Plan pracy na 2004 r.

Plan pracy na 2004 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/229/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.


PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na 2004 rok.


Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2003 rok.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie polityki zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino.
 3. Ocena realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Informacja nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali.
 2. Zapoznanie się z bieżącą realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Informacja nt. uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych z uwzględnieniem porządku przy strzelnicy po okresie zimowym
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Zapoznanie się z gospodarką odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem wysypiska śmieci.
 2. Informacja nt. realizacji inwestycji: rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji "Północy" Gminy.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Przegląd kąpielisk i ośrodka rekreacyjnego, placów garażowych, terenów przyległych do ogródków działkowych na terenie gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry.
 2. Przegląd wysypisk odpadów komunalnych na terenach wiejskich.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Ocena inwestycji realizowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w zakresie gospodarki mieszkaniowej - wielorodzinny budynek mieszkalny.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych.
 2. Informacja firmy GRYFSKAND nt. protokołów badań z zakresu ochrony środowiska i zanieczyszczania powietrza za 2003 rok, przeprowadzanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wrzesień

 1. Omówienie propozycji w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości planowane na 2005 rok.
 2. Zapoznanie się z bieżącą realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do "akcji zima 2004 - 2005".
 2. Przygotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu na 2005 rok w zakresie inwestycji gminnych.
 3. Uczestnictwo w targach ekologicznych - Poznań 2004 roku.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Zapoznanie się z wysypiskiem odpadów komunalnych w Gryfinie.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2005 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Fischbach