Protokół z obrad

 PROTOKÓŁ Nr LII/06 z LII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 1 czerwca 2006 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1315.

 

Radny nieobecny

 • Kazimierz Płonka.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

 

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych, w sesji uczestniczyło 20 radnych.

ppkt.2.
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołów:
1/ z L sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z L sesji przyjęto jednogłośnie.

1/ z LI sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z LI sesji przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad sesji wprowadzono punkty:

 • VI. Zaopiniowanie i uzgodnienie Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry” - DRUK NR 10/LII,
 •  XV. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności – DRUK NR 11/LII,
 • XVI. Upoważnienie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - DRUK NR 12/LII,
 •  XVI. Zmiany budżetu gminy na 2006 r. - DRUK NR 13/LII,
 •  XVII. Zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. - DRUK NR 14/LII.

Ww. projekty uchwał omówiły wszystkie Komisje Rady.

Nową wersję porządku obrad radni otrzymali na piśmie przed rozpoczęciem sesji - załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk musi wyjechać do Szczecina. Wobec tego proponuję zmienić kolejność omawiania poszczególnych punktów porządku obrad sesji. W pierwszej kolejności proponuję omówić:

 • jako pkt.II. Zmiana Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 - DRUK Nr 7/LII,
 • jako pkt.III. Zmiana budżetu gminy na 2006 r. - DRUK Nr 8/LII,
 • jako pkt.IV. Zmiany budżetu gminy na 2006 r. - DRUK NR 13/LII.

Pozostałe punkty ulegną przesunięciu.
Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ostateczna wersja porządku obrad sesji stanowi załącznik nr 5a.

 

Ad.II. Zmiana Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR LII/625/06 stanowi załącznik nr 7.

 

Ad.III. Zmiana budżetu gminy na 2006 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wniosek Komisji Rewizyjnej nie może być wykonany, ponieważ pieniądze na zakup skuterów pochodzą z nagrody którą gmina otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie „Bezpieczna Gmina”. Nagroda wyniosła 75.000 zł i w całości musi być przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie. Za pieniądze z nagrody kupiliśmy samochód dla Straży Miejskiej. Do wykorzystania pozostało jeszcze około 10.000 zł i za tę kwotę postanowiliśmy kupić jeszcze dwa skutery. Jeżeli przyznaną nagrodę przeznaczylibyśmy na inne cel, to musielibyśmy ją zwrócić.
Remont komina jest zaplanowany i zostanie zrealizowany w ramach dotacji przyznanej na bibliotekę. Obecnie trwa wybór wykonawcy na to zadanie. Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 62.000 zł i przeznaczona jest na kanalizację, instalację centralnego ogrzewania oraz na remont komina.

Radny Józef Gutkowski - co będzie z gankiem w budynku biblioteki?

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - musimy znaleźć pieniądze na remont ganku. Jest to awaria i na pewno w tym roku zostanie usunięta.

Radny Czesław Kapusta - w roku bieżącym miała być zmodernizowana remiza strażacka w Wełtyniu, a przynajmniej miał być wykonany projekt modernizacji. Do tej pory nie wykonano projektu i dlatego Komisja Rewizyjna wnosi o ujęcie remizy strażackiej w Wełtyniu w przedstawionym nam projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w stanowisku Komisji Rewizyjnej nie ma mowy o remizie w Wełtyniu. Jest o tym zapis w projekcie uchwały dotyczącym zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - rozumiem, że sprawa dotycząca Chwarstnicy ujęta jest w dzisiejszym projekcie uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. w dziale 331?

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - kwota w wysokości 62.000 zł zawarta w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika z wniosku Dyrektora Biblioteki Publicznej. We wniosku przedłożona została kalkulacja kosztów na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku biblioteki, naprawę komina w budynku w Chwarstnicy oraz naprawę instalacji sanitarnej. Decyzja w tej sprawie będzie podejmowana na dzisiejszej sesji.

Radny Mieczysław Sawaryn - p. Burmistrz mówi o środkach finansowych, które gmina otrzymała w formie nagrody, natomiast w uzasadnieniu wskazane są dochody ze sprzedaży samochodu „Lanos” oraz niewykorzystane środki na zakup samochodu. Dochody ze sprzedaży „Lanosa” nie pochodzą z nagrody tylko ze sprzedaży mienia gminnego. Rozumiem, że 15.000 zł, to kwota łączna.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - mówiłem, że z nagrody pozostało jeszcze do wykorzystania około 10.000 zł. Pieniądze te nie mogą być przeznaczone na inny cel niż na poprawę bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie. Uważam, że brakującą kwotę na zakup dwóch skuterów należy pokryć ze sprzedaży samochodu „Lanos”, którym wcześniej dysponowała Straż Miejska.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna uważa, że istnieje pilna konieczność omówienia sposobu funkcjonowania Straży Miejskiej w Gryfinie. Techniczne środki takie jak samochody i skutery powodują, że czynności służbowe wykonywane są na ulicach. Nie ma możliwości wejścia do takich miejsc jak bramy, place między blokami, gdzie stan bezpieczeństwa jest fatalny. Wystarczy przejść się po godzinie 2200 i zobaczyć jak małe dzieci chodzą bez opieki. Uważam, że bardziej potrzebne są piesze patrole w mieście niż samochody i skutery. Straż Miejska posiada już samochody oraz rowery i to powinno wystarczyć.

Radny Janusz Skrzypiński - nie chcę być obrońcą Straży Miejskiej, ale pragnę poinformować, że w naszym Gimnazjum odbyła się prezentacja dorobku Straży Miejskiej oraz innych służb mundurowych i porządkowych działających na terenie naszej gminy. W prezentacji wzięli również udział fachowcy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz policjanci z Niemiec, Francji, Anglii. Prezentacja wykazała, że teren miasta i gminy Gryfino jest bezpieczny. Bardzo wysoko oceniono bezpieczeństwo w naszej gminie. Oprócz nagrody, którą otrzymaliśmy nasza gmina pokazywana jest w Polsce za wzór, między innymi dzięki dorobkowi Straży Miejskiej.
Corocznie Komenda Wojewódzka Policji ocenia Straż Miejską. Oceny są bardzo dobre. Wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale należy spojrzeć obiektywnie na to co już zrobiono. Gmina Gryfino wielokrotnie przeznaczała środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa. Przykładem tego może być wsparcie finansowe dla policji, przekazanie sprzętu dla służb mundurowych. Nasza gmina sfinansowała zakup dwóch motocykli za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nikt wówczas nie protestował, ponieważ taka była potrzeba. Pomagaliśmy finansowo Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Nasze Ochotnicze Straże Pożarne jako jedyne w Polsce posiadają wyposażenie porównywalne do Państwowej Straży Pożarnej. Straż Miejska pracuje całą dobę i jest widoczna przy szkołach oraz w szkołach. Dzięki temu, że Rada Miejska oraz władze gminy mają dobre podejście do sprawy spada chuligaństwo na naszym terenie. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców należy zakupić skutery dla Straży Miejskiej.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - należy zastanowić się, czy w Chwarstnicy potrzebne są dwie biblioteki? Może wystarczy jeden punkt biblioteczny w szkole i zatrudnienie jednej osoby na etacie bibliotekarza. Część budynku, w którym mieści się biblioteka można przeznaczyć do sprzedaży, a część pozostawić na świetlicę, w której dzieci ćwiczą karate.
Uważam, że skutery są potrzebne, ponieważ Straż Miejska nie wszędzie może dojechać samochodem, a zmęczony jazdą na rowerze strażnik nie wykonuje swojego zadania tak jak powinien.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę radnego Janusza Skrzypińskiego aby zwrócił uwagę na głosy mieszkańców naszej gminy, a nie tylko powoływał się na statystykę i na danych opracowanych przez różnego rodzaju urzędy. Uważam, że powinniśmy zastanowić się, jakie metody pracy przyjąć. Należy pilnie zaangażować się w poprawę bezpieczeństwa, które można osiągnąć tylko poprzez piesze patrole na ulicach, na placach, a nie w samochodach i na skuterach.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zakup skuterów proponujemy w związku z szeregiem wniosków sołtysów oraz radnych z terenów wiejskich. Oprócz miasta musimy również myśleć o zagwarantowaniu bezpieczeństwa w całej gminie. W obecnej kadencji Rady nie zdarzył się ani jeden nieszczęśliwy wypadek w drodze dzieci do szkoły i w drodze powrotnej. Jest to dla mnie miarą do oceny pracy Straży Miejskiej. Musimy zwracać uwagę na efekty, a nie na puste słowa.

Radny Antoni Rak - na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa mówiliśmy o tym, że skutery są potrzebne po to, aby Straż Miejska mogła szybciej przemieszczać się. Zakup skuterów jest konieczny i zasadny, a pieniądze z nagrody można przeznaczyć tylko na taki cel. Radni w następnej kadencji Rady powinni rozważyć możliwość zwiększenia etatów w Straży Miejskiej.

Radny Stanisław Strzelczyk - ja również uważam, że skutery są potrzebne. Dwa miesiące temu włamano się do mojego zakładu fotograficznego. Dzięki Policji i Straży Miejskiej, które poruszały się samochodami złapano złodzieja w ciągu niecałych dwóch godzin.

Radna Krystyna Gazdecka - uważam, że za pieniądze wygospodarowane przez Straż Miejską należy kupić skutery. Proponuję przystąpić do głosowania nad projektem uchwały.

Radny Marek Sanecki - powinniśmy uświadomić sobie jaką rolę powinna pełnić Straż Miejska? Nie może ona wyręczać Policji i nie powinna też być wyposażona w takie same środki. Straż Miejska jeżdżąca na rowerach będzie dawała dobry przykład dla młodzieży. Musimy zastanowić się, czy nie ma lepszych metod na wykorzystanie tych pieniędzy.

Radny Jan Ragan - jako Rada powinniśmy być konsekwentni w swoich działaniach. Rok temu p. Burmistrz zaproponował utworzenie sztabu bezpieczeństwa, w skład którego weszła Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Straż Graniczna i wiele innych organizacji. Wszystkie służby zostały wyposażone w potrzebny sprzęt. Uważam, że Straż Miejska również powinna otrzymać potrzebny sprzęt. Jako gmina pomogliśmy finansowo dla Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, to dla swojej Straży Miejskiej również nie powinniśmy żałować pieniędzy na zakup sprzętu. 15.000 zł. to nie wielka kwota.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy Komisja Rewizyjna podtrzymuje swój wniosek.

Radny Mieczysław Sawaryn - tak, podtrzymujemy wniosek.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - pieniądze na remont komina w Chwarstnicy zaplanowane są w następnym projekcie uchwały dotyczącym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli wniosek Komisji zostanie przyjęty, to znaczy, że dwa razy będziemy dawali pieniądze na remont komina.

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli Przewodniczący Rady uważa, że Komisja Rewizyjna powinna wycofać wniosek, to proszę o ogłoszenie przerwy podczas której zbierze się nasza Komisja i zastanowi się nad zmianą stanowiska. Jako Przewodniczący Komisji nie mogę sam zmienić wniosku lub go wycofać.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z projektu uchwały zapisu o zakupie dwóch skuterów do użytku służbowego Straży Miejskiej na kwotę 15.500 zł - dział 754 rozdział 75416 § 6060. Komisja wnioskuje, aby ww. kwotę przeznaczyć na remont komina, naprawę ganku i pękniętej ściany szczytowej budynku filii biblioteki w Chwarstnicy.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przy 14 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.
Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR LII/626/06 stanowi załącznik nr 8.

 

Ad.IV. Zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna uważa, że istnieje pilna potrzeba opracowania planu budowy świetlic wiejskich. Z planu będzie wynikało, w których miejscowościach potrzebne są świetlice i na jakiej zasadzie będą funkcjonowały? Należy sprawdzić, czy piwnica w Gardnie nadaje się na świetlicę, czy inwestowanie środków finansowych w ten obiekt ma sens? Czy świetlica ma funkcjonować w oparciu o szkołę, czy o samodzielną jednostkę?
Należy zrobić wszystko, aby nie doszło do takiej sytuacji jak w Wełtyniu, kiedy to opracowano projekt na remont budynku po byłym kinie, a potem okazało się, że budynek nie nadaje się do niczego.

Radna Elżbieta Kasprzyk - proponuję, aby w uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącym przekazania kwoty 150.000 zł na remont świetlic dopisać miejscowość Bartkowo. W Bartkowie przejęto obiekt w celu adaptacji na powiększenie świetlicy i dlatego uważam, że mój wniosek jest zasadny. Na dzień dzisiejszy świetlica działa na powierzchni około 50 m. Odbywają się w niej próby trzech zespołów, tj. Bartkowiaków, dzieci z Bartkowa oraz zespołu Żart. Ponadto działają tam koła plastyczne i informatyczne. Świetlica pełni funkcję poczekalni dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół. Mieści się w niej punkt biblioteczny. W ostatnim czasie inspektor budowlany przeprowadził kontrolę i stwierdził, że w wielu przypadkach obiekt nie spełnia wymogów sanitarnych, ponieważ jest tylko jedna toaleta i nie ma wentylacji.
Uważam, że w tym roku należy wykonać projekt powiększenia świetlicy, co umożliwi w przyszłym roku staranie się o pieniądze unijne na to zadanie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - cieszę się, że w projekcie uchwały przewidziano środki finansowe na zagospodarowanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4. Na ostatnie sesji pytałam o koncepcję zagospodarowania i remontów wszystkich szkół podstawowych w naszym mieście. W dniu dzisiejszym chciałabym zapytać jak wygląda sprawa związana z zagospodarowaniem budynku po byłym WKU? Prawdopodobnie budynek został przekazany na cele dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej Nr 2.
Co będzie mieściło się w tym budynku? Jaka jest koncepcja odnośnie remontów w innych szkołach? Uważam, że do sprawy remontu szkół należy podejść całościowo. Z informacji, którą otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym wynika, że w przyszłości przy Szkole Podstawowej Nr 4 przewidziana jest budowa sali gimnastycznej. Skąd weźmiemy na to pieniądze?, Czy wykonano jakiś plan lub harmonogram? Uważam, że poszczególne zadania należy wykonywać całościowo.

Radny Mieczysław Sawaryn - sprawy naszej gminy powinniśmy rozwiązywać całościowo. Sołtys z Pniewa mówi, że istnieje konieczność budowy świetlicy w jego miejscowości. Panu Matuszewskiemu złożono nawet pewne obietnice w tej sprawie. My jednak do tej pory nie wiemy jak na wsi ma funkcjonować sfera kultury, w której wsi powinna powstać świetlica, a w której nie?
W Gardnie gmina przejęła dwa pomieszczenia od PEC. Obecnie należy wygospodarować kwotę 150.000 zł, za którą zostaną wykonane świetlice w Nowym Czarnowie i Gardnie. Pieniądze gminne należy wydawać racjonalnie. Wcześniej należy sprawdzić, czy przejęte obiekty nadają się na świetlice, czy należy szukać innego rozwiązania?
Uważam, że należy wybudować porządne obiekty, a nie robić je w bunkrze, czy piwnicy, tak jak ma to miejsce w Gardnie. Radna z Bartkowa słusznie informuje, że funkcjonujący tam obiekt nie jest dostosowany na potrzeby świetlicy. Należy wykonać projekt, opracować koncepcję działania, którą następnie trzeba realizować. W naszym mieście brakuje miejsc parkingowych. Jest to poważny problem, który również wymaga rozwiązania.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gdyby radni zapoznali się ze strategią gminy, to wiedzieliby jaka jest kolejność realizowania świetlic. W pierwszej kolejności wykonujemy świetlice wiejskie w tych miejscowościach, w których nie ma szkoły. W planie ujęta jest budowa świetlicy w miejscowości Dołgie i Chlebowo. Staramy się kolejno realizować zaplanowane zadania.
Na poprzedniej sesji radny Mieczysław Sawaryn przekonywał wszystkich jak ważna jest kotłownia dla mieszkańców Gardna. Mówił, że bardzo ważne jest aby gmina wygrała przetarg. Pytał, czy gmina przystąpi do przetargu?
Gmina wykupiła kotłownię za 19.000 zł, a teraz należy wyremontować ją na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Gardnie. W wyremontowanym pomieszczeniu będą również przebywały dzieci w czasie godzin pracy swoich rodziców. Jedno pomieszczenie kotłowni zagospodarowano już na potrzeby Klubu Sportowego GROT. Sprawa była omawiana na zebraniu wiejskim w Gardnie. Koszt remontu został obliczony przez projektantów.
Jeżeli chodzi o Bartkowo, to nadarzyła się okazja dokupienia terenu przy świetlicy, z której skorzystaliśmy. Wykupiliśmy również budynek po byłym sklepie w Nowym Czarnowie, który można będzie przeznaczyć pod potrzeby świetlicy do czasu wybudowania nowej. Do projektu uchwały wnoszę autopoprawkę polegającą na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały miejscowości Bartkowo przy kwocie 150.000 zł przeznaczonej na remonty świetlic wiejskich.
Dziwię się, że cały czas podnoszona jest sprawa dotycząca remizy strażackiej w Wełtyniu. W czerwcu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu dotyczącego rozbudowy remizy. Mamy zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Po wykonaniu projektu będziemy ubiegali się o środki unijne.
Powstanie drugiego gimnazjum w Gryfinie nie jest pilne. Po zapoznaniu się ze sprawą uważam, że bardziej pilne jest utworzenie trzeciej szkoły podstawowej w Gryfinie. Mogłaby ona powstać w Filii Szkoły Podstawowej Nr 4, przy ulicy Sprzymierzonych w Gryfinie. W budynku tym wykonaliśmy już nowe oświetlenie, nowe podłogi, salę komputerową, a obecnie, przy jak najmniejszych nakładach chcemy zrobić boisko. W roku bieżącym będziemy starali się opracować koncepcję na rozbudowę budynku. Uważam, że ww. budynek należy nadbudować i powstanie w nim trzecia szkoła podstawowa. Przez okres trzech lat wyremontowaliśmy prawie wszystkie szkoły w Gryfinie. Należy jeszcze pomalować Szkołę Podstawową w Gardnie i wymienić instalację w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.

Radny Czesław Kapusta - zawsze zabiegałem o zabezpieczenie interesów Ochotniczych Straży Pożarnych i w kontekście tego proszę o wykonanie projektu na rozbudowę i modernizację remizy strażackiej w Wełtyniu. Pan Burmistrz wielokrotnie zapewniał, że zadanie będzie wykonane. Strażacy z Wełtynia dowiedzieli się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji, że nie planuje się wykonania tego zadania. Wobec powyższego zwrócili się do mnie o wyjaśnienie sprawy.
Zapewnienie p. Burmistrz, że w czerwcu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu rozbudowy remizy bardzo mnie ucieszyło, za co dziękuję.

Radny Mieczysław Sawaryn - jestem oburzony zarzucaniem nam niewiedzy. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dwa dni temu radny Czesław Kapusta pytał o remizę w Wełtyniu i otrzymał odpowiedź, że to zadanie nie będzie wykonane w tym roku. Wobec powyższego radny ponownie prosił o wykonanie projektu na rozbudowę i modernizację remizy.
Pan Burmistrz w swoich wypowiedziach odnośnie funkcjonowania niektórych obiektów popada w sprzeczności. Mówi Pan, że gmina przejęła obiekt w Gardnie, gdyż to ja interpelowałem w tej sprawie. Tak, byłem za przejęciem obiektu, ponieważ klub piłkarski w Gardnie nie miał swojego pomieszczenia. Istniało niebezpieczeństwo, że PEC sprzeda pomieszczenie na wolnym rynku i będzie to strata dla klubu sportowego.
Chciałbym dowiedzieć się, która ekipa budowlana oceniła, że remont piwnicy w Gardnie i budynku w Nowym Czarnowie wyniesie 150.000 zł, czy to ta sama, która oceniała remont budynku po byłym kinie w Wełtyniu? Skoro na remont dwóch świetlic potrzeba 150.000 zł, to nie można dopisywać świetlicy w Bartkowie, ponieważ nie wystarczy pieniędzy. Uważam, że należy opracować realną koncepcję rozwoju infrastruktury w Gardnie i wówczas będziemy wiedzieli ile potrzeba na to pieniędzy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - skoro jest opracowany plan budowy świetlic w naszej gminie, to chciałabym się dowiedzieć, która następna będzie do budowy lub remontu? Czy Bartkowo jest następne w kolejności? Uważam, że należy sprawiedliwie realizować poszczególne zadania. Proszę o dostarczenie planu budowy i remontu świetlic w naszej gminie.

Radna Krystyna Gazdecka - wszystkie świetlice, które są wpisane do planu oraz te, których jeszcze wpisano są tak samo ważne. W uzasadnieniu do projektu uchwały na pierwszym miejscu jest wpisane Nowe Czarnowo, czy oznacza to, że ta świetlica będzie wykonana w kolejności jako pierwsza? Zabiegi o wykonanie tej świetlicy trwają od 2004 roku. Mam na to dokument.
W Nowym Czarnowie nie ma szkoły i dlatego uważam, że w pierwszej kolejności należy wykonać świetlicę w tej miejscowości. Czy p. Burmistrz może to potwierdzić?

Radny Marek Sanecki - cieszę się, że p. Burmistrz uważa, iż należy dokonać zmian w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4. Uważam jednak, że wydawanie obecnie 24.000 zł na remont boiska nie jest zasadne. Wcześniej należy wykonać ogrodzenie, zlikwidować betonową pozostałość po fontannie oraz wziąć pod uwagę, że nie może to być szkoła bez sali gimnastycznej. Jest to jedyna szkoła w gminie bez sali gimnastycznej. Po co wydawać pieniądze na boisko, skoro w tym miejscu ma powstać sala gimnastyczna?

Radny Zenon Trzepacz - świetlice potrzebne są w każdej wsi, ale najważniejsze są te miejscowości, w których jest zapotrzebowanie społeczne. Chodzi mi o takie, w których działają stowarzyszenia i organizacje. Środowisko decyduje o tym, co jest potrzebne w danej miejscowości i takim kryterium powinniśmy się kierować. Nawiązując do wypowiedzi radnego Czesława Kapusty chcę powiedzieć, że wszyscy wiemy, iż będzie zrobiony projekt na rozbudowę i modernizację remizy strażackiej w Wełtyniu.
Obecnie pojawia się sporo obrońców w różnych sprawach. Tak było na zebraniu w Gardnie. W obecności Zastępcy Burmistrza p. Eugeniusza Kuduka zwrócił się do mnie Zarząd Klubu Sportowego w Gardnie o sprostowanie pewnych informacji przedstawionych na ww. zebraniu. Prezes oraz Zarząd Klubu oświadczyli, że zawodnicy z Gardna nie mają pretensji o to, iż istnieją problemy rozliczeniowe z klubem Odrzanka z Radziszewa. Twierdzą, że nie mają żadnych problemów ze sprzętem piłkarskim, nie grają w porwanych koszulkach, ani w dziurawych butach. Jest to kłamstwo. Zawodnicy z Gardna powiedzieli, że są rozumnymi istotami, potrafią zadbać o swoje interesy i nie życzą sobie aby ktokolwiek wyręczał ich w tym.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - z zaplanowanej proponujemy przeznaczyć 100.000 zł na remont pomieszczeń w Gardnie, 30.000 zł na remont budynku w Nowym Czarnowie, 20 tys. zł na dokumentację w Bartkowie i tak było planowane od początku, tylko p. Naczelnik Ewa Kubiak pomyłkowo nie dopisała Bartkowa.
W sprawie pomieszczenia w Gardnie dzwonił do mnie przedstawiciel istniejącego tam Stowarzyszenia z prośbą o wykup kotłowni i wyremontowanie jej na potrzeby wsi. W tej samej sprawie dzwoniło również Koło Gospodyń Wiejskich. Wykupiliśmy pomieszczenie, które będzie zagospodarowane na potrzeby wsi. Obecnie niektórzy radni uważają, że nie należy robić tam świetlicy, to po co kupowaliśmy ww. pomieszczenie?

Radna Magdalena Chmura – Nycz - nie ma już na sesji radnego p. Zenona Trzepacza, który mówił o obrońcach. Chciałabym przypomnieć, że radny bronił szkoły w Radziszewie, w której utrzymanie jednego ucznia wynosi 680 zł. Jest to najdroższa szkoła w naszej gminie.
Dzisiaj mówi się o rozbudowie świetlicy w Bartkowie. Do tej pory nie słyszałam o takiej potrzebie. Dlaczego nie mówiono o tym na posiedzeniach Komisji, a na sesji proponuje się wprowadzić takie zadanie? Nie można tak robić. Wystarczy, że już radny Zenon Trzepacz wymuszał na nas wykonanie różnych inwestycji w Radziszewie. Ponownie proszę, aby przed przystąpieniem do głosowania dostarczono nam harmonogram budowy i remontu świetlic na naszym terenie. Uważam, że w każdej wsi powinna być świetlica. Jeżeli jest opracowany harmonogram to należy się go trzymać, tak będzie sprawiedliwie.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - przepraszam, że nie dopisałam w projekcie uchwały Bartkowa. Z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że koszt planowanej adaptacji piwnicy w Gardnie wyniesie około 100.000 zł. Prace związane ze świetlicą w Nowym Czarnowie będą kosztowały około 30.000 zł, a wykonanie projektu dla Bartkowa wyniesie około 20.000 zł. W Bartkowie przejęliśmy pawilon po byłym sklepie. Po dokonaniu wstępnej oceny odstąpiono od adaptacji tego obiektu z uwagi na jego stan techniczny. Uważamy, że po przygotowaniu dokumentacji należy wykonać rozbudowę świetlicy w sposób profesjonalny, zgodny z warunkami technicznymi. Mamy doświadczenie w budowie świetlic wiejskich. Wybudowaliśmy już świetlicę w Starych Brynkach, a obecnie będziemy budowali w Dołgie. Koszt budowy takiej świetlicy wynosi ponad 300.000 zł. Jeżeli z dokumentacji będzie wynikało, że istnieje możliwość zmiany sposobu przeznaczenia kotłowni w Gardnie na świetlicę, to należy się nad tym zastanowić. Obecnie trwają prace. PEC demontuje kotły, a następnie opróżni pomieszczenie. Nie wyłoniono jeszcze wykonawców na wykonanie świetlicy.

Radny Mieczysław Sawaryn - p. Burmistrz nie musi akceptować wszystkich pomysłów tylko dlatego, że wnosi o to spora grupa osób. Służby gminne sprawdzały jaki jest stan obiektu po byłym sklepie w Bartkowie. Wszyscy byli optymistycznie nastawieni, że powstanie tam świetlica, a w ostateczności okazało się, że budynek do niczego nie nadaje się. W Nowym Czarnowie również kupiliśmy budynek. Chciałbym dowiedzieć się, czy będziemy robić prowizorki za 100.000 zł w zdewastowanych budynkach, kupionych za 20.000 zł? Może lepiej jest poczekać dłużej i wybudować nową porządną świetlicę.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - jeżeli mieszkańcy Gardna apelowali o wykup pomieszczenia, w którym chcą mieć świetlicę, to dlaczego chcemy im zabraniać?
W piwnicy funkcjonuje klub abstynenta Feniks i jego członkowie nie narzekają, że jest im tam źle. Klub nauczyciela również działa w piwnicy, a z kotłowni w Radziszewie zrobiono piękną szatnię.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę w obradach i poprosił o dostarczenie radnym harmonogramu dotyczącego budowy i remontu świetlic wiejskich.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pragnę przypomnieć, że dokumentację na adaptację budynku po byłym kinie w Wełtyniu wykonano w poprzedniej kadencji Rady. Nie miałem podstawy aby nie ufać moim poprzednikom. Potem okazało się, że projektant popełnił błąd. Skoro był już wykonany projekt na adaptację budynku, to przyjąłem zadanie do realizacji. Dobrze, że realizację zadania rozpoczęliśmy od fundamentów, ponieważ na początku okazało się, iż koszt zadania będzie o wiele wyższy niż zakładano. Proszę więc nie obwiniać mnie za decyzję o adaptacji budynku po byłym kinie w Wełtyniu. Pojawiła się koncepcja nadbudowy „baraków” przy ul. Orląt Lwowskich. Okazało się, że koszt zadania będzie bardzo wysoki i dlatego wycofaliśmy się z zadania.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - okazało się, że nie ma planu dotyczącego budowy i modernizacji świetlic wiejskich w naszej gminie. Mamy tylko WPI. Apeluję do p. Burmistrza o opracowanie takiego planu. Proszę również sołtysów, aby podczas składania wniosków do WPI uwzględniali kolejność wykonywania zadań.

Radny Mieczysław Sawaryn - czy to prawda, że wysokość piwnicy w Gardnie wynosi 2,20 m?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wysokość piwnicy wynosi 3,5 m.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - aby pomieszczenie mogło spełniać rolę świetlicy wiejskiej musi być opracowany tzw. projekt zmiany sposobu przeznaczenia. Musi być również zgoda na zmianę sposobu przeznaczenia tego pomieszczenia. Po remoncie pomieszczenie musi odpowiadać normom, które zezwalaj na czasowy pobyt ludzi. Istnieje możliwość przebudowy istniejących tam okien. Jeżeli obiekt nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi, to obowiązują inne normy, a ponadto musi być zgoda Wojewódzkiego Sanepidu w Szczecinie.
Pomieszczenia w Gardnie posiadają różną wysokość. W jednym jest obniżony sufit, który zostanie zdemontowany. Wysokość pomieszczeń wynosi około 3 m. Jeżeli będzie taka konieczność, to podczas remontu może będzie zmienić wysokość pomieszczeń..

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli istnieje tyle zagrożeń, to najpierw należy wykonać ekspertyzy, które wykażą czy obiekt nadaje się na świetlicę, czy będą udzielone potrzebne zgody, czy nie?

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - zleciliśmy uprawnionemu inżynierowi budownictwa opracowanie projektu remontu oraz uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania, będzie to podstawa do rozpoczęcia prac.

Radny Mieczysław Sawaryn - na jakich zasadach zlecono opracowanie projektu skoro nie ujęto tego w budżecie gminy?

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - w budżecie gminy są zabezpieczone środki finansowe na remonty świetlic, za które realizujemy pewne opracowania. Koszt tego opracowania wyniesie około 3.000 zł.

Radny Mieczysław Sawaryn - w Gardnie nie ma jeszcze świetlicy, Wobec tego na jakiej podstawie zlecono wykonanie zadania przed przyjęciem przez Radę zmian w budżecie gminy?

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - są to prace przedprojektowe, których nie obowiązują procedury. Nie możemy przedstawiać jakichkolwiek propozycji bez wcześniejszych konsultacji z fachowcami, a to kosztuje.

Radny Mieczysław Sawaryn - wobec tego z podjęciem uchwały należy poczekać do czasu otrzymania ekspertyzy.

Radny Mieczysław Matuszewski - dlaczego w programie inwestycyjnym WPI nie ujęto świetlicy w Pniewie, chociaż na wszystkich zebraniach była o tym mowa?

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - WPI powstaje przy udziale społeczeństwa. Każdorazowo podczas przystąpienia do aktualizacji WPI, a dzieje się to w kwietniu, publikowana jest w prasie oraz na stronach BIP informacja o możliwości składania wniosków według ustalonych standardów. Wzory wniosków wywieszone są na tablicach w urzędzie. Na podstawie spływających wniosków opracowujemy zmiany do WPI na przyszłe lata. W tym roku rozpoczęliśmy pracę nad aktualizacją WPI na rok 2007 i lata następne. Do rozpoczęcia prac komisji wszyscy zainteresowani mają prawo zgłaszać wnioski. Komisja decyduje o realizacji wniosków rozpisując je na poszczególne lata. Jednak nie wszystkie wnioski można uwzględnić.

Radny Mieczysław Matuszewski - do WPI składałem wnioski na budowę gazociągu, kanalizacji oraz świetlicy, ale do tej pory nie ujęto tego zadania.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - nic się nie stało. W tym roku prace nad WPI trwają i zapraszam do wzięcia udziału.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosków:

 1. Komisji Rewizyjnej, aby z kwoty 150.000 zł przeznaczonej na remonty świetlic wiejskich w m. Nowe Czarnowo i Gardno środki finansowe w wysokości 30.000 zł przeznaczyć na koncepcje budowy świetlic wiejskich i remiz strażackich oraz wykonanie projektu rozbudowy remizy strażackiej w Wełtyniu, jeżeli taka potrzeba wyniknie z koncepcji. Pozostałe środki finansowe w kwocie 120.000 zł Komisja proponuje przeznaczyć na budowę miejsc parkingowych w mieście Gryfino.

  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych,
  przy 8 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady
  stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.
 2. radnej Elżbiety Kasprzyk, aby w uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącym przekazania kwoty 150.000 zł na remont świetlic dopisać Bartkowo.

  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych,
  przy 6 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z przyjętą zmianą.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR LII/627/06 stanowi załącznik nr 9.

 

Ad.V. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie przed rozpoczęciem sesji.
Informacja stanowi załącznik nr 10.

Radny Artur Nycz - proponuję, aby p. Burmistrz nie przedstawiał informacji, ponieważ wszyscy radni otrzymali ją w formie pisemnej i mogą zapoznać się z treścią.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zgadzam się z propozycja radnego, ponieważ jest bardzo dobra.

 

Ad.VI. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

 

Ad.VII. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radna Magdalena Chmura - Nycz
1064/LII/06 - ustawodawca wypowiedział się, że wypłata tzw. trzynastek nie przysługuje dla Burmistrzów, Zastępów Burmistrza, Sekretarzy Gmin, i Skarbników.
W związku z powyższym chciałabym się dowiedzieć jak było w latach poprzednich, czy w naszej gminie osoby zajmujące ww. stanowiska miały wypłacone trzynastki?

Radny Józef Gutkowski
1065/LII/06
- proszę, aby Urząd Miasta i Gminy w trybie pilnym zawiadomił Starostwo Powiatowe w Gryfinie, o potrzebie wyrównania nakładki na drodze z Drzenina do Sobieradza, z Sobieradza do Chwarstnicy i z Chwarstnicy do krzyżówki w kierunku Borzymia. Ww. droga jest w opłakanym stanie i zagraża bezpieczeństwu.

Radny Artur Nycz
1066/LII/06
- otrzymałem odpowiedź na interpelację dotyczącą potrzeby naprawy dziur przy ul. Czechosłowackiej w Gryfinie. Chciałbym dowiedzieć się, z czego wynika to, że na remont dróg gminnych po okresie zimowym musimy czekać aż do połowy roku? Nie chodzi mi o duże remonty, tylko o załatanie trzech dziur.

Radna Krystyna Gazdecka
1067/LII/06
- do budżetu gminy na rok bieżący wprowadzone jest zadanie dot. budowy gazociągu i kanalizacji na terenie miasta i gminy Gryfino, między innymi przy ul. Pomorskiej oraz na Osiedlu Północ. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 690 tys. zł. Proszę o informację, na jakim obecnie etapie są prace przy ul. Pomorskiej w Gryfinie?

Radny Mieczysław Sawaryn
1068/LII/06
- zgłosiła się do mnie rodzina żałobników, która w ostatnim czasie pochowała na cmentarzu komunalnym w Gryfinie członka swojej rodziny ze skargą na niegrzeczny i opryskliwy sposób traktowania ich przez funkcjonującego tam pracownika Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Ww. rodzina złożyła skargę do |Prezesa PUK, w której opisała swoją gehennę. Chciałbym dowiedzieć się, czy p. Burmistrz przeprowadzi kontrolę dotyczącą funkcjonowania cmentarza komunalnego w Gryfinie? Chodzi mi o powierzchnię grobów, ławek ustawionych przy grobach, opłat za groby, sposób traktowania ludzi znajdujących się w rozpaczy w chwili śmierci bliskiej im osoby przez funkcjonujących tam pracowników PUK. W tym przypadku konkretnie wskazywano na jedną osobę.

Radny Marek Sanecki
1069/LII/06
- czy prawdą jest, że odjazdy mieszkańców Szczecina po koncertach odbywających się z okazji Dni Gryfina sfinansowane zostały z budżetu oświaty, z kwoty przeznaczonej na dojazdy uczniów do szkół?

1070/LII/06 - co stoi na przeszkodzie wniesienia przez p. Burmistrza pod obrady sesji wniosku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie o nadanie jej imienia „Podróżników Polskich”? Ww. wniosek składany był dwukrotnie, w dniu dzisiejszym p. Dyrektor ponownie złożyła wniosek.

1071/LII/06 - Gmina Gryfino jest członkiem pięciu stowarzyszeń, których celem jest koordynacja współpracy z gminami. Przed dwoma laty wstępowaliśmy do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej. Jakie są konkretne, wymierne korzyści z naszej przynależności do stowarzyszeń? Ile kosztuje naszą Gminę taka przynależność? Czy racjonalna jest dalsza przynależność do nich?

1072/LII/06 - na jednej z sesji podjęliśmy uchwałę o zniżkach godzin dla dyrektorów szkół. Z informacji, którą posiadam projekt ww. uchwały powinny zaopiniować związki zawodowe, a tego nie zrobiły. Dlaczego tak się stało? Obecnie związki zawodowe chciały zaskarżyć uchwałę do Wojewody, ale konsultowałem się z prawnikiem i okazało się, że sprawa uległa przedawnieniu. Uważam, że dobrym zwyczajem byłoby, aby związki zawodowe opiniowały tego typu projekty uchwał.

1073/LII/06 - jakie kroki w najbliższym czasie zamierza podjąć p. Burmistrz w celu ponownego uruchomienia biblioteki pedagogicznej?. Obecnie biblioteka jest nieczynna, a osoby, które wypożyczyły wcześniej książki nie mogą ich zwrócić.

1074/LII/06 - na jednej z poprzednich sesji złożyłem interpelację, w której prosiłem p. Burmistrza o podjęcie działań dotyczących funkcjonowania Gryfińskiego Budownictwa Społecznego. Otrzymałem pismo, z którego wynika, że p. Burmistrz poprosił Prezesa GTBS o odpowiedź na interpelację. Z odpowiedzi Prezesa GTBS wynika, że wszystko jest w porządku. Interpelację składam na wniosek p. Dragan, która nie zgadza się ze stanowiskiem Prezesa. Otrzymałem sporo dokumentów, z których wynika, że w tej sprawie występuje różnica poglądów. Sam nie jestem w stanie tego zweryfikować. Stowarzyszenie, które kontrolowało działanie GTBS potwierdziło pewne nieprawidłowości, ale nie zostały wprowadzone zmiany w tym zakresie. Proszę, aby p. Burmistrz podjął odpowiednie działania w celu dokonania zmian. Przykładem tego może być podjęcie uchwały w sprawie termomodernizacji. Pomijam sprawę dotyczącą sposobu zbierania głosów, ale można stwierdzić, że decyzję podjęli przedstawiciele gminy poprzez swoje udziały. GTBS jest właścicielem części lokali. Właścicielami lokali są również członkowie GTBS, których termomodernizacja nie dotyczy. Chodzi mi lokale usługowe, które nie będą podlegały termomodernizacji, a kredyt może zostać zaciągnięty tylko na termomodernizację.
Dlaczego w tej sprawie wypowiadały się osoby, których to nie dotyczy? Bardzo proszę o podjęcie działań mających na celu zmianę istniejących nieprawidłowości. Pani Dragan zwróciła się do prokuratury w ww. sprawie. Osobiście uważam, że w naszej gminie taka droga powinna być ostatecznością. Wcześniej należy zastosować procedury, które pozwalają usunąć nieprawidłowości.

Radny Ireneusz Sochaj
1075/LII/06
- telewizja lokalna TV7 emituje dobre programy telewizyjne, które dotyczą naszej gminy. Osobiście nie oglądałem tych programów w telewizji, ale w Urzędzie Miasta i Gminy wypożyczyłem płyty DVD z nagranymi i obejrzałem je. Gmina Gryfino płaci za nagranie programów. Na rynku medialnym funkcjonuje niezależna prasa lokalna i nie tylko, która za przekazywanie informacji z życia gminy nie pobiera opłat. Z jakich środków budżetowych opłacana jest telewizja TV7? Z tego co wiem, to nasza Rada nie wyraziła zgody na transmisję obrad sesji, ale nie dotyczyło to relacjonowania życia gminy.

Radna Elżbieta Kasprzyk
1076/LII/06
- stan drogi powiatowej w Żórawiu jest katastrofalny. Mieszkanka Gryfina zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie naprawy ww. drogi. Zły stan drogi uniemożliwia jej dojazd do chorej, niepełnosprawnej siostry. Nie może tam również dojechać karetka pogotowia ratunkowego. Proszę o wystąpienie do właściciela drogi o pilną naprawę.

1077/LII/06 - w bardzo złym stanie jest droga powiatowa na odcinku Bartkowo–Szczawno. Mieszkańcy Bartkowa mieszkający przy tym odcinku po opadach deszczu do swoich posesji dojeżdżają przez pola. Obecnie jest to niemożliwe, ponieważ na polach rosną zboża. Wobec powyższego bardzo proszę, p. Burmistrza o wystosowanie do powiatu pisma o pilne wykonanie remontu ww. drogi.

Radna Magdalena Chmura – Nycz
1078/LII/06
- z informacji p Burmistrza dowiedziałam się, że ogłoszono przetarg na remont i adaptację sal dydaktycznych, w których powstaną mini Telecentra pełniące rolę Publicznych Punktów Dostępu do Internetu stworzonych w ramach Projektu wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego „eGryfino”. Ogłoszono również przetarg na wykonanie instalacji elektrycznej i logicznej w 8 salach komputerowych dla potrzeb lokalnych mini Telecentrów. Dlaczego w wykazie szkół, w których ma zostać wykonane ww. zadanie nie ujęto Szkoły Podstawowej Nr 4?

Radny Mieczysław Sawaryn
1079/LII/06
- podczas spotkania w Gimnazjum w Gryfinie w sprawie garaży p. Burmistrz złożył oświadczenie, że unieważni przetarg na sprzedaż działki. Czy zgodnie z oświadczeniem unieważniono ww. przetarg i jak zakończy się sprawa garaży na Górnym Tarasie w Gryfinie?

Radny Maciej Szabałkin
1080/LII/06
- w czasie trwania godzin pracy bardzo trudno jest zaparkować samochód na parkingu przed Urzędem Miasta i Gminy Gryfino. Uważam, że warto zastanowić się nad powrotem do koncepcji z poprzedniej kadencji Rady, kiedy to ww. parking służył osobom, które miały do załatwienia sprawy w urzędzie i na poczcie. Uważam, że obecnie również można wprowadzić jednogodzinne lub dwugodzinne bilety parkingowe. Osoby, które zostawiają na parkingu auta na cały dzień należałoby karać mandatami. Nie może być tak, że pracownicy powyższych instytucji lub osoby dojeżdżające do pracy w Szczecinie zostawiają na parkingu auta na cały dzień, a interesanci nie mają gdzie zaparkować samochodu. Proszę p. Burmistrza o rozważenie sprawy i przedstawienie na następnej sesji propozycji dotyczącej rozwiązania tego problemu.

Radny Czesław Kapusta
1081/LII/06
- należy wysypać tłuczniem lub frezem drogę w Wełtyniu na odcinku od cmentarza do lasu. Jest to droga gminna, na której są ogromne dziury.

1082/LII/06 - należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi służącej jako dojazd do kąpielisko „Rusałka” w Wełtyniu, ponieważ jest w bardzo złym stanie.

1083/LII/06 - w miejscowości Wirów należy przygotować miejsca pod ustawianie koszy na śmiecie. Miejsca, w których ustawiane są obecnie nie odpowiadają żadnym standardom.

1084/LII/06 - gruz z budynku po byłym kinie w Wełtyniu wywieziono na pobocze drogi przy ul. Podgórnej. Ww. gruz należy wkomponować w pasmo jezdni. Proszę o zajęcie się sprawą.

1085/LII/06 - proszę o usunięcie uschniętych wierzb, które znajdują się przy ulicy Słonecznej w Gardnie.

 

Ad.VIII.   Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 11.
 Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. materiału.
 Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Rada przyjęła informację do wiadomości.

 

Ad.IX. Zaopiniowanie i uzgodnienie Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry”.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 12.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Kierownik Biura Konserwacji Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Banaszak - przepisy wymagają, aby każdy teren przyrody chroniony prawem miał wieloletnie plany ochrony. Jeżeli chodzi o Park „Doliny Dolnej Odry”, to przystąpiliśmy do opracowań planu zgodnie z ustawą o Ochronie Przyrody z roku 1991. Pracami nad planem zajmuje się wyspecjalizowana grupa osób. Prace trwały bardzo długo i zanim zostały zakończone weszła w życie nowa ustawa o Ochronie Przyrody z kwietnia 2004 roku. Wobec powyższego byliśmy zmuszeni wykonaną już pracę dostosować do nowych przepisów. Zgodnie z przepisami plan opracowany na szereg lat musi być zaopiniowany przez zainteresowane gminy z powiatu gryfińskiego, ponieważ znajdują się na tym terenie. Ponadto plan musi być przedstawiony Radzie Ochrony Parku oraz Wojewódzkiej Radzie Ochrony Przyrody. Z planem musi zapoznać się również biuro prawne Wojewody, a następnie jego treść uzgadniana jest z Departamentem Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Plan zatwierdzony przez Departament staje się prawem miejscowym w postaci Rozporządzenia Wojewody. Opracowany plan powinien zaspokoić potrzeby tych, którzy mają na uwadze dobro przyrody. Dlatego apelujemy o poważne podejście do sprawy związanej z ochroną parku krajobrazowego.

Radny Mieczysław Sawaryn - wędkarze gryfińscy alarmują, iż na terenie parku dochodzi do zamulenia funkcjonujących tam ścieków wodnych. Czy takie działanie jest celowe? Myśliwi, których tereny łowieckie znajdują się na terenie parku krajobrazowego twierdzą, że dotychczasowe łąki zarastają łozą, co jest niekorzystne dla bytującej tam zwierzyny.
W przedstawionym materiale są zapisy, które mówią, że zagrożeniem dla parku są obiekty budowlane, linie powietrzne, komunikacyjne, stacje GSM, gazociągi. Wobec tego, czy przyjęcie planu uniemożliwi budowę trakcji energetycznej dla Elektrowni Dolna Odra, jeżeli zajdzie taka potrzeba? Czy możliwe będzie prowadzenie jakichkolwiek inwestycji w parku? Czy obszar parku będzie wyłączony z wszelkiej działalności?
Z obserwacji wynika, że Niemcy inaczej gospodarują na terenie parku niż Polska. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie zagrożenia związane z funkcjonowaniem parku występują obecnie?

Radny Czesław Kapusta - teren oraz historię parku znam od bardzo dawna, gdy jeszcze nie było mostu, a środkiem lokomocji były promy, którymi płynęło się do Niemiec. Ostatnio obserwując teren parku wydaje się, że dochodzi tam do dewastacji. Kiedyś na międzyodrzu wypasano bydło, gleba była nawożona w sposób naturalny i rosło tam więcej roślin, które są pod ochroną. Osobiście jestem za prawną ochroną przyrody.

Radny Jan Bielecki - czy plan Ochrony Parku Krajobrazowego będzie obowiązywał tylko polską stronę, czy także stronę niemiecką? Jesteśmy w Unii Europejskiej i sądzę, że plan powinien być wspólny i powinien obowiązywać jednakowo po obydwu stronach.

Radna Krystyna Gazdecka - co oznacza zapis w rozdz.7 § 18 pkt. 2 ppkt. a, który mówi, że w przypadku konieczności przebudowy drogi Gryfino - Mescherin dopuszcza się jedynie rozwiązanie drogowe w postaci estakady umożliwiającej swobodne przemieszczenie się pod nią małych i dużych zwierząt. Proszę o szczegóły w tej sprawie. Ponadto w pkt. 6 ppkt.d jest zapis „wyłączenia całego terenu Parku wraz ze strefą krawędziową doliny Odry z lokalizacji elektrowni wiatrowych”.
Nie rozumiem sformułowania „ze strefą krawędziową doliny Odry”. Chciałabym wiedzieć, jak daleko sięga i co to jest ta strefa krawędziowa? Jakie zagrożenia z jej strony wynikają i co to dla nas znaczy?
Jakich obostrzeń możemy spodziewać się z tytułu podniesienia statusu ochronnego Parku do kategorii Parku Narodowego? Przeraża mnie sformułowanie o wykluczeniu zabiegów odkomarzania i chyba nie muszę tego argumentować. Jest jeszcze wiele sformułowań, do których mam wątpliwości. Jestem za ochroną środowiska, ale chciałabym aby wymienione przeze mnie zapisy były szczegółowo wyjaśnione.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - w punkcie 6 ppkt. g mówi o nie wprowadzaniunowych wałów przeciwpowodziowych w Parku. Co będzie jeżeli zajdzie potrzeba budowy wałów?Radny Artur Nycz - pkt. 6 ppkt. f mówi o wykluczeniu możliwości lokalizacji w Parku i otulinie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem tych, dla których wykonany raport oddziaływania na środowisko wykazał brak negatywnego oddziaływania na przyrodę, różnorodność biologiczną i krajobraz Parku. Jeżeli ktoś będzie miał zamiar wybudować np. dom jednorodzinny, to czy będzie to możliwe na terenie objętym otuliną? Czy taka inwestycja będzie wymagała sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko?
Chciałbym dowiedzieć się, co będzie z planami gminy, które zakładają budowę mariny jachtowej? Czy wyklucza się możliwość rozbudowy kanału Hohensaaten - Friedrichstaller - Waserstrasse oraz jego przedłużenia, czyli Odry Zachodniej jako drogi dla statków pełnomorskich?

Radny Ireneusz Sochaj - na terenie parku po naszej stronie w fatalnym stanie są jazzy i groble. Czy będą one remontowane, a może na ich remont nie ma środków finansowych?

Kierownik Biura Konserwacji Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Banaszak - zadaniem zespołu Parku jest dbanie o powierzony teren pod kątem ochrony przyrody. Nie występuje żadne utrudniania życia gospodarczego. Zarastanie nie sprzyja parkowi, który od prawie dwóch lat objęty jest specjalną ochroną ptaków oraz programem pod nazwą „Natura 2000”. W ramach posiadanych środków będziemy przystępowali do czynnej ochrony terenów oraz do likwidowania zjawisk niepotrzebnych. Jeśli chodzi o zagrożenia przedstawione w dokumencie, to jest to zwrócenie uwagi na działalność oraz fakty, które mogą niekorzystnie wpłynąć na przyrodę. Proszę nie traktować tego jako zakazu, ponieważ nie ma takiego zapisu w materiale planu. Jeżeli chodzi o to, czy plan musi być wspólny dla Polski i Niemiec, to chce wyjaśnić, że musi on odpowiadać wymaganiom prawa polskiego.

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry Blandyna Migdalska - w materiale opisany jest przebieg granicy wałów na terenie parku. Natomiast wały miejskie zlokalizowane są po drugiej stronie i one zawsze powinny być remontowane, aby mogły gwarantować bezpieczeństwo gminie.
Będziemy podejmowali działania dotyczące likwidacji zamulenia i zarastania terenu parku. Na remont śluz i innych urządzeń nie przewidujemy pomocy, a my nie posiadamy środków finansowych. Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych pozostaje w gestii Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, a część z nich w gestii RZGW, zwłaszcza te duże. My tylko zwracamy uwagę na to, aby tych urządzeń nie demontowano. Chciałabym się dowiedzieć, czy radna Krystyna Gazdecka wie ile szacunkowo kosztuje odkomarzenia jakiegoś terenu? Odkomarzanie jest pojęciem ogólnym. Przystępując do tego zadania musielibyśmy odkomarzyć miejscowość Wełtyń i inne ogromne obszary wodne, co jest rzeczą nierealną.
O niemożności odkomarzenia piszemy również ze względów przyrodniczych. Prowadziliśmy w tej sprawie rozważania ze służbą graniczną. Jeden z pracowników straży granicznej pracował nad wyliczeniami kosztów tego przedsięwzięcia. Okazało się że koszt jest bardzo duży, biorąc pod uwagę to, że do namnożenia się komarów wystarczy mała kałuża lub płytki zbiornik wodny.
Jeżeli chodzi o strefę krawędziową doliny Odry, to są to wywyższenia znajdujące się po naszej i niemieckiej stronie. Uważam, że wystarczy wiatraków, które niedawno wybudowano po niemieckiej stronie. W ubiegłym roku wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa z zapytaniem, jak należy kwalifikować taką inwestycję w sensie i znaczeniu dla krajobrazu transgranicznego, ponieważ narusza ona jego walory. Ministerstwo miało wystąpić do strony niemieckiej w sprawie wiatraków, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dolina Dolnej Odry jest południkową drogą przelotu ptaków, które bardzo często padają ofiarą wiatraków.
Mamy poważny problem z mariną, która znajduje się po stronie Gryfina, a nie po stronie parku oraz z kanałem Hohensaaten - Friedrichstaller - Waserstrasse, który zlokalizowany jest po stronie niemieckiej tuż nad rozwidleniem się Odry na Odrę Wschodnią i Zachodnią. Rozbudowa kanału zagraża nie tylko walorom parku, ale przede wszystkim polskiej racji stanu, ponieważ Niemcy chcą wyeliminować naszą drogę żeglowną z Odry Wschodniej. Stwarza to zagrożenie dotyczących przebiegu przez nasz obszar trasy z portu w Schwedt na Bałtyk. Mamy inną propozycję dla Niemców, zgodnie z którą trasa nie będzie przebiegała przez Odrę Zachodnią tylko przez Odrę Wschodnią. Jeżeli tak się stanie, to nasi sąsiedzi będą zobowiązani do utrzymywania Odry Wschodniej w zakresie lodołamania, pogłębiania i nie tylko. Na równi z naszym państwem będą partycypować w kosztach eksploatacji drogi żeglownej.
Jeżeli droga żeglowna będzie przebiegała kanałem Hohensaaten - Friedrichstaller - Waserstrasse i Odrą Zachodnią, tak jak chcą Niemcy, to nie będą oni zainteresowani pogłębianiem Odry Wschodniej oraz jeziora Dąbie, do którego spływają kry łamane naszymi i niemieckimi lodołamczami w okresie zimowym. Niemcy forsują swoją propozycję, ale my przeciwstawiamy się temu.
Jeżeli chodzi o marinę, to rozumiem, że wszystkie projekty są po stronie parku, a nie międzyodrza. Granicą Parku jest wschodni brzeg międzyodrza i nie ma tu żadnej kolizji.

Radna Krystyna Gazdecka - co się stanie jeżeli będziemy chcieli zmodernizować drogę Gryfino – Mescherin? Czy nie będzie to kolidowało z planem o Ochronie Parku. Podczas remontu drogi można będzie wykonać estakady, które będą umożliwiały zwierzętom swobodne przemieszczanie się.

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry Blandyna Migdalska - jest to droga wojewódzka. Powyższa droga była remontowana i przeznaczona jest do ruchu samochodowego. Przy zwiększeniu ruchu na tej drodze mogą pojawić się kłopoty. Ważną sprawą jest zachowanie logicznego korytarza całą Doliną Parku, ponieważ każda droga o innych charakterze jest barierą ekologiczną dla zwierząt i dlatego wymaga budowy odpowiedniej ilości przepustów. Zgodnie z prawem unijnym przepusty umożliwiają przemieszczanie się zwierząt w szczególnych warunkach hydroekologicznych, jakie tam występują. Na tym terenie nie ma możliwości wykonania przepustów, ponieważ należałoby wykonać je pół metra pod drogą, a tam jest już woda.
Podobna problem wystąpił na wschodzie Polski, gdzie przy budowie autostrady zastanawiano się, co jest lepsze, budowa tunelu, czy estakady. Wybrano estakadę.
W naszym przypadku rozwiązanie tej sprawy jest przyszłościowe i nie sadzę, aby było najważniejsze. Ważniejszą sprawą jest budowa obwodnicy do Szczecina. Kiedyś uczestniczyłam w posiedzeniach Rady, gdy była mowa o potrzebie podjęcia inicjatywy w sprawie budowy obwodnicy do Szczecina na krawędzi doliny, wzgórzami. Uważam, że należy wrócić do tego planu.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - z materiału wynika, że celem ochrony parku krajobrazowego jest regulacja Odry, zagospodarowania doliny i związanych z Odrą zabytków, mostów, mostków, itd. Wspomniane jest również, że nie należy to do waszych kompetencji. Wobec tego kto ma chronić i spełniać powyższe zadania? Jeżeli Park stawia przed sobą cel, to powinien dążyć do jego realizacji. Drugą sprawą jest utrzymanie funkcji Parku jako obszaru regencji wód powodziowych. Jeżeli śluzy nie są nasze, to cel nie zostanie osiągnięty. Jak zostaną zrealizowane zadania związane z ochroną zabytków?

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry Blandyna Migdalska- jeżeli plan wejdzie w życie i stanie się planem miejscowym, to nic nie będzie się działo na tej drodze. Uważamy, że dla dobra fauny na drodze wojewódzkiej biegnącej przez Park należy wykonać jakiś przepust. Jednak nikt z nas nie powinien zlecać takiego zadania. Po uzgodnieniach może okazać się, że w planie o Ochronie Parku jest zapis, iż takie przejście należy wykonać. Podobnie wygląda sprawa dotycząca drożności dróg wodnych i kanałów. Taki plan jest przepisem miejscowym. Będzie zmuszał właścicieli oraz zarządców do uwzględnienia określonych w nim potrzeb.

Radny Artur Nycz – z tego wynika, że szereg obowiązków spadnie na właścicieli, zarządców, czyli w dużej mierze na gminę. W latach następnych musimy dostosować się do planu. W przyszłości może okazać się, że poprzez przejście graniczne Gryfino – Menscherin nasze miasto stanie się centrum turystycznym. Obecnie tak nie jest. Mieszkańcy Gryfina wykorzystują przejście graniczne jako drogę przejazdową do Szczecina. Jeżeli zajdzie potrzeba modernizacji tej drogi, to wówczas trzeba będzie spełnić wszystkie wymagań, o których w tej chwili jest mowa.

Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Piotr Kowalski - w zapisach ustawy o Ochronie Przyrody szeroko potraktowano sprawę inwestycji, która jest bardzo ważna dla społeczeństwa z różnych powodów życia gospodarczego. Przy opracowaniu różnego typu raportów trzeba będzie brać pod uwagę oddziaływanie na środowisko. Trudno obecnie powiedzieć jaki będzie werdykt w tej sprawie.

Radny Artur Nycz - zadajemy szczegółowe pytanie, ponieważ nie chcemy znaleźć się w sytuacji, w jakiej znalazła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych podczas budowy autostrady S3.

Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Piotr Kowalski – jesteśmy zmuszeni do wybrania jak najlepszych wariantów dla wszystkich.

Radny Czesław Kapusta - co oznacza zakaz związany z ruchem statków pod Gryfinem, a nie pod Mescherin?

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry Blandyna Migdalska - zakaz dotyczy ruchu statków pod Gryfinem a nie pod Mescherin. Chodzi o to, aby statki płynęły Odrą Wschodnią, a nie starą Odrą po stronie niemieckiej, a potem Odrą Zachodnią. Przyjęcie takiego zapisu spowoduje, że atrakcyjne wybrzeże będzie mogło sprawnie funkcjonować.

Radny Antoni Rak – zakaz wjazdu na teren Parku powoduje, że droga jest w fatalnym stanie. Często na sesjach mówiono o tym, że droga do granicy jest zanieczyszczona. Kto powinien zająć się sprzątaniem ww. drogi? Z tego co wiem, to teren należy do gminy Widuchowa, a według mnie powinien należeć do gminy Gryfino. Wzdłuż drogi rosną drzewa zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym i dlatego powinny zostać wycięte. Obecnie nie można tego zrobić, ponieważ jest to teren chroniony. Następnym utrudnieniem na drodze jest brak parkingów. Podczas przyjazdu delegacji z Ukrainy do Gryfina chciałem pokazać im rzekę Odrę i przejście graniczne, ale nie było miejsca do zaparkowania samochodu. Należy zrobić wszystko, aby to zmienić.

Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Piotr Kowalski – jeżeli chodzi o możliwości rozwoju gminy Gryfino, to plan ochrony Parku dotyczy bezpośrednio międzyrzecza, a nie terenów, które leżą w gminie Gryfino. Poruszany był temat Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, które zostało powołane po to, aby interesy gminy zostały uwzględnione w dokumentach wojewódzkich jako wyższego rzędu zarówno po stronie planu zagęszczenia województwa jak i po stronie planu zagospodarowania obszaru metropolitarnego, gdzie gmina Gryfino wchodzi w skład tego obszaru. Plan ochrony dotyczy tylko i wyłącznie obszaru parku, a nie gminy.

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry Blandyna Migdalska - droga, o której wspominał radny jest już dawno wyłączona z Parku i obszarem od linii środkowej osi drogi, czyli 10m w lewo i 11m w prawo zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiedzialny jest również za jej utrzymanie oraz czystość. Codziennie jeżdżę tą drogą i nie zauważyłam, aby jej stan był aż tak skandaliczny. Zdarza się, że kierowcy jadący do Szczecina wyrzucają śmiecie wzdłuż drogi. Takie rzeczy zdarzają się również w Gryfinie. Jeżeli chodzi o możliwość zaparkowania samochodu, to po lewej stronie drogi od „blaszanej budki” zaczyna się pas drogi granicznej. Można tam zaparkować samochód, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Strażą Graniczną. Wcześniej obowiązywał zakaz wejścia na pas graniczny. Od początku br. przepisy zmieniły się i każdy wędkarz, każda osoba, która chce wejść w strefę pasa granicznego nie musi informować o tym Straży Granicznej. My każdorazowo, kiedy prowadzimy wycieczkę informujemy o tym naszą Straż Graniczną. Nie chcemy, aby Niemiecka Straż Graniczna dzwoniła do naszej Straży z zapytaniem, co robią tutaj ludzie? Informuję, że wolno tam chodzić i nie ma ograniczeń w pasie drogi granicznej.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 radnych, przy 7 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry” przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR LII/628/06 stanowi załącznik nr 12 a.

 

Ad.X. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Radny Mieczysław Sawaryn - parking przy ogródkach działkowych jest potrzebny, ale teren jest własnością powiatu i należy zrobić wszystko aby właściciel terenu wykonał parking. Gmina w pierwszej kolejności powinna wykonywać zadania, które należą do jej obowiązku. Wiele razy mówiliśmy, że istnieje potrzeba budowy parkingu przy urzędzie i na Górnym Tarasie w Gryfinie, ale do tej pory tego nie zrobiono.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przy ogródkach działkowych swoje samochody będą parkowali mieszkańcy Gryfina. Powiat nie ma pieniędzy i dlatego zdecydowałem zaproponować Radzie wykonanie parkingu przez gminę. Jeżeli chodzi o parking przy urzędzie, to w ramach dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym otrzymaliśmy teren o wartości znacznej przekraczającej wartość działki gminnej, którą przekazaliśmy w zamian. Na terenie przejętym od Starostwa Powiatowego wybudujemy parking. Ponadto istnieje możliwość wykonania parkingu na 80 miejsc przy ul. Krasińskiego w Gryfinie. Jest to przy drodze powiatowej, ale powiat nie ma pieniędzy na budowę. Na sesji 29 czerwca będziemy dzielili nadwyżkę budżetową i wówczas będzie można przeznaczyć więcej pieniędzy na budowę parkingów.
Na spotkaniu z garażowiczami poinformowaliśmy, w którym miejscu na Górnym Tarasie można jeszcze wybudować parkingi. W większości wskazane tereny należą do powiatu lub spółdzielni mieszkaniowych. W dniu wczorajszym rozmawiałem z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” p. Jackiem Wardą, który powiedział, że nie ma środków finansowych na wykonanie tego zadania. Powiedział, że jest w stanie przekazać teren dla gminy na wcześniejsze jej wystąpienie. Mam nadzieję, że szersza dyskusja na ten temat odbędzie się na posiedzeniach Komisji Rady, a na następnej sesji zostanie podjęta decyzja odnośnie zwiększenia miejsc parkingowych ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Tarasu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - byłam obecna na jednym z zebrań ogródków działkowych i słyszałam jak p. Burmistrz publicznie obiecywał wykonanie parkingu, pomimo tego, że jest to teren powiatu. Uważam, że parkingi są potrzebne, ale nie chciałabym aby p. Burmistrz publicznie obiecywał coś, na co Rada nie wyraziła jeszcze zgody. Jeżeli ta wypowiedź była we własnym imieniu, to nie mam nic przeciwko temu, aby p. Burmistrz za własne pieniądze wybudował parking.

Radny Mieczysław Sawaryn - publicznie p. Burmistrz obiecywał mieszkańcom ulicy Sprzymierzonych oraz Grunwaldzkiej budowę miejsc parkingowych przy sądzie i przy budynkach mieszkalnych, a następnie oficjalnie powiedział, że nie będzie parkingu przy JOY, przy sądzie ani przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie.
Przy ogródkach działkowych jest miejsce na parkowanie samochodów, nie jest ono tylko utwardzone.
Gmina powinna wykonywać swoje zadania, przykładem tego może być załatanie dziur na drodze przy ul. Czechosłowackiej w Gryfinie.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w bieżącym roku będzie wykonany chodnik przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie oraz zostanie zagospodarowany cały teren w okolicy bloku mieszkalnego. Ogłoszony został przetarg na załatanie wszystkich dziur na drogach gminnych. Opóźnienie wykonania zadania wynika z przebiegu procedury przetargowej.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR LII/629/06 stanowi załącznik nr 13.

 

Ad.XI. Przeznaczenie do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego o pow. 73 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego 5.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił ww. projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego o pow. 73 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego 5 przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR LII/630/06 stanowi załącznik nr 14.

 

Ad.XII. Przeznaczenie do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego nr 1a, położonego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych nr 8.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnoszę do projektu uchwały autopoprawkę, która polega na tym, że w § 2 w miejsce zapisu „ w wysokości 10.000,00 zł” wprowadzamy zapis „ w wysokości 50.000,00 zł”.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały wraz z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Piłata.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego nr 1a, położonego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych nr 8 przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR LII/631/06 stanowi załącznik nr 15.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach, a po jej zakończeniu przystąpiono do omawiania dalszej części porządku obrad sesji.

 

Ad.XIII. Nadanie statutu Zakładowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali nową wersję strony nr 3 z poprawką - załącznik nr 16.

Radny Ireneusz Sochaj - w projekcie Statutu wystąpiły nieścisłości, które Dyrektor ZEAS p. Władysław Hołub usunął przygotowując poprawkę. ZEAS jest powołany do obsługi jednostek budżetowych i zakładów budżetowych takich jak MOS, przedszkola. Do Statutu wpisana jest również obsługa GDK oraz Biblioteki Publicznej. Obsługa instytucji związanych z kulturą nie ma umocowania prawnego w ustawach, które są cytowane w podstawie prawnej. Nie wiem, czy takie umocowanie prawne jest konieczne. Z dniem 1 stycznia 2007 r. zmieni się sposób funkcjonowania ZEAS w ten sposób, że każda szkoła będzie posiadała swój NIP, będzie oddzielnie ewidencjonowana, oddzielne też będą umowy na świadczone usługi, czyli za energię elektryczną, telefony, itp. W ten sposób zwiększy się ilość pracy, a przy tym stanie osobowym i lokalowym jaki jest obecnie w ZEAS wykonanie zadania będzie niemożliwe. Przykładowo dwie kadrowe w ZEAS obsługują ponad 700 osób, a w Urzędzie Miasta i Gminy jedna osoba obsługuje około 130 osób. Należy postawić pytanie jak jakościowo wyrabiają się kadrowe w ZEAS-e?

Dyrektor ZEAS Władysław Hołub - dziękuję radnemu Ireneuszowi Sochajowi za zwrócenie nam uwagi na nieprawidłowy zapis w § 12 ust. 2 i 3 Statutu. Przyczyną tego było niewłaściwe użycie wyrazu „dotacja”. Dotację mogą otrzymywać zakłady budżetowe. My jesteśmy jednostką budżetową, która wydatki swoje realizuje z budżetu gminy w oparciu o plan finansowy. Za powstałą pomyłkę przepraszam. Przygotowaliśmy nową wersję strony nr 3, którą radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Poprawka polega na zmianie treści § 12 pkt. 2 i 3. W miejsce zapisu w § 12 pkt. 2 „Źródłem przychodów zakładu jest dotacja z budżetu |Miasta i Gminy Gryfino” wprowadza się zapis „Zakład pokrywa swoje wydatki z budżetu Miasta i Gminy Gryfino”. Natomiast w § 12 pkt 3 w miejsce wyrazu „dotacji” wprowadza się wyraz „wydatków”. Jeżeli chodzi o jednostki kultury, to przypisano je do ZEAS-u za poprzednich rządów.
Była Skarbnik Miasta i Gminy p. Ochmańska zaproponowała ZEAS-owi przyjęcie do obsługi dwóch jednostek kultury, tj. GDK i Biblioteki Publicznej. Zapewniła nam warunki techniczne oraz finansowe i dlatego ZEAS je przyjął. Osobiście nie zabiegałem o obsługę tych jednostek, ale i nie odmówiłem przyjęcia. Nie znam się na instytucjach kultury i nie chcę wypowiadać się, czy powinniśmy zajmować się ich obsługą, czy nie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uwzględnioną zmianą.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gryfinie przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR LII/632/06 stanowi załącznik nr 17.

 

Ad.XIV. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały w ww. sprawie - załącznik nr 18.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały wraz uwzględnieniem autopoprawki.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR LII/633/06 stanowi załącznik nr 19.

 

Ad.XV. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Bartkowo.

  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Bartkowo przyjęto jednogłośnie.
  UCHWAŁA NR LII/634/06 stanowi załącznik nr 20.
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawie.

  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało
  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawie przyjęto jednogłośnie.
  UCHWAŁA NR LII/635/06 stanowi załącznik nr 21.

 

Ad.XVI. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w § 14 pkt.1 jest zapis „w przypadkach, gdy umorzenie określone w § 7 ust.1 pkt. 5 i 6 nie przekracza równowartości w złotych 2.000 EURO umorzenia dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po pozytywnym zaopiniowaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino oraz Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
2. Jeżeli kwota umorzenia przekracza równowartość w złotych 2.000 EURO Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przed wydaniem decyzji zwraca się do komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej rady Miejskiej o zaopiniowanie wniosku dłużnika”.
3. Negatywna opinia Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej nie jest wiążąca dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino”.
Po co więc Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pyta Komisję Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej o opinią w danej sprawie, skoro nie jest ona wiążąca?

Radny Artur Nycz - zapis w § 1 pkt. 4 mówi, że wierzytelności można umorzyć jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub ekonomiczne. Rozumiem, iż jest to przesłanka do dokonania umorzenia wszystkich pozostałych, nieujętych w przepisach szczególnych przypadkach, kiedy organy właściwe uznają, że sytuacja społeczna za tym przemawia. Uważam, że w uchwale powinny być zawarte jasne i czytelne kryteria dotyczące umorzeń. Komisja Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej czasami otrzymuje do zaopiniowania takie wnioski, których zaległość za lokal komunalny wynosi 25.000 zł. W lokalu tym mieszka kobieta w wieku około 35 lat, która w swoim życiu nie przepracowała ani jednego dnia i przychodzi z pretensją, że OPS nie dał jej pieniędzy i dlatego ma zaległość. Podjęcie decyzji w tej sprawie jest trudne. Jeżeli będą jasno określone kryteria dotyczące umorzeń, to nie będzie z tym problemu.

p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - jeżeli w danym przypadku Komisja Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej wyda negatywną opinię, a my uznamy, że jest to sytuacja bez wyjścia, ponieważ dana osoba nie jest w stanie spłacić zaległości, to nie mamy innego wyjścia jak tylko umorzyć zadłużenie. Wszyscy wiemy, że zasiłki z OPS nie są ściągalne w trybie egzekucji komorniczej. Są osoby, których zadłużenia za okres kilku lat wynoszą 20.000 – 30.000 zł. Jednak w większości przypadków jest tak, że opinia Komisji Budżetu, Finansów i Aktywności Gospodarczej jest dla nas wiążąca. W wyjątkowych sytuacjach może być tak, że Burmistrz Miasta i Gminy nie przychyli się do opinii Komisji. Opinia ww. Komisji jest dla nas bardzo ważna, ponieważ chcielibyśmy znać zdanie radnych w danej sprawie.

Radny Artur Nycz - może w miejsce zapisu „szczególne względy społeczne” należy wpisać „przypadki losowe”. Umarzane są spore kwoty dla osób, które w wielu przypadkach nie próbują znaleźć wyjścia z sytuacji, w której znaleźli się.

p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - zapewniam, że wnioski dotyczące umorzenia dużych kwot są bardzo wnikliwie sprawdzane i analizowane. Współpracujemy z OPS, który na nasz wniosek dodatkowo przeprowadza wywiady środowiskowe.

Radny Artur Nycz - ja o tym wiem. W swojej wypowiedzi zwróciłem tylko uwagę na to, co dzieje się w sprawie umorzeń.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR LII/636/06 stanowi załącznik nr 22.

 

Ad.XVII. Upoważnienie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił ww. projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR LII/637/06 stanowi załącznik nr 23.

 

Ad.XVIII. Zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektu uchwały w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił ww. projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR LII/638/06 stanowi załącznik nr 24.

 

Ad. XIX. Odpowiedzi na interpelacji i zapytań radnych zgłoszone w pkt.IV.

Radny Ireneusz Sochaj
Ad. 1071/LII/06
- jestem przedstawicielem naszej gminy w Samorządowym Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej. Decyzję o przystąpieniu do Stowarzyszenia podjęliśmy jakiś czas temu. Jestem zaniepokojony tym, że nasze uczestnictwo w ww. Stowarzyszeniu nie przynosi żadnych efektów. Ponad rok trwały procedury związane z rejestracją Stowarzyszenia w sądzie. Moim zdaniem trwało to za długo. Na brak skuteczności działania Stowarzyszenia miały również wpływ animozje pomiędzy Urzędem Miejskim w Szczecinie, a Urzędem Marszałkowskim. Nie chcę obwiniać tylko Urzędu Miejskiego w Szczecinie, ponieważ pozostali członkowie również mogli wykazać większą aktywność. Podmiotem wiodącym w Stowarzyszeniu miało być miasto Szczecin. Głównym zadaniem i celem jest stworzenie zachodniego obejścia miasta Szczecina łącznie z przeprawą w miejscowościach Police – Goleniów. Nie wiem jak dalej potoczy się sprawa. Moje stanowisko podziela również Wójt Starego Czarnowa oraz burmistrzowie z Goleniowa i Polic. Na ostatnim spotkaniu w kwietniu br. powiedzieliśmy, że poczekamy parę miesięcy. Jeżeli Stowarzyszenie zacznie działać i będą tego wymierne efekty, to nadal możemy w nim zostać, a jeżeli nie to trzeba będzie z niego wystąpić. Do tej pory nie zapłaciliśmy żadnej składki członkowskiej, a więcgmina nie poniosła kosztów finansowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na wszystkie interpelacje udzielimy odpowiedzi na piśmie.

 

Ad. XX. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach poinformował, że:

 • Ksiądz Dziekan Bronisław Kozłowski zaprasza wszystkich radnych na mszę świętą, która odbędzie się 24 czerwca br. o godzinie 1200 w kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie z okazji 50–lecia kapłaństwa,
 • wpłynęło zaproszenie dla wszystkich radnych na koncert chórów, uczestników V Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego, który odbędzie się 3 czerwca br. o godz. 1900 w kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie,
 • 2 czerwca br. w godz. od 1600 do 2000 na terenie Pałacyku „Pod Lwami” odbędą się imprezy z okazji Dnia Dziecka,
 • następna sesja odbędzie się 29 czerwca br. o godz. 900,
 • po zakończeniu dzisiejszej sesji Prezes GTBS zaprasza wszystkich obecnych na sesji na zawieszenie „wiechy” na budynku przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Gryfinie.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Nowa wersja porządku obrad sesji - załącznik nr 5,
 6. Ostateczna wersja porządku obrad sesji - załącznik nr 5a,
 7. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 6,
 8. UCHWAŁA NR LII/625/06 - załącznik nr 7,
 9. UCHWAŁA NR LII/626/06 - załącznik nr 8,
 10. UCHWAŁA NR LII/627/06 - załącznik nr 9,
 11. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 10,
 12. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 11
 13. UCHWAŁA NR LII/628/06 - załącznik nr12,
 14. UCHWAŁA NR LII/629/06 - załącznik nr13,
 15. UCHWAŁA NR LII/630/06 - załącznik nr14,
 16. UCHWAŁA NR LII/631/06 - załącznik nr15,
 17. Autopoprawka do projektu uchwały - załącznik nr 16,
 18. UCHWAŁA NR LII/632/06 - załącznik nr17,
 19. Autopoprawka do projektu uchwały - załącznik nr 18,
 20. UCHWAŁA NR LII/633/06 - załącznik nr19,
 21. UCHWAŁA NR LII/634/06 - załącznik nr20,
 22. UCHWAŁA NR LII/635/06 - załącznik nr21,
 23. UCHWAŁA NR LII/636/06 - załącznik nr22,
 24. UCHWAŁA NR LII/637/06 - załącznik nr23,
 25. UCHWAŁA NR LII/638/06 - załącznik nr24.

 

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Fischbach

 

 

Protokółowała:

inspektor
Czesława Juszkiewicz