Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XLIII/05 z XLIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 25 listopada 2005 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1445.

Radni nieobecni:

 • Janina Nikitińska,
 • Kazimierz Płonka,
 • Mieczysław Sawaryn.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 3. Radca Prawny Krzysztof Judek,
 4. Kierownik Biura Obsługi Rady Alicja Szacoń,
 5. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak,
 6. Kierownik Referatu Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej Krzysztof Czosnowski,
 7. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz.

Sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusza Kuduka - załącznik nr 2.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 18 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 3.

Ad.II. Podjecie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśnie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIII/547/05 stanowi załącznik nr 4.

Ad.III. Podjecie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 - 2010 na realizacje projektu pod nazwa "Wdrażanie programu propagującego styl życie zmniejszający ryzyka chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa".

Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśnie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli uda się nam zrealizować ww program, to będziemy pierwszymi gminami, które zadbały o zdrowie dzieci w okresie, kiedy następują u nich największe zmiany zwyrodnieniowe w zakresie wad postawy. Oprócz tego znacznie zwiększy się dochód Centrum Wodnego "Laguna". Koszt realizacji całego programu wyniesie około 4.100.000 zł.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję projektu uchwały w ww. sprawie. Różnica polega na tym, że w budżecie gminy na 2006 rok zostanie zabezpieczona kwota w wysokości 61.000 zł, a nie jak było poprzednio 59.000 zł.

Pismo w ww. sprawie stanowi załącznik nr 5.

Radna Krystyna Gazdecka - rozumiem, że zaplanowana kwota w budżecie gminy na lata 2006 - 2010 stanowi 15%, środków finansowych, które należy zabezpieczyć na realizacje tego programu. Jeżeli nie uda się nam wejść do tego programu, to chciałabym wiedzieć, czy istnieje szansa, iż środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na ten cel zostaną wykorzystane na profilaktykę dla dzieci?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - radni pamiętają o wnioskach, które składaliśmy na budowę boisk sportowych. Chciałbym poinformować, że pierwszy wniosek na budowę boiska w Chwarstnicy został uwzględniony i na ten cel przyznano kwotę w wysokości 450.000 zł. Mam nadzieję, że wniosek w sprawie budowy boiska w Radziszewie również zostanie uwzględniony. Wszyscy uważamy, że dobro naszych dzieci jest najważniejsze. Jeżeli okaże się, że nie otrzymaliśmy dofinansowania na realizację tego programu, to środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy jako wkład własny przeznaczymy na badania profilaktyczne dzieci.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały w nowej wersji, którą radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 - 2010 na realizację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życie zmniejszający ryzyka chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa" przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIII/548/05 stanowi załącznik nr 6.

Ad.IV. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gmina Banie, Gmina Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwa "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie Stare Czarnowo, Widuchowa".

Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśnie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w dniu dzisiejszym radni otrzymali nową wersję projektu uchwały w ww. sprawie. W tabelce zawartej w projekcie uchwały nastąpiły zmiany, które są związane ze zmianą kwoty w poprzedniej uchwale.

Pismo w ww. sprawie stanowi załącznik nr 5.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, ze Gmina Gryfino musi zabezpieczyć kwotę w wysokości 424.322 zł. Natomiast w tabeli zawartej w porozumieniu jest wyższa kwota dotycząca wkładu własnego naszej gminy. Skąd taka nieścisłość?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - w uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane, że łączna wartość całego projektu realizowanego przez cztery gminy to 4.132.284 zł. Gmina może otrzymać dofinansowanie w kwocie 2.828.812 zł, przy 15% wkładzie własnym w wysokości 424.322 zł. W związku z tym, iż dofinansowanie projektu następować będzie w różnych okresach i kwotach, zabezpieczone muszą być środki pozwalające na płynność finansową projektu tj. 749.590 zł w ciągu pięciu lat. W trakcie realizacji projektu będą refundowane wydatki poniesione przez Gminę Gryfino, tak aby ostateczny wkład własny Gminy nie przekroczył 424.322 zł. Oznacza to, że aby zadanie mogło być zrealizowane musimy zabezpieczyć odpowiednią kwotę, a dofinansowanie otrzymamy w różnych okresach.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały w nowej wersji, którą radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gmina Banie, Gmina Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie Stare Czarnowo, Widuchowa" przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIII/549/05 stanowi załącznik nr 7.

Ad.V. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pniewo i Zórawki, Gmina Gryfino" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśnie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie współfinansowania projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pniewo i Zórawki, Gmina Gryfmo" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIII/550/05 stanowi załącznik nr 8.

Ad.VI. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gryfino - Szkoła Podstawowa nr l" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśnie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie współfinansowania projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gryfino - Szkoła Podstawowa nr l" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIII/551/05 stanowi załącznik nr 9.

Ad.VII. Wolne wnioski i informacje.

Radny Artur Nycz - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfmie p. Gromowski poprosił mnie o zapytanie się p. Burmistrza, czy zostanie umorzony podatek dla szpitala w wysokości 14.000 zł? Prawdopodobnie złożona była deklaracja, że podatek będzie umorzony i dlatego wzięto to pod uwagę podczas restrukturyzacji szpitala. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi w dniu dzisiejszym.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w dniu wczorajszym był u nas na rozmowie Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfmie wraz z przedstawicielem spółki, która zarządza szpitalem. Udzieliliśmy wyczerpującej informacji odnośnie możliwości związanych z umorzeniem podatku, które są zawarte w programie restrukturyzacyjnym przyjętym uchwałą Rady Powiatu. Program restrukturyzacyjny obejmuje różne lata i jest w nim określona kwota, która będzie podlegała umorzeniu. Jednak nikt ze strony gminy nigdy nie składał takiej deklaracji. Podatek można umorzyć tylko zgodnie z ustawą "ordynacja podatkowa". Ww. ustawa w szczegółowy sposób reguluje sprawę dotyczącą umorzenia podatku, udzielenia ulgi oraz odroczenia terminów płatności. Ustawodawca określił również co powinien zrobić wnioskodawca, jakie musi spełnić warunki przy ubieganiu się o umorzenie podatku. Wszyscy wiemy, że sytuacja finansowa szpitala nie jest dobra. Na następnej sesji przedstawimy Radzie projekt uchwały zawierający program dotyczący umorzenia podatku dla szpitala za rok 2004. Szpital ma prawo ubiegać się o umorzenie zaległego podatku, ponieważ przystąpił do restrukturyzacji. Ustawodawca wyraźnie sprecyzował, że umorzenie wszystkich zobowiązań publiczno prawnych, w tym podatku gminnego oraz zobowiązań wobec ZUS jest możliwe. Warunkiem jest to, że restrukturyzacja będzie zakończona wówczas, gdy podatnik w 2005 roku oraz w latach kolejnych będzie terminowo wywiązywał się z bieżących zobowiązań. Dyrekcja szpitala wie jakie dokumenty musi złożyć do gminy, aby podatek za 2004 rok został umorzony. Pan Burmistrz oraz Rada Miejska zawsze chętnie pomagali dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

Radny Artur Nycz - wynika z tego, że Dyrektor Szpitala nie dopełnił formalności związanych z ubieganiem się o umorzenie podatku. Czy to prawda?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - sprawa jest w trakcie załatwiania. Nie mogę powiedzieć, że Dyrektor czegoś nie dopilnował. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów zostanie podjęta stosowna decyzja. Dyrektor zwrócił się również do gminy o dofinansowanie zakupu przystawki do RTG zakupionego dla szpitala ze środków unijnych. Jednak do tej pory nie wpłynęło do nas żadne pismo w tej sprawie ze Starostwa Powiatowego. Gmina może udzielić pomocy finansowej tylko i wyłącznie dla Starostwa Powiatowego.

Radny Artur Nycz - czy mogę otrzymać pisemną odpowiedź w ww. sprawie?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - szpital nie opłacił podatku w 2004 r. oraz w 2005 r. Program restrukturyzacji zgodnie z ustawa obejmuje tylko 2004 r. Jeżeli z dokumentów wynika, że płatnik jest w trudnej sytuacji finansowej, to dany organ może wydać decyzję o umorzeniu podatku. Ze strony gminy nie było deklaracji o umorzeniu podatku i taką odpowiedź mogę dać na piśmie.

Radny Marek Sanecki - czy gmina w zamian za pomoc udzieloną szpitalowi będzie mogła zlecić wykonanie badań okresowych dla sportowców. Do tej pory badania wykonywała Specjalistyczna Przychodnia Sportowo - Lekarska. Ww. przychodnię prowadził w Gryfinie p. Adam Kornel. Obecnie z tym lekarzem nie podpisano umowy i praktycznie wszyscy nasi sportowcy nie mają możliwości wykonania specjalistycznych badań zdrowotnych.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - co roku z budżetu gminy kluby sportowe otrzymują dotację, a Rada Sportu dzieli ją na poszczególne kluby. Nie widzę żadnych przeszkód, aby w ramach otrzymanych środków finansowych każdy klub sportowy zawarł ze szpitalem umowę na świadczenie usług medycznych.

Radny Marek Sanecki - prawdą jest, że każdy klub może zawrzeć taką umowę ze szpitalem, ale wówczas gmina nie otrzyma nic w zamian.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nie mówiłam, że udzielimy szpitalowi pomocy finansowej. Pomoc gminy będzie polegała na umorzeniu podatku.

Radny Marek Sanecki - wobec powyższego uważam, że należy opracować taki program, aby takie działanie było możliwe. Przecież umarzanie zaległości jest również formą dawania.

Radny Stanisław Strzelczyk - z tego co wiem, to obecnie w naszym szpitalu nie można wykonać żadnego prześwietlenia. Dobrze byłoby, aby w naszym szpitalu był rentgen jak dotychczas.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - aby rentgen mógł działać należy zakupić do niego przystawki. Gmina chce dołożyć się do ich zakupu, ale Powiat musi wystąpić do nas z pismem w tej sprawie.

Radny Stanisław Strzelczyk - na ścianie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfmie jest elektroniczny zegar, który spóźnia się o 10 minut. Poprzedni zegar może nie był taki ładny, ale chodził dokładnie. Należy naprawić obecny zegar, albo przywrócić poprzedni.

Radny Zenon Trzepacz - w związku z trwającym procesem prywatyzacyjnym Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie w imieniu klubu radnych niezależnych proszę radnych oraz władze samorządu o poparcie w formie uchwały starań pracowników tego Zakładu. Uchwałę w tej sprawie można podjąć na sesji w dniu 30 listopada br.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - przygotowany jest już wniosek w tej sprawie i na sesji w dniu 30 listopada br. zajmiemy się sprawą.

Radna Karzyńska - Karpierz - proszę, aby przy okazji budowy mieszkań komunalnych i socjalnych w Nowym Czarnowie wyznaczyć i przystosować jeden z baraków na mieszkania dla osób niepełnosprawnych lub wydzielić kilka mieszkań i takżeprzystosować je dla takich osób. W tym budynku można zakwaterować opiekunkęspołeczną, która będzie sprawowała opiekę nad tymi osobami.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pragnę wyrazić głęboka wdzięcznośći podziękowanie dla wszystkich za wsparcie mnie w trudnych chwilach mojego życia.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja odbędzie się 30 listopada br., a następnie stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr l,
 2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 2,
 3. Porządek obrad - załącznik nr 3,
 4. UCHWALA NR XLIII/547/05 - załącznik nr 4.
 5. Pismo w sprawie autopoprawki do projektu uchwały - załącznik nr 5,
 6. UCHWALA NR XLIII/548/05 - załącznik nr 6,
 7. UCHWALA NR XLIII/549/05 - załącznik nr 7.
 8. UCHWALA NR XLIII/550/05 - załącznik nr 8.
 9. UCHWALA NR XLIII/551/05 - załącznik nr 9.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz