Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr LV/06 z LV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 7 września 2006 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1340.

Radny nieobecny

 • Artur Nycz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg listy obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg listy obecności - załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych, w sesji uczestniczyło 20 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

ppkt.2.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołów:

1/ z LIII sesji
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z LIII sesji przyjęto jednogłośnie.

2/ z LIV sesji
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z LIV sesji przyjęto jednogłośnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat wraz z Przewodniczącym Rady Kazimierzem Fischbachem podziękowali p. Julianowi Hacia sołtysowi z Gardna za zorganizowanie dożynek.
Podziękowali również p. Robertowi Czapiewskiemu z synkiem oraz p. Arkadiuszowi Koczanowi za pomoc w ratowaniu tonącej kobiety.
Prezes Związku Sybiraków Koło Terenowe w Gryfinie radny Antoni Rak zabrał głos z okazji 60 rocznicy powrotu zesłańców Sybiru do Polski - załącznik nr 5.
Następnie wraz ze swoim zastępcą p. Franciszkiem Mikołajko i członkami Zarządu p. Heleną Inglot i Zygmuntem Piaseckim wręczyli dla Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Piłata, Zastępcy Burmistrza Eugeniusza Kuduka, Sekretarza Miasta i Gminy Beaty Kryszkowskiej, Skarbnika Miasta i Gminy Jolanty Staruk, wszystkim radnym oraz innym osobom pamiątkowy medal.
W imieniu osób, które otrzymały medale podziękował Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Informację w w/w sprawie przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat.

Informacja stanowi załącznik nr 6.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - Komisja Rewizyjnej złożyła do Rady Miejskiej wniosek o upoważnienie jej do przeprowadzenia kontroli wykorzystania samochodów służbowych urzędu oraz rozliczenia delegacji pracowników.
Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku glosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie przeprowadzenia kontroli.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały glosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie przeprowadzenia kontroli przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/661/06 stanowi załącznik nr 7.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radna Krystyna Gazdecka
1111/LV/06 – 1118/LV/06
– w formie pisemnej - załącznik nr 8.

Radna Magdalena Chmura Nycz
1119/LV/06
– w formie pisemnej - załącznik nr 9.

1120/LV/06 – bardzo często występują przerwy w dostawie energii elektrycznej i wody w miejscowości Steklno. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Maciej Szabałkin
1121/LV/06
– dotarły do mnie informacje, że w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym brakuje ok. 40 tys. zł na prowadzenie zajęć z młodzieżą, co można było przewidzieć, biorąc pod uwagę fakt, że przy tworzeniu budżetu MOS gmina obcięła środki o tę kwotę. Do Urzędu skierowane zostały w lipcu i sierpniu dwa pisma sygnalizujące, że we wrześniu zabraknie pieniędzy na zajęcia z młodzieżą. Czy gmina Gryfino nie może wyasygnować tej brakującej kwoty i jaki jest sens rozbudowywania bazy sportowej, jeśli nie ma pieniędzy na prowadzenie zajęć przez MOS?

1122/LV/06 – kilka dni temu w Gimnazjum odbyło się spotkanie członków SLD. Na jakich zasadach odbywa się wynajem pomieszczeń dla partii politycznych przez szkoły - w tym przypadku - Gimnazjum? Czy SLD jest w jakiś sposób uprzywilejowany czy też każda z partii politycznych może wynająć tam salę i zorganizować takie spotkanie? Czy spotkania partii politycznych powinny odbywać się w szkołach?

Radny Zenon Trzepacz
1123/LV/06
– ochotnicze straże pożarne w gminie Gryfino dostały w tym roku na swoją działalność o 70 tys zł mniej niż w poprzednim. Jest to błąd urzędników a OSP brakuje środków finansowych. Proszę o zainteresowanie się sprawą.

Radna Janina Nikitińska
1124/LV/06
– we wrześniu interpelowałam w sprawie zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Flisaczej w kierunku oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Otrzymałam odpowiedź, że gmina Gryfino wystąpi do zarządców dróg celem podjęcia działań zmierzających do wyznaczenia i oznakowania bezpiecznego przejścia dla pieszych w tym rejonie miasta. O podjętych działaniach w tym zakresie mieli być poinformowani mieszkańcy. Do tej pory tego przejścia dla pieszych nie ma a mieszkańcy o działaniach podjętych w tym zakresie nie zostali poinformowani.

1125/LV/06 – na chodniku przy wjeździe do piekarni „Bagietka” na ul. Szczecińskiej tworzy się bardzo duża kałuża. Przechodnie omijają ten odcinek chodnika wchodząc na jezdnię. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Mieczysław Matuszewski
1126/LV/06
– przy wjeździe do Gryfina od strony Pniewa przed wiaduktem znajduje się składowisko gruzu. Kto jest za nie odpowiedzialny i kto wydaje zezwolenia na wysypywanie tam gruzu? Czy nie należałoby tego terenu ogrodzić, albo postawić szlaban, bowiem obecnie wysypywane są tam również śmieci? Czy nie można by takiego składowiska zlokalizować w innym rejonie, przykładowo w rejonie wysypiska śmieci, aby było to miejsce mniej widoczne, nie położone przy wjeździe do miasta? Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Antoni Rak
1127/LV/06
– proszę o zajęcie się sprawą fatalnego stanu drogi przy ul. Wojska Polskiego oraz studzienek w drodze pod wiaduktem. Podczas deszczu przechodnie nie mogą przejść pod wiaduktem, ponieważ są ochlapywani przez przejeżdżające samochody.

1128/LV/06 - interpeluje w sprawie zapadających się po opadach deszczu chodników na terenie miasta. Tak dzieje się ciągle przy ul. Chrobrego, naprzeciw sklepu 1001 drobiazgów i apteki oraz przy ul. 1 Maja na odcinku od Banku Spółdzielczego. Stan chodników w mieście jest bardzo zły. Dla ludzi jeżdżących na wózkach inwalidzkich czy matek z wózkami dziecięcymi zbyt wysokie krawężniki uniemożliwiają przejazd. Proszę o zajęcie się sprawą.

1129/LV/06 – we wrześniu zostanie zasiedlony kolejny blok przy ul. Ks. J. Popiełuszki. Proszę o zagospodarowanie i urządzenie całej ulicy Ks. Popiełuszki.

Radny Marek Sanecki
1130/LV/06
– przy Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie zamieszkuje kilka bezpańskich kotów, które chorują. Pani dyrektor zgłaszała ten problem, prosiła aby zostały one stamtąd zabrane. Z informacji, które uzyskała, gmina nie ma podpisanej umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą.

1131/LV/06 – na terenie miasta brakuje parkingów, w wielu miejscach można byłoby stworzyć miejsca postojowe, ale stoją tam znaki zakazu postoju. Przykładowo przy ul. Krasińskiego w stronę Kwadratu jest bardzo szeroki chodnik. Nawet jeśli parkuje tam samochód, to zostaje jeszcze spory kawałek chodnika. Należałoby zlikwidować tam znak drogowy. Proszę o zajęcie się sprawą.

1132/LV/06 - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego otrzymała informację z Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w sprawie stanu zadłużenia lokali mieszkalnych i usługowych zarządzanych przez GTBS. Wynika z niej, że zadłużenie tychże lokali wynosi 2.313.000. Jest to kwota bardzo duża. W jaki sposób GTBS radzi sobie z tymi zadłużeniami?

1133/LV/06 – chciałbym prosić, żeby Burmistrz być może w inny sposób spróbował rozwiązać wcześniej przeze mnie zgłaszany problem związany z GTBS, który podnosi p. Dragan. Wydział, który sprawą się zajmuje nie jest władny, aby wydawać polecenia Zarządowi, dlatego proszę aby skierować tę sprawę do Rady Nadzorczej.

Radny Stanisław Strzelczyk
1134/LV/06
– od lat problemem w mieście Gryfinie jest brak toalet. Przyjeżdżają do nas goście zza granicy, a w całym mieście nie ma toalet publicznych. Czyżby do czasu ich wybudowania nie można byłoby wprowadzić jakiegoś tymczasowego rozwiązania, za kilka tysięcy złotych postawić toalety kontenerowe? Proszę o pilne zajęcie się sprawą budowy w Gryfinie toalet publicznych.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
1135/LV/06
– radny Szabałkin wywołał mnie do odpowiedzi pytając o wynajem sal w Gimnazjum na spotkania partii politycznych. Nie zgadzam się z panem radnym. Środki za wynajem sal są dodatkowymi pieniędzmi dla szkół. SLD liczy ponad 500 członków, raz na jakiś czas musi zrobić ogólne spotkanie i płaci za wynajem sali. W Urzędzie Miasta i Gminy także takie spotkania się odbywają, niedawno odbyło się spotkanie np. Gryfińskiego Przymierza dla Praworządności. Chciałabym zobaczyć rozliczenia za wynajem sali w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
1136/LV/06
– czy rozważana była możliwość zorganizowania objazdu na czas remontu ul. Przemysłowej i skierowania ruchu samochodów inną drogą niż remontowana? Ostatnio doszło do wypadku rowerzysty, który doznał dość ciężkich obrażeń głowy. Może można byłoby wyrównać polną drogę prowadzącą do drogi w Krzypnicy albo poprowadzić objazd przez nieczynny przejazd kolejowy w Nowym Czarnowie. Przejazd ul. Przemysłową przy pracujących na drodze maszynach jest bardzo utrudniony. Proszę o zajęcie się sprawą.

1137/LV/06 – proszę o grzeczniejsze traktowanie interesantów dzwoniących do Straży Miejskiej i przyjmowanie ich wniosków i uwag z większą pokorą.

1138/LV/06 – na jakim etapie znajduje się realizacja planowanej kanalizacji i przepompowni w miejscowości Wełtyń?

1139/LV/06 – proszę o wyrównanie drogi prowadzącej od cmentarza do lasu w Wełtyniu, biegnącej wzdłuż jeziora. Jest o to droga frezowa, bardzo nierówna, ruch tą drogą jest bardzo utrudniony. Proszę o zajęcie się sprawą.

1140/LV/06 – kiedy zostanie załatwiona sprawa przejęcia gruntu pod boisko w Chlebowie? Sprawa ciągnie się już 3 lata. Proszę o zajęcie się sprawą.

1141/LV/06 – mieszkańcy Drzenina zgłosili pilną potrzebę naprawy drogi prowadzącej do budynku pałacyku, w którym znajdują się obecnie lokale mieszkalne, ponieważ mieszkańcy mają utrudnione dojście do swoich mieszkań. Proszę o zajęcie się sprawą.

1142/LV/06 – czy możliwe jest udrożnienie drogi polnej prowadzącej równolegle do torów kolejowych od ul. Słonecznej do motelu w Pniewie? Można byłoby niewielkim nakładem robót stworzyć w ten sposób objazd dla ul. Łużyckiej.

Radny Antoni Rak
1143/LV/06
– proszę o powiększenie ilości miejsc postojowych na Górnym Tarasie przy ul. Iwaszkiewicza. Chodniki są tak zastawione samochodami, że piesi nie mogąc przejść wchodzą na jezdnię. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Janusz Skrzypiński
1144/LV/06
– istnieje niebezpieczeństwo, że na drodze prowadzącej do sklepu Kiwi przy dużym natężeniu ruchu któreś z manewrujących aut może stoczyć się ze skarpy do stawu. Ten częściowo zasypany stawek nie jest zabezpieczony żadnym ogrodzeniem. Proszę o zajęcie się sprawą.

1145/LV/06 – w miejscowości Dołgie w centrum wsi droga jest zaniżona i przy opadach deszczu zbiera się tam woda. Mieszkańcy okolicznych posesji, którzy ocieplili budynki i wykonali elewacje mają zalewane budynki fontannami wody spod kół przejeżdżających tamtędy samochodów. Jest tam kanalizacja deszczowa, którą należałoby udrożnić. Proszę o zajęcie się sprawą.

1146/LV/06 – na drodze gminnej łączącej miejscowość Sobiemyśl z drogą powiatową są ubytki w jezdni. Proszę o ich usunięcie.

1147/LV/06 – na posiedzeniu Rady Sportu padały pytania w sprawie piaszczystego boiska na obiektach sportowych. Czy będzie ono realizowane? Czy są jakieś zagrożenia związane z finansowaniem tego projektu?

Radny Mieczysław Sawaryn
1148/LV/06
– dlaczego doszło do podziału uczestników gminnych dożynek w Gardnie na lepszych i gorszych? Tych gorszych, którzy uczestniczyli w dożynkach na placu i tych lepszych dla których był zorganizowany bankiet w szkole, gdzie według relacji niektórych osób nawet podawany był alkohol. Bardzo mnie taka sytuacja od lat bulwersuje. Dożynki to impreza integracyjna dla mieszkańców miasta i wsi, wszyscy powinni być razem. Widziałem wiele osób, które uczestniczyły w bankiecie w szkole. Chciałbym zapytać ile ten bankiet w szkole kosztował?

1149/LV/06 – kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy na temat remontu pomieszczeń kotłowni w Gardnie. Protestowaliśmy przeciwko inwestowaniu środków gminnych w inwestycję, która nie ma sensu, bo tam według słów Burmistrza miał być dom kultury. Twierdziliśmy że pomieszczenia po kotłowni nie nadają się do tego celu. Ponieważ przeczytałem w prasie informację, że odstępujemy od remontu tych kotłowni, chciałbym zapytać jaką kwotę dotychczas tam zainwestowano i dlaczego kolejny raz podejmuje się zadanie które jest niewykonalne?

1150/LV/06 – na ostatniej sesji Rada zdecydowała, że nie przeznaczy kwoty 50 tys. zł na nakręcenie programu telewizyjnego „Zakręcone wakacje”. Burmistrz obiecał, że środki te zostaną przekazane na zabezpieczenie budynku starej szkoły w Borzymiu. Ten obiekt od wielu lat nie jest remontowany, niszczeje. Chciałbym zapytać, czy kwota ta zostanie wydatkowana na zabezpieczenie tego budynku?

1151/LV/06 – niedawno został wykonany parking przy ogródkach działkowych przy ul. Armii Krajowej. Przy drodze było pobocze, którym poruszali się piesi. Kto wpadł na pomysł, żeby w miejsce tego pobocza zainstalować dwa krawężniki i pośrodku posiać trawę, zamiast zrobić chodnik, którym mogliby poruszać się piesi. Ten parking jest po prostu bublem.

1152/LV/06 – na drodze do Szczawna drogowcy oznaczyli do wycięcia kilka pochylających się na drogę drzew. Chciałbym zapytać, kiedy te drzewa zostaną wycięte?

Radna Elżbieta Kasprzyk
1153/LV/06
– proszę o zorganizowanie dowozu mieszkańców wsi do lokali wyborczych w czasie wyborów.
1154/LV/06 – proszę o poprawę stanu drogi powiatowej Bartkowo-Szczawno, która w okresie opadów deszczu jest całkowicie nieprzejezdna. Proszę o jej naprawę przynajmniej w terenie zabudowanym, bowiem mieszkańcy nie mają możliwości dojechania do swoich posesji. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Ireneusz Sochaj
1155/LV/06
– kiedy rozpocznie się przebudowa ulic Mieszka I – Podgórnej – Łokietka? Terminy przesuwają się z roku na rok. W tej chwili podczas remontu ul. Łużyckiej wielu kierowców, którzy znają objazd tymi ulicami, korzysta z niego i stwarza na tej drodze duże niebezpieczeństwo.

1156/LV/06 – czy w tym roku powtarzane będą szczepienia kasztanów, które prowadzone były w poprzednich latach, co pozwoliło uniknąć szkodnika szrotówki i uratowało wiele z tych drzew?

Radny Mieczysław Matuszewski
1157/LV/06
– kiedy zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji w miejscowościach Pniewo i Żórawki? Na każdym spotkaniu wiejskim ciągle podawany jest inny termin.

1158/LV/06 – została wydana odmowna decyzja w sprawie przyjęcia dzieci do przedszkola matce pracującej na zmiany. Przez pewien okres była mowa, że dzieci w przedszkolach brakuje. Jakie kryteria decydują o przyjęciu dziecka do przedszkola, ile dzieci w tym roku nie zostało przyjętych i czy jeszcze w tym roku można byłoby ten problem rozwiązać?

Radny Kazimierz Płonka
1159/LV/06
– kiedy zostanie wyremontowana ul. Konopnickiej w kierunku dawnej przychodni na Górnym Tarasie? Kiedyś przeszkodą w przeprowadzeniu remontu było to, że gmina nie była jej właścicielem, teraz ten stan się zmienił. Droga ta jest w bardzo złym stanie. Proszę o zajęcie się sprawą.

1160/LV/06 – w czerwcu interpelowałem w sprawie źle działającej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Asnyka i ul. 9 Maja koło sklepu Intermarche. Otrzymałem odpowiedź, że światła te zostały zmienione, ale do dziś nic się nie zmieniło, sygnalizacja nadal źle działa, powodując chaos na tym skrzyżowaniu. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Zenon Trzepacz - chciałbym podziękować pracownikom PUK, którzy pracują przy usuwaniu usterek na wykonanych przyłączach powstałych w wyniku niedbalstwa nadzoru inwestycji budowy kanalizacji w miejscowościach Radziszewo, Daleszewo. Dziękuję za ich zaangażowanie, za bardzo fachowe podejście do pracy, to jest nie tylko moja ocena, ale ocena mieszkańców i w imieniu mieszkańców to podziękowanie składam. W imieniu własnym i pani dyrektor szkoły w Radziszewie chciałbym złożyć podziękowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zainstalowanie świateł na wysięgniku na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Radziszewie, co zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo w tym miejscu. Proszę również pana Burmistrza aby przekazał te podziękowania pisemnie na ręce panów dyrektorów Mateckiego i Gilewskiego. W nawiązaniu do złożonej przez Burmistrza pisemnej informacji w sprawie państwa Bienicewicz i Kowal chciałbym zaapelować do autorów takich ulotek, jakie ukazały się ostatnio na terenie miasta i gminy, aby zadbali także o ich kolportaż, bowiem na terenach wiejskich są one rozrzucane, podrzucane pod drzwi, zaśmiecają podwórka, co bulwersuje mieszkańców. Jeśli inicjatorom takich działań i partii, która za nimi stoi, brakuje środków, to niech najpierw zrobią jakąś kwestę a potem kolportują ulotki.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach – w związku ze zgłoszonym przez radną Magdalenę Chmurę-Nycz apelem dotyczącym zmian w podziale gminy Gryfino na obwody wyborcze proszę radcę prawnego o opinię, czy z uwagi na zbliżający się termin wyborów możliwe jest jego przyjęcie?

Radca prawny Krzysztof Judek – przepis art. 31 ust 2 ustawy Ordynacja wyborcza do gmin wprowadza zasadę, że wnioski w sprawie zmiany obwodów winny być przedłożone przez Burmistrza radzie co najmniej na 3 miesiące przed upływem kadencji rady gminy. Kadencja rady upływa w końcu października, w związku z tym taki wniosek nie może być już teraz złożony.

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Beata Kryszkowska – pragnę przypomnieć, że art. 31 ust. 1 mówi, kiedy można dokonywać zmian w obwodach głosowania. Wymienione są w nim przesłanki, które powinny zaistnieć aby móc dokonać zmiany, a w tym przypadku żadna z nich nie zaistniała. Znana jest mi sytuacja mieszkańców bloku przy ul. 11 Listopada, ale nie ma podstawy prawnej, żeby dokonać zmiany. W wyborach w 2002 r. zmieniała się liczba radnych i można było dokonać zmian w obwodach głosowania.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – apel złożony jest w interesie naszych mieszkańców, dotyczy udogodnienia w głosowaniu i poprawienia frekwencji w wyborach. Apel nie jest równoznaczny z inicjatywą uchwałodawczą. Prosiłam Radę o jego przegłosowanie, bo jest to problem i należałoby go rozwiązać. Jeśli Burmistrz wiedział, że jest 3 miesięczny termin, to należało zrobić to wcześniej.

Radny Mieczysław Sawaryn – w poprzedniej kadencji jako opozycja stoczyliśmy długi bój z SLD o to, aby ten problem rozwiązać inaczej. Cieszę się, że po latach SLD chce się wycofać z błędu dotyczącego podziału na okręgi. Takie dążenia będziemy popierać.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – nie byłam radną w poprzedniej kadencji, myślę że radni przyszłej kadencji także będą mówić, że wiele uchwał, które podjęliśmy jest złych.

Radny Janusz Skrzypiński – myślałem, że nasi radni nie będą „majstrować” przy wyborach, tak jak robią to w parlamencie. Jest to próba tworzenia naprędce nowego podziału gminy na dwa miesiące przed wyborami. Szanujmy to co zostało ustalone, wyborcy funkcjonują w tym układzie już kilka lat, znajdą swoje lokale wyborcze. Nie stwarzajmy takich samych mechanizmów, jakie mamy w parlamencie i w mediach.

Ad.V. Informacja o stanie realizacji uchwały XXVIII/396/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

Informację radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 10.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w ww. sprawie.
Stanowisko Komisji Rady stanowi załącznik nr 11.

Rada przyjęła informację.

Ad.VI. Nadanie Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - ustawa o finansach publicznych mówi, że do 30 czerwca br. miał być uchwalony Statut Urzędu. Dlaczego tak późno uchwalamy Statut dla naszej gminy? Jest to niezgodne z prawem.

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska - projekt Statutu przygotowaliśmy na sesję, która odbyła się w czerwcu br. ale zdjęto ten punkt z porządku obrad. W dniu dzisiejszym przedstawiliśmy właściwy projekt Statutu.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/662/06 stanowi załącznik nr 12.

Ad.VII. Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Radziszewie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Ireneusz Sochaj - jaka była procedura nadania tego imienia Szkole Podstawowej w Radziszewie? Czy uczniowie mieli możliwość wyboru swojego patrona? jestem pełen szacunku dla osób, które były na Syberii, ale proszę o wyjaśnienie sprawy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie Helena Gęślowska - pierwsze rozmowy oraz dyskusje na temat nadania imienia Szkole Podstawowej w Radziszewie rozpoczęły się pięć lat temu. Wśród propozycji przewijała się nazwa „Zesłańców Sybiru” w różnych wersjach. Ponieważ ważyły się losy naszej szkoły uznałam, że nie wychowawczym jest nadawanie jej imienia i dlatego odłożyliśmy sprawę. Obecnie nasza szkoła wypiękniała i można godnie nadać jej imię. Mam nadzieję, że praca dydaktyczna z dziećmi przysparza gminie wiele zadowolenia, satysfakcji. Szkołą Podstawową w Radziszewie kieruję prawie 25 lat i jestem z niej dumna. W roku ubiegłym wróciliśmy do pracy wychowawczej nad szukaniem patrona dla szkoły. Rozpisaliśmy konkurs, wyłożyliśmy urnę, do której rodzice, dzieci, nauczyciele oraz pozostali pracownicy mieli możliwość wrzucenie kartek ze swoją propozycją. Po pierwszym semestrze otworzyliśmy urnę i okazało się, że na patrona szkoły proponowano Wisławę Szymborską - 12 głosów i Waldemara Milewicza. Na początku czerwca br. zwrócił się do mnie z pisemną prośbą Prezes Związku Sybiraków Koło Terenowe w Gryfinie o rozpatrzenie możliwości nadania szkole nazwy proponowanej przez sybiraków. Ww. wniosek przedstawiłam Radzie Pedagogicznej. Pragnę poinformować, że w Radziszewie oraz Daleszewie mieszkają Sybiracy, z którymi współpracowaliśmy, prosiliśmy ich wielokrotnie o kontakty i spotkania z uczniami. Ponadto przed pięcioma laty rozpoczęliśmy pracę wychowawczą i z wielką satysfakcją skorzystaliśmy z zaproszenia Koła Sybiraków w Gryfinie na sympozjum, które odbyło się w maju lub czerwcu br. W sympozjum wzięli udział uczniowie z klas IV – VI. W związku z tym wniosek Koła Sybiraków w Gryfinie poddaliśmy pod dyskusję Radzie Pedagogicznej, która uznała, że wracamy do szukania dróg, aby nasze dzieci wychowywane były w duchu patriotycznym. Dzieci w naszej szkole zawsze były wychowywane w duchu patriotycznym, ale należy to robić na przykładach. Rada Pedagogiczna uznała, że żywym, najlepszym przykładem patriotyzmu będą ci ludzie, którzy jako małe dzieci zostały wywiezione z rodzinami daleko od swojej ojczyzny, gdzie ginęły w głodzie, zimnie i ciężkiej pracy. Ci, którzy wrócili do Polski obchodzą właśnie 60 rocznicę powrotu. To prawda, że propozycja nadania szkole imienia „Małych Zesłańców Sybiru” nie była poprzedzona działaniami wychowawczymi rozłożonymi w długim czasie, ale nie ma określonych żadnych procedur dotyczących tego, jak długo należy pracować nad wyborem patrona. Z kilku propozycji przedstawionych przez Sybiraków Rada Pedagogiczna z końcem roku szkolnego wybrała nazwę i podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia „Małych Zesłańców Sybiru”.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - nie umniejszamy Sybirakom, ani gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Mamy jednak obawy, czy nadanie szkole imienia „Małych Zesłańców Sybiru” będzie odebrane przez społeczeństwo i dzieci z tej szkoły jako narzucenie woli przez Radę Pedagogiczną i Koło Sybiraków w Gryfinie? Uważam, że miesiąc czasu na wybór patrona, to za mało. Czy nie powinniśmy dzieciom oraz społeczeństwu dać więcej czasu na zastanowienie się, na przegłosowanie, na wybranie takiego imienia, które im odpowiada? Wobec powyższego wnoszę o przełożenie głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie do czasu rzeczywistego wypowiedzenia się przez dzieci i przez mieszkańców Radziszewa o wyborze patrona dla szkoły.

Radny Zenon Trzepacz - nadawaliśmy patrona różnym szkołom i nigdy nie było takiej aktywności wśród radnych jak obecnie. Życzyłbym, aby przy każdej sprawie radni wykazywali tyle aktywności, dociekania przyczyn, skutków jak w tym przypadku. Mieszkam w tym środowisku i wiem, że chce ono, aby szkole nadano imię „Małych Zesłańców Sybiru”. My jako radni powinniśmy uszanować ten wybór. Od radnych zależy, czy szanują swoich mieszkańców.

Radny Czesław Kapusta - uważam, że nadanie takiej nazwy jest szlachetne i patriotyczne. Obecnie wokół nas jest tyle zła, że jako radni powinniśmy walczyć o dobro i ja będę to czynił. Nadanie szkole imienia „Małych Zesłańców Sybiru” jest dobrem. Wszyscy wiemy ile wycierpieli zesłańcy Syberii. Jeżeli mieszkańcy tego środowiska chcą, aby ich szkoła nosiła takie imię, to powinniśmy to uszanować.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jeżeli my jako radni otrzymujemy sygnały, że nie wszyscy mieszkańcy Radziszewa uczestniczyli w wyborze imienia, że nie odbył się plebiscyt w tej sprawie, to musimy zareagować. Nad nazwą tej szkoły głosowało 21 osób, w tym 6 uczniów, 10 nauczycieli i 5 rodziców. Zadzwoniła do mnie mama jednego z uczniów i powiedziała, że nie zachowano procedury związanej w wyborem patrona szkoły, a przez to nie wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Na posiedzeniu Komisji zauważyłam, że inna jest data na uchwale Rady Pedagogicznej, a inna na uzasadnieniu do uchwały i dlatego prosiłam o wyjaśnienie sprawy. Szanuje wszystkich sybiraków, ponieważ moja babcia również była zesłana na Syberię. Uważam jednak, że nie zostały zachowane procedury związane z podjęciem uchwały w tej sprawie.

Radny Mieczysław Sawaryn - to prawda, że zsyłka patriotów na Syberię zapisała się w historii Polski. martwi mnie jednak zawężenie nazwy do „Małych Zesłańców Sybiru”. Czy nie powinniśmy uczcić wszystkich wywiezionych na Syberię? Obecnie wyraz „ Małych” często nie jest kojarzone z dziećmi. Może nazwa szkoły powinna nosić nazwę „Bohaterów Sybiru” lub „Zesłańców Sybiru”, a wówczas wychowanie patriotyczne młodzieży można będzie budować na osobach wywiezionych na Sybir w różnych latach. Jestem za nadaniem szkole nazwy „Bohaterów Sybiru”. Cele pedagogiczne zmieniają się co kilka lat. W latach 80 – tych dowiedziałem się od koleżanki, która była nauczycielką w tamtej szkole, że nadaje się jej imię „Generała Batowa”, który jako dowódca oddziałów Armii Radzieckiej wyzwalał tereny Pomorza Zachodniego. Protestowałem przeciwko nadaniu takiej nazwy, ale została ona uchwalona. Przyszła pora na jej zmianę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie Helena Gęślowska - pracowaliśmy nad nadaniem takiego imienia szkole, ale nie było w tej sprawie żadnego wniosku. Nie podjęto też uchwały o nadaniu takiego imienia. Generał Batow stacjonował w Radziszewie. Po wojnie korespondował z pierwszymi mieszkańcami, przyjeżdżał w odwiedziny i dlatego inicjatywą społeczeństwa było nadanie jego imienia szkole.

Radny Mieczysław Sawaryn - w tej kadencji Rady wielokrotnie podejmowano różnego rodzaju próby związane ze zmianą nazw, z nadaniem tytułu bohatera Gryfina, między innymi jednemu z poprzednich Burmistrzów naszej gminy. Odnośnie Sybiraków nie mam żadnych wątpliwości, że powinni zostać uhonorowani. Uważam tylko, że należy uhonorować wszystkich Sybiraków.

Radny Zenon Trzepacz - nasza szkoła służy mieszkańcom Radziszewa, Daleszewa i Łubnicy. Radna Magdalena Chmura – Nycz wprowadziła wszystkich w błąd, ponieważ to nie mama ucznia dzwoniła do niej, tylko radna dzwoniła do mamy ucznia. Jeżeli chodzi o Generała Batowa, to mam z nim wspólne zdjęcie.

Radny Janusz Skrzypiński - wynik głosowania w szkole o niczym nie świadczy. To prawda, że w obecnej kadencji Rady nadawaliśmy imiona szkołom i przedszkolom. Zawsze jest tak, że niektóre grono osób wiedzie prym. Głosowania odbywają się w formie demokratycznej. Każdy ma możliwość wybory i albo zgadza się z proponowaną nazwą, albo nie. Procedura nad wyborem patrona dla szkoły została zachowana. Słowa uznania należą się tym, którzy przygotowali projekt uchwały w tej sprawie. Ww. nazwą oddajemy hołd tym, którzy zostali wywiezieni na Sybir jako małe dzieci, co było dla nich wielka tragedią. Są to fakty, o których nie powinno się dyskutować.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy radna Lidia Karzyńska – Karpierz podtrzymuje swój wniosek.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - tak, podtrzymuję.

Radny Jan Ragan - sprawa związana z Generałem Batowem miała miejsce w okresie, kiedy byłem Naczelnikiem Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Generał Batow przyjechał na 30 rocznicę Wyzwolenia Ziem Zachodnich i Szczecina. Brał on czynny udział w wyzwoleniu tych ziem, a konkretnie dowodził oddziałem Armii Radzieckiej w Radziszewie na wzgórzu, a następnie przy obecnej autostradzie. Przed jego przyjazdem na wzgórze w Radziszewie został wzniesiony wielki kamień wraz z tablicą pamiątkową. Z obchodów tej rocznicy mam wiele pamiątkowych zdjęć. Prawdą jest, że nigdy nie było żadnego wniosku o nazwanie Szkoły Podstawowej w Radziszewie imieniem Generała Batowa. Chcę nadmienić, że w tamtych latach Szkole Podstawowej w Chwarstnicy nadano imię Władysława Gomułki i z tej uroczystości również mam pamiątkowe fotografie. Obecnie szkoła ta nosi imię Jana Pawła II. Uważam, iż radny Mieczysław Sawaryn ma rację twierdząc, że należy uczcić wszystkich zesłańców Sybiru, a nie tylko małych. Jeżeli jednak podjęto decyzję o nadaniu szkole imienia „Małych Zesłańców Sybiru”, to powinniśmy to uhonorować.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - a dlaczego nie uhonorować wszystkie dzieci, które cierpiały w czasie wojny? Dlaczego nie włączyć do tego dzieci z Powstania Warszawskiego, dzieci Wołynia, dzieci Zamojszczyzny, dzieci Kazachstanu, dzieci obozów koncentracyjnych i innych? To również byłby praca wychowawcza.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o przełożenie głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie do czasu rzeczywistego wypowiedzenia się przez dzieci i przez mieszkańców Radziszewa o wyborze patrona dla szkoły?

W wyniku jawnego glosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przy 9 glosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Radny Mieczysław Sawaryn - proszę rozważyć, czy zamiast nazwy „Małych Zesłańców Sybiru” nie nadać nazwy „Dzieci Zesłańców Sybiru”?

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - wniosek, który do mnie wpłynął o nadanie szkole nazwy „Małych Zesłańców Sybiru” podpisali: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Rady Pedagogicznej, Przewodniczący Rady Rodziców.

Radny Antoni Rak - spośród kilku propozycji, które zaproponowaliśmy Szkole Podstawowej w Radziszewie wybrano „Małych Zesłańców Sybiru”. Jako Prezes Związku Sybiraków wnoszę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały.

Radny Ireneusz Sochaj - nikt nie umniejsza bólu i cierpienia tych, którzy zostali wywiezieni na Sybir. Nie podoba mi się tylko przeprowadzenie procedury związanej z nadaniem tego imienia. W czerwcu br. proponowano nadanie tego samego imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Gryfinie, ale nie udało się. Wobec powyższego szukając alternatywy proponuje się nadać to imię Szkole Podstawowej w Radziszewie. Ja jestem za patriotyzmem, ale nie należy tego robić na siłę.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - okazało się, że popełniono błąd przy liczeniu głosów nad wnioskiem radnej Lidii Karzyńskiej – Karpierz i należy powtórzyć głosowanie.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz wnioskowała o przełożenie głosowania nad projektem uchwały w ww. sprawie do czasu rzeczywistego wypowiedzenia się przez dzieci i przez mieszkańców Radziszewa o wyborze patrona dla szkoły?

Radny Antoni Rak - czy jest to manipulacja? Nie widzę powodu przenoszenia tego tematu na inna sesję. Głosowanie nad wnioskiem odbyło się i nie ma potrzeby wracać do sprawy.

Radny Maciej Szabałkin - nie zauważyłem, aby źle policzono głosy. 8 radnych głosowało za przyjęciem wniosku, a 9 radnych głosowało za tym, aby decyzję w tej sprawie podjąć w dniu dzisiejszym. 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wynika z tego, że jedna osoba spośród radnych nie wzięła udziału w głosowaniu. Na jakiej podstawie Przewodniczący Rady twierdzi, że źle policzono głosy? O niedokładnym policzeniu głosów należało zgłosić w chwili zakończenia głosowania, a nie pół godziny po głosowaniu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w głosowaniu wzięły udział wszystkie osoby, a na sali jest 20 radnych.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - wynika z tego, że jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przy 9 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Radziszewie przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LV/663/06 stanowi załącznik nr 13.

Radny Antoni Rak - dziękuję tym radnym, którzy docenili sprawy Sybiraków i głosowali za przyjęciem uchwały. Z przykrością muszę stwierdzić, że na niektórych radnych zawiodłem się.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie Helena Gęślowska - bardzo dziękuję za podjęcie uchwały. Mam nadzieję, że wraz z dziećmi z mojej szkoły nie zawiedziemy i odwdzięczymy się dobrą nauką, dobrym wychowaniem.

Ad.VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych przyjęto
jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/664/06 stanowi załącznik nr 14.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/665/06 stanowi załącznik nr 15.

3/ oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV666/06 stanowi załącznik nr 16.

4/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Daleszewo.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Daleszewo przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/667/06 stanowi załącznik nr 17.

5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żabnica.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żabnica przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/668/06 stanowi załącznik nr 18.

6/ wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 2.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację dotycząca zadłużenia za wynajem lokali komunalnych. Zadłużenie z tego tytułu wynosi około 2 mln zł. W dniu dzisiejszym mamy podjąć decyzję o wniesieniu dla GTBS w formie aportu gruntu pod budownictwo mieszkaniowe. Inne spółdzielnie mieszkaniowe na naszym terenie, aby mogły budować muszą wcześniej kupić grunt. Czy w przyszłości gmina nadal będzie partycypowała w kosztach budowy prowadzonej przez GTBS? Czy gmina otrzyma część wybudowanych mieszkań do zasiedlenia? Czy takie działanie jest racjonalne dla gminy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - działki dla GTBS nie są dawane za darmo. Za równowartość gruntu gmina otrzymuje gotowe mieszkania. Koszt budowy 1m2 wynosi około 1.000 zł. W rezultacie gmina otrzymuje jedno mieszkania za około 40.000 zł. Za taką kwotę nie wybuduje się mieszkania. Pragnę poinformować, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni nastąpi wybór wykonawcy na budowę mieszkań socjalnych w nowym Czarnowie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - z przedstawionej nam informacji nie wynika, które lokale są zadłużone. Pracując w Komisji Mieszkaniowej zauważyłam, że nie będzie komu przydzielić lokali, w budowie których partycypowała gmina. Osoby ubiegające się o mieszkania muszą spełniać określone kryteria, to znaczy, że powinny znajdować się na liście oczekujących, a ponadto powinny mieć określony dochód. Uważam, że gmina zatwierdzając budżet na przyszły rok powinna wziąć pod uwagę zbrojenie terenów bod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Obecnie gmina nie sprzedaje działek, ponieważ nie posiada uzbrojonych terenów. W rejonie gdzie mieszkam dużo jest działek wymagających uzbrojenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pragnę przypomnieć, że kiedy wybrano mnie na Burmistrza, to nie było opracowanej żadnej dokumentacji na uzbrojenie terenu Północ II i III. Prace projektowe trwały prawie trzy lata. Obecnie jest już pozwolenie na budowę łącznie z ul. Pomorską. Jest również pozwolenie na budowę na ulicy Władysława Reymonta. Na terenie Północ II i III jest ponad 100 działek. Mniej działek jest na ul. Władysława Reymonta, ponieważ w tym rejonie jest więcej działek prywatnych. Pobraliśmy opłaty adiacenckie i w przyszłym roku jesteśmy zobligowani wejść na to zadanie.

Radny Mieczysław Sawaryn - miasto Gryfino pod względem architektonicznym jest bardzo brzydkie. Mieszkańcy domków jednorodzinnych, wokół których wybudowano bloki mieszkalne dobrze to wiedzą. W poprzedniej kadencji Rady wybudowano blok mieszkalny przy ul. Władysława Łokietka, którego balkony wychodzą na domy mieszkalne jednorodzinne. Jako prawnik wiem, że właściciele tych domów mogli wytoczyć gminie proces o odszkodowanie za wartości swoich działek. Za cmentarzem w Gryfinie jest osiedle domków jednorodzinnych. Całe zaplecze ulicy Łużyckiej otwiera się również pod budowę domów jednorodzinnych. Od długiego czasu postulujemy o przygotowanie terenów pod budownictwo GTBS, które obecnie otrzymuje pod budowę najładniejsze miejsca w mieście. Gmina nie przygotowała pod to budownictwo terenu alternatywnego. Przy ul. Łużyckiej gmina posiada dwa budynki kontenerowe. Teren na którym znajdują się ww. budynki można przeznaczyć pod budownictwo GTBS. Budynki GTBS powinny powstawać w pobliżu budynków wielorodzinnych. Jeżeli chcemy przenieść budownictwo w kierunku północnym, to powinna tam powstać zabudowa jednorodzinna .

Radny Marek Sanecki - podzielam zdanie p. Burmistrza, że głównym problemem przewijającym się w poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami Gryfina są problemy mieszkaniowe. Nie zgadzam się z tym, że budownictwo GTBS jest jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu, ponieważ GTBS działa na specjalnych warunkach, których nie mają inne spółdzielnie mieszkaniowe. Z powodu braku odpowiednich działek nie ma w Gryfinie możliwości na budowę domów jednorodzinnych. W budynkach GTBS czynsz jest bardzo drogi, ponieważ w czynszu spłacany jest kredyt. Po spłaceniu kredytu lokator, który chce się wyprowadzić z takiego budynku otrzymuje tylko zwrot partycypacji. Nie otrzymuje rekompensaty za współfinansowanie budowy. Uważam, że budownictwo GTBS nie jest dobrym sposobem na rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Gryfinie.

Prezes GTBS Bronisław Mela - wykaz zadłużeń, o których mówiła radna Magdalena Chmura – Nycz nie obejmuje mieszkań GTBS tylko te, których właścicielem jest gmina. To prawda, że w mieszkaniach GTBS w większości nie płacą czynszu osoby skierowane przez gminę. Jednak ogólnie znacznie więcej osób opłaca czynsz w budynkach GTBS niż w lokalach komunalnych. W naszych lokalach ponad 90% lokatorów płaci czynsz. Jeżeli chodzi o budowę nowego budynku, to my jako spółka zgodnie z procedurą musimy corocznie do 30 września złożyć wniosek kredytowy wstępny, po to aby najwcześniej za dwa lata wejść na budowę. Aby można było złożyć wniosek musimy mieć wskazaną działkę. Wobec powyższego zwróciliśmy się do p. Burmistrza o wskazanie działek. Zgodnie z uchwalonym przez Radę planem zagospodarowania przestrzennego można wskazać tylko te działki, które przeznaczone są pod budownictwo wielorodzinne. Na Osiedlu Północ u podnóża góry znajdują się działki przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie, ponieważ te budynki powstaną u podnóża góry, a budynki jednorodzinne powstaną wyżej. Będzie sytuacja odwrotna niż jest przy ul. Władysława Łokietka, ponieważ mieszkańcy budynków jednorodzinnych będą widzieli podwórka przy budynkach wielorodzinnych. Aby do 30 września br. GTBS mogło złożyć wniosek kredytowy wstępny potrzebna jest uchwała Rady o przekazaniu nam działek. Po wybudowaniu budynku gmina otrzymuje od nas kilka mieszkań w cenie po około 1.000 zł/m2, a faktyczna cena budowy 1 m2 wynosi około 2.500 zł. Takie rozwiązanie na pewno jest dla gminy korzystne. Obecny Rząd przewiduje nowelizację ustawy, zgodnie z którą gminy będą mogły wynajmować mieszkania od GTBS w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. To prawda, że sam czynsz w naszych budynkach jest drogi, ale liczy się to co najemca płaci ogółem. W naszych mieszkaniach ciepło jest najtańsze w Gryfinie. Gdybyśmy byli bardzo drodzy w eksploatacji, to nie mielibyśmy chętnych. Pragnę poinformować, że w budynku przy ul. Flisaczej powstanie 40 mieszkań, a podań wpłynęło o wiele więcej. Jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, to mają one prawo korzystać z tego samego kredytu co GTBS. Nie wiem dlaczego nie korzystają. Spółdzielnie mają działki, ale nie budują mieszkań spółdzielczych tylko własnościowe. W ostatnich pięciu latach GTBS wybudowało około 200 mieszkań, a trzy spółdzielnie mieszkaniowe znajdujące się w naszym mieście nie wybudowały ani jednego mieszkania spółdzielczego.

Radny Mieczysław Sawaryn - dlaczego tak późno przedstawiono Radzie projekt uchwały w tej sprawie skoro GTBS do końca roku musi złożyć wniosek kredytowy?

Prezes GTBS Bronisław Mela - GTBS złożyło do gminy pismo o wskazanie działek. Gmina wskazała nam je i przygotowała projekt uchwały na najbliższą sesję Rady. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały, to nie złożymy wniosku kredytowego. Uważam, że procedura została zachowana.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - podejmowaliśmy już uchwałę dotyczącą zapisów WPI.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – plan zagospodarowania przestrzennego, w którym zawarte są rozstrzygnięcia dotyczące terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, jest to tzw. plan dla terenu Gryfino – Rejon Północ i został uchwalony w kwietniu 2005r. Plan został opublikowany w lipcu 2005 r. i od tego czasu obowiązuje. W planie zaznaczone jest, że tereny u podnóża góry przeznaczone są pod budownictwo wielorodzinne trzy i cztero kondygnacyjne. Jeżeli chodzi o teren, który proponujemy przekazać dla GTBS, to jest on odgrodzony od drogi pasem usług. Nie ma w tym miejscu kolizji bezpośredniego oddziaływania strefy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnnej i jednorodzinnej. W planie zagospodarowania przestrzennego wykorzystano w sposób optymalny naturalne położenie terenu.

Radny Marek Sanecki - to prawda, że w ostatnich latach tylko GTBS buduje mieszkania w naszym mieście. Czy gmina poręcza kredyt dla GTBS? Czy spółdzielnie mieszkaniowe również mogą zwrócić się do gminy o poręczenie kredytu?

Prezes GTBS Bronisław Mela - gmina nie poręcza kredytów zaciąganych przez GTBS. Zabezpieczeniem podstawowym kredytu jest wybudowana nieruchomość, działka łącznie z budynkiem. Tylko raz przy pierwszej inwestycji GTBS gmina poręczyła kredyt do pewnej wysokości. Nie wiem, czy może poręczać kredyty dla innych spółdzielni mieszkaniowych.

Radny Ireneusz Sochaj - czy oprócz działek wskazanych w projekcie uchwały GTBS nie otrzymało innych wskazań lokalizacyjnych pod budownictwo wielorodzinne?
Czy działki sąsiadujące są własnością gminy, czy należą do prywatnych właścicieli? Po wybudowaniu budynków wielorodzinnych spada wartość sąsiadujących działek.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - nieruchomości znajdujące się nad tym terenem należą do osób prywatnych. Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, przed uchwaleniem planu miejscowego obowiązuje taka procedura jak konsultacje społeczne. Plan jest wyłożony do publicznego wglądu i wszyscy mogą się z nim zapoznać i wnieść swoje uwagi. Przed uchwaleniem tego planu nie wpłynęły żadne uwagi, ani zastrzeżenia od właścicieli nieruchomości sąsiednich. W związku z tym dzisiejszy projekt uchwały jest konsekwencją uchwały przyjętej przez Radę w kwietniu 2005r.

Prezes GTBS Bronisław Mela - zgodnie z planem na tym terenie mogą powstać tylko budynki wielorodzinne, bez względu na to, kto je będzie budował. GTBS zwróciło się do gminy o wskazanie możliwych lokalizacji i oprócz tej wskazano jeszcze dwie inne. Jedno wskazanie dotyczyło działki przy ul. Flisaczej, ale wiąże się to z wymianą gruntu, a drugie wskazanie dotyczyło ul. Jana Pawła II, ale obecnie połowa gruntu należy do gminy, a połowa do właścicieli prywatnych.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 2 przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LV/669/06 stanowi załącznik nr 19.

7/ nabycia na mienie komunalne, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nabycia na mienie komunalne, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/670/06 stanowi załącznik nr 20.

8/ nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawki.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawki przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/671/06 stanowi załącznik nr 21.

9/ nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie Gardno.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie Gardno przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/672/06 stanowi załącznik nr 22.

Ad.IX. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w związku z apelem, który złożyłam w dniu dzisiejszym chciałabym zapytać dlaczego może być utworzony odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej, a nie może powstać dodatkowy obwód głosowania przy ul. 11 Listopada w Gryfinie?

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska - zapis ordynacji wyborczej wyraźnie mówi kiedy można utworzyć nowy obwód głosowania, a kiedy nie. Jest zapis mówiący o utworzeniu stałych i odrębnych obwodów głosowania. Jeżeli chodzi o stałe obwody, to nie ma takiej możliwości aby obecnie dokonywać w nich zmiany. Utworzenie nowego obwodu głosowania jest jednoznaczne z dokonaniem zmian w granicach już istniejących obwodów. Art. 31 ust.1 ustawy mówi, że zmiany mogą być dokonywane wtedy, kiedy zachodzą określone przesłanki. Dotyczy to stałych obwodów głosowania. Sytuacja mieszkańców budynku przy ul. 11 Listopada w Gryfinie została zalegalizowana w 2002 roku, kiedy jedna z przesłanek wymienionych w art. 31 ust. 1 zaistniała. Obecnie nie zachodzi żadna z przesłanek Jedyne co mogę zasugerować, to mieszkańcy z tego budynku mogą przepisać się do obwodu głosowania nr 8, który ma siedzibę w Szkole Podstawowej Nr 2 i tam będą mogli dokonać głosowania. Jeżeli chodzi o odrębne obwody głosowania, to art. 30 ustawy mówi, że dotyczy to szpitali, domów pomocy społecznej, aresztów. Na 35 dni przed głosowaniem przeprowadza się konsultacje z kierownikami tych jednostek. W tym przypadku przeprowadzono konsultacje z kierownikiem domu pomocy społecznej. Otrzymaliśmy informację, że w dniu głosowania będzie tam przebywało ponad 15 osób zameldowanych na stałe w naszej gminie i stąd projekt uchwały w tej sprawie. Taki obwód utworzyliśmy również w szpitalu w Gryfinie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - przeczytałam ustawę w tej sprawie, a nawet kontaktowałam się z nadzorem prawnym urzędu wojewódzkiego i wiem, że jest to możliwe. Skoro nie przygotowaliście projektu uchwały o przyjęciu przez Radę w terminie tj. do 30 czerwca br. Statutu Urzędu Miasta i Gminy, to nic nie stoi na przeszkodzie aby p. Burmistrz wystąpił do wojewody w sprawie utworzenia obwodu głosowania przy ul. 11 Listopada w Gryfinie z odpowiednim uzasadnieniem. Nadzór prawny poinformował mnie, że wojewoda nie będzie robił żadnych problemów w tej sprawie.

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska - ordynacja wyborcza mówi, że wójt przedkłada Radzie Gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w Radzie Gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze. W tym przypadku żadna z tych przesłanek nie zaistniała. Do Rady należy decyzja, czy będzie głosowała nad apelem zgłoszonym przez radną.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - czy w takim przypadku nie możemy utworzyć tam tymczasowego obwodu głosowania, tylko na te wybory?

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska - art. 30 ust. 2d ordynacji mówi, że Rada Gminy na wniosek wójta tworzy odrębny obwód głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym. w tym budynku nie ma żadnej z wymienionych instytucji.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LV/673/06 stanowi załącznik nr 23.

Ad.X. Rozpatrzenie skargi Barbary i Pawła Jóźwiak na uchwałę Nr LIII/653/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.
Materiał informacyjny w ww. sprawie stanowi załącznik nr 24.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Barbary i Pawła Jóźwiak na uchwałę Nr LIII/653/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006r. przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LV/674/06 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.
Opinię Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego w ww. sprawie radni otrzymali na posiedzeniach Komisji - załącznik nr 24a.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/675/06 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XII. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 26.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do przedstawionego materiału.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Mieczysław Sawaryn – czy wprowadzenie przez Starostwo w życie projektowanych zmian pogorszy dostęp mieszkańców gminy Gryfino i powiatu Gryfińskiego do usług zdrowotnych?

Radny Zenon Trzepacz – gmina Gryfino uczestniczyła w dofinansowywaniu działalności szpitala, czy w przypadku przekazania zadań realizowanych przez szpital dla innego podmiotu mieszkańcy w dalszym ciągu będą mogli korzystać nieodpłatnie z zakupionego przez gminę sprzętu?

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre – rozwieję obawy dotyczące tego, czy szpital będzie świadczył usługi nieodpłatne. Celem restrukturyzacji jest zachowanie szpitala, który będzie świadczył swoje usługi na rzecz mieszkańców Gryfina w oparciu o kontrakt z NFZ. Nie będzie żadnych zmian, jest to przedmiotem umowy z firmą Intermed, będzie to identyczna sytuacja, jaka ma miejsce w niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze rodzinni, a także specjaliści w oparciu o kontrakt z NFZ nieodpłatnie świadczą usługi na rzecz pacjentów, na rzecz wszystkich ubezpieczonych, a na rzecz nieubezpieczonych za pośrednictwem opieki społecznej, ponieważ istnieje system refundacji za pośrednictwem opieki społecznej. Proszę się nie niepokoić, wszystko co robimy, aby uratować szpital ma tylko jeden cel – aby nadal nieodpłatnie świadczył usługi na rzecz mieszkańców Gryfina. Ta uchwała jest spełnieniem wymogu formalnego. Jeżeli ograniczamy działalność publicznego zakładu opieki zdrowotnej, to musimy wskazać, kto te same usługi na takim samym poziomie będzie świadczył po ich likwidacji w samodzielnym publicznym zakładzie. Będzie je świadczył niepubliczny zakład opiekli zdrowotnej jakim jest firma Interem wyłoniona w drodze konkursu. Dla pacjentów nic się nie zmienia. Zmiana ta będzie niezauważalna. Proszę mieć pewność, że jest to przedmiotem wszystkich zawartych umów. Ambicją firmy jest rozszerzenie tych usług np. poprzez posiadanie własnego mammografu, którym dysponuje firma. Być może będziemy mieli badania nie tylko epizodyczne, ale także stacjonarne, jeśli firma będzie chciała ten sprzęt dla mieszkańców Gryfina udostępnić i zawrzeć stosowne umowy z NFZ, aby były one refundowane przez Fundusz. Jest obowiązek zaopiniowania tej uchwały przez rady gmin. Większość rad już tego dokonała. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej w projekcie uchwały jest wskazanie, kto będzie nieodpłatnie świadczył usługi w podanym zakresie. Od 10 września zmienia się ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, która bardzo liberalizuje wszystkie formy łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, więc to co było niedawno przedmiotem dyskusji na tej sali a propos ZOL-u i szpitala od 10 września będzie wymagało opiniowania tylko przez Wojewodę, który w ciągu 30 dni może się wypowiedzieć lub milcząco przyjąć projekt połączenia. Nie będzie już wymagana opinia rad gmin.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz – w wielu szpitalach właśnie poradnie specjalistyczne i kontrakty na te poradnie utrzymują na odpowiednim poziomie finanse szpitala. Jeśli szpital pozbędzie się kontraktów na wymienione w uchwale poradnie, to pozbędzie się pieniędzy. Czy rozważono jaka jest to kwota i o ile uszczupli budżet szpitala? Czy w tym momencie budżet szpitala nie załamie się? Działalność szpitala przejmuje firma spoza Gryfina. Nie zaproponowano gryfińskim lekarzom przejęcia tych kontraktów, aby pozostały one na terenie Gryfina, a nie przekazywane były spółce z Nowogardu. O ile wiem Zakład Usług Medycznych byłby zainteresowany przejęciem kontraktów, ale nie został o tym poinformowany, nie słyszałam o konkursie na przejęcie tych ofert. Jeden z gryfińskich lekarzy udzielających porad w zakresie opieki paliatywnej mógłby dalej udzielać porad w tym zakresie, a pieniądze zostają na terenie szpitala. Być może nie wszystkich poradni specjalistycznych szpital powinien się pozbyć.

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre – szpital zmienia strukturę z samodzielnego publicznego zakładu opiekli zdrowotnej na niepubliczny. Zakres usług pozostaje taki sam. Ubiegłoroczny konkurs na przygotowanie i wdrożenie programu restrukturyzacyjnego był ofertą publiczną, został ogłoszony w prasie, w BIP. Wówczas w środowisku gryfińskich lekarzy nie było ku temu atmosfery, bowiem odeszło ze szpitala 90% lekarzy. Zgłosiły się 4 firmy, a 3 z nich spełniły wymogi formalne. W komisji konkursowej, która wybrała firmę Intermed zasiadało ponad 20 osób, w tym reprezentanci środowisk medycznych, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, radni, członkowie rady społecznej szpitala, zarządu, działających na terenie szpitala związków zawodowych. Jeśli ktoś nie przystąpił do konkursu w ubiegłym roku, to dziś na wejście w ten proces jest już za późno. Proszę zauważyć, że pracuje nadal w tym szpitalu personel, który chciał się z nim związać, pracują nadal gryfińskie pielęgniarki i położne oraz gryfińscy lekarze. Firma Intermed jest firmą zewnętrzną, ale tylko firmy zewnętrzne zgłosiły się do konkursu, w tym z Wrocławia, z Nowogardu i ze Szczecina. Na to nie mieliśmy wpływu. Firma Intermed prowadzi szpital powiatowy w Resku, informowałam państwa o tym, że starałam się zrobić wywiad na temat działalności tej firmy, bowiem poznałam firmę w trakcie konkursu. Rozmawiałam ze starostami powiatów Łobeskiego i Stargardzkiego prosząc ich o opinie. Te opinie były zbieżne i bardzo dobre. My trwamy tylko z powodu projektów unijnych przy haśle SPZOZ. Szpital w Gryfinie jest również na liście szpitali przeznaczonych do likwidacji przez Ministra Religę jako samodzielny publiczny zakład. Jedynym ratunkiem jest przekazanie tego szpitala do prowadzenia niepublicznemu zakładowi, tak jak stało się to z podstawową opieką zdrowotną. Zakres usług i zatrudnienie osób nie zmieni się. W tym szpitalu pracują w większości gryfińscy lekarze, ci wszyscy, którzy zechcieli do tego szpitala powrócić. Dyrekcja szpitala wielokrotnie zwracała się do lekarzy, którzy ze szpitala odeszli, aby zechcieli zweryfikować swoje decyzje i większość tego dokonała. Niektórych specjalistów w ogóle nie ma. Od 4 lat walczymy o ten szpital. Jeżeli podpisem ministra szpital tylko z tego powodu, że ma mniej niż 150 łóżek, miałby znaleźć się na liście szpitali do likwidacji, to wielu starostów będzie broniło swoich szpitali powiatowych. Szpital powiatowy w Policach zmieni organ prowadzący i zostanie przekazany Akademii Medycznej. Na dzisiaj proszę się nie niepokoić. Ta firma ma być związana z naszym środowiskiem poprzez to, że będzie musiała wyłożyć ogromne pieniądze na zakup bazy i inwestować w podwyższanie poziomu usług medycznych.

Radny Jan Ragan – Komisja Budżetu zajęła w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu pozytywne stanowisko. W § 5 zapisane jest, że pracownicy likwidowanych jednostek organizacyjnych przejdą do NZOZ Intermed, w § 3 – że wszystkie obowiązki szpitala przejmuje NZOZ Intermed. To jest najważniejsze.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LV/676/06 stanowi załącznik nr 28.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach ogłosił 15-minutową przerwę, a po jej zakończeniu wznowiono obrady.

Ad.XIII. Zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do
ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - p. Burmistrz w swoim sprawozdaniu o realizacji zadań z zakresu inwestycji informuje, że trwają prace związane z budową chodnika w Radziszewie i Gardnie przy drodze wojewódzkiej. Prace współfinansowane są przez gminę Gryfino, a pieniądze na to zadanie przeznacza się dopiero w dzisiejszym projekcie uchwały. Dlaczego tak się dzieje?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – w budżecie gminy na bieżący rok zaplanowano środki finansowe na ten cel w kwocie 70.000 zł i dlatego realizowany jest chodnik przy ul. Ogrodowej w Radziszewie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na posiedzeniach komisji informowałam, że nie do końca było sprecyzowane jak to zadanie będzie prowadzone. Nie było wiadome, czy gmina będzie obciążana w trakcie prowadzenia zadania. Jeżeli tak, to wówczas środki finansowe na ten cel znajdowały się w § 605, z którego dokonywane są wydatki inwestycyjne. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia wynika, że realizatorem i inwestorem zadania będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jeżeli zadanie będzie realizowane przez ZDW, to w myśl uchwały o udzieleniu pomocy i w ramach porozumienia środki finansowe w formie dotacji przekazujemy na ich rachunek. W dzisiejszym projekcie uchwały następuje tylko przesunięcie środków z jednego paragrafu na drugi. Prace związane z budową chodników trwają zgodnie z prawem.

Radna Krystyna Gazdecka - na posiedzeniu komisji mówiliśmy o ochronie boisk sportowych w mieście, a w projekcie uchwały nie jest to ujęte.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - trwają wyliczenia i jeżeli okaże się, że potrzebne są środki finansowe na ten cel, to mamy jeszcze rezerwę ogólną, którą dysponuje burmistrz w formie zarządzenia i z niej weźmiemy potrzebne fundusze.

Radny Maciej Szabałkin - dlaczego wśród przesunięć budżetowych nie ujęto środków finansowych na prowadzenie zajęć przez MOS w miesiącu wrześniu br?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - planując budżet na rok 2006 opieramy się na wskaźnikach określonych przez Ministra Finansów. Na podstawie wskaźników planuje się wzrost wydatków bieżących w oparciu o wzrost wskaźnika inflacji i o wzrost wynagrodzeń. W roku 2005, który był podstawą do naliczeń na rok 2006 przeznaczono na wynagrodzenia dla MOS kwotę w wysokości 497.590 zł. W związku z tym, że część zajęć prowadzą kluby sportowe, to w roku 2006 otrzymały one kwotę w wysokości 600.000 zł, co w pełni powinno zabezpieczyć ich potrzeby finansowe,. MOS otrzymał ogółem na całą działalność 686.548 zł. W tej kwocie jest również dotacja z powiatu w wysokości 60.000 zł. Nieprawdą jest, że w MOS brakuje już pieniędzy. Może ich zabraknąć w listopadzie lub grudniu br. Jeżeli tak się stanie, to Burmistrz dysponuje rezerwą ogólną i w miarę potrzeb po dokładnym wyliczeniu przekaże brakujące środki.

Radny Marek Sanecki - budżet MOS-u składa się z dwóch składników, jeden to płace, a drugi to bieżąca działalność, organizacja zawodów, imprez, transport, itd. Dlaczego na 2006 rok podała pani łączną kwotę, a nie podała ile na same wynagrodzenia?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wzrost wynagrodzeń w MOS został zaplanowany na poziomie 8%, a powinien być zaplanowany na poziomie 2%, ponieważ tak mówiły wskaźniki. Rozumiem niepokój radnego, ale uważam, za nieetyczne i niemoralne, że Pan mnie o to pyta. Czy Pan pyta o to w imieniu MOS, czy własnym? Pytam o to dlatego, że Pan wraz z żoną jesteście zatrudnieni w MOS i pobieracie tam wynagrodzenie. Uważam, że dla MOS zaplanowano wyższe środki finansowe niż przewidywał to wskaźnik Ministra Finansów.

Radny Marek Sanecki - pytania zadaję w imieniu środowiska sportowego. Gdybym tego nie zrobił, to zarzucono by mi, że nie interesuję się tym środowiskiem. Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Jan Podleśny poprosił mnie abym powiedział, że sugerowała mu Pani, aby zawarł umowy na nowy rok szkolny, pomimo tego, że z wyliczeń księgowej wynikało, iż brakuje pieniędzy. Podwyższenie płacy o 2% wynika z wysokości inflacji. Osoby pracujące w MOS przechodzą stopnie awansu zawodowego i z tego tytułu należy się im podwyżka. Sprawa była poruszana podczas debaty budżetowej, która miała miejsce jeszcze przed zatwierdzeniem budżetu. Czy Dyrektor MOS nie mając zagwarantowanych środków finansowych na płace działałby zgodnie z prawem zawierając umowy o pracę? Proszę o odpowiedź radcę prawnego.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - dyrektor wykonuje zadania zgodnie z planem finansowym. Nie rozumiem zgłaszanych obaw i pytań. Jeżeli posiadamy środki finansowe w pewnej wysokości, to w ramach tych środków zawieramy umowy. Nigdzie nie jest powiedziane, że corocznie musi wzrastać liczba zatrudnianych trenerów i nauczycieli. Zaznaczam, że w MOS zatrudniane są osoby z karty nauczyciela i są im wypłacane wszystkie awanse zawodowe oraz dodatki. Oświadczam, że nie tylko MOS jest do planowania budżetu, ale są jeszcze szkoły i placówki oświatowe, które podlegają pod gminę. W placówkach oświatowych wzrost wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 3,5 % i budżet jest realizowany zgodnie z programem. Wynika z tego, że szkoły radzą sobie. MOS otrzymał na wynagrodzenia więcej środków finansowych o 8% niż w 2005 roku. Nigdzie nie jest powiedziane, że gmina musi zabezpieczać środki finansowe w wysokości wykazywanej przez poszczególne placówki. Potrzeby placówek zabezpieczane są w miarę możliwości finansowych budżetu. Dobry gospodarz powinien tak rządzić, aby otrzymane środki wystarczyły mu.

Radny Marek Sanecki - powinna Pani wiedzieć, iż szkoły, oświata i MOS działają w pewnym systemie, który zakłada, że w kwietniu zatwierdzany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy tzw. arkusz organizacyjny. Dyrektor MOS zatrudnił tylu pracowników, ilu było założonych w siatce organizacyjnej, a nawet jeszcze tego nie wykorzystał, ponieważ część osób nie podjęła pracy z powodu wyjazdu zagranicę. Pomimo tego brakuje środków finansowych. Pani powinna cieszyć się, że nauczyciele awansują, bo oznacza to, iż robią coś dobrego Nie należy czynić z tego zarzutu. Uważam, że dla budżetu gminy kwota w wysokości 37.500 zł nie jest problemem. Niedawno przeznaczyliśmy 12.000 zł na zakup kamery dla GDK.

Radny Zenon Trzepacz - w projekcie uchwały ujęta jest pozycja na zakup psa dla policji za kwotę 3.500 zł. Niedawno kupiliśmy jednego psa i nie wiem, czy istnieje potrzeba zakupu drugiego? Wiem, że istnieje problem z dowiezieniem już zakupionego psa na miejsce przestępstwa. Po co więc drugi pies? Czy zakupione przez naszą gminą psy będą przeznaczone do działań na naszym terenie, czy też na terenie całego powiatu? Jeżeli na terenie całego powiatu, to są jeszcze inne gminy, a nie tylko Gryfino.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - z nazwy wynika, że o zakup psa ubiega się Powiatowa Komenda Policji, a więc pies będzie przeznaczony do działań w całym powiecie tak jak ten, który jest już zakupiony. Policja zwróciła się do nas z wnioskiem o zakup drugiego psa patrolowego w ramach programu „Bezpieczna Gmina”. Decyzja należy do Rady.

Radny Maciej Szabałkin - proszę p. Skarbnik aby nie obrażała radnych insynuując im złe intencje lub interesowność. To ja złożyłem interpelację w sprawie MOS. Sugerowanie, że radny Marek Sanecki ma w tym interes, ponieważ wraz z małżonką pracują w MOS jest nie na miejscu. Proszę p. Burmistrza, aby porozmawiał z urzędnikami, którzy wypowiadają się w taki sposób i pouczył ich, by wykazywali więcej kultury.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - ja nie obrażam radnych, tylko stwierdzam fakty. Jeżeli ktoś otrzymuje dochody finansowe z danej instytucji, to z dobrego tonu wynika aby sam nie zabierał głosu w tej sprawie. Powinna zrobić to inna osoba. Wiem kto pracuje w naszych jednostkach, a finanse publiczne są jawne.

Radny Czesław Kapusta - czy zadania i funkcje przypisane dla MOS są obligatoryjnymi zadaniami gminy? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie powiat daje dotacje dla gminy?

Radny Mieczysław Sawaryn - w dzisiejszych interpelacjach kilkakrotnie poruszano sprawy dotyczące złego stanu dróg, chodników i braków w bezpieczeństwie poruszania się na terenie miasta. W czasie trwania obecnej kadencji wydano sporo środków finansowych na różnego typu zadania, które nie należały do kompetencji gminy, a uzyskały akceptację Rady. Podjęto również uchwałę o wydatkowaniu kilku milionów złotych na boisko na Górnym Tarasie w Gryfinie, na zakup boisk od Fundacji. Moim zdaniem źle zainwestowano środki finansowe, ponieważ nie rozwiązano problemów dotyczących złego wyglądu miasta. Uważam, że nie ma kontroli nad budżetem gminy. Nowe boiska nie przyniosą miastu korzyści. Jeżeli chodzi o zakup psa dla Policji, to uważam, że jest on potrzebny. Jeden pies nie może pełnić swojej funkcji przez 24 godziny, ponieważ należy mu się odpoczynek.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie zgadzam się z wypowiedzią radnego, ponieważ uważam, że w czasie trwania obecnej kadencji Rady wyremontowano wiele dróg. Przykładem tego są ulice Elizy Orzeszkowej, Kwiatowa, Łączna, Hugo Kołłątaja, cały tzw. „Grajdołek”, ulica Artyleryjska, Letnia, droga w Krzypnicy, ulica Kościelna w Chwarstnicy, chodnik w Chlebowie, chodnik przy ul. Ogrodowej, Adama Rapackiego, ul. Przemysłowa. Proszę mi powiedzieć ile ulic naprawiono w czasie trwania poprzedniej kadencji? Podczas obecnej kadencji wykonaliśmy kanalizację w Radziszewie, Daleszewie, Czepinie, zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków w Gryfinie, wybudowaliśmy 3 kilometry rurociągu łączącego Drzenin z Gardnem, wyremontowaliśmy szkoły, budynek „Pod Platanem” gdzie powstało 14 mieszkań, zakupiliśmy ponad 40 mieszkań w GTBS i przydzieliliśmy je lokatorom na zasadach komunalnych, itd.. Jest już gotowa dokumentacja na ulicę Pomorską, obecnie wchodzimy w etap zamówień publicznych. Uważam, że każda inwestycja jest potrzebna. Jeżeli chodzi o boisko, to bardzo mi się podoba i cieszę się, że dzieci nie będą stały w bramach, tylko będą grały w piłkę.

Radny Marek Sanecki - wracając do sprawy MOS pragnę poinformować p. Skarbnik, że jest tam zatrudnionych 42 nauczycieli. Nic w tym dziwnego, że zabieram głos w tej sprawie, chociaż idąc za tokiem Pani myślenia nie powinienem zabierać również głosu na temat oświaty, ponieważ pracuję w szkole? Czy naprawdę tak Pani uważa?

Radny Ireneusz Sochaj - w projekcie uchwały proponuje się przeznaczyć 10.000 zł na realizację nowego zadania pod nazwą „stanica wodna w Gryfinie”. Proszę o więcej informacji w tej sprawie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - MOS sporządził projekt. Aby można było złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych oprócz projektu potrzebny jest kosztorys. Proponowane 10.000 zł przeznaczone jest na sporządzenie kosztorysu. Miejsce, w którym ma znajdować się stanica położone jest przy przystani, z której do tej pory korzysta MOS. Teren jest własnością gminy i jest to nasze zadanie.

Radny Marek Sanecki - radca prawny nie wyjaśnił mi, czy Dyrektor MOS nie mając zagwarantowanych środków finansowych na płace działałby zgodnie z prawem zawierając umowy o pracę?

Radca prawny Krzysztof Judek - jeżeli Dyrektor nie ma środków finansowych, to nie powinien zatrudniać pracowników.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/677/06 stanowi załącznik nr 29.

Ad.XIV. Zmiana uchwały Nr XLVIII/601/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 11.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w/w sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/601/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2006 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LV/678/06 stanowi załącznik nr 30.

Ad.XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre
Ad.1154/LV/06
- radna Elżbieta Kasprzyk pytała o drogę Bartkowo-Szczawno: remont tej drogi jest ujęty w II etapie remontu, który już został przeprowadzony do miejscowości Bartkowo, to jest etap Wełtyń-Gajki. Zadania związane z remontem tej drogi są wpisane do WPI Powiatu Gryfińskiego, będą realizowane w kolejnej kadencji. Chodzi o stworzenie całego ciągu komunikacyjnego, w Szczawnie jest także do wyremontowania most.

Radna Elżbieta Kasprzyk – chodzi mi o odcinek 200 m na terenie wsi, gdzie mieszkańcy nie mogą dojechać do swoich posesji.

Starosta Gryfiński Ewa De La Torre – remontu drogi nie prowadzi się na odcinkach 200 metrowych, jeśli jest to kwestia tylko doraźnego remontu, to zawiadomię właściwe służby.

Ad.1145/LV/06 - radny Janusz Skrzypiński interpelował w sprawie drogi w miejscowości Dołgie, gdzie są zapchane studzienki: przekazałam już wiadomość szefowi właściwych służb, aby zajął się tym problemem, mam nadzieję, że problem będzie rozwiązany jeśli nie wymaga to wielkich nakładów inwestycyjnych.

Ad.1152/LV/06 - radny Mieczysław Sawaryn pytał o wycinkę drzew przy drodze w Szczawnie. Zostały one przeznaczone do wycinki, zostaną one wycięte po okresie wegetacji czyli prawdopodobnie jesienią tego roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na pozostałe interpelacje udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.XVI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że prawdopodobnie 12 września br. zostanie podpisane porozumienie porozumienie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Ministrem Sportu o dofinansowaniu ośmiu boisk w naszym regionie. Wśród nich ujęte jest boisko przy ul. Sportowej w Gryfinie, na które przyznano około 1 mln zł. Podjęliśmy uchwałę zgodnie z którą możemy zaciągnąć 2 mln zł kredytu na budowę tego boiska. Koszt całego zadania wyniesie 2,8 mln zł, a więc gmina wyda na to zadanie tylko 1,8 mln zł. Prawdopodobnie w najkrótszym czasie trzeba będzie zwołać sesje nadzwyczajną. Jutro złożę wniosek do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji.

Radna Magdalena Chmura Nycz - w imieniu Klubu Radnych SLD zgłaszam apel - wniosek o poparcie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w zakresie poprawienia podziału naszej gminy na obwody głosowania. Sprawa dotyczy ul. 11 Listopada w Gryfinie i dwóch obwodów głosowania, tj. nr 8 nr 10. Problem jaki powstał w związku z podziałem dotyczy siedzib obwodowych komisji wyborczych, tzn. lokal wyborczy w obwodzie nr 8 znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 2, a więc w bezpośredniej bliskości przedmiotowej ulicy, a lokal wyborczy dla obwodu nr 10 znajduje się w GDK, a więc w znacznej odległości od miejsca zamieszkania. Wobec powyższego prosimy o stworzenie warunków jak najłatwiejszego dostępu do lokali wyborczych. Prosimy o przeniesienie części miasta obejmującej ul. 11 Listopada od nr 2 do nr 16c włączenie do obwodu nr 8 lub utworzenie dodatkowego obwodu, gdyby przeniesienie powodowało przekroczenie maksymalnej liczby mieszkańców jaką powinien obejmować obwód. Jeżeli nie spełniałoby to wymagań ustawowych, to proszę o utworzenie dodatkowego obwodu głosowania, tylko na te wybory?

Radny Mieczysław Sawaryn - podzielamy słuszność tego wniosku, ale chcielibyśmy wiedzieć czy jest to zgodne z prawem.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - za kilka dni odbędzie się sesja nadzwyczajna. Do tego czasu wyjaśnimy sprawę z biurem prawnym wojewody i jeżeli będzie to możliwe podejmiemy uchwałę w tej sprawie.

Radna Magdalena Chmura Nycz - bardzo proszę p. Burmistrza o wyjaśnienie sprawy. Biuro prawne poinformowało mnie, że jeżeli będzie uzasadnione, iż nastąpi poprawienie frekwencji, to nic nie stoi na przeszkodzie w podjęciu takiej uchwały.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy radna Magdalena Chmura - Nycz przychyla się do propozycji p. Burmistrza.

Radna Magdalena Chmura Nycz - apel nie jest wiążący, nie jest inicjatywą uchwałodawczą. Jest to tylko prośba do p. Burmistrza. Podtrzymuję wniosek, apel.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - nie będziemy głosowali nad apelem. Jeżeli będzie to możliwe, to dopilnuję, aby na sesji nadzwyczajnej podjęto uchwałę w tej sprawie.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Listy obecności radnych - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 6. Treść wystąpienia Prezesa Związku Sybiraków Koło Terenowe w Gryfinie - załącznik nr 6,
 7. UCHWAŁA NR LV/661/06 - załącznik nr 7,
 8. Interpelacje radnych - załączniki nr 8 i 9,
 9. Informacja o stanie realizacji uchwały XXVIII/396/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 10,
 10. Stanowisko Komisji Rady stanowi załącznik nr 11,
 11. UCHWAŁA NR LV/662/06 - załącznik nr 12,
 12. UCHWAŁA NR LV/663/06 - załącznik nr 13,
 13. UCHWAŁA NR LV/664/06 - załącznik nr 14,
 14. UCHWAŁA NR LV/665/06 - załącznik nr 15,
 15. UCHWAŁA NR LV/666/06 - załącznik nr 16,
 16. UCHWAŁA NR LV/667/06 - załącznik nr 17,
 17. UCHWAŁA NR LV/668/06 - załącznik nr 18,
 18. UCHWAŁA NR LV/669/06 - załącznik nr 19,
 19. UCHWAŁA NR LV/670/06 - załącznik nr 20,
 20. UCHWAŁA NR LV/671/06 - załącznik nr 21,
 21. UCHWAŁA NR LV/672/06 - załącznik nr 22,
 22. UCHWAŁA NR LV/673/06 - załącznik nr 23,
 23. Materiał informacyjny w sprawie skargi Barbary i Pawła Jóźwiak na uchwałę Nr LIII/653/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006r. - załącznik nr 24,
 24. UCHWAŁA NR LV/674/06 - załącznik nr 25,
 25. Opinia Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego - załącznik nr 25a,
 26. UCHWAŁA NR LV/675/06 - załącznik nr 26,
 27. Materiał informacyjny nt. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności - załącznik nr 27,
 28. UCHWAŁA NR LV/676/06 - załącznik nr 28,
 29. UCHWAŁA NR LV/677/06 - załącznik nr 29,
 30. UCHWAŁA NR LV/678/06 - załącznik nr 30.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

Protokółowała
Inspektor Czesława Juszkiewicz