Protokół z obrad

 PROTOKÓŁ Nr LIII/06 z LIII  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 29 czerwca  2006 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1540.

Radni nieobecni

 • Krystyna Gazdecka,
 • Maciej Szabałkin.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych, w sesji uczestniczyło 19 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

Do porządku obrad sesji wprowadzono następujące zmiany:

 1.  wycofano projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy  w Gryfinie - DRUK Nr 6/LIII,
 2. zmieniono kolejność omawiania punktów, i tak: jako XV omówiono Zmiany  budżetu gminy na 2006 r. - DRUK Nr 10/LIII, a jako XVI omówiono Zmianę uchwały Nr XLVIII/601/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku  w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych  w roku 2006 - DRUK Nr 9/LIII,
 3. wprowadzono punkty:
  • V. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie - DRUK Nr 15/LIII.
  • XX. Rozstrzygnięcie wezwania do uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały  Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej  110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 14/LIII,

  Ww. projekty uchwał omówiły wszystkie Komisje Rady.

  • XXI. Zmiany w budżecie gminy na 2006 r. – DRUK Nr 16/LIII.
  • XXII. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy  Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino. – DRUK Nr 17/LIII.

           Komisje Rady nie omawiały ww. projektów uchwał.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi zmianami.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem porządku obrad wraz  z wprowadzonymi zmianami głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Nowa wersja porządku obrad sesji stanowi załącznik nr 5.

ppkt.2.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z LII sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z LII sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat. Informacja stanowi załącznik nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w ostatnim czasie w prasie lokalnej podawane są kwoty dotyczące realizacji boiska przy Gimnazjum w Gryfinie. Są to kwoty „wzięte z sufitu”. Jeszcze raz informuję, że I etap budowy boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią  i skoczniami kosztował gminę 2.724.600 zł brutto. Dotacja z Ministerstwa wynosiła 275.400 zł. W sumie daje to kwotę 3.000.000 zł. Do tej pory zakończono I etap budowy.  Koszt całego zadania wyniesie 3.593.800 zł brutto. W kwocie tej mieści się II etap budowy. Przekazano już plac pod realizację II etapu. Zadanie obejmuje całe boisko asfaltowe oraz boisko wysypane mączką ceglaną. II etap budowy będzie kosztował gminę 338.000 zł, ponieważ na to zadanie również jest dotacja.

Ad.III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Zenon Trzepacz
1086/LIII/06
- jakiś czas temu nasza gmina zakupiła dla Policji w Gryfinie samochód Fiat BRAWO oraz radar. Z informacji, które uzyskałem od policjantów  wiem, że samochód nie służy naszej gminie tylko jest w Chojnie.  Samochód miał być wyposażony w wideorejestrator. Dlaczego samochód  jest w Chojnie, czy w zamian Policja w Gryfinie otrzymała inny samochód? Proszę o informację w tej sprawie?

1087/LIII/06 - w ostatnim czasie nasi mieszkańcy zauważyli zmniejszoną ilość patroli  policyjnych na drogach. Uważam, że w okresie wakacyjnym należy zwiększyć ilość patroli. Proszę o uwzględnienie mojej prośby.

Radny Zenon Trzepacz - nie mogłem być do końca poprzedniej sesji, ale otrzymałem wyciąg z protokołu sesji i chciałbym odnieść się do stwierdzeń jakie pod moim adresem użyła radna Magdalena Chmura - Nycz. Proszę o więcej szacunku dla tych, którzy coś robią, a nie tylko uprawiają demagogię. Być może szkoła w Radziszewie jest najdroższa w gminie, ale jednocześnie jest najlepszą szkołą w powiecie. W tej szkole wykształciło się wielu genialnych ludzi. Jeżeli radna sobie życzy, to zaproszę ją na spotkanie z nimi. Chciałbym, aby radna w stosunku do mnie nie używała takich stwierdzeń, że „radny wymuszał na nas wykonanie różnych inwestycji  w Radziszewie”. Jeżeli wymuszałem, to widocznie mało skutecznie, ponieważ radna zawsze głosowała przeciwko tym inwestycjom. 

Radny Czesław Kapusta - nie zgadzam się z wypowiedzią radnego Zenona Trzepacza, że Policja w Gryfinie jest mało aktywna. W moim odczuciu oraz większości  mieszkańców jest to najbardziej aktywna Policja w Polsce w zakresie ruchu drogowego.

Radny Zenon Trzepacz – nie zarzucałem Komendantowi Policji, ani policjantom w Gryfinie braku aktywności.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - tak, byłam przeciwna rozbiórce muru  w Radziszewie za 100.000 zł. To prawda, że szkoła w Radziszewie jest najdroższa  w utrzymaniu. W innych szkołach podstawowych również wykształciło się wiele  zdolnych osób, które obecnie reprezentują nasze miasto. Nie jest to tylko zasługa szkoły w Radziszewie. Do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie dojeżdżają dzieci  z terenów wiejskich, tj. Pniewa, Steklna, Zaborza.

Radny Mieczysław Matuszewski
1088/LIII/06
- kiedy zostanie zlikwidowana usterka, która powoduje tworzenie się kałuży przy sklepie „1001 drobiazgów” w Gryfinie. Jadące samochody oblewają przechodniów wodą z kałuży przez jadące samochody.  Tworząca się od kilku miesięcy kałuża może spowodować załamanie się  jezdni, a to grozi wypadkiem. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Czesław Kapusta
1089/LIII/06
- należy naprawić drogę frezową łączącą Wełtyń z Wirowem, na odcinku  od Wełtynia do lasu. 

1090/LIII/06 - należy przeprowadzić kontrolę niedawno wybudowanego chodnika  w Chlebowie. Mieszkańcy Chlebowa twierdzą, że są tam usterki,  które należy usunąć.

Radny Stanisław Strzelczyk
1091/LIII/06
- przy rozjeździe dróg w kierunku Elektrowni Dolna Odra i Motelu w Pniewie znajduje się budynek, w którym mieszka Pani Kiełtyka. Wyjście z budynku jest bezpośrednio na ulicę. Jeden metr od  budynku znajduje się płotek. Obecnie trwa remont drogi i chodzą słuchy, że płotek zostanie zlikwidowany. Jeżeli tak się stanie, to  spowoduje to duże zagrożenie dla osób wychodzących z budynku,  szczególnie dla dzieci, które będą wychodziło prosto na jezdnię pod jadące samochody. Uważam, że ze względów bezpieczeństwa należy  pozostawić istniejący płotek. Proszę o wyjaśnienie sprawy. Na tę okoliczność przekazuję p. Burmistrzowi zdjęcia, które wykonałem.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
1092/LIII/06
- na jednej z poprzednich sesji rozmawialiśmy na temat sprzątania terenów  wiejskich. W tym celu miały być zatrudnione osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy takie rozwiązanie dotyczy   wszystkich wsi w naszej gminie? Czy w każdej wsi jest osoba, która  będzie zajmowała się sprzątaniem? Z informacji, które otrzymałam  wynika, że nie dotyczy to wszystkich wsi. Proszę o informację, których wsi nie obejmuje ten program.

1093/LIII/06 - proszę o wykoszenie poboczy dróg na terenach wiejskich.

1094/LIII/06 - nie zgadzam się z opinią wyrażaną przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, że na dzień dzisiejszy nie ma wyżu demograficznego. Pamiętam, że kiedy poszłam do szkoły, to było 13 pierwszych klas i teraz może być tak, że w żłobku zabraknie miejsc dla dzieci. W naszym żłobku są trzy grupy. W każdej grupie może maksymalnie  być 25 dzieci. W kwietniu br. odbyło się posiedzenie komisji i obecnie  w jednej grupie jest 18 dzieci, a w dwóch pozostałych jest po 25, czyli komplet. Co będzie z tymi dziećmi, których matki przebywają  jeszcze na urlopie macierzyńskim? Przez okres wakacji powinniśmy zastanowić się ilu osobom odmówiono przyjęcia dziecka do żłobka oraz nad utworzeniem grupy żłobkowej przy jednym z przedszkoli na  Górnym Tarasie w Gryfinie. Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk udzielił mi odpowiedzi, że gminy nie stać na utrzymanie dwóch opiekunek do dzieci dodatkowo. Proszę o informację, dla ilu osób odmówiono przyjęcia dzieci do żłobka?

1095/LIII/06 - w prasie ukazał się artykuł, z którego wynika, że w gminie Bierzwnik  wybudowano halę widowiskowo - sportową za 2.000.000 zł. Dlaczego budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie kosztuje  3.600.000 zł?

Radny Mieczysław Sawaryn
1096/LIII/06
- cztery lata temu zlikwidowano w Borzymiu szkołę, a budynek  niszczeje. Jakie są plany dotyczące zagospodarowania tego budynku?

1097/LIII/06 - otrzymałem informację, że pracownik gminny wyjeżdżał samochodem służbowym do Berlina w prywatnej sprawie, czy to prawda? Czy zdarza się, że samochód wykorzystywany jest do spraw prywatnych?

1098/LIII/06 - osoba prowadząca dużą firmę na terenie Bani poinformowała mnie, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zatrudniono osobę, która wcześniej pracowała w jego firmie i została zwolniona dyscyplinarnie  za sprawy związane z zagarnięciem mienia. W jaki sposób prowadzana jest polityka naboru pracowników do Urzędu Miasta i Gminy, czy ogłaszane są konkursy?

Radny Janusz Skrzypiński
1099/LIII/06
- należy wystąpić do Zarządu Dróg Krajowych o obniżenie krawężników przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. Niektóre z nich, w wyniku naporu ziemi z pobocza przechyliły się w kierunku jezdni stwarzając duże zagrożenie dla użytkowników drogi. Taki stan trwa już od wielu lat, czas zająć się sprawą.

1100/LIII/06 - chciałbym otrzymać informację na temat cząstkowych inwestycji przy  ul. Łużyckiej w Gryfinie prowadzonych przez nowego właściciela. Sprawa dotyczy sieci przesyłowej PEC. Najlepszym rozwiązaniem  byłaby jednorazowa wymiana sieci na odcinku dwóch kilometrów. Nie  może być tak, że dwa razy w roku zamyka się ulicę, rozkopuje  jezdnię i wymienia rury na krótkich odcinkach. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz
1101/LIII/06
- aby skrócić okres remontu drogi przy ul. Przemysłowej w Pniewie  prace powinny trwać do godziny 2200. Obecnie prace prowadzone są  w czasie największego natężenia ruchu na drodze, a w godzinach  popołudniowych nie prowadzi się remontu. Proszę o zajęcie się sprawą.

1102/LIII/06 - plaża w Steklnie nie jest przygotowana do sezonu letniego, Nie wykoszono  trawy. Przy plaży za mało jest ustawionych pojemników na śmiecie.  Po dniach wolnych od pracy teren wokół plaży jest zaśmiecony. Woda   w jeziorze również jest brudna.

1103/LIII/06 - na jednej z poprzednich sesji podjęliśmy uchwałę o likwidacji ciągów  pieszych przy ul. Orląt Lwowskich w Gryfinie. Do gminy zgłaszali się mieszkańcy zainteresowani wykupem tych gruntów, ale nie mogli uzyskać  informacji dotyczącej ceny. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Czesław Kapusta
1104/LIII/06
- od pewnego czasu powtarzają się ataki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Radziszewie, ponieważ jest najdroższa w utrzymaniu. Propozycja zwiększenia miejsc w przedszkolach kosztem szkoły  w Radziszewie jest błędem. W naszej gminie jest wystarczająca ilość przedszkoli. Jeżeli brakuje miejsc dla niektórych dzieci, to należy rozważyć możliwość utworzenia przedszkola niepublicznego. 

Radny Artur Nycz
1105/LIII/06
- czy rozważano możliwość zlokalizowania żłobka w innym miejscu lub  poprawę obecnej bazy lokalowej? Warunki, w których obecnie przebywają dzieci są złe. Dwie opiekunki na grupę, w której przebywa 25 dzieci to  za mało. Nie możemy mówić, że nie stać naszej gminy na przyzwoity żłobek. Należy podjąć działania mające na celu poprawę warunków  w żłobku.

Radny Stanisław Strzelczyk
1106/LIII/06
- za torami kolejowymi jadąc z Elektrowni Dolna Odra w kierunku Gryfina jest bardzo duża dziura w jezdni, na której można uszkodzić zawieszenie samochodu. Proszę o naprawę jezdni.

Radny Ireneusz Sochaj
1107/LIII/06
- mieszkańcy Gryfina wyprowadzają psy w okolicę ścieżki rowerowej. Psy  biegają bez smyczy i kagańca, co stwarza zagrożenie dla rowerzystów oraz pieszych. Proszę o rozważenie możliwości ustawienia w tym rejonie znaku, który będzie obligował właścicieli do wyprowadzania psów na takich samych zasadach jak na terenie miejskim.

Radny Jan Bielecki
1108/LIII/06
- dlaczego światła na przejściu dla pieszych przy ul. Z. Krasińskiego oraz A. Asnyka i 9 Maja w Gryfinie raz włączają się automatycznie, a innym razem działają na przycisk? Na skrzyżowaniu ulic A. Asnyka i 9 Maja  światła działają tylko w jednym kierunku. Jadąc od ulicy A. Asnyka nie widać jakie światło pali się w danej chwili. Najlepszym  rozwiązaniem było włączanie świateł na przycisk. Podobnie jest przy ul. Z. Krasińskiego w Gryfinie, naprzeciwko Gimnazjum.  Proszę o zajęcie się sprawą. Dziękuję za zdjęcie znaku drogowego przy ul Pomorskiej w Gryfinie zakazującego prawoskrętu oraz za przemianowanie w ulicę  jednokierunkową odcinka drogi pomiędzy ulicami A. Asnyka i H. Sienkiewicza.

Radny Kazimierz Płonka
1109/LIII/06
- chciałbym wiedzieć, kto wpadł na pomysł, aby światła przy przejściu  dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 9 Maja i A. Asnyka włączały się automatycznie? Uważam, że jest to niepotrzebne i należy powrócić do włączania świateł na przycisk.

1110/LIII/06 - za przejazdem kolejowym, przy ul Armii Krajowej w Gryfinie jest plac zabaw dla dzieci. Przy placu tym rośnie żywopłot, który należy przyciąć, ponieważ zasłania widoczność na drodze.

Ad.V. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na posiedzeniach Komisji - załącznik nr 7.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Dwie Komisje Rady negatywnie zaopiniowały projekt uchwały Rady Powiatu, a dwie nie zajęły stanowiska.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach przedstawił projekt uchwały, w której Rada Miejska opiniuje negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczący przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Radny Artur Nycz - proszę, aby głos w tej sprawie zabrała Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre. Być może po tej wypowiedzi nasuną się nam pytania w tej sprawie.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - 17 sierpnia 2005 r. Rada Powiatu uchwaliła projekt restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Program restrukturyzacji został zatwierdzony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Projekt uchwały, który przedstawiliśmy do zaopiniowania Radzie Miejskiej stanowi konsekwencję zaakceptowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego programu. Program restrukturyzacji zakładał, że w strukturach szpitala powinien działać Zakład Opiekuńczo Leczniczy, który zgodnie z ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej zawsze musi mieć strukturę wyodrębnioną, czyli nie może być oddziałem szpitala. Szefem zakładu jest kierownik, który w sposób odrębny kontraktuje usługi z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rozumiem, że ocena kondycji finansowej szpitala budzi w radnych niepokój. Pragnę  poinformować, że na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu wczorajszym podjęto uchwałę w sprawie przejęcia długu szpitala przez firmę INTERMED, która bierze udział  w restrukturyzacji, a została wyłoniona w drodze konkursu. Oznacza to, że w momencie przejęcia w drodze cesji kontraktów na usługi opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej  i specjalistycznej oraz przejęcia wszystkich zobowiązań firmy nasz szpital nie może ulec rozwiązaniu i likwidacji, ponieważ związany jest z Wojewodą umowami w sprawie restrukturyzacji, która jeżeli zostaną wcześniej zapłacone wszystkie skutki tzw. „ustawy 203”, - a jak Państwo wiecie wszystkie wynagrodzenia zostały zapłacone – musi jeszcze trwać przez 2 lata zanim nastąpi umorzenie przez Skarb Państwa 50% pozostałych należności. Szpital i Powiat są także związane ze ZPORR umowami na budowę windy i zakup sprzętu diagnostycznego na 5 lat. Robimy wszystko, aby okres ten skrócić do kilku miesięcy. Wystąpiliśmy do Wojewody o wyrażenie zgody na przejęcie roli beneficjenta przez firmę restrukturyzującą i o to, aby dokonał umorzenia wcześniej niż przed upływem dwóch lat. Zatem aby szpital mógł istnieć jako SPZOZ, który był beneficjentem tych środków, musi istnieć jeszcze jakiś czas i musi prowadzić działalność medyczną. Możemy zgodnie z programem restrukturyzacji włączyć do struktur szpitala Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który wchodził w skład struktur szpitala jeszcze w 2001 roku, wtedy kiedy nie będzie już długu, działalność medyczna szpitala będzie polegała na prowadzeniu ZOL-u i na przekazywaniu działań w drodze cesji. Ma się to odbyć w sposób niezauważalny dla pacjenta. Zarówno szpital jak i ZOL mają prowadzić nieodpłatną działalność na rzecz pacjentów ubezpieczonych w oparciu o kontrakt NFZ. ZOL znajduje się w budynku, w którym swoje pomieszczenia mają szpital, ZOL w użyczeniu od Powiatu i osoby fizyczne, w tym osobiście pani Dyrektor. Aby uporządkować stan władania tego obiektu, chcemy go włączyć w struktury szpitala tak, aby można było w przyszłości działalność ZOL-u była działalnością niepubliczną, tak jak to dzieje się we wszystkich zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. To zawsze budzi niepokój. W ubiegłym roku na tej sali była dyskusja na temat Vita-Medu, zakład został kupiony przez lekarzy, stanowi ich własność, dziś rozwija się znakomicie. Kilka dni temu kolejny zakład podstawowej opieki zdrowotnej NZOZ Internistyczno-Pediatryczny przy ul. Parkowej także został zakupiony przez lekarzy na własność. Jeśli proces restrukturyzacji nie powiódł by się, szpital nie ma szans, aby od stycznia 2007 r. znaleźć się  w sieci szpitali, o czym poinformował min. Religa. A zatem ZOL po włączeniu do szpitala, bez zmian personalnych będzie mógł prowadzić taką samą działalność w rozszerzonym zakresie. Będzie mógł ją prowadzić w pomieszczeniach zajmowanych obecnie przez szpital,  a następnie będzie przechodził przekształcenia w kierunku niepublicznego ZOL-u.  W najbliższym czasie musi nastąpić rozwój tego typu placówek, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Nieszczęściem było przerwanie na rok procesu restrukturyzacji szpitala ze względu na wniosek Burmistrza dotyczący przejęcia szpitala. Jesteśmy o rok spóźnieni. Chcemy zakończyć proces restrukturyzacji szpitala tak, aby działał dalej. Chcemy, aby działał również ZOL, a mieszkańcy Gryfina mieli świadczone usługi na poziomie nie niższym niż obecnie. Opinia, którą dzisiaj Rada Miejska wyraża spełnia wymóg ustawowy, nie ma natomiast charakteru wiążącego. Jednak jako radni musicie mieć pełną wiedzę, że zmierzamy do tego, aby jedna z placówek została całkowicie oddłużona, a druga mogła rozszerzyć swoją działalność.

Radny Mieczysław Sawaryn – w jednym z lokalnych tygodników ukazał się komentarz, że restrukturyzacja ma jedno zadanie, tj. przygotowanie etatu dla jednego z prominentnych działaczy SLD. Czy takie opinie mają uzasadnienie?

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - trwają dyskusje nad poszukiwaniem kandydata, który podjąłby się tego działania na kilka miesięcy, bowiem uważamy, że ten proces powinien zostać zakończony do jesieni. Dyrektor Jerzy Gromowski jest chirurgiem z drugim stopniem specjalizacji i chciałby realizować się jako chirurg, a nie jako administrator. Pod koniec marca złożył rezygnację sygnalizując, że powinniśmy poszukać kandydata, który proces restrukturyzacji doprowadzi do końca. Poszukujemy menadżera, ekonomisty lub prawnika, który w czasie kilku miesięcy przyjmie na siebie obowiązek dokończenia restrukturyzacji. Prowadzone są dyskusje personalne na temat różnych osób. Premedytacja kierowana personalnie na konkretną osobę jest zupełnym nieporozumieniem.

Radny Artur Nycz – dyrektor ZOL w piśmie do Rady Miejskiej wyraża negatywne stanowisko w sprawie proponowanych zmian, podając wiele możliwości rozwoju zakładu. Gdyby opierać się na piśmie kierowanym do Starosty Powiatu, to we włączeniu zakładu  w strukturę szpitala upatruje się zagrożenia zahamowania jego rozwoju. Czy można się tego obawiać? Czy zna pani powody, dla których dyrektor wyraża negatywne stanowisko?

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre – nie chciałabym się publicznie wypowiadać do sposobu zachowania się dyrektorów, którzy nie są właścicielami ani najemcami ZOZu, a tylko pracownikami najemnymi, wybranymi przez zarząd. Dlaczego pani dyrektor kieruje do państwa korespondencję, której nie skierowała do zarządu? Dyrektor została zaproszona na posiedzenie zarządu i myślę, że działała albo pod wpływem emocji, albo na skutek braku wiedzy lub też kierowała się nieuzasadnioną obawą o własną przyszłość. Ja nie widzę obaw o przyszłość zakładu, ani pani dyrektor, ani pracowników. Pani dyrektor posługuje się argumentem, że placówka przez nią kierowana nie przynosi powiatowi kłopotów finansowych. Jak wynika z bilansu, który wczoraj został zatwierdzony przez Radę Powiatu, po stronie aktywów i pasywów jest kwota 11.635 zł oraz jest ujemny wynik finansowy netto wynoszący 647 zł. Oznacza to, że ta placówka bilansuje się, ale nie ma ani złotówki na rozwój, nie ma pieniędzy na standaryzację, na windę, na likwidację barier. Mówienie o wyśmienitej kondycji nie jest do końca prawdziwe, co nie przeszkadza iść zaproponowaną drogą, czyli przygotować się do stworzenia niepublicznego ZOZ-u. Pani dyrektor nie jest właścicielem ani najemcą obiektu i nie może zachowywać się jak osoba występująca w tej roli. Będzie to przedmiotem oceny zarządu.  Istnienie SPZOZ i prowadzenie działalności w postaci ZOL-u jest nam potrzebne do tego, aby można było rozliczyć się z pieniędzy unijnych oraz programu restrukturyzacji.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz - czy ZOL nie był zainteresowany wykupem, tak jak inne zakłady podstawowej opieki zdrowotnej? Jeżeli ZOL zostanie włączony w strukturę szpitala, to czy pacjenci nie będą dopłacali do pobytu w tym zakładzie? W czym pomoże Szpitalowi Powiatowemu przejęcie zakładu opiekuńczo-leczniczego?

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre – zasady obecnie obowiązujące w tym zakładzie nie ulegną zmianie przy włączeniu zakładu do struktury szpitala. Chcemy, aby w przyszłości ZOL podlegał prywatyzacji. Nie jest to możliwe w obecnym stanie prawnym, ponieważ prywatyzacja z zachowaniem prawa pierwokupu na rzecz dotychczasowych najemców i dzierżawców może dotyczyć tylko niepublicznych zakładów zlokalizowanych na majątku powiatu. Jest to samodzielny publiczny ZOZ, zlokalizowany na majątku powiatu, dyrektor jest pracownikiem zarządu i nie ma prawa pierwokupu. Będzie to możliwe tylko wówczas, kiedy placówka wejdzie w struktury szpitala, po pewnym czasie lokal zostanie wydzierżawiony od szpitala i dyrektor jako dotychczasowy najemca lub dzierżawca wystąpi o jego wykup.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz – czy podobnie działa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Nowym Czarnowie? I czy wchodzi w strukturę szpitala?

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre – działa dokładnie tak samo. Różnica polega na tym, że obiekt w Nowym Czarnowie znajduje się w przewidywanej strefie ochronnej Elektrowni Dolna Odra.

Radny Artur Nycz – zatem wyrażona opinia w tej sprawie będzie dotyczyła kierunku zmian w służbie zdrowia. Czy zakład ten uzyska w przyszłości możliwość prywatyzacji, bowiem  w obecnym stanie prawnym możliwości takiej nie ma?

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre – obecnie w kraju jest 68 szpitali powiatowych, które w drodze cesji majątku i kontraktów przekazane zostały podmiotom niepublicznym. Myślę, że jest to jedyny ratunek dla małych szpitali. Odległość naszego szpitala od Szczecina działa na jego niekorzyść.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz – jeżeli szpital powiatowy przejdzie w ręce podmiotu niepublicznego, to czy będzie musiał prowadzić cztery podstawowe oddziały, czy będzie mógł funkcjonować jako szpital dwuoddziałowy? Stało się tak w innych szpitalach, gdzie zlikwidowano część oddziałów, a pozostały tylko oddziały opiekuńczo-lecznicze. Tak zakończyły tam się restrukturyzacje. Czy taka groźba wisi nad naszym szpitalem?

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre – w umowie z firmą restrukturyzującą zawarty jest zapis, że poziom usług medycznych musi być realizowany na poziomie nie mniejszym niż obecnie. Rada Powiatu wyraża opinię na temat możliwości zmian statutu lub kierunku działania szpitala. Jedynie rozszerzenie zakresu usług nie wymaga opinii Rady.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – oznacza to, że w przypadku nie połączenia się ZOL-u  ze szpitalem, szpitalowi grozi utrata dofinansowania pozyskanego na budowę  windy?

Starosta Powiatu Gryfińskiego Ewa De La Torre - przez 5 lat szpital musi się poddawać kontroli wojewody i audytowi unijnemu. Szpital pozyskał środki na zakup sprzętu diagnostycznego i na budowę windy, ponieważ bez tego nie spełniał wymogów standaryzacji i nie uzyskałby kontraktu. Jeżeli wojewoda wyrazi zgodę aby beneficjent kontraktu przejął na siebie obowiązki tego, kto ma się rozliczać z tych środków, poddawać audytowi, przedstawiać informację na temat realizacji programu profilaktycznego, to zostanie to przekazane. Jeżeli tak się nie stanie, to szpitalowi i powiatowi grozi zwrot środków unijnych.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - dwie Komisje Rady negatywnie zaopiniowały projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w ww. sprawie, a dwie Komisje Rady nie zajęły stanowiska.

Wobec powyższego zapytał:

 1. kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, w którym Rada Miejska  w Gryfinie opiniuje negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital  Powiatowy w Gryfinie?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  2 radnych, przy 12 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada nie przyjęła ww. projektu uchwały.
 2. kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, w którym Rada Miejska  w Gryfinie opiniuje pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital  Powiatowy w Gryfinie?

W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący  Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LIII/639/06 stanowi załącznik nr 9.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 – minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat wycofał z porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Żórawki - DRUK Nr 5-2/LIII.

Ad.VI. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 10.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  w ww. sprawie.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - czy Straż Pożarna przeprowadza przegląd hydrantów, do których w czasie akcji gaśniczych nie można się podłączyć? Byłam świadkiem takiej akcji na ul. Orląt Lwowskich.

Komendant PSP Bronisław Tessar - PSP okresowo przeprowadza kontrole sprawności hydrantów na terenie gminy. Za stan techniczny hydrantów odpowiada PUK Sp. z o.o.

Radny Kazimierz Płonka – na terenie miejscowości Żórawie i Szczawno są niesprawne hydranty, nie działa tam Ochotnicza Straż Pożarna. Proponowaliśmy wyposażyć mieszkańców w węże gaśnicze, aby w razie pożaru mogli sami gasić do przyjazdu straży, pod warunkiem, że hydranty będą sprawne.

Komendant PSP Bronisław Tessar - wyposażenie każdej miejscowości wiejskiej w podręczny sprzęt gaśniczy byłoby bardzo kosztowne. Stare węże nie nadają się do eksploatacji.

Ad.VII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na posiedzeniach komisji – załącznik nr 11.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w ww. sprawie.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radny Józef Gutkowski – czy nie warto zakupić większą ilość pojemników na gruz?

Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o. Rafał Mucha – warto, tak jak warto jest przeprowadzić wiele innych inwestycji. W tym roku planujemy wydać na nie 1,5 mln zł. Pojemniki nie są drogie, ale w tym roku nie uda się zwiększyć ilości ich zakupu. Nawiązując niesprawnych hydrantów chciałbym, aby w tym roku problem został rozwiązany, zwłaszcza na terenach wiejskich. Wspólnie ze Strażą Pożarną chcemy w newralgicznych punktach montować nowe urządzenia. Straż Pożarna musi wiedzieć, które z hydrantów są niesprawne.

Radny Mieczysław Sawaryn – na jakim etapie jest inwestycja dotycząca budowy kwatery nr II na wysypisku komunalnym?

Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o. Rafał Mucha – najwięcej informacji w tej sprawie może przekazać pani Naczelnik Ewa Kubiak. PUK uczestniczy w bardzo intensywnych pracach nad dokumentacją i uzgodnieniami. W mojej ocenie prace te nabrały przyspieszenia, mam nadzieję, że zakończą się sukcesem.

Radny Mieczysław Sawaryn – czy jest już pozwolenie na budowę? Burmistrz deklarował, że zostanie ono uzyskane do końca maja br.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – na jednej z poprzednich sesji informowałam, że z przyczyn niezależnych uległ zmianie termin opracowania dokumentacji na wysypisko. Termin upływa między 10, a 15 lipca br, dokładnie nie pamiętam. W dniu wczorajszym projektant z firmy Abrys złożył dokumentację projektową na uzyskanie pozwolenia na budowę. W skład dokumentacji wchodzą dokumenty dotyczące budowy kwatery nr II. Jest to tzw. zadanie IIA dotyczące projektu rekultywacji wysypiska oraz poszerzenia byłej kwatery nr III. Dokumentacja ma być składana sukcesywnie do połowy lipca w Starostwie Powiatowym, a następnie pozostanie oczekiwanie na pozwolenie na budowę.

Radny Mieczysław Sawaryn – kiedy w kwaterze nr II będzie można składować śmiecie z terenu miasta Gryfina?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – do końca sierpnia uzyskamy pozwolenie na budowę, co umożliwi rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego. W listopadzie możliwe byłoby rozpoczęcie robót, a według projektantów budowa kwatery nr II będzie trwał około pół roku. Gdyby nie wystąpiły żadne nadzwyczajne okoliczności, to w pierwszej połowie roku 2007 budowa kwatery nr II zostałaby zakończona.

Radny Mieczysław Sawaryn – co z obietnicami składanymi przez Burmistrza, że w tym roku kwatera będzie wybudowana?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – uzyskanie pozwolenia na budowie kwatery nr IIA jest związane ściśle z projektem rekultywacji wysypiska. W dalszym ciągu możliwe jest składowanie śmieci na obecnym wysypisku. Nie ma zagrożenia, że do czasu oddania nowej kwatery zabraknie tam miejsca.

Radny Mieczysław Sawaryn – czy przez to, że inwestycja realizowana jest w ostatniej chwili i przy wystąpieniu nieprzewidzianych okoliczności nie zostaniemy pozbawieni możliwości składowania śmieci na kwaterze nr I, a kwatera nr II nie będzie jeszcze gotowa? Zwracam uwagę, że raz już przystępowaliśmy do rekultywacji. Przetarg ogłoszono w listopadzie, a zadanie miało być zakończone w ciągu 2-3 miesięcy. Ostra zima uniemożliwiła prowadzenie robót ziemnych i termin wykonania zadania został przesunięty o 2 lata. Uczulam na to, ponieważ wysypisko śmieci jest obecnie najważniejszą sprawą w naszej gminie. Uważam, że ta sprawa została przez Burmistrza skandalicznie zaniedbana.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – budowa kwatery, a rekultywacja to dwa odrębne technicznie tematy. Nie można jednak wykluczyć założeń, o których mówił radny.

Ad.VIII. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 12. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  w ww. sprawie.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Prezes Zarządu GTBS Sp. z o.o. Bronisław Mela – zasadniczą działalnością GTBS jest budowa lokali mieszkalnych na wynajem i administrowanie tymi lokalami, w związku z tym na tym szczególnie skupiłem informację przedkładaną radnym, sygnalizując jedynie niektóre kwestie pozostałej działalności. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi jest dodatkową działalnością. Zarządzamy 43 wspólnotami, corocznie w pierwszym kwartale odbywają się zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych, na których wspólnoty oceniają działalność zarządu, podejmują uchwały zatwierdzające sprawozdanie zarządu i udzielają zarządowi absolutorium. 42 wspólnoty udzieliły zarządowi absolutorium i przyjęły sprawozdanie. Jedna wspólnota uważa, że jesteśmy złym zarządcą. Wyrazicielem woli wspólnoty jest zebranie, na ostatnim zebraniu tej wspólnoty 855/1000 zebranych głosowało za absolutorium, 12/1000 głosowało przeciw – to jest jeden właściciel. Uchwała została podjęta zgodnie z prawem. Nieprawdą jest, że Gmina wykorzystuje swój większościowy udział we wspólnotach. Na 43 wspólnoty w 24 gmina nie ma większościowego udziału. Tam gdzie ma udział większościowy właściciele mogą podjąć uchwałę o nie głosowaniu udziałami, a w formie jeden właściciel – jeden głos. Gmina nigdy nie wykorzystuje swojej przewagi udziałów. Projekt uchwały otrzymują wszyscy właściciele, na zebraniu każdy ma prawo zabrać głos w dyskusji, głosuje się poprzez podpis na karcie do głosowania i zaczyna się ono od właścicieli indywidualnych. Jest przyjęte, że przedstawiciel gminy głosuje zawsze tak jak większość właścicieli indywidualnych. Nie zdarzyło się, żeby gmina mając 55% udziałów przegłosowała właścicieli indywidualnych, bo taką gmina przyjęła politykę.

Radny Marek Sanecki – jeżeli choćby jeden członek wspólnoty miał jakiekolwiek zastrzeżenia, to należałoby się do nich ustosunkować. Na podstawie tych zastrzeżeń przeprowadzona została kontrola, która wykazała pewne nieprawidłowości. Pominął pan w sprawozdaniu tą sprawę. Przedstawiałem na sesji problem, z którym zwróciła się do mnie pani Kazimiera Dragan, stawiając zarzut, że prawdopodobnie koszty ogrzewania były sztucznie powiększane po to, aby można było uzyskać kredyt na termomodernizację.  Aby taki kredyt otrzymać należy uzyskać 25% oszczędności w ogrzewaniu po wykonaniu inwestycji. Jeżeli nie byłoby zwiększonych kosztów, to nie byłoby oszczędności. Jest to konkretny zarzut, do którego Prezes GTBS nie ustosunkował się przy składaniu informacji o bieżącej działalności.

Prezes Zarządu GTBS Sp. z o.o. Bronisław Mela – Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie było kontrolowane jako spółka. Nie ma też organu kontrolującego wspólnoty mieszkaniowe. Opinię przedstawił Przewodniczący Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości posiadający uprawnienia jak każdy zarządca.

Organem posiadającym prawo do rozpatrywania takich spraw jest zebranie właścicieli. Na zebraniu wspólnoty w dniu 2 marca br. p. Dragan przedstawiała swoje zarzuty. W tym też dniu zebranie właścicieli przyjęło nasze sprawozdanie i udzieliło nam  absolutorium. Przed przystąpieniem do bardzo ważnego przedsięwzięcia jakim jest termomodernizacja budynku zwołaliśmy specjalnie zebranie wspólnoty mieszkaniowej poświęcone tylko temu tematowi. Pani Dragan jeszcze raz przedstawiła swoje argumenty i po burzliwej dyskusji przyjęto uchwałę, która mówiła o ostatecznym przystąpieniu do termomodernizacji. Na głosujących 20 właścicieli 4 było przeciw, a 16 za. W związku z powyższym uchwała o termomodernizacji jest prawomocna, a my jesteśmy zobowiązani do jej realizacji. Pani Dragan skorzystała z prawa i skierowała sprawę do sądu. W dniu dzisiejszym   o godzinie 1130 odbędzie się pierwsza rozprawa. Uważam, że sprawę powinien rozstrzygnąć niezawisły sąd.

Radny Marek Sanecki – dlaczego wybrano audytora z Iławy, któremu za wykonanie zadania zapłacono 13.000 zł? Podobno takiego audytora można było wynająć  w Szczecinie za 2.000 zł. Według jakiej procedury wybierano audytora?

Prezes Zarządu GTBS Sp. z o.o. Bronisław Mela – przystąpiliśmy do termomodernizacji budynku i chcieliśmy otrzymać premię termomodernizacyjną z budżetu państwa  w wysokości 25% zaciągniętego kredytu. Oznacza to, że odsetki kredytu spłacanego przez okres 10 lat są zerowe. W tym celu zorganizowaliśmy spotkanie z pełnomocnikami wspólnot mieszkaniowych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Polskiej Korporacji Termorenowacyjnej, którzy przedstawili swoje warunki. Wszyscy obecni na spotkaniu pełnomocnicy wybrali audytora z Iławy. Audyt musi być zatwierdzony przez bank, a dopiero potem otrzymuje się kredyt. Nie każdy audyt umożliwia wzięcie kredytu.  Pierwsze cztery wspólnoty, które w zeszłym roku skorzystały z tego termomodernizacja ich budynków zakończyła się sukcesem.

Radny Marek Sanecki – z wypowiedzi wynika, że wzięliście audytora, który umożliwił wzięcie kredytu.

Prezes Zarządu GTBS Sp. z o.o. Bronisław Mela – po to bierze się audytora, aby jego audyt sprawdził się. Niepotrzebny jest nam audytor, który za wykonanie zadania otrzyma 1.500 zł, a wspólnota nie otrzyma premii termomodernizacyjnej.  W przyszłym roku przekażę radnym terminarz wspólnot mieszkaniowych. Serdecznie wszystkich zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniach. Właściciele wspólnot mieszkaniowych decydują o tym, czy zarządca jest dobry, czy nie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - proponuję, aby radny Marek Sanecki udał się do Prezesa GTBS i wyjaśnił wątpliwości. Sesja nie jest miejscem, na którym załatwia się sprawę jednej osoby.

Radny Marek Sanecki – audytu nie robi się po to aby otrzymać kredyt, tylko po to aby stwierdzić, czy termomodernizacja jest potrzebna, czy nie?

Prezes Zarządu GTBS Sp. z o.o. Bronisław Mela – jest to nieporozumienie. Audyt ma być zrobiony tak, aby został zatwierdzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowa z Korporacją Termorenowacyjną polegała na tym, że jeżeli audytor stwierdzi, iż w danym budynku nie ma możliwości uzyskania efektów, to odstępujemy od wykonania zadania, a audytorowi nie płacimy. Taki przypadek miał miejsce przy ul. Grunwaldzkiej nr 10 – 12. Audytor stwierdził, że niemożliwe jest uzyskanie efektów i dlatego odstąpiliśmy od wykonywania zadania. W przypadku, o którym mówi radny wszystko jest zgodne z prawem.

Radny Mieczysław Sawaryn - faktycznie zarządzający wspólnotą mieszkaniową przy ulicy Grunwaldzkiej nr 10 – 12 alarmuje w tej sprawie. Na jednej z naszych sesji padła deklaracja, że każda wspólnota, która będzie ocieplała budynek może skorzystać z kredytu i poręczenia gminy. Skorzystały już z tego wspólnoty przy ul. Adama Asnyka i Z. Krasińskiego. Kto poinformował przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej nr 10 -12, że takich kredytów już nie ma i nie będzie? Skąd wzięła się taka informacja?

Prezes Zarządu GTBS Sp. z o.o. Bronisław Mela – nigdy tego nie mówiłem, jest to nieprawda. W dniu dzisiejszym o godzinie 1630 odbędzie się spotkanie wspólnoty mieszkaniowej na ten temat. Jeżeli chodzi o ulicę A. Asnyka, to dla tamtej wspólnoty brakowało kilkanaście tysięcy złotych do zamknięcia finansowania termomodernizacji. Wspólnota w tym roku spłaci gminie należność.

Ad.IX. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 glosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR LIII/640/06 stanowi załącznik nr 13.

Ad.X. Zmiana Uchwały Nr XXVIII/386/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/386/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LIII/641/06 stanowi załącznik nr 14.

Ad.XI. Zmiana Uchwały Nr XXIX/402/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa. Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - chciałabym dowiedzieć się jak jest z osobami niepełnosprawnymi, czy reguluje to ustawa?

p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - ustawa tego nie reguluje. Reguluje to § 1 pkt. 7 uchwały Nr XXIX/402/04, która w dniu dzisiejszym jest zmieniana.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - chodzi mi o podatek od środków transportu, a konkretnie od taksówek prowadzonych przez osoby niepełnosprawne.

p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - taksówki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, ponieważ mają za mały tonaż.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18  radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LIII/642/06 stanowi załącznik nr 15.

Ad.XII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie.

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 55/1 o pow. 2800 m2, położonej w obrębie Borzym na rzecz jej użytkowników wieczystych.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18  radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 55/1 o pow. 2800 m2, położonej w obrębie Borzym na rzecz jej użytkowników wieczystych przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LIII/643/06 stanowi załącznik nr 16.
 2. odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18  radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wełtyń przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LIII/644/06 stanowi załącznik nr 17.
 3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie komunalne w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Żórawki. Projekt uchwały wycofano z porządku obrad sesji.
 4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18  radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LIII/645/06 stanowi załącznik nr 18.
 5. oddania mienia komunalnego w użyczenie jednostkom organizacyjnym Gminy Gryfino nieposiadającym osobowości prawnej i komunalnym instytucjom kultury.
  Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali nową wersję załącznika nr 1 do ww. projektu uchwały - załącznik nr 19.
  Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - załącznik nr 1 do projektu uchwały został uzupełniony poprzez dopisanie w pkt. 4 miejscowości Bartkowo i Borzym.
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18  radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie oddania mienia komunalnego w użyczenie jednostkom organizacyjnym Gminy Gryfino nieposiadającym osobowości prawnej i komunalnym instytucjom kultury przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LIII/646/06 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XIII. Nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18  radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LIII/647/06 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XIV. Upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy do podjęcia rozmów z fundatorami  i zarządem Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście  i Gminie Gryfino, dotyczących przejęcia przez Gminę Gryfino Centrum  Wodnego LAGUNA - DRUK Nr 8/LIII.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do  ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radny Mieczysław Sawaryn - potwierdziły się wszystkie nasze obawy dotyczące rozstrzygnięć w sprawie CW Laguna. Zaproponowano nam rozstrzygnięcia bez korekt, terminów, bez opracowania sensownej  koncepcji, które byłyby tylko i wyłącznie stratą dla miasta. Wobec powyższego uważamy, że należy wstrzymać się z wykupem obiektów sportowych od CW Laguna do czasu zagwarantowania pełnej możliwości wywiązania się  z przyjętych wobec wierzyciela zobowiązań. Gdybyśmy w dniu dzisiejszym kupili od  CW Laguna obiekty sportowe i zapłacili za nie 2.300.000 zł, to może okazać się, że do sierpnia br. nie jesteśmy w stanie dotrzymać pozostałych warunków umowy, a cały  dług będzie wynosił ponad 10.000.000 zł, a nie 7.500.000 zł. Należy upoważnić p. Burmistrza do rozmów, przedstawienia Radzie wyników rozmów, a dopiero potem podejmiemy decyzję w sprawie rozwiązania problemów CW Laguna. 

Radny Janusz Skrzypiński - częściowo zgadzam się z wypowiedzią radnego Mieczysława Sawaryna odnośnie finansowania CW Laguna. Jestem odmiennego zdania
w sprawie wykupu obiektów sportowych. Gmina Gryfino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zło, które wydarzyło się w CW Laguna. Od lat znane są nam oraz mieszkańcom naszej gminy występujące tam problemy. Uważam, że ciężar odpowiedzialności powinien spoczywać na fundatorach. Osobiście jestem przeciwny przejęciu CW Laguna przez gminę w obecnym stanie. W ciągu pięciu lat funkcjonowania w CW Laguna zmieniło się wielu dyrektorów, praktycznie co półtora roku zmieniał się dyrektor.  Radę informowano, że wszystko jest w porządku, należy tylko spłacić zaciągnięty kredyt, a obecnie okazało się, że to nieprawda. Jednym z rozsądniejszych rozwiązań jest to, że radni w głosowaniu wyrazili zgodę na wykup obiektów sportowych. Kupując obiekty mamy gwarancję, że będą one we władaniu miasta. Oprócz miasta w naszej gminie są jeszcze wsie, w których istnieje potrzeba prowadzenia różnych inwestycji. Uważam, że ponowne ratowanie przez gminę podmiotu, który tonie zahamuje rozwój gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tylko częściowo zgadzam się ze stanowiskiem radnego Mieczysława Sawaryna. To prawda, że Fundacja nie będzie w stanie zgromadzić do dnia 30 sierpnia br. kwoty 5.000.000 zł na spłacenie kolejnej raty. Obecna Rada miała pełną świadomość, że na barkach gminy spoczywa obowiązek rozwoju kultury i sportu, a w tym zabezpieczenie obiektów, w których można realizować te zadania. Z całą świadomością podjęto uchwałę, zgodnie z którą za kwotę 2.300.000 zł kupimy obiekty sportowe przy ul. Sportowej w Gryfinie. Po wpłaceniu ww. kwoty mamy zapewnione, że obiekty sportowe będą nasze. Jest na to zgoda FLUOR-u, Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Na tę okoliczność przygotowano akt notarialny. Upoważnienie, o którym mowa w projekcie uchwały jest mi potrzebne, ponieważ nie odcinam się od spraw CW Laguna. Należy jednak rozdzielić sprawę dotyczącą obiektów sportowych od sprawy dotyczącej obiektu CW Laguna. Upoważnienie pozwoli mi uzgodnić z PROSYNCHEM – em przedłużenie terminu wpłaty 5.000.000 zł. CW Laguna sprzedaje część terenów. Jest już podpisana umowa wstępna na kwotę około 3.200.000 zł. Na rzecz CW Laguna wpłacono zaliczkę w wysokości 10% tej kwoty. Transakcja może być zrealizowana pod koniec br. lub w pierwszym kwartale przyszłego roku. Z firmą PROSYNCHEM należy uzgodnić aneksem wpłatę pozostałych 5.000.000 zł. Sprawa związana z CW Laguna nie jest tylko problemem gminy, ponieważ bez pomocy Zespołu Elektrowni Dolna Odra nie jesteśmy w stanie jej rozwiązać. Wspólnie musimy wypracować warunki dotyczące przejęcia CW Laguna przez gminę. Upoważnienie mnie do prowadzenia rozmów nie jest równoznaczne z przejęciem CW Laguna. Będę jednak mógł prowadzić rozmowy w tej sprawie. Uważam, że istnieje szansa na wyprowadzenie CW Laguna z kłopotów.

Radny Mieczysław Sawaryn - CW Laguna jest wizytówką naszego miasta. Powstałe tam problemy należy rozwiązywać całościowo, a nie w taki sposób jak nam zaproponowano. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że istnieją poważne zagrożenia dotyczące funkcjonowania miejskiego wysypiska śmieci, a my chcemy wykupić obiekty sportowe za kwotę 2.300.000 zł. oraz przeznaczyć środki finansowe na wykonanie płyty boiskowej. Zgłosił się inwestor, który chce kupić część terenów od CW Laguna. Jest to bardzo dobra i ciekawa propozycja, ale obiekt powinniśmy utrzymywać jako jedną całość. Jeżeli wykupimy obiekty sportowe za 2.300.000 zł, to będzie to oznaczało, że odwracamy się od problemów Fundacji. Uważam, że nie powinniśmy tego robić, ponieważ jest to wizytówka miasta. Zespół Elektrowni Dolna Odra ma ograniczone możliwości. Jest to Spółka Skarbu Państwa  i nie można zakładać, że sama sfinansuje całe zadłużenie. Musimy gromadzić rezerwę finansową, bo gdyby doszło do upadłości CW Laguna, to jesteśmy potencjalnym kandydatem do rozwiązania problemów zadłużenia przynajmniej w jakimś procencie. Sprawą oczywistą jest, że przy upadłościach reguluje się długi. Jeżeli uda się przekonać zachodniego inwestora do budowy mariny, hotelu, to dla miasta będzie to bodziec rozwojowy. Inwestor postawił żądania takie jak zmiana planu zagospodarowania, możliwość zagospodarowania popiołów Dolnej Odry, możliwość kupna energii elektrycznej bezpośrednio z Elektrowni Dolna Odra. Jako miasto powinniśmy czynnie uczestniczyć w wyprowadzeniu CW Laguna na prostą.

Radny Stanisław Strzelczyk - w dyskusji poruszane są różne tematy ale z tego nic nie wynika. Powinniśmy dyskutować o upoważnieniu Burmistrza Miasta i Gminy do podjęcia rozmów z fundatorami i zarządem Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.  W sprawie CW Laguna najwięcej może zrobić Zespół Elektrowni Dolna Odra i dlatego szuka wyjścia z istniejącej sytuacji. Należy dać upoważnienie p. Burmistrzowi do prowadzenia rozmów. Uważam, że do tych rozmów można również wyznaczyć dwóch lub trzech przedstawicieli Rady, którzy będą wspierali p. Burmistrza.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nigdy w żadnym wystąpieniu nie odcinałem się od problemów CW Laguna. Do tej pory gmina przekazała na rzecz CW Laguna 14.000.000 zł. Obecnie, aby komornik nie rozpoczął zajęcia w CW Laguna potrzebna jest kwota w wysokości 2.300.000 zł. Mamy jeszcze czas do wynegocjowania aneksu o przedłużenie terminu spłaty drugiej raty. Cały czas prowadzimy rozmowy z Zespołem Elektrowni Dolna Odra na temat różnych sposobów spłaty długu w wysokości 5.000.000 zł.  Obecnie, aby Zespół Elektrowni Dolna Odra mógł udzielić darowizny musi mieć zgodę Rady Nadzorczej oraz właściciela spółki. Opracowywana jest koncepcja zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  uwzględniająca potrzeby CW Laguna. Na jednej z sesji w miesiącu wrześniu lub październiku br. będzie zatwierdzany plan. Uważam, że podczas obecnej kadencji nie nastąpiły żadne zaniedbania, tylko prowadzono bardzo intensywne prace. Zaniedbania nastąpiły w poprzednich kadencjach. Jeżeli chodzi o wysypisko śmieci, to do realizacji następnej kwatery przystąpiliśmy, gdy na tym terenie była jeszcze ziemia orna. Należało przeprowadzić zmianę przeznaczenia gruntów. Procedura trwała długi i dopiero 30 listopada 2005 r. uchwalono plan miejscowego zagospodarowania. Nie czekając na zmianę planu już 14 września 2005 r. zleciliśmy wykonanie dokumentacji. Proszę nie obciążać mnie za wszelkie niepowodzenia w tej gminie. Rekultywacja istniejącego wysypiska w 95% miała miejsce w ubiegłej kadencji Rady. W obecnej kadencji przeprowadzano tylko  i wyłącznie prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem zieleni. Nie ma zagrożenia, że śmiecie z naszej gminy będą wywożone za Goleniów. Będziemy ubiegali się o środki unijne na rekultywację wysypiska śmieci. Nie możemy ubiegać się o takie środki na budowę kwatery. Najpóźniej w pierwszym półroczu 2007 roku zakończona zostanie inwestycja związana z rozbudową kwatery. W tym roku  będzie ogłoszony przetarg i zostanie wybrany wykonawca zadania.  Dołożyłem wszelkich starań, aby powstała nowa kwatera i nie należy wyolbrzymiać związanych z tym zadaniem problemów.

Radny Marek Sanecki - upoważnienie p. Burmistrza do prowadzenia rozmów, to jedna sprawa, a bieżące rozwiązanie problemów dotyczące firmy FLUOR, to sprawa druga.  Fundacja powstała na przełomie lat 80 – 90. W 1997 roku wybudowano CW Laguna. Przegrano proces sądowy z wykonawcą i w konsekwencji Fundacja powinna zapłacić firmie FLUOR około 10.000.000 zł. Pomiędzy firmą FLUOR, a Fundacją zawarto  porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia. W efekcie należy spłacić w terminie zadłużenie w kwocie 7.500.000 zł. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że następna rata nie będzie zrealizowana w terminie, to wówczas firma FLUOR może zażądać całej kwoty. W tej sytuacji kwota 2.300.000 zł przepadnie. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jak zachowa się firma FLUOR.

Radny Artur Nycz - miałem nadzieję, że ta dyskusja będzie toczyła się przy podejmowaniu następnej uchwały. To że obecnie zajmujemy się wykupem obiektów sportowych jest pochodną tego, że  najpierw zdecydowano się wystąpić w projekcie unijnym o dofinansowanie budowy boiska sportowego, a dopiero potem stwierdzono, że nie można przejąć obiektów sportowych. Wcześniej istniały inne możliwości rozwiązania problemu, jak chociażby poręczenie kredytu dla Laguny. Wówczas uważałem, że należy poręczyć kredyt dla CW Laguna, spłacić FLUOR, a obiekty sportowe przejąć w formie darowizny. Wtedy nie było problemu z zaciągnięciem przez CW Laguna kredytu, a obecnie nie może tego zrobić. W dniu dzisiejszym Rada zdecydowała się na wykup obiektów sportowych. Jeżeli Portugalczycy nie sfinalizują tej inwestycji, a FLUOR nie będzie chciał czekać, to jedynym wyjściem będzie poręczenie przez gminę kredytu w wysokości 5.000.000 zł, albo pozwolić na upadłość. Jeżeli jakiś bank chciałby udzielić kredytu dla CW Laguna w wysokości 5.000.000 zł, to również udzieliłby w wysokości 7.500.000 zł. Koszty obsługi kredytu za pół roku wynoszą 84.000 zł. Uważam, że takie rozwiązanie nie ma sensu. Boisko jest potrzebne, ale nie może to determinować sposobu rozwiązania problemu CW Laguna ani rozmowy z firmą FLUOR. Sami sobie zawęziliśmy pole manewru.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gdyby zastosowano rozwiązanie, o którym mówi radny Artur Nycz, to gmina byłaby zadłużona na kwotę 17.000.000 zł. Przejęcie obiektów sportowych nieodpłatnie wiąże się również z przejęciem kredytu  budowlanego powyżej 10.000.000 zł. Radni z poprzedniej oraz obecnej kadencji byli oszukiwani, ponieważ twierdzono, że  z uwagi na proces sądowy z firmą PROSYNCHEM nie ma żadnego zagrożenia. Uważam, że do rozwiązania sprawy powinni przyczynić się dwaj fundatorzy, tj. gmina oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.  Kwota w wysokości 2.300.000 zł. potrzebna jest po to, aby komornik nie rozpoczął  egzekucji. Obecnie musimy zrobić wszystko, aby gmina poniosła jak najmniejsze koszty na ratowanie CW Laguna.

Radny Mieczysław Sawaryn - w grudniu 2004 r. zatwierdzając jednym głosem budżet na 2005 rok podjęto decyzję o wydaniu ponad 3.000.000 zł na boisko przy Gimnazjum na Górnym Tarasie w Gryfinie. Wielu z nas było przeciwko takiemu rozwiązaniu, ale nie chciano tego słuchać. Gdybyśmy obecnie mieli 3.000.000 zł, to nie byłoby długu, ani problemu. Nie mam wątpliwości do zdolności negocjacyjnych p. Burmistrza i wiem, że bez wsparcia radnych jest w stanie dojść do porozumienia z firmą FLUOR. Jeżeli jednak zapłacimy kwotę 2.300.000 zł, to komornik odstąpi od zajęcia tylko nie wiemy na jak długi czas. Jeżeli Fundacja nie będzie miała pieniędzy na wpłatę kolejnej raty, to na pewno komornik dokona zajęcia. Nie można zakładać, że inwestor hiszpański na pewno wykupi grunty. Każdy biznes powinien być oparty na wariantach skrajnych. Musimy brać pod uwagę, co się stanie  jeżeli nie wywiążemy się z ciążących na nas zobowiązań? W takim przypadku zostaniemy pozbawieni środków związanych z możliwością restrukturyzacji Fundacji.  Stosowane obecnie drogie rozwiązania w przyszłości będą generować koszty. Wybudowane obecnie boiska trzeba będzie utrzymywać. Sferę sportową powinniśmy rozwijać na bazie już posiadanych obiektów. Problem CW Laguna jest do rozwiązania. Jeżeli gmina będzie posiadała kwotę 7.000.000 zł, to będzie poważnym partnerem do rozmów z każdym wierzycielem.  Jeżeli nie wywiążemy się ze zobowiązań wobec firmy FLUOR, to firma przedstawi komornikowi żądania do egzekucji, a Zespół Elektrowni Dolna Odra może nie dać ani grosza, ponieważ Skarb Państwa nie chce finansować inwestycji, które nie są z nim związane. W takim przypadku możliwe będzie jedynie ogłoszenie upadłości.  Należy upoważnić p. Burmistrza do negocjacji z firmą FLUOR, ale powinniśmy wstrzymać się z kupnem obiektów sportowych od Fundacji.  Od p. Burmistrza Rada powinna otrzymać pełną informację w sprawie przeprowadzonych negocjacji. Chcemy wiedzieć, w jakich warunkach będziemy działać i jakie w przyszłości grożą niebezpieczeństwa?

Radna Magdalena Chmura – Nycz - czy podpisano już z bankiem umowę na zaciągnięcie kredytu?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - na dzień dzisiejszy obowiązuje uchwała Rady Miejskiej dotycząca nabycia obiektów sportowych za kwotę 2.306.700 zł. Postępowanie jest prawie zakończone. Za dzień lub dwa będzie wiadome, który bank wygrał postępowanie. W następnym tygodniu zostanie podpisana umowa. 

Radna Magdalena Chmura – Nycz - skoro nie podpisano jeszcze umowy, to jak obliczono prowizję i skąd wiadomo, że obsługę bankową wyniesie 84.000 zł?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - można to obliczyć w bardzo prosty sposób. Na rynku bankowym obowiązują stawki WIBOR - trzymiesięczne i WIBOR - jednomiesięczne. Są to stawki bazowe, do których dochodzi marża uzależniona od kondycji finansowej ocenionej przez banki. Można w przybliżeniu spodziewać się jakie będą oprocentowania w zawartej umowie. Na podstawie analiz, prognoz przewiduje się  jakie koszty poniesie gmina do końca roku. W poprzednich latach gmina również zaciągała kredyty i przy uchwalanych budżetach  była prognoza jakie odsetki będzie płaciła.

Radny Mieczysław Sawaryn - termin rozliczenia z firmą FLUOR wyznaczony jest na 30 czerwca br. My nie dotrzymaliśmy umowy. Od 1 lipca br. firma FLUOR nie jest związana umową z gminą, a więc zawarte porozumienie nie obowiązuje.  Rada podjęła uchwałę o wykupie boiska od Fundacji pod warunkiem załatwienia spraw z firmą FLUOR i redukcją 1/3 zadłużenia.  Skoro jutro upływa termin rozliczenia, a umowa z bankiem o zaciągnięciu kredytu zostanie podpisana dopiero w następnym tygodniu, to umowa zawarta z FLUOREM jest nieważna. Do wyjaśnienia sprawy należy wstrzymać się z kupnem boiska. 

Radny Artur Nycz - przyzwyczailiśmy się do tego, że przy problemach finansowych zawsze pomagał Zespół Elektrowni Dolna Odra., ale te czasy już minęły. Obecnie nie możemy być pewni, że Dolna Odra ponownie pomoże, pomimo tego, że jest fundatorem. Skoro gmina chce dać 2.300.000 zł, to chciałbym wiedzieć do jakiej kwoty zobowiązał się Zespół Elektrowni Dolna Odra, czy w ogóle zobowiązała się? Czy Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni Dolna Odra rozważała sprawę, a co na to Minister Skarbu Państwa?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dalszym ciągu prowadzimy negocjacje odnośnie zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.300.000 zł, ponieważ mamy ważna uchwałę. W dniu wczorajszym przeprowadzona została rozmowa z Prezesem PROSYNCHEM –u p. Zenonem Hryniem. Termin wpłaty przedłużono do 10 lipca br. z zachowaniem wszystkich warunków umowy odnośnie prolongaty zadłużenia. Rozmowy prowadzone z Zespołem Elektrowni Dolna Odra są bardzo ważne. Jeżeli obie strony dołożą starań, to w formie umów przedwstępnych można będzie zapewnić  o zabezpieczeniu pewnych dochodów przez CW Laguna w postaci długoterminowych
umów na reklamę, na dzierżawę pomieszczeń, czy tez na wykup biletów dla załogi. Zapewni to stały dochód na pewnym poziomie dla CW Laguna. W najgorszym wypadku miasto może przejąć CW Laguna z długiem nie większym jak kredyt zaciągnięty na budowę, jest to około 10.000.000 zł. proszę radę o upoważnienie mnie do prowadzenia rozmów z fundatorami i zarządem Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Radny Artur Nycz - gmina da 2.300.000 zł, a skąd będzie pochodziła kwota w wysokości 5.000.000 zł dla PROSYNCHEM-u?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – jeżeli miasto oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra wywiążą się z tego, co żąda portugalska spółka w ramach umowy przedwstępnej to będą pieniądze.

Radny Artur Nycz - a co będzie jeżeli spółka oraz Elektrownia nie wywiążą się?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – wówczas będzie można powiedzieć, że miał Pan rację i należało poręczyć dla Fundacji kredyt w wysokości 5.000.000 zł.

Radny Czesław Kapusta - na jakiej podstawie właścicielem tych boisk stała się Elektrownia, czy też Fundacja? Jeżeli boiska są obiektami użyteczności publicznej, to powinny zostać przekazane nieodpłatnie na rzecz gminy. Uważam, że powinniśmy upoważnić p. Burmistrza do negocjacji.

Radny Jan Ragan - rozmowy, które toczą się w tej sprawie nie mogą być podawane do publicznej wiadomości do czasu ich zakończenia i podpisania umowy. Są to bardzo trudne rozmowy. Przegrana z PROSYNCHEM - em na kwotę 9.300.000 zł pogrążyła jeszcze bardziej trudną sytuację.  To nie prawda, że banki nie chcą udzielić CW Laguna kredytu w wysokości 5.000.000 zł. Banki chcą udzielić kredytu, ale żądają poręczenia przez Zespół Elektrowni Dolna Odra i Gminę Gryfino. Zespół Elektrowni Dolna Odra nie może tego zrobić, ponieważ jest Spółką Skarbu Państwa, a gmina ma inne wydatki inwestycyjne. Wobec powyższego szuka się innych rozwiązań, ale na etapie negocjacji i prowadzonych rozmów jest to tajemnica handlowa i nie można jej upubliczniać.  W dniu dzisiejszym powinniśmy upoważnić p. Burmistrza do rozmów i poprosić, aby na jednej z następnych sesji przedstawił informację z przebiegu. 2.300.000 zł za obiekty sportowe, to nie jest dużo. 1 lipca 1987 roku Elektrownia przejęła obiekty sportowe od OSiR, w skład których wchodziło kilka zaniedbanych budynków, boisko główne bez trybun i stare  korty. W ciągu 15 lat eksploatacji przez Zespół Elektrowni Dolna Odra corocznie wydawano na ich utrzymanie 650.000 – 700.000 zł plus przeprowadzane inwestycje. Obecnie wg wyceny obiekty warte są 2.800.000 zł. Nie jest to więc niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy przez gminę. Ww. obiekty nigdy nie były własnością gminy tylko Skarbu Państwa. W 1990 roku na mocy ustawy Zespół Elektrowni Dolna Odra uzyskał prawo wieczystego użytkowania obiektów, a następnie przekazał je dla Fundacji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - p. Burmistrzu, czy przed przyjęciem projektu uchwały w ww. sprawie możemy otrzymać treść pisma informującego o przedłużeniu przez firmę FLUOR terminu spłaty do 10 lipca br? Jeżeli chodzi o obiekty sportowe, to p. Burmistrz powiedział publicznie, że boisko na Górnym Tarasie w Gryfinie posiada certyfikat na rozgrywki meczy przez czwartą ligę. Chciałabym zobaczyć taki certyfikat, ponieważ z informacji które posiadam wiem, że jest inaczej. Zastanowię się, czy będę głosowała za upoważnieniem p. Burmistrza do rozmów, ponieważ w Bierzwniku wybudowano halę sportową, która spełnia wszystkie wymogi sportowe za ponad 2.000.000 zł, a boisko na Górnym Tarasie w Gryfinie za ponad 4.000.000 zł. W hali w Bierzwniku mogą rozgrywać mecze trzy drużyny jednocześnie.

Radny Antoni Rak - dyskusja rozszerza się w nieskończoność. Bardzo proszę  skupmy się nad projektem uchwały. Powinniśmy upoważnić p. Burmistrza do prowadzenia rozmów z firmą FLUOR.

Radny Mieczysław Sawaryn - radny Jan Ragan poinformował nas ile pieniędzy Zespół Elektrowni Dolna Odra przeznaczał na utrzymanie obiektów sportowych. Należy wziąć pod uwagę, że po przejęciu obiektów sportowych przez gminę będziemy musieli co roku przeznaczać z budżetu gminy minimum 650.000 zł na ich utrzymanie. Rada upoważniła p. Burmistrza do zakupu obiektów sportowych pod warunkiem załatwienia do 30 czerwca br. spraw z firmą FLUOR i umorzenia określonej kwoty.  Czy z uwagi na niedotrzymanie terminu do dnia 30 czerwca br. przyjęta przez Radę uchwała jest ważna? W imieniu klubu radnych POiPIS proszę o 10 minut przerwy. Proszę również
o dostarczenie podjętych uchwał i o wyrażenie opinii przez mecenasa co do ważności obowiązujących zapisów.

Radny Kazimierz Płonka – uważam, że boiska zgodnie z propozycją Burmistrza gmina powinna zakupić. Być może będzie trudno je utrzymać, ale w przyszłości można będzie w nie zainwestować, zbudować boisko z podgrzewaną płytą i zarabiać na nim. Należy udzielić upoważnienia Burmistrzowi i zakończyć dyskusję na ten temat.

Radny Artur Nycz – nie udzielenie upoważnienia nie skutkuje tym, że Burmistrz nie może prowadzić negocjacji, to upoważnienie jest tak naprawdę zbędne. Jeśli Burmistrz nie może nam dziś przekazać pewnych informacji, to spotkajmy się w przerwie, albo zwołajmy niejawną sesję lub spotkanie rady. Po co mamy toczyć debatę przy każdej sprawie dotyczącej Laguny, podczas gdy okazuje się, że są informacje dla radnych niedostępne, a istotne dla rozwiązania problemu Laguny.

Radny Mieczysław Sawaryn – Burmistrz mówi, że będzie negocjował z Fluorem w sprawie spłaty zadłużenia, w treści uchwały natomiast zawarte jest upoważnienie do przejęcia obiektów sportowych CW Laguna. Burmistrz chce uzyskać zgodę, aby móc dyskutować z zarządem Fundacji i fundatorami na temat przejęcia przez gminę CW Laguna. Nie ma ani słowa na temat negocjacji z Fluorem. Przyjmując uchwałę dajemy Burmistrzowi upoważnienie do rozmów z fundatorami i zarządem Laguny na temat przejęcia CW Laguna. Wątki, o których mówiliśmy są wątkami pobocznymi. Burmistrz powiedział, że jedzie do firmy Fluor podjąć rozmowy na temat rozłożenia spłat. Chcielibyśmy przestrzec Burmistrza przed tym, że gmina kupi boiska i zapłaci za nie na rzecz Fluoru 2 mln 300 tys. i jednocześnie będzie realizując uchwałę negocjować przejęcie całego obiektu sportowego. Rozumiem, że realizując uchwałę, nad którą dyskutujemy, Burmistrz zawiesi transakcję kupna obiektów sportowych, bo może otrzymać zgodę na przejęcie całego obiektu. Trzeba uwzględnić koncepcję przejęcia obiektów sportowych w sytuacji niedotrzymania warunków przyjętej uchwały, w której gmina miała do 30 czerwca kupić od Fundacji obiekty sportowe i przelać należność firmie Fluor. Poproszę o 10 minut przerwy i o dostarczenie tej uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – to jest demagogia, radni nie wiedzą jakie decyzje podjęli odnośnie Laguny, nieprawdą jest, że gmina będzie ponosić dodatkowe koszty w kwocie 600 tys. zł. Nie nastąpi wzrost wydatków gminy na utrzymanie obiektów sportowych, gmina te koszty od dawna ponosi w postaci dotacji udzielanej Lagunie w wysokości 400 tys zł. Uchwała nie zawiera żadnego terminu odnośnie wykupu boisk. Mówimy o upoważnieniu Burmistrza do prowadzenia rozmów na temat wypracowania ewentualnych warunków przejęcia Laguny przez gminę. Czy ta uchwała jest potrzebna? Tak, bo muszę wiedzieć, czy radni po wypracowaniu dobrych warunków przejęcia Laguny widzą możliwość jej przejęcia. Jest to uchwała intencyjna. Przed podjęciem ostatecznej decyzji musze przedstawić Radzie wyniki tych negocjacji i to nie Burmistrz jednoosobowo odejmie decyzję o przejęcie Laguny, tylko decyzję podejmie Rada. Trzeba w spokoju wypracować różne metody wspomożenia finansowego Laguny.

Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę.

Po przerwie radny Mieczysław Sawaryn wycofał wniosek o przedstawienie prawnej opinii co do ważności uchwały w sprawie nabycia obiektów sportowych.

Radny Mieczysław Sawaryn - Klub Radnych POPiS zwraca się z wnioskiem do Burmistrza, aby transakcje zakupu boisk wstrzymał do czasu zakończenia negocjacji z firmą Fluor i do czasu uzgodnienia nowych warunków, bowiem umowa pomiędzy Fundacją a Fluorem w kwestii umorzenia wierzytelności z uwagi na upływ terminu staje się nieważna. Kupując boiska gmina może narazić się na powrót do wysokości całej wierzytelności.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – w treści tego projektu uchwały można by było zawrzeć zapis, że upoważnienie dotyczy również rozmów z Fluorem.

Radny Mieczysław Sawaryn – uważamy, że taka uchwała pod względem prawnym nie jest potrzebna. Klub POPiS będzie Burmistrza w zakresie tych działań popierał, ale liczymy na to, że w trosce o finanse gminy Burmistrz weźmie pod uwagę, że jeśli kupimy boiska bez uzgodnienia odpowiednich terminów, to Laguna straci możliwość umorzenia części zadłużenia.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – prosiłam o dostarczenie pisemnego potwierdzenia przesunięcia terminu wpłaty ceny sprzedaży obiektów sportowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – wczoraj prowadziłem rozmowy z panem Zenonem Hryniem z firmy Fluor, który wyraził zgodę na przedłużenie terminu do 10 lipca. Będzie to potwierdzone pisemnie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w /w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia rozmów z fundatorami i zarządem Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, dotyczących przejęcia przez Gminę Gryfino CW Laguna przyjęto większością głosów.  Uchwała Nr LIII/648/06 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XV. Zmiana w budżecie gminy na 2006r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – czy nie będzie racjonalne wycofanie z projektu uchwały kwoty 84.000 zł na obsługę kredytu bankowego, skoro gmina nie wie jeszcze czy kredyt ten zostanie zaciągnięty?

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Jolanta Staruk – 84.000 zł to środki zabezpieczone na obsługę kredytu bankowego w raz z prowizją do końca roku budżetowego 2006. Burmistrz wydał zarządzenie powołujące komisję przetargową do przeprowadzenia zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego. Prace komisji trwają, prowadzone są rozmowy z bankami, banki wywiązują się sumiennie z terminów, mimo, że czasu jest niewiele, obecnie nie ma żadnych przeszkód prawnych, żeby taką umowę o kredyt bankowy podpisać.

Radny Mieczysław Sawaryn – w dziale 921 w pozycji dotacja dla GDK w kwocie 90.000 zł nie uzyskała naszej akceptacji propozycja wydatkowania środków na realizację programu „Zakręcone wakacje”. Pod ta pozycją kryję się realizacja programu telewizyjnego o wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Gryfino i koncert Norbiego na pl. Barnima 1 września za cenę 50.000 zł. Program telewizyjny emitowany ma być przez tydzień w sierpniu w telewizji regionalnej. Zapłacenie państwowej telewizji tak wygórowanej kwoty jest pozbawione ekonomicznego sensu. Od 4 lat w m. Borzym niszczeje budynek po byłej szkole. Należy go zabezpieczyć, wyremontować lub rozporządzić nim w inny sposób. Wydatkowanie 50.000 na program telewizyjny naszym zdaniem nie przyniesie żadnego efektu wychowawczego dla gryfińskiej młodzieży. Pieniądze te powinny zostać wydatkowane w inny sposób. Organizacja imprezy rowerowej nad J. Wełtyńskim jest warta poparcia, bo należy popierać inicjatywę młodych ludzi, którzy potrafią zorganizować ciekawą imprezę promującą Gryfino. W kwestii zakupu kamery prowadziliśmy gorącą dyskusję, doszliśmy do wniosku, że być może należałoby zacząć od zakupu tańszego sprzętu, uzyskaliśmy informację, że taki sprzęt jest najtańszy. Popieramy zatem przeznaczenie środków na zakup kamery, bo w tym przypadku zostanie osiągnięty efekt wychowawczy młodzieży.

Radny Stanisław Strzelczyk – na zakupie kamery koszta się nie kończą. Grupa młodzieży działa od października 2005 r. i chce zakupić kamerę wartą 12.000 zł. Pytanie, kto będzie miał tą kamerę? Kto z nią będzie pracował? Trzeba będzie kupić wideo, komputer, dobre oprogramowanie, wziąć pod uwagę koszty naprawy tego sprzętu. Czy ta kamera będzie do użytku tylko tej grupki młodzieży? Co nią będzie filmowane? Do czego będzie służyła? Nie jestem temu wydatkowi przeciwny ale poddaje to co powiedziałem pod rozwagę.

Radny Artur Nycz – w obu przypadkach, zarówno przy organizacji imprezy rowerowej jak i w przypadku grupy filmowej mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie mówią: niech gmina da pieniądze. To są osoby, którzy sami już działają z własnej inicjatywy, impreza sportowa już w ubiegłym roku się odbyła, grupa filmowa także działa. Pieniądze te są poparciem dalszego rozwoju tych młodych ludzi.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – jeżeli chcemy, żeby młodzież się rozwijała, musimy w nią inwestować. Uważam, że przeznaczenie tych pieniędzy jest słuszne. Z propozycji nakręcenia programu telewizyjnego korzysta 9 gmin, które płacą za to 90.000 zł. Podczas programu w telewizji o zasięgu krajowym i regionalnym jest emitowanych 50 spotów reklamowych, w których mogą reklamować się gryfińskie firmy. Możemy także zaprezentować walory turystyczne Gryfina. Radni mówią, że gmina zbyt słabo się promuje. Jest możliwość odzyskania części wydanych pieniędzy od firm, które będą chciały się reklamować.

Radny Mieczysław Sawaryn – nikt nie da gwarancji, że program ten przyniesie jakikolwiek efekt, na pewno nie będzie to efekt wychowawczy. Jeśli mówimy o promocji gminy, o turystyce, o reklamie dla firm, to należy postąpić inaczej. Zaproponujmy firmom takie przedsięwzięcie, złóżmy im ofertę, a potem przedstawmy to Radzie jako określoną propozycję budżetową. Tu inicjatywa wychodzi od telewizji. 50.000 należy przeznaczyć na inny cel, który przyniesie efekt, jak choćby zabezpieczenie budynku po szkole w Borzymiu. Zgłaszam wniosek aby z projektu uchwały wykreślić kwotę 50.000 zł.

Radny Artur Nycz – to, że gmina nie ma strategii promocji jest dla wszystkich oczywiste. 50.000 mogłoby zostać przeznaczone na stworzenie akcji promocyjnej gminy o zasięgu wojewódzkim. Mogłoby to być bardziej korzystne dla naszych przedsiębiorców i dla naszej gminy. Na tego typu przedsięwzięcia można także pozyskać środki zewnętrzne.

Radny Mieczysław Sawaryn – mając służby zajmujące się promocją gminy zażądał bym od niech stworzenia konkretnych propozycji promocji.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – skoro mówimy o promocji to zwracam uwagę, że informacje w BIP i na stronach internetowych Gryfina nie są aktualne.

Radny Mieczysław Sawaryn – delegatem do Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania jest Burmistrz i po raz drugi przy okazji głosowania nad budżetem nie był obecny na posiedzeniu. Jeżeli w sytuacjach, kiedy dzieli się duże pieniądze przedstawiciele gminy nie uczestniczą, to nie mamy w konkurencji z innymi gminami żadnej szansy.

Przewodniczący Kazimierz Fischbach poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Mieczysława Sawaryna o treści: z projektu uchwały w dziale 921 wykreśla się kwotę 50.000 zł przeznaczoną na realizację programu „Zakręcone wakacje”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę na przygotowanie projektu uchwały zgodnego z przyjętym wnioskiem.

Przed przerwą głos zabrała p. Irena Bis dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4, która podziękowała radnym za przyjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4.

Po przerwie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz  z przyjęta zmianą.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LIII/649/06 stanowi załącznik nr 23.

Ad.XVI. Zmiana uchwały Nr XLVIII/601/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006 - DRUK Nr 9/LIII.

Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/601/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LIII/650/06 stanowi załącznik nr 24.

Ad.XVII. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino.

Materiał informacyjny w ww. sprawie stanowi załącznik nr 25.
Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radny Józef Gutkowski – czy cena za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników zamkniętych będzie utrzymana na tegorocznym poziomie?

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – taryfa nie obejmuje wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, wg ustawy nie jest to zbiorowe odprowadzanie ścieków. Należy zastanowić się jak te ceny mają się kształtować, bo dzisiaj sytuacja jest taka, że prywatna firma zajmująca się tego rodzaju usługami ogranicza swoją działalność i PUK jest jedyną firmą, która się tego rodzaju działalnością zajmuje i do niej dokłada. Radni mogą mieć zdanie, że wywóz nieczystości płynnych jest drogi, proszę, żebyście państwo znaleźli w województwie przykład tańszych usług tego rodzaju, ja sprawdzę, w jaki sposób jest to robione.

Radny Józef Gutkowski – jakie były przyczyny wzrostu taryf?

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha - jest kilka powodów. Jednym jest wzrost ceny paliwa i wzrost kosztów materiałowych, na skutek m.in. zmian cen ropy naftowej rosną wszystkie pochodne, również i materiałów z tworzyw sztucznych, na których w zdecydowanej części pracujemy. Ale też wzrost cen energii elektrycznej, wynagrodzeń, to wszystko jest zobrazowane w tabelach, tych pozycji powodujących wzrost jest dość dużo.

Radny Mieczysław Sawaryn – jakie zyski PUK osiąga na działalności związanej z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków?

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – należałoby rozmawiać o konkretnych okresach rozliczeniowych, oczywiście na tej działalności osiągany jest zysk, ale zależy czy mówimy o końcu roku czy o chwili obecnej, bo to jest zmienne.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – trzeba się zastanowić nad kwestią odprowadzania ścieków z szamb, bo są miejscowości, gdzie gmina poniosła wydatki na budowę kanalizacji i tam cena za odbiór ścieków płynnych powinna kształtować się na poziomie faktycznie ponoszonych kosztów wraz z zyskiem, w miejscowościach gdzie nie ma doprowadzonej kanalizacji cena powinna odpowiadać tylko poniesionym faktycznym kosztom bez zysku. PUK złożył wniosek z wyższymi stawkami taryf za wodę i ścieki, zysk został obniżony z 15% do 10%.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – na tej działalności zysk osiągany jest w wysokości ok. 5%. Ale jak mówię, jest to zmienne.

Radny Artur Nycz - dyskutując na temat podwyżek taryf za wodę i ścieki uznaliśmy, że powinny być one realizowane co roku o poziom inflacji. Dlaczego stawka za ścieki jest wyższa niż za wodę?

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Rafał Mucha – każda pozycja składająca się na koszty, które są związane z odprowadzaniem ścieków czyli energia elektryczna, zużycie materiałów, wynagrodzenia, amortyzacja powinna być oddzielnie ewidencjonowana. Produkcja wody jest tańsza niż odprowadzanie ścieków. Obowiązuje ustawowa zasada zakazu tzw. subsydiowania skrośnego, czyli nie można na jednego rodzaju działalności realizować dużego wyniku dodatniego po to, żeby dokładać do działalności innego rodzaju. Musi to być ściśle wyliczone. Po negocjacjach z Burmistrzem musieliśmy obniżyć marżę na ścieki, dlatego, że odbiór społeczny też jest istotny.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21radnych i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino przyjęto większością głosów. Uchwała Nr LIII/651/06 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XVIII. Ustalenie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. Uchwała Nr LIII/652/06 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XIX. Rozpatrzenie skargi Barbary i Pawła Jóźwiak. 

Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Barbary i Pawła Jóźwiak na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przyjęto większością głosów.  Uchwała Nr LIII/653/06 stanowi załącznik nr 28.

Ad.XX. Rozstrzygnięcie wezwania do uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały  Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii  energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 8.

Radny Mieczysław Sawaryn – w odniesieniu do uchwały Rady Miejskiej z 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Rada nie otrzymała od Burmistrza informacji, czy zamierza tą uchwałę realizować czy też wystąpić do Rady o jej uchylenie. Ze sprawą budowy napowietrznej linii energetycznej związany był projekt uchwały wycofany dziś z porządku obrad, dotyczący nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w obrębie Żarówki. Sprawa wykupu działek pod projektowaną linią jest sprawą bardzo ważną, bo gmina byłaby zobowiązana do wydania dużych kwot w przypadku wniosków właścicieli o wykup nieruchomości leżących pod linią. Rada oczekuje informacji ilu właścicieli takich działek może być zainteresowanych odsprzedażą ich gminie i jakie to może rodzić koszty. W interesie gminy jest zrealizowanie tej uchwały zmieniającej przebieg linii, bo jeśli gmina ma wykupić określoną liczbę działek pod linią, to stajemy przed niebezpieczeństwem, że potencjalny inwestor nie będzie ponosił żadnych kosztów, a gmina za umożliwienie przeprowadzenia inwestycji przez tereny gminne i tereny osób prywatnych będzie musiała drogo zapłacić. Oczekujemy jasnej koncepcji, jak gmina zamierza do tego problemu podejść i dlaczego nie ma informacji dla Rady, czy uchwała o przystąpieniu do zmiany planu jest realizowana, a jeśli tak, to na jakim etapie jest jej realizacja.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany w planie w określonej sytuacji, wówczas gdy państwo Bienicewicz przedłożyli gminie wezwanie przesądowe celem rozwiązania kolizji budowanego budynku z przebiegiem linii energetycznej 110 kV. Okoliczności są bardzo złożone, informację, o której rady Sawaryn mówił przedkładaliśmy i jeszcze raz przedłożymy. Od momentu podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gmina Gryfino podjęła wiele działań w celu uzyskania zgody na zmianę przebiegu linii od ENEA S.A. Przeprowadzenie tej zmiany jest możliwe przy uzyskaniu akceptacji przebiegu zmienionej linii przez ENEA S.A. Przystępując do podjęcia uchwały mieliśmy wstępną zgodę, stąd określiliśmy w uchwale proponowany zakres zmian. Po podjęciu uchwały wystąpiliśmy do ENEA S.A. celem zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia procedur związanych ze zmianami. Podpisanie porozumienia i podjęcie działań było przez ENEA S.A. odwlekane w czasie. Wszelkie działania gminy były podejmowane w konsultacji z radcą prawnym. W styczniu br. gmina podjęła działania w tej sprawie. W przeciągu czterech dni odbyły się spotkania z osobami, których dotyczył przebieg linii energetycznej. Na 18 osób, które zostały zaproszone do rozmów 7 osób nie wnosiło istotnych uwag,  a 11 osób odmówiło zaakceptowania proponowanych zmian.  Ze spotkań sporządzono protokoły, których treść przesłano do firmy ENEA wraz  z prośbą o zajęcie stanowiska. Zwłoka z zajęciem stanowiska przez firmę ENEA trwała długo. W efekcie otrzymaliśmy pisma, z których wynika, że z powodu braku zgody właścicieli gruntów do zmiany przebiegu linii energetycznej firma ENEA nie będzie zajmowała się sprawą.  W maju br. odbyło się spotkanie, z którego również sporządzono protokół. Na spotkanie zaproszono strony postępowania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz przedstawiciele URE, ponieważ osoby wnioskujące o zmianę planu również tam skierowały skargę na bezczynność burmistrza.  Protokół ze spotkania zaakceptowany został przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd Regulacji Energetyki. Do dnia dzisiejszego nie został zatwierdzony przez firmę ENEA. Około dwóch tygodni temu ENEA wystąpiła do gminy z prośbą o przekazanie nagrania ze spotkania celem ustalenia tekstu protokołu. Nagranie zostało przekazane  wraz z wezwaniem do przedłożenia stanowiska do dnia 29 czerwca br. W dniu dzisiejszym upływa termin. Zgodnie z opinią radcy prawnego, który zajmuje się sprawą, jeżeli ENEA nie przedstawi swojego stanowiska w terminie, to protokół przyjmujemy jako uzgodniony i przystępujemy do dalszych działań. W następnym tygodniu p. Burmistrz spotka się z mecenasem Adamcem, który prowadzi sprawę od początku w celu uzgodnienia dalszych działań. Podjęcie w dniu dzisiejszym uchwały w ww. sprawie jest ważne. W uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapis, że plan uchwalono na mocy obowiązującego prawa. Organ  nadzorczy gminy nie stwierdził żadnych niezgodności z prawem. Obecnie brak jest podstaw do uchylenia planu na wniosek zainteresowanych i stąd ww. projekt uchwały. Takie postępowanie jest jednym z kroków, które osoby zainteresowane muszą przedłożyć celem skierowania sprawy do sądu.  Odrębną sprawą jest przystąpienie do zmian w planie odnośnie przesunięcia linii energetycznej. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę w marcu ubiegłego roku i toczy się postępowanie przygotowawcze.

Radny Mieczysław Sawaryn - podczas uchwalania planu nikt nas nie poinformował jakie mogą być tego konsekwencje. Nikt nam nie powiedział, że mogą zgłaszać się osoby z żądaniem przejęcia od nich gruntów. Władza wykonawcza powinna była uzmysłowić radnym, że projektowanie inwestycji może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów na wykup nieruchomości. Projekt uchwały związany z wykupem nieruchomości pozytywnie zaopiniował radca prawny. Proszę p. Burmistrza oraz podległe mu służby, aby w przyszłości przekazywano radnym takie informacje. Osoby, które zainwestowały w kupno działek na tamtym terenie są dynamiczne, prowadzą działalność gospodarczą i płaca podatki. Powinniśmy zrobić wszystko, aby umożliwić im funkcjonowanie. Proszę Przewodniczącego Rady o ewentualne udzielenie głosu zainteresowanej stronie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - niejednokrotnie na sesji pytałam jak wygląda sprawa p. Bienicewiczów i p. Hładki. Pan Burmistrz zapewniał mnie, że wszystko jest w porządku i na dobrej drodze. Odbywały się spotkania w tej sprawie. Chciałabym dowiedzieć się, czy dla 18 osób, które posiadają w tym rejonie działki zaproponowano  ich wykup jak miało to się stać na dzisiejszej sesji wobec jednej z osób? Czy innej osobie również zaproponowano odszkodowanie z powodu przebiegu tym rejonie linii energetycznej?

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - stroną tego procesu właściwie jest ENEA.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - skoro stroną jest ENEA, która ma wypłacać odszkodowanie i budować linię energetyczną, to dlaczego gmina przygotowała na dzisiejszą sesję projekt uchwały w sprawie wykupu działki. Dlaczego nie podano do publicznej wiadomości, że istnieje podstawa prawna zezwalająca na wykup działki  w formie odszkodowania? Uważam, że jest to zadanie firmy ENEA, a nie gminy. Proszę p. Burmistrza o wyjaśnienie.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - są to dwie różne sprawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w 1998 roku na wniosek firmy ENEA gmina przystąpiła do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę linii energetycznej 110 kV. W grudniu 2003 roku Rada zatwierdziła plan. Procedura trwała bardzo długo, ponieważ osoby, które odkupiły działki protestowały odnośnie przebiegu tej linii. Właściciele działki podczas sprzedaży jej zainteresowanym stronom doskonale wiedzieli, że będzie przebiegała tam linia energetyczna. W czasie, kiedy osoby zainteresowane wystąpiły o warunki zabudowy nie obowiązywał jeszcze plan i dlatego pracownik urzędu nie mógł nie wyrazić zgody na realizację przedmiotowej inwestycji. W sprawie tej zawiniły trzy strony, tj. Starostwo Powiatowe, ENEA  i gmina. Obecnie tylko gmina stara się pomóc w rozwiązaniu sprawy. Chcieliśmy przystąpić do zmian w planie mając na uwadze przesunięcie linii energetycznej, na które wyraziła zgodę ENEA. Mówiłem wówczas, że sprawa jest trudna, ponieważ mogą być protesty właścicieli pozostałych działek i tak się stało. Część właścicieli gruntów kategorycznie sprzeciwiła się zmianie planu, a na inne rozwiązania nie wyraziła zgody ENEA. Sprawa dotyczy p. Bienicewiczów. Obecnie osoby zainteresowane realizują budowę zgodnie z ważnym pozwoleniem. ENEA nie otrzyma pozwolenia na budowę linii energetycznej dopóki właściciel terenu nie wyrazi zgody. W decyzji dot. ochrony środowiska, która zostanie przesłana do firmy ENEA zostanie zawarta informacja, że na tym terenie zlokalizowany jest dom. ENEA musi mieć świadomość, że dopóki nie otrzyma potrzebnej zgody właścicieli działek, nie może realizować swojej inwestycji.

Radny Artur Nycz - jeżeli zainteresowane strony doprowadzą swoje inwestycje do takiego stanu, że można będzie zabezpieczyć je przed zniszczeniem, to czy  w obecnym stanie prawnym ENEA może wystąpić o wywłaszczenie, a po dokonaniu wywłaszczenia starać się o budowę linii energetycznej?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ENEA może rozpocząć proces wywłaszczenia, ale nie wiem czy osiągnie swój cel.

Pani Edyta Różak – Bienicewicz - przez okres półtora roku na pewno nie wyrazimy zgody na budowę linii energetycznej przez firmę ENEA. Pan Burmistrz doskonale wie, że jedynym narzędziem do naprawy jest zmiana planu. Nasze pisma kierowane są do gminy po to, aby wreszcie zrobiono coś w tej sprawie. Działania, o których mówiła Naczelnik Wydziału p. Ewa Kubiak są tylko pozornymi ruchami. Na spotkaniu 12 maja br. były wszystkie zainteresowane strony. Przedstawiono trzy warianty, które mogłyby rozwiązać problem. Pan Burmistrz uważał, że najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłaby budowa linii energetycznej nad dachem domu, pomimo istniejącego w obecnym planie zakazu lokalizacji w tym samym miejscu budynku i linii energetycznej. ENEA zaproponowała, że podwyższy słupy i będą budować linię pomimo istniejącego zakazu. Jeżeli nie wyrazimy na to zgody, to nastąpi wywłaszczenie. Jak to się ma do uchwały z dnia 10 marca 2006 roku, kiedy to gmina miała dążyć do zmiany planu tak, aby linia energetyczna była poza naszą działką?  Z protokołu sporządzonego 12 maja br. wynika, że gmina chce zrobić zupełnie coś innego.  Piszemy do gminy sporo pism, a tylko na niektóre otrzymujemy odpowiedź. Od 2 marca br. do dnia dzisiejszego wysłaliśmy około dziewięciu pism, w tym dwie skargi i na żadną skargę nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pierwsza skarga dotyczy zaniechania burmistrza w wykonywaniu tej uchwały, a druga postępowania burmistrza w związku  z decyzją ENEA odnośnie wydania prognozy środowiskowej. W swoim piśmie do gminy prosiliśmy, aby informowano nas o wszystkich czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Burmistrz nie powiadomił nas, że ENEA  10 marca br. złożyła wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, która jest krokiem do uzyskania pozwolenia na budowę. Uważamy, że świadomie nie poinformowano nas  o tym. Natomiast 30 marca br. przysłano do nas pismo, w którym poinformowano, że  rozmowy z ENEĄ są nadal prowadzone. Rozważane są różne warianty. Nie wiem po co p. Burmistrz to robi. Według mnie jest to gra pozorów. Tylko p. Burmistrz jest  w stanie naprawić błąd gminy, bo to właśnie gmina wydała warunki zabudowy, które powtórzyła 29 września i ma Pan pełną tego świadomość.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - rozumiem rozgoryczenie, ale burmistrz nie  ma mocy prawnej do samowolnej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.  Burmistrz może przystąpić do zmiany planu wówczas, gdy uzyska zgodę właścicieli gruntów. Nie uchylamy jeszcze uchwały dotyczącej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ mamy nadzieję, że ENEA zgodzi się na inny, droższy wariant rozwiązujący istniejący problem. Do dnia dzisiejszego ENEA nie podpisała się pod protokołem sporządzonym  z ostatniego spotkania. Protokół będzie wiążący dopiero, gdy ENEA podpisze się pod nim. Wszyscy pamiętają, że na wcześniejszym spotkaniu co innego ustalono, a co innego ENEA przysłała do podpisu. Na ostatnim spotkaniu powiedziałem, że budowa linii musi być zgodna ze wszystkimi przepisami oraz normami dotyczącymi bezpieczeństwa osób, które wybudowały się na tym terenie. Taki zapis jest w protokole.

Radny Marek Sanecki - jakie byłyby skutki finansowe dla gminy, gdyby gmina dokonała zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego? Czy dokonano takiej analizy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uchylenie uchwały zatwierdzającej plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego byłoby katastrofą dla gminy i nie wchodzi w rachubę. Nikt nie jest w stanie przewidzieć jakie odszkodowanie w takim przypadku naliczyłaby sobie ENEA z tytułu utraconych dokumentacji oraz utraty przewidywanych zysków.  Jeżeli chodzi o działkę p. Kasprzyk, to w planie zagospodarowania przestrzennego była ona przeznaczona pod tereny przemysłowe i składowe. W wyniku przeprowadzenia linii energetycznej 110 kV p. Kasprzyk zgodnie z prawem może żądać od gminy zwrotu należności związanych z utratą wartości działki. Takich działek w tym rejonie jest cztery.

Pani Edyta Różak – Bienicewicz - na spotkaniu 12 maja br. p. Czosnowski powiedział, że zostały przygotowane wstępne koncepcje dwóch wariantów przebiegu linii, które wysłano do ENEA. Druga koncepcja pod względem własnościowym będzie łatwiejsza do przeprowadzenia. Jest większe prawdopodobieństwo uzyskania zgody  właścicieli na nowych trasach. Należy porozmawiać i ustalić, czy nowy kierunek zmian jest możliwy do zaakceptowania, czy jest możliwe wcześniejsze skrzyżowanie z linią energetyczną 220 kV?  My sami wyrysowaliśmy gminie alternatywne przebiegi linii energetycznej, a ENEA powiedziała, że gmina nie przedstawiła jej naszej propozycji.  Tydzień temu spotkaliśmy się z prawnikiem URE, który potwierdził, że nie było to analizowane. Wynika z tego, że nasza praca jest nadaremna, ponieważ nie jest poważnie traktowana przez gminę. Ciekawa jestem, czy każdej z pozostałych czterech osób uzasadnienie do wniosku będzie pisał radca prawny p. Adamiec, tak jak zrobił to dla radnej p. Kasprzyk?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszystkie osoby, które zwrócą się do gminy o rozpatrzenie ich indywidualnej sprawy będą traktowane jednakowo. Proszę o rozważne przyjmowanie informacji przekazywanych wam przez firmę ENEA. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to doprowadzimy do konfrontacji. ENEA mówi różne rzeczy, a gdy dochodzi do spotkania i podpisania protokołów, to wycofuje się. Dlaczego do tej pory nie podpisała protokołu uzgodnień sporządzonego w obecności URE? 

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - uchwalenie planu trwało około trzech lat, a ponadto skończyło się rozstrzygnięciami Sądu Administracyjnego na wniesione zarzuty. Wszystkie zarzuty zostały oddalone.  Chcę przypomnieć, że osoby zainteresowane nie nabywały tych gruntów od gminy  i nie były ich posiadaczami na etapie uchwalania planu. Swoje działki nabyły od osób uczestniczących w procesie uchwalania planu. Każda z tych osób kupiła działkę nie wiedząc o tym, że osoby sprzedające uczestniczyły w procesie tworzenia planu, wnosiły protesty i wnioski o uniemożliwienie budowy linii energetycznej 110 kV.

Radny Artur Nycz - rozumiem, że jest możliwe dokonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pomimo protestu właścicieli tamtych terenów.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - istnieje możliwość zmiany planu i gmina nie odżegnuje się od tego. W dobrej wierze podjęto uchwałę w marcu ubiegłego roku. Mając wstępną akceptację firmy ENEA uważaliśmy, że można będzie doprowadzić do zmiany planu. Obecnie brak jest dalej idącej akceptacji tej firmy. ENEA nie chce podjąć dalszych działań w sprawie. Nie można zarzucać nam bezczynności. Robimy wszystko, co tylko jest możliwe, aby można było przystąpić do zmiany w planie, ale do tego potrzebne jest stanowisko firmy ENEA.

Radca prawny Krzysztof Judek - w procedurze ewentualnego uchylenia uchwały   należy wziąć pod uwagę, że podstawą do jej uchylenia w tym trybie jest jedynie stwierdzenie faktu, iż narusza ona prawo. Oznacza to, że procedura uchwalania planu była nieprawidłowa lub sama uchwała narusza jakiś przepis prawa. Ww. uchwała podlegała kontroli nadzoru ze strony Wojewody i nie dopatrzono się naruszenia prawa. Jeżeli nie ma nowych argumentów, że w jakiejś mierze prawo zostało naruszone, to nie ma podstaw do uwzględnienia skargi osób zainteresowanych. 

Radna Magdalena Chmura – Nycz - wydano warunki zabudowy, nie powiadomiono  o tym Wojewody i tylko dlatego zatwierdzono i opublikowano plan.

Radca prawny Krzysztof Judek - obecnie mówimy o uchyleniu uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Inna sprawą są pozostałe procedury administracyjne. Na ważność planu nie ma wpływu wydanie pozwolenia na budowę.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak - Wojewoda utrzymał w mocy wszystkie decyzje wydane w tej sprawie.

Radny Artur Nycz - czy podejmowano próbę dojścia do kompromisu z wnioskodawcami  lub podjęcia dalszego toku postępowania w sprawie? Myślę, że wnioskodawcy wiedzą, iż sprawa jest bardzo skomplikowana. Jeżeli nie podejmowano takiej próby, to chciałbym wiedzieć, czy są oni gotowi do jej podjęcia?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - obecnie ENEA jest monopolistą i rozmawia z pozycji siły powołując się na plan zagospodarowania przestrzennego. Mam nadzieję, że po wydaniu decyzji środowiskowej oraz otrzymaniu przez ENEA negatywnej decyzji ze Starostwa Powiatowego na budowę linii energetycznej z powodu braku zgody właścicieli zmieni swoje stanowisko na bardziej ugodowe. Jak będzie naprawdę nie wiem, ponieważ sprawa jest bardzo skomplikowana.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - ENEA złożyła do urzędu wniosek o wydanie decyzji w sprawie środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację inwestycji. Państwo Bienicewicz  wnoszą o wycofanie tego wniosku przez urząd. Zgodnie z kodeksem nie możemy tego zrobić. Wycofanie wniosku może nastąpić tylko na wniosek ENEA. Decyzja urzędu w sprawie wniosku złożonego przez ENEA musi być wydana, ważne jest tylko co będzie zawierała, jakie wytyczne, wymogi i obostrzenia dla wnioskodawcy. Do wydania decyzji ma nam posłużyć postanowienie, w którym zobowiązujemy firmę ENEA poprzez biuro projektowe z Krakowa do uzupełnienia raportu oddziaływania tej inwestycji na środowisko, o te elementy, o które między innymi wnoszą zainteresowane strony w swoim piśmie. Czekamy na stanowisko wnioskodawcy do postanowienia. Ww. postanowienie otrzymają zainteresowane strony wraz z odpowiedzią na swoje pismo.  W raporcie jest mowa o wystąpieniu kolizji lecz nie określono czego ona dotyczy. W związku z powyższym poprosiliśmy o szczegółowe określenie kolizji wraz z naniesieniem budynków na mapę. W naszym postanowieniu uwzględniliśmy wszystkie roszczenia zawarte w piśmie zainteresowanych stron.

Pan Paweł Kowal - Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Urzędu Regulacji   Energetyki powiedział: „uważam, że powinniśmy rozpatrzyć trzy warianty rozwiązania sprawy. Pierwszy wariant dotyczy zmiany przebiegu trasy linii, drugim wyjściem jest przyznanie odszkodowania, bądź innej działki, a trzecia opcja dotyczy zmiany linii  energetycznej na działce tak, aby zachować wymogi bezpieczeństwa o ile jest to możliwe, czyli chodzi o podwyższenie słupów”. My zadaliśmy sobie bardzo wiele trudu, aby przedstawić warianty możliwe do przeprowadzenia. Są one odmienne od załącznika, który jest przedmiotem ugody, co do którego właściciele pozostałych działek nie zgadzają się.  Nikt nie zadał sobie trudu, aby spotkać się z ludźmi odnośnie pozostałych dwóch wariantów, które rozrysowaliśmy. Ww. warianty zakładają włączenie się linii 110 kV pod linię 220 kV. Przy założeniu tych wariantów braliśmy pod uwagę dobro pozostałych właścicieli działek. Sytuacja wygląda tak, że linie energetyczne ze środka ich działek w bardzo wielu przypadkach schodzą na krawędzie działek. Na pewno jest to korzystna sytuacja. Natomiast p. Burmistrz w obecności Dyrektora URE proponował rozpatrzenie trzeciego wariantu, czyli nie chce spotykać się z właścicielami pozostałych działek, nie chce rozpatrywać innych możliwości, pomimo przedłożenia przez nas gotowych projektów.   Najprościej jest podwyższyć linię, która będzie przechodziła nad dachem. Działka, którą kupiłem zapisana jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren upraw polowych i jest to dla mnie wiążące. Pan Burmistrz dopiero po roku czasu  na spotkaniu trójstronnym z energetyką przyznał się, że urząd popełnił błąd. W związku z powyższym chciałbym wiedzieć, dlaczego brany jest pod uwagę sprzeciw osób posiadających nieużytki rolne, a nie bierze się pod uwagę zdania osób, które prawnie wybudowały dom? Uważam, że w tym przypadku brak jest dobrej woli.  Dlaczego nie przeanalizowano dwóch wariantów, które bardzo spodobały się Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Ewie Kubiak oraz p. Krzysztofowi Czosnowskiemu?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - podczas spotkania p. Wieczorek jednoznacznie stwierdził, że pozostałe warianty nie wchodzą w rachubę ze względu na koszty. Jedynym możliwym rozwiązaniem było przesunięcie linii. Zainteresowane strony otrzymają treść notatki po podpisaniu jej przez ENEA. Dołożę wszelkich starań w rozwiązaniu tej sprawy, ale ENEA musi zmienić swoje stanowisko.

Przewodniczący Rady Przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.

Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 29.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie wiem, czy radni podejmując taką decyzję mieli na uwadze wynikające z tego konsekwencje? Następnym krokiem powinno być przedstawienie projektu uchwały, który unieważni plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzający przebieg linii energetycznej 110 kV.

Radca prawny Krzysztof Judek - jest też inne rozwiązanie. W wyniku nie przyjęcia uchwały, która mówi, że „odmawia się uwzględnienia wezwania” i jednocześnie nie podejmuje się uchwały uchylającej lub stwierdzającej nieważność starej uchwały, to nie ma bezpośrednich konsekwencji z tego tytułu. Jeżeli Burmistrz nie przedłoży projektu uchwały w sprawie uchylenia starej uchwały, to zainteresowanej stronie przysługuje tak samo jakby podjęto ww. uchwałę prawo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oceni, czy nastąpiło naruszenie prawa, czy nie.

Ad.XXI. Zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w grudniu ubiegłego roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków niewygasających, w której określono termin na dzień 30 maja br. W tej uchwale znalazły się również wydatki związane z przedmiotową uchwałą. Sesja, która miała odbyć się 25 maja br. została przesunięta na dzień 1 czerwca br., a termin wydatków niewygasających upłynął 31 maja br. Przedłużenie uchwały nastąpiło 1 czerwca 2006 r. Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej te wydatki powinny już być dochodem budżetu, a po drugiej stronie powinny być wykazane jako wydatki na ten sam cel, na który były przeznaczone w wydatkach niewygasających.  Wobec powyższego przedstawiamy ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LIII/654/06 stanowi załącznik nr 30.

Ad.XXII. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy  Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Radny Mieczysław Sawaryn - z tego co pamiętam, to był ogłoszony przetarg na zagospodarowanie kwoty w wysokości 400.000 zł. Co się stało, że tak nagle w dniu dzisiejszym, bez omawiania na posiedzeniach Komisji Rady przedstawia się nam projekt uchwały w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino? Sprawa jest zbyt poważna i dlatego powinniśmy otrzymać więcej informacji.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - w dniu wczorajszym próbowałem połączyć się z radnym telefonicznie i umówić się na spotkanie jeszcze przed sesją, ale nie udało się. Chciałem to uzgodnić z wszystkimi klubami. Konkurs można było ogłosić dopiero po zejściu komornika.  Od radcy prawnego dowiedziałem się, że nie można uwzględniać kosztów ponoszonych przez Fundację od stycznia br. na utrzymanie obiektów sportowych, tylko z dniem ogłoszenia konkursu, tj. za dwa miesiące. W związku z powyższym wspólnie z p. Skarbnik uznaliśmy, że lepszą formą będzie udzielenie darowizny w wysokości 400.000 zł na utrzymanie przez siedem miesięcy obiektów sportowych.

Radny Mieczysław Sawaryn - mam poważne wątpliwości i zastrzeżenia jeżeli chodzi o zarządzanie gminnymi środkami finansowymi. Jeżeli w dniu jutrzejszym wygaśnie porozumienie z firmą FLUOR, to komornik już w poniedziałek zgłosi się do Fundacji i zajmie znajdujące się tam środki. Tak się dzieje, jeżeli nie patrzy się dalekosiężnie i nie przygotowuje się globalnego rozwiązania sprawy. Należy najpierw załatwić sprawę z firmą FLUOR i wówczas będziemy wiedzieli co dalej robić. Być może firma FLUOR zażąda pełnego rozliczenia do sierpnia br., a to będzie niemożliwe. Z podjęciem uchwały należy wstrzymać się do czasu zawarcia porozumienia z firmą FLUOR. Po zapoznaniu się z pełną koncepcją podejmiemy uchwałę. Na tę okoliczność można zwołać sesję nadzwyczajną.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - o komorniku wiedzieliśmy już dawano i nie rozumiem dlaczego w terminie ustawowym nie wpłynął do nas projekt uchwały, abyśmy mogli zapoznać się z jego treścią na posiedzeniach Komisji Rady?  Ponadto na projekcie uchwały nie ma parafki radcy prawnego.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - sytuacja w CW Laguna jest bardzo trudna. Nie ma jednak zagrożenia komorniczego, ponieważ CW Laguna ma już przygotowane przelewy i czeka tylko na pieniądze potrzebne do spłaty zadłużenia.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 11 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR LIII/655/06 stanowi załącznik nr 31.

Ad.XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na interpelacje i zapytania radnych udzielimy odpowiedzi na piśmie.

Ad.XXIV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Radny Józef Gutkowski - uwolnione zostały środki finansowe w wysokości 50.000 zł, które wcześniej planowano przeznaczyć dla GDK. W związku z powyższym wnioskuje o przeznaczenie tej kwoty na zabezpieczenie budynku po byłej szkole w Borzymiu

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wniosek jest zasadny. Jednak proponuję wstrzymać się z jego przyjęciem do czasu opracowania kosztu remontu budynku. Postaramy się zrobić to jak najszybciej.

Radny Jan Ragan - wraz z materiałami na sesję otrzymaliśmy wykaz budynków gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Dlaczego uznano, że budynek przy ulicy Łużyckiej 3 jest w złym stanie technicznym, skoro przeprowadzony był w nim remont kapitalny? Informacja w ww. sprawie stanowi załącznik nr 32.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w planie zagospodarowania przestrzennego ww. budynek przewidziany jest w przyszłości do likwidacji i dlatego obecnie nie może być przeznaczony do sprzedaży. Aby można było przeznaczyć go do sprzedaży, wcześniej należy dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Radny Czesław Kapusta budynek znajdujący się przy ul. Leśnej 2 w Wełtyniu jest przeznaczony do rozbiórki. Mieszkańcy tego budynku uważają, że może on jeszcze służyć 100 lat i chcą go wyremontować we własnym zakresie, proszą tylko o zmianę przeznaczenia.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4 i załącznik nr 5,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 6. Materiał informacyjny dotyczący przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie - załącznik nr 7,
 7. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 8,
 8. UCHWAŁA NR LIII/639/06 - załącznik nr 9,
 9. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego - załącznik nr 10,
 10. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - załącznik nr 11,
 11. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - załącznik nr 12,
 12. UCHWAŁA NR LIII/640/06 -  załącznik nr 13,
 13. UCHWAŁA NR LIII/641/06 -  załącznik nr 14,
 14. UCHWAŁA NR LIII/642/06 -  załącznik nr 15,
 15. UCHWAŁA NR LIII/643/06 -  załącznik nr 16,
 16. UCHWAŁA NR LIII/644/06 -  załącznik nr 17,
 17. UCHWAŁA NR LIII/645/06 -  załącznik nr 18,
 18. Nowa wersja załącznika do projektu uchwały - załącznik nr 19,
 19. UCHWAŁA NR LIII/646/06 -  załącznik nr 20,
 20. UCHWAŁA NR LIII/647/06 -  załącznik nr 21,
 21. UCHWAŁA NR LIII/648/06 -  załącznik nr 22,
 22. UCHWAŁA NR LIII/649/06 -  załącznik nr 23,
 23. UCHWAŁA NR LIII/650/06 -  załącznik nr 24,
 24. Materiał informacyjny w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – załącznik nr 25,
 25. UCHWAŁA NR LIII/651/06 -  załącznik nr 26,
 26. UCHWAŁA NR LIII/652/06 -  załącznik nr 27,
 27. UCHWAŁA NR LIII/653/06 -  załącznik nr 28,
 28. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia lub stwierdzenia  nieważności uchwały Nr XV/212/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia  2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii  energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa – załącznik nr 29,
 29. UCHWAŁA NR LIII/654/06 -  załącznik nr 30,
 30. UCHWAŁA NR LIII/655/06 -  załącznik nr 31,
 31. Wykaz budynków gminnych przeznaczonych do sprzedaży - załącznik nr 32.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała
Inspektor  Czesława Juszkiewicz