA NR XXXVIII/488/05 - załącznik nr 12,
 13. UCHWAŁA NR XXXVIII/489/05 - załącznik nr 13,
 14. UCHWAŁA NR XXXVIII/490/05 - załącznik nr 14,
 15. UCHWAŁA NR XXXVIII/491/05 - załącznik nr 15,
 16. UCHWAŁA NR XXXVIII/492/05 - załącznik nr 16,
 17. Kalendarium dot. zadania pod nazwą "budowa boiska przy Gimnazjum w Gryfinie"- załącznik nr 17,
 18. UCHWAŁA NR XXXVIII/493/05 - załącznik nr 18,
 19. UCHWAŁA NR XXXVIII/494/05 - załącznik nr 19,
 20. UCHWAŁA NR XXXVIII/495/05 - załącznik nr 20,
 21. Pismo o przystąpienie do Związku Miast Polskich - załącznik nr 21.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Szabałkin

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Nycz

 

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz