Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XLIV/05 z XLIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 30 listopada 2005 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1215.

Radny nieobecny:
- Mieczysław Sawaryn.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie q u o runi, ppkt.l

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21, w sesji uczestniczyło 20 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował, że do porządku obrad  wprowadzono następujące zmiany:

 1. wycofano projekty uchwał w sprawie:
  • wyrażenie zgody na rozszerzenie grona najemców lokalu handlowego -gastronomicznego, położonego w Czepinie, przy ul. Grunwaldzkiej nr 50 "a" o wspólnika dotychczasowego najemcy - DRUK Nr 2/XLIIL
  • ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino - DRUK NR 11/XLIII.
 2. wprowadzono punkty:
  • XVIII. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. - DRUK NR 15/XLIII,
  • XIX. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji -DRUK NR 16/XLIIL
  • XX. Zmiany budżetu gminy na 2005 r. - DRUK NR 17/XLIII.

Nowa wersja porządku obrad sesji stanowi załącznik nr 4a.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach udzielił głosu Dyrektorowi PCK w Szczecinie p. Gomułka

Dyrektor PCK w Szczecinie p. Gomułka poinformowała, że w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża nadano Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Burmistrzowi Henrykowi Piłatowi Odznakę Honorową PCK II stopnia.
Następnie wręczono odznaki oraz dyplomy.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w imieniu Rady dziękuję za to wyróżnienie.

ppkt.2
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach
zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XLII sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XLII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrza Miasta i Gminy Henryk Piłat Informacja stanowi załącznik nr 5.

Ponadto poinformował, że:

 • przeprowadzono rozmowy z Dyrekcją PKS w Szczecinie, w wyniku których uzgodniono, że z powodu wzrostu ceny paliwa gmina Gryfmo wniesie dopłaty do przewozów autobusowych na trasie Gryfino - Szczecin, ale cena biletów pozostanie na dotychczasowym poziomie. W projekcie budżetu na 2006 rok zaplanowano środki finansowe na ten cel,
 • od l stycznie 2006 r. zostanie zlikwidowane Biuro Promocji. Organizowanie imprez przejmie GDK, a zadania związane z promocją przejdą do Wydziału Organizacyjnego. Dwóch pracowników z Biura Promocji, tj. p. Kozak i p. Staszak przejdą do GDK, a p. Anklewicz do Wydziału Organizacyjnego.

Następnie podziękował wszystkim sołtysom za wspieranie go w trudnych chwilach życiowych.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.
Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili radni:

Radna Krystyna Gazdecka
918/XLIV/05
- 21 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jak realizuje się te zapisy, które już obowiązują?
 2. W jaki sposób PUK przygotowuje się do realizacji zapisów ustawy (część art. będzie obowiązywała w różnym terminie roku 2006)?
 3. Czy planuje się i kiedy akcję informacyjną na ten temat wśród mieszkańców miasta i gminy Gryfino?
 4. Jaki jest aktualny stan realizacji zadania ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji pod nazwą stworzenie Punktu Gromadzenia Surowców Problemowych? Interpelacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 6.

919/XLIV/05 - popierając starania mieszkańców wsi Nowe Czarnowo proszę o odpowiedź, jaka jest możliwość zainstalowania dodatkowych lamp oświetleniowych wzdłuż drogi Pniewo - Czarnowo (słupy już są)?

920/XLIV/05 - jaka jest możliwość postawienia w Nowym Czarnowie koszy na śmieci? Mieszkańcy zgłaszali ten problem już w 2003 r. (pismo sołtysa z 1.09.2003 r.)?

921/XLIV/05 - jaka jest możliwość zlokalizowania przystanku autobusowego przy wjeździe do Nowego Czarnowa od strony Pniewa (droga wojewódzka nr 121)? Obecnie mieszkańcy chodzą pieszo nieoświetloną drogą. O ustawienie przystanku proszą od 2004 r. (zebranie wiejskie z dnia 9.07.2004 r.).

Interpelacje w formie pisemnej stanową załącznik nr 7.

Radna Janina Nikitińska
922/XLIV/05
- w imieniu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej GRYF proszę o utworzenie gminnego funduszu stypendialnego PEKIN 2008. Celem tego funduszu byłoby ułatwienie przygotowań sportowcom Ziemi Gryfińskiej, mającym szansę prezentowania naszej gminy podczas igrzysk  olimpijskich i paraolimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Stowarzyszenie proponuje utworzenie funduszu w każdym roku budżetowym z przeznaczeniem na stypendia w kwocie 500 - 1000 zł miesięcznie dla sportowców posiadających realne szansę startu na olimpiadzie i paraolimpiadzie. Ze względu na szczególnie trudne warunki finansowe paraolimpijczyków spowodowane komplikacjami w dostępie do rynku pracy oraz nikłym zainteresowaniem sponsorów  Stowarzyszenie proponuje priorytetowo potraktować sportowców niep ełno sprawnych.
Wobec powyższego proszę o odpowiedź, czy istnieje możliwość utworzenia takiego funduszu dla sportowców legitymujących się wybitnymi osiągnięciami, jednocześnie posiadającymi realna szansę na występ w olimpiadzie lub paraolimpiadzie? Uważam, że szczegóły może dopracować Rada Sportu.

Radny Artur Nycz
923/XLIV/05
- interesuje mnie sprawa dotycząca przebiegu linii energetycznej 110KV nad posesją p. Bienicewiczów i p. Hładkich. Podjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania obejmującego przebieg ww. linii energetycznej. Z tego co wiem zmiana nie została przeprowadzona. W związku  z powyższym proszę o odpowiedź, dlaczego nie dokonano zmiany przebiegu linii? Jakie jest stanowisko firmy ENEA? Jakie prowadzono rozmowy w tej sprawie i kiedy zostanie przedstawiony nam projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu tej linii nad dachem domu p. Bienicewiczów? Proszę o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi.

924/XLIV/05 - nawiązując do dyskusji, która odbyła się na sesji nadzwyczajnej chcę powiedzieć, że wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie został złożony w gminie na początku października br. Szerzej o tej sprawie mówiłem na sesji w dniu 25 listopada br. Proszę o pisemną odpowiedź w tej sprawie.

Radny Czesław Kapusta
925/XLIV/05
- mieszkańcy Wełtynia pytają, dlaczego w projekcie budżetu gminy na 2006 r. nie zaplanowano środków finansowych na modernizację plaży w Wełtyniu?

926/XLIV/05 - mieszkańcy Wirowa chcą wiedzieć dlaczego w projekcie budżetu gminy na 2006 r. nie ujęto takiej inwestycji jak budowa świetlicy wiejskiej? Wirów jest wsią średniej wielkości z tendencją rozwojową i nie posiada świetlicy, a w mniejszych miejscowościach są świetlice.

927/XLIV/05 - po prawej stronie drogi na trasie Gryfino - Wełtyń (na zakręcie) jest głęboka wyrwa, która stwarza duże zagrożenie dla kierowców. Proszę o naprawę jezdni.

Radny Zenon Trzepacz
928/XLIV/05
- wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną wyrażamy zaniepokojenie postępem prac przy budowie remizy strażackiej w Radziszewie. Przy budowie tak dużego obiektu pracują tylko dwie osoby, które narzekają na brak materiału i podstawowych narzędzi. Po rozstrzygnięciu przetargu w okresie letnim prace stały w miejscu. Do Urzędu Miasta i Gminy złożyliśmy oficjalne pismo, w którym wyraziliśmy swoje zaniepokojenie. Proszę o odpowiedź, kto ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Obecnie zbliża się zima, a na budowie wylewane są wieńce. Uważam, że nie jest to najlepszy okres na roboty budowlane, a w szczególności tego typu roboty. Ponadto na budowie co tydzień zmieniają się podwykonawcy. Proszę p. Burmistrza o zorganizowanie spotkania z generalnym wykonawcą tej inwestycji.

929/XLIV/05 - odbyło się spotkanie z drogowcami. Do tej pory nie otrzymałem żadnej notatki z tego spotkania. Nie wiem, czy ze spotkania sporządzono protokół, czy spisano uwagi i wnioski?

Lidia Karzyńska - Karpierz
930/XLIV/05
- zgłosił się do mnie ojciec dziecka, którego dwa dni temu pogryzł pies przy banku na Górnym Tarasie w Gryfinie. Biorąc pod uwagę fakt, że w drodze do szkoły dziecko zostało pogryzione przez groźnego psa zgłaszam interpelację o wprowadzenie obowiązku rejestracji takich psów w naszej gminie wraz ze zdjęciem i nazwiskiem właściciela. Właściciel psa uciekł z miejsca zdarzenia i nie jest możliwa jego identyfikacja, ani też identyfikacja psa. Może pieniądze, które p. Burmistrz chce przeznaczyć na samochód dla Straży Miejskiej lepiej przeznaczyć na monitoring gminy, o którym mówiliśmy wcześniej na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa. Gdyby był u nas monitoring, być może pozwoliłoby to zidentyfikować właściciela psa.

931/XLIV/05 - na naszym terenie jest wiele osób, które po przebytych chorobach nie powinny prowadzić pojazdów samochodowych. Obecnie nigdzie nie odnotowuje się faktu o niesprawności kierowcy po przebytej chorobie. Czy jakaś ustawa mówi o tym, że szpitale oraz przychodnie zdrowia powinny informować Wydział Komunikacji, czy inne struktury państwowe o takich przypadkach? U mnie również leczy się kilka osób, które nie powinny prowadzić pojazdów, ale nadal to robią.

932/XLIV/05 - proszę o zintensyfikowanie patroli Straży Miejskiej i Policji w godzinach przedpołudniowych w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz w rejonie Osiedla Południe, przy garażach. W ww. rejonach istnieje duży problem z dziećmi, które wychodzą poza teren szkoły. Być może częstsze patrole pomogą Radzie Pedagogicznej i nauczycielom uporać się z tym problemem. Wiem, że nie jest to nasza szkoła, ale dzieci są nasze.

Radny Zdzisław Kmieciak
933/XLIV/05
- w imieniu mieszkańców bloku mieszkalnego przy ul. Energetyków 2- 8 proszę o wycięcie drzew (wierzb) rosnących u zbiegu ulic Energetyków i Bałtyckiej w Gryfinie. Wniosek mieszkańców wraz z podpisami stanowi załącznik nr 8.

934/XLIV/05 - w 2006 r. w Czepinie ma powstać plac zabaw dla dzieci. Z tego co wiem, to nie ma tam gruntów gminnych. Jest jednak osoba prywatna, która chce sprzedać skrawek gruntu pod plac zabaw. Proszę o zajęcie się wykupem tego gruntu. Chodzi o to, aby przez okres zimowy zostały załatwione wszelkie formalności w tej sprawie.

Radna Magdałena Chmura-Nycz
935/XLIV/05
- chciałabym wiedzieć, czy nasza Rada nie będzie prowadziła debaty nad podatkami? Z projektu budżetu wynika, że wysokość opłat podatkowych pozostaje na dotychczasowym poziomie. W miesiącu październiku br. otrzymaliśmy projekty uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfmo oraz w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalenia i poboru, ale zostały wycofane ponieważ Rada Miejska nie zgadzała się na proponowane stawki. Co będzie z podjęciem uchwał w sprawie ustalenia podatków na przyszły rok? W szczególności chodzi mi o opłatę targową, która wywołała wiele kontrowersji. Do tej pory nie zmieniły się przepisy, a ustawa mówi wyraźnie, że ustanowienie podatków w samorządach należy do kompetencji Rady.
Nasza Rada proponowała zmianę strefy i pozostawienie podatku w wysokości, która obowiązuje w II strefie. Proszę o przedstawienie nam projektów uchwał w trybie pilnym, ponieważ mija termin ustawowy.

936/XLIV/05 - wielokrotnie już prosiłam i w dniu dzisiejszym proszę ponownie o wykaz i kosztorysy budowy, modernizacji, remontów instalacji elektrycznej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, między innymi w świetlicach wiejskich, szkołach, przedszkolach. W jakim trybie zostali wyłonieni wykonawcy? Informację w ww. sprawie otrzymałam za lata 2002 - 2003. Obecnie proszę o informację w ww. sprawie za 2004 r.

937/XLIV/05 - minął już ustawowy termin dotyczący zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzenia audytu w naszej gminie oraz zatwierdzenia planu na przyszły rok. Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda ww. sprawozdanie, jakie obszary ryzyk zostały zbadane w naszym urzędzie oraz jednostkach?

938/XLIV/05 - obecnie w poszczególnych świetlicach wiejskich zatrudnione są stażystki, które w godzinach popołudniowych opiekują się dziećmi, prowadzą zajęcia plastyczne i inne. Niektórym z nich kończy się staż, a Powiatowy Urząd Pracy nie ma pieniędzy na przedłużenie im stażu. Jest już grudzień i zbliżają się zabawy choinkowe. Czy możliwe jest wygospodarowanie z budżetu gminy środków finansowych dla tych osób? Sołtysi mogą przedstawić opinię o pracy stażystek w świetlicach wiejskich. Chodzi o to, aby te osoby zajmowały się dziećmi przez okres zimowy.

Radny Józef Gutkowski
939/XLIV/05
- podczas składania w informacji o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym p. Burmistrz poinformował, że zgłosił zamiar przystąpienia do robót budowlanych dotyczących przebudowy i remontu dróg: Sportowej i Kościelnej w Gryfinie. Proszę o wyjaśnienie, co znaczy stwierdzenie "zgłosiłem zamiar", jak należy to rozumieć?

Radny Jan Ragan
940/XLIV/05
- od trzech dni nie palą się lampy uliczne przy ulicach: Orląt Lwowskich, Przytulnej i Krótkiej w Gryfinie. Co jest tego przyczyną? Proszę o podjęcie działań w sprawie przywrócenia oświetlenia, ponieważ w godzinach wieczornych jest tam bardzo ciemno.

Radny Artur Nycz
941/XLIV/05
- jakiś czas temu pytaliśmy na sesji na jakim etapie jest postępowanie prokuratorskie wobec p. Skarbnik w związku z wnioskiem złożonym przez Radę. Z prasy dowiedziałem się, że Prokuratura postawiła już zarzuty, między innymi p. Skarbnik. Czy to prawda, a jeżeli tak, to kiedy p. Burmistrz zamierza przedstawić Radzie wniosek o odwołanie p. Skarbnik z pełnionej funkcji? Czy zamierza Pan tolerować sytuację, kiedy to funkcje Skarbnika Gminy pełni osoba, której Prokuratura postawiła zarzuty?
Proszę o pisemną odpowiedź na wszystkie moje interpelacje w terminie 10-dniowym.

Radny Stanisław Strzelczyk
942/XLIV/05
- na sesji nadzwyczajnej mówiłem o potrzebie naprawy zegara znajdującego się na budynku przy fontannie w Gryfinie. Zegar został uruchomiony, ale spóźnia się około 10 minut. Proszę o naprawę ww. zegara.

Radna Krystyna Gazdecka
943/XLIV/05
- po mieście krąży wieść o likwidacji biblioteki pedagogicznej w Gryfinie. Czy to prawda? Jeżeli tak, to należy zrobić wszystko, aby biblioteka pozostała w Gryfinie.

Ad.V. Zmiana Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego w gminie Gryfmo na lata 2004-2006.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - do ww. projektu uchwały p. Burmistrz wprowadził autopoprawkę, którą radni otrzymali na piśmie w dniu dzisiejszym. Pismo w ww. sprawie stanowi załączniku nr 10.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - nie wszyscy radni wiedzieli, że nasza Komisja wnioskowała o wykreślenie dopłat gminy do czynszu w lokalach mieszkalnych, które są w zasobach GTBS. Bardzo proszę, aby w przyszłości wszystkich traktowano jednakowo. Nie może być tak, że jednym dopłaca się do czynszu, a innym nie. Lokale w zasobach GTBS nie są przeznaczone dla biednych.

Radny Jan Ragan - podejmując uchwałę w dniu 9 września 2004 r. nie zauważyliśmy sprawy związanej z dopłatami do czynszu w lokalach GTBS. Są to mieszkania przeznaczone dla osób w miarę zamożnych, których stać na płacenie czynszu.
Podczas omawiania projektu uchwały w ww. sprawie na posiedzeniu naszej Komisji wywiązała się dyskusja, w wyniku której wypracowaliśmy wniosek o wykreślenie z programu propozycji dotyczącej dopłat gminy do czynszów w lokalach mieszkalnych GTBS, których gmina jest dysponentem. Dziękuję p. Burmistrzowi za uwzględnienie naszego wniosku.
Duże wątpliwości budzi wprowadzanie do lokali mieszkalnych w zasobach GTBS osób z listy oczekujących na mieszkania komunalne. Osoby biedne nie powinny otrzymywać takich mieszkań, ponieważ nie stać ich na opłacanie czynszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie rozumiem, dlaczego Rada nie potrafi dostrzec tego, co sama zrobiła. Dzięki postawie radnych obecna kadencja jest rekordowa pod względem ilości oddanych do zasiedlenia mieszkań komunalnych. W tej kadencji oddaliśmy do zasiedlenia 8 mieszkań przy ul. Łużyckiej, 32 mieszkania przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, wyremontowaliśmy i przystosowaliśmy dla osób niepełnosprawnych dwa mieszkania przy ul. Armii Krajowej. Łącznie z mieszkaniami komunalnymi w ciągu trzech lat oddano 150 mieszkań. Być może jeszcze podczas tej kadencji uda się nam oddać do zasiedlenia 20 mieszkań w Nowym Czarnowie.
Uważam, że wpłacenie przez gminę do GTBS 40% wartości budowanych mieszkań była dobrą decyzją, ponieważ l m2 kosztuje nas 1.000 zł.
Wypracowaliśmy nowy regulamin w sprawie przydziału mieszkań, z którego wynika, że osoby z listy oczekujących na mieszkania komunalne, które wykażą się większym dochodem mogą otrzymać mieszkanie w budynkach GTBS. Do ww. projektu uchwały wniosłem autopoprawkę, ponieważ doszedłem do wniosku, że taka zmiana pozwoli ubiegać się o dodatek mieszkaniowy osobom, które wcześniej pracowały, miały odpowiednie dochody, otrzymały mieszkanie w zasobach GTBS i nagle straciła pracę, a przez to nie stać ich na płacenie czynszu. Zgodnie z przepisami mieszkania komunalne i socjalne są o podobnym standardzie. Podczas zasiedlania mieszkań w Nowym Czarnowie nie dopuścimy do tego, aby zamieszkały tam tylko rodziny o bardzo niskich dochodach, lub osoby z eksmisji. Nie możemy tworzyć tzw. "slamsów". Wspólnie z Komisją Mieszkaniowa będziemy prowadzili taką politykę, aby część mieszkań otrzymały osoby oczekujące na mieszkania komunalne, a część na mieszkania socjalne.

Radny Artur Nycz - nie możemy dopłacać do mieszkań, ponieważ gminy nie stać na to. Obecnie mamy 20 takich mieszkań. Za rok będzie 24 mieszkania, co daje kwotę w wysokości 100.000 zł. Jeżeli polityka gminy nadal będzie szła w kierunku wykupu mieszkań w GTBS, to suma będzie zwiększała się i po oddaniu 24 kolejnych mieszkań wyniesie 200.000 zł. Dopłata do mieszkania o wielkości około 50m2 wyniesie 120 zł miesięcznie. Należy pomagać osobom, które otrzymały już takie mieszkania i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc powinna być czasowa, a nie w formie stałej dopłaty.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie wiem po co ta dyskusja, przecież wprowadzono autopoprawkę do projektu uchwały, z której wynika, że nie dopłacamy do tych mieszkań?

Radny Czesław Kapusta - uważam, że polityka mieszkaniowa jest słuszna, chociaż o niektórych szczegółach można dyskutować. Prawidłowym rozwiązaniem jest to, że osoba, która zdaje do gminy zajmowane dotychczas mieszkanie socjalne i ma odpowiednie dochody otrzymuje w zamian mieszkanie w zasobach GTBS, bez wpłacania partycypacji. Podobnie jest w Szczecinie.  Nie może jednak być tak, że gmina daje dodatek dla przyszłych mieszkańców w budynkach GTBS z góry zakładając, że nie będą oni w stanie opłacać czynszu. Powinniśmy przyjąć projekt uchwały wraz z wniesioną autopoprawką.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z wniesioną przez p. Burmistrza autopoprawką?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego w gminie Gryfmo na lata 2004 - 2006 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/552/05 stanowi załącznik nr 11.

Ad.VII. Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekty uchwał w sprawie:

l/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr la w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 65/2.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr l a w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 65/2 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/553/05 stanowi załącznik nr 12.

2/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 m. Gryfino - DRUK NR 3-l/XLIIL

Radny Józef Gutkowski - głos swój chcę scedować na przedstawicieli, którzy w sąsiedztwie parkingu, o którym mowa w projekcie uchwały prowadzą działalność gospodarczą.

p. Tadeusz Nowicki - jestem jedną z osób, która prowadzi działalność w obrębie działki, której dotyczy projekt uchwały. Dowiedziałem się, że wraz z ww. działką ma być sprzedany parking i droga dojazdowa. Posiadam umowę kupna - sprzedaży, którą zawarłem z poprzednim Zarządem Miasta i Gminy w dniu 11 grudnia 1997 r. W umowie określono, że Zarząd obciąża działkę gminną nr 88/4, która sąsiaduje z moją, tj. z nr 88/3 służebnością dojścia i dojazdu do działki zabudowanej. Z tego co wiem, to decyzja o służebności dojścia i dojazdu danej działki powoduje wyłączenie jej ze sprzedaży. Ponadto wszyscy wiedzą, że w Gryfmie brakuje miejsc parkingowych. Proszę, aby Wysoka Rada wzięła to pod rozwagę i w miarę możliwości wyłączyła parking ze sprzedaży. W tym rejonie do godz. 1800są duże problemy z zaparkowaniem samochodu. Wyłączenie dostępu do siedmiu miejsc parkingowych ma duże znaczenie, tym bardziej, że w tym rejonie mieści się więcej lokali, w których przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą i również muszą gdzieś zaparkować swoje samochody.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - p. Nowicki ma ustaloną służebność działki nr 88/4 , a projekt uchwały dotyczy działki nr 87/4.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gdyby na tym małym terenie można było wybudować coś innego, to nie sprzedawalibyśmy działki w drodze bezprzetargowej, tylko w przetargu ogólnodostępnym. Podmiot gospodarczy wystąpił o nabycie tego terenu na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej działki nr 87/3. Na działce 87/3 zamierza wybudować budynek, a w związku z tym musi spełnić wymogi, które przewidują budowę odpowiedniej ilości miejsc parkingowych przy budynku. Nie ma obawy, że nie będzie tam miejsc parkingowych, a nawet powstanie ich więcej., a parking musi być ogólnodostępny. Droga również pozostanie, ponieważ nie ma tam innego dojazdu.

Radny Marek Sanecki - jeżeli powstanie nowy podmiot, to potrzebna będzie większa ilość miejsc parkingowych. Podmiot gospodarczy, który na tym terenie prowadzi stację wymiany opon również jest zainteresowany kupnem tego terenu. W związku z powyższym proponuję sprzedać działkę w drodze przetargu. Gmina uzyska wyższą cenę, a sytuacja pomiędzy przedsiębiorcami będzie czysta. Wygra ten, kto zapłaci więcej.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - uważam, że nic się nie stanie jeżeli parking nadal pozostanie własnością gminy. Każdy z przedsiębiorców będzie miał dojazd do swojego lokalu. Po sprzedaży działki parking będzie prywatną własnością i nie ma gwarancji, że każdy będzie mógł zaparkować tam samochód. Co będzie z ruchem samochodowym na ulicy Szczecińskiej, jeżeli po obu stronach drogi będą stały zaparkowane samochody. Dlaczego gmina chce to sprzedać? Proszę radnych o rozwagę w tej sprawie. Gmina może podpisać umowę, że wyraża zgodę na parkowanie samochodów przez pacjentów Zakładu Opieki Zdrowotnej, który ma tam powstać.

Radny Artur Nycz - proponuję wycofanie ww. projektu uchwały z obrad dzisiejszej sesji. Można będzie spotkać się z zainteresowanym inwestorem oraz z przedsiębiorcami z tego terenu i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Sprawa może być rozpatrzona na sesji grudniowej. Przecież w okresie zimowym nikt nie będzie rozpoczynał budowy. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dla czystości sprawy przyjmuje propozycję i wycofuje z porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały w ww. sprawie. Nic się nie stanie jak do sprawy wrócimy w miesiącu grudniu br.
Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 13.

3/ oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XLIV/554/05 stanowi załącznik nr 14.

Ad.VIII. Wystąpienie z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/555/05 stanowi załącznik nr 15.

Ad.IX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczek z budżetu Gminy na inwestycje termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy l głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia pożyczek z budżetu Gminy na inwestycje termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Gryfinie przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLIV/556/05 stanowi załącznik nr 16.

Ad.X. Podjęcie uchwały w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady  stwierdził, że uchwałę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino przyjęto
jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/557/05 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XI. Podjecie uchwały w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/558/05 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XII Przyjęcie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/559/05 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XIII. Uchwalenie Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi -działalność pożytku publicznego w roku 2006.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi -działalność pożytku publicznego w roku 2006 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/560/05 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XIV. Ustalenie stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - uchwała w ww. sprawie ma wejść w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od l września 2005 r. Chciałabym się dowiedzieć, gdzie w projekcie budżetu zaplanowano środki finansowe na realizację uchwały z wsteczną datą?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - OWiR jest zakładem budżetowym i sam musi wypracować środki finansowe na realizację uchwały. Obecnie działalność OWiR - u przynosi zyski i są pieniądze na regulację płac. Nie obciąża to budżetu gminy.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - jak regulacja płac ma się do prawa pracy?  Zakładając, że do tej pory średnia płaca wynosiła 760 zł, a obecnie wynosi 800 zł chciałabym wiedzieć, co będzie z różnicą? Czy wyrównanie płacy z wsteczną datą jest zgodne z prawem?

Radca prawny Krzysztof Judek - jeżeli wcześniej średnia płaca była niższa, to można wypłacić wyrównanie i jest to zgodne z prawem pracy.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfmie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/561/05 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XVI Uchwalenie zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Zórawki.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego negatywnie zaopiniowała projekt uchwały i jednocześnie wnioskuje o włączenie do zadania "Budowa gazociągu Pniewo - Zórawki" II etapu, który będzie obejmował ulice: Czechosłowacką, Wierzbową i część Łużyckiej w Gryfmie oraz ul. Przemysłową w Pniewie.

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i jednocześnie wnioskuje o wprowadzenie do projektu uchwały następujących zmian:

 • w tytule uchwały wyrazy "mieszkańcom miejscowości Pniewo i Zórawki" zastąpić wyrazami "mieszkańców Gminy Gryfmo",
 • w § l pkt. l wyrazy "mieszkańców miejscowości Pniewo i Zórawki zastąpić wyrazami "mieszkańców Gminy Gryfmo",
 • do § l pkt. l dodać sformułowanie "lecz nie więcej niż 1.000 zł na jedno przyłącze gazowe".

Radny Jan Ragan - do tej pory budowa gazociągu była zadaniem gminy. Zmieniły się przepisy i gmina nie ma obowiązku dopłacać do budowy sieci gazowej. Sprawa związana z budową gazociągu w Pniewie i Żórawkach rozpoczęła się dawno i w tym celu w 2002 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Gazociągu Zórawki - Pniewo, który działa bardzo aktywnie. Zakład Gazowniczy postawił warunek, że przystąpi do zadania tylko wtedy, jeżeli powstanie tam przynajmniej 175 przyłączy gazowych. Z relacji Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu Zórawki- Pniewo wiem, że jest już 200 chętnych do podłączenia gazu i liczba ta będzie wzrastała. Z kosztorysu wynika, że przy ilości 175 przyłączy, jedno przyłącze będzie kosztowało w granicach 1.200 - 1.300 zł. Jest to duży wydatek. Biorąc pod uwagę to, że jako gmina pomagaliśmy przy budowie gazociągu w Czepinie oraz Żabnicy uważamy, że w tym przypadku również powinniśmy pomóc, a na pewno na tym się nie skończy. Należy ustalić wysokość kwoty, ale nie powinna być wyższa niż 1.000 zł za jedno przyłącze. Podczas prowadzenia kolektora gazowego do Pniewa i Żórawek należy wykonać rozgałęzienie przy Centrali Nasiennej w Gryfinie, aby później można było prowadzić sieć gazową po prawej i lewej stronie ul. Łużyckiej. W związku z powyższym proponujemy wniesienie do projektu uchwały poprawek, które ujęliśmy w stanowisku Komisji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że gmina już wcześniej włączała się w dofinansowanie Społecznych Komitetów Budowy Gazociągu. Dzięki staraniom Społecznemu Komitetetowi Budowy Gazociągu Żórawki - Pniewo mamy przełożoną sieć od stacji redukcyjnej w Parku Miejskim w Gryfinie do końca ul. Łużyckiej. Umożliwi to podłączenie do gazociągu ulice: Wierzbową, Przemysłową i Czechosłowacką.
Bezwzględnie należy przyjąć to jako drugie zadanie i w tym roku rozpocząć wykonanie projektów. Ponadto należy prowadzić rozmowy z gazownią o możliwości zabezpieczenie środków finansowych na 2007 rok. Podłączenie gazu nie leży tylko i wyłącznie w interesie mieszkańców tego terenu. Jest to również w interesie gminy. Za Pniewem jadąc w kierunku Bani znajduje się gminna działka przemysłowa o wielkości 5 ha. Zależy nam na doprowadzeniu do niej gazu. Dla potencjalnego inwestora jednym z atrybutów będzie możliwość podłączenia się do gazu. Społeczeństwo w Pniewie jest bardzo zróżnicowane. Są ludzie zamożni oraz biedni. Dofinansowanie przez gminę inwestycji wynosi 170.000 zł,- pozwoli na dopłatę do jednego przyłącza około 700 zł. Cała inwestycja wyniesie około 2.500.000 zł. Do 30 czerwca 2006 r. musimy osiągnąć efekt ekologiczny na oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Będziemy musieli wspomóc mieszkańców Radziszewa, Daleszewa i Żabnicy, aby do tego czasu podłączyli się do sieci kanalizacyjnej. Prawo nie zabrania gminie dofinansowywania takich zadań. Jest to dobry kierunek, ponieważ w realizację zadania włączona jest społeczność tych miejscowości. Uważam, że uchwały w takich sprawach powinny dotyczyć danych miejscowości. Dofinansowaniem nie należy obejmować wszystkich mieszkańców, ponieważ nie będzie to korzystne dla gminy. Proponuję podejmowanie tego typu uchwał w konkretnych, określonych przypadkach.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - § l pkt. 2 projektu uchwały mówi "partycypacja określona w ust. l dotyczyć będzie wszystkich mieszkańców, którzy złożą wnioski o przyłączenie i zawrą umowy przyłączeniowe na podłączenie się do sieci gazowej". Nie precyzuje jednak, że za rok ktoś, kto będzie chciał się podłączyć do sieci gazowej, a nie będzie miał doprowadzonego przyłącza, może wystąpić do gminy o dofinansowanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jest to słuszne, ponieważ projekt uchwały dotyczy tych mieszkańców, którzy obecnie chcą doprowadzić gaz do swoich domów.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - to nie prawda, że po podjęciu uchwały wszyscy będą wołali o dofinansowanie. Przecież jest jeszcze WPI i my idziemy zgodnie z planem.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę, aby radca prawny wypowiedział się, czy zapis w projekcie uchwały mówiący o tym, że dotyczy to wszystkich mieszkańców pozwoli każdemu z nich zgłosić się do gminy o dofinansowanie?

Radca prawny Krzysztof Judek - jeżeli taki zapis znajdzie się w projekcie uchwały, to każdy mieszkaniec, który wykona przyłącze będzie mógł zwrócić się do gminy o dofinansowanie.

Radny Artur Nycz - właśnie o to nam chodzi, aby wszyscy mieszkańcy gminy mieli możliwość otrzymania dofinansowania, bo czym się różni mieszkaniec Żórawek od mieszkańca Czepina lub innej miejscowości? Mieszkańcy Żórawek są prywatnymi inwestorami, którzy włożyli wiele wysiłku w położenie sieci gazowej. Więcej szczęścia mieli ci, którzy pobudowali swoje domy tam, gdzie już była sieć gazowa. W interesie gminy oraz gazowni powinno być, aby gaz doprowadzono do wszystkich miejscowości. Każdy mieszkaniec indywidualnie podejmie decyzję o wykonaniu przyłącza.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dofinansowanie obejmuje odcinek do zaworu głównego na granicy działki, nie wchodzi w teren prywatny. Gmina jako swój wkład wnosi kwotę w wysokości 170.000 zł, a gazownia daje 2.500.000 zł. Taka sama zasada obowiązywała podczas budowy gazociągu w Czepinie i Żabnicy. Gmina włącza się w zadania nowe, a nie w te, które już istnieją.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - ustawa mówi, że dofinansowanie budowy gazociągu do posesji działki, czyli do skrzynki jest zadaniem gazowni.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zadaniem gazowni jest budowa głównej sieci gazociągu i na ten cel przeznacza kwotę 2.500.000 zł. Przyłącze jest na odcinku od wkręcenia się od rury do skrzynki i od skrzynki do domu. Gmina finansuje odcinek od rury do skrzynki. Zgodnie z projektem skrzynki mają być ustawiona na granicy posesji.

Radny Zdzisław Kmieciak - podczas budowy gazociągu na odcinku Żabnica - Czepino gazownia wspólnie z gminą ustaliły, że skrzynki będą zamontowane na posesjach i tak zrobiono. Mieszkańcy na własny koszt doprowadzili sieć gazową na odcinku od skrzynki do mieszkania. Uważam, że skrzynka powinna być ustawiona na posesji, a nie na granicy posesji.

Radna Krystyna Gazdecka - głos swój oddaję Przewodniczącemu Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu. Proszę, aby wyjaśnił sprawę.

Radny Zenon Trzepacz - w dniu dzisiejszym powinniśmy się skupić na tym, czy należy pomóc mieszkańcom Żórawek i Pniewa przy budowie gazociągu, czy nie, a nie na tym, po której stronie powinna stać skrzynka. Osobiście uważam, że inicjatywa jest słuszna i powinniśmy ją wesprzeć.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu p. Stanisław Różański -  jestem przerażony taką dyskusją, którą można zniszczyć każdą inicjatywę społeczną. Od października 2002 roku na własny koszt zabiegam o załatwienie sprawy, a radni dyskutują za diety z naszych podatków. Proszę Radę, aby ww. projekt uchwały przyjęła w wersji zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy. Jeżeli Rada chce potraktować projekt uchwały w ww. sprawie jako incydent do rozszerzenia uprawnień na wszystkich mieszkańców gminy, to przy tej okazji nie da się tego załatwić. Jestem prawnikiem i wiem co mówię. W tytule uchwały jest zapis "w sprawie uchwalenia zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki". Jeżeli chcemy dyskutować o innym materiale normatywnym, to należy opracować inny projekt uchwały. Intencją tej uchwały jest uszanowanie i docenienie inicjatywy obywatelskiej, którą podjęto w miejscowościach Pniewo i Żórawki.  W październiku 2002 r. podjęliśmy ww. inicjatywę poprzez wybór Społecznego Komitetu ds. Budowy Gazociągu, ponieważ ówczesne prawo energetyczne przewidywało taką możliwość. Komitet Społeczny miał inicjować wykonanie takiego zadania, i tak się stało. Od października 2002 roku pokonaliśmy wiele trudności. Z naszej inicjatywy opracowana została cała dokumentacja techniczna dotycząca tego zadania. W oparciu o dokumentację otrzymaliśmy decyzję lokalizacyjną, pozwolenie na budowę. Otrzymaliśmy również promesę Zakładu Gazowniczego, który powiedział, że w przypadku wsparcia tej inicjatywy środkami finansowymi z budżetu gminy zostanie ona wprowadzona do planu wykonania na 2006 rok.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - proszę Przewodniczącego Komitetu Społecznego o szczegóły i wyjaśnienie wątpliwości radnych, ponieważ to wszystko o czym Pan mówi radni już wiedzą.

Radny Artur Nycz - przeprasza, że wtrącam się do dyskusji, ale radni nie mają wątpliwości. Ponadto nie życzę sobie, aby Przewodniczący Komitetu Społecznego krzyczał na nas, ponieważ nie jest to zbyt grzeczne. My nie dyskutujemy nad podjęciem uchwały, ponieważ jesteśmy "za". Dyskutujemy nad tym, czy należy rozszerzyć tę inicjatywę na wszystkich mieszkańców gminy. Chodzi nam o to, aby sprawę załatwić raz, a dobrze. Chcemy wiedzieć, czy takich samych zasad nie powinno się zastosować do innych mieszkańców Gminy Gryfmo, którzy są w takiej samej sytuacji?

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu p. Stanisław Różański - nie da się tego załatwić przy podejmowaniu ww. projektu uchwały. W moim przekonaniu ta uchwała ma zadanie intencjonalne, a więc ma załatwić określony problem. Nie ma tworzyć zasady dla wszystkich mieszkańców gminy.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - jestem bardzo częstym gościem Zakładu Gazowniczego w Szczecinie i z tego co wiem, to budowa sieci gazowej do skrzynki jest zadaniem gazowni, a od skrzynki danego właściciela. Przedstawicielka Komitetu Społecznego, która była na posiedzeniu naszej Komisji również tak przedstawiła tę sprawę. Bardzo proszę p. Burmistrza o podanie podstawy prawnej dotyczącej dofinansowania przez gminę tego zadania. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniły się przepisy. Wiem, że na dzień dzisiejszy nie każdego stać na podłączenie gazu od skrzynki do domu. Nie rozumiem, dlaczego gmina ma dofinansowywać budowę gazociągu, przecież jest to zadanie gazowni.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - każdy mieszkaniec, który chce podłączyć się do gazociągu musi wnieść opłatę przyłączeniową w kwocie 1.123,- zł. W skład tej opłaty wchodzi skrzynka i 10 metrów przyłączy. Projekt uchwały mówi, że gmina finansuje 70% opłaty przyłączeniowej podstawowej. W miejscowościach Pniewo i Żórawki długość niektórych przyłączy wynosi od 40 m do 60 m i wykonanie ich muszą sfinansować sami mieszkańcy.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - czy każdy kolejny mieszkaniec z Pniewa i Żórawek, który wybuduje dom również otrzyma dopłatę?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na zebraniu w sprawie budowy gazociągu ustalono jednoznacznie, że dofinansowanie przysługuje tylko w czasie działania Komitetu Społecznego. Po zakończeniu zadania Komitet rozwiąże się i dofinansowanie nie będzie już nikomu przysługiwało.

Radna Janina Nikitińska - w projekcie uchwały nie ma o tym mowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - projekt uchwały dotyczy tylko tych, których obejmuje aktualny projekt. Osoby, które nie chciały podłączyć gazu do swojego domu nie są uwzględnione w projekcie uchwały.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czy w projekcie uchwały można wprowadzić zmiany, które proponuje Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej? Proszę aby radca prawny wypowiedział się w tej sprawie.

Radca prawny Krzysztof Judek - osobiście radziłbym, aby zasady dotyczące partycypacji ustalać zawsze w odniesieniu do inwestycji, która już występuje. Nie należy wprowadzać przepisu na przyszłość w sytuacji, kiedy nie wiadomo jeszcze jakie to będą inwestycje i jakie będą finanse gminy w tym czasie. Dobre gospodarowanie i skrzętność wymaga ograniczania się do konkretnych inwestycji.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy w związku z powyższym Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wycofuje niosek swojej Komisji?

Radny Jan Ragan - tak, wycofuje wniosek Komisji.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XLIV/562/05 stanowi załącznik nr 22.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu Stanisław Różański - w imieniu Społecznego Komitetu dziękuje radnym za podjęcie uchwały w ww. sprawie.

Ad.XVIl. Zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - do ww. projektu uchwały p. Burmistrz wprowadził autopoprawkę, którą radni otrzymali na piśmie w dniu dzisiejszym -załączniku nr 23.

Radna Magdalena Chmura Nycz - w projekcie uchwały po raz kolejny przeznaczono pieniądze na budowę remizy strażackiej w Radziszewie. Tym razem proponowana jest kwota w wysokości 120.000 zł. Proszę o informację, ile będzie kosztowała gminę budowa remizy?

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - koszty budowy remizy strażackiej w Radziszewie wzrosły z powodu przeprojektowania budynku. Koszt inwestycji łącznie z wewnętrzna instalacją, przyłączami energetycznymi, z ogrzewaniem i zapewnieniem dostaw ciepłej wody wyniesie około 450.000 zł. Przy okazji budowy remizy strażackiej zaprojektowano wspólne ogrzewanie budynku remizy oraz sali gimnastycznej w Radziszewie.

Radna Magdalena Chmura Nycz - w projekcie uchwały proponuje się kwotę w wysokości 112.700 zł na budowę gazociągu w Pniewie i Żórawkach Czy ww. kwota wystarczy na to zadanie?

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - jeżeli do sieci podłączonych zostanie więcej niż 175 przyłączy, to tych pieniędzy zabraknie i trzeba będzie wprowadzić zmiany w budżecie gminy.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką wniesioną przez p. Burmistrza?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/563/05 stanowi załącznik nr 24.

Ad.XVIII.  Zmiana Uchwały Nr XXXIV/444/05 Rady Miejskiej w Gryfmie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2005.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/444/05 Rady Miejskiej w Gryfmie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2005 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/564/05 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XIX. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie w dniu dzisiejszym.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na bieżąco jestem w kontakcie ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Treść uchwały wypracowano wspólnie ze związkami. Załodze Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie chodzi o przeprowadzenie takich przekształceń własnościowych, które zapewnią rozwój zakładu oraz pracę dla załogi. Być może znajdzie się taki inwestor, który zapewni załodze takie warunki. Podejmując ww. uchwałę popieramy dążenia załogi do osiągnięcia założonych celów. Kontaktowałem się z burmistrzami z naszego powiatu i wiem, że takie same uchwały podejmą Rady we wszystkich gminach, prześlą je do nas, a my wyślemy do Premiera RP, Ministerstwa Skarbu i do Posłów Ziemi Szczecińskiej.

Radny Stanisław Strzelczyk - sytuacja w Dolnej Odrze zmienia się z godziny na godzinę, napięcie rośnie i może dojść do strajku. Związki zawodowe walczą o odłożenie prywatyzacji Zakładu Elektrowni Dolna Odra. Wysyłane są pisma do Premiera oraz Ministra Skarbu, ale nie ma na nie żadnej odpowiedzi. Uważam, że do prywatyzacji dojdzie. Musimy jednak wiedzieć, że na 1.000 już sprywatyzowanych zakładów zawsze było coraz gorzej. Nie ma co liczyć na to, że tym razem będzie lepiej. Musimy zastanowić się, co należy zrobić, kiedy dojdzie do grupowego zwolnienia pracowników, jakie stworzyć możliwości inwestycyjne, ile stanowisk pracy powinno powstać? Jestem za przyjęciem ww. projektu uchwały, chociaż wątpię, czy zawarty w niej apel będzie wzięty pod uwagę.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/565/05 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/566/05 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XXI. Zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Z przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLIV/567/05 stanowi załącznik nr 28.

Ad.XXII. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych:

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych. Informacje przygotowali:

 • Wojewoda Zachodniopomorski - załącznik nr 29,
 • Burmistrza Miasta i Gminy - załącznik nr 30,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej - załącznik nr 31,
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego - załącznik nr 32.

Rada przyjęła informacje bez uwag.

Ad.XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.918/XLIV/05
- udzielę pisemnej odpowiedzi.
      919/XLIV/05
      920/XLIV/05
      921/XLIV/05

Ad.922/XLIV/05 - sprawę należy rozważyć. Udzielę pisemnej odpowiedzi.

Ad.923/XLIV/05 - ENEA poinformowała na piśmie, że nie widzi możliwości i nie wyraża zgody na zmianę przebiegu linii energetycznej 110 KV. Będziemy jeszcze raz rozmawiali z firmą ENEA i jeżeli nic się nie zmieni, to na sesji w miesiącu grudniu br. lub styczniu 2006 r. nastąpi uchylenie uchwały mówiącej o przystąpieniu do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ponieważ zmiana będzie niemożliwa. Gmina wykazała daleko idącą wolę zmiany trasy linii energetycznej, ale biorąc pod uwagę stanowisko wyrażone przez ENEA jest to niemożliwe. Gmina nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych.

Ad.925/XLIV/05 - harmonogram prac dotyczący pozyskania terenu pod plażę w Wełtyniu przedstawię na piśmie.

Ad.926/XLIV/05 - ustaliliśmy kolejność budowy świetlic wiejskich. Mówiliśmy o tym na spotkaniach z sołtysami. W 2006 r. będzie budowana świetlica w Dołgie. Bez pomocy w formie środków unijnych gminę stać jest tylko na budowę jednej świetlicy wiejskiej każdego roku. Jeżeli uda się nam pozyskać na ten cel środki unijne, to wówczas będziemy budowali dwie świetlice w ciągu roku.

Ad.927/XLIV/05 - przeprowadzimy rozmowę z wykonawcą remizy strażackiej w Radziszewie. Poprosimy aby określił się, czy chce realizować to zadanie, czy nie? W tym przypadku potwierdza się, że system zamówień publicznych nie zdaje egzaminu. Upadają duże inwestycje, ponieważ każdy może złożyć protest, który przeciąga w czasie realizację zadania, co uniemożliwia wykorzystanie środków finansowych w określonym terminie. Przez takie działanie musimy zwrócić środki unijne jako niewykorzystane. Istnieje potrzeba zmiany prawa dotyczącego zamówień publicznych.

Ad.930/XLIV/05 - w dniu dzisiejszym dowiedziałem się o pogryzieniu dziecka przez psa. W tej sprawie zrobimy wszystko to, na co pozwala prawo. Należy zewidencjonować groźne psy w naszej gminie, aby nigdy więcej nie powtórzyła się taka sytuacja.

Ad.932/XLIV/05 - przyjmuję do realizacji interpelację w sprawie partoli Straży Miejskiej w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz w rejonie Osiedla Południe. Takie patrole będą się odbywały przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Ad.933/XLIV/05 - zajmiemy się sprawą.

Ad.934/XLIV/05 - będziemy czynili starania w sprawie pozyskania gruntu pod budowę placu zabaw dla dzieci w Czepinie.

Ad.935/XLIV/05 - gdyby uchwała dotycząca podatków obowiązywała tylko w 2005 r., to musielibyśmy podjąć nową. Jednak ww. uchwała obowiązuje bezterminowo. Jeżeli nie zmieniamy stawek podatkowych, to nie ma potrzeby podejmowania nowej uchwały. Uważam, że to bardzo dobrze, iż w gminie podatki są stabilne. Nie należy tego mylić z problemem, który dotyczy handlu na ulicach miasta i tym należy się zająć. Nie może być tak, że nasi handlowcy płacą podatki oraz wnoszą inne opłaty na rzecz gminy, natomiast osoby przyjezdne, np. z Gorzowa nie ponoszą żadnych opłat, a handlują butami i innymi towarami przemysłowymi. Należy skończyć z mitem o bezrobociu w naszej gminie. Obecnie bezrobocie w całej gminie wynosi 11,1%. Nie jest to dużo.

Radny Artur Nycz - nikt nie powiedział, że zmiana podatku ma zmierzać do jego podwyżki. Na posiedzeniu naszej Komisji dyskutowaliśmy o ich obniżeniu. Nie jest prawdą, że każdy może wyjść do miasta, rozłożyć łóżko polowe i sprzedawać towar. Przecież jest Straż Miejska, która powinna pilnować, aby takie sytuacje nie miały miejsca. Należy wyznaczyć miejsca do tego celu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na terenie prywatnym można robić wszystko.

Radny Artur Nycz - jest ustalona opłata targowa i każdy handlujący powinien ją wnosić. Możemy dyskutować jak wysoka może być ta opłata, ale na pewno nie powinna wynosić 500 zł. Może zmniejszenie bezrobocia w naszej gminie wynika z tego, że część osób utrzymuje się z takiego handlu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w Gryfinie handlują przeważnie osoby przyjezdne.

Radny Artur Nycz - nie wiem skąd Pan posiada takie informacje? Rozmawiałem z osobami handlującymi przy sklepach BIEDRONKA, NETTO i zapewniam Pana, że nie było tam nikogo z Koszalina, Kołobrzegu, Szczecina, ani innego miasta. Byli to mieszkańcy naszej gminy.

Ad.936/XLIV/05 - udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.937/XLIV/05 - od września br. jest nowa audytor, która przygotuje sprawozdanie. Opracowała już plan na rok następny, który przedstawimy radnej.

Ad.938/XLIV/05 - skontaktuje się z Dyrektorem GDK i wyjaśnię sprawę. Nie zostawimy świetlic wiejskich w miesiącu grudniu i w okresie ferii zimowych bez osób, które prowadzą zajęcia z dziećmi.

Ad.939/XLIV/05 - oznacza to, że chcemy przystąpić do projektowania ul. Sportowej i Kościelnej w Chwarstnicy.

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - przygotowano już dokumentację, którą złożyliśmy w Starostwie. Starostwo Powiatowe ma 30 dni na zajęcie stanowiska. Prawdopodobnie w najbliższych dniach otrzymamy postanowienie o możliwości rozpoczęcia robót i wówczas będziemy mogli przystąpić do procedur związanych z wyborem wykonawcy. Trwa przygotowanie do procedury przetargowej. Takim przygotowaniem jest również zgłoszenie w Starostwie Powiatowym zamiaru rozpoczęcia robót.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - radny Józef Gutkowski był informowany o tym, ze w październiku br. była już gotowa dokumentacja, której nie chciał uzgodnić powiat z uwagi na wody opadowe. Dwa miesiące trwały uzgodnienia. Obecnie oczekujemy na pozwolenie budowę, które pozwoli nam ogłosić przetarg. Pieniądze na wykonanie zadania są zabezpieczone i wiosną 2006 r. przystąpimy do rozpoczęcia zadania.

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - zadanie nosi nazwę "remont i modernizacja drogi" i dlatego podlega zgłoszeniu zamiaru o przystąpieniu. Nie będzie to decyzja o pozwoleniu, tylko brak sprzeciwu Starostwa odnośnie rozpoczęcia robót.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.940/XLIV/05
- sprawdzimy co jest przyczyną braku oświetlenia. Nie wiem, dlaczego nie świecą się lamy w tym rejonie.

Ad.941/XLIV/05 - pamiętam, że w czasie, kiedy prokuratura postawiła zarzuty byłemu Staroście Powiatowemu cały klub SLD twierdził, że zarzuty o niczym nie świadczą.

Radny Artur Nycz - zapytałem na jakim etapie jest sprawa i proszę o odpowiedź.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie wiem dlaczego oszczędził Pan moją osobę, ponieważ oprócz p. Skarbnik mnie również postawiono zarzuty. Uważam, że zarzuty są niesłuszne. Należy poczekać z ferowaniem wyroków. Na bazie postawionych zarzutów nie mam zamiaru odwoływać p. Skarbnik.

Radny Artur Nycz - pomimo otrzymania ustnej odpowiedzi nadal proszę o pisemną odpowiedź na moje interpelacje w sprawie p. Bienicewiczów oraz w sprawie szpitala.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie będziemy w stanie udzielić pisemnej odpowiedzi do 10 grudnia br. w sprawie p. Bienicewicz, ponieważ na dzień 8 grudnia br. planujemy spotkanie z ENEĄ. Chcemy przekonać ich do zmiany stanowiska. Proszę oczekiwać odpowiedzi nie wcześniej niż w połowie grudnia br.

Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak
Ad.942/XLIV/05
- zegar naprawiono tylko doraźnie. Ostateczna naprawa wymaga sprowadzenia jednej części. Po jej otrzymaniu zegar będzie naprawiony.

Radny Stanisław Strzelczyk - uważam, że poprzedni zegar cyfrowy był lepszy od obecnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.943/XLIV/05
- nikt mi nie mówił o zamiarze likwidacji biblioteki pedagogicznej. Gdyby były takie zamiary, to zrobimy wszystko, aby biblioteka pozostała w Gryfinie.

Z-ca Burmistrz Eugeniusz Kuduk - o zamiarze likwidacji biblioteki słyszałem  w Urzędzie Marszałkowskim.

Radny Czesław Kapusta - na posiedzeniu naszej Komisji również mówiono, że chodzą słuchy o likwidacji biblioteki pedagogicznej.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - organem prowadzącym dla biblioteki pedagogicznej jest Urząd Marszałkowski, a zarządcą jest Centrum Doskonalenie i Doradztwa Nauczycieli w Szczecinie. Biblioteka mieści się w lokalu gminnym przy ul. Niepodległości nr 20 w Gryfinie. Księgozbiór kupowany jest za pieniądze ze składek czytelników oraz za pieniądze pochodzące z budżetu gminy. Pracownicy otrzymują płace z subwencji oświatowej. Urząd Marszałkowski opłaca tylko koszty eksploatacyjne. Nie ma oficjalnego stanowiska o likwidacji biblioteki, ale chodzą takie słuchy.

Ad.XXIV. Wolne wnioski i informacje.

Ponieważ nikt nie zabierał głosu, Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr l,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2.
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3.
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Nowa wersja porządku obrad sesji - załącznik nr 4a,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 7. Interpelacje w formie pisemnej - załączniki nr 6, 7. 8,
 8. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 9,
 9. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego w gminie Gryfmo na lata 2004 - 2006 - załącznik nr 10.
 10. UCHWAŁA NR XLIV/552/05 - załącznik nr 11.
 11. UCHWAŁA NR XLIV/553/05 - załącznik nr 12.
 12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 m. Gryfmo - załącznik nr 13,
 13. UCHWAŁA NR XLIV/554/05 - załącznik nr 14.
 14. UCHWAŁA NR XLIV/555/05 - załącznik nr 15.
 15. UCHWAŁA NR XLIV/556/05 - załącznik nr 16.
 16. UCHWAŁA NR XLIV/557/05 - załącznik nr 17.
 17. UCHWAŁA NR XLIV/558/05 - załącznik nr 18.
 18. UCHWAŁA NR XLIV/559/05 - załącznik nr 19.
 19. UCHWAŁA NR XLIV/560/05 - załącznik nr 20.
 20. UCHWAŁA NR XLIV/561/05 - załącznik nr 21.
 21. UCHWAŁA NR XLIV/562/05 - załącznik nr 22.
 22. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy - załącznik nr 23.
 23. UCHWAŁA NR XLIV/563/05 - załącznik nr 24.
 24. UCHWALA NR XLIV/564/05 - załącznik nr 25,
 25. UCHWAŁA NR XLIV/565/05 - załącznik nr 26,
 26. UCHWAŁA NR XLIV/566/05 - załącznik nr 27,
 27. UCHWAŁA NR XLIV/567/05 - załącznik nr 28,
 28. Informacje nt. analizy oświadczeń majątkowych - załączniki nr 29, 30, 31, 32.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

Protokółowała
inspektor
Czesława Juszkiewicz