Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2004 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2004 rok.

 Załącznik nr 3                        
do Uchwały nr XXX/417/05
Rady Miejskiej w Gryfinie      

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
za 2004 rok


W minionym roku zrealizowano następujące zadania:

 • zapoznano się z informacją nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie
  z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali,
 • zapoznanie się z bieżącą realizacją robót przy oczyszczalni ścieków,
 • zapoznano się z informacją nt. uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych z uwzględnieniem porządku przy strzelnicy po okresie zimowym,
 • zapoznano się z informacją nt. realizacji inwestycji: rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji „Północ” Gminy,
 • zapoznano się z gospodarką odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem wysypiska śmieci - dokonano wizytacji wysypiska,
 • dokonano przeglądu kąpielisk i ośrodka rekreacyjnego, placów garażowych, terenów przyległych do ogródków działkowych na terenie gminy Gryfino,
 • dokonano oceny działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych,
 • zapoznano się z pracami, które brały udział w konkursie nt. koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino
 • dokonano oceny inwestycji realizowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w zakresie gospodarki mieszkaniowej - wizytacja terenu budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego,
 • dokonano wizytacji nieruchomości po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie oraz pozytywnie zaopiniowano kwestię nieodpłatnego ich przejęcia od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 • dokonano wizytacji nieruchomości po byłej Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gryfinie i pozytywnie zaopiniowano kwestię jej odpłatnego nabycia na mienie gminne od Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego,
 • zapoznano się z informacją firmy GRYFSKAND nt. protokołów badań z zakresu ochrony środowiska i zanieczyszczania powietrza za 2003 rok, przeprowadzanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • zapoznano się z bieżącą realizacją robót przy oczyszczalni ścieków,
 • zapoznano się z informacją Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do akcji „Zima 2004 - 2005”,
 • oceniono realizację uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gryfino,
 • zapoznano się ze stanem dróg wiejskich w Pniewie, Żórawkach, Szczawnie i Wirówku,
 • uczestniczono w targach POLEKO w Poznaniu,
 • przygotowano propozycje do planu pracy Komisji i Rady na 2005 rok,

Zadania nie zrealizowane w 2004 roku:

 • nie zapoznano się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry,
 • nie zorganizowano spotkania z udziałem przedstawicieli zrzeszenia kupców, handlowców, rzemieślników, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców,
 • nie zapoznano się z informacją o inicjatywach gospodarczych na terenie gminy Gryfino zrealizowanych w 2004 roku i planowanych na 2005 rok.

Wypracowano następujące wnioski:

do Burmistrza Miasta i Gminy:

 • wnioskowano o zmniejszenie ilości drukowanych materiałów sesyjnych oraz, aby materiały były drukowane dwustronnie - wniosek zrealizowany,
 • wnioskowano o jak najszybsze wyremontowanie drogi w Szczawnie z uwagi na jej bardzo zły stan - wniosek nie został zrealizowany, w związku z tym, że ww. droga jest drogą powiatową,
 • wnioskowano o wspólne patrolowanie przez Straż Miejską i Policję terenu przy Szkole Podstawowej w Żabnicy oraz przy świetlicy w Czepinie co najmniej dwa razy w tygodniu w godzinach nocnych - realizacja ciągła,
 • wnioskowano o dokonywanie pomiaru prędkości na ul. 9 Maja w Gryfinie
  w związku z nieprzestrzeganiem przez kierowców dozwolonej prędkości szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych - brak odpowiedzi,
 • wnioskowano o zwiększenie częstotliwości patroli przy Centrum Wodnym Laguna (parking) i na terenie obiektów sportowych - wniosek zrealizowany,
 • wnioskowano o zwiększenie patroli na terenie miasta, w nocy z soboty na niedzielę wówczas, gdy młodzież wraca z dyskotek - wniosek zrealizowany,
 • wnioskowano o dokonywanie kontroli pomiaru prędkości samochodów w różnych miejscach na terenie gminy, a nie tylko w stałych miejscach, jak to się odbywa obecnie - brak odpowiedzi,
 • wnioskowano o zlikwidowanie parkowania samochodów ciężarowych przywożących drewno do GRYFSKANDU oraz o utworzenie miejsc do parkowania wzdłuż torów kolejowych bocznicy - wniosek niezrealizowany,
 • wnioskowano o zbadanie poziomu hałasu w GRYFSKANDZIE Sp. z o.o. Zakład Nr 2 przy ul. Łużyckiej w Gryfinie w godzinach wieczornych i nocnych podczas pracy zakładu - wniosek zrealizowany,
 • wnioskowano o udzielenie informacji dotyczących budowy świetlicy w m. Żabnica i rozbudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Żabnicy - informacja została udzielona,
 • wnioskowano o rozważenie możliwości utworzenia parkingów przy drogach wjazdowych do Gryfina z kierunków Szczecina, Wełtynia, Pniewa, Widuchowej i Wirowa - brak informacji,
 • wnioskowano o rozpatrzenie możliwości budowy dwóch toalet publicznych na Starym Mieście i na Górnym Tarasie w Gryfinie - na Górnym Tarasie zostały zaprojektowane w ciągu garaży na ul. Kolejowej,
 • wnioskowano o zamontowanie przy każdej lampie oświetleniowej w Gryfinie dodatkowego bezpiecznika, do którego podłączane będzie oświetlenie świąteczne - wniosek niezrealizowany,
 • wnioskowano o udzielenie informacji, czy gmina Gryfino pobiera opłaty z tytułu zatruwania i zanieczyszczania środowiska przez Petrochemię w Schwedt - wniosek zrealizowany.

do Rady Miejskiej:

 • wnioskowano o zmniejszenie liczby osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o położenie większego nacisku na wyeliminowanie z terenu gminy Gryfino sprzedaży alkoholu młodzieży poniżej 18 roku życia oraz o przekazywanie wniosków z kontroli przeprowadzanych przez Komisję do Policji i Straży Miejskiej celem ukarania za popełnione wykroczenia z pozbawieniem koncesji włącznie,
 • wnioskowano o niedofinansowanie działalności Straży Granicznej,
 • wnioskowano o zastosowanie zwolnień w podatku od środków transportowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stałych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Gryfino z dojazdem do Szczecina,
 • wnioskowano o ustalenie stawki podatku od posiadania psów w wysokości 10 zł jednorazowo oraz o zobowiązanie Straży Miejskiej do nakładania mandatów w przypadku zanieczyszczania trawników, chodników, placów zabaw i zakłócania ciszy nocnej.