Plan pracy na 2006 r.

Plan pracy na 2006 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/573/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na 2006 rok

Styczeń

 1. Ocena realizacji planu pracy komisji za 2005 r.
 2. Zapoznanie się z informacją na temat działalności spółek rolnych na terenie Gminy Gryfino po wejściu Polski do Unii Europejskiej  (realizacja dopłat do rolnictwa).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Luty

 1. Zapoznanie się informacją przedstawicieli ZEDO - S.A. oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na temat podjętych działań proekologicznych w Elektrowni Dolna Odra i ich wpływ na wysokość opłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005 i 2006.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Marzec

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r. oraz realizacji planu przychodów  i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem ekonomiczno - finansowym za 2005 r. oraz bieżącą  sytuacją ekonomiczną Centrum Wodnego "Laguna".
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Maj

 1. Wysłuchanie informacji Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami o podejmowanych działaniach w celu utworzenia parku  przemysłowego dla potencjalnych kandydatów (inwestorów) na terenie gminy (numery działek gruntowych, obiekty budowlane, dostęp do mediów technicznych, położenie itp.).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Informacja Zarządu Spółki PUK o wynikach ekonomiczno -finansowych za 2005 r. oraz  bieżąca sytuacja spółki.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Lipiec

 1. Informacja Zarządów spółek GTBS i PEC o sytuacji ekonomiczno - finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe za 2005 r. oraz bieżąca sytuacja gospodarcza spółek.
 2. Informacja Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami na temat przygotowania do "Żniw 2006' i skupu płodów rolnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Zakładu  Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół na temat realizacji budżetu za I półrocze 2006 r. w działach 801, 854, 921 i 926.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Dyskusja na temat stref podatkowych oraz wielkości podatków i opłat lokalnych na  2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Październik

 1. Analiza projektów uchwał podatkowych i opłat lokalnych na 2007 r.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za III kwartały 2006 r. i zadań  wynikających z WPI.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.

Listopad

 1. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r. oraz planu przychodów  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2007 - wypracowanie wniosków  z uwzględnieniem realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2006 roku.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

Jan Ragan