Protokół z obrad

 PROTOKÓŁ Nr LIV/06 z LIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 20 lipca  2006 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1600 i trwała do godz. 1700.

Radni nieobecni:

 • Magdalena Chmura – Nycz,
 • Czesław Kapusta,
 • Jan Ragan,
 • Marek Sanecki.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Radca prawny Jerzy Adamiec,
 5. Aplikant radcowski Przemysław Mijal.

Ad.I.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych,  w sesji uczestniczyło 17 radnych.
Poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta  i Gminy p. Henryka Piłata - załącznik nr 2.
Porządek obrad sesji radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 3.

Ad.II. Rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino na szkodę skarżącego.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 4.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - Komisja Rewizyjna uznała skargę za zasadną i na tę okoliczność przygotowano nową wersję projektu uchwały, którą radni otrzymali przed sesją. 

Radca Prawny Jerzy Adamiec - skarga wniesiona do Rady Miejskiej podlega  rozpatrzeniu w trybie kodeksu postępowania administracyjnego. Rozpatrzenie skargi nie polega na przedstawieniu władczego rozstrzygnięcia, które przesądza sprawę ponad burmistrzem, ale jest to pewna forma kontroli jego działalności przez Radę. Przy skargach, które dotyczą pewnego kompleksu zagadnień, a w moim przekonaniu tak jest w tym przypadku, rozstrzygnięcie nie powinno polegać na zajęciu przez Radę stanowiska „tak” lub „nie”. Rozstrzygnięcie skargi powinno odnosić się do przedstawionych zarzutów, które mogą być w części zasadne, a w części niezasadne. Stanowisko Rady w takiej sprawie może być wielowątkowe. Uznając skargę za zasadną, bez głębszego wnikania w poszczególne zarzuty oznacza, że uznajemy wszystkie zarzuty ujęte w skardze za trafne. Zasadniczy zarzut, który jest zawarty w skardze dotyczy działania na szkodę skarżącego poprzez niewykonywanie uchwały Rady Miejskiej dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego trasy napowietrznej linii energetycznej. Działanie na szkodę uszczegółowione jest  w ten sposób, że skarżący poniesie określoną szkodę, ponieważ nie jest realizowana uchwała. Sprawa dotyczy działania, które miało miejsce na przestrzeni ponad roku czasu. Niektóre czynności mogą być trafne, a niektóre nie. Możemy też uznać, że w pewnym zakresie należało coś zrobić, ale nie zrobiono tego. Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miało za podstawę ugodę zawartą pomiędzy Panem Bienicewicz i Państwem Kowal. Ugoda została zawarta w celu uniknięcia roszczeń na drodze sądowej dotyczących ewentualnych szkód, które wynikają z obniżenia wartości przedmiotowej działki wskutek uchwalenia planu miejscowego, poniesionych nakładów na uzbrojenie działki, ogrodzenie, przygotowanie do późniejszych inwestycji. Takie roszczenia zostały w tej ugodzie zasygnalizowane przez obywateli. W zamian za to osoby, które były stroną ugody zobowiązały się, że przez okres  określony przez gminę jako potrzebny do uchwalenia satysfakcjonującej zmiany  w planie nie będą dochodziły roszczeń na drodze sądowej. Podnoszone roszczenia były argumentowane tym, że gmina i powiat popełniły uchybienia prawne w procesie wydawania decyzji prowadzących do realizacji inwestycji na działce Państwa Bienicewicz polegającej na budowie domu mieszkalnego. Jeżeli chodzi o Państwo Kowal, to nieprawidłowość miała polegać na nieinformowaniu  w czasie spotkań pomiędzy stronami ugody, a urzędnikami, że zgodnie z planem miejscowym trasa linii wysokiego napięcia ma przechodzić przez teren nabyty przez nich. Należy podkreślić, że w czasie zawierania ugody gmina miała obawy, iż zgodnie z nowym planem budowa Państwa Bienicewicz była dokonywana na obszarze, który jest objęty zakazem budowy wszelkich obiektów. Zakładano, że istnieje nieprawidłowość działania gminy oraz powiatu i z tego tytułu mogą wynikać jakieś roszczenia. Po zawarciu ugody i przystąpieniu do zmiany planu okazało się, że organy nadzoru II instancji, które rozpatrują odwołania od decyzji gminy, burmistrza i powiatu  stwierdziły, że zarówno decyzja burmistrza o warunkach zabudowy dla terenu Państwa Bienicewicz oraz decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez starostę są zgodne  z prawem i na ich podstawie można realizować inwestycję, co też się stało. Można powiedzieć, że pod znakiem zapytania był cel prowadzenia zmiany przebiegu  linii energetycznej, ponieważ budowa stała się legalna. Późniejsza od niej budowa linii energetycznej musi już uwzględniać fakt istnienia budynku i powinna zostać poprowadzona tak, aby spełniała wszelkie normy budowlane, zdrowotne. Można uznać, że interes p. Bienicewicz został zabezpieczony, ponieważ stali się właścicielami legalnie postawionego budynku. Ewentualne decyzje o pozwoleniu na budowę muszą być wydane w taki sposób, aby budynek był bezpieczny i możliwy do zamieszkania. Być może nie będzie wydane pozwolenie na budowę linii energetycznej.  Obecnie Starostwo Powiatowe uważa, że na trasie planowanej linii energetycznej jest budynek mieszkalny i w związku z tym nie może być wydane pozwolenie na jej budowę. Na razie jednak obowiązuje uchwalony plan miejscowy i nie może być podstawą do roszczeń wobec gminy ze strony ENEA. Wszelkie decyzje dotyczące danego terenu okazały się legalne. Na podstawie uchwały o przystąpieniu do planu burmistrz przystąpił do wyjaśniania  sytuacji prawnej związanej z przygotowaniem tej zmiany. W szczególności skupił się na wyjaśnieniu z podmiotem głównym, który jest zainteresowany ww. planem, czyli  firmą ENEA, czy zmiana przebiegu trasy linii jest zaakceptowana przez przedsiębiorstwo energetyczne i na jakich zasadach, Czy to przedsiębiorstwo nie będzie wnosiło wobec gminy roszczeń finansowych, ponieważ na podstawie  obowiązującego planu dokonało już pewnych nakładów np. na wykup nieruchomości? Może być tak, że z punktu widzenia ENEA gmina zbędnie uchwala inny przebieg trasy. Początkowo przedstawiciele ENEA nie wnosili żadnych zastrzeżeń, a nawet towarzyszyli podjęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany w planie, natomiast późniejsze stanowisko było sztywne, co wyrażane jest w ostatnich pismach oraz na wspólnych spotkaniach. ENEA nie jest zainteresowana żadnymi zmianami trasy, ponieważ poniosła poważne nakłady finansowe na zaprojektowanie i wywłaszczenie terenów, wobec czego domaga się pozostawienie planu w obecnej wersji. Działania burmistrza zmierzające do uzgodnień z ENEA poniosły fiasko. Stanowisko  właścicieli nieruchomości położonych na ewentualnie zmienionej trasie przebiegu linii energetycznej było negatywne, ponieważ i tam powstałby taki sam problem. W związku z tym burmistrz nie prowadził dalej procedury dot. przygotowania projektu  zmiany planu miejscowego zagospodarowania. Efektem tych działań jest wniosek, aby  uchylić uchwałę zmieniającą plan, ponieważ może ona przynieść negatywne konsekwencje dla gminy.  Budynek wybudowano legalnie i wszelkie działania przy istniejącym planie ze strony ENEA nie mogą ignorować istniejącego budynku, ani też nie mogą szkodzić gminie. Jeżeli ENEA nie uzyska pozwolenia na budowę, to jest to problem tego przedsiębiorstwa. Plan na trasę linii jest ustalony. Burmistrz uznał, że podjął szereg czynności zmierzających do uchwalenia uchwały, zwłaszcza w początkowym etapie i wyjaśnienia sytuacji ze strony podmiotów, które miały coś do powiedzenia w sprawie, tj. ENEA oraz właściciele alternatywnych działek.  Chodziło o to, aby prowadzenie prac planistycznych było sensowne.  Ponieważ nie było podstaw, aby doprowadzić do finału uchwałę o przystąpieniu do planu, nie prowadzono czynności formalno prawnych przewidzianych ustawą o planowaniu przestrzennym.

Radny Mieczysław Sawaryn - z przedstawionej przez Pana opinii jednoznacznie wynika, że w stosunku do Państwa Bienicewicz nie ma żadnego zagrożenia. Wobec powyższego chciałbym zapytać p. Burmistrza, po co Rada uchwalała zmianę w planie, przecież w marcu 2005r. również nie było żadnego zagrożenia. Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie tylko dlatego, że p. Burmistrz przedstawił jakie zagrożenia wynikają dla gminy z tytułu roszczeń p. Bienicewicz. Dlaczego w 2005 r. nie przedstawiono Radzie takiego stanowiska?

Radca Prawny Jerzy Adamiec - w imieniu p. Burmistrza chcę wyjaśnić, że w czasie zawierania ugody nie było znane stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego odnośnie naszych decyzji o warunkach zabudowy, czyli decyzji pierwotnej i decyzji zmieniającej oraz nie było znane stanowisko Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowiska te były znane dopiero po zawarciu ugody i przystąpieniu do sporządzania uchwały. Byłem świadkiem jak rozmowy toczone w obecności przedstawiciela ENEA dawały podstawę do przypuszczeń, że popiera ona projekt ewentualnej korekty linii energetycznej w celu otwarcia sobie bezproblemowej drogi do prowadzenia tej linii. Kiedy okazało się, że chcemy uzyskać konkretne pisemne oświadczenia, to ENEA stawiała takie warunki, których nie można było zaakceptować. Jednym z warunków było żądanie, aby gmina na własny koszt wywłaszczyła nieruchomości na trasie przebiegu linii. Można odnieść wrażenie, że ENEA uznała, iż jest to problem gminy i w dalszym etapie nie była zainteresowana doprowadzeniem do szczęśliwego finału związanego ze zmianą przebiegu linii. Wszystkie te okoliczności wyszły dopiero po podjęciu uchwały  o zmianie planu. Można zastanawiać się, dlaczego już wtedy nie uchylono ww. uchwały? Obecnie nie ma już prawnych powodów do obaw, nie ma też łatwych rozwiązań dotyczących przebiegu trasy linii energetycznej.

Radny Mieczysław Sawaryn - wynika z tego, że Państwo Bienicewicz mogą być spokojni, ponieważ ich egzystencji na działce i budowie nie zagrażają przyszłe inwestycje ENEA. Zgodnie z wypowiedzią mecenasa p. Jerzego Adamca ENEA musi poszukać innej drogi dla przebiegu linii.

Radca Prawny Jerzy Adamiec - nie wiem w jaki sposób problem kolizji rozwiąże ENEA, ponieważ jej przedstawiciele twierdzą, że istnieje techniczna możliwość podwyższenia linii energetycznej w taki sposób, że nie będzie ona szkodliwa dla obiektów mieszkalnych usytuowanych na trasie jej przebiegu. Na podstawie ocen oddziaływania na środowisko wydawane są decyzje i na tej podstawie ustawiane są maszty telefonii komórkowej oraz linie wysokiego i średniego napięcia. Naukowcy twierdzą, że są to odległości bezpieczne dla ludzi. Zastrzeżenia Starostwa Powiatowego są dla mnie wiarygodne. Nie wiem, czy ze względu na zapisy planu Starostwo Powiatowe nie odmówi pozwolenia na budowę uznając, że skoro jest zakaz wznoszenia obiektów budowlanych na trasie przebiegu linii energetycznej, a obiekt już stoi, to nie można na tej trasie wybudować linii. Jest to już problem firmy, która ma zrealizować plan.

Radny Artur Nycz - czy teoretycznie przy tym przebiegu linii energetycznej Państwu Bienicewiczom może grozić wszczęcie procedury wywłaszczeniowej?

Radca Prawny Jerzy Adamiec - teoretycznie takie rozwiązanie może być stosowane. Przy realizacji takich inwestycji można zastosować dwa rozwiązania. Jednym z nich  jest ustanowienie służebności dobrowolne lub przymusowe, jest to wywłaszczenie ale nie własności, tylko ograniczenie prawa własności przez ustanowienie przymusowego przebiegu linii energetycznej, rury, itp. Na podstawie tego planu takie roszczenia ENEA może zgłaszać. Może również zgłosić roszczenie o wywłaszczenie nieruchomości w trybie przewidzianym ustawą o gospodarce nieruchomościami i za odszkodowaniem, które wynika z tej ustawy. Wysokość odszkodowania ustala rzeczoznawca. ENEA na spotkaniu z gminą twierdziła, że przymierza się do ustanowienie służebności, ponieważ chce poprowadzić linię energetyczną nad nieruchomością w odpowiedniej wysokości. Aby można było przeprowadzić linię energetyczną nad czyjąś posesją należy uzyskać wywłaszczenie możliwości korzystania z przestrzeni nad cudzym gruntem.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach odczytał projekt uchwały w nowej wersji,  którą radni otrzymali przed sesją. W treści projektu uchwały uznaje się skargę za zasadną.  Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały nie został przyjęty.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w ww. sprawie  w wersji, którą radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.  W treści § 1 projektu uchwały jest zapis mówiący o tym, że skargę uznaje się za nieuzasadnioną. Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem ww. projektu uchwały?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na szkodę skarżącego przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LIV/656/06 stanowi załącznik nr 6.

Ad.III. Rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza, Anny Hładki–Kowal i Pawła Kowala na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 4.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Arkadiusza Bienicewicza, Anny Hładki–Kowal i Pawła Kowala na działanie Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR LIV/657/06 stanowi załącznik nr 7.

Ad.IV. Rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 4.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy 7 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR LIV/658/06 stanowi załącznik nr 8.

Ad.V. Uchylenie uchwały Nr XXXII/437/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy  Gryfino obejmującego obszar napowietrznej linii energetycznej 110 kV od  Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 4.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w tej sprawie należy powiedzieć wszystko do końca. Jako człowiek, wykorzystując prywatne znajomości z pracownikami ENEA  starałem się o wyrażenie przez nich zgody na zmianę przebiegu trasy linii energetycznej. Jednak wszystkie zapewnienia, które otrzymałem od ENEA, które otrzymali Państwo Bienicewicz i Państwo Kowal nie potwierdzały się w przygotowanych porozumieniach. ENEA w porozumieniach odstępowała od wstępnych uzgodnień, ponieważ chciała aby wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem linii energetycznej były scedowane na gminę. Podczas ostatniej rozmowy w obecności przedstawiciela URE dowiedzieliśmy się, że ENEA od początku zakładała, iż nie będzie zmiany planu.  Gdyby nawet udało się uzyskać zgodę właścicieli gruntów, po których przebiegałaby nowa linia energetyczna, to ENEA obciążyłaby gminę kosztami związanymi z już opracowana dokumentacją, z opracowaniem nowej dokumentacji oraz kosztami utraconych korzyści z powodu niezrealizowania linii energetycznej w określonym czasie. Minimalny koszt jaki musiałaby ponieść gmina, to około 1.200.000 zł. Obecnie to ENEA powinna wystąpić o zmianę planu miejscowego, ponieważ napotka przeszkody podczas budowy linii. W takim przypadku gmina nie poniesie żadnych kosztów.

Radny Mieczysław Sawaryn - być może tak będzie, ale pamiętam jak Pan Burmistrz otrzymywał podziękowania od p. Hładki, kiedy zapewniał, że uchwała zostanie zrealizowana. Z treści skarg, które otrzymaliśmy wynika zupełnie coś innego. Prawdopodobnie nie było tak, jak mówił p. Burmistrz, że zrobił wszystko, aby można było zrealizować uchwałę. Zainteresowane osoby pisały do gminy pisma, w których prosiły, aby informować je o terminach negocjacji z ENEA, o organizowanych spotkaniach, o przekazywanie im wszystkich dokumentów. Obecnie z ich wypowiedzi wynika, że tak nie było i dlatego śmiem twierdzić, że nie było tak jak mówił p. Burmistrz.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/437/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR LIV/659/06 stanowi załącznik nr 9.

Ad.VI. Uchylenie uchwały Nr LIII/655/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy ObiektówSportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 4.

Radny Mieczysław Sawaryn - chciałbym dowiedzieć się, dlaczego na poprzedniej sesji podjęto uchwałę, a w dniu dzisiejszym uchyla się ją. Podczas przyjmowania ww. uchwały ja oraz kilku innych radnych głosowaliśmy przeciw. Wskazaliśmy na błędy w projekcie uchwały. Kto odpowiada za takie buble prawne przedstawiane Radzie Miejskiej? 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pytania radnego Mieczysława Sawarynasą trafne, a moim obowiązkiem jest wyciągnięcie konsekwencji w tym przypadku. Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 17radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwałygłosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/655/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście  i Gminie Gryfino przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR LIV/660/06 stanowi  załącznik nr 10.

Ad.VII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna zgłosiła do Przewodniczącego Rady wniosek o wydanie przez Radę zezwolenia do wszczęcia kontroli i rozliczenia delegacji wyjazdów samochodów służbowych urzędu, dysponowania samochodami i innymi środkami transportu.Dwa miesiące temu Komisja Rewizyjna zwróciła się do p. Burmistrza o udostępnienie dokumentacji związanej z rozliczaniem delegacji i sposobu użytkowania mieniagminnego. Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną,. Poinformowano nas, że Komisja nie mauprawnień do kontroli delegacji bez zgody Rady. Mam w tej sprawie inne zdanie.Uważam, że Komisja ma prawo do kontroli, ponieważ w planie pracy na 2006 rok ujęła zapis dotyczący kontroli i poruszania spraw różnych.Chciałbym się dowiedzieć, skąd takie stanowisko i utrudnianie Komisji możliwości sprawdzenia rozliczonych delegacji użytkowania samochodu. Na ostatniej sesji złożyłem również interpelację w tej sprawie i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. W interpelacji zapytałem czy to prawda, że pracownik gminny wyjeżdżał samochodemsłużbowym do Berlina w prywatnej sprawie? Czy zdarza się, że samochód służbowy wykorzystywany jest do spraw prywatnych? Samochód Peugeot 607 widziany był w godzinach rannych na parkingu lotniska TEGEL w Berlinie.Czy jest to powód odmowy udostępnienia dokumentacji Komisji Rewizyjnej? Dlaczego p. Przewodniczący Rady w dniu dzisiejszym nie przedstawił wniosku naszej Komisji do przegłosowania, pomimo wcześniejszych zapewnień jakie miałem z Biura Obsługi Rady?

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - wniosek do mnie wpłynął i chciałem poinformować o tym Radę. Z powodu formalnego ww. wniosek nie może być przegłosowany na dzisiejszej sesji. Wniosek przegłosujemy na najbliższej sesji.

Radny Ireneusz Sochaj - niedawno odbyło się spotkanie radnych oraz władz miasta na temat budowy obwodnicy i kształtowania ruchu w miejscowościach Gardno i Wełtyń. Dlaczego o tym spotkaniu nie poinformowano wszystkich radnych? Spotkanie dotyczyło ważnej sprawy i większość radnych chciałaby w nim uczestniczyć.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - nawiązując do sprawy nad którą w dniu dzisiejszym dyskutowaliśmy chcę powiedzieć, że już w 2000 roku została ogłoszona chęć podjęcia zmiany w planie dotyczącym zmiany przebiegu linii energetycznej 110 kV. Jestem zdziwiona, że Państwo Hładki nie otrzymali w gminie takiej informacji, pomimo tego, że w tej sprawie były protesty poprzednich właścicieli działki. W dniu dzisiejszym mieliśmy rozpatrzyć, czy zasadna jest skarga Państwa Bienicewiczów? Chodzi o to, czy p. Burmistrz działał na szkodę skarżących, czy podjął się re alizacji uchwały uchwalonej przez Radę Miejską, czy nie?Działanie p. Burmistrza polegające na rozmowach z ENEA i z zainteresowanymi stronami, czyli właścicielami innych działek było podjęte. W marcu 2005 r. została podjęta uchwała, która była niezgodna z obowiązującym studium. Studium było w trakcie opracowywania od jesieni 2005 r. Wobec powyższego p Burmistrz nie mógł realizować uchwały, ponieważ nie studium nie było jeszcze uchwalone.

Nikt więcej nie zabierał głosu, Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad  wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Piłata o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 2,
 3. Porządek obrad sesji - załącznik nr 3,
 4. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 4,
 5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na szkodę skarżącego przygotowany przez Komisję Rewizyjną - załącznik nr 5,
 6. UCHWAŁA NR LIV/656/06 - załącznik nr 6,
 7. UCHWAŁA NR LIV/657/06 - załącznik nr 7,
 8. UCHWAŁA NR LIV/658/06 - załącznik nr 8 ,
 9. UCHWAŁA NR LIV/659/06 - załącznik nr 9,
 10. UCHWAŁA NR LIV/660/06 - załącznik nr 10.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała
Inspektor Czesława Juszkiewicz