Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na LII  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 1 czerwca  2006r.


Radna Magdalena Chmura - Nycz
1064/LII/06
- ustawodawca wypowiedział się, że wypłata tzw. trzynastek nie przysługuje dla Burmistrzów, Zastępów Burmistrza, Sekretarzy Gmin, i Skarbników. W związku z powyższym chciałabym się dowiedzieć jak było w latach  poprzednich, czy w naszej gminie osoby zajmujące ww. stanowiska miały wypłacone trzynastki?

Radny Józef Gutkowski
1065/LII/06
- proszę, aby Urząd Miasta i Gminy w trybie pilnym zawiadomił Starostwo Powiatowe w Gryfinie, o potrzebie wyrównania nakładki na drodze z Drzenina do Sobieradza, z Sobieradza do Chwarstnicy i z Chwarstnicy  do krzyżówki w kierunku Borzymia. Ww. droga jest w opłakanym  stanie i zagraża bezpieczeństwu.

Radny Artur Nycz
1066/LII/06
- otrzymałem odpowiedź na interpelację dotyczącą potrzeby naprawy dziur przy ul. Czechosłowackiej w Gryfinie. Chciałbym dowiedzieć się, z czego  wynika to, że na remont dróg gminnych po okresie zimowym musimy  czekać aż do połowy roku? Nie chodzi mi o duże remonty, tylko o załatanie trzech dziur.

Radna Krystyna Gazdecka
1067/LII/06
- do budżetu gminy na rok bieżący wprowadzone jest zadanie dot. budowy gazociągu i kanalizacji na terenie miasta i gminy Gryfino, między innymi przy ul. Pomorskiej oraz na Osiedlu Północ. Na ten cel  zaplanowano kwotę w wysokości 690 tys. zł. Proszę o informację, na jakim obecnie etapie są prace przy ul. Pomorskiej w Gryfinie?

Radny Mieczysław Sawaryn
1068/LII/06
- zgłosiła się do mnie rodzina żałobników, która w ostatnim czasie pochowała na cmentarzu komunalnym w Gryfinie członka swojej rodziny ze skargą na niegrzeczny i opryskliwy sposób traktowania  ich przez funkcjonującego tam pracownika Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Ww. rodzina złożyła skargę do |Prezesa PUK, w której opisała swoją gehennę. Chciałbym dowiedzieć się, czy p. Burmistrz  przeprowadzi kontrolę dotyczącą funkcjonowania cmentarza  komunalnego w Gryfinie? Chodzi mi o powierzchnię grobów, ławek  ustawionych przy grobach, opłat za groby, sposób traktowania ludzi znajdujących się w rozpaczy w chwili śmierci bliskiej im osoby przez funkcjonujących tam pracowników  PUK. W tym przypadku konkretnie  wskazywano na jedną osobę.

Radny Marek Sanecki
1069/LII/06
- czy prawdą jest, że odjazdy mieszkańców Szczecina po koncertach odbywających się z okazji Dni Gryfina sfinansowane zostały z udżetu oświaty, z kwoty przeznaczonej na dojazdy uczniów do szkół? 

1070/LII/06 - co stoi na przeszkodzie wniesienia przez p. Burmistrza pod obrady sesji  wniosku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie o nadanie jej imienia  „Podróżników Polskich”? Ww. wniosek składany był dwukrotnie, w dniu  dzisiejszym p. Dyrektor ponownie złożyła wniosek.

1071/LII/06 - Gmina Gryfino jest członkiem pięciu stowarzyszeń, których celem jest koordynacja współpracy z gminami. Przed dwoma laty wstępowaliśmy do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Jakie są  konkretne, wymierne korzyści z naszej przynależności do stowarzyszeń? Ile kosztuje naszą Gminę taka przynależność? Czy  racjonalna jest dalsza  przynależność do nich?

1072/LII/06 - na jednej z sesji podjęliśmy uchwałę o zniżkach godzin dla dyrektorów  szkół. Z informacji, którą posiadam projekt ww. uchwały powinny zaopiniować związki zawodowe, a tego nie zrobiły. Dlaczego tak się  stało? Obecnie związki zawodowe chciały zaskarżyć uchwałę do Wojewody, ale konsultowałem się z prawnikiem i okazało się, że sprawa  uległa przedawnieniu. Uważam, że dobrym zwyczajem byłoby, aby zawiązki zawodowe opiniowały tego typu projekty uchwał.

1073/LII/06 - jakie kroki w najbliższym czasie zamierza podjąć p. Burmistrz w celu ponownego uruchomienia biblioteki pedagogicznej?. Obecnie biblioteka jest nieczynna, a osoby, które wypożyczyły wcześniej książki nie mogą  ich zwrócić.

1074/LII/06 - na jednej z poprzednich sesji złożyłem interpelację, w której prosiłem p. Burmistrza o podjęcie działań dotyczących funkcjonowania  Gryfińskiego Budownictwa Społecznego. Otrzymałem pismo, z którego  wynika, że p. Burmistrz poprosił Prezesa GTBS o odpowiedź na interpelację. Z odpowiedzi Prezesa GTBS wynika, że wszystko jest  w porządku. Interpelację składam na wniosek p. Dragan, która nie  zgadza się ze stanowiskiem Prezesa. Otrzymałem sporo dokumentów,  z których wynika, że w tej sprawie występuje różnica poglądów. Sam nie  jestem w stanie tego zweryfikować. Stowarzyszenie, które kontrolowało działanie GTBS potwierdziło pewne nieprawidłowości, ale nie zostały wprowadzone zmiany w tym zakresie.  Proszę, aby p. Burmistrz podjął odpowiednie działania w celu dokonania zmian. Przykładem tego może być podjęcie uchwały w sprawie termomodernizacji. Pomijam sprawę dotyczącą sposobu zbierania głosów, ale można stwierdzić, że decyzję podjęli przedstawiciele gminy poprzez swoje udziały. GTBS jest właścicielem części lokali. Właścicielami  lokali są również członkowie GTBS, których termomodernizacja nie dotyczy. Chodzi mi lokale usługowe, które nie będą podlegały termomodernizacji, a kredyt może zostać zaciągnięty tylko na  termomodernizację. Dlaczego w tej sprawie wypowiadały się osoby,  których to nie dotyczy? Bardzo proszę o podjęcie działań mających na  celu zmianę istniejących nieprawidłowości. Pani Dragan zwróciła się do prokuratury w ww. sprawie. Osobiście uważam, że w naszej gminie taka droga powinna być ostatecznością. Wcześniej należy zastosować  procedury, które pozwalają usunąć nieprawidłowości.

Radny Ireneusz Sochaj
1075/LII/06
- telewizja lokalna TV7 emituje dobre programy telewizyjne, które dotyczą  naszej gminy. Osobiście nie oglądałem tych programów w telewizji, ale  w Urzędzie Miasta i Gminy wypożyczyłem płyty DVD z nagranymi  i obejrzałem je. Gmina Gryfino płaci za nagranie programów. Na rynku  medialnym funkcjonuje niezależna prasa lokalna i nie tylko, która za  przekazywanie informacji z życia gminy nie pobiera opłat. Z jakich środków budżetowych opłacana jest telewizja TV7? Z tego co wiem, to nasza Rada nie wyraziła zgody na transmisję obrad sesji, ale nie dotyczyło  to relacjonowania życia gminy.

Radna Elżbieta Kasprzyk
1076/LII/06
- stan drogi powiatowej w Żórawiu jest katastrofalny. Mieszkanka Gryfina  zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie naprawy ww. drogi. Zły stan drogi uniemożliwia jej dojazd do chorej, niepełnosprawnej siostry. Nie może tam również dojechać karetka pogotowia ratunkowego. Proszę o wystąpienie do właściciela drogi o pilną naprawę.

1077/LII/06 - w bardzo złym stanie jest droga powiatowa na odcinku Bartkowo– Szczawno. Mieszkańcy Bartkowa mieszkający przy tym odcinku po opadach deszczu do swoich posesji dojeżdżają przez pola. Obecnie jest to niemożliwe,  ponieważ na polach rosną zboża. Wobec powyższego bardzo proszę,  p. Burmistrza o wystosowanie do powiatu pisma o pilne wykonanie  remontu ww. drogi.

Radna Magdalena Chmura – Nycz
1078/LII/06
- z informacji p Burmistrza dowiedziałam się, że ogłoszono przetarg na remont i adaptację sal dydaktycznych, w których powstaną mini Telecentra pełniące rolę Publicznych Punktów Dostępu do Internetu  stworzonych w ramach Projektu wdrożenia rozwiązań społeczeństwa  informacyjnego „eGryfino”. Ogłoszono również przetarg na wykonanie  instalacji elektrycznej i logicznej w 8 salach komputerowych dla potrzeb lokalnych mini Telecentrów. Dlaczego w wykazie szkół, w których ma zostać wykonane ww. zadanie nie ujęto Szkoły Podstawowej Nr 4?

Radny Mieczysław Sawaryn
1079/LII/06
- podczas spotkania w Gimnazjum w Gryfinie w sprawie garaży p. Burmistrz  złożył oświadczenie, że unieważni przetarg na sprzedaż działki. Czy zgodnie z oświadczeniem unieważniono ww. przetarg i jak zakończy się sprawa  garaży na Górnym Tarasie w Gryfinie?

Radny Maciej Szabałkin
1080/LII/06
- w czasie trwania godzin pracy bardzo trudno jest zaparkować samochód na parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy Gryfino. Uważam, że warto zastanowić się nad powrotem do koncepcji z poprzedniej kadencji Rady,  kiedy to ww. parking służył osobom, które miały do załatwienia sprawy  w urzędzie i na poczcie. Uważam, że obecnie również można wprowadzić  jednogodzinne lub dwugodzinne bilety parkingowe. Osoby, które zostawiają na parkingu auta na cały dzień należałoby karać mandatami. Nie może być tak, że pracownicy powyższych instytucji lub osoby dojeżdżające do  pracy w Szczecinie zostawiają na parkingu auta na cały dzień, a interesanci  nie mają gdzie zaparkować samochodu. Proszę p. Burmistrza o rozważenie  sprawy i przedstawienie na następnej sesji propozycji dotyczącej rozwiązania tego problemu.

Radny Czesław Kapusta
1081/LII/06
- należy wysypać tłuczniem lub frezem drogę w Wełtyniu na odcinku od  cmentarza do lasu. Jest to droga gminna, na której są ogromne dziury.

1082/LII/06 - należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi służącej  jako dojazd do kąpielisko „Rusałka” w Wełtyniu, ponieważ jest  w bardzo złym stanie.

1083/LII/06 - w miejscowości Wirów należy przygotować miejsca pod ustawianie koszy na śmiecie. Miejsca, w których ustawiane są obecnie nie odpowiadają żadnym standardom.

1084/LII/06 - gruz z budynku po byłym kinie w Wełtyniu wywieziono na pobocze drogi przy ul. Podgórnej. Ww. gruz należy wkomponować w pasmo  jezdni. Proszę o zajęcie się sprawą.

1085/LII/06 - proszę o usunięcie uschniętych wierzb, które znajdują się przy ulicy Słonecznej w Gardnie.