Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2005 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2005 rok.

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVII/586/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2005 ROK

 

Komisja Rewizyjna pracując w składzie:

 1. Mieczysław Sawaryn - Przewodniczący Komisji
 2. Czesław Kapusta - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Józef Gutkowski - członek komisji
 4. Jan Bielecki - członek komisji
 5. Janusz Skrzypiński - członek komisji (do dnia 29.09.2005 r.)

zrealizowała uchwalony na sesji Rady Miejskiej plan pracy na rok 2005 w następującym zakresie:

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 31 posiedzeń. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zajmowała się systematycznie analizą wykonania budżetu Gminy Gryfino. Skarbnik Miasta i Gminy omawiała przebieg realizacji budżetu każdorazowo po sporządzeniu kwartalnego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Gryfino za 2004 rok i przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja Rewizyjna zrealizowała następujące zadania:

 • zakończyła kontrolę związaną z zakupem samochodu osobowego Peugeot 607 oraz sprzedażą samochodu osobowego marki Opel Omega,
 • przeprowadziła kontrolę inwestycji komunalnej pn. "Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie" oraz wypracowała protokół pokontrolny w tym zakresie,
 • przeprowadziła kontrolę realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ",
 • zbadała wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w kontekście oceny konieczności zwiększenia ilości etatów,
 • dokonała oceny funkcjonowania jednostek gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu,
 • skontrolowała realizację zadań gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa,
 • oceniła realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2005 r.,
 • dokonała oceny projektu budżetu na 2006 rok,
 • opracowała projekt planu pracy Komisji na 2006 rok,
 • członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w Międzyzdrojach przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Wnioski komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. W związku z kontrolą inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ" Komisja wnioskowała o dostarczenie umowy z firmą Budimex, aneksów, dzienników budowy oraz protokołów uzgodnień.
 2. Komisja wnosiła o ustosunkowanie się Burmistrza Miasta i Gminy do sporządzonej przez komisję opinii dotyczącej rozbiórki budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie.
 3. Komisja wnioskowała o dostarczenie protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z realizacji inwestycji pn. "Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie".
 4. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji, czy skarga z dnia 19.11.2004 r., złożona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Centrum" S.C. Czesława Łakoma, Zbigniew Sawicki za pośrednictwem tutejszego urzędu została przekazana adresatowi oraz kiedy to nastąpiło.
 5. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji nt. rozstrzygnięcia kwestii podniesionych w piśmie p. Marka Kozaneckiego z dnia 19.01.2005 r.
 6. W związku z przeprowadzaniem kontroli zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie" komisja wnioskowała o dostarczenie faktur rozliczających wynagrodzenie inż. Mirosława Strugarka za prace wykonane podczas rozbiórki.
 7. Komisja wnioskowała o dostarczenie wyników ekspertyzy przeprowadzonej w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości podczas realizacji zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ".
 8. Komisja wnioskowała o doręczenie zbioru dokumentów związanych z zakupem przez Gminę Gryfino pojemników na selektywną zbiórkę odpadów i pojemników na piasek przekazanych w użyczenie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie oraz o udzielenie pisemnego wyjaśnienia, na bazie jakiego rozstrzygnięcia wymienione pojemniki zostały zakupione u radnego.
 9. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które wystąpiły podczas realizacji zadania pn. "Rozbiórka budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie" komisja wnioskowała o wystąpienie do Prokuratry Rejonowej w Gryfinie z wnioskiem o podjęcie postępowania przygotowawczego w sprawie wyjaśnienia, czy podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego nie nastąpiło:
  • naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
  • poświadczenie nieprawdy przez Inspektora Nadzoru w kwestii dot. ilości składowanego gruzu na wysypisku odpadów komunalnych w Gryfinie, a w konsekwencji pobranie przez wykonawcę zlecenia nienależnych kwot,
  • nieprawidłowe zastosowanie katalogu nakładów rzeczowych w pozycjach dotyczących rozbiórki (KNR 4-01, a nie KNR 4-04).
 10. Komisja wnioskowała o udzielenie doraźnej pomocy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy. Prosiła o przekazanie środków finansowych na odnowienie pomieszczeń remizy strażackiej w związku z zaistniałym pożarem.
 11. Komisja wnioskowała o ujęcie w budżecie Gminy Gryfino na 2006 rok zadania pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie".

Wnioski komisji wypracowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 1. Komisja wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2005 r. sprawy dotyczącej rozbiórki budynku przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie.
 2. Komisja wnioskowała o udzielenie informacji dot. zasadności skierowania skargi p. Bogusława Urbańskiego do Komisji Rewizyjnej.

Komisja sporządziła dwie opinie do Rady Miejskiej:

 • w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Omega,
 • w sprawie rozbiórki budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie.

Komisja zajmowała się również sprawami poruszanymi w pismach:

 • Pana Marka Kozaneckiego,
 • Pana Ryszarda Turka,
 • Pani Kazimiery Dragan,
 • Pana Eugeniusza Janczyńskiego.

Komisja rozpatrywała także skargę Pana Arkadiusza Bienicewicza oraz Pana Pawła Kowala dotyczącą realizacji Uchwały Nr XXXII/437/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sawaryn