Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr LI/06 z LI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 17 maja 2006 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 1600 i trwała do godz. 1730 .

W sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 5. Prezes Fundacji CW Laguna Tadeusz Zawadzki,
 6. Radca Prawny Krzysztof Judek.

 

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych,
w sesji uczestniczyło 21 radnych. Poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Piłata. Odczytał treść wniosku, który stanowi załącznik nr 2.

Porządek obrad sesji radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 3.

 

Ad.II. Przeznaczenie do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego nr 1a, położonego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wcześniej rozważaliśmy przeznaczenie pomieszczeń w budynku „Pod Platanem” na siedzibę OPS. Po szczegółowej analizie okazało się, że takie rozwiązanie nie poprawi warunków pracy OPS, a na adaptację należałoby przeznaczyć około 750 tys. zł. Trzy firmy zgłosiły swoje oferty na wydzierżawienie ww. lokalu na okres 10 lat. Dzierżawa lokalu na taki okres pozwala zaciągnąć kredyt inwestycyjny. Czynsz za wydzierżawiony lokal w skali roku wyniesie 75 tys. zł, a w ciągu 10 lat 750 tys. zł. Cena wywoławcza wynosi 10 tys. zł. W lokalu ma być prowadzona nieuciążliwa działalność gospodarcza.

Radna Krystyna Gazdecka - jaka to będzie działalność nieuciążliwa? W budynku tym mieszkają lokatorzy i nie można prowadzić tam działalności, która będzie zakłócała spokój mieszkańcom. Tak było z GASTROMEX-em. Czy w części tego lokalu nie można umieścić biblioteki pedagogicznej lub innej?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - biblioteka pedagogiczna mieści się w pomieszczeniach gminnych. Do tej pory nikt nie zgłaszał, że zajmowane pomieszczenia są za małe. Nie ma więc potrzeby przenoszenia biblioteki w inne miejsce. W budynku można prowadzić działalność zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lokal w ww. budynku przeznaczony jest na prowadzenie usług biurowych, handlowych, gastronomicznych i hotelarskich. Taki plan został przyjęty na wniosek poprzedniego właściciela budynku, którym był Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. W lutym ubiegłego roku Rada Miejska podjęła uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży tego lokalu. Wartość lokalu wynosi ponad 1,2 mln zł. Do przetargu nie doszło z powodu braku chętnych. Lokal, który nie jest użytkowany niszczeje. Wobec powyższego zdecydowaliśmy się na wynajem lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i na tę okoliczność przygotowaliśmy projekt uchwały. Nabywca lokalu będzie mógł prowadzić w nim tylko taką działalność jaka przewidziana jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto będzie musiał zrobić wszystko, aby uciążliwość była jak najmniejsza. W innym przypadku wprowadzimy ograniczenia. Zgodnie z planem nie możemy wykluczyć prowadzenia w tym lokalu działalności gastronomicznej. GASTROMEX mieści się w starym budynku i nie odbywają się w nim już głośne imprezy. Swoją działalność prowadzi tylko do godz. 2200.

Radny Mieczysław Sawaryn - na sesji budżetowej p. Burmistrz był przeciwny sprzedaży lub wynajęciu tego lokalu twierdząc, że będzie się tam mieścił OPS. Co zmieniło się od tego czasu, że w trybie pilnym zwołano w tej sprawie sesję nadzwyczajną? Jakie koszty poniesiono w związku z przygotowaniem analizy odnośnie ulokowania w ww. lokalu OPS-u?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - sesja nadzwyczajna została zwołana w związku ze sprawą dotyczącą zaciągnięcia kredytu na CW Laguna, a nie w związku z tą sprawą. Projekt uchwały w ww. sprawie wprowadziłem do porządku obrad sesji przy okazji. Od zakończenia sesji budżetowej wykonano analizę kosztów związanych z adaptacją tego lokalu pod potrzeby OPS. Okazało się, że koszt adaptacji jest zbyt wysoki i nie opłaca się tego robić. Na następnej sesji Rada zdecyduje na co przeznaczyć kwotę w wysokości 750 tys. zł, która została zaplanowana w budżecie na adaptacje pomieszczeń dla OPS. Koszt wykonania analizy wynosi około 2 – 3 tys. zł.

Radny Mieczysław Sawaryn - jest to spora kwota. W grudniu ubiegłego roku mówiliśmy, że nie ma to sensu, ale p. Burmistrz był innego zdania. Po upływie kilku miesięcy p. Burmistrz zmienił zdanie. W rejonie obiektu miały powstać miejsca parkingowe, p. Burmistrz publicznie złożył taką deklarację mieszkańcom ul. Grunwaldzkiej oraz budynku „Pod Platanem”. Ponadto na jednej z sesji obiecał, że przy dawnym lokalu „JOY” będzie wybudowany parking oraz zostanie zagospodarowany teren. Ww. zadania nie zostały ujęte w budżecie gminy. Chciałbym dowiedzieć się, co będzie z miejscami parkingowymi dla osób przyjeżdżających do sądu, prokuratury i policji? Kiedy zostaną dotrzymane publiczne deklaracje?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dobrze pamiętam co obiecałem. Zgodnie z deklaracją w roku bieżącym mieliśmy zająć się zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkiem „Pod Platanem”, a budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie i tak się stanie.

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że projekt uchwały jest nieprecyzyjny, a z zawartej treści nie można się z niczego dowiedzieć. Zapis w projekcie uchwały „ustalić cenę wywoławczą do przetargu w wysokości 10.000 zł” nie określa, czy jest to miesięczna, czy może roczna stawka czynszu? Dlaczego w treści uchwały nie jest to określone?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - cena wywoławcza do przetargu w wysokości 10.000 zł jest tzw. odstępnym na rzecz gminy. Taki sposób przetargu praktykowany jest przez gminę już od jakiegoś czasu. Chodzi o to, aby stawki czynszu ustalone dla lokali znajdujących się w pobliżu budynku „Pod Platanem” nie były znacznie zróżnicowane. Dlatego i w tym przypadku stawkę czynszu będzie określała uchwała Rady podjęta w 2004 r.

Radny Mieczysław Sawaryn – uważam, że w tym projekcie uchwały, w miejsce odstępnego powinna zostać określona miesięczna stawka czynszu. Stawki czynszu obowiązujące w lokalach zlokalizowanych w pobliżu tego budynku nie są wygórowane.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - stawki czynszu ustalane są uchwałami Rady Miejskiej, w zależności od tego jaka działalność prowadzona jest w danym lokalu. Przykładowo w lokalach usługowych obowiązuje najwyższa stawka czynszu, w zależności od wyposażenia i dochodzi ona nawet do 8 zł/m2 plus 22% podatku VAT. Na dzień dzisiejszy obowiązują stawki czynszu uchwalone przez Radę w 2004 roku. Jeżeli Rada uzna, że należy je zmienić, to tak się stanie.
Licytowanie stawki czynszu jest bardzo niebezpieczne. Przy wielu chętnych biorących udział w przetargu stawka może zostać wywindowana bardzo wysoko, a potem okaże się, że najemca lokalu nie jest w stanie opłacić czynszu.

Radny Mieczysław Sawaryn – Rada nie może martwic się tym, czy najemca jest w stanie zapłacić czynsz. Jeżeli ktoś nie jest w stanie opłacić czynszu, to niech nie staje do przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - już od ośmiu lat w naszej gminie obowiązuje zasada, że stawki czynszu określa Rada odrębna uchwałą, a w przetargu określana jest wysokość jednorazowego odstępnego na rzecz gminy.

Radna Lidia Karzyńska Karpierz - wynajęciem tego lokalu zainteresowane są dwie firmy, które prowadzą działalność medyczną. Ww. teren nie jest przeznaczony pod taką działalność. Czy nie lepiej byłoby zmienić wcześniej przeznaczenie terenu, a dopiero potem ogłosić przetarg?

Radny Jan Ragan - czy obecny zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozwala na prowadzenie usług medycznych w tym lokalu? Jeżeli nie, to wcześniej należy dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o to aby osoby, którechcą prowadzić działalność medyczną mogły wziąć udział w przetargu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - z ww. podmiotami przeprowadzono rozmowy, w których poinformowano, że obecnie w lokalu tym nie można prowadzić takiej działalności, ale w przeciągu 6-ciu miesięcy można zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności medycznej mogą przystąpić do przetargu.

Radny Mieczysław Sawaryn – gmina w swoim działaniu powinna odnosić się do nowych podmiotów, które chcą inwestować w naszej gminie na bazie obowiązujących cen rynkowych. W PSS Społem w Gryfinie można dowiedzieć się jakie obecnie obowiązują stawki czynszu za 1m2 powierzchni lokalu. Przetarg powinien wygrać ten, kto zaproponuje najwyższą cenę za 1m2 powierzchni lokalu. Lokal znajduje się w centrum miasta, jest położony w atrakcyjnym miejscu. Należy wystawić go do sprzedaży w przetargu za połowę wartości wyliczonej przez biegłego, a jeżeli nie to wystawić do przetargu za cenę wywoławczą 1m2. Jeżeli nie przyniesie to rozwiązania, to będziemy szukali innego sposobu.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy wobec tego zgłasza Pan wniosek w tej sprawie?

Radny Mieczysław Sawaryn – wnioskuje o wystawienie lokalu do wynajęcia w drodze przetargu za wylicytowaną stawkę czynszu od 1m2.

Radny Artur Nycz - z tego co usłyszeliśmy, to projekt uchwały w ww. sprawie ujęto do porządku obrad dzisiejszej sesji przypadkiem. Wobec powyższego proponuję przenieść go na następną sesję. Nic się nie stanie jeżeli uchwała zostanie podjęta dwa tygodnie lub miesiąc później.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie chcę być posądzony o korupcję i dlatego wycofuję z porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały w tej sprawie. Od wnioskodawcy oczekuję propozycji dotyczącej wysokości stawki czynszu, od której należy rozpocząć licytację.

Radny Mieczysław Sawaryn – w czasie trwania obecnej sesji nikt nie mówił o korupcji. Nie rozumiem z czego p. Burmistrz wyciąga takie wnioski? Na innych sesjach również nie słyszałem o takich stwierdzeniach.

 

Ad.III. Zmiana uchwały Nr XLIX/607/06 z dnia 30 marca 2006 r.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk. - ww. projekt uchwały dotyczy zmian w uchwale w sprawie nabycia na mienie komunalne gminy od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych nieruchomości. W uchwale z marca 2006 r. zostały ustanowione zapisy, po realizacji których gmina mogła przystąpić do nabycia nieruchomości. Zapisy mówiły o uzyskaniu przez Fundację zgody od banku NORDEA na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu Obiektów Sportowych wraz z należącymi budynkami i całą infrastrukturą. Następnym warunkiem uchwalonym przez Radę było uzyskanie przez Fundację zgody Zespołu Elektrowni Dolna Odra na sprzedaż obiektów sportowych oraz uzyskanie od banku promesy kredytowej w wysokości pozostałej kwoty w wysokości 5.000.000 zł. Na dzień dzisiejszy warunki zostały spełnione oprócz jednego, tj. uzyskania promesy kredytowej w wysokości 5.000.000 zł.
W tej sprawie trwają rozmowy i prowadzone są negocjacje. Wspólnie z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza oraz Prezesem Fundacji CW Laguna uczestniczyłam w dwóch rozmowach z Bankiem Gospodarstwa Domowego. Bank postawił pewne warunki, które realizuje Fundacja. Jednak nie wszystkie warunki są obecnie możliwe do spełnienia, ponieważ w planowanych przychodach budżetu gminy oraz w planie restrukturyzacyjnym Fundacji przewiduje się dochody tzw. przyszłych okresów i lat.
W tej sprawie gmina złożyła wniosek do Funduszu Norweskiego o pozyskanie środków finansowych w wysokości 4.600.000 zł przez okres pięciu kolejnych lat. Jeżeli przyznane zostaną nam środki finansowe, które Fundacja będzie mogła ująć w swoich planach, to wówczas zwiększy się wiarygodność Fundacji dla Banku. Po podjęciu przez Radę uchwały w kwietniu br. w sprawie wykupu przez gminę obiektów sportowych Fundacja zawarła porozumienie z firmą FLUOR na zasądzone kwoty z tytułu wyroków sądowych w wysokości 9.500.000 zł.
Firma FLUOR wniosła sprawę do sądu, komornik rozpoczął postępowanie windykacyjne wobec Fundacji, w wyniku czego zostały zajęte konta bankowe. W porozumieniu podpisanym przez Fundację firma FLUOR częściowo zrezygnowała z dochodzenia swoich roszczeń i na dzień dzisiejszy wynosi ono 7.550.000 zł. W porozumieniu zawarte zostały warunki. Jednym z nich jest wpłata do 30 czerwca br. dla firmy FLUOR kwoty 2.306.700 zł. Aby można było rozpocząć procedurę zgodną z prawem o zamówieniach publicznych należy jak najszybciej podjąć uchwałę zwalniającą gminę z warunku dot. uzyskania promesy. Decyzja należy do Rady. Pragnę tylko przypomnieć, że od rozpoczęcia budowy CW Laguna do chwili obecnej z budżetu gminy wydano na Fundację około 15.000.000 zł. Uważam za niezasadne dopuszczenie do tego, aby majątek o takiej wartości uległ zniszczeniu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - dlaczego nie poszliśmy w kierunku poręczenia w całości kredytu dla CW Laguna? Prezes Fundacji p. Tadeusz Zawadzki mówił nam, że CW Laguna prosperuje dobrze i zarabia na swoje utrzymanie. CW Laguna spłacałaby swój kredyt, a gmina przejęłaby za darmo obiekty sportowe.

Radny Mieczysław Sawaryn - na sesji, kiedy rozmawialiśmy o CW Laguna p. Burmistrz zapewniał, że otrzymanie kredytu jest pewne. Natomiast na posiedzeniu Rady Nadzorczej CW Laguna powiedział, że otrzymanie kredytu jest niemożliwe, co okazało się prawdą. Do problemu CW Laguna należy podchodzić w sposób racjonalny. Odkupienie boiska przez gminę oraz inne wydatki z tym związane spowodują, że nie nie da się rozwiązać problemu. Wcześniej mówiono o Duńczykach, obecnie mówi się o Portugalczykach powiązanych z duńskim kapitałem. Życzę, aby to się sprawdziło. Wiem, że Zespół Elektrowni Dolna Odra poczynił duże starania w celu pozyskania inwestorów.
Uważam, że propozycja zgłoszona przez radnego Artura Nycza na jednej z poprzednich sesji dotycząca całościowego rozliczenia CW Laguna jest bardzo dobra. Przyjmując propozycję p. Burmistrza dotyczącą wykupienia obiektów sportowych pozostawiamy bez rozwiązania problem, z którym boryka się CW Laguna. Stanie się tak, ponieważ z firmą FLUOR podpisano umowę, z której wynika, że jeżeli do 30 sierpnia 2006r. nie zostanie wpłacona uzgodniona kwota, tj. 7.550.000 zł. to automatycznie wchodzi w życie roszczenie o całą kwotę wraz z odsetkami i kosztami komorniczymi, co w sumie wyniesie około 11.000.000 zł. Skąd w takim przypadku weźmiemy pieniądze na ratowanie Fundacji?
Rozwiązanie problemów CW Laguna wymaga biznesplanu. Moim głównym zarzutem jest to, że przez tak długi czas nie zrobiona takiego planu. Należy poważnie zastanowić się, czy stać nas na takie wydatki, czy takich problemów nie należy załatwiać całościowo? Myślę, że sprawa Fundacji jest do załatwienia poprzez znalezienie inwestorów. Obecnie pozostało mało czasu do rozwiązania sprawy. Zamiast wydawać pieniądze na boiska w Gryfinie należało przeznaczać je na rozwiązanie problemu w CW Laguna.

Radny Artur Nycz - nie wiem, czy radni z klubu BBS pamiętają jak budowano boisko przy Gimnazjum w Gryfinie, kiedy to w budżecie gminy nie było zaplanowanych środków finansowych na ten cel? Wówczas powiedziano nam, że zawarto już umowę i jeżeli Rada nie przeznaczy pieniędzy na to zadanie, to gmina będzie musiała zapłacić karę.
W tym przypadku jest podobnie. W dniu dzisiejszym p. Skarbnik mówi, że należy ratować CW Laguna, a przecież na poprzedniej sesji mówiliśmy, że będą problemy z otrzymaniem kredytu bankowego. Uważaliśmy, że należy zastanowić się nad całościowym rozliczeniem CW Laguna, a boisko na Górnym Tarasie może poczekać. Wówczas nie wyrażono na to zgody. W dniu dzisiejszym Rada nie ma innego wyjścia jak tylko przyjąć projekt uchwały w tej sprawie. Nie mamy jednak pewności, że po podjęciu uchwały Fundacja otrzyma kredyt na ratowanie CW Laguna. Czy jedno boisko jest tyle warte?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nie nawołuję radnych do ratowania CW Laguna tylko odnoszę się do ekonomicznego rozsądku radnych. To nie w tej kadencji Rady wybudowano CW Laguna i nie ta Rada przeznaczyła tyle pieniędzy na ten cel. Faktem jest, że powstało CW Laguna i teraz wspólnie musimy zastanowić się jak rozwiązać sprawę, a nie krytykować się wzajemnie. Poręczenie kredytu na tych warunkach i temu bankowi, w którym CW Laguna ma już kredyt jest ekonomicznie nieuzasadnione. Dzieje się tak dlatego, że na dzień dzisiejszy ma ona kredyt na 15 lat. Poręczenie tak wysokiej kwoty i na tak długi okres wiąże się ze spłatą wysokich rocznych rat. Poręczenie obciąża budżet gminy. Obecnie negocjowane są inne rozwiązania z bankami oraz funduszami emerytalnymi, ponieważ chcemy rozwiązać problem całościowo i bez uszczerbku dla budżetu gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie byłbym zdziwiony gdyby takie wystąpienia miała osoba nie będąca członkiem Rady Nadzorczej Fundacji. Radny Mieczysław Sawaryn jest członkiem tej Rady i wie jaka jest sytuacja w CW Laguna. Dzisiaj słyszę, że ratowaniem CW Laguna powinien zająć się tylko jeden podmiot i jeden fundator, czyli gmina. Nie pamięta się o drugim fundatorze, którym jest Zespół Elektrowni Dolna Odra. My natomiast pracujemy nad tym, aby nie tylko gmina ponosiła konsekwencje z tego tytułu. Chcemy, aby włączył się w to również Zespół Elektrowni Dolna Odra. Członek Rady Nadzorcze Fundacji wie o tym, że wpłacenie pierwszej raty jest po to, aby mieć czas na wyprowadzenie CW Laguna z kłopotu na wiele lat. Powoli dochodzimy do takiego konsensusu z Zespołem Elektrowni Dolna Odra.
Najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy przedstawimy radnym biznesplan, który będzie gwarantował, że już nigdy obecna Rada ani następne nie będą zajmowały się tą sprawą. Na sesji w miesiącu czerwcu br. przedstawimy projekt uchwały o przekształceniu OWiR w jednoosobową spółkę, ale w dniu dzisiejszym za wcześnie o tym mówić.
Obecnie wpłata 2.300.000 zł wstrzymuje działania komornicze i daje czas na opracowanie najlepszego rozwiązania. Gmina nie jest w stanie i nie powinna sama rozwiązywać tego problemy i dlatego musi to zrobić z drugim fundatorem. Wszystkie decyzje w sprawie CW Laguna podejmowaliśmy wspólnie z Zespołem Elektrowni Dolna Odra i wspólnie musimy ponieść konsekwencje tych decyzji. Boli mnie to, że członek Rady Nadzorczej, który ma pilnować, nadzorować i rozliczać Zarząd mówi, iż na posiedzeniu tej Rady Burmistrz kłamał. Jest to pomówienie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jak od strony ekonomicznej wyglądają negocjacje warunków odnośnie poręczenia przez gminę Gryfino kredytu w takiej wysokości, w jakiej jest on potrzebny i wygląda sprawa dotycząca nieodpłatnego oddania obiektów sportowych dla gminy Gryfino? Proszę o wyjaśnienie Prezesa Fundacji p. Tadeusza Zawadzkiego.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie mówiłem, że p. Burmistrz kłamie. Nigdy nie używam takich słów i nie zarzucam p. Burmistrzowi kłamstwa. Powiedziałem tylko, że na sesji p. Burmistrz oświadczył, że kredyt jest pewny, natomiast kilka dni potem na posiedzeniu Rady Nadzorczej CW Laguna oświadczył, że nie wierzy w otrzymanie kredytu, ponieważ nie ma na to szans. Jeżeli p. Burmistrz zestawił oba swoje oświadczenia i uznał, że są to kłamstwa, to radni mają obraz, w jaki sposób są traktowani. Wiem, że Zespół Elektrowni Dolna Odra szuka rozwiązań, które być może przyniosą restrukturyzację zadłużenia, a co za tym idzie pozwolą CW Laguna dobrze funkcjonować. W gospodarce jest tak, że nie zawsze biznesplany sprawdzają się. Może stać się tak, że 30 sierpnia br. nie będzie 5.000.000 zł na zapłatę dla firmy FLUOR. Dyskusja w tej sprawie powinna być merytoryczna.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - o tym, że ja kłamię mówił radny na sesji, na której omawiano projekt uchwały dotyczący kredytu. Można to sprawdzić w protokole z tamtej sesji.

Prezes Fundacji CW Laguna Tadeusz Zawadzki - Zarząd Fundacji CW Laguna, p. Burmistrz oraz Zarząd zespołu Elektrowni Dolna Odra intensywnie pracują nad docelowym rozwiązaniem problemu. Jest już przygotowany plan, zgodnie z którym w miarę oddłużoną Fundację przejmie gmina. Powinno to nastąpić pod koniec bieżącego lub na początku przyszłego roku. Zawarto warunkowe porozumienie. Jeżeli nie zostanie ono dotrzymane, to firma FLUOR może zażądać spłaty całości zobowiązania, tj. 9.600.000 zł. Najłatwiejszym sposobem na otrzymanie kredytu w kwocie 5.000.000 zł jest poręczenie gminy, która jest w dobrej sytuacji finansowej. Basen przy CW Laguna przynosi dochód. Różnica pomiędzy kosztami, a przychodami wynosi około 1.000.000 zł, czasami jest to 950.000 zł, a czasami 1,100.000 zł. Jest to jednak za mało do obsługi kredytu w wysokości około 18.000.000 zł, ponieważ banki pobierają od kredytu około 6% odsetek. Przy zaciągnięciu kredytu w kwocie około 18.000.000 zł odsetki wyniosą około 1,080.000 zł. Wynika z tego, że cały dochód CW Laguna należałoby oddać na odsetki od kredytu, a na spłatę kapitału nie byłoby pieniędzy. Należy więc zrobić wszystko, aby kredyt był jak najmniejszy.
Z tego też wynika sprzedaż boiska, która zmniejszy zaciągnięcie kredytu do 15.000.000 zł. Pozyskanie inwestora wymaga długiej i mozolnej pracy, ale robimy wszystko by tak się stało. Stąd nasze rozmowy z Portugalczykami. Uważam, że uda się nam uzyskać od inwestora 3.000.000 zł jeżeli Rada Nadzorcza Fundacji, która jest właścicielem obiektu wyrazi na to zgodę. Gdyby do tego doszło, to wówczas wystarczyłby kredyt w wysokości 12.000.000 zł. Do wyboru pozostały dwa banki, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank NORDEA, w którym mamy już zaciągnięty kredyt.
Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił nam osiem warunków:

 1. wzrost przychodów uzyskiwanych z Gminy Gryfino musi wynosić 800 tys. zł rocznie, co potwierdzałaby uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie,
 2. powiększenie i zagwarantowanie przychodów uzyskanych z ZEDO S.A. w wysokości 3,8 mln zł potwierdzonych stosowną umową pomiędzy Fundacją, a ZEDO S.A. Zarząd ZEDO S.A. podjął już taką uchwałę,
 3. udokumentowanie porozumienia w sprawie umorzenia zadłużenia wobec ZEDO S.A. około 400 tys. zł. Mam uchwałę Rady Nadzorczej przyznającej Fundacji dotację w wysokości 500 tys. zł,
 4. udokumentowanie umorzenia zobowiązań wobec Gminy Gryfino na kwotę około 20 tys. zł w skali rocznej. Mam nadzieję, że Gmina Gryfino nie będzie robiła w tej sprawie problemu. Wystarczy, że Fundacja zwróci się w tej sprawie do Gminy,
 5. przyrzeczenie zakupu stadionu przez Gminę Gryfino za kwotę 2,3 mln zł. Takie przyrzeczenie już jest, Rada Miejska podjęła uchwałę w tej sprawie,
 6. zwiększenie przychodów ze sprzedaży w oparciu o zwiększoną aktywność marketingową i efektywność wykorzystania powierzchni CW Laguna. Takie działania są prowadzone. Mamy już plan marketingowy, wydzierżawiamy wszystko co możliwe. Sprzedaż działek również jest realizacją tego programu,
 7. racjonalizacja kosztów w działania obiektów i zwiększenie udziału założycieli Fundacji w prawnym zabezpieczeniu projektu.

Obecnie toczą się sprawy mające na celu spełnienie ww. warunków. Nie jest możliwe spełnienie wszystkich warunków do dnia 30 czerwca br. Istnieje zagrożenie, że nie uda się wpłacić w terminie pierwszej raty dla firmy FLUOR za zakup stadionu, ponieważ w takim stanie prawnym gmina nie może go kupić.
Wobec powyższego 10 maja br. wystąpiłem do p. Burmistrza z informacją, że nie uda się spełnić warunku dotyczącego otrzymania promesy na nie mniej niż 5 mln zł.

Radny Czesław Kapusta - jestem przeciwny temu, aby gmina była poręczycielem dla CW Laguna. Gmina udzieliła już takiego poręczenia Zespołowi Elektrowni Dolna Odra S.A, a potem w całości musiała spłacić zaciągnięty kredyt. Również w tym przypadku poręczenie będzie oznaczało wzięcie z budżetu gminy pieniędzy. Sprawa CW Laguna była wiele razy omawiana na sesjach i zawsze p. Zawadzki mówił, że wychodzi ona na prostą, że posiada zyski. W efekcie okazało się, że jest coraz gorzej, zgłaszane wcześniej deklaracje nie znajdują pokrycia.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/607/06 z dnia 30 marca 2006 r. przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR LI/623/06 stanowi załącznik nr 4.

 

Ad.IV. Wystąpienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w dniu 30 czerwca br. nasza Rada podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przedszkolach, szkołach oraz Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. Wojewoda Zachodniopomorskim rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność § 2 uchwały. Proszę radcę prawnego o wyjaśnienie sprawy.

Radca prawny Krzysztof Judek - Wojewoda Zachodniopomorskim rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił jeden przepis uchwały Rady w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w szkołach. Moim zdaniem ww. uchylenie nie koniecznie musi znajdować oparcie w przepisach prawa, ponieważ przepis ten nie dotyczy zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, tylko raczej zwyżki dokonywanej na wniosek dyrektora za zgodą burmistrza. Można twierdzić, iż w tej sytuacji nie został naruszony przepis ustawy, który mówi, że do ustalania zasad zniżek jest uprawniona tylko Rada i w związku z tym nie może przenieść tych kompetencji na burmistrza. Zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody do Sądu Administracyjnego zgodnie z ustawą zwolnione jest od kosztów, wobec czego można zaryzykować i poczekać na rozstrzygnięcie sądu. Proponuję przyjęcie projektu uchwały w ww. sprawie.

Radny Marek Sanecki - czy do czasu rozstrzygnięcia przez sąd będzie obowiązywała uchwała podjęta przez Radę.

Radca prawny Krzysztof Judek - uchwała obowiązuje, ponieważ uchylony został tylko jeden paragraf. Uchylony paragraf nie będzie obowiązywał do czasu rozstrzygnięcie przez sąd.

Radny Marek Sanecki - pragnę poinformować, że kiedy podejmowaliśmy uchwałę w tej sprawie, to jedna z ówczesnych z dyrektorek, która nie pracuje już w naszej gminie dorabiała sobie prowadząc zajęcia w innej szkole. Jeżeli taki fakt miał miejsce, to znaczy, że wyrabiała się w pracy. Wobec tego uważam, że bezzasadne jest istnienie takiej uchwały i dlatego jestem przeciwny jej podjęciu.

Radca prawny Krzysztof Judek - z wypowiedzi wynika, że radny jest zdania iż Wojewoda słusznie uchylił ww. paragraf, ponieważ jest zły.

Radny Marek Sanecki - uważam, że jeżeli jeden paragraf jest niewłaściwy, to cała uchwała jest niewłaściwa.

Radca prawny Krzysztof Judek - w każdej uchwale oraz ustawie można skreślić jeden punkt, a pozostała część będzie nadal obowiązywała.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR LI/624/06 stanowi załącznik nr 5.

 

Ad.V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chciałbym wysłuchać opinii Rady w sprawie dalszego procesowania się z p. Baszakiem. Sprawa znana jest od wielu lat. Osobiście uważam, że dalsze sądzenie mija się z celem. Proszę radcę prawnego o przedstawienie informacji w tej sprawie.

Radca prawny Krzysztof Judek - parę lat temu p. Baszak wydzierżawił nieruchomość przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie. W umowie dzierżawy gmina wyraziła zgodę na postawienie tam pijalni piwa pod nazwą EDAR. Pan Baszak uzyskał pozwolenie na zabudowę tymczasową, ponieważ zakładano, że po jakimś czasie pijalnia zostanie rozebrana.
W 1998 roku weszła w życie nowa ustawa o gospodarce nieruchomościami, która przewidywała w dwóch różnych artykułach, tj. 207 i 208, że osoby, które wybudowały coś na gruntach państwowych lub gminnych i są nadal w posiadaniu tych gruntów oraz budynków, to mogą się na tym uwłaszczyć.
Pan Baszak wystąpił do gminy o uwłaszczenie, a gmina odmówiła i wobec tego sprawa znalazła się w sądzie. Wyrok w tej sprawie zapadał w trzech różnych instancjach. Kontrowersje sprowadzały się do tego, czy zastosować przepis art. 207, czy 208 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jeden mówił, że ten, który wybudował obiekt z pozwoleniem czasowym może uwłaszczyć się tylko wówczas, gdy zabudowa jest zgodna z planem przestrzennego zagospodarowania. Inny przepis mówi, że może się uwłaszczyć każdy, kto ma dotąd ważne pozwolenie na budowę. Gmina wychodziła z założenia, że jeżeli ktoś już wybudował budynek, to pozwolenie na budowę zostało wykorzystane i nie można mówić o ważności pozwolenia. Wobec powyższego gmina powoływała się na przepis, który mówi, iż osoba mająca pozwolenie na zabudowę czasową powinna liczyć się z tym, że budynek będzie kiedyś rozebrany, plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam ciąg pieszy, a nie pijalnię piwa.
Sąd Rejonowy w Gryfinie podzielał zdanie gminy i oddalał powództwo. Pan Baszak odwoływał się do sądu wyższej instancji. Sąd Apelacyjny w Poznaniu podzielił stanowisko gminy ale sprawę przekazał do ponownego rozpoznania w celu ustalenia szczegółów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd Okręgowy w Szczecinie konsekwentnie popierał stanowisko p. Baszaka. Ponadto Sąd Najwyższy dwa razy wypowiadał się w podobnych kwestiach i również wyraził opinię, że takie osoby jak p. Baszak mają rację.
Obecnie sprawa zakończyła się w ten sposób, że Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił apelację p. Baszaka od negatywnego dla niego wyroku Sądu Rejonowego w Gryfinie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jego pełnomocnik źle sformułował wniosek o powództwo. Sąd stwierdził, że p. Baszak ma rację i jakby zasugerował, że jeżeli jeszcze raz wystąpi do sądu, to może mieć szansę wygrać sprawę.
W związku z powyższym pełnomocnik p. Baszaka wystąpił do gminy z propozycją odstąpienia od procesowania się i dobrowolnego oddania gruntu poprzez ustanowienie wieczystego użytkowania i pobrania pierwszej opłaty. Zaoszczędzi to przyszłych kosztów. Uważam, że wyrok w tej sprawie jest niewiadomą. Sądy nie są związane wyrokami Sądu Najwyższego stanowiącymi pewien precedens i nie muszą oprać się na nich. W rezultacie p. Baszak może wygrać lub przegrać. Aby nie przeciągać sprawy gmina może zdecydować się na realizację roszczenia p. Baszaka i uwłaszczyć go na tym gruncie.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy do rozwiązania tego problemu potrzebne jest głosowanie Rady?

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - nie jest potrzebne i Rada nie będzie głosowała nad tą sprawą.

Radny Mieczysław Sawaryn - wobec tego p. Burmistrz powinien podjąć decyzje według własnego uznania, zgodnie z przepisami prawa.

Radny Zenon Trzepacz - czy więcej wniosków wpłynęło do gminy w podobnej sprawie?

Radca prawny Krzysztof Judek - o tym może powiedzieć Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek. Wnioski w tej sprawie musiały zostać złożone w określonym terminie, prawdopodobnie do 31 grudnia 2000r.

Radny Mieczysław Sawaryn - znam ww. sprawę i uważam, że osoba, która zainwestowała w infrastrukturę w Gryfinie, wybudowała obiekt, płaci podatki powinna mieć prawo do uwłaszczenia się. Według mojej oceny p. Baszak ma duże szanse na wygranie sprawy w sądzie. Prowadzenie sprawy przez kilka lat jest niepotrzebnym dręczeniem obywatela i niepotrzebnym zaangażowaniem się gminy w tak małą sprawę.

Radca prawny Krzysztof Judek - sprawa była bardzo ważna, a proces bardzo ciekawy.

Radna Lidia Karzyńska Karpierz - pomimo tego, że podczas obchodów Dni Gryfina były rozstawione w mieście szalety płatne, to z ubikacji w Pogotowiu Ratunkowym korzystało bardzo wiele osób. Uważam, że należy zobowiązać właścicieli dużych sklepów spożywczych, takich jak NETTO, INTERMARCHE, BIEDRONKA do udostępniania toalet klientom swoich sklepów, tak jak jest to w dużych marketach w Szczecinie.

Radny Artur Nycz - czy informacje ukazujące się w prasie na temat budowy elektrowni atomowej w Gryfinie są prawdziwe, czy jest to tzw. kaczka dziennikarska?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - od tego problemy jesteśmy daleko. Do tej pory nie wpłynęło do gminy żadne wystąpienie z Ministerstwa w tej sprawie. Nikt nie uzgadniał z nami lokalizacji takiej elektrowni. Uważam, że należy to traktować jako pobożne życzenie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował, że:

 • 24 maja br. o godz. 1800 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Gardna,
 • z uwagi na brak odpowiedzi na pismo Nr BWS. 4012-3/06 dotyczące warunków przekazania księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej dla Biblioteki Publicznej 15 maja Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Henryk Piłat skierował pismo do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Zygmunta Meyera z prośba o decyzję w tej sprawie. Ponowił pytanie dotyczące terminu oraz warunków przekazania księgozbioru dla Biblioteki Publicznej w Gryfinie,
 • Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej zaprasza Radnych Miasta i Gminy Gryfino na otwarcie wystawy prac gryfińskich artystów w dniu 20 maja 2006r. o godz. 1200 Wystawa odbędzie się w „Rybakówce” przy ul. Nadodrzańskiej w Gryfinie.
 • 22 maja o godz.1800 w Świetlicy Wiejskiej „Zagroda” w Daleszewie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Daleszewa i Łubnicy.
 • termin następnej sesji, to 1 czerwca 2006 r. o godzinie 900.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Wniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 2,
 3. Porządek obrad sesji - załącznik nr 3,
 4. UCHWAŁA NR LI/623/06 - załącznik nr 4,
 5. UCHWAŁA NR LI/624/06 - załącznik nr 5.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

 

Protokółowała

Inspektor
Czesława Juszkiewicz