Plan pracy na 2005 r.

Plan pracy na 2005 r.

Załącznik nr 2
do  Uchwały nr XXIX/400/04
Rady Miejskiej w Gryfinie

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na 2005 rok

Styczeń

 1. Ocena realizacji planu pracy Komisji za 2004 r.
 2. Zapoznanie się z informacją na temat działalności spółek rolnych na terenie Gminy       Gryfino po wejściu Polski do Unii Europejskiej (realizacja dopłat do rolnictwa).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Luty

 1. Zapoznanie się informacją przedstawicieli ZEDO – S.A. oraz Wydziału Ochrony Środowiska  Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na temat podjętych działań proekologicznych  w Elektrowni Dolna Odra i ich wpływ na wysokość opłat na Gminny Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004 i 2005.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.3. Sprawy różne.

Marzec

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. oraz realizacji planu przychodów  i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem ekonomiczno – finansowym za 2004 r. oraz bieżącą  sytuacją ekonomiczną Centrum Wodnego „Laguna”.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Maj

 1. Wysłuchanie informacji Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami o podejmowanych działaniach w celu utworzenia parku przemysłowego dla potencjalnych kandydatów (inwestorów) na terenie gminy (N-ry działek  gruntowych, obiekty budowlane, dostęp do mediów technicznych, położenie itp.).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Informacja Zarządu Spółki PUK o wynikach ekonomiczno –finansowych za 2004 r. oraz bieżąca sytuacja spółki.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Lipiec

 1. Informacja Zarządów Spółek GTBS i PEC o sytuacji ekonomiczno – finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe za 2004 r. i bieżąca sytuacja gospodarcza spółek.
 2. Informacja Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami na temat przygotowania do „Żniw 2005’ i skupu płodów rolnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół na temat realizacji budżetu za I półrocze 2005 r. w działach 801, 854, 921 i 926.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Dyskusja w Komisji na temat stref podatkowych oraz wielkości podatków i opłat lokalnych  na 2006 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Październik

 1. Analiza projektów uchwał podatkowych i opłat lokalnych na 2006 r.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za III kwartały 2005 r. i zadań  wynikających z WPI.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Listopad

 1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2006 r. oraz planu przychodów  i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Dyskusja nad budżetem na rok 2006 – wypracowanie wniosków z uwzględnieniem realizacji  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2005 roku.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Jan Ragan