Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XLI/05 z XLI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 29 września 2005 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1650.

W sesji uczestniczyli wszyscy radni.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2,
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3,

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 w sesji uczestniczyło 21 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

ppkt.2
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołów:

 1. z XXXVIII sesji
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXVIII sesji przyjęto jednogłośnie.
 2. z XXXIX sesji
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XXXIX sesji przyjęto jednogłośnie.
 3. z XL sesji.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XL sesji przyjęto jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin - po zakończeniu sesji odbędzie się spotkanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z sołtysami nt. rejestracji podmiotów produkujących zboże oraz zagrożenia ptasią grypą.
Informuję również, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do mnie pismo radnego Zenona Trzepacza w sprawie jego rezygnacji z członkostwa w klubie radnych BBS - załącznik nr 5.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat. Informacja stanowi załącznik nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w związku ze skargą na działalność GTBS zleciłem wydanie opinie w tej sprawie Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości w Szczecinie.
Wykonanie opinii zostało zlecone obiektywnej i nie związanej z gminą organizacji w celu zweryfikowania i ustosunkowania się do podnoszonych kwestii. W swojej korespondencji pełnomocnik wykazywała, iż zarządca nie prowadzi odrębnej dokumentacji finansowej Wspólnoty, co ma przełożenie na bieżące utrzymanie części wspólnych budynku. Brak jest podstaw prawnych uchwały w zakresie wysokości wynagrodzenia członków zarządu, brak przejrzystego systemu naliczania zużycia wody we Wspólnocie, wysokie opłaty za nieczystości stałe oraz za 1m3 ciepłej wody, podział działki nr 21/17, niezastosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy remoncie dachu, rozliczenie kosztów remontu dachu według m2, a nie według udziału, wysokie koszty remontu dachu. Kontrolujący skorzystali z dokumentów dostępnych w GTBS Sp-ka z o.o.  W zakres przedmiotu opinii wchodziła analiza dokumentów finansowych Wspólnoty za 2004 rok, analiza zasadności podnoszonych w piśmie kosztów ponoszonych przez Wspólnotę, ustosunkowanie się do zarzutów Wspólnoty. Wizytacje opiniujących zarządców przeprowadzone zostały w miesiącu lipcu, a efektem tego jest pisemna opinia stowarzyszenia. Zgodnie z przedstawioną mi opinią, uwzględnieniem stanowiska radcy prawnego gminy, notariusza oraz argumentacje GTBS Sp-ka z o.o. zleciłem Prezesowi GTBS wykonanie pełnego sprawozdania finansowego. Spółka sporządza sprawozdanie roczne w sposób uproszczony przedstawiając najbardziej istotne elementy kosztów zarządu nieruchomością wspólną i zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów. Należy tu zauważyć, iż w opinii stowarzyszenia sprawozdania sporządzone są w sposób prawidłowy. Problemem jest fakt, że GTBS Sp-ka z o.o. zarządza finansami wspólnotowymi poprzez otwarte dwa rachunki bankowe. Jeden do obsługi zaliczek na koszty Zarządu, drugi do obsługi funduszu remontowego. W związku z tym zaleciłem wprowadzenie odrębnej rachunkowości dla Wspólnoty, co pozwoli bezdyskusyjnie ocenić stan finansowy Wspólnoty oraz zakupić specjalny program komputerowy do prowadzenia odrębnej ewidencji pozaksięgowej Wspólnot. Od 1 stycznia 2006 roku każda Wspólnota będzie posiadała oddzielny rachunek, oddzielne konto i będzie rozliczana indywidualnie.  Jeżeli chodzi o zużycia wody i przejrzyste rozliczania z tego tytułu, w opinii kontrolującego rozliczanie prowadzone jest zgodnie z przyjętą uchwałą Wspólnoty  z lutego 2003 r. wprowadzającą regulamin rozliczenia wody i ścieków. Jeżeli Wspólnota nie zgadza się z treścią regulaminu, to GTBS winien zaproponować podjęcie uchwały określającej inny sposób rozliczania, który wcześniej uzgodni z Wspólnotą. Ponadto zostały zamontowane liczniki na wodę we wszystkich lokalach użytkowych Wspólnoty.  Wydałem zalecenie dla GTBS Sp-ka z o.o. dotyczące przeprowadzenia kontroli  i montażu liczników we wszystkich lokalach użytkowych. Jeżeli chodzi o opłaty z tytułu nieczystości stałych, to spółka dokonuje rozliczeń ustalając łączny koszt wywozu nieczystości dla wszystkich nieruchomości oraz na bazie otrzymanych zbiorowych obciążeń z tytułu wynajmu kontenerów i pojemników, przyjęcia odpadów na składowisko, transportu. Następnie dokonuje weryfikacji obciążeń na poszczególne lokale użytkowe i obciąża Wspólnotę w przeliczeniu na ilość osób zgłoszonych do zamieszkania. W związku z tym, że ten sposób budzi zastrzeżenia  opiniującego do faktycznie poniesionych przez Wspólnotę kosztów zdecydowałem, że wskazanym by było, aby Wspólnota zawarła odrębne umowy na poszczególne media, w tym również na odbiór nieczystości stałych, co wiązać się będzie z postawieniem własnego, zamykanego śmietnika. Każda Wspólnota Mieszkaniowa zawrze oddzielną umowę z PUK Sp-ka z o.o. i będzie rozliczała się indywidualnie.
Jeżeli chodzi o opłatę za zużycie 1m3 ciepłej wody, to jego koszt wynika z podziału zużytej energii cieplnej na ilość zużytej wody wskazanej na liczniku. W 2000 roku pobrano zaliczkę w wysokości 15 zł/m3. Po rozliczeniu rocznym faktyczny koszt wyniósł 13,38 zł/m3. Ww. koszt mieści się w średnich wartościach w Gryfinie. Odczyty z liczników od ciepłej wody stanowią podstawę do rozliczeń.
Nawiązując do sprawy dotyczącej podziału działki nr 21/17, to według opiniującego czynności związane z jej podziałem i rozwiązaniem umowy wieczystego użytkowania terenu Wspólnoty mają błąd prawny w postaci braku zgody wszystkich członków Wspólnoty i z tego względu są nieważne. Mając to na uwadze poprosiłem notariusza p. Jana Krzywdę - Pogorzelskiego oraz radcę prawnego p. Judka o wyrażenie swojego stanowiska w tej sprawie. Zgodnie z ich interpretacją wszystkie czynności związane z podziałem i zbyciem części działki na rzecz Gminy Gryfino na ówczesny stan prawny należy uznać za ważny i posiadający podstawę prawną. W kwestii nie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych do przeprowadzonego remontu dachu zgodnie ze stanowiskiem opiniującego stwierdziłem, iż rzeczywiście  remont dachu wykonany był niezgodnie z ww. ustawą. W związku z powyższym zobowiązałem spółkę do ponownego rozliczenia tej inwestycji i odzyskania niesłusznie wydatkowanych pieniędzy przez Zarząd Wspólnoty. GTBS wykonało polecenie  i odzyskało kwotę 2.000 zł. Ponadto zaleciłem bezwzględne stosowanie ustawy do wszystkich zamówień realizowanych przez spółkę, aby taka sytuacja nie miała więcej miejsca. Jeżeli chodzi o wysokości cen zastosowanych do wyliczenia należności za remont dachu zaleciłem większą weryfikację dotyczącą wysokości stawek przy zlecanych remontach.  Zgodnie z opinią Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Szczecinie nie wykazano celowych uchybień zarządcy. Opiniujący zwrócił jednak uwagę, na pewne generalne aspekty schematu zarządzania w spółce jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych, sugerując ich zmianę lub ulepszenie. Wnioski te pozwoliły mi wydać stosowne zalecenia spółce na dostosowanie sposobu zarządzania do obecnych potrzeb i oczekiwań Wspólnoty. Okazało się, że uwagi, które zgłosiła Wspólnota Mieszkaniowa z ulicy Zygmunta Krasińskiego 85 - 95 w Gryfinie były trafne, co po części potwierdziła opinia rzeczoznawców.

Zastępca Przewodniczącego Rady Maciej Szabałkin poprosił o zabranie głosu Starostę Powiatu Gryfińskiego p. Ewę De La Torre, a następnie udzielił głosu Posłowi na Sejm RP p. Wojciechowi Długoborskiemu.

Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre - dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję, a przede wszystkim dziękuję za to, że samorząd Miasta i Gminy Gryfino wziął udział w budowie windy i zakupie sprzętu diagnostycznego dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie. W imieniu władz samorządu powiatowego bardzo serdecznie dziękuję Radzie Miejskiej za uchwalenie środków finansowych na ten cel. Środki finansowe otrzymaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Mam nadzieję, że winda oraz zakupiony sprzęt będzie służył wszystkim mieszkańcom powiatu, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Poseł na Sejm RP p. Wojciech Długoborski - 19 października 2005r. kończy się IV kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym kończy się moja służba publiczna i moja praca w parlamencie. Moja praca w parlamencie była pochodną głosowania również części Państwa na moją skromna osobę. Chciałem za to bardzo serdecznie podziękować i wyrazić nadzieję, że będziemy mieli jeszcze wielokrotnie  okazję do sympatycznych kontaktów. Moja praca w parlamencie sprowadzała się przede wszystkim do pracy na rzecz tworzenia dobrego prawa. Oczywiście ocena należy do Państwa. Pracując w trzech Komisjach sejmowych, tj. Komisji Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych. Miałem okazję uczestniczyć przy pracach nad projektami ważnych dla nas wszystkich ustaw, w tym nad ustawami, które były związane z funkcjonowaniem samorządu. Brałem aktywny udział w pracach komisji i podkomisji nad ustawami ustrojowymi, samorządowymi, nad niezmiernie ważną dla finansów publicznych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także nad ustawami o służbach mundurowych. W tych przypadkach miałem największe szanse i możliwości wykazania się swoim doświadczeniem, konsultacjami, możliwością wprowadzenia zmian oraz zwrócenia uwagi na błędy. Starałem się pomagać tym, którzy o tę pomoc zwracali się do mnie. Mam na myśli samorządy, instytucje, organizacje oraz zwykłych obywateli, którzy przychodzili na dyżury poselskie prosząc mnie o pomoc w różnych sprawach. Najważniejsza dla parlamentarzysty, dla Posła na Sejm RP jest praca w samym parlamencie, ponieważ odpowiada on za cały kraj. Jako Poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej nigdy nie kierowałem się tylko i wyłącznie przesłankami politycznymi, wręcz odwrotnie. Tak jak podczas pracy w samorządzie zawsze starałem się patrzeć przez pryzmat merytoryczny, nawet do tego stopnia, że zdarzało mi się nie zgadzać z opiniami mojego klubu. Przykładem tego jest praca nad kończącą reformę samorządową ustawą, która dotyczy podziału zadań i kompetencji między poszczególnymi rodzajami samorządów. Wówczas skutecznie sprzeciwiłem się  zespoleniu inspekcji sanitarno - epidemiologicznej z samorządem. Uważam, że systemowo, zarówno inspekcje jak i służby oraz straże powinny być jednostkami rządowymi, administracją rządową specjalną. Nie powinny być one podporządkowane jakimkolwiek wpływom i naciskom politycznym. Chcę nawiązać do wydarzeń, które miały miejsce w naszej gminie, również w mojej małej ojczyźnie. Uważam, że mam moralne prawo do tego, aby Miasto i Gminę Gryfino, mój samorząd nazywać również moją małą ojczyzną. Dwanaście lat ciężkiej pracy, które poświęciłem temu miastu, tej gminie i mieszkańcom dają mi takie prawo. W niektórych przypadkach dziwnie zachowujący się moi przeciwnicy polityczni próbowali zdyskredytować mój dorobek, moją pracę, moją aktywność. Na szczęście ta próba spełzła na niczym, ponieważ sprawcy tego zamieszania od początku wiedzieli, że tak to się skończy. Cieszę się bardzo z symbolicznego faktu, że znalazły się rzekomo zaginione firanki i meble z Urzędu Stanu Cywilnego, to niezmiernie ważne wydarzenie w życiu i historii Gminy Gryfino. Okazało się, ze nie było tak jak niektórzy przypuszczali. Wystarczyło tylko trochę dobrej woli , aby zapytać, sprawdzić i nie byłoby problemu. Jednak dziwne zjawisko nienawiści, złośliwości, czy też zwykłej nieprzyzwoitości czasami pojawia się u niektórych osób. Zastanawia mnie, czym sobie zasłużyłem na tego typu traktowanie?
Mam jednak nadzieję, że opinia, ocena będzie rezultatem tego jak mieszkańcy naszego miasta i gminy oceniają postawy poszczególnych osób pełniących funkcje, czy role publiczne. Wyrazem tego są wybory. Przy okazji chciałbym wyrazić słowa szacunku  i uznania dla tych wszystkich, którzy poddali się trudnej próbie w tych wyborach. Szczególne słowa uznania kieruję do radnych Rady Miejskiej, którzy jako osoby pełniące funkcje publiczne zdecydowali się podjąć taką próbę. Najlepiej wiem jak trudne jest to wyzwania, jak ciężko uzyskać dobry wynik. Niezależnie od tego jak potoczą się moje dalsze losy, gdzie będę i jakie role, czy funkcje będę pełnił chciałbym zadeklarować swoją chęć współpracy. Niezależnie od miejsca i roli zawsze gotów jestem współpracować i pomagać. Możecie na mnie liczyć. Dowiodłem tego wielokrotnie i nadal składam taką deklarację. Do zobaczenia wkrótce.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.
Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Jan Kozłowski
864/XLI/05
- w nawiązaniu do złożonej dwa miesiące temu interpelacji w sprawie budowy chodnika w Krzypnicy chciałbym zapytać, na jakim etapie jest realizacja inwestycji?

Radny Antoni Rak
865/XLI/05
- w październiku tego roku minie 3 lata, kiedy do Starostwa Powiatowego został skierowany wniosek mieszkańców bloku przy ul. Energetyków 2 - 8, dotyczący montażu na ul. Bałtyckiej - Energetyków progów zwalniających dla samochodów. Samochody jeżdżąc z dużą prędkością stanowią zagrożenie dla bawiących się na podwórku dzieci. Mieszkańcy prosili także o ustawienie na tym odcinku znaków "strefa zamieszkania". Wniosek ten datowany jest na 25 października 2002 r. Do tej pory sprawa nie została załatwiona. W imieniu mieszkańców proszę o zajęcie się sprawą.

866/XLI/05 - proszę o rozważenie możliwości zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków na zakup nowego busa dla ZEAS-u. Obecnie ZEAS posiada dwa samochody: nowy, zakupiony przy udziale środków PFRON-u, służący do przewozu dzieci niepełnosprawnych, codziennie przewożonych jest tym samochodem 8 dzieci. Drugi samochód ma już około 10 lat i przebieg ponad  200.000 km, służy on do przewozu do szkół dzieci, głównie z miejscowości wiejskich - Szczawno i Żórawie, w bieżącym roku szkolnym dowożonych jest 13 dzieci. Najkorzystniejszy byłby zakup busa 15-18 osobowego ze względu na szybki rozwój tych miejscowości.

Radny Stanisław Strzelczyk
867/XLI/05
- czy korzystając z obecności na sesji Rady Pani Starosty Ewy De La Torre możemy uzyskać informacje na temat aktualnej sytuacji szpitala powiatowego?

868/XLI/05 - w związku z niedawną sytuacją, jaka miała miejsce na ul. Łużyckiej - mowa o znalezionym niewybuchu, kiedy miasto na kilka godzin zostało całkowicie zablokowane - czy są jakieś koncepcje stworzenia drogi alternatywnej do  ul. Łużyckiej? Uważam że w tej chwili stworzenie takiej drogi jest dla Gryfina priorytetem. Ja jechałem w tym czasie polną drogą wzdłuż torów kolejowych i dalej ul. Słoneczną - może należałoby wziąć tę drogę pod uwagę, może należałoby rozważyć wykorzystanie drogi za torami wzdłuż ogrodów  działkowych. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Józef Gutkowski
869/XLI/05
- w sprawozdaniu międzysesyjnym Pan Burmistrz podał informację, że trwają prace projektowe dotyczące budowy drogi przy ul. Kościelnej w Chwarstnicy. W Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji uzyskałem zapewnienie, że na początku października rozpoczną się już na tym odcinku roboty. Dlaczego więc trwają jeszcze prace projektowe?

870/XLI/05 - przy zjeździe do miejscowości Osuch po prawej stronie przez grunt pani Pech,  obecnie oddany w dzierżawę, biegnie w kierunku lasu polna droga, będąca własnością gminy, którą obecny dzierżawca zaorał. Mieszkańcy Chwarstnicy  i Sobieradza proszą o zajęcie się sprawą i przywrócenie tej drogi.

Radny Zenon Trzepacz
871/XLI/05
- chciałbym nawiązać do spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  i Autostrad, na którym zostały ze strony Dyrektora GDDKiA powzięte pewne zobowiązania inwestycyjne, a tymczasem przeczytałem w prasie, że GDDKiA  inwestuje na południu Powiatu. Proszę, aby Burmistrz i Rada Miejska podjęła bardziej zdecydowane działania w stosunku do GDDKiA celem realizacji tych  zobowiązań, o których była mowa na spotkaniu - mam na myśli m.in. remont  ul. Łużyckiej.

Radny Artur Nycz
872/XLI/05
- uzupełniając interpelację radnego Trzepacza proponuję, żebyśmy podjęli działania w sprawie budowy obwodnicy ulicy Łużyckiej.

Radny Mieczysław Sawaryn
873/XLI/05
- klika miesięcy temu padła deklaracja, że w miesiącu październiku w miejscowości Pniewo zostaną zakończone prace dotyczące budowy gazociągu. Dlaczego gazociąg nie funkcjonuje i inwestycja nie jest rozpoczęta? Co dzieje się z pieniędzmi wpłaconymi przez mieszkańców na budowę gazociągu?

874/XLI/05 - chciałbym wiedzieć, na jakim etapie znajduje się budowa kanalizacji  w Pniewie.

875/XLI/05 - chciałbym wiedzieć czy na terenie tzw. Grajdołka zostanie postawiony plac zabaw dla dzieci?

Radna Krystyna Gazdecka
876/XLI/05
- w czerwcu zgłosiłam interpelację w sprawie dokonania regulacji płac  pracowników administracji i obsługi w oświacie. Dostałam odpowiedź następującej treści: "działania związane z regulacją płac przy jednoczesnym  dostosowaniu do nowych przepisów rozpoczną się w sierpniu br." Przepisy te weszły w życie z dniem 1 września. Proszę o odpowiedź, co w tej sytuacji  dzieje się w sprawie regulacji płac?

Radna Magdalena Chmura-Nycz
877/XLI/05
- jaki okres obejmuje przeprowadzana w Urzędzie kontrola Najwyższej Izby Kontroli i co jest jej przedmiotem? Czy Rada Miejska może wnioskować do NIK o zbadanie określonych obszarów ryzyka, w których mogą wystąpić nieprawidłowości?

878/XLI/05 - chciałabym zapytać, na jakim etapie jest w tej chwili postępowanie w sprawie zakupu Peugeota 607. Czy prawdą jest, że zostały już przedstawione w tej sprawie zarzuty?

Radny Artur Nycz
879/XLI/05
- na ul. Słowiańskiej pomiędzy wieżowcami miał zostać postawiony plac  zabaw. W jego budowę miały zaangażować się Spółdzielnia Mieszkaniowa "Regalica", GTBS oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dolna Odra". Dlaczego do tej chwili placu zabaw tam nie ma? Czy dlatego, że któryś z zainteresowanych podmiotów się wycofał? Czy w naszej gminie nie można byłoby wygospodarować kilkuset złoty na plac zabaw dla dzieci?

Radny Zdzisław Kmieciak
880/XLI/05
- w miejscowości Nowe Brynki na odcinku od posesji nr 9 do nr 11 jest załamany chodnik. Proszę o zajęcie się sprawą.

881/XLI/05 - w miejscowości Nowe Brynki zatoczka autobusowa jest załamana, utworzyła się duża dziura. Proszę o zajęcie się sprawą.

882/XLI/05 - w miejscowości Czepino jest bardzo niebezpieczny wyjazd z ul. Morenowej oraz ul. Piaskowej. Proszę o ustawienie tam luster.

883/XLI/05 - w drodze krajowej nr 31 została ostatnio dokonana regulacja wysokości studzienek kanalizacji deszczowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Chciałbym zapytać, kiedy zostanie dokonana regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej?

884/XLI/05 - przy posesji nr 51 w Czepinie z drzew rosnących przy drodze gminnej spadają liście tak, że właściciel posesji nie jest w stanie sobie dać rady z ich uprzątaniem. Była złożona prośba o dokonanie przycinki tych drzew,  otrzymałem zapewnienie, że drzewa zostaną przycięte. Mam prośbę o sprzątanie tego odcinka drogi przez PUK tak jak jest sprzątana cała droga  krajowa.

885/XLI/05 - w miejscowości Czepino do budynków od nr 65 do 69, które są położone poniżej poziomu drogi przy najmniejszym deszczu do wewnątrz dostaje się woda. Pracownicy GDDKiA uznali, że konieczne jest zrobienie z pleksy  zapory w chodniku, żeby zablokować napływającą wodę. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Marek Sanecki
886/XLI/05
- w sprawozdaniu z prac Burmistrza znalazłem informację, że zostały  rozbudowane ścieżki rowerowe i edukacyjne. Nie wiem, gdzie rozbudowano te ścieżki, a należałoby ogłosić, w których miejscach zostały one  rozbudowane. Proszę o podjęcie działań mających na celu opracowanie i przyjęcie programu rozbudowy ścieżek rowerowych w gminie Gryfino.

Radny Czesław Kapusta
887/XLI/05
- w miejscowości Gardno oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w bliskiej odległości od zabudowań. Fetor, jaki dobywa się z oczyszczalni jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców okolicznych budynków. W ostatnim czasie zjawisko to nasila się. Proszę o zajęcie się sprawą.

888/XLI/05 - ponownie proszę o załatwienie sprawy przejęcia od PEC pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię dla sportowców w Gardnie.

889/XLI/05 - droga polna między Wełtyniem a Starymi Brynkami przy opadach deszczu staje się błotnista i nieprzejezdna, droga służy rolnikom jako droga dojazdowa do pól. Proszę o zajęcie się sprawą.

890/XLI/05 - wraz z panią sołtys Wirowa proszę o budowę chodników wzdłuż drogi w tej miejscowości. Droga jest wąska i z uwagi na to ruch pieszych jest utrudniony.

Radny Jan Kozłowski
891/XLI/05
- na drodze powiatowej łączącej miejscowości Chlebowo i Daleszewo w obrębie przystanku autobusowego w Starych Brynkach utworzyło się zastoisko wody. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
892/XLI/05
- proszę o wywieszenie w Biurze Obsługi Interesanta tablicy informacyjnej z numerami pokoi w Urzędzie. W przypadku, kiedy tworzy się kolejka, interesanci, którzy wiedzą gdzie się chcą udać, niepotrzebnie oczekują  na informację o numerze pokoju.

893/XLI/05 - proszę o zajęcie się sprawą poprawy warunków parkowania przy ul. Energetyków - przy Targowisku Miejskim. Bardzo ciężko jest tam wjechać na parking, należałoby choćby wyrównać ten odcinek.

Radny Kazimierz Płonka
894/XLI/05
- proszę o zainstalowanie progów zwalniających na ul. Słowiańskiej, między  wieżowcami i blokiem GTBS-u.

895/XLI/05 - proszę o zajęcie się sprawą likwidacji muldy przy stacji paliw w Gryfinie.

896/XLI/05 - otrzymałem zapewnienie z Powiatowego Zarządu Dróg oraz ze strony członka Zarządu Powiatu Pana Adama Nycza, że prace remontowe drogi do Szczawna rozpoczną się w miesiącu sierpniu. W sprawie remontu tej drogi nic się w tej chwili nie dzieje. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Jan Bielecki
897/XLI/05
- w ubiegłym roku zostały wyleczone prawie wszystkie kasztany na terenie gminy. Na Górnym Tarasie od cmentarza w stronę ul. Krasińskiego do ul. Iwaszkiewicza jest ponad 25 młodych kasztanów, są to 15 letnie drzewa,  wszystkie są zarażone, należałoby je też uratować. Proszę o zajęcie się sprawą.

898/XLI/05 - brak miejsc parkingowych powoduje, że na ul. Żeromskiego między ul.Asnyka a ul. Sienkiewicza parkowane są samochody i na tej ulicy było już kilka stłuczek. Ul. Żeromskiego w dalszej części między ul. Sienkiewicza a ul. Wyspiańskiego jest jednokierunkowa. Odcinek między ul. Asnyka a ul. Sienkiewicza należałoby również zrobić jednokierunkowy, wtedy można  by było bez kłopotów na tej ulicy parkować samochody. Proszę o zajęcie się sprawą.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre
Ad.865/XLI/05
- z uwagą wysłuchałam interpelacji, z których część dotyczyła także dróg powiatowych. Z przykrością muszę powiedzieć, że na terenie powiatu jest 650 km dróg, co razem z poboczami daje 650 km bieżących, ale to jest dwukrotna długość pasa drogowego. Gdybyśmy przyjęli, że budowa 1 km drogi kosztuje ok. 1 mln zł, to Powiat Gryfiński musiałby mieć ok.  650 mln zł, aby drogi na terenie Powiatu zostały w całości naprawione. Oczywiście nie jest to możliwe.  Montaż progu zwalniającego na ul. Bałtyckiej - Energetyków, o który interpelował radny Antoni Rak stanowi problem, ponieważ jest to krótki odcinek drogi. Komisja, która tym się zajmuje nie zezwala na montaż progu ze względów bezpieczeństwa. Do sprawy powrócę i udzielę radnemu odpowiedzi.

Ad.894/XLI/05
      895/XLI/05
- w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Słowiańskiej oraz muldyprzy stacji paliw chciałabym powiedzieć, że jesteśmy wraz z samorządem  gminnym w trakcie rozwiązywania tego problemu, ponieważ na tym małym odcinku jest aż trzech zarządców dróg: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Powiatowych, natomiast ulica Słowiańska w części jest drogą gminną. Chcemy uporządkować to w ten  sposób, by zmienić kategorię drogi, tak aby w całym przebiegu należała ona do jednego zarządcy. Wówczas administrowanie na tak krótkim odcinku byłoby prostsze, montaż progów zwalniających należałby do jednego zarządcy i właściciela działki, bowiem stosunki własnościowe na tej drodze, jaką jest ulica Słowiańska, są również skomplikowane,  ale jesteśmy w trakcie porządkowanie tego pod względem prawnym.

Ad.896/XLI/05
      868/XLI/05
- jeżeli chodzi o interpelację radnego Kazimierza Płonki w sprawie drogi doSzczawna, to Powiatowy Zarząd Dróg obiecał wykonanie prac remontowych na tej drodze. Jest to droga wyłożona brukiem, właściwie bez pobocza. W przypadku tej drogi nie można mówić o remoncie, bo można ją tylko doraźnie poprawić. Należy mówić o jej budowie. Budowa drogi na razie przekracza nasze możliwości. Musimy najpierw dokończyć rozpoczęte inwestycje. W tym roku będę miała przyjemność zaprosić Państwa na otwarcie drogi w Bartkowie, jest to dopiero pierwszy etap. Gdyby ta droga została ukończona, a jest to droga Wełtyń - Gajki,  z przejazdem przez Wirów, która ma łączyć się z drogą wojewódzką na Banie, to wówczas problem, o którym mówił radny Strzelczyk w swojej interpelacji, czyli konieczność stworzenia objazdu na wypadek zamknięcia drogi krajowej nr 31 w Gryfinie byłby rozwiązany. Na razie  kończony jest pierwszy etap i przygotowujemy się do pozyskiwania środków na drugi etap. Przejście drogi na odcinku Wełtyń-Gajki zostało wykonane zgodnie  z normami unijnymi, które stanowią, że jeśli ktoś wnioskuje o uzyskanie  środków z UE i buduje drogę, której przejście następuje przez  miejscowość zamieszkaną, to w obrębie przejścia droga musi być wyposażona w pasie drogowym w chodniki. Nie można uzyskać dotacji  na budowę drogi, jeśli w miejscowości nie zostały by wybudowane  chodniki. Droga do kościoła jest drogą dwukierunkową, a następnie w prawą i lewą stronę jest drogą jednokierunkową, w dalszej części staje się ponownie dwukierunkową. Zwężenie tej drogi powoduje, że mieszczą się tam chodniki, których normatyw został obniżony o kilka centymetrów. Nie jest to natomiast droga dla pojazdów specjalnych. W pasie drogowym, którego nie można było poszerzyć - zaznaczam, że została już tak podcięta skarpa przy murze kościelnym, że pani sołtys  obawiała się, iż trzeba będzie wzmocnić mur - jest ciąg pieszy i droga. Wybór, czy mamy budować bez środków unijnych drogę, którą raz do roku podczas akcji żniwnej będą mogły przejeżdżać kombajny, czy też mamy wybudować drogę, która przez cały rok będzie służyła mieszkańcom, bo będą tam ciągi piesze i możemy na to uzyskać  dofinansowanie, był prosty. Nikt z mieszkańców miejscowości  Bartkowo nie jest właścicielem kombajnu, ale oczywiście jest, że taki  sprzęt musi na ich pola dojechać. Istnieją wydzielone drogi gruntowe, należące do gminy, które wymagają poprawienia, ale myślę, że wspólnie  z władzami gminy będzie można ten problem rozwiązać. Pamiętacie  państwo wypadek drogowy, gdzie jeden z pojazdów specjalnych,  a takimi są właśnie kombajny, spowodował wypadek ze skutkiem  śmiertelnym, w którym zginęły 3 osoby. Stało się tak dlatego, że kombajn jako pojazd specjalny na drodze publicznej nie zachował  odpowiednich reżimów. Poruszanie się kombajnami po drogach publicznych wymaga specjalnego zezwolenia. Są to pojazdy ponadnormatywne i nie można ich traktować, jak pozostałe pojazdy, dla których buduje się drogi. Dla rolników należy szukać rozwiązań i skoro jest możliwość wskazania innych dróg dojazdowych do pól, to tak  należy czynić.

Radny Mieczysław Sawaryn - rozumiem, że droga do Szczawna wymaga dużych nakładów finansowych, natomiast niewielkich nakładów wymaga na tej drodze uporządkowanie połamanych gałęzi. Na zjeździe w kierunku centrum Szczawna rosną brzozy pochylające się na drogę. Mają one słabe oparcie w gruncie i mogą się przewrócić, co grozi wypadkiem.

Proszę o przejrzenie drzewostanu na tym odcinku drogi i ogłoszenie przetargu na wycięcie gałęzi. Dwa lata temu interpelowałem w sprawie skrzyżowania ul. Szczecińskiej i Grunwaldzkiej. Dwa tygodnie temu w tym miejscu na przejściu dla pieszych doszło do poważnego wypadku. Przejście to powinno być oddalone od skrzyżowania o co najmniej 50 metrów, bo przechodzący przez jezdnię są dla kierowcy niewidoczni.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - skrzyżowanie, o którym mówi radny Sawaryn jest skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej z drogą krajową i sprawa tego przejścia dla pieszych nie leży w kompetencjach Powiatu.

Ad.891/XLI/05 - w sprawie, w której interpelował radny Kozłowski, dotyczącej zastoiska w zatoczce autobusowej w Starych Brynkach, zostaną podjęte działania.

Radny Czesław Kapusta - czy nie ma możliwości, aby poszerzać pas drogi kosztem szerokości ciągów pieszych? Ruch pieszych w miejscowościach wiejskich nie jest duży i nie wymaga tak szerokich chodników po obu stronach drogi.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - niestety, nie można dostać pozwolenia na budowę, jeśli nie przestrzega się określonych normatywów dotyczących szerokości pasa jezdnego i ciągów pieszych.

Ad.867/XLI/05 - jeżeli chodzi o Szpital Powiatowy w Gryfinie, to fakt, że tak często  staję przed Państwem, by mówić o nim mówić świadczy o tym, jak  ważna sprawą dla Zarządu Powiatu jest jego funkcjonowanie. W szpitalu następują zmiany i jest to konieczne, bo w przeciwnym  wypadku szpital straciłby rację bytu, a mam na myśli stan jego finansów. Trwa restrukturyzacja szpitala, został podpisany przez Wojewodę  program restrukturyzacyjny. Od 22 czerwca szpital ma nowego dyrektora. Udało się uzupełnić kadrę. Na oddziale internistycznym jest  nadkomplet pacjentów, urodziło się dwukrotnie więcej dzieci niż  w miesiącu czerwcu i ta tendencja wzrostowa trwa. Na oddziale  ginekologiczno-położniczym odbyła się ostatnio kompleksowa kontrola,  przeprowadzona przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie  ginekologii i położnictwa i NFZ. Po raz pierwszy spotkałam się z kontrolą  prowadzoną w ten sposób, że zanim podmiot kontrolowany otrzymał  protokół i mógł do niego złożyć wyjaśnienia, wątki tego protokołu zostały opublikowane na stronach internetowych NFZ. Wzbudziło to ogromny  niepokój pacjentów i nasz. Aby uspokoić mieszkańców poprosiłam  o specjalną kontrolę interwencyjną wojewódzkiego inspektora nadzoru  sanitarnego. Nie stwierdzono nieprawidłowości, które powodowałyby konieczność zamknięcia oddziału ginekologiczno-położniczego. Odbyliśmy rozmowy z personelem, dyrektorem, z NFZ oraz z panem doc. Celewiczem. Po wspólnej dyskusji na posiedzeniu Zarządu okazało się, że mimo wszystkich doniesień prasowych, mimo ujawnionych protokołów,  których nie wszystkie wątki, jak się następnie okazało, były prawdziwe, co było do sprawdzenia na podstawie dokumentów, doszliśmy do porozumienia, kontrakt istnieje, szpital działa i rozwija się. Mamy  wyśmienitą kadrę, odbudowaną z trudem, a trzeba powiedzieć, że nie ma wielu szpitali powiatowych, w których ordynatorem oddziału  ginekologiczno-położniczego jest docent, a wkrótce profesor - pan doc. Bulsa. Wracają do nas lekarze, którzy odeszli ze szpitala w trakcie wydarzeń w czerwcu, co mnie cieszy, bo są to lekarze związani z tym szpitalem od lat. Jestem pełna szacunku dla ludzi, którzy tego szpitala nie  opuścili i nie opuszczą. Chcę zaapelować do państwa i do mediów  o życzliwość wokół szpitala, który służy nam wszystkim. Proszę o to,  aby zachowywać się tak, jak samorząd gminy Gryfino, który szpitalowi  finansowo pomaga, o co będę apelować także do innych gmin. Pragnę  państwa uspokoić, szpital działa i będzie działał.

Ad.V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie 31 sierpnia br. - załącznik nr 7.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.
Rada przyjęła informacje do wiadomości..

Ad.VI. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXVIII/396/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 r, w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz  z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 9.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.
Rada przyjęła informacje do wiadomości..

Ad.VII. Informacja o stanie realizacji Planu Operacyjnego Rozwoju Infrastruktury Technicznej i Komunikacji do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino za rok 2004.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz  z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 10.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w materiału.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Rada przyjęła informacje do wiadomości.

Ad.VIII. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Zenon Trzepacz zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Fischbacha.
Radny Kazimierz Fischbach wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Artur Nycz - poprzednim razem miałem przyjemność stanąć do rywalizacji z radnym Kazimierzem Fischbachem o funkcję Przewodniczącego Rady. Obecnie  w obliczu tego, co działo się przez okres pomiędzy wyborami, w obliczu kupczenia głosami rezygnuję z ubiegania się o funkcję Przewodniczącego Rady. Mam nadzieję, że radny Kazimierz Fischbach będzie bardzo dobrym Przewodniczącym Rady i jako Wiceprzewodniczący deklaruję swoją daleko idącą współpracę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:

 • Krystynę Gazdecką,
 • Janinę Nikitińską,
 • Marka Saneckiego.

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie.

Następnie ogłosił 15 - minutową przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki zaproponował wzór karty do głosowania - załącznik nr 11.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem karty do głosowania  w wersji zaproponowanej przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej głosowało  21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że kartę do głosowania w zaproponowanej wersji przyjęto jednogłośnie.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.
W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został radny Kazimierz Fischbach, który otrzymał 15 głosów "za", 2 głosy "przeciw" i 3 głosy wstrzymujące się.
Protokół w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady odczytał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki.
Protokół stanowi załącznik nr 12.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 13. UCHWAŁA NR XLI/502/05 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady. stanowi załącznik nr 14.

Wiceprzewodniczący Rady Maciej Szabałkin pogratulował radnemu Kazimierzowi Fischbachowi wyboru na Przewodniczącego Rady i przekazał prowadzenie obrad.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach podziękował radnym za poparcie i przejął prowadzenie obrad.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - wpłynął do mnie wniosek podpisany przez siedmiu radnych o odwołanie wiceprzewodniczących Rady oraz o dokonanie zmiany w porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie punktu "Odwołanie radnych Artura Nycza i Macieja Szabałkina z funkcji wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie" - załącznik nr 15.

Radny Artur Nycz - bardzo proszę wnioskodawców o złożenie uzasadnienia do wniosku.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - proszę, aby radca prawny wypowiedział się, czy do wniosku musi być złożone uzasadnienie?

Radca prawny Krzysztof Judek - to zależy od wnioskodawców. Jeżeli zechcą, to mogą złożyć uzasadnienie, a jeżeli nie, to nie złożą.

Radny Artur Nycz - rozumiem, że żaden z wnioskodawców nie ma odwagi wstać i powiedzieć, dlaczego podpisał się pod takim wnioskiem.

Radny Maciej Szabałkin - w związku z wnioskiem, który został zgłoszony przez klub BBS składam rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Stanisław Strzelczyk - zgłoszony wniosek jest wynikiem konkluzji, iż nowy Przewodniczącego Rady powinien mieć możliwość wyboru wiceprzewodniczących,  z którymi będzie współpracował. Przyjęte jest, że np. przy zmianie Wojewody następują zmiany na pozostałych stanowiskach. Nikt nie mówi, że te same osoby nie mogą ponownie kandydować. Wybór należy do Rady.

Radny Artur Nycz - czy Przewodniczący Rady widzi możliwość współpracy  z obecnymi wiceprzewodniczącymi Rady, czy nie?

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - uważam podobnie jak radny Stanisław Strzelczyk, że przy zmianie Przewodniczącego Rady należy zmienić wiceprzewodniczących. Jeżeli jednak Rada uzna, że wiceprzewodniczącymi Rady mogą być te same osoby, co były, to będę z nimi współpracował. Decyzja należy do Rady.

Radny Artur Nycz - wobec powyższego proszę mnie odwołać, a ja w imieniu kluby SLD PLD proszę o 20 - minutową przerwę.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - może wcześniej przegłosujemy złożony wniosek?

Radca prawny Krzysztof Judek - z tego co słyszałem, to radny Maciej Szabałkin złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. Wobec powyższego do porządku obrad należy wprowadzić dwa punkty. Jeden będzie dotyczył przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady, a drugi odwołania.

Radna Krystyna Gazdecka - aby można było rozpatrywać sprawę związaną ze zmianą wiceprzewodniczących Rady, to wcześniej należy przegłosować wniosek, który wpłynął do Przewodniczącego Rady.
Proszę, aby radca prawny powiedział, czy podczas głosowania nad wnioskiem musi być podane, w którym punkcie będzie rozpatrywana zmiana wiceprzewodniczących Rady? W zgłoszonym wniosku nie podano, w którym punkcie ma to nastąpić.

Radca prawny Krzysztof Judek - dobrze byłoby określić, że sprawa ta będzie rozpatrywana w następnym punkcie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad sesji jako pkt. IX "Odwołanie wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie"?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Ad.IX. Odwołanie wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gryfinie.

Radca Prawny Krzysztof Judek - radny Maciej Szabałkin zgłosił rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady, należy więc przegłosować ww. wniosek.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem  rezygnacji radnego Macieja Szabałkina z funkcji wiceprzewodniczącego Rady?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLI/503/05 w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady. stanowi załącznik nr 16.

Następnie przystąpiono do procedury związanej z odwołaniem wiceprzewodniczącego Rady Artura Nycza.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zaproponował, aby Komisja skrutacyjna działała w poprzednim składzie, tj:

 • radna Krystyna Gazdecka,
 • radna Janina Nikitińska,
 • radny Marek Sanecki.

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 15 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto większością głosów.

Następnie ogłosił 5 - minutową przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki zaproponował wzór karty do głosowania - załącznik nr 17.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem karty do głosowania  w wersji zaproponowanej przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że kartę do głosowania w zaproponowanej wersji przyjęto jednogłośnie.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.

W wyniku tajnego głosowania z funkcji wiceprzewodniczącego Rady odwołany został radny Artur Nycz, ponieważ "za" odwołaniem głosowało 11 radnych, przy 8 głosach "przeciwnych" i 1 głosie "wstrzymującym się". Protokół w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady odczytał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki.
Protokół stanowi załącznik nr 18.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 19.  UCHWAŁA NR XLI/504/05 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady. stanowi   załącznik nr 20 .

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - zgłaszam wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji jako pkt. X. Wybór wiceprzewodniczących Rady.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach. wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, ze wniosek przyjęto większością głosów.

Ad.X. Wybór wiceprzewodniczących Rady.

Radny Artur Nycz - proszę o ogłoszenie 5 - minutowej przerwy.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 - minutową przerwę, a po wznowieniu obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących Rady.

Radny Józef Gutkowski - w imieniu radnych z klubu PO i PiS zgłaszam kandydaturę radnego Macieja Szabałkina.

Radna Krystyna Gazdecka - w imieniu radnych z klubu SLD PLD zgłaszam kandydaturę radnego Artura Nycza.

Radny Jan Kozłowski - zgłaszam kandydaturę radnego Janusza Skrzypińskiego.

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zaproponował, aby Komisja skrutacyjna działała w poprzednim składzie, tj:

 • radna Krystyna Gazdecka,
 • radna Janina Nikitińska,
 • radny Marek Sanecki.

W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przeprowadził jawne głosowanie nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymującym się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto większością głosów.

Następnie ogłosił 5 - minutową przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania. Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki zaproponował wzór karty do głosowania - załącznik nr 21.
Ponadto poinformował, że należy wybrać dwóch wiceprzewodniczących Rady. Ważne karty będą te, na których postawiony będzie znak "x" przy dwóch lub jednym nazwisku.  Karty, na których znak "x" postawiony będzie przy trzech nazwiskach lub przy żadnym nazwisku nie będzie znaku " x" będą nieważne.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem karty do głosowania  w wersji zaproponowanej przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że kartę do głosowania w zaproponowanej wersji przyjęto jednogłośnie.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do wykonywania swoich czynności.
W wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczących Rady wybrano radnych:

Janusza Skrzypińskiego, który otrzymał 12 głosów "za" oraz Maceja Szabałkina, który otrzymał 15 głosów "za".
Radny Artur Nycz otrzymał 8 głosów "za".

Protokół w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady odczytał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Marek Sanecki.
Protokół stanowi załącznik nr 22.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik nr 23. UCHWAŁA NR XLI/505/05 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady. stanowi załącznik nr 24.

Przewodniczący Rady zaprosił wiceprzewodniczących Rady do zajęcia miejsc przy stole prezydialnym.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w związku z tym, że w dniu dzisiejszym zostałem wybrany Przewodniczącym Rady składam rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Kto z radnych jest za przyjęciem mojej rezygnacji?.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem rezygnacji głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że rezygnację przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XLI/506/05 w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego Komisji Rady stanowi załącznik nr 25.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Radny Jan Kozłowski zgłosił kandydaturę radnego Zenona Trzepacza.

Radny Zenon Trzepacz wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przeprowadził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej kandydatury.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem kandydatury głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLI/507/05 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady stanowi załącznik nr 26.

Radny Janusz Skrzypiński - w dniu dzisiejszym zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego Rady i wobec powyższego składam rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej. Zgodnie ze Statutem Gminy Gryfino nie można łączyć tych funkcji.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. rezygnacji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem rezygnacji głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że rezygnację przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/508/05 w sprawie zmian osobowych Komisji Rady stanowi załącznik nr 27.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Radny Artur Nycz - zgodnie ze Statutem miejsce w Komisji Rewizyjnej jest przynależne klubowi SLD, ponieważ nie ma w niej swojego przedstawiciela.  W związku z powyższym zgłaszam kandydaturę radnej Magdaleny Chmury - Nycz.

Radna Magdalena Chmura - Nycz wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Zenon Trzepacz - w imieniu radnych niezależnych zgłaszam kandydaturę radnego Jana Kozłowskiego.

Radny Jan Kozłowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Artur Nycz - my się chyba nie rozumiemy. Klub radnych SLD nie ma swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę o wyjaśnienie sprawy przez radcę prawnego.

Radny Zenon Trzepacz - radni niezależni też mają prawo do tego, aby w Komisji Rewizyjnej był ich reprezentant.

Radny Artur Nycz - radni niezależni nie są zrzeszeni w klubie i dlatego nie mają swojego miejsca w Komisji Rewizyjnej.

Radny Zenon Trzepacz - wobec tego proszę o 5 minut przerwy.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 - minutową przerwę, a po wznowieniu obrad głos zabrali:

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w czasie przerwy wpłynęło do mnie oświadczenie, że z dniem 29 września 2005 r. zawiązał się klub radnych niezależnych Rady Miejskiej w Gryfinie w następującym składzie: Przewodniczący Zenon Trzepacz,
Wiceprzewodniczący Jan Kozłowski, członek klubu Janusz Skrzypiński - załącznik nr 28.
Artykuł 18a pkt.2 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Natomiast Statut Gminy określa, że w skład komisji wchodzi pięciu radnych.
W związku z powyższym w celu uzupełnienie składu komisji należałoby zmienić Statut Gminy.
Wobec powyższego proponuję przenieść na następną sesję uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Radny Artur Nycz - obecnie są cztery kluby w naszej Radzie, a miejsc w Komisji Rewizyjnej jest pięć i nie ma potrzeby zmieniać Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w tej sytuacji musielibyśmy odwołać kogoś z Komisji Rewizyjnej.

Radny Artur Nycz - to należy kogoś odwołać. Nie powinniśmy zmieniać Statutu Gminy tylko po to, aby wprowadzić kogoś do niej wprowadzić. Czy to znaczy, że radni boją się przedstawiciela SLD, który wejdzie do Komisji Rewizyjnej?

Radny Marek Sanecki - proszę, aby radny Artur Nycz nie wypowiadał się do wszystkich radnych, ponieważ nie wszyscy podzielają pogląd o celowości zmiany Statutu Gminy.

Radny Zenon Trzepacz - uważam, że szersza reprezentacja w Komisji Rewizyjnej będzie korzystniejsza dla naszego samorządu.

Radny Józef Gutkowski - w Komisji Rewizyjnej jest jedno miejsce, a zgłoszono dwóch kandydatów. Należy przeprowadzić głosowanie i wówczas będzie wiadomo, który z kandydatów wejdzie do Komisji Rewizyjnej.

Radca Prawny Krzysztof Judek - należy zrobić tak, aby w skład Komisji Rewizyjnej wchodzili przedstawiciele wszystkich klubów. Jeżeli Rada nie jest gotowa do przeprowadzenia tego w dniu dzisiejszym, to należy poddać pod glosowanie wniosek  o przeniesienie rozstrzygnięcia sprawy na następną sesję.

Radny Józef Gutkowski - podtrzymuję wniosek o przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami.

Radca Prawny Krzysztof Judek - Przewodniczący Rady zgłosił formalny wniosek  o przeniesienie na następną sesję sprawy związanej z uzupełnieniem składu osobowego Komisji Rewizyjnej i ten wniosek należy przegłosować.

Radny Artur Nycz - po co zmieniać Statut Gminy? Odwołajmy Komisję Rewizyjną  w całości i powołajmy ją od nowa.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - kto z radnych jest za przeniesieniem na następną sesję sprawy związanej z uzupełnieniem składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przy 3 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Ad.XII. Desygnowanie kandydata do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy  Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radny Zenon Trzepacz zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Rady Kazimierza Fischbacha do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/509/05 w sprawie desygnowanie kandydata do Rady Nadzorczej  Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino stanowi  załącznik nr 29.

Ad.XIII. Zmiana Uchwały Nr XXII/177/03 RadyMiejskiej w Gryfinie z dnia 25 września  2003 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący  Rady stwierdził, że uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXII/177/03 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/510/05 stanowi załącznik nr 30.

Ad.XIV. Zmiana Uchwały nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/511/05 stanowi załącznik nr 31.

Ad.XV. Wprowadzenie i określenie wysokości opłaty prolongacyjnej obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji
do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wprowadzenia i określenie wysokości opłaty prolongacyjnej obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/512/05 stanowi załącznik nr 32.

XVI. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie nawłasność gminy Gryfino nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 1 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o przekazanie na własność gminy Gryfino nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 1 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/513/05 stanowi załącznik nr 33.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obr. 3 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obr. 3 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/514/05 stanowi załącznik nr 34.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 2 w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 92/2.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - co będzie z mieszkańcami, którzy mieszkają  w tym budynku na parterze?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - na parterze w budynku jest prywatny lokal mieszkalny, a gmina przeznacza do sprzedaży lokal znajdujący się na piętrze.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - dlaczego udział w nieruchomości gruntowej oddaje się w użytkowanie wieczyste, a nie na własność?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - dlatego, że lokatorzy na parterze mają również oddany w użytkowanie wieczyste grunt, a nie na własność.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 2 w Gryfinie oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 92/2 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/515/05 stanowi załącznik nr 35.

4/ wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., prawa własności nieruchomości gruntowej.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., prawa własności nieruchomości gruntowej przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/516/05 stanowi załącznik nr 36.

5/ nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów gminy Gryfino w drodze wykupu.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów gminy Gryfino w drodze wykupu przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/517/05 stanowi załącznik nr 37.

6/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych  w obrębie 2 m. Gryfino.

Radny Mieczysław Sawaryn - dlaczego tak dużą działkę, tj. 2.358 m przeznacza się do sprzedaży?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - w tym przypadku chodzi o działkę nr 396, która tylko w części przeznaczona była na dawne ciągi piesze, a obecnie na powiększenie działek. Pozostała część działki znajdująca się pomiędzy zabudowaniami przeznaczona jest pod zieleń parkową. Jeżeli będziemy mieli zgodę Rady na sprzedaż tych nieruchomości, to zlecimy podział, a pozostała część pozostanie na mieniu gminy.

Radny Mieczysław Sawaryn - kto te działki ma kupić

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - prawo pierwokupu będzie przysługiwało właścicielom nieruchomości zabudowanych, przyległych i tak jest zaznaczone na załączniku graficznym. Są to pasy gruntu o szerokości od 1 m do 4 m.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli chodzi o działkę o pow. 2.358 m2, to chciałbym wiedzieć, czy jest to jedna działka, z której można będzie wydzielić trzy lub cztery działki budowlane? Czy też jest to jedna długa działka o szerokości 3 metrów, którą przeznacza się na powiększenie innych działek?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - jest to jedna duża działka, którą przeznaczono w części na powiększenie działek przyległych, a część znajdująca się pomiędzy budynkami pozostanie jako mienie gminne, z przeznaczeniem pod zieleń publiczną. Działka wcześniej zostanie podzielona, a następnie sprzedamy jej mniejszą część na poszerzenie nieruchomości na zapleczach zabudowy. Obecnie nie potrafię dokładnie określić jaką część.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - dlaczego wcześniej nie podzielono ww. działki?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - wcześniej nie podzielono działki, ponieważ procedura związana z podziałem geodezyjnym jest kosztowna i nie chcę tego robić bez zgody Rady.

Radny Marek Sanecki - myślę, że sprzedaż części działki jest celowa. Uważam jednak, że wcześniej w zakresie planowania popełniono błędy. Gdyby wcześniej podzielono teren na większe działki, to właściciele działek mogliby wybudować większe domy. Obecnie zastanawiają się, czy wykupić grunty na powiększenie działek.

Radny Jan Ragan - znam sprawę, ponieważ mieszkam na tym osiedlu. To prawda, że przy sprzedaży działek budowlanych popełniono błąd. Właściciele działek wnioskowali o wykup terenu przeznaczonego wcześniej na ciągi piesze, który tak naprawdę chcą przeznaczyć na ogródki przydomowe. Ww. działka łączy ul. Przytulną z ul. Pomorską i jest przeznaczona pod zieleń. Uważam, że proponowane w projekcie uchwały rozwiązanie jest słuszne.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/518/05 stanowi  załącznik nr 38.

7/ oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino.

Radny Marek Sanecki - dlaczego w projekcie uchwały proponuje się oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, a nie przeznacza do sprzedaży na własność?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - przyjęliśmy takie rozwiązanie dlatego, że przyległa działka również jest oddana w użytkowanie wieczyste.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/519/05 stanowi załącznik nr 39.

8/ uchylenia uchwały Nr XIV/201/03 z dnia 30 października 2003 r.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/201/03 z dnia  30 października 2003 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/520/05 stanowi załącznik nr 40.

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie  2 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA  XLI/521/05 stanowi załącznik nr 41.

10/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLI/522/05 stanowi załącznik nr 42.

11/ oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części  działki nr 163/2, o pow.940 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d i obiektu o pow. 875 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na  działce nr 163/2 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni gruntu i obiektu.

Radny Mieczysław Sawaryn - działka, o której mowa w projekcie uchwały jest jedną z najcenniejszych w gminie, gdyż znajduje się w centrum miasta. Doceniając wagę interesów obecnych użytkowników działki uważam, że sprawa powinna być wcześniej omówiona przez radnych z p. Burmistrzem i zainteresowanymi stronami. Dopiero potem można będzie podjąć decyzję w ww. sprawie.
Głosowanie nad projektami uchwał dotyczącycymi długoterminowych umów dzierżaw lub najmu powinniśmy przenieść na inny termin.
Jeżeli podpisane zostaną umowy na pięć lat to, to gmina zostanie pozbawiona możliwości zagospodarowania tego terenu w sposób przyjęty przez Radę oraz oddania go w użytkowania określonym podmiotom gospodarczym. Wiem, że osoby prowadzące obecnie działalność gospodarczą na tym terenie nie mają pewności, co będzie dalej. Jednak przez wiele lat nikt nie wyremontował zajmowanych obiektów. To wstyd, że w centrum miasta znajduje się taki "skansen", drogi są w złym stanie, deszczówka płynie na posesje mieszkalne. Sprawa jest bardzo ważna i należy ją przedyskutować.
Wobec powyższego w imieniu klubu PO PiS wnioskuję o przeniesienie na inny termin rozpatrzenie projektu ww. uchwały oraz pozostałych projektów uchwał dotyczących długoterminowych umów dzierżawy lub najmu. Wcześniejszym powinniśmy przedyskutować sprawę z p.  Burmistrzem i zainteresowanymi stronami.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - oprócz ww. projektu uchwały są jeszcze trzy w podobnej sprawie oraz jedna w sprawie cmentarza komunalnego w Gryfinie. Zastanawia mnie, dlaczego w czterech projektach uchwał proponuje się dzierżawę  i najem na okres 5 lat, a działkę znajdującą się na cmentarzu na okres 10 lat. Uważam, że wszystkich dzierżawców lub najemców należy traktować jednakowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pierwsze projekty uchwał dotyczą trzech przedstawicieli, którzy prowadzą działalność gospodarczą na tym terenie. Zgadzam się z radnym p. Mieczysławem Sawarynem, że jest to ostatni taki teren gminny w centrum miasta. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działalność prowadzona obecnie na tym terenie musi zostać relokowana. Wcześniej gmina musi przygotować teren pod relokację. Odbyłem w tej sprawie spotkanie z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność na tym terenie i zatrudniają około 40 osób. W trakcie spotkania wynegocjowałem z przedsiębiorcami, że maksymalny okres pewności działania wynosi pięć lat i tak proponujemy w projektach uchwał. Nie przewiduję, aby w najbliższych pięciu latach gmina prowadziła jakieś inwestycje na tym terenie. Przez ten czas przedsiębiorcy zgromadzą środki finansowe na przeniesienie swojej produkcji na tereny przemysłowe, które zlokalizowane są przy Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Obecnie mamy pilniejsze zadania do wykonania, a są nimi: uzbrojenie "Tarasu Północ", uzbrojenie ulicy Jana Pawła II. Jeżeli Rada uzna, że istnieje potrzeba przeprowadzenia dyskusji w ww. sprawach, to nie widzę przeszkód. Jeżeli chodzi o przeznaczenie do dzierżawy na okres 10 lat działki znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Gryfinie, to braliśmy pod uwagę to, że inwestor musi przeznaczyć sporą kwotę na wybudowanie ładnego lokalu użytkowego. Nikt nie podejmie się realizacji zadania na terenie, który dzierżawi tylko na okres pięciu lat. Dlatego przeznaczamy ww. teren na okres 10 lat.

Radny Zdzisław Kmieciak - rok temu podjęliśmy uchwałę dotyczącą pomocy małym  i średnim przedsiębiorcom. Nie możemy obecnie podejmować uchwały, która będzie stwarzała niepewność wśród przedsiębiorców. Uważam, że powinniśmy podjąć uchwałę w wersji zaproponowanej przez p. Burmistrza.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - droga, o której mówił radny Mieczysław Sawarym faktycznie jest w złym stanie, ale istnieje szansa, że na wiosnę przyszłego roku zostanie naprawiona.

Radny Zenon Trzepacz - ja również uważam, że ww. projekt uchwały należy przyjąć w dniu dzisiejszym. Robiłem zakupy w firmach, których dotyczą projekty uchwał  i muszę powiedzieć, że usytuowanie ich w centrum miasta jest bardzo wygodne dla mieszkańców. Ponadto sporo osób ma zapewnione miejsca pracy. Właściciele firm mają świadomość, że mogą tam funkcjonować tylko przez pięć lat. Po tym okresie muszą przenieść swoją działalność w inne miejsce.

Radny Ireneusz Sochaj - mieszkańcy budynku usytuowanego najbliżej betoniarni od dawna narzekają na uciążliwego sąsiada. Wielokrotnie obiecano im, że betoniarnia zostanie przeniesiona w inne miejsce. Nie jest też tajemnicą, że wielu gryfińskich inwestorów kupuje beton w Chojnie, ponieważ jest tańszy niż w betoniarni, która mieści się w centrum Gryfina.

Radny Marek Sanecki - dyskusja w ww. sprawie świadczy o tym, że sprawa jest bardzo ważna. Uważam, że przedsiębiorcom powinniśmy pomóc i dlatego podjęcie decyzji w tej sprawie należy przenieść na następną sesję. Ponadto musimy zastanowić się, co należy zrobić aby ww. przedsiębiorcy bez wielkich kosztów mogli przenieść swoją działalność w inne miejsce. Jednym z takich miejsc jest teren znajdujący się przy ulicy Przemysłowej, a drugim miejscem jest teren przed wysypiskiem śmieci w Gryfinie, który również przeznaczony jest pod przemysł. Gdybyśmy skrócili przedsiębiorcom okres dzierżawy na dotychczas zajmowane gruntu, to zdopingowałoby to gminę do przygotowania ww. terenów i przeniesienia tam działalności przemysłowej. Przy okazji powstałyby nowe miejsca dla innych przedsiębiorców, którzy chcieliby w naszej gminie prowadzić działalność gospodarczą.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czy to znaczy, że nie chcemy, aby ww. przedsiębiorcy dalej prowadzili tam swoją działalność? Nie rozumiem też skąd p. Burmistrz wie, że wybudowany na cmentarzu budynek będzie "piękny i ładny"? Nie rozumiem też, dlaczego jednemu przedsiębiorcy proponuje się dzierżawę na okres dziesięciu lat, a innemu na pięć?  Jeżeli ktoś wybuduje budynek, to będzie chciał wykupić na własność grunt pod budynkiem. Może od razu należy sprzedać dzierżawcy na własność działkę? Może też gmina otworzyć przetarg na prowadzenie tam działalności gospodarczej.

Radny Mieczysław Sawaryn - cenię osoby prowadzące działalność gospodarczą na ww. terenach oraz to, że zatrudniają w swoich firmach pracowników. Jednak jako radny reprezentuję interesy wszystkich mieszkańców Gryfina, a nie tylko wybranych. Uważam, że oddanie gruntów na warunkach zaproponowanych w ww. projektach uchwał zablokuje wszelkie możliwości działania na tym terenie przez okres pięciu lat. Dlaczego nie chcemy przedyskutować sprawy z przedsiębiorcami  i przyjąć określone zobowiązania? Jestem przeciwny takiemu postępowaniu i dlatego zgłosiłem wniosek w ww. sprawie.

Radny Jan Kozłowski - jestem zdumiony wypowiedziami niektórych radnych. dwa lata temu mówiliśmy, że na nasz teren wchodzą przedsiębiorstwa spoza Gryfina, przez co plajtują nasi przedsiębiorcy. Obecnie nasze firmy chcą inwestować, a my utrudniamy im to. Nie możemy mówić, że nie było czasu na spotkanie  z przedsiębiorcami. Wszyscy wcześniej otrzymaliśmy materiały sesyjne i mogliśmy zaprosić na posiedzenia komisji przedsiębiorców aby porozmawiać z nimi. Nikt jednak tego nie zrobił, a teraz zgłaszane są pretensje. Uważam, że powinniśmy dać szansę naszym przedsiębiorcom i przyjąć projekty uchwał w ww. sprawie.

Radny Marek Sanecki - uważam, że jest to stanie w miejscu, a kto stoi w miejscu ten się cofa. Powinniśmy podjąć odważną decyzję i przystąpić do przygotowania terenów pod inwestycje dla tych przedsiębiorców oraz innych. Nie możemy jednak czekać aż pięć lat, należy zrobić to szybko.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - uważam, że na następną sesję należy również przenieść podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat  w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego części działki nr 163, o pow. ok. 250 m2, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2, stanowiącej cmentarz komunalny oraz ustalenia ceny wywoławczej odstępnego do przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - obecnie dyskutujemy o ul. Łużyckiej w Gryfinie. W tej sprawie są trzy projekty uchwał. Proszę o przegłosowanie wniosku radnego Mieczysława Sawaryna, który dotyczy ww. projektów uchwał. Jeżeli chodzi o działkę położoną na cmentarzy komunalnym, to projekt uchwały w tej sprawie będziemy omawiali w dalszej części porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku w sprawie przeniesienia na następną sesję projektów uchwał oznaczonych jako DRUKI: Nr 7-10/XLI, 7-11/XLI i 7-12/XLI?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przy 8 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został rozstrzygnięty, ponieważ "za" i "przeciw" głosowała taka sama liczba radnych.

Aplikant radcowski Przemysław Mijal - w takim przypadku głosowanie należy powtórzyć, a jeżeli ponownie nie przyniesie ono rozstrzygnięcia, to należy powtórzyć je na następnej sesji.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach ponownie zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku w sprawie przeniesienia na następną sesję projektów uchwał oznaczonych jako DRUKI: Nr 7-10/XLI, 7-11/XLI i 7-12/XLI?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przy 11 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Radny Mieczysław Sawaryn - na jakiej podstawie ustalono wysokość stawek, które odbiegają od stawek rynkowych obowiązujących na terenie Gryfina? Ponadto chciałbym zapytać radnych, czy grupa tych przedsiębiorców wywierała na nich  presję, spotykała się z nimi lub przekonywała do proponowanych rozwiązań?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - jeżeli chodzi o stawki czynszu, to przedsiębiorcy mają zawarte 3 - letnie umowy, w których określona jest wysokość stawek czynszu. Przedsiębiorcy od kilku lat płacą czynsz w takiej samej wysokości. Propozycja jest taka, aby nie zmieniać stawek czynszu. Ww. stawki odbiegają od stawek, które corocznie ustala Rada Miejska, ponieważ dotyczą one najmu bardzo dużych powierzchni. Są to największe powierzchnie wynajęte od gminy przez przedsiębiorców. Przyjmując, że stawki najmu w gminie wynoszą około 10 zł za 1 m2, to za wynajem tak dużych powierzchni przedsiębiorcy musieli by płacić bardzo wysokie sumy i dlatego zostały one bez zmian. Jeżeli chodzi o tereny składowe, to stawki czynszu są tam takie same.

Radny Artur Nycz - od jakiej wielkości powierzchni przedsiębiorcy prowadzący działalność w Gryfinie mogą spodziewać się obniżenia obowiązujących stawek czynszu?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - nie stosujemy takiego rozwiązania. W projektach uchwał proponujemy wysokość stawek, które obowiązują obecnie. Jeżeli Rada uważa, że stawki czynszu najmu powinny być wyższe, to ma prawo je podwyższyć. Dla wszystkich innych przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą stawki czynszu ustalane są co roku przez Radę Miejską. Projekt uchwały w tej sprawie będzie przedstawiony Radzie.

Radny Artur Nycz - wcześniej powiedziała Pani, że niska stawka czynszu została ustalona z powodu dużych powierzchni, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - wysokość stawek ustalono w zależności od  prowadzonej działalności gospodarczej. Na naszym terenie wysokość stawek obowiązuje w takiej samej wysokości już od wielu lat.

Radny Marek Sanecki - proszę mojej wypowiedzi nie odbierać tak, jakbym był przeciwko naszym przedsiębiorcom. Uważam jednak, że wielkość dzierżawionej powierzchni nie powinna wpływać na jej cenę. Jeżeli ktoś chce mieć duży teren, to powinien płacić proporcjonalne stawki czynszu od dzierżawionego metra. To, że chcemy obniżyć stawki potwierdza, iż taka działalność nie powinna być prowadzona  w centrum miasta. Należy jak najszybciej przygotować tereny, na które można będzie przenieść działalność gospodarczą prowadzoną obecnie w centrum miasta. Przy ul. Łużyckiej w Gryfinie mieści się firma, w której można dokonać wymiany opon. Z tego co wiem, to osoba prowadząca ww. działalność gospodarczą nie wykonuje w swoim zakładzie żadnych remontów, ponieważ wie, że jest tam tylko czasowo.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli tak podchodzimy do sprawy, to może należy wszystkim firmom w Gryfinie obniżyć stawki podatkowe, dać za darmo grunty i wówczas będzie sprawiedliwie? Nie rozumiem, dlaczego tak bardzo przejmujemy się grupaą trzech przedsiębiorców, prowadzących działalność w centrum miasta? Przecież nie chcemy ich wyrzucić, niech nadal pracują. Rada ma jednak obowiązek przygotować projekt dotyczący zagospodarowania tego terenu. My natomiast nic nie zrobiliśmy w tej sprawie przez trzy lata i chcemy zostawić to dla następnej Rady. Ponadto nie jest prawdą, że bez zgody przedsiębiorców można będzie podwyższyć czynsz, ponieważ Rada podejmie taką uchwałę. Jeżeli zostanie podpisana umowa, to będzie ona obowiązywała przez pięć lat i nie można będzie zmienić zawartych w niej stawek. Proszę radnych o zastanowienie się nad sprawą.

Radny Zdzisław Kmieciak - chcę powiedzieć, że żaden przedsiębiorca nie rozmawiał ze mną w tej sprawie i nie wywierał na mnie presji. Uważam jednak, że przedsiębiorcy w ramach swoich możliwości dbają o wynajęte pomieszczenia. Proponuję utrzymać na tym samym poziomie obowiązujące obecnie stawki czynszu.

Radny Jan Kozłowski - jeżeli chodzi o ewentualne naciski przedsiębiorców na radnych w tej sprawie, to informuję, że osobiście nie znam osób, których dotyczą projekty uchwał. Chcę przypomnieć, że nie tak dawno temu, to właśnie radny Mieczysław Sawaryn mówił, że należy tanio sprzedać lokale dotychczasowym dzierżawcom.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przysłuchując się dyskusji odnoszę wrażenie, że wszyscy mają rację. Chcę jednak poinformować, że rozmawiając  z przedsiębiorcami w ww. sprawie wspólnie doszliśmy do wniosku, że na przeniesienie ich zakładów pracy w inne miejsce potrzeba około pięciu lat i taki zapis proponujemy w przedstawionych projektach uchwał. Mamy opracowany plan zagospodarowania przestrzennego i wiemy, co ma powstać na tym terenie po relokacji przedsiębiorstw. Na tym terenie mają być usługi i garaże. Z przedsiębiorcami wynegocjowaliśmy długoletnie stawki. Do decyzji Rady należy na ile lat przedłużyć dzierżawę terenu. Na terenie znajdującym się przy wysypisku śmieci, o którym mówił radny Marek Sanecki ma być wykonywana przeróbka odpadów przemysłowych.

Radny Marek Sanecki - jeżeli ww. stawki obowiązują od kilku lat, a przecież jest inflacja, to patrząc realnie stawki czynszu są coraz mniejsze, a przez to nie ma motywacji do zmian.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części  działki nr 163/2, o pow.940 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d  i obiektu o pow. 875 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na  działce nr 163/2 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni gruntu i obiektu przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLI/523/05 stanowi załącznik nr 43.

12/ oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki nr 163/2, o pow. 143 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d  i obiektu o pow. 135 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni gruntu i obiektu.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki nr 163/2, o pow. 143 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d i obiektu o pow. 135 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni gruntu i obiektu przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLI/524/05 stanowi załącznik nr 44.

13/ oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki nr 163/2, o pow. 7.886 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d i obiektu o pow. 1.039 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni gruntu i obiektu.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki nr 163/2, o pow. 7.886 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 3d i obiektu o pow. 1.039 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 3d, na działce nr 163/2 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni gruntu i obiektu przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLI/525/05 stanowi załącznik nr 45.

Radny Ireneusz Sochaj - Rada przyjęła trzy projekty uchwał w ww. sprawach.  W każdej z tych uchwał w uzasadnieniu jest zapis, że umowy krótkoterminowe, uniemożliwiały modernizację i inwestowanie na danym terenie. Obecnie w perspektywie dwóch lub trzech lat będę oczekiwał informacji, jakie inwestycje zostały wykonane na tym terenie przez poszczególnych przedsiębiorców.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w uchwale jest zapis, że wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. To właśnie Burmistrz ma obowiązek dopilnować, aby uchwała została zrealizowana.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy w trakcie negocjacji zostały spisane protokoły, w których zawarto co zostanie wykonane i w jakim terminie? Czy takie ustalenia mają dopiero zapaść? Jeżeli w umowie nie zostaną zawarte takie ustalenia, to przedsiębiorcy nic nie muszą robić. Jeżeli dany przedsiębiorca przeprowadzi inwestycję na wynajmowanym terenie, a po upływie pięciu lat będzie musiał go opuścić, czy gmina nie będzie musiała zwrócić mu poniesionych kosztów? Koledzy radni głosowali za przyjęciem niedopracowanych uchwał, zobaczymy jak będą wyglądały zawarte umowy.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - moi rodzice również prowadzą działalność gospodarczą i wiem, że na pewno nie podpisaliby umowy na pięć lat z warunkiem, że muszą tam zainwestować, ponieważ jest to bardzo krótki okres. Uważam, że taka dzierżawa powinna obwiązywać przynajmniej przez dziesięć lat.

Radny Jan Kozłowski - uchwała została przegłosowana i proszę, aby Przewodniczący Rady nie dopuszczał do zbędnych dyskusji. Wszystkie uwagi można zgłaszać  w wolnych wnioskach.

14/ oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki nr 223/5, o pow. 770 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Rapackiego 3  i obiektu o pow. 1.232 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Rapackiego 3, na działce nr 223/5 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 gruntu i obiektu.

Radny Mieczysław Sawaryn - jakie czynsze pobierane są za najem przez funkcjonujące na tym terenie przedsiębiorstwo PIAST, a jakie pobiera gmina od swoich obiektów? Czy negocjując z poszczególnymi najemcami gmina zasięgała informacji, jakiej wysokości stawki pobiera PIAST? Czy przeprowadzała kalkulację z zamiarem dostosowania stawek gminy do stawek stosowanych przez PIAST? Uważam, że takie działania powinny być prowadzone i radni powinni dowiedzieć się o tym. Kiedyś na tym terenie funkcjonowała hurtownia "Ariel". Przedsiębiorcy prowadzący ww. hurtownię nigdy nie otrzymali żadnych ulg i musieli zlikwidować hurtownię.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Spółdzielnia PIAST na obiekty, które są jej własnością ustala swoje stawki czynszu, a gmina swoje. My ich stawek nie kontrolujemy i nie wiemy jakiej są wielkości. Nasze stawki na dzierżawę gruntu zatwierdza Rad Miejska.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy po podpisaniu umów Rada będzie miała prawną możliwość podwyższenia stawek dzierżawy i najmu bez zgody dzierżawcy?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - w tym przypadku nie mówimy o corocznym ustalaniu stawek czynszu najmu i dzierżawy. Projekt uchwały dotyczy oddania  w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem działki oraz obiektu. Jest również określona stawka na okres pięciu lat.

Radny Mieczysław Sawaryn - jest to oburzające, ponieważ okazuje się, że radni nie wiedzieli nad czym głosują. Przyjęto trzy uchwały ze stawkami obowiązującym przez okres pięciu lat.

Radny Kazimierz Płonka - zgadzam się z tym co mówi radny Mieczysław Sawaryn.  Jest to biznesowe podejście do sprawy. Jednak głosuję za podjęciem uchwał, ponieważ dotyczą one przedsiębiorców, dla których ten Burmistrz oraz ta Rada zrobili bardzo mało. Sam prowadzę działalność gospodarczą i wiem jak to jest, kiedy dzierżawi się lokale na prowadzenie działalności.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę, aby radny przypomniał sobie ile czasu za poprzedniego Burmistrza starał się o kupno terenu pod budowę własnego zakładu, a ile czasu za obecnego Burmistrza. To nie prawda, że nie zrobiono nic dla przedsiębiorców, bo to przecież ta Rada przyjęła uchwałę o wspieraniu małej i średniej przedsiębiorczości, przekazała również kwotę w wysokości 100.000 zł na fundusz poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców. Ponadto wprowadzono ulgi dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować na naszym terenie. Ta Rada odzyskała również grunty przemysłowe, które obecnie będą uzbrajane.

Radny Zenon Trzepacz - to prawda, co powiedział p. Burmistrz. Ponadto chcę przypomnieć, że obniżyliśmy stawki z tytułu najmu lokali na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wprowadziliśmy strefy. Jeżeli chodzi o głosowanie nad poprzednimi uchwałami, to wiedziałem na czym głosuję.

Radny Artur Nycz - obecny Burmistrz nie wie, że plany zagospodarowania przestrzennego straciły ważność. Ten Burmistrz w ubiegłym roku podwyższył podatki dla firm oraz wprowadził bezsensowny podział na trzy strefy podatkowe. Przez trzy lata nie przygotował żadnej oferty inwestycyjnej. Jeżeli radni chcą, to możemy  w nieskończoność prowadzić taką dyskusję. Uważam jednak, że powinniśmy przystąpić do głosowania nad projektem uchwały.

Radny Marek Sanecki - uważam, że powinniśmy przygotowywać tereny pod przemysł i usługi, to w przyszłości nie będzie takich nieporozumień. Wszystkim nam zależy na tym, aby rozwijała się działalność gospodarcza oraz usługi.

Radny Mieczysław Sawaryn - cieszę się, że radny Kazimierz Płonka przyznał mi rację, iż zarządzając sprawami gminy należy pamiętać o interesach wszystkich mieszkańców oraz o finansach gminy. Rada nie jest od rozdawania prezentów. Musimy dbać o finanse publiczne. Przypominam, że budżet na bieżący rok został uchwalony jednym głosem radnego, który dojechał na sesję. Podjęliśmy decyzję o budowie boiska na Górnym Tarasie w Gryfinie za wiele milionów złotych. Mieszkańcy gminy rozliczą nas za nasze postępowanie. Dlaczego preferujemy interes jednych przedsiębiorców, a innych pogrążamy? Nie wolno tak robić. Należy skończyć z rozdawaniem prezentów.

Radny Zdzisław Kmieciak - w Polsce są gminy, które oddają grunty za symboliczną złotówkę, ponieważ chcą aby na ich terenie rozwijały się przedsiębiorstwa.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało13 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działki nr 223/5, o pow. 770 m2, położonej w Gryfinie, przy ul. Rapackiego 3 i obiektu o pow. 1.232 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Rapackiego 3, na działce nr 223/5 oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 gruntu i obiektu przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLI/526/05 stanowi załącznik nr 46.

15/ przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego części działki nr 163, o pow. ok. 250 m2, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2, stanowiącej cmentarz komunalny oraz ustalenia ceny  wywoławczej odstępnego do przetargu.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - dlaczego w tym przypadku proponuje się dzierżawę na okres 10 lat, a w poprzednich uchwałach proponowano na 5 lat? Jeżeli ktoś zamierza wybudować budynek, to powinien to zrobić na gruncie, który jest jego własnością, a nie na działce, którą dzierżawi. Ponadto chciałabym wiedzieć skąd  p. Burmistrz wie, że powstanie tam ładny budynek?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - obecnie działalność na tej działce prowadzona jest w baraku. Miejsce, na którym stoi barak można będzie w przyszłości wykorzystać na kwaterę pod pochówek. Natomiast teren przewidziany pod pawilon handlowo - usługowy położony jest  w obrębie, w którym nie można prowadzić pochówku, ponieważ znajduje się za blisko budynków mieszkalnych. Właściciel, obiektu będzie musiał spełnić stawiane przez nas warunki zabudowy i stąd wiem, że będzie to ładny budynek. Chcąc, aby znalazł się chętny proponujemy dzierżawę na okres 10 lat. Uważam, że nie należy sprzedawać na własność terenu znajdującego się na cmentarzu komunalnym.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  14 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego części działki nr 163, o pow. ok. 250 m2, położonej w Gryfinie w obrębie nr 2, stanowiącej cmentarz komunalny oraz ustalenia ceny wywoławczej odstępnego do przetargu przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLI/527/05 stanowi załącznik nr 47.

16/ nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/528/05 stanowi załącznik nr 48.

17/ nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Gryfino w drodze wykupu przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/529/05 stanowi załącznik nr 49.

18/ zamiany nieruchomości.

Radny Mieczysław Sawaryn - jestem za tym, aby ulice w naszym mieście były  w zarządzie gminy. Chciałbym się jednak dowiedzieć, dlaczego proponuje się zamiany, o których mowa w projekcie uchwały? Czym jest to uwarunkowane i jaki z tego tytułu będzie skutek finansowy dla gminy, a jaki dla powiatu?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jest to porządkowanie własności drogowych na terenie gminy Gryfino. Ulice: Kolejowa - na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. 9 Maja, Hugo Kołłątaja w Gryfinie oraz ul. Zielna - na odcinku od ul. Długiej w Żabnicy spełniają wymogi dróg powiatowych i dlatego przekazane są dla powiatu. Natomiast drogi przy ulicach: Orląt Lwowskich, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Juliusza Słowackiego, Targowej i Wincentego Witosa są drogami gminnymi. Ogółem przejmujemy od powiatu taką samą ilość kilometrów dróg jaką przekazujemy do powiatu. Część dróg przejmowana od powiatu nie jest wyremontowana. Powiat również przejmuje od gminy takie drogi.

Radny Mieczysław Sawaryn - uzasadnienie do projektu uchwały jest nieczytelne i chciałbym wiedzieć, która droga będzie zamieniana za którą?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - proponowany projekt uchwały jest konsekwencją dwóch uchwał, które Rada Miejska podjęła w grudniu 2003 r.  W uzasadnieniu jest napisane, które ulice pozbawiono kategorii dróg gminnych, a które ulice zaliczono do kategorii dróg gminnych Do Powiatu Gryfińskiego przekazujemy drogi przy ulicach: Kolejowej - na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. 9 Maja, Hugo Kołłątaja w Gryfinie oraz ul. Zielną - na odcinku od ul. Długiej w Żabnicy. Ulicę Kolejową i Zielną należało wydzielić geodezyjnie. Natomiast z powiatu przejmujemy drogi przy ulicach: Orląt Lwowskich, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Juliusza Słowackiego, Targowej i Wincentego Witosa.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/530/05 stanowi załącznik nr 50.

Ad.XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic i dróg na terenie miasta i gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radny Mieczysław Sawaryn - od kogo będziemy przejmowali drogę do Steklinka  oraz przez wieś Steklinko, do końca zabudowań mieszkalnych? Jaki obecnie jest stan ww. drogi? Jakie konsekwencje finansowe poniesie gmina z tytułu przejęcia drogi? Jeżeli droga jest własnością Lasów Państwowych, to czy wyraziły one zgodę na przekazanie jej gminie? Co będzie z ewentualnymi inwestycjami w mieście, po przejęciu przez gminę ww. drogi? Dlaczego gmina nie chce przejąć całej drogi?

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - droga jest własnością Lasów Państwowych i w ewidencji leśnej jest sklasyfikowana jako tereny komunikacyjne. Ww. droga służy jako dojazd od drogi wojewódzkiej do Steklinka. Przez cały czas Gmina Gryfino zabiega o to, aby stan drogi był właściwy. W 2004 roku gmina prowadziła rozmowy z Nadleśnictwem w Gryfinie w sprawie przejęcia ww. drogi. W tym też roku ustalono, że istnieją możliwości prawne dotyczące przejęcia drogi przez gminę. Wymaga to przygotowania odpowiedniej procedury. Obecnie wiemy, że Lasy Państwowe nie mogą przekazać gminie tego terenu. Prowadzone są rozmowy dotyczące wszczęcia procedury związanej z przeznaczeniem tych terenów pod drogę. W dniu dzisiejszym nie wiem jeszcze jakie będą ustalenia i co wyniknie z rozmów. Mam nadzieję, że więcej można będzie powiedzieć  w październiku br. Ponieważ gmina nie może przejąć drogi na własność rozważane są inne formy dysponowania tym terenem, czyli użyczenie lub dzierżawa.

Radny Zenon Trzepacz - w przypadku przejęcia drogi, kto będzie musiał zajmować się jej naprawą? Nadleśnictwo Gryfino wywozi drewno z lasu ciężarowymi samochodami i przez to niszczy ww. drogę. Czy utrzymanie drogi nie będzie dodatkowym ciężarem dla gminy? Uważam, że należy wymóc na Dyrekcji Lasów partycypowanie w kosztach związanych z naprawą drogi.

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - mamy już problem z utrzymaniem innych dróg gminnych,  z których korzystają Lasy Państwowe.

Radny Mieczysław Sawaryn - podczas negocjacji w sprawie ww. drogi należy ustalić warunki, a następnie poinformować o nich Radę Miejską. Przed podpisaniem umowy powinniśmy wiedzieć jakie będziemy musieli ponieść wydatki w przypadku dzierżawienia drogi lub jej użyczenia.

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych nie wie jeszcze jakie będą formuły prawne umożliwiające dysponowanie terenami leśnymi.

Radny Mieczysław Sawaryn - w takim przypadku uważam, że nie należy podejmować ww. uchwały.

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - projekt uchwały dotyczy jeszcze innych dróg. Wszelkie negocjacje związane ze zmianą kategorii dróg będą przedkładane Radzie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Lasy Państwowe nie są zainteresowane utrzymaniem ww. drogi, ponieważ ich sprzęt może przejechać po drodze zniszczonej. Natomiast autobus szkolny wożący dzieci ze Steklinka ma kłopoty z przejechaniem  i praktycznie ww. drogę zawsze remontuje gmina. Wszyscy wiemy, że nie możemy inwestować w zadania, które nie należą do gminy. Mieszkańców Steklinka nie interesuje, kto jest właścicielem drogi, chcą aby droga została naprawiona. Wszyscy pamiętają ile interpelacji było zgłaszanych w tej sprawie. Aby gmina mogła powoli, systematycznie remontować drogę, to musi być jej właścicielem.

Radny Mieczysław Sawaryn - po raz kolejny mamy podejmować uchwałę "w ciemno". To dobrze, że są intencje dotyczące poprawy dowozu do szkoły dzieci ze Steklinka. Jednak w tej sprawie za mało wiemy. Są jeszcze inne drogi leśne prowadzące do wiosek, dlaczego tamtych nie przejmujemy?

Radna Magdalena Chmura - Nycz - jeżeli chodzi o drogi gminne, to proszę sprawdzić jaki jest ich stan w Pniewie, przy ul. Kasztanowej. Po deszczu nie można tamtędy przejechać. Wcześniej Straż Pożarna musi wypompować wodę z kałuży. Mieszkańcy nie mogą dojechać do swoich posesji. Dlaczego nikt nie naprawia tej drogi?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli Rada uzna, że należy szerzej omówić sprawę, o której mowa w projekcie uchwały, to możemy odłożyć ją na następną sesję. Jeżeli chodzi o drogę w Pniewie, to nie remontujemy jej, ponieważ będzie ona jeszcze dwa razy rozkopana. Wiosną 2006 r. prowadzona będzie sieć gazowa, a potem kanalizacyjna. Dokonujemy tylko bieżących napraw na ww. drodze.

Radny Zdzisław Kmieciak - chciałbym, aby p. Burmistrz zwrócił uwagę na stan dróg bocznych w Czepinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli Rada nie jest gotowa do podjęcia uchwały w ww. sprawie, to nic się nie stanie, gdy wróci ona ponownie na posiedzenia Komisji Rady.

Radny Jan Ragan - jestem zdumiony dyskusją na ww. projektem uchwały. Nie chcę wypowiadać się o stanie drogi do Steklinka, ponieważ dawno tam nie byłem i nie wiem jak jest jej stan. Jednak pozostałe drogi, o których mowa w projekcie uchwały już od dawna należą do gminy i są w dobrym stanie. Zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych jest tylko formalnością. Należy tylko wyjaśnić, do kogo należy droga na odcinku od hotelu "Na Rozstajach", wokół byłego sanatorium i z powrotem do hotelu "Na Rozstajach". Z tego co wiem, to do tej pory drogę utrzymuje Zespół Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - jeżeli droga do Steklinka nie będzie miała statusu "gminnej", to nie będziemy mogli wystąpić do Nadleśnictwa o tereny, na którym się ona znajduje. Jestem odpowiedzialny za dowóz dzieci do szkół. Z powodu złego stanu ww. drogi kierowca autobusu nie chce jechać po dzieci. Najgorzej jest w okresie zimowym. Zaliczenie ww. drogi do kategorii dróg gminnych umożliwi nam wystąpienie do Nadleśnictwa o rozpoczęcie procedury związanej z ewentualnym przejęciem terenów na których znajduje się droga.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  12 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic i dróg na terenie miasta i gminy Gryfino przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR XLI/531/05 stanowi załącznik nr 51.

Ad.XVIII. Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radny Mieczysław Sawaryn - kiedy rodzina p. Radomskich przyjechała do Gryfina,  czy już otrzymała mieszkanie, a jeżeli tak, to gdzie, ile czasu minęło od jej przybycia do Polski oraz na zakup czego przeznacza się kwotę 6.000 zł? Skąd wziął się pomysł o dofinansowaniu przyjezdnych gości? Przecież w naszej gminie są rodziny w bardzo trudnej sytuacji życiowej i nikt nie udziela im pomocy.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - p. Eugenia i p. Wiktor Radomscy przyjechali do Gryfina na  zaproszenie Rady Miejskiej zgodnie z podjętą w 2003 roku uchwałą. Do Gryfina przyjechali pod koniec sierpnia br. Obecnie mieszkają w pomieszczeniach OWiR. W treści uchwały z 2003 r. nie było sprecyzowane jaką pomoc udzieli tej rodzinie gmina oprócz tego, że otrzyma ona dwupokojowy lokal. Jest to czwarta rodzina, która przyjechała do Gryfina z Kazachstanu. Każda z rodzin otrzymała pomoc finansową z gminy, ponieważ przyjechali do nas z przysłowiową "walizką". Ustawa o repatriacji ulegała licznym zmianom. Obecnie zgodnie z art. 20 ustawy organ stanowiący jakim jest gmina zobowiązany jest do określenia formy pomocy oraz określenia kwoty. Podczas konsultacji z mecenasem p. K. Judkiem ustaliliśmy, że należy przygotować projekt uchwały, w której będzie sprecyzowana o jaka pomoc chodzi i na jaką kwotę.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy te osoby mają zapewniona pracę?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - p. Eugenia Radomska jest w wieku emerytalnym. Od niej zależy, czy zdecyduje się złożyć dokumenty o uzyskanie świadczeń emerytalnych. Jej syn jest osobą uczącą się i najprawdopodobniej podejmie naukę na uczelni szczecińskiej. Jeżeli Tak się stanie, to gmina nie będzie musiała zapewnić pracy dla ww. osób, ale nie jestem tego pewna.

Radny Mieczysław Sawaryn - rozumiem, że oprócz sprzętu AGD trzeba będzie kupić ww. rodzinie meble oraz inne wyposażenie do mieszkania?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - zakup sprzętu AGD oraz RTV jest obowiązkowy. Co jeszcze sobie  kupią za przyznana kwotę będzie zależało od nich samych. Nie chcemy w to wnikać. Ww. kwota zaplanowana jest w budżecie gminy na 2005 r.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLI/532/05 stanowi załącznik nr 52.

Ad.XIX. Podjęcie uchwały w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2006 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8

Radny Artur Nycz - co roku przedstawiany jest nam projekt uchwały w tej sprawie. Powinien to być projekt uchwały dający obraz tego, jak będzie wyglądał projekt budżetu na rok przyszły. Tymczasem po raz kolejny otrzymujemy "bubel", który jest zlepkiem ogólników.
Wiem, że nie ma żadnych sankcji karnych za przyjęcie takiej uchwały. Uważam jednak, że powinniśmy unikać przyjmowania takich uchwał. Projekty uchwał powinny być przygotowane prawidłowo. Proszę zobaczyć jak inne gminy przygotowują tego typu uchwały.
W załączniku nr 1 do projektu uchwały w zakresie dochodów wyszczególnione są trzy punkty. To wszystko, co p. Skarbnik wspólnie z p. Burmistrzem miała do powiedzenia w tej sprawie. Jeżeli zgodnie z pkt. 1 polityka zachęcania do inwestowania w naszej gminie polega na podwyższaniu podatków od nieruchomości dla przedsiębiorstw, tak jak to się stało u nas rok temu, to jest to ewenement w skali światowej. Zawsze uważałem, że zachęcanie do inwestowania polega na obniżaniu podatków.  Ponadto uważam, że podział na strefy podatkowe jest zły. Chciałbym wiedzieć jakie programy pomocowe zachęcające do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy będą opracowane i wprowadzone?  Jeżeli chodzi o zapewnienie niezbędnych nakładów na prowadzenie zadań własnych gminy, to jest to obowiązek ustawowy. Nie wiem, po co przepisano do projektu uchwały zapis z ustawy? O jakie programy chodzi w zapisie dotyczącym dążenia do utrzymania równowagi budżetu poprzez wprowadzenie programów oszczędnościowych i zaostrzenie dyscypliny wydatków? Czy radni wiedzą, na czym będziemy oszczędzać w przyszłym roku? Jeżeli chodzi o dyscyplinę wydatków, to w roku ubiegłym klub BBS przyjął budżet  z deficytem. Proponuję zmienić zapis na "wprowadzenie dyscypliny wydatków". Chciałbym wiedzieć, gdzie będzie budowana sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej? Gdzie będzie prowadzona budowa i rozbudowa ujęć wodnych? Jakie inwestycje będą prowadzone w zakresie gospodarki odpadami? W jaki sposób nastąpi zagospodarowanie nabrzeża rzeki na terenie miasta? Które obiekty sportowe na terenie Gryfina będą budowane, a które modernizowane i w jaki sposób? Remont których dróg i inwestycji drogowych zakłada się ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przepustowości traktu komunikacyjnego na południe Gminy i Powiatu? Jakie inwestycje sieciowe planowane są na 2006r.? Jestem przeciwny przyjmowaniu projektu uchwały w takiej wersji. Żałuję, że nie przyniosłem na wzór projektu uchwały w ww. sprawie z innej gminy. Apeluje do radnych o nie przyjmowanie tak przygotowanego projektu uchwały. Nie tak dawno przyjęliśmy już uchwałę przygotowaną bardzo niestarannie, która dotyczyła rozwoju miejscowości. Potem żałowaliśmy, że tak się stało, ponieważ nie usunięto ujętych w niej nieprawidłowości jak obiecano wcześniej.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - dziękuję radnemu za słowa krytyki, ale w uzasadnieniu do projektu uchwały pisze wyraźnie na podstawie czego podejmowana jest uchwała. Podstawą do jej podjęcia jest uchwała Nr VIII/118/03 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie procedur uchwalania budżetu. W tej uchwale jest zapis, że w terminie do 20 sierpnia w szczegółowym harmonogramie prac budżetowych przygotowujemy projekt uchwały w ww. sprawie. Wykonawcą tego jest Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Koordynatorem jest Burmistrz oraz Przewodniczący Rady. Projekt uchwały jest konsekwencją naszej wspólnej pracy. Wszyscy radni otrzymali  z Biura Obsługi Rady pismo, w którym prosiliśmy o przyspieszenie prac nad tym projektem uchwały oraz o wskazanie kierunków priorytetowych. Uwagi radnego byłyby cenne, gdyby zgłoszono je wcześniej. Można było przychodzić, dyskutować i zgłaszać uwagi. Ponadto do zajęcia się sprawą jest wyznaczona Komisja  Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Pozostałe Komisje Rady również powinny były zająć się sprawą. To Rada określa kierunki priorytetowych działań w roku 2006. W projekcie uchwały kierunki wpisane są hasłowo, ogólnie.  W przybliżeniu sprecyzowane są zadania, które ujęto w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Tam też określono, o które drogi chodzi, o jakie ulice, w co będziemy inwestować i jakie zadania będziemy realizować w roku 2005, 2006, 2007 i 2008. Oprócz uchwały z 2003 roku obowiązują nas jeszcze inne uchwały, które podjęła Rada. Nie jest prawdą, że nie mamy określonych kierunków i nie wiemy, co będziemy robili i na co będziemy wydawali pieniądze, ponieważ w WPI sprecyzowane są kierunki inwestycyjne, które będą prowadzone.

Radny Stanisław Strzelczyk - będę popierał przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie. W § 1 projektu uchwały pisze wyraźnie, że ustala się kierunkowe założenia, a kierunkowe założenia nigdy nie były założeniami szczegółowymi. Szczegóły zapisane są w innym planie.

Radny Artur Nycz - odnosząc się do wypowiedzi p. Skarbnik chcę powiedzieć, że wiem doskonale na jakiej podstawie przygotowany jest projekt uchwały w ww. sprawie. To właśnie członkowie klubu SLD PLD około dwóch lat temu zwrócili p. Skarbnik uwagę, że taka uchwała musi być podjęta. Pani Skarbnik nie wiedziała o tym. Wszyscy wiemy, że w ciągu roku WPI jest uzupełniane, przykładem tego jest boisko przy Gimnazjum w Gryfinie. Uchwała w ww. sprawie powinna wskazywać jak będzie konstruowany budżet, w jakim kierunku pójdzie. W innym przypadku podejmowanie takiej uchwały jest bez sensu.

Radna Janina Nikitińska - uważam, że wprowadzenie stref na terenie Miasta i Gminy Gryfino jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Chciałabym jednak wiedzieć, dlaczego ulica Bolesława Chrobrego znajduje się w I strefie, a 100 metrów dalej jest już strefa II, mówię o ul. Szczecińskiej i Grunwaldzkiej. Być może źle określono zasięg poszczególnych stref.

Radny Zenon Trzepacz - niepotrzebnie radny Artur Nycz martwi się tym, że Rada podjęła uchwałę w sprawie rozwoju Radziszewa i nazywa ją "bublem". Przyjęty przez Radę plan przydał się i boisko w Radziszewie będzie budowane.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu dzisiejszym Rada przyjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu aktualizacji WPI do 30 listopada br. Uważam, że wszyscy powinni wziąć udział w wypracowaniu zadań priorytetowych na następny rok.

Radny Marek Sanecki - w tytule uchwały jest zapis, że są to założenia polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2006 wraz z określeniem zadań priorytetowych. W § 1 ujęte są kierunki, ale nie ma wyszczególnionych priorytetów, a uważam, że powinny być. Ponadto uważam, że nie wszystkie kierunki ujęte w projekcie uchwały są przez nas chciane. Przykładem tego jest popieranie budownictwa mieszkalnego przez GTBS. Jest to bardzo drogie budownictwo, czynsze są bardzo wysokie i chyba nikt nie chciałby mieszkać przez całe życie w mieszkaniu należącym do GTBS. Naszym priorytetem powinno być stwarzanie warunków do tego, aby młodzi ludzie i nie tylko młodzi mieli mieszkania, ale nie tą drogą. Jest to jedno z najdroższych rozwiązań.

Radny Jan Ragan - po części wszyscy mają rację. Komisja Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej jako jedyna w ustawowym terminie odbyła posiedzenie  na temat określenia zadań priorytetowych, które należałoby ująć w budżecie na 2006 rok. Dziwię się, że nasze stanowisko nie zostało przytoczone w projekcie uchwały. Uważam podobnie jak radny Marek Sanecki, że do tych kierunków należało załączyć zadania priorytetowe. Przecież radni nie muszą pamiętać, co jest ujęte w WPI. Uważam, że należy jak najszybciej wybudować obwodnicę dla miasta Gryfino, ale nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami. Pan Burmistrz w jednej ze swoich wypowiedzi dla prasy powiedział, że należy powołać konsorcjum, które zajmie się sprawą. Ponadto uważam, że należy dokończyć budowę kanalizacji. Należy również zwiększyć środki finansowe na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta, co być może przyczyni się do tego, że znajdą się chętni do inwestowania na naszym terenie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - wszystkie stanowiska Komisji do ww. projektu uchwały są pozytywne. Nie rozumiem skąd ta dyskusja. Bardzo proszę o zapraszanie na posiedzenia Komisji pracowników urzędu w celu wyjaśniania wszystkich wątpliwości. Taka dyskusja powinna odbywać się na posiedzeniach Komisji Rady.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - dwa lata temu prosiłam o przygotowanie takiej uchwały, ponieważ w naszej gminie nie były określone procedury związane  z uchwalaniem budżetu. Projekt ww. uchwały nie jest wymysłem Rady Miejskiej. Istnieje ustawowy wymóg dot. podjęcia uchwały w tej sprawie. Dyskusja nad projektem uchwały świadczy o tym, że sprawa jest priorytetowa. Dlaczego w 2003 roku można było ustalić zadania priorytetowe, a w tym roku nie można? Czy za zadania priorytetowe p. Skarbnik uważa budowę boisk w całej gminie?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w 2003 roku po raz pierwszy podjęto uchwałę w ww. sprawie. Natomiast w 2004 r. Rada nie przyjęła przygotowanego projektu uchwały w tej sprawie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w ubiegłym roku Rada nie przyjęła projektu uchwały w ww. sprawie ponieważ był "bublem" jak obecny. Proszę, aby wreszcie przeczytała Pani całą ustawę o samorządzie gminnym oraz o finansach publicznych, a dopiero potem będziemy rozmawiali na ten temat.

Radny Artur Nycz - posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej skończyło się na pewnych ogólnikach dlatego, że w urzędzie nie było nikogo, z kim można byłoby porozmawiać. Nie było Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, p. Skarbnika ani p. Sekretarz. Tym razem nie byłem na posiedzeniu Komisji i dlatego zwracam uwagę na sesji, że przedstawiony projekt uchwały jest "bublem". Jeżeli chodzi o plan zagospodarowania Radziszewa, to wszyscy pamiętają, że były w nim zapisane rzeczy nieprawdziwe. Uchwała została oparta na nieprawdziwych danych. Na następnej sesji miała zostać poprawiona, ale tak się nie stało.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nie moją rolą jest określanie dla Rady, co ma się znaleźć w projekcie uchwały. Jestem gotowa współpracy Radą.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę, aby Przewodniczący Rady kontrolował dyskusję. Chodzi o to, aby wszyscy nie mówili jednocześnie. Nie może być tak, że wypowiedź  radnego przerywana jest przez pracowników urzędu. Jak jedna osoba mówi, to pozostali słuchają. Jako radni powinniśmy szanować poglądy wszystkich osób, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Osobiści nie zgadzam się z wieloma decyzjami podjętymi na dzisiejszej sesji, ale zawsze uważałem, że należy rozmawiać, wymieniać poglądy. Niewątpliwie radny  Artur Nycz ma sporo racji twierdząc, że radni powinni otrzymywać bardziej szczegółowe materiały. To prawda, że Komisje w stanowiskach poparły projekt ww. uchwały.  W ppkt. f jest zapis o popieraniu budownictwa mieszkalnego. Jeżeli uchwała nie powinna zawierać szczegółów, to należy wykreślić dalszą część tego zdania. Na terenie gminy musimy popierać wszelkiego rodzaju budownictwo mieszkaniowe.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - wnioskuję, aby podjęcie uchwały w ww. sprawie przenieść na następną sesję.  Projekt uchwały powinien być przygotowany w sposób poprawny i należy w nim uwzględnić wnioski radnych dot. np. gazyfikacji, kanalizacji ul. Pomorskiej, itd.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uważam, że należy przyjąć poprawkę zaproponowaną przez radnego Mieczysława Sawaryna, ponieważ chcemy popierać budownictwo w szerokim tego słowa znaczeniu. Ponadto do projektu uchwały można dopisać paragraf, w którym ujęty będzie zapis, że nierozłącznym wykazem priorytetów jest WPI.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o przeniesienie projektu uchwały w ww. sprawie na następną sesję?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przy 8 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został rozstrzygnięty.

Aplikant radcowski Przemysław Mijal - w takim przypadku głosowanie należy powtórzyć, a jeżeli ponownie nie przyniesie ono rozstrzygnięcia, to należy powtórzyć je na następnej sesji.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach ponownie zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o przeniesienie projektu uchwały w ww. sprawie na następną sesję?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przy 8 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.  Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 53.

Ad.XX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy  finansowej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy  finansowej przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR XLI/533/05 stanowi załącznik nr 54.

Radny Mieczysław Sawaryn - spora liczba radnych jest absolwentami Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie. Nie wiem, czy głosując za przyjęciem ww. uchwały nie naruszyliśmy obowiązującego prawa, ponieważ głosowaliśmy w swojej własnej sprawie, a jednocześnie w sprawie finansowej?

Ad.XXI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu  pomocy finansowej na finansowanie zadań na drogach wojewódzkich.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie po to ustawodawca ustalił określone zadania dla różnych samorządów, aby potem samorządy wzajemnie dofinansowywały się. W dniu wczorajszym byłem w Chlebowie i mogę stwierdzić, że obowiązkowo należy wybudować tam chodnik, ponieważ duży ruch pojazdów przez tę miejscowość stwarza zagrożenie dla mieszkańców. Od dłuższego czasu apeluję o przyjęcie zasady dotyczącej egzekwowania przez gminę obowiązków wynikających z prawidłowego nadzoru nad  drogami. Przykładem tego jest przejście dla pieszych przy ul. Szczecińskiej, o czym mówiłem w dzisiejszej interpelacji. Jeżeli Województwo ma wykonać określone zadania, to należy je wyegzekwować. Gmina inwestuje pieniądze w nie swoje zadania, a nie wykonuje tych, które należą do jej obowiązków.

Radny Marek Sanecki - należy przestrzegać prawa i podjętych przez Radę uchwał.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  12 radnych, przy 2 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymującym się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na finansowanie zadań na drogach wojewódzkich przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLI/534/05 stanowi załącznik nr 55.

Ad.XXII. Zmiana budżetu gminy na 2005 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radny Mieczysław Sawaryn - chciałbym dowiedzieć się od Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej, dlaczego właśnie ta Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie?   Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska, ponieważ nie posiada w tej sprawie fachowej wiedzy. Oczekiwaliśmy na wytyczne Komisji Budżetu, Finansów  i Aktywności Gospodarczej.

Radny Jan Ragan - nie mogę odpowiedzieć na pytanie, ponieważ nie prowadziłem posiedzenia Komisji. Posiedzenie prowadziła radna Krystyna Gazdecka, która obecnie wyszła z sali obrad.

Radny Józef Gutkowski - na posiedzeniu ww. Komisji miałem zastrzeżenia odnośnie wydatków, ale po wyczerpującym wyjaśnieniu p. Skarbnik nie mam uwag.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w uzasadnieniu do projektu uchwały pisze, że  w związku z przejęciem przez gminę w styczniu 2005 roku budynków komunalnych w Nowym Czarnowie, budynku "Pod Platanem" i byłych budynków PKP występuje konieczność zwiększenia środków na ich utrzymanie i w tym celu przenosi się wolne środki pozostające w budżecie gminy . Kwota ta wynosi 1.070.800 zł.Z tego co pamiętam, to na budynek "Pod Platanem" były zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy. Chciałabym dowiedzieć się, jaka to była kwota i na co potrzebne są dodatkowe pieniądze?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - w budżecie gminy na rok bieżący zabezpieczono kwotę w wysokości 2.741.000 zł. Wykonanie planu na 2004 rok wynosiło ponad 3.000.000 zł. Przejęcie częściowych zasobów mieszkaniowych od PKP spowodowało zwiększenie wykonania zadania, a środki finansowe pozostały w takiej samej wysokości. Od początku wiedzieliśmy, że uchwalona kwota jest za mała, ale nie wiedzieliśmy, że aż o tyle. Przejęcie obiektów w Nowym Czarnowie okazało się bardzo kosztowne, a przychód z zajmowanych obiektów jest niewielki. Koszty utrzymania mediów łącznie z ochroną obiektów wynoszą około 500.000 zł w ciągu roku. Gmina przekazała obiekty w zarząd dla GTBS w styczniu br., a budżet uchwalono w grudniu 2004 r. Podobnie było z budynkiem "Pod Platanem", który obecnie utrzymuje się sam. Dodatkowym obciążeniem są Wspólnoty Mieszkaniowe PKP, które przejęliśmy z bardzo wysokimi zadłużeniami, ponieważ tak stanowi ustawa.

Radny Marek Sanecki - z tego co usłyszeliśmy wynika, że działalność komunalna w zakresie mieszkalnictwa jest bardzo droga i dlatego gmina powinna się z tego w jak największym stopniu wycofać. Powinna ograniczyć swoją działalność do minimum. Sprawy mieszkaniowe powinien rozwiązywać każdy obywatel indywidualnie. Do zadań gmina powinny należeć sprawy związane z komunikacją, bezpieczeństwem, oświatą, a więc te zadania, z których korzystają wszyscy mieszkańcy. Działalność komunalna polega na tym, że cała społeczność pracuje na potrzeby pewnej grupy.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - nie możemy zrezygnować z tego typu działalności, ponieważ jest to zadanie własne gminy.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy wiadome jest kto nie uiszcza opłat, ile zalega  i dlaczego? Niektórzy nie opłacają czynszu nie ze swojej winy. Niektóre osoby nie płacą, ponieważ cierpią na chorobę alkoholową albo też nie chcą pracować. Zgadzam się z tym, że należy pomagać osobom nieszczęśliwym, rodzinom wielodzietnym, bezrobotnym, którzy na krótki okres stracili pracę. Powinniśmy się jednak zastanowić, czy my jako radni możemy obciążać pozostałą część społeczności utrzymaniem tych, którzy nie chcą pracować? Czy w ostatnim czasie podjęto próbę ustalenia, kto nie płaci czynszu i dlaczego? Ile prowadzonych jest w sądzie procesów o zapłatę, co ustalono na bazie zebranego materiału? Nie zgadzam się z tym, że osobom, które nie płacą nie można odciąć prądu, czy gazu. Gminne pieniądze muszą być wydawane w sposób przejrzysty. Musimy wypracować określoną politykę w tej sprawie. Taki obowiązek należy nałożyć na GTBS, na  p. Burmistrza i odpowiedzialny za to wydział w urzędzie.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - zabierając głos w tej sprawie miałam na myśli konkretne rozliczenie finansowe. W dzisiejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu  w rozdz. 795 "gospodarka mieszkaniowa" wykazano środki finansowe, które nie zostały wykorzystane. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1.550.000 zł, a wykonanie wynosi 440.000 zł. Do wykorzystania pozostało jeszcze około 1.000.000 zł. Natomiast  w projekcie uchwały proponuje się na ten cel przeznaczenie dodatkowych pieniędzy, dlaczego? 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - pieniądze, o których mówi radna przeznaczone są na inwestycje, remonty substancji komunalnej. Natomiast środki finansowe, o których mowa  w projekcie uchwały potrzebne są na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, czyli utrzymanie części wspólnych, mediów, itp.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - co kryje się pod zapisem "zakup usług pozostałych w kwocie 500.000 zł"?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - układ budżetowy jest taki, że z tego samego paragrafu korzystają dwa Wydziały, tj. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz  Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji. W paragrafie dotyczącym zasobu komunalnego jest jeszcze pewna kwota, która zapewnia płynność środków finansowych.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - na co konkretnie potrzebna jest kwota  w wysokości 435.800 zł?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - gdyby w paragrafie dotyczącym gospodarki mieszkaniowej nie było już środków finansowych, to prosiłabym o przeznaczenie na ten cel 1.300.000 zł. Na dzień dzisiejszy na różnych paragrafach związanych z gospodarką mieszkaniową jest rezerwa środków finansowych, które można przenieść na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Według mojego wniosku budżetowego plan na § 430 wynosił 1.506.500 zł. Wykonanie na dzień 31 sierpnia br. wynosi 1.192.447,36 zł. Różnica wynosi - 435.000 zł niedoboru środków finansowych do końca roku. Ww. kwota potrzebna jest na zakup usług dotyczących utrzymania naszych zasobów mieszkaniowych.

Prezes GTBS Bronisław Mela - plan wydatków na rok bieżący związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, poza remontami obejmował zasoby, które były w październiku 2004 r. W stosunku do tej powierzchni oraz do tych zasobów  planowane były środki finansowe i Rada przyjęła taki budżet. W międzyczasie gmina przejęła budynek "Pod Platanem", nieruchomości w Nowym Czarnowie oraz mieszkania od PKP i z tego tytułu ponosi koszty utrzymania mediów oraz koszty zarządzania tymi zasobami. Z tego tytułu są również wpływy do budżetu wyższe niż  planowano. Zwiększenie środków na utrzymanie zasobów komunalnych wynika ze zwiększenia zasobów, które są obecnie obsługiwane. Gmina jednak nie może wydać więcej pieniędzy niż zaplanowano. Zasada jest taka, że wszystkie pieniądze wpływające od najemców są przekazywane do gminy i z tych pieniędzy opłacane są usługi.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - Rada nie podejmowała uchwały o wprowadzeniu do budżetu gminy ww. środków finansowych, a obecnie proponuje się ich wydatkowanie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - do zasobów komunalnych przejęliśmy  mieszkania od PKP oraz budynki w Nowym Czarnowie. Dochody z tego tytułu są niewspółmiernie niższe od kosztów utrzymania. Przykładowo wpływy z Nowego Czarnowa wyniosą około 150.000 zł, a koszty utrzymania około 500.000 zł. Comiesięcznie opłacamy media oraz utrzymanie obiektów. Od PKP przejęliśmy zasoby mieszkaniowe łącznie z zadłużeniem w kwocie około  520.000 zł., ponieważ tak stanowi ustawa z dnia 8 września z 2000 r. w sprawie komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji. Nie mamy więc czego wprowadzać po stronie dochodów. Gmina opłacając bieżące należności za media nie odzyska swoich pieniędzy. Faktury w sprawie opłat za wywóz nieczystości oraz za ciepło przychodzą do gminy. W skład czynszu ponoszonego przez lokatorów wchodzi opłata za ciepłą i zimna wodę i centralne ogrzewanie. Są lokatorzy, którzy nie wywiązują się ze swoich opłat, a gmina comiesięcznie opłaca faktury z tego tytułu.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w uchwale dotyczącej przejęcia mieszkań od PKP nie było mowy o tym, że gmina przejmuje również długi. Uważam, że uzasadnienia do projektów uchwał są źle przygotowane. Radni nie widzą, co tak naprawdę gmina przejmuje.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - jeżeli chodzi o przejęcie mieszkań od PKP, to art. 81 ustawy mówi, że w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. PKP S.A. przekaże gminom niesprzedane z powodu nie złożenia pisemnych oświadczeń woli w trybie art.43 poprzez osoby, o których mowa w art. 42 budynki mieszkalne, lokale mieszkalne wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu.

Radny Mieczysław Sawaryn - podczas przejmowania przez gminę obiektów w Nowym Czarnowie mówiłem, aby zastanowić się nad tym, ponieważ utrzymanie ich będzie podwyższało koszty, ale wówczas nikt nie brał tego pod uwagę. Obecnie widzimy, że koszt utrzymania obiektów wynosi 500.000 zł rocznie. Jeżeli nie ma opracowanego planu na wykorzystanie ww. obiektów przez mieszkańców naszej gminy, to koszty na ich utrzymanie będziemy wydawali przez długi czas. Jeżeli przejęliśmy od PKP budynki z zadłużeniem, to co zrobiono w sprawie minimalizacji skutków przejęcia? Przecież można było przeprowadzić negocjacje z dłużnikami w celu zwolnienia ich z dużej części długu w zamian za zapłatę pozostałej należności. Dlaczego nie sprzedano mieszkań znajdujących się w przejętym obiekcie, jak zakładano wcześniej? Dlaczego ww. obiektu nie przeznaczono do zagospodarowania  we własnym zakresie przez młode małżeństwa lub inne podmioty gospodarcze? Dlaczego ma to robić gmina? Przecież można znaleźć inwestorów, którzy zagospodarują budynki w Nowym Czarnowie, a następnie wykupią je od gminy jako  mieszkania. Musimy zrobić wszystko, aby zminimalizować długi. Co władze gminy zrobiły w tej sprawie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na następna sesję przygotowujemy projekt uchwały w sprawie oddłużenia lokatorów mieszkających w zasobach komunalnych. Przy przygotowaniu projektu uchwały kierujemy się uchwałami w podobnej sprawie podjętymi przez Gminę Szczecin oraz Stargard Szczeciński. Wspólnie z GTBS na bieżąco kontrolujemy zadłużenia lokatorów i kierujemy sprawy do sądu. Chcę jednak powiedzieć, że obowiązujące przepisy odnośnie praw lokatora powodują "błędne koło". Sąd zasądza wyrok o eksmisję z zabezpieczeniem mieszkania socjalnego. Takie mieszkanie musi zapewnić gmina. Lokator wprowadza się do mieszkania socjalnego  i nadal nie płaci należnego czynszu. Poprzez uchwałę oddłużeniową chcemy zmobilizować do spłacenia czynszu podstawowego tych lokatorów, którzy na krótki okres stracili pracę lub z innych przyczyn losowych nie wnosili opłat. Jeżeli chodzi o budynki w Nowym Czarnowie, to w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na projekt budowlany pierwszego budynku socjalnego. Odbyło się spotkanie w sprawie sprzedaży mieszkań, na którym wyjaśniłem, że obecnie nie działa tam sieć grzewcza i osoby, które kupią lokal z przeznaczeniem na  mieszkanie nie będą w stanie wyremontować go. Jeżeli znajda się chętni, którzy zechcą wykupić na własność mieszkania w całym "baraku", to nic nie stoi na przeszkodzie. Bardzo trudno jest prowadzić inwestycje w przypadku, w którym część mieszkań w danym budynku należy do Wspólnoty Mieszkaniowej. Taka sytuacja jest w budynkach Wspólnoty w Gardnie i Sobiemyślu. Dochodzi tam do konfliktów, ponieważ mieszkańcy z parteru nie są zainteresowani remontem dachu. Wspólnie z prezesem GTBS p. Bronisławem Melą wybieramy się do tych miejscowości, aby wyjaśnić mieszkańcom, że nie jesteśmy w stanie pomóc w remoncie dachu, ponieważ gmina nie jest zarządcą budynków. Uważam, że należy pracować nad egzekwowaniem należności oraz nad przejrzystym systemem oddłużenia mieszkań komunalnych. Gmina musi opłacać należności za wywóz nieczystości ale nie może odłączyć dłużnikom ciepła oraz ciepłej wody.

Radny Jan Ragan - obecnie jest tak, że coraz więcej osób nie ma mieszkań, ponieważ powiększa się liczba osób żyjących w ubóstwie. Gmina traci pieniądze na  utrzymanie mieszkań komunalnych jeżeli budynki są stare, wymagające remontu. Na utrzymaniu mieszkań również zarabia się. Wiem o tym ponieważ był okres, w którym zarządzałem ponad 700 mieszkaniami zakładowymi. Gmina przejmując od Zespołu Elektrowni Dolna Odra budynek "Pod Platanem" zarobiła sporą kwotę, ponieważ wartość budynku wynosiła ponad 5,5 mln zł. Gmina poniosła tylko koszty remontu w wysokości 850 tys. zł. Ww. kwota zwróci się gminie w ogłoszonym przetargu, gdzie kwota wywoławcza wynosi 1.200.000 zł. Gminie pozostał jeszcze do zagospodarowania teren wokół tego budynku.

Radny Marek Sanecki - nie zgadzam się z uwagami dotyczącymi celowości inwestowania w gospodarkę mieszkaniową komunalną. To, że coraz więcej ludzi żyje w ubóstwie świadczy o tym, iż nasze zarządzanie, nasza gospodarka państwowa jest nieracjonalna.  Chciałbym wiedzieć ile mieszkań powstanie w budynku w Nowym Czarnowie? Uważam, że remont 1 m2 mieszkania, które tam powstanie znacznie przekroczy  cenę rynkową. Taniej można kupić mieszkanie na rynku. My powinniśmy stwarzać warunki do bogacenia się mieszkańców, a mieszkańcy niech sami kupują sobie mieszkania.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - zabezpieczanie potrzeb mieszkaniowych dla mieszkańców jest zadaniem własnym gminy. Gmina nie może z tego zrezygnować. Obecnie musimy realizować wyroki sądowe dotyczące eksmisji lokatorów z różnych zasobów mieszkaniowych do mieszkań socjalnych. Wobec powyższego gmina musi budować lokale socjalne. Możemy tylko zastanawiać się, jakie mieszkania będziemy budowali i jakie możliwości finansowe posiada gmina w danym roku.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych. nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR XLI/535/05 stanowi załącznik nr 56.

Ad.XXIII. Zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - radni późno otrzymali projekt uchwały  w ww. sprawie, a nawet jedna z Komisji nie otrzymała go w ogóle. Stało się tak, ponieważ dopiero 23 września br. otrzymaliśmy pismo Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie p. Mirosława Denisa, w którym prosi aby w ramach środków finansowych przyznanych przez Radę Miejską na docieplenie budynku Policji przenieść część pieniędzy na zakup psa, budy i remont kojca. Proszę Radę o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a jeżeli są pytania, to Komendant Policji chętnie na nie odpowie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. przyjęto  jednogłośnie.  UCHWAŁA NR XLI/536/05 stanowi załącznik nr 56.

Ad.XXIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Radny Jan Kozłowski - ponieważ jest już późna godzina wnioskuję, aby p. Burmistrz na zgłoszone interpelacje udzielił pisemnej odpowiedzi .

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ponieważ interpelacje są obszerne,  udzielę na nie pisemnej odpowiedzi.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w dniu dzisiejszym chciałabym dowiedzieć się, czy możliwe jest aby radny wnioskował do kontrolera NIK o zbadanie dodatkowej sprawy.

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska Ad.877/XLI/05 - jeżeli chodzi o kontrolę NIK, to jesteśmy jedną z 85 jednostek na terenie całego kraju, w którym zgodnie z planem przeprowadzana jest kontrola. Polega ona na analizie badania kosztów związanych z funkcjonowaniem samorządu. Kontrola NIK ma sprecyzowane punkty, którymi się zajmuje. Nie wiem, czy w swoich założeniach ma przyjęcie dodatkowych punktów odnośnie kontroli? Z takim pytaniem proszę zwrócić się do NIK.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat Ad.878/XLI/05 - jeżeli chodzi o samochód osobowy Peugeot 607, to Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych zakończył sprawę oddalając zarzuty,a Prokuratura prowadzi śledztwo. Przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Z tego co usłyszałem, to prawdopodobnie do końca listopada br. sprawa ma być zakończona.

Radny Artur Nycz - na sesji obecni są Państwo Bienicewicz i Państwo Hładki. Czy p. Burmistrz mógłby w dniu dzisiejszym poinformować, na jakim etapie jest ich sprawa, kiedy można spodziewać się jej zakończenia?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie mogę teraz odpowiedzieć na to pytanie. Zainteresowane osoby proszę o przyjście w dniu jutrzejszym do urzędu i wówczas udzielimy wyczerpującej odpowiedzi.

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczeji Inwestycji Ewa Kubiak - trwają uzgadniana gminy z Zakładem Energetycznym w sprawie realizacji sieci. Przygotowywane są uzgodnienia, które będą opiniowane przez radców prawnych. Po opracowaniu uzgodnienia zorganizujemy spotkanie w tej sprawie. Państwo Bienicewicz i Państwo Hładki chcą uczestniczyć w tym spotkaniu. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze ustalonego termin. Po jego ustaleniu niezwłocznie powiadomimy zainteresowane osoby.

Ad.XXV. Wolne wnioski i informacje.

Radny Mieczysław Sawaryn - przyjęliśmy uchwałę dotyczącą zagospodarowania terenu pomiędzy budynkiem "Pod Platanem", a budynkiem mieszkalnym przy ulicy Grunwaldzkiej w Gryfinie. Ustaliliśmy, że za obecnym budynkiem, w którym mieści się sklep "Kiwi" powstanie parking. Dwa tygodnie temu przyjechała Straż Miejskai nakazała usunięcie zaparkowanych samochodów pomiędzy budynkiem "Pod Platanem", a budynkiem mieszkalnym przy ulicy Grunwaldzkiej . Nie kwestionuję tych decyzji. Chciałbym się jednak dowiedzieć, co z przyrzeczeniem, które zostało złożone radnym, że przed nakazaniem usunięcia z tego terenu samochodów przygotowane będą parkingi? Poinformowano mnie, że użytkownicy ogródków działkowych za sklepem "Kiwi" nawożą tam ziemię. Co wobec tego będzie z budową parkingów w tym rejonie, czy odstąpiono już od tego zamiaru? Ponadto chcę poinformować, że zgłosił się do mnie mieszkaniec z ul. Szczecińskiej ze skargą odnośnie uruchomienia dyskoteki w dawnym budynku rzeźni PSS.Chciałbym dowiedzieć się, czy inwestor, który ma tam otworzyć dyskotekę poczyniłstosowne uzgodnienia odnośnie remontu i prowadzenia inwestycji budowlanych? Czyotrzymał koncesję na sprzedaż alkoholu? Rodziny mieszkające w pobliżu tego budynku przeciwni są otwarciu dyskoteki.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w poniedziałek o godz. 1730 przed budynkiem na ulicy Grunwaldzkiej w Gryfinie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w celu wyjaśnienia, kto i w jakim celu ustawił tam znaki drogowe zakazująceparkowania. Ponadto chcemy przystąpić do wykonania dokumentacji technicznej na budowę parkingu. Do realizacji zadania przystąpimy na wiosnę w 2006 r. jeżeli Rada w budżecie gminy zatwierdzi środki finansowe na ten cel. Jeżeli chodzi o adaptację budynku przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie na lokal gastronomiczny, w którym odbywałyby się dyskoteki, to na sygnał mieszkańca w tejsprawie wystąpiłem z zapytaniem do dozoru technicznego, czy w danym obiekcie prowadzone są jakieś prace? Otrzymałem telefoniczną informację od p. Szachniewicza, że podczas kontroli nie stwierdził aby w ww. obiekcie prowadzone były jakiekolwiek prace. Poleciłem p. Drążek aby udzieliła pisemnej odpowiedzi w tej sprawie zainteresowanej osobie. Na dzień dzisiejszy nie wydano też koncesji na sprzedaż alkoholu w tym obiekcie.

Radny Jan Ragan - ponownie zabieram głos w sprawie trzech uchwał dotyczącychoddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę i najem na okres 5 lat części działek oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej analizowaliśmy wysokość stawekczynszu oraz wysokość podatku od nieruchomości jaki płacą dzierżawcy. Okazało się, że płacą bardzo wysokie podatki. Wobec powyższego wnioskuję do p. Burmistrza, aby do umów spisywanych z dzierżawcami została załączona dokumentacja fotograficzna, na której będzie uwidocznione jak obecnie wyglądają dzierżawione obiekty. Ponadto należy wprowadzić zapis, że jeżeli przez okres półtoraroczny nie zostaną podjęte określone zadania inwestycyjne, to umowa może zostać rozwiązana po czterech latach. Takie rozwiązanie jest możliwe jeżeli zgodzą się na to dwie strony.Uważam, że budynek dzierżawiony przez DREMET jest w złym stanie technicznym, przez dziurawy dach widać niebo.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - intencją tych uchwał nie jest dalsze inwestowanie w obiekty tylko jest to danie czasu przedsiębiorcom na przygotowanie się do opuszczenia obecnie zajmowanego terenu i na to dajemy im pięć lat. W umowie będzie zawarty punkt, że jest to ostateczny termin, w którym należy opuścić zajmowane obiekty. Przez ten okres dzierżawcy mają przygotować sobie nowe miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej.

Radny Mieczysław Sawaryn - przegłosowaliśmy już warunki określone w uchwałachi nie ma już potrzeby prowadzenia dyskusji w tej sprawie. Nowa Rada oraz nowy Burmistrz mogą mieć inne zdanie na ten temat. W dniu dzisiejszym powinniśmy rozstrzygnąć, co robimy z tamtym terenem. Przyjęliśmy zasadę, że przez następne pięć lat przedsiębiorcy mogą prowadzić tam działalność gospodarczą. Nie wiem jak obecnie można ich zmusić do innego rozwiązania. Na podstawie przyjętych uchwał ma być podpisana umowa, a kodeks cywilny mówi o zobowiązaniach wzajemnych najemcy i wynajmującego.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął obrady.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad - załącznik nr 4,
 5. Rezygnacja radnego Zenona Trzepacza z klubu BBS - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 - załącznik nr 7,
 8. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 8,
 9. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXVIII/396/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 r, w sprawie aktualizacji Wieloletniego ProgramuInwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 9.
 10. Informacja o stanie realizacji Planu Operacyjnego Rozwoju Infrastruktury Technicznej i Komunikacji do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino za rok 2004 - załącznik nr 10,
 11. Wzór karty do głosowania - załącznik nr 11,
 12. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady - załącznik nr 12,
 13. Karty z przeprowadzonego głosowania - załącznik nr 13,
 14. UCHWAŁA NR XLI/502/05 - załącznik nr 14,
 15. Wniosek radnych o zmianę w porządku obrad sesji - załącznik nr 15,
 16. UCHWAŁA NR XLI/503/05 - załącznik nr 16,
 17. Wzór karty do głosowania - załącznik nr 17,
 18. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady - załącznik nr 18,
 19. Karty z przeprowadzonego głosowania - załącznik nr 19,
 20. UCHWAŁA NR XLI/504/05 - załącznik nr 20,
 21. Wzór karty do głosowania - załącznik nr 21,
 22. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady - załącznik nr 22,
 23. Karty z przeprowadzonego głosowania - załącznik nr 23,
 24. UCHWAŁA NR XLI/505/05 - załącznik nr 24,
 25. UCHWAŁA NR XLI/506/05 - załącznik nr 25,
 26. UCHWAŁA NR XLI/507/05 - załącznik nr 26,
 27. UCHWAŁA NR XLI/508/05 - załącznik nr 27,
 28. Oświadczenie o zawiązaniu się Kluby Radnych Niezależnych - załącznik nr 28,
 29. UCHWAŁA NR XLI/509/05 - załącznik nr 29,
 30. UCHWAŁA NR XLI/510/05 - załącznik nr 30,
 31. UCHWAŁA NR XLI/511/05 - załącznik nr 31,
 32. UCHWAŁA NR XLI/512/05 - załącznik nr 32,
 33. UCHWAŁA NR XLI/513/05 - załącznik nr 33,
 34. UCHWAŁA NR XLI/514/05 - załącznik nr 34,
 35. UCHWAŁA NR XLI/515/05 - załącznik nr 35,
 36. UCHWAŁA NR XLI/516/05 - załącznik nr 36,
 37. UCHWAŁA NR XLI/517/05 - załącznik nr 37,
 38. UCHWAŁA NR XLI/518/05 - załącznik nr 38,
 39. UCHWAŁA NR XLI/519/05 - załącznik nr 39,
 40. UCHWAŁA NR XLI/520/05 - załącznik nr 40,
 41. UCHWAŁA NR XLI/521/05 - załącznik nr 41,
 42. UCHWAŁA NR XLI/522/05 - załącznik nr 42,
 43. UCHWAŁA NR XLI/523/05 - załącznik nr 43,
 44. UCHWAŁA NR XLI/524/05 - załącznik nr 44,
 45. UCHWAŁA NR XLI/525/05 - załącznik nr 45,
 46. UCHWAŁA NR XLI/526/05 - załącznik nr 46,
 47. UCHWAŁA NR XLI/527/05 - załącznik nr 47,
 48. UCHWAŁA NR XLI/528/05 - załącznik nr 48,
 49. UCHWAŁA NR XLI/529/05 - załącznik nr 49,
 50. UCHWAŁA NR XLI/530/05 - załącznik nr 50,
 51. UCHWAŁA NR XLI/531/05 - załącznik nr 51,
 52. UCHWAŁA NR XLI/532/05 - załącznik nr 52,
 53. Projekt uchwały w sprawie założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2006 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych - załącznik nr 53,
 54. UCHWAŁA NR XLI/533/05 - załącznik nr 54,
 55. UCHWAŁA NR XLI/534/05 - załącznik nr 55,
 56. UCHWAŁA NR XLI/535/05 - załącznik nr 56,
 57. UCHWAŁA NR XLI/536/05 - załącznik nr 57.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Szabałkin

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz