Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności 
 wyborczych
Tresć czynności wyborczych

do dnia 24 kwietnia 2004 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

 • przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
 • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu
 • komitetu wyborczego wyborców

do dnia 26 kwietnia 2004 r.

 • powołanie okręgowych komisji wyborczych,
 • powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 29 kwietnia 2004 r.

 • dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,
 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych

do dnia 4 maja 2004 r.
do godz. 2400

 • zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania

do dnia 14 maja 2004 r.

 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
 • przyznanie przez Państwowa Komisję Wyborcza, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,
 • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

do dnia 19 maja 2004 r.

 • przyznanie przez okręgową komisję wyborcza, wdrodze losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłacznie w danym okręgu wyborczym

do dnia 23 maja 2004 r.

 • powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
 • podanie do wiadomosci publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą

od dnia 23 maja 2004 r.
do dnia 30 maja 2004 r.

 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w
  obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 29 maja 2004 r.
do dnia 11 czerwca 2004 r.
do godz. 2400

 • rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 30 maja 2004 r.

 • - sporządzanie przez gminy spisów wyborców

do dnia 3 czerwca 2004 r.

 •  składanie przez wyborców niepełnosprawnych wnioskówo dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
 • składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,
 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów

do dnia 8 czerwca 2004 r.

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 11 czerwca 2004 r. 
o godz. 2400

 • zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 13 czerwca 2004r.
 godz. 800-2200

 • głosowanie