Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2005 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2005 rok.

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w następującym składzie:

 1. Zenon Trzepacz - Przewodniczący Komisji (od dnia 29.09.2005 r.)
 2. Kazimierz Fischbach - Przewodniczący Komisji (do dnia 29.09.2005 r.)
 3. Zdzisław Kmieciak - Z-ca Przewodniczącego Komisji (członek komisji  do dnia 7.12.2005 r. )
 4. Jan Bielecki - członek komisji
 5. Kazimierz Płonka - członek komisji
 6. Mieczysław Sawaryn - członek komisji
 7. Ireneusz Sochaj - członek komisji
 8. Elżbieta Kasprzyk - członek komisji (od dnia 30.12.2005 r.)

w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę Miejską.
W ciągu 2005 roku komisja odbyła 21 posiedzeń, w tym 11 dotyczących wypracowania stanowisk do projektów uchwał.

Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • dokonała oceny realizacji uchwały w sprawie polityki zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino,
 • dokonała oceny realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej,
 • zapoznała się z informacją nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali,
 • zapoznała się z końcową realizacją robót przy oczyszczalni ścieków,
 • zapoznała się z informacją nt. uporządkowania studzienek kanalizacyjnych po okresie zimowym,
 • dokonała przeglądu nabrzeża pod względem czystości oraz przyjęła informację dotyczącą zagospodarowania nabrzeża i jego rozbudowy,
 • dokonała przeglądu ośrodka rekreacyjnego pod względem czystości,
 • dokonała przeglądu kąpielisk, placów garażowych, terenów przyległych do ogródków działkowych na terenie Gminy Gryfino,
 • dokonała przeglądu obiektów sportowych i wysypiska odpadów komunalnych,
 • oceniła inwestycje realizowane przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gryfinie w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
 • zapoznała się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry,
 • dokonała przeglądu obiektów sportowych na terenie miasta Gryfina,
 • zapoznała się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania powietrza  w pralni "Fliegel Textilservice" Sp. z o. o. w Nowym Czarnowie,
 • dokonała oceny działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie  w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych,
 • zapoznała się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania powietrza  w firmie "GRYFSKAND" Sp. z o. o. w Gryfinie,
 • przyjęła informację Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do " akcji zima 2005-2006",
 • przygotowała propozycje do projektu budżetu na 2006 rok w zakresie inwestycji gminnych,
 • członkowie komisji uczestniczyli w targach ekologicznych POLEKO 2005 w Poznaniu,
 • oceniła realizację uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gryfino,
 • dokonała analiza projektu budżetu gminy na 2006 r.,
 • przygotowała propozycje do planu pracy Komisji i Rady na 2006 r.

Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy:

 • w sprawie usunięcia niedrożności studzienki kanalizacyjnej znajdującej się przy ulicy Kolejowej 1 w Gryfinie, obok pijalni piwa "Pod Semaforem",
 • w sprawie wyjaśnienia przyczyny wstrzymania prac budowlanych na terenie boiska sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie oraz wyjaśnienie, dlaczego ww. boisko nie będzie pełnowymiarowe,
 • w sprawie usunięcia korzeni drzew zalegających na starym wysypisku odpadów komunalnych od strony północnej,
 • w sprawie utworzenia na terenie nowego wysypiska nowej kwatery na odpady komunalne,
 • w sprawie zakupu nowej prasy hydraulicznej na odpady plastikowe,
 • w sprawie oznakowania na wysypiskach stref segregacji odpadów takich jak: złom, opony, szkło, drewno itp.,
 • w sprawie likwidacji garaży znajdujących się przy ul. Piastów (przy byłym PEC-u) oraz uporządkowanie i doprowadzenie do estetycznego stanu możliwie niskim nakładem, wszystkich terenów, na których znajdują się garaże blaszane,
 • w sprawie wykonania ogrodzenia przy parkingu "Czekan" - ul. Piastów oraz wykonanie remontu drogi przy garażowisku od strony rzeki "Regalica",
 • w sprawie usunięcia wszystkich krzewów znajdujących się na terenie garażowiska przy ulicy Jana Pawła II,
 • w sprawie usunięcia uschniętych gałęzi i krzewów oraz uporządkowanie terenu byłej plaży w Steklnie, a także utworzenia pola namiotowego,
 • w sprawie usunięcia trzech wierzb rosnących za blokiem mieszkalnym przy ulicy Energetyków 2/6 od strony rzeki "Regalica",
 • Ponownego rozpatrzenia wniosku złożonego w dniu 26 października 2004 r. w sprawie możliwości utworzenia parkingów przy drogach wjazdowych do Gryfina z kierunków Szczecina, Wełtynia, Pniewa, Widuchowej i Wirowa,
 • w sprawie przygotowania projektu drogi ul. Słonecznej jako obwodnicy ul. Łużyckiej, z uwzględnieniem kosztów,
 • w sprawie opracowania programu budowy mieszkań socjalnych,
 • w sprawie uwzględnienia przy podziale nadwyżki budżetowej w 2006 r. modernizacji ulicy Morenowej w Czepinie,
 • w sprawie wystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" o uporządkowanie terenu przy rogu ul. Kościelnej i ul. Piastów oraz przeznaczenie go na parking strzeżony,
 • w sprawie przyspieszenia realizacji utworzenia drogi objazdowej w przypadku awarii na ulicy Łużyckiej w Gryfinie,
 • w sprawie zintensyfikowania prac przy odbudowie nabrzeża w Gryfinie.

Propozycje komisji do projektu budżetu na 2006 r.:

 • dokonanie wymiany chodników przy ul. Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Armii Krajowej,
 • przystosowanie do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz jazdy na rolkach boiska znajdującego się przy Gimnazjum w Gryfinie,
 • wyznaczenie terenu o wielkości około 50-100 ha z przeznaczeniem pod inwestycje przemysłowe oraz zaplanowanie środków finansowych na ten cel,
 • zabezpieczenie środków finansowych na uporządkowanie terenu po prawej stronie (drogi przed piekarnią) w Czepinie jadąc z Gryfina w kierunku Szczecina oraz zagospodarowania tego terenu pod potrzeby mieszkańców tj. budowy parkingu oraz toalety,
 • rozpatrzenie możliwości utworzenia parkingów przy drogach wjazdowych do Gryfina z kierunków Szczecina, Wełtynia, Pniewa, Widuchowej i Wirowa

 

Przewodniczący Komisji

Zenon Trzepacz