Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr XLV/05 z XLV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 22 grudnia 2005 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 1200 i trwała do godz. 1515.

Na sesji obecni byli wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 2. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 4. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 w sesji uczestniczyło 20 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad wprowadzono punkty:

 • IV. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 • V. Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Nową wersję porządku obrad radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji - załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - likwidacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie jest bardzo ważną sprawą, a nie była omawiana na posiedzeniach Komisji Rady. Sprawy tej nie omawiały również kluby radnych. W związku z powyższym zdejmujemy z porządku obrad dzisiejszej sesji ww. punkt.

ppkt.2

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołów: 1/ z XLIII sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XLIII sesji przyjęto jednogłośnie.

1/ z XLIV sesji

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XLIV sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokali mieszkalnych na terenie miasta i gminy Gryfino -załącznik nr 6.

Ad.III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacji i zapytań radnych nie zgłoszono.

Ad.IV. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach odczytał rezygnację radnego Zdzisława Kmieciaka z funkcji radnego - załącznik nr 7.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy mandat wygasa w związku z zrzeczeniem się p. Kmieciaka z funkcji radnego - czy w związku z prawomocnym wyrokiem sądu?

Radca Prawny Krzysztof Judek - obecnie dysponujemy pismem, w którym p. Kmieciak zrzeka się mandatu, a nie wyrokiem sądu. W związku z powyższym stwierdzenie wygaśnięcia mandatu związane jest z jego rezygnacją, efekt jest taki sam.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 20 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLV/568/05 stanowi załącznik nr 8.

Od tej chwili stan Rady wynosi 20 radnych.

Ad.V. Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

W dniu dzisiejszym zdjęto z porządku obrad sesji ww. punkt.

Ad.VI. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2006.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie w dniu 15 listopada 2005 r. - załącznik nr 9.

Na posiedzeniach Komisji radni otrzymali nową wersję strony 20 i 28 oraz załącznika nr 11a projektu budżetu - załączniki nr 10, 11, 12. Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali nową wersję strony 20 oraz załącznika nr 11b - załączniki nr 13, 14.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 15.

Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Nr CLXXII/436/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2006 rok - załącznik nr 16.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - przeanalizowaliśmy opinie i wnioski wszystkich Komisji Rady, a następnie przygotowaliśmy autopoprawki do projektu budżetu, które omówi Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk. W autopoprawkach staraliśmy się uwzględnić wszystkie wnioski Komisji.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - projekt budżetu został przygotowany do 15 listopada br. a pod koniec listopada podjęta została uchwała w sprawie rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego, z której usunięto zapis dotyczący dopłat do czynszu.

Wobec powyższego radni otrzymali nową wersję str. 20 projektu budżetu, z której usunięto ww. zapis. Środki finansowe pozostaną w dziale 700 - "gospodarka komunalna" i będą przeznaczone na remonty budynków komunalnych, wymianę okien, docieplenie budynków, itp. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże.

W dniu dzisiejszym radni otrzymali również nową wersję załącznika nr 11b, który dotyczy limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w gminie Gryfino w latach 2006. Są to wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po uwzględnieniu wniosków wprowadzono zapis w dz. 900 - "budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Gryfino - uzbrojenie terenu Osiedle Północ z wskazaniem ul. Pomorskiej". Pozostałe zapisy nie uległy zmianie.

Jeżeli chodzi o wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej dotyczący obniżenia rezerwy budżetowej z 600.000 zł do 100.000 zł,- chcę poinformować, że zgodnie z art. 116 ustawy o finansach publicznych wysokość rezerwy budżetowej może wynosić do 1% planowanych wydatków. Rezerwa w wysokości 600.000 zł wynosi 0,83% planowanych ogółem wydatków. Potrzeby, które wystąpią w ciągu roku budżetowego będą znaczne.
W ciągu roku budżetowego radni mają wgląd, na co przeznaczana jest rezerwa budżetowa. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich potrzeb budżetowych na dany rok. Niektóre potrzeby są już znane. Do nich należą stypendia, na które mamy zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe do 30 czerwca 2006 r., tj. na cały rok szkolny. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie będą w tym zakresie potrzeby na następny rok szkolny, tj. 2006 - 2007. Nie wiemy również w jakiej kwocie otrzymamy z budżetu państwa dofinansowania z tego tytułu.
Ponadto obecnie coraz głośniej mówi się o tzw. becikowym. Sprawa ta dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego. Ustawodawca określa już potrzeby związane z wypłatą becikowego dla najbiedniejszych. Rada będzie mogła określić wysokość dodatkowych środków finansowych na ten cel. W dniu dzisiejszym nie wiemy jakie to będą potrzeby.
Do tej pory za wykształcenie i wyszkolenie ucznia w zakładach rzemieślniczych, w zakładach pracy pracodawca otrzymywał zwrot podatku z Urzędu Skarbowego. W tym roku ustawodawca zmienił przepisy i wypłata będzie odbywała się za pośrednictwem gminy. Nie wiemy ile osób będzie ubiegało się o dofinansowanie z tego tytułu. Ustawa mówi, że w ciągu trzech miesięcy od zdania przez ucznia egzaminu z pozytywnym wynikiem pracodawca powinien złożyć do gminy wniosek o wypłacenie mu należnej kwoty za wykształcenie ucznia.
Uważam, że rezerwa budżetowa w kwocie 600.000 zł nie jest zbyt wysoka. Musimy w budżecie gminy posiadać zabezpieczone środki finansowe na wykonanie ww. zadań.
Ponadto rezerwa budżetowa służy do zabezpieczenie zdarzeń losowych i nieprzewidzianych wydatków.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna również wypracowała wniosek dotyczący rezerwy budżetowej. W wypowiedzi p. Skarbnik nie usłyszałem żadnej informacji w tej sprawie. Natomiast Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk mówił, że uwzględniono wszystkie wnioski Komisji Rady.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w załączniku 11b "limity wydatków budżetowych" w poz. 1 znajduje się budowa kanalizacji w rejonie ul. Łużyckiej i Czechosłowackiej. Na 2006 rok zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 500.000 zł. Ponadto na 2006 rok zaplanowano 500.000 zł,- na modernizację przepompowni P-6.

Radny Mieczysław Sawaryn - nasza Komisja wnioskowała, aby z rezerwy ogólnej wygospodarować środki finansowe na budowę placu zabaw przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie, projekt i modernizację ul. Kasztanowej w Chwarstnicy, zagospodarowanie plaży w miejscowości Wełtyń, wykonanie remontu chodnika przy ul. Władysława Reymonta w Gryfinie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w dz. 926, tab. nr 6 ujęta jest kwota w wysokości 1.005.000 zł, z której 130.000 zł,- przeznacza się na montaż urządzeń na placach zabaw dla dzieci. Zgodnie z opracowanym harmonogramem już od czterech lat budowane są place zabaw w naszej gminie.

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że należy jak najszybciej wybudować plac zabaw dla dzieci na "grajdołku" w Gryfinie, z tego co się dowiedziałem, to w tym miejscu planuje się wykonanie placu zabaw dopiero w latach 2007 - 2008. Czy w kontekście tak dużych wydatków budżetowych nie można tego zadania wykonać w roku 2006?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - myślę, że uda się nam wygospodarować środku finansowe w 2006 roku i poza harmonogramem wykonamy przynajmniej w minimalnym zakresie plac zabaw dla dzieci na "grajdołku". Dopilnuję, aby tak się stało.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - jeżeli chodzi o Chwarstnicę, to od wielu lat prowadzone są tam różne inwestycje. W budżecie gminy na 2006 rok nie ujęto modernizacji ul. Kasztanowej w Chwarstnicy z powodu braku środków finansowych.
Nawiązując do wniosku w sprawie zagospodarowania plaży w Wełtyniu chcę poinformować, że toczy się postępowanie związane z przejęciem tej działki. Zgodnie z umową sprawa będzie załatwiona do 30 kwietnia 2006 r., a następnie prowadzone będą dalsze działania wraz z przystąpieniem do projektowania.
Od wielu lat planowane jest uzbrojenie terenu przy ul Jana Pawła II i Wł. Reymonta w Gryfinie. Wykonywanie jakichkolwiek remontów i modernizacji w tym rejonie mija się z celem. Zadanie związane z projektowaniem i uzbrojeniem tego terenu jest bardzo duże i obejmuje ulicę 9 Maja w Gryfinie. Ulica Wł. Reymonta łącznie z drogą będzie także objęta przebudową i dlatego należy wstrzymać się z remontem ww. chodnika. Możemy dokonywać tylko bieżących napraw, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskowała o zabezpieczenie i remont murów obronnych. Z przykrością muszę stwierdzić, że od lat prowadzimy tylko prace związane z zabezpieczeniem murów. W przyszłym roku dokonamy przeglądu murów i określimy, w którym miejscu są w najgorszym stanie i dopiero wtedy przystąpimy do remontu. Mury obronne są bardzo kosztowne w utrzymaniu.

Radny Artur Nycz - to prawda, że w budżecie gminy musi być zagwarantowana rezerwa budżetowa. W naszym projekcie budżetu są już zamrożone środki finansowe, zaplanowane w kwocie 750.000,- zł na boisko w Radziszewie. Nie otrzymaliśmy środków unijnych na dofinansowanie tego zadania i zostało ono ujęte na tzw. liście rezerwowej. Jeżeli znajdą się pieniądze na dofinansowanie, to może je otrzymamy. Może również być tak, że nie otrzymamy dofinansowania i w pierwszym półroczu 2006 r. ww. kwota nie zostanie wydatkowana.
Ponadto na boisko przy Gimnazjum w Gryfinie zagwarantowano pełną sumę pieniędzy. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa, to ww. kwota zostanie pomniejszona o środki własne gminy, a jeżeli nie otrzymamy, to zostanie zmniejszony zakres rzeczowy prac na kwotę 2.378.143 zł. Pozostałą kwotę można będzie przesunąć do rezerwy budżetowej lub przeznaczyć na inne potrzeby. Do tego czasu wystarczy rezerwa budżetowa w kwocie 100.000 zł.
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej w swoich wnioskach wskazała jak proponuje rozdysponować kwotę w wysokości 500.000 zł.
Ponadto uważam, że należy również wykonać plac zabaw przy ul. Słowiańskiej w Gryfinie. Kwota potrzebna na ten cel nie jest duża w stosunku do budżetu gminy, a od dwóch lat nie możemy doprosić się realizacji tego zadania.

Radny Czesław Kapusta - uważam, że w projekcie budżetu nie uwzględniono wniosków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, których byłem inicjatorem. Moje wnioski zostały przegłosowane przez Komisję i przyjęte, dotyczyły zwiększenia środków na transport oraz na modernizację plaży w Wełtyniu.
Procedura dotycząca przejęcia działek zostanie zakończona w 2006 r. i wówczas należy przystąpić do opracowania projektów, a na to potrzebne są środki finansowe.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - jeżeli chodzi o modernizację plaży w Wełtyniu, to w 2006 r. zostanie zakończona procedura związana z przejęciem działek. Potem nastąpi opracowanie dokumentacji geodezyjnej, geologicznej i hydrogeologicznej, które trwa bardzo długo. Trudno w tej chwili przewidzieć jaki to będzie koszt.
Ponadto w przyszłym roku zostanie ukończona dokumentacja na rurociąg tłoczny Wełtyń - Gryfino. Jest to również duża inwestycja.
Trwają prace związane z opracowaniem projektu na budowę kanalizacji przy ulicach Wł. Reymonta i Jana Pawła II w Gryfinie. Posiadamy już dokumentację i zgodę Starostwa Powiatowego na modernizację oraz przebudowę przepompowni P-6. Według dokumentacji realizacja zadania wyniesie około 1.000.000 zł. W przyszłym roku rozpoczniemy realizację.
Nie jest jeszcze zakończona procedura dotycząca decyzji i stosownych zezwoleń na budowę kanalizacji przy ul. Czechosłowackiej i Łużyckiej w Gryfinie. W tym przypadku nie można jeszcze określić kosztów. Warunkiem rozpoczęcia zadania jest modernizacja przepompowni P-6.
Jeżeli chodzi o środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na budowę boisk sportowych, to zasady dofinansowania tych zadań przez Unię Europejska są ściśle określone. Zgłoszone przez nas wnioski zostały zaakceptowane. Jednym z elementów zgłoszonych wniosków był harmonogram realizacji inwestycji.
W przedstawionym harmonogramie uwzględniliśmy ww. zadania jako jednoetapowe.
Jedno z zadań otrzymało dofinansowanie w roku bieżącym i przyznano na nie 450.000 zł. Podpisana została umowa oraz zweryfikowany harmonogram realizacji, zgodnie z którym rozpoczęcie prac przesunięto na styczeń 2006 r. Zakończenie przewidziane jest na koniec sierpnia 2006 r., a do końca października nastąpi rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim. Na drugie zadanie nie otrzymaliśmy dofinansowania z powodu braku środków finansowych. Poinformowano nas pisemnie, że wniosek może jeszcze zostać przyjęty, a my w ciągu 14 dni musimy udzielić potwierdzenia, że w budżecie gminy mamy zabezpieczone środki finansowe jako wkład własny.

Radna Krystyna Gazdecka - na moją interpelację w sprawie zamontowania lamp oświetleniowych wzdłuż drogi Pniewo - Nowe Czarnowo otrzymałam potwierdzenie, że istnieje taka możliwość. Zadanie to ujęte jest do realizacji w Programie poprawy oświetlenia ulicznego. Natomiast w dalszej części odpowiedzi napisano, że ze względu na brak środków planowanych w projekcie budżetu 2006 zadanie to nie może być na razie zrealizowane, podobnie jak wiele innych z zakresu oświetlenia.
Pragnę jeszcze raz podkreślić, że na tym odcinku jest bardzo niebezpiecznie chodzić po zmierzchu i oświetlenie jest konieczne.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - nie jest to nasza droga. Przymierzamy się do wykonania tego zadania, ale nie mogę niczego obiecać.

Radny Jan Ragan - mamy wiele zastrzeżeń do projektu budżetu na 2006 r. Słusznie mówi się, że jest to budżet konsumpcyjny. Pieniądze rozdzielono w taki sposób, że z ogólnej kwoty budżetu na inwestycje przeznaczono 14,2%, a w ubiegłym roku było 19,5%. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej otrzymało pismo Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego, w którym jest mowa o stagnacji inwestycji na naszym terenie z powodu braku obwodnicy.
Z budżetu gminy realizowane są zadania własne. Bardzo drogo kosztuje nas oświata, gdzie wydatki wynoszą prawie 26 mln zł,- z tego środki własne wynoszą 14 mln zł.
Podobnie jest z OPS, gdzie na 14 mln zł,- ogólnych wydatków, środki własne gminy wynoszą 3.225.000 zł., itd.
Po zsumowaniu wszystkiego daje to olbrzymią kwotę.
Gdybyśmy w budżecie gminy określili priorytety, to byłoby to z korzyścią dla miasta. Nasza komisja uważa, że do priorytetów można zaliczyć planowanie przestrzenne oraz uzbrojenie terenów.
Jeżeli chodzi o budowę obwodnicy to wiemy, iż nie jest to zadanie gminy. Musimy jednak pamiętać, że tutaj mieszkamy i dlatego powinniśmy jak najszybciej zlecić za własne środki finansowe wykonanie dokumentacji technicznej. Po wykonaniu dokumentacji wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych o realizację tego zadania. W pierwszym etapie należy wykonać obwodnicę na odcinku Pniewo - Czepino.
W roku ubiegłym w budżecie gminy wprowadzono wykup 24 mieszkań z GTBS. Wydatkowano na to około 1 mln zł. Czy to zadanie powinno było znaleźć się w budżecie gminy? Komisja Mieszkaniowa, która będzie przydzielała te mieszkania może zostać posądzona, że robi komuś prezenty. Nie widzę celowości kupowania przez gminę takich mieszkań.
Kolejną kosztowną pozycją w budżecie gminy jest remont pomieszczeń w dawnym hotelu "Pod Platanem" za kwotę 700.000 zł. To o wiele za dużo. Uważam, że na ten cel wystarczy przeznaczyć 200.000 zł.
Podobnymi pozycjami są: budowa mieszkań w Nowym Czarnowie, gdzie na jedno mieszkanie planuje się wydać 125.000 zł. Za taką kwotę można kupić nowe mieszkanie.
Następna moja uwaga dotyczy budowy świetlicy w Dołgiach za kwotę 300.000 zł. Za taką kwotę można wybudować piękną willę.
Z powodu ww. wątpliwości decyzja naszej komisji o pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu nie była jednomyślna.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - nie byłoby dzisiaj problemu, gdyby na początku kadencji zostały opracowane przez Burmistrza kierunki działania, o których ciągle przypominam. Do dnia dzisiejszego nie przedstawiono nam takich kierunków. Nie zostały również uchwalone kierunki polityki budżetowej. Dlaczego nie przedstawiono nam poprawnego projektu uchwały w tej sprawie? Po co spotykamy się na debacie w sprawie budżetu oraz na posiedzeniach komisji skoro nasze wnioski nie są brane pod uwagę?
W dniu dzisiejszym przedstawiono nam autopoprawkę do projektu budżetu, która tak naprawdę polega na wprowadzeniu zapisu "ul. Pomorska".
W naszej gminie nie ma miejsc pracy i nic się nie robi, aby to się zmieniło.
Wielokrotnie interpelowałam o wykonanie placu zabaw dla dzieci, wykonanie remontów instalacji elektrycznych w drodze przetargu. Dlaczego przez cały czas takie zadania wykonuje się bez przetargu?

Radny Marek Sanecki - oprócz tego, że budżet jest konsumpcyjny, to brakuje również działań, które miały być podejmowane. Przykładem tego jest debata oświatowa, która miała trwać cały rok, a odbyła się tylko dwa razy. Efektem tego jest brak rozwiązania w sprawie utworzenia drugiego Gimnazjum w Gryfinie. W przyszłym roku należy wrócić do debaty związanej z oświatą.
Nie podjęto również działań mających na celu wskazanie miejsca, na które przeniosą się przedsiębiorcy z terenu przy Straży Pożarnej w Gryfinie, na którym mają działać warunkowo maksymalnie przez okres pięciu lat. Gmina zobowiązała się do wskazania innego terenu, ale nie zrobiła nic w tym kierunku. Takie działania nie powinny mieć miejsca i należy z tym skończyć.

Radny Mieczysław Sawaryn - gmina jest fundatorem kompleksu sportowego CW Laguna. W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano mniejsze dotacje niż w roku poprzednim. Z wypowiedzi p. Burmistrza na spotkaniu wynika, że przed CW Laguna stoi wiele problemów, ponieważ przegrano proces sądowy z firmą PROSYNCHEM.
Jakie środki finansowe przewidziała gmina w budżecie na 2006 r. na utrzymanie działalności Fundacji CW Laguna? Jakie działania zamierza podjąć gmina w tej sprawie? Czy zamierza wycofać się z udziałów w Fundacji, czy przejmie takie obiekty sportowe jak stadiony, boiska? Czy zamierza zlikwidować Fundację, a obiekty przeznaczy do sprzedaży?
Jestem w posiadaniu porozumienia w sprawie poprawy infrastruktury sportowej na kompleksie boisk zgodnie z projektem Euro - boiska 2005 - 2013, gdzie gmina Gryfino wystąpiła jako strona porozumienia w kontekście kilku innych gmin.
Boiska nie stanowią własności gminy, a więc gmina nie zaplanowała w swoim budżecie środków finansowych na ten cel. Wobec powyższego jak będzie załatwiona ta sprawa w 2006 r.? Jak będziemy widziani przez inne gminy, które są stronami tej umowy jeżeli z przyczyn leżących po stronie miasta Gryfina umowa nie zostanie zrealizowana?

Radny Czesław Kapusta - apeluję o zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na budowę I części obwodnicy.
Nie zgadzam się z dopłatą wnoszoną przez gminę dla PKS do przewozów osobowych. Należy szukać tańszego przewoźnika.
Jeżeli chodzi o schronisko, to nie jest ono potrzebne dla mieszkańców Wełtynia. Schronisko będzie służyło dla młodzieży z całej gminy.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - wszystkie tematy były poruszane na debacie budżetowej. Nie ma potrzeby powtarzać wszystkiego od nowa.
Nie otrzymaliśmy oficjalnej informacji w sprawie zakończenia procesu sądowego dot. CW Laguna, a sprawa jest bardzo poważna. Będziemy musieli zastanowić się nad jej rozwiązaniem, ponieważ gmina jest fundatorem i założycielem Fundacji.
Jeżeli chodzi o Euro - boiska, to gminy nie chcą podpisać umów w tej sprawie. Powodem tego jest różnica kursu euro, co w rezultacie daje mniejsze dofinansowanie. W przypadku Gryfina zamiast 1.000.000 zł otrzymalibyśmy 800.000 zł. Urząd Marszałkowski namawia nas do podpisania umów, ponieważ uważa, że w styczniu lub lutym 2006 r. będzie jeszcze gorzej. Możemy się z tego wycofać. Nie wiem, czy wszystkie gminy podpiszą umowy.
Sprawa boiska musi być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej Fundacji.
Nawiązując do obwodnicy chcę poinformować, że trzy dni temu miałem spotkanie w tej sprawie z Dyrekcja Dróg Krajowych oraz Dyrekcja Dróg Wojewódzkich. Nie wiem skąd Gryfińskie Towarzystwo Gospodarcze wie, że budowa obwodnicy będzie kosztowała 4 mln zł? Nie jest to prawda. Na to zadanie potrzeba 15 mln zł.
Na spotkaniu poinformowano mnie, że nie ma pieniędzy na budowę obwodnicy, a jest to zadanie Dyrekcji Dróg Wojewódzkich.
W naszym budżecie również brakuje pieniędzy na różne zadania. Miałem nadzieję, że podczas debaty budżetowej radni będą zgłaszali propozycje z jakich zadań zdjąć konkretne kwoty i na co je przeznaczyć, ale nic takiego się nie stało. W dniu dzisiejszym również mówi się o budżecie ogólnie, bez konkretnych propozycji.
Nie ma budżetu idealnego. Apeluję do radnych o nie przeciąganie sprawy i uchwalenie budżetu w dniu dzisiejszym.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania, które zadawaliśmy w piątek na debacie budżetowej. W dniu dzisiejszym główny autor budżetu p. Burmistrz Henryk Piłat nie przybył na sesję z powodu choroby.
Obecnie ponosimy konsekwencje siłowego przyjęcia w grudniu 2004 r. budżetu na rok2005. Uchwalenie budżetu na 2005 rok będzie skutkowało negatywnie przez wiele lat w rozwoju naszego miasta.
Budowa obwodnicy dla Gryfina oraz wyznaczenie nowych gruntów pod inwestycje jest koniecznością. 15 mln zł na budowę obwodnicy, to nie jest dużo. Przecież w ubiegłym roku wydano na boisko przy Gimnazjum prawie 4 mln zł. Jest to przeszło 30% ceny obwodnicy, którą buduje się przez kilka lat, a nie w ciągu jednego roku.
Dwa miesiące temu podjęliśmy uchwałę, o wydzierżawieniu na betoniarnię najbardziej atrakcyjnego placu w centrum Gryfina w cenie 0,30/m2 gruntu i 1,10 zł za 1 m hali.
Wiemy, że Fundacja CW Laguna przegra proces o wiele milionów złotych. Jak rozwiążemy tę sprawę? Rozumiem, że do gminy nie przyszła jeszcze informacja o wyroku w tej sprawie, ale przecież można zadzwonić do sądu w Poznaniu i zapytać jaki zapadł wyrok. Rozumiem, że p. Zawadzki czeka na uzasadnienie wyroku, który jest już prawomocny i można zasięgnąć telefonicznej informacji w tej sprawie. Zgodnie z wyrokiem będziemy musieli zapłacić dużą kwotę i w budżecie na 2006 rok należy zabezpieczyć środki finansowe na ten cel.
Na posiedzeniu Komisji pytałem ile będzie kosztowała eksploatacja stadionu na Górnym Tarasie w Gryfinie. Otrzymałem informację, że jest to nowy stadion i nie będzie nic kosztował. Przecież to absurd, ktoś musi go odśnieżać i dozorować. Uważam, że nie można fundować sobie tak drogiego zadania, w przypadku kiedy podstawowe problemy miasta nie są rozwiązane.
W dniu dzisiejszym powinniśmy wiedzieć, co wydarzy się w naszym mieście, jakich zagrożeń możemy się spodziewać. Serwuje się nam propagandę sukcesu, że będziemy żyli w lepszych czasach, że będziemy czerpali korzyści z funduszu norwesko - ukraińskiego, itp.
Jeżeli sami nie wypracujemy środków finansowych, to nikt nam ich nie da.
Apeluję o wstrzymanie się z przyjęciem budżetu na 2006 rok do czasu, aż p. Burmistrz wyzdrowieje i przedstawi nam swoją koncepcję, udzieli odpowiedzi, co będzie z Fundacją CW Laguna, itd. Obecnie nie wiemy, co w naszej gminie wydarzy się w 2006 roku., a przecież stoją przed nami poważne wyzwania.
Mówi się o prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra, ale nikt nie wie na jakich zasadach, w jakich terminach, jakie to będą skutki dla naszego miasta.

Radny Artur Nycz - w dniu dzisiejszym p. Burmistrz mówi, że podczas debaty budżetowej oczekiwano od radnych konkretnych propozycji w sprawie przesunięć środków finansowych. Takie podejście p. Burmistrza jest niepoważne i nieodpowiedzialne, ponieważ kształt budżetu wynika z pewnych długofalowych założeń. My natomiast chcemy wiedzieć jakie są założenia priorytetowe w tej kadencji Rady. Do tej pory nie usłyszeliśmy tego. Budżet kształtuje się poprzez pewnego rodzaju głosy, wnioski, dyskusje w trakcie trwania roku budżetowego. Właśnie wtedy powinniśmy ustalić co dla nas będzie najważniejsze, jakie inwestycje powinny być zrealizowane w następnym roku, a nie w ostatnich dwóch tygodniach mijającego roku.
Jeżeli chodzi o boisko przy Gimnazjum, to już dawno mówiliśmy o tym, że jest to inwestycja nietrafiona, źle rozpoczęta i źle prowadzona. Nie można pisać wcześniej, że zadanie będzie finansowane z funduszu unijnego, a w rozpisanym przetargu umieszczać informacji, że nie będzie dofinansowania. Obecny stan boiska przy Gimnazjum jest skutkiem oszukania Rady Miejskiej. Tak jest również w wielu innych przypadkach.
To, że w dniu dzisiejszym dyskutujemy o zadaniach, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok, a powinny się znaleźć jest również winą części radnych, którzy nie chcieli o tym dyskutować i nie brali pod uwagę głosów radnych opozycyjnych.

Radny Ireneusz Sochaj - ponieważ w tym roku doszło do zamknięcia ul. Łużyckiej w Gryfinie wszyscy zaczęli mówić o potrzebie budowy obwodnicy. Podczas uchwalania budżetu na rok 2003 i 2004 nikt o tym nie wspominał, a za przyjęciem budżetów głosowali wszyscy radni.
Należy zgodzić się z tym, że żadni opozycyjni oraz radni z klubu BBS zostali wmanewrowani w sprawę związaną z budową boiska przy Gimnazjum w Gryfinie i teraz mamy z tym poważny problem.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli chodzi o finanse gminne, to pragnę przypomnieć sprawę związaną ze sprzedażą "białego domku" przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie.
Ww. domek sprzedano za 300.000 zł. Przed jego sprzedażą nie zrobiono żadnej akcji marketingowej ograniczając się do umieszczenia ogłoszenia o sprzedaże w gazecie "7 Dni Gryfina", "Głosie Szczecińskim" oraz "Kurierze". Nie zarządza się w taki sposób majątkiem gminy.
Uważam, że należy zdjąć 750 tys. zł z remontów pomieszczeń w budynku "Pod Platanem" pod potrzeby OPS. Na posiedzeniu Komisji pytaliśmy ile kosztował remont budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, w którym mieści się obecnie OPS i nikt nam tego nie wyjaśnił. Wobec powyższego proszę o informację w dniu dzisiejszym.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - od przejęcia tego budynku przez gminę w 2000 roku na wydano na remont, adaptację i bieżące naprawy około 200 tys. zł. Z tego w 2000 r. wydano 53 tys. zł, w 2001 r. 28 tys. zł, w 2002 r. 54 tys. zł, w 2003 r. około 1.500 zł, w 2004 r około 41 tys. zł.

Radny Mieczysław Sawaryn - na remont budynku wydano około 200 tys. zł. OPS prowadzi tam swoją działalność przez okres czterech lat. Co gmina zrobi z tym obiektem po wyprowadzeniu się OPS?
Jakiś czas temu gmina kupiła budynek po WKU, który do tej pory stoi pusty i niszczeje.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - sprawa przeniesienia OPS do budynku "Pod Platanem" nie jest jeszcze przesądzona.. Projektanci dokonają przeglądu pomieszczeń i wówczas zobaczymy jaka będzie decyzja w tej sprawie.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - około 15 stycznia 2006 r. projektanci przedstawią w tej sprawie swoją propozycję.

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że kwotę 700 tys. zł należy przenieść do rezerwy. Władze miasta wypracują koncepcję odnośnie przeznaczenia tych pieniędzy, a następnie przedstawią ją Radzie w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - nie możemy tak zrobić, ponieważ przekroczymy wysokość dozwolonej rezerwy.

Radny Mieczysław Sawaryn - wobec powyższego uważam, że za kwotę 700 tys. zł można naprawić chodniki w mieście.

Radna Lidia Karzyńska Karpierz - nie znam się dobrze na finansach publicznych.
Możemy dyskutować o przesunięciach kwot na poszczególne zadania, ale chciałabym zapytać, co robili radni w poprzednich kadencjach Rady w sprawie obwodnicy, ponieważ w planach zagospodarowania przestrzennego gminy obwodnica istnieje już od kilku lat, czym może pochwalić się poprzednia Rada? Z tego co wiem, to nie były to ogromne osiągnięcia. Nasza Rada zostawi po sobie wyremontowane szkoły, wybudowane boiska, być może w nadmiarze, ale są to inwestycje przyszłościowe.
Z budżetu gminy wydaliśmy 1 mln zł na mieszkania w GTBS i nawet gdybyśmy musieli dokładać do czynszów, to mamy te mieszkania i mieliśmy komu je zaproponować.
Zaplanowano 2,5 mln zł na mieszkania w Nowym Czarnowie. Do tych mieszkań gmina również będzie dopłacała. Będziemy mieli mieszkania o standardzie nie gorszym niż w GTBS.
Na oświatę, wychowanie, pomoc społeczną, gospodarkę mieszkaniową, itd. przeznaczamy 55% budżetu. Jest to ogromna kwota. Jak dobrze zastanowimy się, to nie ma komu zmniejszyć środków finansowych.
Przez dwa miesiące nie można opracować planu, z którego będzie wynikało, co zrobić z osobami, które stracą pracę w Zespole Elektrowni Dolna Odra. A co zrobiono z osobami, które straciły pracę, kiedy likwidowano inne zakłady pracy? To prawda, że część z nich znalazła zatrudnienie w pralni za bardzo małe pobory, ale nie wszyscy.

Radny Mieczysław Sawaryn - przykro, że radna nie wie jakimi osiągnięciami może pochwalić się poprzednia Rada. Podczas debaty budżetowej p. Burmistrz mówił o tym jaki gmina osiągnęła wzrost poprzez inwestowanie w infrastrukturę. Chcę przypomnieć, że poprzednia Rada pozyskała środki finansowe na kanalizację północnej części gminy oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków. W tej kadencji tylko zrealizowano zadanie.
Ponadto powstało CW Laguna, powstały obiekty sportowe i wiele innych inwestycji.
Nie należy więc robić porównań jak za czasów komunizmu. Prawdą jest, że budżet uchwalony w poprzednim roku głosem jednego radnego posiadał wiele błędów. Musimy liczyć się z tym, że skutki tego budżetu będą skutkowały przez wiele lat. Obecnie należy dołożyć wszelkich starań, aby się to więcej nie powtórzyło.

Radny Antoni Rak - może projekt budżetu nie jest idealny, ale nie możemy wracać do historii. Z dzisiejszej dyskusji wynika, że dwóch radnych chce podważyć budżet. Tak nie może być. Przecież była debata nad projektem budżetu, omawialiśmy go na posiedzeniach Komisji Rady i otrzymaliśmy wyjaśnienia na wszystkie niejasności. W dniu dzisiejszym powinniśmy go przyjąć w wersji zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy i o to proszę radnych.

Radny Artur Nycz - to dobrze, że dyskutujemy nad projektem budżetu. Natomiast o to, co się działo w poprzednich kadencjach Rady najlepiej zapytać p. Henryka Piłata, który w latach 1990 -1998 był Zastępcą Burmistrza, członków BBS, którzy w tamtym okresie byli członkami Zarządu Miasta i Gminy pod przewodnictwem Wojciecha Długoborskiego oraz tych, którzy są radnymi IV kadencję. Ww. osoby mają największą wiedzę a tej sprawie.
Mogę tylko powiedzieć, że część radnych, którzy obecnie są członkami BBS myślą podobnie jak my i o tym mówią podczas rozmów na korytarzu. Niestety na sali mówią inaczej.

Radny Stanisław Strzelczyk - dzisiejsze ataki są niesmaczne i mają podłoże polityczne. Przecież w sierpniu br. p. Burmistrz prosił o zgłaszanie propozycji do projektu budżetu na 2006 rok. Chciałbym wiedzieć ile propozycji zgłosił radny Artur Nycz? Może gdyby zgłosił wniosek o budowę obwodnicy, to zostałby on uwzględniony.
Każdy z nas ma inny pogląd, ale uważam, że wszyscy radni chcą dla naszej gminy jak najlepiej, a jeżeli tak jest to nie powinni atakować się nawzajem.

Radna Krystyna Gazdecka - na debacie budżetowej oraz na posiedzeniu Komisji słyszałam już wszystkie pytania i odpowiedzi. Dzisiejsza dyskusja jest powtórzeniem poprzednich. Proponuję przyjąć projekt budżetu w dniu dzisiejszym.

Radny Artur Nycz - jeżeli ktoś uważa, że gdybym zgłosił do budżetu gminy wniosek o budowę obwodnicy, to został by on uwzględniony, to jest w błędzie. Budowa obwodnicy, budowa nabrzeża, to bardzo duże i drogie inwestycje. Takich zadań nie można wprowadzać do budżetu bez zabezpieczenia środków finansowych.

Radny Mieczysław Sawaryn - piątkowa dyskusja nad projektem budżetu odbywała się w wąskim gronie radnych. My pełnimy funkcję społeczną i nasza dyskusja powinna docierać do jak największej ilości osób. W obradach dzisiejszej biorą udział sołtysi, mieszkańcy Gryfina i jest okazja, aby zainteresowane osoby dowiedziały się o sprawach, o których rozmawiamy. Uważam, że dyskusja odbywa się w sposób kulturalny, nikt nikogo nie obraża, wymieniamy tylko publicznie poglądy. Nie należy blokować dyskusji. Jako radny chcę brać udział w publicznej dyskusji, aby mieszkańcy wiedzieli jakie mamy poglądy na rozwój naszego miasta.
Z projektu budżetu wynika, że Zespół Elektrowni Dolna Odra przekazał na budowę ul. Przemysłowej 700 tys. zł. Chciałbym zapytać, czy koncepcja uchwalona przez Radę Miejską dotycząca zagospodarowania terenu pomiędzy budynkiem dawnego hotelu "Pod Platanem", a budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej /na zapleczu dawnego klubu Joy/ pod parkingi dla sądu wprowadzona jest do budżetu na 2006 r., czy nie?
Dlaczego w projekcie budżetu zaplanowano, iż Straż Miejska nałoży na mieszkańców miasta mandaty na kwotę 30.000 zł? Co się stanie, jeżeli z tytułu mandatów nie wpłynie taka kwota do budżetu gminy? Czy stanie się tak, że pod koniec roku Komendant Straży Miejskiej wyda dyspozycję swoim podwładnym, aby zamiast pouczeń nakładali na mieszkańców mandaty celem zrealizowania założeń budżetowych?

Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk - w dniu wczorajszym został ogłoszony przetarg na remont ul. Przemysłowej. Zadanie to będzie wykonywane etapowo.
Na realizację zadania Zespół Elektrowni Dolna Odra przekazał 700 tys. zł, KE Dolna Odra Sp-ka z o.o. 100 tys. zł, Fliegeltekstilserwice 50 tys. zł, ELEKTROBUDOWA S.A 25 tys. zł.
Jeżeli chodzi o teren przy MDK, to inwestycja została wstrzymana. Musimy wyremontować obiekt, w którym mieścił się MDK. Czynimy starania o środki pomocowe na ten cel. Może okazać się, że teren ten będzie niezbędny i potem możemy żałować decyzji o jego wcześniejszym zagospodarowaniu. Po wyjaśnieniu wszystkich spraw można będzie wrócić do dyskusji.
Nawiązując do mandatów nakładanych przez Straż Miejską chcę powiedzieć, że podczas codziennych spotkań z Komendantem przestrzegam go przed nadmiernym karaniem naszych mieszkańców. Jednak za określone przekroczenia są określone mandaty. W projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano wpływy w wysokości 30 tys. zł z tytułu nałożonych mandatów, ponieważ podobna kwotę zaplanowaliśmy na bieżący rok.

Radny Mieczysław Sawaryn - Burmistrz Miasta i Gminy p. Henryk Piłat publicznie obiecał mieszkańcom budynku przy ulicy Grunwaldzkiej zagospodarowania terenu pomiędzy ich budynkiem, a budynkiem dawnego hotelu "Pod Platanem". Dlaczego nie ujęto tego zadania w budżecie gminy na 2006 r? Czy ww. teren zostanie zagospodarowany i kiedy?

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - po dwóch spotkaniach z mieszkańcami nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, ponieważ wielu z nich ma odmienne zdanie w tej sprawie. Ponadto jeżeli do budynku "Pod Platanem" ma zostać przeniesiony OPS, to trzeba będzie opracować koncepcję w tej sprawie. Podczas przygotowania koncepcji można będzie opracować również plan zagospodarowania tego placu.

Radny Mieczysław Sawaryn - w miesiącu wrześniu br. mieszkańcy ww. bloku mieszkalnego wystosowali pismo do GTBS, na które do tej pory nie otrzymali odpowiedzi. W związku z powyższym 8 grudnia br. wysłali podobne pismo do Urzędu Miasta i Gminy. Jakie kroki poczyniono zgodnie z pismem z września br?
Prezes GTBS Bronisław Mela - nie było pisemnej odpowiedzi w tej sprawie, ponieważ było to zbiorowe zapytanie. Obecnie mogę powiedzieć, że zgodnie z pismem podłączone zostanie oświetlenie.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu budżetu na 2006 rok wraz z uwzględnieniem autopoprawek zawartych nowej wersji załącznikach?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 13 radnych, przy 7 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok przyjęto większością głosów.

Radny Mieczysław Sawaryn - budżet został przyjęty, a nie przegłosowano mojego wniosku dotyczącego budynku "Pod Platanem". Jeżeli nie sprecyzowałem tego wniosku jak należy, to Przewodniczący Rady powinien był wezwać mnie do zgłoszenia prawidłowego wniosku, ale tak się nie stało.
Wobec powyższego oficjalnie wycofuję ww. wniosek.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - zapoznam się z treścią protokołu, ponieważ nie słyszałem, aby radny zgłosił taki wniosek.

Radny Artur Nycz - dlaczego przed przyjęciem budżetu nie przegłosowano wniosków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej? Czy jest to zgodne z prawem?

Radny Mieczysław Sawaryn - wnioski Komisji Rewizyjnej również nie zostały przegłosowane.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 - minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - ponieważ doszło do pewnych nieścisłości wnoszę o ponowne głosowanie nad budżetem, po wcześniejszym przegłosowaniu wniosków Komisji Rady.

Radca prawny Krzysztof Judek - uważam, że należy usatysfakcjonować wnioskodawców i dlatego proponuję przystąpić do ponownego procedowania nad uchwaleniem budżetu tak, aby przed jego uchwaleniem najpierw zostały rozstrzygnięte wnioski Komisji. Dlatego proponuję przegłosowanie wniosku w sprawie reasumpcji głosowania w sprawie budżetu, a następnie przegłosować wnioski Komisji Rady.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o powrócenie do głosowania nad budżetem, po wcześniejszym przegłosowaniu wniosków Komisji Rady?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, przy 2 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie zapytał, kto z radnych jest za:
1/ przyjęciem wniosku Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej o wprowadzenie do projektu budżetu następujących zmian:

1. proponuje się kwotę 77.000 zł z tytułu odstąpienia od realizacji dopłat do czynszów lokali mieszkalnych w GTBS w roku przyszłym przeznaczyć na wykonanie kanalizacji ul. Łużyckiej - Czechosłowackiej.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

2. planowaną rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł należy obniżyć do kwoty 100.000 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 500.000 zł rozdysponować na:

- zabezpieczenie i remont murów obronnych w Gryfinie,
- zwiększenie nakładów na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- wykonanie projektu kanalizacji ul. Pomorskiej w Gryfinie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przy 11 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

2/ przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej, aby z planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 600.000 zł wygospodarować środki na:
- budowę placu zabaw dla dzieci przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie,
- projekt i modernizację ul. Kasztanowej w Chwarstnicy,
- zagospodarowanie plaży w m. Wełtyń,
- wykonanie remontu chodnika przy ul. Władysława Reymonta w Gryfinie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przy 10 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

3/ za przyjęciem projektu budżetu na 2006 rok wraz z uwzględnieniem autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 13 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLV/569/05 stanowi załącznik nr 17.

Ad.VII. Wolne wnioski i informacje.

Sołtys sołectwa Steklinko p. Danuta Wiśniewska - Steklinko odwiedziła Straż Pożarną z Radziszewa i obdarowała naszą 86-letnią mieszkankę paczką za co serdecznie dziękuję.

Zastepca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk - dziękuję radnym za przyjęcie budżetu na 2006 rok. Obiecuję, że będę robił wszystko, aby w miarę możliwości wnioski wszystkich radnych zostały zrealizowane.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Poprosił, aby po zakończeniu sesji wszyscy wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, które odbędzie się w sali ślubów.
Poinformował, że następna sesja odbędzie się 26 stycznia 2006 r. o godz. 900, a następnie stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną cześć protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad /nowa wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Projekt uchwały Klubu Radnych PO i PiS - załącznik nr 6,
 7. Rezygnacja p. Zdzisława Kmieciaka z funkcji radnego - załącznik nr 7,
 8. UCHWAŁA NR XLV/568/05 - załącznik nr 8,
 9. Projekt budżetu na 2006 r. - załącznik nr 9,
 10. Nowe wersje poszczególnych stron oraz załączników do projektu budżetu na 2006 r. -DRUKI Nr 10, 11, 12, 13, 14,
 11. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 15,
 12. Uchwała Nr CLXXII/436/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej -załącznik nr 16,
 13. UCHWAŁA NR XLV/569/05 - załącznik nr 17.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz