Protokół z obrad

 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/06 z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 23 lutego 2006 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1220.

Radni nieobecni:

 • Kazimierz Płonka,
 • Stanisław Strzelczyk.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 20 radnych, w sesji uczestniczyło 18 radnych. Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4. Do porządku obrad sesji wprowadzono jako pkt. XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Sejmu RP o zmianę ordynacji wyborczej do samorządu - DRUK NR 6/XLVIII. Nową wersję porządku obrad radni otrzymali na piśmie przed rozpoczęciem sesji -załącznik nr 5.

ppkt.2.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XLVII sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z XLVII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat. Informacja zawarta jest w załączniku nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - 21 lutego br. odbyła się narada z zarządcami dróg, na której poinformowano, że zostanie wykonany remont ciągów pieszych od ul. Grunwaldzkiej do ul. Rapackiego, wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie. W tym roku wybudowany zostanie chodnik w miejscowości Krzypnica i ciąg pieszy wzdłuż drogi Radziszewo - Chlebowo.
W związku z powyższym proszę, aby w punkcie "Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych" nie zgłaszano spraw związanych ze stanem dróg na terenie gminy oraz w sprawie ulicznego oświetlenia. Wiem jaki jest stan naszych dróg po okresie zimowym i dlatego na ich remont planujemy przeznaczyć więcej środków finansowych. Na następnej sesji przedstawimy Radzie propozycję. Uwagi dotyczące złego stanu dróg oraz braku oświetlenia ulicznego należy przekazywać bezpośrednio do p. Ewy Kubiak lub p. Mariusza Andrusewicza.
W ostatnich dniach ukazały się w prasie artykuły o konflikcie pomiędzy p. Dyrektor OPS, a jej Zastępcą. Są to normalne sprawy jak w każdym zakładzie pracy. Wysoko cenię umiejętności, wiedzę oraz fachowość Dyrektor OPS p. Bożeny Górak i mam do niej całkowite zaufanie. Jeżeli Z-ca Dyrektora nie podporządkuje się p. Dyrektor, to przestanie być jej Zastępcą, takie są realia. W OPS nie ma żadnego problemu. Problem byłby wówczas, gdyby nie realizowano w terminie świadczeń rodzinnych i pomocowych, ale nie ma to miejsca w OPS.
Istnieje szansa wyprowadzenia CW "Laguna" z kłopotów. Chodzi o to, aby nie dopuścić do upadłości. Zaradzić temu może tylko Urząd Miasta i Gminy wspólnie z Zarządem Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Prawdopodobnie około 10 marca br. odbędzie się sesja, na której omówione zostaną sprawy związane z CW "Laguna" oraz przedstawione będą propozycje dotyczące rozwiązania problemu. Nie ma zagrożenia, że CW "Laguna" zostanie zamknięte. Trwają intensywne prace nad rozwiązaniem problemu.
Zbliża się koniec kadencji Rady. W dniu dzisiejszym uzupełniany będzie skład osobowy Komisji Rewizyjnej. Proszę, aby odbyło się to w sposób spokojny i godny.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował, że Klub Radnych Niezależnych zgłosił inicjatywę w sprawie wystąpienia przez Radę Miejską w Gryfinie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o dokonanie zmiany ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego - załącznik nr 7.
W związku z powyższym wprowadzono do porządku obrad sesji pkt.XI., w którym omówiona zostanie ww. sprawa.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Ireneusz Sochaj
983/XLVIII/06
- na spotkaniu z zarządcami dróg w październiku 2005r. Dyrektor Kazimierz Matecki był zainteresowany budową obwodnicy w Gryfinie na odcinku około 1850 m. Natomiast na spotkaniu w dniu 21 lutego br. nie miał już takiej woli. Powiedział, że nie przeznaczono na ten cel środków finansowych. W przyszłości również nie zamierza się planować środków finansowych na to zadanie. Jeżeli nie zrobimy tego sami, to nikt inny nie wybuduje nam obwodnicy. W dniu dzisiejszym w audycji radiowej podano, że ze środków unijnych przeznaczonych dla Polski na poprawę warunków transportu wykorzystaliśmy do tej pory tylko 2%. Czy służby gminne mogą podjąć działania mające na celu sprawdzenie warunków technicznych oraz możliwości zdobycia środków unijnych na rozpoczęcie tej inwestycji?

Radna Magdalena Chmura - Nycz
984/XLVIII/06
- byłam obecna na spotkaniu z pracownikami PUK, które odbyło się w GDK w Gryfinie. Na spotkaniu tym obiecano podwyżki płac dla pracowników PUK. W dniu wczorajszym rozmawiałam z osobami, które pracują w PUK i okazało się, że do tej pory nie dostali żadnej podwyżki płac. Czy ww. podwyżka była, będzie lub jest planowana i w jakiej wysokości?

985/XLVIII/06 - czy zgodnie z akcją "szklanka mleka dla dzieci w szkołach" nasza gmina pozyskała pieniądze na ten cel i czy dzieci otrzymują mleko?

Radny Józef Gutkowski
986/XLVIII/06
- w okresie letnim ubiegłego roku zgłaszałem interpelację dotyczącą zagospodarowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Borzymiu. Chciałbym dowiedzieć się czy podjęto już jakąś decyzję odnośnie zagospodarowania tego budynku?

987/XLVIII/06 - kiedy zostanie ogłoszony przetarg na remont ulicy Kościelnej w Chwarstnicy?

Radny Zenon Trzepacz
988/XLVIII/06
- zgłosiła się do mnie grupa nauczycieli z informacją, że niektórzy nauczyciele dorabiają pracując na uzupełniających częściach etatu. Wobec powyższego pojawiają się wątpliwości, czy praca na dodatkowych częściach etatu jest efektywna? Czy nie ma to wpływu na jakość nauczania w naszych szkołach? Chciałbym dowiedzieć się ile jest takich osób?

Radny Janusz Skrzypiński
989/XLVIII/06
- w imieniu mieszkańców oraz sołtysa z miejscowości Parsówek proszę o naprawę drogi, która stanowi dojazd do drogi głównej w Parsowie. Samochody ciężarowe rozjeździły ww. drogę i stan jej jest bardzo zły. Ww. drogą nie mogą przejechać samochody osobowe. Bardzo proszę o doraźną naprawę drogi.

Radny Marek Sanecki
990/XLVIII/06
- ukazał się informator turystyczny o Gryfinie. Wydanie jest ładne ale niepełne. Przedsiębiorcy gryfińscy nie mieli możliwości zareklamowania się w informatorze, ponieważ osoby przygotowujące go nie składały do nich zapytań w tej sprawie. Dlaczego tak się stało? W  informatorze nie umieszczono informacji o dwóch najważniejszych restauracjach w Gryfinie, tj. Zalipiu i Akwarium, natomiast zdjęcie przedstawiające kopułę Centrum Wodnego "Laguna", nie odzwierciedla walorów tego obiektu. Wiem, że nie pytano nikogo w jaki sposób należy zareklamować CW "Laguna".
Dużą atrakcją w naszej gminie jest "krzywy las", o którym również nie ma informacji. Wymieniono tylko cztery kluby sportowe, a pozostałych nie. Klub, którego jestem przedstawicielem działa prężnie ale nie został zareklamowany. W związku z powyższym uważam, że nie powinniśmy wydawać pieniędzy na taki informator.

991/XLVIII/06 - informację o wymiarze podatku rolnego mieszkańcom wsi do tej pory przekazywali sołtysi. Uważam, że było to dobre rozwiązanie. W tym roku ww. informację przesłano pocztą. Dlaczego tak się stało i ile to kosztowało?

Radny Czesław Kapusta
992/XLVIII/06
- kiedy zostanie uporządkowany plac po byłym kinie w Wełtyniu?

993/XLVIII/06 - czy w roku bieżącym zostanie sporządzona dokumentacja na rozbudowę i modernizację remizy strażackiej w Wełtyniu?

994/XLVIII/06 - czy planowana jest budowa świetlicy wiejskiej w Wirowie?

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
995/XLVIII/06
- firmy samochodowe z Zielonej Góry uruchomiły kursy do miejscowości nadmorskich przez Gryfino. Ww. samochody nie zatrzymują się w naszej miejscowości i mieszkańcy Gryfina nie mogą skorzystać z tych połączeń. Proszę o zainteresowanie się możliwością współpracy z tymi firmami. Taka współpraca jest wskazana, ponieważ PKP zlikwidowały niektóre kursy pociągów w kierunku Zielonej Góry.

996/XLVIII/06 - w dniu wczorajszym wyemitowano w telewizji program dotyczący zanieczyszczenia ulic w Szczecinie psimi odchodami. Uważam, że ulice w Gryfinie wyglądają podobnie. Osoby, które sprzątają po swoich psach uważane są co najmniej za dziwne. Proszę o podjęcie próby mającej na celu rozwiązanie tego problemu. Można wzorować się na Szczecinie i do sprzątania zatrudnić osoby w ramach prac interwencyjnych lub przyznać dodatek dla sprzątaczek budynków mieszkalnych za sprzątanie psich odchodów.

Radny Artur Nycz
997/XLVIII/06
- sytuacja jaka ma miejsce w OPS nie jest rzeczą normalną, jak to powiedział p. Burmistrz. Mieliśmy kiedyś okazję wymienić poglądy na ten temat. To co tam się obecnie dzieje należało przewidzieć. Obawiam się, że zachowanie dwóch osób z kierownictwa, które nie mogą porozumieć się wpływa na pogorszenie się organizacji pracy w OPS. Uważam, że należy dokładnie przyjrzeć się sprawie. Chciałbym wiedzieć, czy pogorszenie się organizacji pracy w OPS jest wynikiem tego, że kierownictwo zajęło się sobą? Czy występują tam dodatkowe problemy, które mają wpływ na pogorszenie się organizacji pracy.

Ad.V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uzupełnienia składu Rady Miejskiej:
  Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego p. Jana Kozłowskiego do Rady z tej samej listy wchodzi p. Mieczysław Matuszewski, który złożył oświadczenie, że nie utracił wybieralności i wyraża zgodę na piastowanie mandatu radnego. Oświadczenie stanowi załącznik nr 8.
  Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uzupełnienie składu Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVIII/594/06 stanowi załącznik nr 9.
  Przewodniczący Rady przyjął ślubowanie radnego w ten sposób, że odczytał treść roty, a radny Mieczysław Matuszewski odpowiedział "ślubuję". Po przyjęciu ślubowania Przewodniczący Rady stwierdził, że p. Mieczysław Matuszewski nabył prawa radnego. Od tej chwili w skład Rady wchodzi 21 radnych, a w sesji w uczestniczy 19 radnych.
   
 2. zmian w składzie osobowym Komisji Rady:
  Przewodniczący Rady poinformował, że w pierwszej kolejności nastąpi uzupełnienie składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVIII/595/06 stanowi  załącznik nr 10.
  Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur w celu uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
  Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej zgłoszono radnych:
   
  • Mieczysława Matuszewskiego,
  • Ireneusza Sochaja,
  • Magdalenę Chmurę - Nycz.

  Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
  Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za tym, aby do składu osobowego Komisji Rewizyjnej weszli radni:

  1. Mieczysław Matuszewski?
   W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.
  2. Ireneusz Sochaj?
   W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.
  3. Magdalena Chmura - Nycz?
   W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

  UCHWAŁA NR XLVIII/596/06 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady stanowi załącznik nr 11.

Ad.VI. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2005.

Materiał informacyjny radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 12. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w ww. sprawie. Stanowisko Komisji zawarte jest w załączniku nr 13.

Radny Zenon Trzepacz- z wykazu zatrudnionych osób wynika, że w świetlicy wiejskiej w Daleszewie zatrudniona jest jedna osoba na pełnym etacie i jedna osoba na umowę - zlecenie, natomiast w schemacie organizacyjnym ujętych jest sześć osób. Proszę o wyjaśnienie, skąd taka różnica, kto jest zatrudniony i na jakiej części etatu?

Dyrektor GDK Maria Zalewska - prawdą jest, że w schemacie organizacyjnym ujętych jest pięć osób, ponieważ palacz i konserwator, to ta sama osoba. W przedstawionym wykazie dla radnych ujęto p. Halinę Świątkowską i p. Karinę Tyłę, które prowadzą tylko koła zainteresowań. Jeżeli radni zainteresowani są wszystkimi pracownikami imiennie, to posiadam taką listę i mogę ją przekazać. Ujęte są na niej wszystkie osoby pracujące we świetlicach.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy taka odpowiedź jest wystarczająca?

Radny Zenon Trzepacz - tak, jest wystarczająca.

Ad.VII. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za rok 2005.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 14. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w ww. sprawie. Stanowisko Komisji zawarte jest w załączniku nr 13. Nikt z radnych nie wniósł uwag w ww. sprawie.

Ad.VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie. Stanowisko Komisji zawarte jest w załączniku nr 13.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVIII/597/06 stanowi  załącznik nr 15.
   
 2. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu w działce gminnej nr 17/33, położonej w obrębie Sobiemyśl.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu w działce gminnej nr 17/33, położonej w obrębie Sobiemyśl przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVIII/598/06 stanowi załącznik nr 16.
   
 3. oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino.

  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wiele razy na sesjach toczyła się dyskusja o potrzebie utworzenia w naszej gminie nowych miejsc pracy. Mówiono wówczas, że w zamian za dodatkowe miejsca pracy warto oddać grunt za symboliczna złotówkę. Osoba, która chce wykupić teren prowadzi działalność gospodarczą już kilka lat i nigdy nie zalegała z płaceniem podatku. Ww. teren pragnie wykupić pod budowę nowej hali produkcyjnej, co przyczyni się do utworzenia minimum dziesięciu nowych miejsc pracy. Nie proponujemy sprzedać działki za przysłowiową złotówkę, tylko zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy.

  Kierownik Referatu Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej Krzysztof Czosnowski - ww. działka w 1990 roku w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego była zarezerwowana pod obwodnicę. Po opracowaniu w 1988 roku i zmianie w 2002r. koncepcji obwodnicy tzw. obejścia górnego miejscowości Radziszewo, Daleszewo, Czepino teren, o którym mowa w projekcie uchwały został uwolniony. W trakcie opracowania jest plan miejscowy dla tego terenu. Obecnie cała działka dostępna jest tylko od strony ul. Pomorskiej w Gryfinie. Problem polega na tym, że po podziale działki na trzy mniejsze granica jednej z nich będzie przylegała do łuku drogi krajowej przy ul. Pomorskiej. Nie będzie możliwe wyznaczenie w tym miejscu bezpośredniego wjazdu na działkę. Jedynym rozwiązaniem będzie wybudowanie drogi gminnej po drugiej stronie działki, czyli od strony rowu melioracyjnego, co spowoduje znaczny wzrost kosztów. Dodatkowym utrudnieniem są usytuowane na środku działki dwie linie energetyczne 110 kV. Ma to znaczny wpływ na możliwość zagospodarowania działki.
  Analizując możliwości racjonalnego zagospodarowania tego terenu oraz uwzględniając wniosek właściciela sąsiedniej nieruchomości w sprawie jej rozbudowy zaproponowano najbardziej racjonalną koncepcję. Ww. koncepcja umożliwi wydzielenie jednej samodzielnej działki od strony ulicy Pomorskiej, w miejscu, gdzie jest możliwość wykonania zjazdu. W części granica tej działki będzie przebiegała pomiędzy dwoma liniami wysokiego napięcia 110 kV. Część działki można będzie przeznaczyć na powiększenie istniejącego zakładu.
  Następna działka znajdująca się powyżej tej, o której rozmawiamy będzie mogła funkcjonować jako samodzielna, albo też można będzie przeznaczyć ją na powiększenie kolejnych nieruchomości. Aby ww. działka mogła funkcjonować samodzielnie trzeba będzie wybudować drogę gminną po drugiej stronie.
  W związku z powyższym zaproponowaliśmy podział działki gminnej jak w projekcie uchwały. Uważamy, że jest to najbardziej racjonalne rozwiązanie.

  Radny Artur Nycz - podzielam zdanie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, która negatywnie zaopiniowała projekt uchwały z uwagi na to, że cały ten teren znajduje się w atrakcyjnym miejscu i może stanowić samodzielna działkę. Przeszkodą nie są nawet przebiegające tam linie energetyczne. To dobrze, że firma "Komandor" chce się rozbudować i należy jej w tym pomóc. Uważam jednak, że takie działki powinny być sprzedawane w przetargu. Na dzień dzisiejszy ww. działka jest wydzierżawiona, a dowodem na to jest umowa dzierżawna. Nie wiem, czy w tym przypadku możliwe jest podjęcie uchwały w ww. sprawie?

  Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - umowa dzierżawna obowiązuje do końca września br. Jest to umowa na cele rolne. Jeżeli ww. uchwała zostanie przyjęta, to do jej realizacji konieczny będzie geodezyjny podział działki. Taki podział trwa około pół roku. Nie ma więc żadnych przeciwwskazań. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta, to powiadomimy dzierżawcę, że umowa na dzierżawę nie zostanie przedłużona, ponieważ są inne założenia w stosunku do nieruchomości.

  Radny Zenon Trzepacz - uważam, że decyzja Burmistrza dotycząca ww. projektu uchwały jest dobra. Każdy teren jest atrakcyjny, ale zależy kto i jaki cel w tej atrakcyjności widzi?  Firma, która działa na tym terenie sprawdziła się, a po jej rozbudowie powstaną nowe miejsca pracy. Może być tak, że w przetargu kupi ktoś działkę kierując się chęcią zysku. Mając na uwadze zwalczanie bezrobocia powinniśmy pomagać przedsiębiorcom funkcjonującym na naszym terenie.

  Radna Magdalena Chmura - Nycz - na posiedzeniu naszej Komisji p. Naczelnik nie powiedziała nam prawdy. Jest to odnotowane w protokole i są świadkowie. Na moje pytanie, czy ww. działka jest oddana w dzierżawę odpowiedziała, że nikt tej działki nie wydzierżawia. Jeżeli traktujemy wszystkich przedsiębiorców jednakowo, to osoba, która na dzień dzisiejszy dzierżawi ww. grunt płaci do kasy gminy podatek z tego tytułu, prowadzi również działalność gospodarczą, zatrudnia pracowników. Oprócz działalności rolnej prowadzi również działalność przemysłową. Należy dobrze zastanowić się nad sprawą. Kiedy osobiście zwróciłam się do gminy o umożliwienie mi wykupu gruntu o szerokości 4 m na poszerzenie siedliska dowiedziałam się, że nie ma takiej możliwości. W tym przypadku na poszerzenie już posiadanej działki proponuje się oddanie działki dwa razy większej. Nie bierze się pod uwagę osób, które dzierżawią ww. teren. Proszę radnych o rozwagę i traktowanie wszystkich jednakowo. Ponadto apeluje do p. Burmistrza aby przyjrzał się wydziałowi, który prowadzi p. Teresa Drążek. Radni chcą otrzymywać prawdziwe informacje w poszczególnych sprawach, a tak nie jest.
  Na ww. terenie prowadzona jest uprawa warzyw, które należy zebrać. Nikt nie poinformował dzierżawców, że istnieje możliwość wykupu tego terenu. Dzierżawcy zainteresowani są wykupem i występowali w tej sprawie do gminy. Ponieważ nie było możliwości wykupu, wydzierżawili teren.

  Radny Mieczysław Sawaryn - przypominam sobie jak głoszono takie hasła, że przedsiębiorcy będą tworzyli miejsca pracy. Jeżeli ktoś da mi za darmo plac w centrum Gryfina, to ja również utworzę miejsca pracy. Uważam, że należy ustalić stałą procedurę udostępniania gruntów miejskich osobom chcącym inwestować na dogodnych dla nich zasadach. Nie należy robić wyjątków. Ww. działka ma 8.212 m2 i sposób jej zagospodarowania należy rozwiązać całościowo. Działkę należy wystawić do przetargu. Jeżeli nie jest to atrakcyjny teren, to nikt jej nie kupi. Zainteresowany może również przystąpić do przetargu i kupić działkę.

  Radny Zenon Trzepacz - cały czas słyszę, że działkę chcemy oddać za darmo. Proszę o wyjaśnienie, czy działkę chcemy oddać, czy sprzedać?

  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gmina nie rozdaje nic za darmo. Działkę wyceni biegły rzeczoznawca i dopiero po wycenie będziemy mogli ją sprzedać. Pan Woźniak złożył wniosek o wykup działki. Innych wniosków nie było. Jeżeli Rada uzna, że działkę należy sprzedać w drodze przetargu, to tak się stanie. Pragnę jednak nadmienić, że dla każdego inwestora liczy się czas związany z możliwością realizacji inwestycji. Przedstawiłem radnym swoje stanowisko w tej sprawie, a Rada podejmie decyzję.

  Radny Czesław Kapusta - podczas przetargu działkę może kupić osoba ze Szczecina, co uniemożliwi zainteresowanemu przedsiębiorcy rozbudowę zakładu pracy.

  Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - radna p. Magdalena Chmura - Nycz zarzuciła mi kłamstwo, nie zgadzam się z tym. Radna powiedziała, że działka dzierżawiona jest przez pana, który uprawia na niej warzywa. Odpowiedziałam, że ten pan nie dzierżawi działki. Nie mówiłam, że działka nie jest przez nikogo dzierżawiona. Działka dzierżawiona jest przez panią, która nie uprawia na niej warzyw. Ostatnio na działce rosły słoneczniki, które zostały ścięte. Z mojej strony nie ma żadnego kłamstwa. Pani radna zarzuca złą pracę wydziałowi. Jeżeli kiedykolwiek wcześniej powiedziałam nieprawdę, to proszę powiedzieć, kiedy miało to miejsce? Jeszcze nigdy nie zdarzyło się abyśmy nie pozwolili dzierżawcy zebrać warzyw z działki. Jeżeli istnieje zapotrzebowanie na wykorzystanie danej nieruchomości w inny sposób, to dopiero po zbiorach. Dzierżawca zawsze jest o tym informowany. Ponadto Gmina Gryfino dysponuje gruntami rolnymi w Gryfinie i okolicach, które wydzierżawiamy. Na tę okoliczność robimy wykazy i ogłoszenia.
  Grunt na którym znajduje się firma "KOMANDOR" oddany jest w użytkowanie wieczyste. Jeżeli Rada zgodzi się przekazać teren na powiększenie działki, to również będzie to użytkowanie wieczyste. Chodzi o to, aby forma władania była taka sama. Nie jest to sprzedaż, tylko oddanie w użytkowanie wieczyste. Nabywca płaci pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości, a następne opłaty rozłożone są na roczne raty. Jeżeli Rada przeznaczy grunt do sprzedaży w przetargu, to tak zrobimy.

  Radny Mieczysław Sawaryn - postuluję, aby Burmistrz Miasta i Gminy przygotował koncepcję rozwoju gospodarczego Gminy Gryfino oraz propozycję dotyczącą lokowania na terenie gminy określonych działalności gospodarczych. Wszyscy przedsiębiorcy powinni być traktowani jednakowo. Proszę zauważyć, że dopiero powstaje koncepcja opracowania miejscowego planu zagospodarowania. Uważam, że każdy mieszkaniec gminy powinien mieć możliwość wypowiedzenia się, czy taka koncepcja mu odpowiada, a dopiero potem można wydawać dyspozycje. Jeżeli nie można będzie przeznaczyć do sprzedaży całej działki, a trzeba będzie dać przedsiębiorcy możliwość rozbudowy, to w tym celu należy opracować koncepcję i przedstawić ją Radzie. Chodzi o to, aby sprawa ta była załatwiona z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. Nie należy robić wyjątków.
  W dniu dzisiejszym należy zdjąć z porządku obrad ww. projekt uchwały. Wydział Planowania powinien przygotować koncepcję zagospodarowania działki. Rada podejmie uchwałę w tej sprawie, a przedsiębiorca będzie mógł przystąpić do przetargu i kupić grunt, o który zabiega.

  Radny Artur Nycz - nie ma znaczenia co obecnie rośnie na tej działce. Jest to działka przeznaczona na cele rolne i jest zawarta umowa dzierżawna. Jeżeli planuje się podział tej nieruchomości, to należałoby poinformować dzierżawców, że gmina nie przedłuży już umowy o dzierżawę. Zgadzam się z wypowiedzią radnego Mieczysława Sawaryna, że zasady powinny być jasne, przejrzyste i uczciwe dla wszystkich. Do gminy nie wpłynął żaden wniosek dotyczące ww. działki, bo na co miał wpłynąć, na cele rolne? Żadnemu rolnikowi nie opłaca się prowadzenie działalności rolnej na działce, której powierzchnia nie przekracza 1 ha. Gdyby dla ww. działki był uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, w którym znajdowałby się zapis, że teren przeznaczony jest na cele przemysłowe, to wówczas jakiś inwestor mógłby zainteresować się działką. Po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczeniu tego terenu na cele przemysłowe należy zastanowić się, czy sensowny jest podział działki? To prawda, że linie energetyczne przebiegają blisko granicy wydzielonej części działki, ale nie przebiegają one przez pozostałą części nieruchomości objętą projektem uchwały. Jest więc możliwość wprowadzenia tam zabudowy, np. parkingu lub jakiegoś warsztatu. Po co dzielić działkę, która jako całość może być przeznaczona pod dużą inwestycję? Rów melioracyjny nie jest przeszkodą w prawidłowym zagospodarowaniu działki.

  Radny Jan Ragan - nasza Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, ale nie jednogłośnie. Po posiedzeniu Komisji doszło do dyskusji, w wyniku której wyrażono zdziwienie, że tak dużą działkę proponuje się przyłączyć do działki mniejszej o połowę w celu jej powiększenia, pomimo tego, że jest to odrębna działka. Na posiedzeniu Komisji Wydział Planowania twierdził, że działka nr 28/7, której wielkość wynosi około 80 arów nie spełnia wymogów samodzielnej działki i dlatego proponuje się jej podział. Aby nie popaść w kolizję z prawem, tak jak stało się w Starym Czarnowie, gdzie były wójt i radni mieli duże problemy z powodu sprzedaży działki bez przetargu uważam, że należy opracować plan zagospodarowania przestrzennego na ten teren, a następnie ogłosić przetarg na sprzedaż działki. Nikt wówczas nie będzie mógł nam zarzucić, że różnie traktujemy poszczególnych przedsiębiorców.

  Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - biorąc pod uwagę czas jaki jest potrzebny do podjęcia uchwały zmieniającej plan zagospodarowania przestrzennego nie szybko będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy. Mamy dużo czasu do podjęcia tej uchwały. Wobec powyższego wnoszę o odłożenie głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino. Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku?

  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

  Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 17.

  Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - radny p. Artur Nycz w swojej wypowiedzi zarzucił nam, że nie poinformowaliśmy dzierżawcy, iż umowa na dzierżawę gruntu nie będzie przedłużona. Przed podjęciem przez Radę ostatecznej decyzji nie informujemy dzierżawcy o tym, ponieważ teraz musielibyśmy poinformować go, że sprawę należy uznać za niebyłą.

  Radny Artur Nycz - doceniam to, że odpowiada Pani na zarzuty, ale nie w ten sposób.
   
 4. zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 3.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 3 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVIII/599/06 stanowi załącznik nr 18.

Ad.IX. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowisko Komisji zawarte jest w załączniku nr 13.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czy możliwe jest ujęcie w projekcie uchwały zapisu o osobach niepełnosprawnych zakładających działalność gospodarczą? Co mówi prawo w tej sprawie?

Radny Artur Nycz - wcześniej w ustawie byli ujęci absolwenci, a obecnie nie są. Czy istnieje możliwość zdefiniowania przez nas na własne potrzeby sprawy tych absolwentów, którzy dorabiają sobie?

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że projekt uchwały jest szeroko zdefiniowany, wystarczający i nie trzeba nic dodawać. Jest w nim mowa o osobach, które rozpoczynają działalność po raz pierwszy. Są to na ogół osoby bezrobotne oraz studenci. Jeżeli niepełnosprawny jest osobą bezrobotną, to ma prawo założyć działalność gospodarczą.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nie ma potrzeby wprowadzać do projektu uchwały proponowanych zapisów, ponieważ reguluje to ustawa.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR XLVIII/600/06 stanowi załącznik nr 19.

Ad.X. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowisko Komisji zawarte jest w załączniku nr 13.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nawiązując do wniosku Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej chcę wyjaśnić, że kwoty w wysokości 5.000 zł nie można przeznaczyć na naprawę muru wokół kościoła w Dołgie, ponieważ nie jest on ujęty w rejestrze zabytków. Ww. dotację można przeznaczyć tylko na remont zabytków.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006 przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLVIII/601/06 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Sejmu RP o zmianę ordynacji wyborczej do samorządu.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowisko Komisji zawarte jest w załączniku nr 13.

Radny Mieczysław Sawaryn - nasza Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały ponieważ nie przedstawiono nam szerszego uzasadnienia, o które prosiliśmy. Nie dowiedzieliśmy się na jakiej zasadzie okręgi jednomandatowe mają funkcjonować, czy będzie to jeden obwód dla całej gminy, czy dwa obwody, a może dwadzieścia jeden, ponieważ tylu jest radnych. Uważamy, że autorzy apelu powinni przedstawić nam konkretny projekt, z którym mamy zwrócić się do ustawodawcy.

Radny Zenon Trzepacz - nie mamy możliwości opracowania ordynacji wyborczej. Jest to nasza inicjatywa, jedna z wielu. Taka propozycja znana jest politykom już od wielu lat, można to sprawdzić w internecie. Politycy nie chcą pogodzić się z tym, ponieważ jako kacykowie partyjni chcą mieć jak najdłużej wpływ na lokalny samorząd. Nasza inicjatywa jest ogólna, ponieważ nie mamy możliwości określenia ile będzie okręgów i gdzie one będą. Od określenia tego są osoby, które otrzymują konkretne wynagrodzenie i niech decydują. W ostatnich bezpośrednich wyborach do samorządu lokalnego 76% burmistrzów wybrało społeczeństwo. Nie były to osoby z list partyjnych, tylko najczęściej z komitetów wyborczych.

Radny Artur Nycz - wszyscy popieramy wybory bezpośrednie. Pamiętamy ile otrzymaliśmy głosów podczas ostatnich wyborów. Wiemy również ile osób nie weszło do Rady, pomimo tego, że miało o wiele więcej głosów od tych, którzy weszli. Mam prośbę do wnioskodawców o małe przeformułowanie tekstu apelu. Musimy się zastanowić, czy apelujemy o wybory bezpośrednie, tj. o wprowadzenie zasady, według której do Rady wchodzi osoba zdobywająca największą liczbę głosów, niezależnie od tego z jakiej listy startuje? Inną sprawą są okręgi jednomandatowe oraz podział na okręgi.
W naszej gminie należy poprawić podział na okręgi, ponieważ zrobiony jest błędnie. Uważam, że w przedstawionym projekcie uchwały powinniśmy apelować o bezpośrednie wybory, ale nie o okręgi jednomandatowe. Proponuję wykreślić w treści apelu zapis "jednomandatowe okręgi wyborcze", ponieważ wprowadzenie w naszej gminie takich okręgów polegałoby na podzieleniu gminy na 21 okręgów wyborczych, gdyż tylu jest radnych. W Gryfinie uprawnionych do głosowania jest około 14.000 osób, dzieląc to na 21 okręgów daje nam średnią w okręgu około 670 osób. Przykładowo dziesięcioklatkowy blok mieszkalny na Górnym Tarasie w Gryfinie plus dwa bloki obok stanowią jeden okręg wyborczy. Mieszkańcy z tych bloków będą wybierali jednego radnego. Przy tego typu podziale dojdzie do tego, że jedna połowa mieszkańców danego bloku będzie głosowała na innych kandydatów niż druga polowa, a w skrajnych przypadkach trzeba będzie dzielić mieszkańców w klatkach mieszkaniowych. Przy frekwencji 50 - 60% w jednym okręgu oddanych zostanie około 300 - 400 głosów. W ostatnich wyborach o 1 mandat ubiegało się średnio 16 osób. 340 dzieląc na 16 da nam 20 głosów na jedna osobę. Wynika z tego, że przy idealnym podziale, aby otrzymać mandat należy uzyskać 21 głosów, do tego wystarczy mieć kilku znajomych i rodzinę. Wobec powyższego jeszcze raz proponuję wykreślić zapis "jednomandatowe okręgi wyborcze", ponieważ w gminie takiej wielkości jak nasza nie zdają one egzaminu. W apelu należy pozostawić zapis o bezpośrednim wyborze radnych, ponieważ to oddaje intencję Klubu Radnych Niezależnych.

Radny Mieczysław Sawaryn - wszyscy jesteśmy za tym, aby zwyciężali ci, którzy mają największe zaufanie społeczne. Jeżeli jednak przyjmiemy apel uzasadniony w taki sposób, to jako Rada ośmieszymy się. Nie powinniśmy pracować nad tym pomysłem, ponieważ apel jest źle sformułowany. Rozumiem, że wybory mają być większościowe. Jednomandatowy okręg mógłby być wówczas, gdybyśmy ustalili, że jest nim cała gmina, a kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów wchodzą do Rady. Nie możemy się ośmieszać. Zwróćmy ww. projekt uchwały wnioskodawcom niech przygotują go w sposób profesjonalny. Jeżeli będzie taka potrzeba, to służymy pomocą. Po przygotowaniu uchwały w sposób profesjonalny będziemy mogli apelować do posłów oraz rządu o przygotowanie nowego projektu ordynacji wyborczej, albo przedstawimy inicjatywę społeczną, zbierzemy podpisy i sami zgłosimy to do parlamentu.

Radny Janusz Skrzypiński - dobrze, że trwa dyskusja nad projektem uchwały. Przedstawiane są różne sugestie, propozycje dotyczące zmiany inicjatywy podjętej przez Klub Radnych Niezależnych. Uważam, że jako Rada nie ośmieszymy się podejmując uchwałę w ww. sprawie, ponieważ z taką samą inicjatywą wyszło wiele innych samorządów w Polsce, które uważają, iż należy wrócić do tradycji z lat 1990-1998. W tych latach ordynacja wyborcza była opracowana dla wspólnoty samorządowej, wyborców, którzy decydowali o tym, kto będzie zasiadał w Radzie Miejskiej.
Radny Artur Nycz mówił, że w ten sposób może powstać 21 okręgów wyborczych w naszej gminie. Tak mogłoby się stać, gdyby do ordynacji wyborczej wprowadzono zmianę, iż w gminach do 400.000 mieszkańców będą obowiązywały wybory większościowe, a nie proporcjonalne. Wówczas taką decyzję mogłaby podjąć Rada Miejska. W pierwszych wyborach odrodzonego samorządu w 1990 roku obowiązywała ordynacja większościowa i na naszym terenie było 28 okręgów. W każdym okręgu osoby uprawnione do głosowania decydowały o tym, kto będzie ich reprezentował. W tym czasie w każdym okręgu o jeden mandat ubiegało się dziesięć osób. Do Rady wchodziła ta osoba, która zdobyła największą ilość głosów. Uważam, że kontakt wybieranego z osobami, które go wybierały był lepszy niż obecnie. W 1997 roku politycy doszli do wniosku, że należy zmonopolizować oraz upolitycznić samorządy i w wyniku tego 16 lipca 1998 roku weszła w życie nowa ordynacja wyborcza.
Uważam, że upolitycznienie samorządów blokuje rozwój gmin. Politycy zabiegają o to, aby poszczególne partie polityczne miały decydujący wpływ na to, co będzie działo się w gminie, a nie na to aby polepszało się jej mieszkańcom. Można śmiać się z inicjatywy Klubu Radnych Niezależnych, ale jest to jedna z wielu inicjatyw jaką podjęły samorządy, stowarzyszenia oraz różne związki w Polsce. W ostatnim czasie w parlamencie przeprowadzono szybką ścieżkę legislacyjną dotyczącą zmiany ordynacji wyborczej. Chodziło o to, aby nie wybierać Prezydenta Warszawy na rok przed wyborami, a dotychczas było pół roku przed wyborami. Jest to przykład na to, że politycy chcą mieć wpływ na pracę samorządów. Jeżeli chodzi o przedstawioną treść apelu, to uważam, że nie należy jej zmieniać.

Radny Czesław Kapusta - spośród wszystkich przedmówców tylko radny Artur Nycz przedstawił jak wyglądałyby u nas wybory przy jednomandatowych okręgach wyborczych. Jest to nie do przyjęcia. Jestem za wyborami większościowymi. O ile wybory proporcjonalne nie są do końca sprawiedliwe, to jednomandatowe tym bardziej. W poprzednich kadencjach były wybory jednomandatowe, podczas których jeden z radnych otrzymał 29 głosów i to mu wystarczyło, aby wejść do Rady, a osoby które otrzymały po 200 głosów nie zdobyły mandatu, czy to było sprawiedliwe?
Osobiście uważam, że było to bardziej niesprawiedliwe niż przy ordynacji większościowej. Popieram wybory bezpośrednie, ponieważ kandydaci którzy otrzymają największą ilość głosów powinni wejść do Rady.

Radny Zenon Trzepacz - sprawa jest bardzo poważna. Niektórzy radni podważają profesjonalizm Klubu Radnych Niezależnych. Mają do tego prawo. Członkowie naszego Klubu mogą również podważyć profesjonalizm kolegów radnych w innych sprawach. Proponuję powstrzymać się z podważaniem profesjonalizmu, a deklaracje chęci pomocy wykorzystać dla siebie. Apel jest inicjatywą naszego Klubu, która nie niesie za sobą żadnych skutków. Jeżeli problemem jest zapis "jednomandatowe okręgi wyborcze", to można go wykreślić. Wybory w proponowanej przez nas formie odbywają się w miastach i gminach do 20.000 mieszkańców. Chcemy, aby ten sam system obowiązywał na terenie gmin do 40.000 mieszkańców. Może niektórym przeszkadza to, że ww. inicjatywę zgłosił Klub Radnych Niezależnych, ale mamy do tego prawo.

Radny Mieczysław Sawaryn - po co podejmować uchwałę, która nie przyniesie żadnego skutku? Przecież to absurd. Nie powinniśmy się ośmieszać. Oczywiste jest, że Klub Radnych Niezależnych ma prawo do zgłaszania inicjatyw i nikt mu tego prawa nie odbiera. Jednak Rada nie powinna podejmować ośmieszających uchwał. Był czas, kiedy radny Janusz Skrzypiński należał do partii politycznej, był więc politykiem. W dniu dzisiejszym na politykach wiesza przysłowiowe "psy". Ma prawo zmieniać swoje poglądy. Może w partii, do której należał został oszukany lub potraktowano go nieuczciwie? Może ta partia prowadziła nieuczciwą politykę? Nie możemy jednak wierzyć w to, że osoba która należy do partii nie jest politykiem, a radny, który nie należy do żadnej partii nie uprawia polityki. Zgodnie z greckimi terminami polityka, to sztuka osiągania określonych celów. Wszyscy radni prowadzą politykę, nawet radni niezależni, ponieważ chcą być dobrze postrzegani przez wyborców i maja do tego prawo. Koledzy radni zawiązują sojusze polityczne z burmistrzem, z opozycją, z koalicją i to jest polityka. Osoby, które decydują się na pracę w samorządzie zawsze będą uprawiały politykę. Nie można robić zarzutu, że ktoś jest kacykiem z danej partii politycznej. Kacykiem może być sołtys, wójt, ale nikt rozsądny tego nie powie. Należy zwalczać wszystkie przejawy uprawiania takiej polityki, która reprezentuje interes określonej grupy, kliki, bo to jest kacyk. Jeżeli jednak mamy uchwalać nieskuteczne prawo, to lepiej zrezygnujmy z działania w samorządzie.

Radny Artur Nycz - pozostawmy swobodę podziału okręgów w naszej gminie. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w wyborach bezpośrednich jeżeli dojdzie do wygaśnięcia mandatu, to wybory należy powtórzyć. Biorąc pod uwagę naszą gminę, w tej kadencji mielibyśmy siedem razy wybory. W związku z powyższym proponuję, aby Klub Radnych Niezależnych uzupełnił swój apel o zapis, że w przypadku wygaśnięcia mandatu nie powtarzać wyborów, tylko do Rady powinna wejść kolejna osoba z największą liczą głosów.

Radny Zenon Trzepacz - radny Mieczysław Sawaryn nie przekonał mnie do swojej racji. Niepotrzebnie dyskutujemy nad możliwością wykreślenia w treści apelu zapisu "jednomandatowe okręgi wyborcze", ponieważ już wcześniej zgodziłem się na tę propozycję. Chciałbym nadmienić, że nigdy nie pisaliśmy ordynacji wyborczej i tak jest w tym przypadku. My tylko zgłaszamy inicjatywę, dajemy sygnał, że obecna ordynacja wyborcza nie odpowiada nam. Jeżeli radni uważają, że nasza inicjatywa jest bez sensu to zagłosujcie przeciw przyjęciu uchwały.

Radny Artur Nycz - jeżeli mamy być skuteczni, to zastanówmy się nad inną formułą załatwienia tej sprawy. Przyjeżdżają do nas posłowie z LPR, SLD, PO, PIS, Samoobrony, otwierają biura. Może należy przygotować projekt ustawy w tej sprawie i przekazać go posłom tych partii z prośbą o zajęcie się sprawą. Zobaczymy ile warci są posłowie ziemi zachodniopomorskiej.

Radny Janusz Skrzypiński - dziękuję radnemu Mieczysławowi Sawarynowi za przypomnienie mojej drogi politycznej. Człowiek uczy się całe życie i wyciąga wnioski. Wracając do sprawy chcę powiedzieć, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 2 września 2002 r. podjęła inicjatywną uchwałę w sprawie ordynacji wyborczej do samorządy terytorialnego. Czy uważacie, że ww. Rada ośmieszyła się podejmując taką uchwałę? Osobiście uważam, że nie. W poprzedniej kadencji został złożony projekt obywatelski, który dążył do zmiany ordynacji wyborczej do parlamentu. Projekt poparła Platforma Obywatelska oraz ponad 400.000 obywateli. Czy to, że nasi obywatele chcą mieć wpływ na wybór radnych jest śmieszne? Uważam, że parlamentarzyści powinni zastanowić się, nad możliwością zmiany progu z 20.000 na 40.000 mieszkańców i jest to zapisane w apelu. Natomiast ordynacja wyborcza określa ile ma być okręgów wyborczych. Nam chodzi tylko o zmianę progu.

Radca prawny Krzysztof Judek - wnioskodawcy zrezygnowali z zapisu o okręgach jednomandatowych. Wobec powyższego proponuję aby ww. zdanie otrzymało brzmienie "Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w gminach do 40.000 mieszkańców wyboru radnych w trybie ordynacji większościowej". Należy pominąć w zdaniu wyraz "bezpośrednie", ponieważ wybory są bezpośrednie, głosuje się na konkretne nazwiska, a nie na elektorów. Prywatnie uważam, że nie należy pisać ordynacji wyborczej, ponieważ od tego są parlamentarzyści.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy ma takie brzmienie jak projekt uchwały Klubu Radnych Niezależnych, to deklaruję wpłatę na określony cel społeczny kwotę, której wysokość uzgodnię z radnym Januszem Skrzypińskim. Proszę tylko o dostarczenie mi ww. uchwały. Poprawka proponowana przez radcę prawnego jest słuszna. Jeżeli jednak uchwały o podobnej treści wpłynęły już do Warszawy, to po co jeszcze nasza Rada będzie dodatkowo wysyłała uchwałę w tej sprawie? Jaki to ma sens i jaki przyniesie skutek? My jako Rada powinniśmy być skuteczni. Nie powinniśmy występować z apelami, które nie są realizowane.

Radny Zenon Trzepacz - jesteśmy za przyjęciem zmiany zaproponowanej przez radcę prawnego p Judka. Ponadto pragnę poinformować, że przez Biuro Obsługi Rady i Burmistrza konsultowaliśmy treść apelu z aplikantem radcowskim p. Przemysławem Mijalem. Uważam, że formuła apelu jest krótka, przejrzysta i jako Klub Radnych Niezależnych jesteśmy za taką treścią.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - ogłaszam 10 - minutową przerwę i proszę, aby radca prawny w tym czasie przygotował treść apelu.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radca prawny Krzysztof Judek - dokonałem pewnych poprawek, które udoskonalają projekt apelu. Proponuję następującą treść: "Rada Miejska w Gryfinie wyraża przekonanie, że celowe i pilne jest dokonanie zmiany ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego umożliwiającej w szerszym zakresie wybór radnych w systemie większościowym. Bezpośrednie wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów wskazały pierwszy krok w kierunku pełnego urzeczywistnienia zasad demokracji bezpośredniej. Kolejnym krokiem byłoby wprowadzenie w gminach do 40 tys. mieszkańców wyboru radnych w trybie ordynacji większościowej. Pozwoli to na odpolitycznienie samorządu gminnego. Spowoduje, że wyborcy będą wybierać swoich przedstawicieli głosując na konkretną osobę, a nie na listę partyjną. Zmiana ordynacji wpłynie pozytywnie na jakość pracy radnych, którzy będą ponosić bezpośrednią odpowiedzialność przez wyborcami".

Radny Mieczysław Sawaryn - jaka jest przyczyna wskazania liczby 40 tys., a nie 50 tys. lub 60 tys.? Z czego to wynika i jakie są gwarancje, że po wprowadzeniu takich zmian wyborca będzie mógł rozliczyć danego radnego, a obecnie nie może?

Radny Zenon Trzepacz - wyborca zawsze może rozliczyć radnego. Osobiście nie tak dawno byłem rozliczony we wrogi sposób przez jednego z moich wyborców. Miał do tego prawo, była to jego subiektywna ocena. W apelu zaproponowaliśmy liczbę do 40. tys. mieszkańców, ponieważ uznaliśmy, że od czegoś należy zacząć. Proponuję, aby skończyć już dyskusję nad tą sprawą i przyjąć treść apelu zaproponowanego przez radcę prawnego.

Radny Artur Nycz - uważam, że należy wykreślić zapis o liczbie 40 tys., a w miejsce to wpisać "wybory większościowe do samorządu".

Radny Czesław Kapusta - czy przegłosowanie apelu nie spowoduje automatycznie wprowadzenia wyborów jednomandatowych?

Radca prawny Krzysztof Judek - nie, ponieważ wybory większościowe są już wprowadzone w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Nie ma tam proporcjonalnego rozdziału na listy partyjne, a więc jednomandatowe wybory nie są konieczne.

Radny Maciej Szabałkin - nie do końca zgadzam się z zapisem w treści apelu "pozwoli to na odpolitycznienie samorządu gminnego". Nie wydaje mi się, aby wprowadzenia takiego systemu głosowania spowodowało, że w Radzie znajda się sami altruiści. To, że ktoś należy do partii politycznej nie stawia go w gorszej pozycji niż osobę bezpartyjną. Na przykładzie naszej Rady widać, że osoby nie należące do partii politycznej doskonale radzą sobie z polityką. Jestem za udzieleniem poparcia dla apelu, ale ta część uzasadnienia nie podoba mi się. Czy istnieje możliwość zmiany treści uzasadnienia w ww. części?

Radny Zenon Trzepacz - Klub Radnych Niezależnych nie widzi potrzeby zmiany uzasadnienia w części wspomnianej przez radnego. Każdy z nas w jakimś stopniu jest politykiem.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z treścią apelu w wersji zaproponowanej przez radcę prawnego.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do Sejmu RP o zmianę ordynacji wyborczej do samorządu przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XLVIII/602/06 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.983/XLVIII/06
- obwodnica, o której mówił radny pozwoliłaby w sytuacjach kryzysowych ominąć ul. Łużycką. Myślę, że na spotkaniu z zarządcami dróg Dyrektor Kazimierz Matecki wypowiadał się o całej obwodnicy, a nie o odcinku 1850 metrów. Na budowę całej obwodnicy nie ma szans. Zrobię wszystko, aby w jak najkrótszym czasie powstała obwodnica na ww. odcinku, nawet przy pomocy gminnych środków finansowych.

Radny Ireneusz Sochaj - p. Dyrektor Matecki powiedział, że koszt budowy 1 km obwodnicy łącznie z wykupem gruntów wyniesie około 5 mln zł. Łącznie potrzeba na ten cel około 20 mln zł. Wydaje mi się, że przy zastosowaniu środków unijnych jest to możliwe.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jest to możliwe. Nie jest natomiast prawdą to co mówili przedstawiciele Towarzystwa Gospodarczego, że wystarczy aby gmina dołożyła 1 mln zł i powstanie obwodnica.

Ad.984/XLVIII/06 - według przedstawionych przez Prezesa PUK sprawozdań ekonomicznych fundusz wynagrodzeń ciągle wzrasta. Za działalność Przedsiębiorstwa odpowiada Prezes p. Rafał Mucha, który realizuje moją obietnicę złożoną na spotkaniu w GDK przed wyborami do samorządu.

Prezes PUK p. Rafał Mucha - w połowie 2002 roku pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zaczęli ponosić koszty tego, co wcześniej zdarzyło się i czego wymagała od nas restrukturyzacja firmy. Między innymi pracownicy PUK w tamtym czasie byli ograbieni ze środków finansowych znajdujących się w kasie zapomogowo - pożyczkowej Ww. środki nie były ewidencjonowane na odrębnych kontach. Stracili również pieniądze, które były na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Było to ogromne zadłużenie w stosunku do pracowników. Na bazie porozumień ze związkami zawodowymi, przy pełnej akceptacji załogi sukcesywnie oddawaliśmy ww. środki finansowe. Pracownicy PUK zawiesili 5% własnych wynagrodzeń na rzecz wyprowadzenia firmy z kłopotu. Zgodzili się również na likwidację premii. Dzięki odważnej decyzji Rady Miejskiej oraz zaangażowaniu władz miejskich udało się wyprowadzić spółkę z kłopotów finansowych. Na pewno nie udałoby się zrobić tego bez pomocy pracowników. Cieszę się, że radni interesują się sprawami PUK. Od 2001 roku w przedsiębiorstwie nie było regulacji wynagrodzeń obejmującej wszystkich pracowników. Pierwsza regulacja została dokonana w ubiegłym roku. Ponad 100 osób zostało objęte indywidualnymi podwyżkami wynagrodzeń, które wynikały z dwóch powodów, tj. ze znaczącej rozbieżności w stawkach na podobnych stanowiskach oraz na wskutek działań, między innymi zakładowej organizacji związkowej. Ustaliliśmy jakie stawki powinny być na poszczególnych stanowiskach i po niżej jakiego progu nie powinniśmy schodzić. Chodziło nam o to, aby w najtrudniejszym okresie zadbać o pracowników najniżej uposażonych. Jesteśmy w pełni świadomi tego, że nasze wynagrodzenia wpływają na koszty działalności spółki, a więc na ceny. Nie wykluczam, że niektórzy pracownicy są niezadowoleni, ponieważ pensje nie są wysokie. Ze związkami zawodowymi ustaliliśmy, że przyjmujemy pewien model współpracy, wypracowujemy rozwiązania, które pozwolą spokojnie pracować w spółce oraz pozwolą dzielić się tym co wypracujemy.
W ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie, z którego wynika przeszło 4% wzrost płac zasadniczych, zgodnie z którym około 100 pracowników otrzymało podwyżkę. W porozumieniu zawarliśmy taki układ, że do sierpnia br. nie będziemy rozmawiali na temat wynagrodzeń, ponieważ do tego czasu nie będziemy znali poziomu cen stosowanych przez przedsiębiorstwo. Ponadto przyjęliśmy zasadę, że w miarę możliwości będziemy starali się zwiększać efektywność pracy. Przykładem może być to, że wkrótce zwiększy się obsługa ilości kilometrów kanalizacji. Na dzień dzisiejszy nie planujemy znaczącego wzrostu wynagrodzeń. Chcemy zwiększyć efektywność pracy po to, aby ewentualnie zwiększać indywidualne wynagrodzenia, które odstają od innych. Wyznacznikiem wysokości zarobków na naszym terenie jest Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Jest to niedościgniony dla nas wzór. Musimy jednak zwracać uwagę na to co dzieje się na rynku, jak zachowuje się konkurencja. Nie możemy pozwolić na znaczny i szybki wzrost wynagrodzeń, ponieważ może się okazać, że nie jesteśmy w stanie konkurować z firmami, które zabiegają o rynek gospodarki odpadowej. Do tej pory z sukcesem radzimy sobie na rynku budowlanym, wygrywamy przetargi, chociaż nie wszystkie. Nasze przedsiębiorstwo jest efektywne, pomimo tego, że to podmiot komunalny, a nie przedsiębiorstwo prywatne.
Mając na uwadze przyszłość pracowników przystąpiliśmy do pracowniczego programu emerytalnego. Nie mogliśmy pozwolić na duże obciążenia funduszu i składki są symboliczne, ale pracownicy mają szansę na indywidualne ubezpieczenie się w ramach tego programu. Oprócz podwyżki wynagrodzeń przedsiębiorstwo musi również ponosić nakłady inwestycyjne na rozwój działalności oraz na poprawę jakości świadczonych usług. W ubiegłym roku na nakłady inwestycyjne wydaliśmy przeszło 800 tys. złotych, a w 2004 roku niecałe 200 tys. złotych.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - proszę o przedstawienie mi na piśmie, jaki był wskaźnik wynagrodzeń od 2002 roku? Chciałabym wiedzieć, czy były jakieś podwyżki wynagrodzeń, czy nie?

Prezes PUK p. Rafał Mucha - podwyżki były i pensje rosną. Taką informację mogę przedstawić. Nie będzie to informacja o konkretnych osobach, ponieważ jest to niemożliwe. Nie jest źle skoro wspólnie z zakładową organizacją związkową wypracowaliśmy porozumienie. Odbywa się to w spokoju oraz w trosce o byt pracowników i losy firmy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.985/XLVIII/06
- na naszym terenie wszystkie dzieci, które potrzebują pomocy są objęte dożywianiem, otrzymują obiady. W Gminie Gryfino nie ma głodnego dziecka.

Ad.986/XLVIII/06 - trwa wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku po byłej szkole w Borzymiu. Prawdopodobnie ekspertyza będzie gotowa za dwa tygodnie. Po otrzymaniu ekspertyzy podejmiemy decyzję co należy zrobić z ww. budynkiem.

Ad.987/XLVIII/06 - w niedługim czasie ogłosimy przetarg na remont ul. Kościelnej w Chwastnicy, a po ustaniu mrozów przystąpimy do wykonania zadania.

Ad.988/XLVIII/06 - są przypadki, że nauczyciele dorabiają pracując na uzupełniających częściach etatu. Zawsze tłumaczono mi, że nauczyciel pracuje w szkole tylko 18 godzin, ponieważ 22 godziny pracuje w domu przygotowując się lekcji. Jeżeli pracuje na dodatkowych częściach etatu, to chyba źle przygotowuje się do swoich zadań. Sprawę przyjmuję do rozpatrzenia.

Ad.989/XLVIII/06 - w tym roku chcemy przeznaczyć więcej pieniędzy na remont dróg. Mamy już kompletną dokumentację na wykonanie prawidłowej drogi do Parsówka. Jesteśmy w kontakcie z największym rolnikiem w tej miejscowości p. Olechem oraz z Wójtem Bielic, którzy również są zainteresowani remontem ww. drogi. Na remont drogi potrzeba około 150.000 zł. Być może w tym roku wykonamy drogę.

Ad.990/XLVIII/06 - gmina nie przeznaczyła na wydanie informatora ani złotówki. Wydawcą informatora jest prywatna osoba z Bydgoszczy. Postaramy się, aby przed następnym wydaniem informatora firma, która zechce to zrobić skonsultowała jego treść z pracownikami odpowiedzialnymi za promocję miasta. Uwaga radnego jest słuszna.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
Ad.991/XLVIII/06
- we wrześniu 2005 roku uległa zmianie ustawa "ordynacja podatkowa". Ustawodawca określił, kto może dostarczać decyzje podatkowe. Zgodnie z ustawą sołtysi nie mogą tego robić. Obecnie ww. decyzje dostarczane są przez dwie osoby zatrudnione w urzędzie od 13 lutego br. na 1/2 etatu w ramach prac interwencyjnych. Gmina nie pokrywa kosztów związanych z ich zatrudnieniem. Powiatowy Urząd Pracy dopiero w miesiącu lutym uruchomił środki finansowe na ten cel i od tego czasu zatrudnione są osoby. Wobec powyższego siedem sołectw otrzymało decyzje pocztą, a do pozostałych będą dostarczone przez doręczycieli.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.992/XLVIII/06
- w najbliższym czasie plac po byłym kinie w Wełtyniu zostanie uporządkowany.

Ad.993/XLVIII/06 - zapewniam radnego, że w tym roku będzie wykonana pełna dokumentacja na modernizację remizy w Wełtyniu oraz zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania. Istnieje realna szansa, że otrzymamy dofinansowanie na boisko w Radziszewie, świetlicę w Dołgie oraz na place zabaw dla dzieci. Będziemy starali się, aby w tym roku place zabaw były już we wszystkich wsiach. W budżecie gminy na ten cel mamy zabezpieczone 100 tys. zł. Brakuje jeszcze około 150 tys. zł.

Ad.995/XLVIII/06 - będę rozmawiał w sprawie, o której mowa w interpelacji.

Ad.996/XLVIII/06 - w ramach prac interwencyjnych będziemy chcieli zatrudnić około 100 osób. Rozważymy, czy nie zakupić odkurzacza do sprzątania psich odchodów. W porównaniu do innych gmin nasza gmina zrobiła bardzo dużo w tej sprawie.

Ad.997/XLVIII/06 - to prawda, że niesnaski i nieporozumienia w gronie kierowniczym odbijają się na pracy pozostałych pracowników. Mój zastępca ma dwa tygodnie czasu na wyjaśnienie sprawy i zakończenie nieporozumienia.

Ad.XIII. Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - podczas omawiania projektu uchwały dotyczącego poszerzenia działki na działalność gospodarczą nasunęła mi się taka refleksja, że zawsze przy podejmowaniu tego typu uchwał padają stwierdzenia, w wyniku których siedzący na sesji goście mogą pomyśleć, iż nie wszyscy w gminie traktowani są jednakowo. Jest to bardzo krzywdzące dla mnie i moich pracowników. Zanim jakąś sprawę przedstawimy Radzie, wcześniej jest ona wielokrotnie analizowana przez pracowników. Sprawdzamy, czy podjęcie danej uchwały będzie korzystne dla gminy.
Pragnę poinformować, że podczas trwania obecnej kadencji Rady Gmina Gryfino była kontrolowana przez Regionalna Izbę Obrachunkową. Nie postawiono nam żadnych poważnych zarzutów. Dzięki niektórym osobom siedzącym na tej sali przez trzy miesiące sprawdzała nas Najwyższa Izba Kontroli. Z treścią protokołu można zapoznać się na stronach internetowych. Obecnie Najwyższa Izba Kontroli ponownie kontroluje nasz urząd również dzięki niektórym tu obecnym. Po zakończeniu kontroli protokół będzie do wglądu. Nasza gmina wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Przejrzysta Polska". Akcja trwała cały 2005 rok. Przystąpiło do niej 800 samorządów. Zadaniem akcji było wdrożenie w życie dobrych zasad działania samorządów. Związku z powyższym przez cały rok poddawani byliśmy kontroli i monitoringowi. Akcję z pozytywnym wynikiem ukończyło 330 samorządów, w tym Gmina Gryfino. Ponadto nasza gmina zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem oświetlenia oraz pierwsze miejsce pod względem bezpieczeństwa. Osobiście zastanawiam się, czy brać udział w następnych wyborach na burmistrza, czy nie, ponieważ co bym nie zrobił zawsze są tacy, którym się to niepodobna.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - dziękuję Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" w Gryfinie za udzielenie mi odpowiedzi na interpelację. Dziękuję również p. Burmistrzowi za to, że drzewa rosnące przy ul. Energetyków od nr 2 do nr 8 w Gryfinie zostaną wycięte. Proszę przedstawicieli prasy o zamieszczenie o tym wzmianki w prasie. Otrzymałam również odpowiedź na interpelację w sprawie przetargu nieograniczonego na opublikowanie ogłoszeń prasowych w lokalnych dziennikach. Nie wyobrażam sobie, aby ogłoszenia o tym nie pojawiały się w naszej prasie lokalnej. Chodzi o to, aby mieszkańcy mogli dowiedzieć się, co dzieje się w naszym urzędzie. Gazeta Wyborcza na terenie naszego województwa sprzedaje około 16.000 egzemplarzy dziennie. Zakładając, że na terenie województwa mieszka około 1.500.000 osób, na jedną osobę przypada jedna dziesiąta gazety. Biorąc pod uwagę sprzedaż 5.000 egzemplarzy prasy lokalnej i 28.000 mieszkańców wynika, że jedną gazetę czyta osiem osób. Wynika z tego, że większa jest czytelność prasy lokalnej niż Gazety Wyborczej. Ponadto Gazeta Wyborcza nie dociera do Chlebowa oraz innych wsi, a prasa lokalna pojawia się tam. Apeluję o ponowne przemyślenie sprawy. Uważam, że ogłoszenia powinny pojawiać się w prasie lokalnej na uczciwych zasadach.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - informacje o dyżurach radnych i o pracy Rady będą otrzymywały obie lokalne gazety na takich samych zasadach . Przemyślimy sprawę związaną z pozostałymi ogłoszeniami.

Radna Lidia Karzyńska Karpierz - przy omawianiu projektu uchwały dotyczącego zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej radna p. Magdalena Chmura - Nycz poruszyła sprawę osób niepełnosprawnych. Chciałabym wiedzieć, czy jako gmina mamy rozeznanie ile osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest w naszych placówkach oraz innych? Uważam, że należy uczulić kierowników wydziałów jednostek podlegających gminie, aby podchodziły do takich osób z zainteresowaniem. Znam przykład, gdzie osoba niepełnosprawna z odpowiednim wykształceniem zgłosiła się w celu podjęcia pracy, a na to stanowisko zatrudniono osobę, która nie ma odpowiedniego przygotowania. W Gryfinie krąży informacja, że z powodu długu jaki ma CW Laguna Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odcięło wodę, czy to prawda?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli przypadek dotyczący osoby niepełnosprawnej miał miejsce w naszej jednostce, to jest to wysoce naganne. Chciałbym znać więcej konkretów w sprawie, abym mógł zastosować kary dyscyplinarne. Obecnie trwa opracowanie programu dotyczącego przystosowania wszystkich szkół oraz przedszkoli do osób niepełnosprawnych. Zamierzamy adaptować pomieszczenie w Straży Miejskiej, na stanowisko do przyjmowania zgłoszeń. Do przyjmowania zgłoszeń chcemy zatrudnić osoby niepełnosprawne. Nawiązując do CW Laguna nie ukrywam, że w wywiadzie podałem główne jej zadłużenia. W skład zadłużenia wchodzi 10.000 zł niespłaconego kredytu, 9.600.000 zł należność zarządzona na rzecz PROSYNCHEM-u. Obecnie w wyniku przeprowadzonych przeze mnie negocjacji kwota ta zmniejszyła się do 7.300.000 zł. Ponadto CW Laguna zalega w opłatach za energię elektryczną i cieplną dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w kwocie 1.800.000 zł.
Występują jeszcze inne drobne zadłużenia. Odcięcie dopływu ciepła dla CW Laguna wyjaśnimy na posiedzeniu Rady Nadzorczej PEC. Takie załatwienie sprawy uważam za naganne. Wcześniej nie poinformowano CW Laguna, że okresowo zostanie odłączony dopływ ciepła z powodu rozszczelnienia wydłużki. Byłem ciepłownikiem i wiem, że przy takiej awarii nie było potrzeby wyłączania dopływu ciepła. Można było wstrzymać się z tym przez 1 dzień, nawet gdyby były ubytki czynnika grzewczego.
O potrzebie wyłączenia dopływu ciepła należało powiadomić CW Laguna dzień wcześniej. Należało również powiadomić o tym Burmistrza. Sytuacja jaka miała miejsce dowodzi o słabości zarządzania w PEC. W stosunku do tych, którzy zawinili zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje.

Radna Krystyna Gazdecka - kto ma wpływ na to, jaki kolor będzie miał most po remoncie? Czy do malowania mostu nie można użyć farb w kolorach naszego miasta, tj. niebiesko - żółtych? Są to również kolory unijne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - podczas remontu, przy częściowym dofinansowaniu gminy chcemy uwzględnić podświetlenie mostu i oświetlenie całego odcinka drogi pomiędzy dwoma mostami. W ten sposób powstanie aleja spacerowa w kierunku granicy, wzdłuż której będą ustawione ławeczki. Nie wiem jaki będzie kolor mostu, ale wybieram się do Koszalina w celu omówienia ww. spraw i zapytam o to.

Radna Krystyna Gazdecka - z prasy dowiedziałam się, że odbyło się spotkanie z drogowcami. Żałuję, że nie wiedziałam o tym, ponieważ chętnie wzięłabym w nim udział. Jeżeli w przyszłości będą organizowane takie spotkania, to powinniśmy wszyscy o tym wiedzieć.

Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza Alicja Szacoń - wszyscy radni byli o tym powiadomieni. Jeżeli z jakichś przyczyn informacja nie dotarła do wszystkich radnych, to przepraszam zawiniłam.

Radny Marek Sanecki - w internecie była umieszczona informacja o tym, że CW Laguna jest chwilowo nieczynne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Panie Przewodniczący chcę powiedzieć, że jesteśmy w punkcie "Wolne wnioski i informacje". Zgłaszanie interpelacji już minęło.

Radny Artur Nycz - wnioskuję o to, abyśmy w najbliższym czasie spotkali się i porozmawiali na temat sytuacji w CW Laguna. Uważam, że za mało mamy informacji w tej sprawie. Z prasy dowiaduję się, że gmina ma przejąć CW Laguna, że dług zostanie spłacony ze sprzedaży mienia komunalnego. Co zamierza się sprzedać, aby jeszcze w tym roku spłacić 5.000.000 zł. Pozostałe ponad 2.000.000 zł należy spłacić w rozbiciu na następne dwa lata? Jaki jest pomysł na przejęcie CW Laguna?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dwaj główni udziałowcy, którzy posiadają środki finansowe prowadzą rozmowy mające na celu rozwiązanie problemu. Znam możliwości finansowe gminy. Rozmowy z Zespołem Elektrowni Dolna Odra są trudne, a sytuacja ciężka. Rozmawiamy o tym na posiedzeniu Rady Nadzorczej Fundacji, prowadzimy rozmowy z bankami, z firmą FLUOR. Mam nadzieję, że pomiędzy 5, a 10 marca br. będę mógł zaprosić wszystkich radnych na debatę w tej sprawie. Obecny model zarządzania CW Laguna nie zdaje egzaminu. Do tej pory nie podjęto żadnych zobowiązań i ustaleń w sprawie CW Laguna. Obiecuję, że do czasu spotkania z radnymi nie zapadną żadne konkretne ustalenia odnośnie zobowiązań gminy.

Radny Artur Nycz - cieszę się, że p. Burmistrz po trzech latach zgadza się ze mną, ponieważ mówiłem o tym wówczas, gdy występowałem z Rady Nadzorczej Fundacji. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę bez demagogii. Był Pan w Radzie Nadzorczej Fundacji, a więc zdawał sobie sprawę z tego, co mogą zrobić przedstawiciele gminy.

Radny Artur Nycz - można było przynajmniej wyrazić swoje zdanie na temat tego, co się tam dzieje. Jeden mój głos przeciwny w Radzie Nadzorczej fundacji nie mógł nic zdziałać. Wszyscy zgadzamy się z tym, że mogło tam być lepiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Nie popełnia błędów ten, który nic nie robi.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował, że:

 • w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza można zapoznać się z wystąpieniem Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego, które dotyczy budowy obwodnicy w Gryfinie,
 • wszyscy radni otrzymali wniosek Starostwa Powiatu Gryfińskiego w sprawie utworzenia dwóch oddziałów gimnazjum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - załącznik nr 22 ,
 • w dniu dzisiejszym radni otrzymali pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące zaniepokojenia spowodowanego zaniżeniem środków finansowych na pomoc zdrowotną - załącznik nr 23. Poprosił radnych o zapoznanie się z jego treścią, ponieważ na posiedzeniach Komisji należy wypracować opinię w tej sprawie,
 • radny Mieczysław Matuszewski złożył oświadczenie, że z dniem 23.02.2006r. przystąpił do Klubu Radnych Niezależnych Rady Miejskiej w Gryfinie - załącznik nr 24,
 • zobowiązany został przez radnych do zabrania głosu w sprawie artykułu, który ukazał się w Tygodniku Gryfińskim. W czasie przerwy w obradach przekazał właścicielowi Tygodnika wszystkie uwagi radnych w tej sprawie.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji - /nowa wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Inicjatywa Klubu Radnych Niezależnych - załącznik nr 7,
 8. Oświadczenie p. Mieczysława Matuszewskiego - załącznik nr 8,
 9. UCHWAŁA NR XLVIII/594/06 - załącznik nr 9,
 10. UCHWAŁA NR XLVIII/595/06 - załącznik nr 10,
 11. UCHWAŁA NR XLVIII/596/06 - załącznik nr 11,
 12. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2005 - załącznik nr 12,
 13. Stanowisko Komisji Rady - załącznik nr 13,
 14. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w gryfinie za rok 2005 - załącznik nr 14,
 15. UCHWAŁA NR XLVIII/597/06 - załącznik nr 15,
 16. UCHWAŁA NR XLVIII/598/06 - załącznik nr 16,
 17. Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino - załącznik nr 17,
 18. UCHWAŁA NR XLVIII/599/06 - załącznik nr 18,
 19. UCHWAŁA NR XLVIII/600/06 - załącznik nr 19,
 20. UCHWAŁA NR XLVIII/601/06 - załącznik nr 20,
 21. UCHWAŁA NR XLVIII/602/06 - załącznik nr 21,
 22. Wniosek Starostwa Powiatu Gryfińskiego w sprawie utworzenia dwóch oddziałów gimnazjum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - załącznik nr 22 ,
 23. Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące zaniepokojenia spowodowanego zaniżeniem środków finansowych na pomoc zdrowotną - załącznik nr 23,
 24. Oświadczenie p. Mieczysława Matuszewskiego - załącznik nr 24.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała
Inspektor
Czesława Juszkiewicz