Komunikat wyborczy z 13.09.2007


Komunikat wyborczy

SEO.0020 - 5/07

Informuję pełnomocników (osoby upoważnione) komitetów wyborczych utworzonych
w celu zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów, że termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa z dniem 21 września 2007r.  (piątek) o godz. 1530.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych winno być dokonane na druku, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz.U. Nr 84 poz. 921 ze zmianami).
Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba.
Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik Urzędu, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Organizacyjnym, w pok. 6 (parter).

 

Urzędnik Wyborczy
Miasta i Gminy Gryfino

Beata Kryszkowska

 

Gryfino, dnia 13 września 2007r.