Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr LVII/06 z LVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu  26 października 2006 r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1320.

W obradach sesji uczestniczyli wszyscy radni.

Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Sołtysi wg list obecności - załącznik nr 2.
 5. Zaproszeni goście wg list obecności - załączniki nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych, w sesji uczestniczyło 21 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.
Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - do porządku obrad wprowadzono punkty:

 • XIX. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu – „Wyścig Smoczych Łodzi” Gryfino 2006 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III polsko – niemieckiego pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie - DRUK Nr 15/LVII. Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.
 • XX. Obniżenie średnie ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2007 - DRUK Nr 16/LVII. Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady.
 • XXI. Zmiana Uchwały Nr LVI/685/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 października 2006 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfinona pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A. - DRUK Nr 17/LVII. Projektu uchwały nie omówiła Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. Radni otrzymali nową wersję porządku obrad sesji - załącznik nr 5.

W międzyczasie wpłynęły do mnie dwie skargi p. Arkadiusza Bienicewicza, które proponuję rozpatrzyć w dniu dzisiejszym w punktach:

 • XXII. Rozpatrzenie wniosku Arkadiusza Bienicewicza o wstrzymanie wydawania i wykonywania decyzji przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na podstawie ustaleń zaskarżonego planu zagospodarowania przestrzennego „Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa” - DRUK Nr 18/LVII,
 • XXIII. Rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 19/LVII.

Kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad sesji ww. punktów?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że proponowane zmiany przyjęto jednogłośnie.

Ostateczna wersja porządku obrad stanowi załącznik nr 6.

ppkt.2.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z LVI sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z LVI sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszyscy radni otrzymali informację na piśmie. W dniu dzisiejszym porządek obrad sesji jest bardzo obszerny i dlatego nie będę przedstawiał sprawozdania ustnie.
Rada wyraziła zgodę na ww. propozycję.
Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady stanowi załącznik nr 7.

Ad.III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Mieczysław Matuszewski
1168/LVII/06
– zgłosił się do mnie sołtys ze wsi Żórawie w sprawie zakupu namiotu na stelażach. Kilka miesięcy temu obiecano, że taki namiot zostanie zakupiony. W sierpniu br. złożył w tej sprawie pismo i do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Proszę p. Burmistrza o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie.

Radny Zenon Trzepacz
1169/LVII/06
- w ostatnim okresie na drodze krajowej nr 31 doszło do kilku wypadków drogowych. Z powodu dużego zagrożenia na drodze proszę o zwiększenie ilości patroli policyjnych w tym rejonie.

Radny Stanisław Strzelczyk
1170/LVII/06
– w naszym mieście brakuje szaletów, co jest bardzo kłopotliwe szczególnie dla osób przyjezdnych. Interpelacje w tej sprawie zgłaszałem na jednej z wcześniejszych sesji. Sprawę można rozwiązać w prosty sposób, który sprawdził się poza granicami naszego kraju. Na tę okoliczność wykonałem fotografię, która przekażę p. Burmistrzowi. Takie szalety powinny powstać na Placu Księcia Barnima I, przy sklepie NETTO, na Placu Sybiraków. Proszę o zrealizowanie mojego wniosku.

Radna Krystyna Gazdecka
1171/LVII/06
– porządek obrad dzisiejszej sesji jest bardzo obszerny i wobec tego wnioskuję do Przewodniczącego Rady o dyscyplinowanie nas, abyśmy nie prowadzili kampanii wyborczej tylko rzeczowo pracowali.

Radny Ireneusz Sochaj
1172/LVII/06
– kończy się remont mostu na rzece Regalica i jest jeszcze zamknięte przejście graniczne. Wcześniej z innymi radnymi zabiegałem o to, aby to przejście było dostępne dla samochodów ciężarowych do 3,5 tony, a nie tylko dla samochodów osobowych. Czy wiadomo już coś w tej sprawie? Jeżeli nie, to uważam, że sprawą powinna zająć się przyszła Rada.

Radny Mieczysław Sawaryn
1173/LVII/06
– podczas wykonywania elewacji na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie sygnalizowaliśmy brakoróbstwo. Okazało się, że mieliśmy rację, ponieważ obecnie odpada tynk i wykonywane są prace remontowe. Czy prace te wykonywane są w ramach gwarancji, czy gmina będzie płaciła za usunięcie usterek?

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
1174/LVII/06
– z okazji dożynek na boiskach sportowych w Gryfinie odbywały się imprezy. Po zakończeniu imprez nie posprzątano boisk, a szczególnie przy Gimnazjum na Górnym Tarasie. Do tej pory leżą łupinki po słoneczniku. Apeluję, aby do tego typu imprez nie wykorzystywano boisk sportowych.

Ad.V. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXV/345/04 w sprawie Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego na lata 2004-2006.

Informację w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 8.
Rada przyjęła informację.

Ad.VI. Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/688/06 stanowi załącznik nr 10.

Ad.VII. Zmiany Statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/689/06 stanowi załącznik nr 11.

Ad.VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/690/06 stanowi załącznik nr 12.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 Daleszewa. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 Daleszewa przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/691/06 stanowi załącznik nr 13.

Ad.IX. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach odczytał autopoprawki, które wprowadzono do ww. projektu uchwały.
Treść autopoprawek radni otrzymali na piśmie - załącznik nr 14.

Radny Mieczysław Sawaryn - chciałbym dowiedzieć się z czego wynika wniosek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego o zniesienie opłaty planistycznej dla terenów objętych sprzedażą w wysokości 30% od 3.500.000 zł, co daje około 1.000.000 zł.?

Radny Marek Sanecki - teren, dla którego proponowałem zmniejszenie opłaty planistycznej do 0% ma zostać sprzedany przez Fundację dla Spółki ASHTECH. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w banku NORDEA. Fundacja w swoich planach nie uwzględniała takich kosztów i nie będzie miała pieniędzy na wniesienie opłaty planistycznej.

Radny Mieczysław Sawaryn - w projekcie uchwały przedstawiono określone założenia i wydatki, a teraz dowiadujemy się, że po zmianie planu i sprzedaży działki Fundacja będzie musiała wnieść opłatę planistyczną w wysokości 30%. Wynika z tego, że sprawa nie jest dopracowana. Należało odpowiednio wcześniej przekazać radnym założenia. Proszę p. Burmistrza o przedstawienie dokładnego stanowiska gminy oraz Fundacji w tej sprawie.

Radna Lidia – Karzyńska Karpierz - nasza Komisja zgłosiła wniosek do przedyskutowania przez radnych, ponieważ uwierzyła radnemu p. Markowi Saneckiemu, że Gmina Gryfino jako współfundator Fundacji po przejęciu CW Laguna będzie ponosiła dodatkowe koszty związane z opłatą planistyczną.

Radny Marek Sanecki - należy uściślić, że nie jest to 30% od kwoty 3.500.000 zł, tylko 30% od wzrostu wartości po zatwierdzeniu planu. Będzie to o wiele mniejsza kwota. Problemem jest to, że nie znamy wartości działki przed zatwierdzeniem planu i po zatwierdzeniu.

Radny Artur Nycz - chciałbym przypomnieć, że opłatę planistyczną ustaliliśmy sami. Jeżeli chodzi o głosowanie na projektem uchwały, to miesiąc temu podjęliśmy decyzję, że gmina przejmie CW Laguna. Obecnie musimy zastanowić się, czy jest sens płacić samemu sobie opłatę planistyczną?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - mamy już opinię architekta p. Skrouby w sprawie przewidywanego wzrostu wartości działki. Wynika z niej, że wzrost wartości będzie niewielki. Uważam, że CW Laguna można zwolnić z opłaty planistycznej.

Radny Czesław Kapusta - to nie jest tak, że radni wprowadzili takie opłaty. Opłaty wynikają z uregulowań ustawowych, a my zmniejszyliśmy je maksymalnie.

Radny Mieczysław Sawaryn - protestuję przeciwko takim odpowiedziom p. Burmistrza, że wartość działek wzrośnie w niewielkim stopniu. Co to znaczy, co to za opinia? Chcemy wiedzieć ile jest warta działka przed zatwierdzeniem planu, a ile będzie warta po zatwierdzeniu? Nie możemy wierzyć takim twierdzeniom, ponieważ na poprzedniej sesji twierdził Pan, że bank bez problemu zgodzi się na spłatę kredytu przed terminem, a w dniu dzisiejszym przedstawiono nam zupełnie inne rozwiązanie, w którym wycofuje się poprzedni zapis w tej sprawie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - radny p. Mieczysław Sawaryn ciągle nie wie o co chodzi. Uczestniczy Pan w posiedzeniach Rady Nadzorczej Fundacji, w sesjach Rady Miejskiej w Gryfinie, w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i nadal twierdzi, że nic nie wie. Być może w nowej Radzie zmienia się nasze role i wówczas będzie Pan wiedział wszystko. Wracając do sprawy pragnę poinformować, że na działce, o której mowa są bagna. Zmiana planu nie spowoduje wzrostu wartości działki.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - na poprzedniej sesji wszyscy zdecydowaliśmy o przejęciu CW Laguna przez gminę i dlatego bezsensowne jest płacenie samemu sobie opłaty planistycznej. W § 16 autopoprawki w ust. 3 pkt. 8 wykreśla się podpunkt „c” o brzmieniu „Obowiązuje zakaz lokalizacji nośników reklamowych naściennych i wolnostojących”. Uważam, że są to dodatkowe pieniądze dla CW Laguna i taki zapis nie ma sensu. Do CW Laguna przyjeżdża mnóstwo osób i firmy oraz przedsiębiorcy mogliby się reklamować.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wprowadzenie autopoprawki umożliwi reklamowanie się firmom oraz przedsiębiorcom.

Radny Mieczysław Sawaryn - o tak ważnych sprawach powinniśmy dyskutować na posiedzeniach Komisji, a nie na sesji. Niestety na komisjach nie otrzymaliśmy takich propozycji. CW Laguna jest obiektem zadłużonym i gmina powinna być wierzycielem Fundacji, ponieważ program restrukturyzacji CW Laguna może nie powieść się. Może być tak, że gmina będzie musiała wystąpić w postępowaniu upadłościowym bądź układowym jako jeden z wierzycieli i wziąć udział w głosowaniu nad programem naprawczym. Ponadto mając określone wierzytelności wobec CW Laguna możemy występować jako wierzyciel i dyskutować z pozostałymi wierzycielami. Nie może być tylko tak, że gmina dokłada, umarza, przekazuje, nie jest stroną, ale jest narażona na całkowitą odpowiedzialność za wszystkie niedociągnięcia. Co się stanie jeżeli okaże się, że CW Laguna nie jest w stanie spłacić kredytu w wysokości 5.000.000 zł?

Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Tadeusz Zawadzki - działania związane z obniżeniem opłaty planistycznej wynikały z woli wszystkich radnych wyrażonej na ostatniej sesji, iż w przyszłym roku CW Laguna ma zostać przejęte przez gminę. W związku z powyższym nie ma sensu przedłużać procesu sprzedaży tych działek, a zlecenie wykonania wyceny wartości działek przed zmianą planu i po jej zmianie zdecydowanie wydłuży czas sprzedaży o ponad trzy tygodnie, a spłata kredytu przedłuży się o co najmniej dwa miesiące. W tym czasie obsługa kredytu wzrośnie o ponad 300.000 zł, ponieważ miesięczna obsługa wynosi 154.000 zł. Ewentualny zysk z opłaty planistycznej wyniesie około 30 – 40 tys. zł. Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych do tej pory spłaciła 24.009.725 zł kredytu. Wszystkie dotacje, które otrzymaliśmy w tym okresie z Urzędu Miasta i Gminy Gryfino wyniosły 11.827.066,93 zł,- oraz z ZEDO S.A. 8.541.507,07 zł, co w sumie daje kwotę 20.368.574 zł. Wynika z tego, że to z przychodu CW Laguna pokryto kwotę w wysokości 3.700.000 zł. Nie można mówić, że CW Laguna nie zarabia na siebie. CW Laguna zarabia na siebie, wypracowuje dodatkowy przychód ale jest obciążona kredytem inwestycyjnym w kwocie 23.000.000 zł, który wzięto z banku na drugi etap budowy i nie jest w stanie go sama spłacić. Przy zaciąganiu kredytu było jasno powiedziane, że obsługą zajmą się fundatorzy, tj. Miasto i Gmina Gryfino oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra. Obecnie gmina chce przejąć obiekty i nie należy tworzyć dodatkowych problemów oraz kosztów przy jej przyjmowaniu.

Radny Mieczysław Sawaryn - w tej kadencji Rady gmina przekazała dla Fundacji około 7.000.000 zł ze sprzedaży PEC na spłatę długów wobec Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Dlaczego wniosek, o który spieramy się zgłosił na posiedzeniu Komisji radny Marek Sanecki, a nie p. Burmistrz?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uchwała została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a każdy radny miał prawo zgłosić do niej wniosek.

Radny Marek Sanecki - w punkcie „zasada obsługi inżynieryjnej” jest zapis, który mówi, że do celów bytowych grzewczych należy wykorzystywać gaz przewodowy lub miejski system ciepłowniczy. Do czasu realizacji sieci gazowej lub ciepłowniczej dopuszcza się wykorzystanie indywidualnych źródeł energii z wyłączeniem paliw stałych. Problemem jest to, że po jakimś czasie mieszkańcy nie będą mogli ogrzewać paliwem stałym, a w tym drewnem, które jest ekologiczne i coraz częściej wykorzystywane do ogrzewania mieszkań. Uważam, że zapis tego punktu jest zły. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - konstrukcja planu zakłada poszczególne ustalenia planistyczne do poszczególnych jednostek. Każdy paragraf poświecony jest poszczególnemu terenowi elementarnemu. Inne zapisy dotyczą indywidualnych systemów ogrzewania, a inne terenów rekreacyjnych i sportowych. Jeżeli chodzi o sprawę związaną z zasilaniem ogrzewania poszczególnych obiektów, to przyjęto taki system jak zapisano w projekcie uchwały. Wydaje się, że w terenie miejskim ogrzewanie z sieci gazowej miejskiej lub z sieci ciepłowniczej jest systemem optymalnym, do którego należy dążyć. Istniejące sieci powinny być dociążone w odpowiedni sposób, ponieważ są to najdogodniejsze formy dostarczające ciepło. Projekt planu był wyłożony do wglądu, wyznaczony był okres składania uwag do projektu planu. Na etapie zapoznawania się z projektem planu nikt z mieszkańców nie zgłosił żadnych uwag. Była organizowana publiczna dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami planu i wówczas również nie zgłoszono żadnych uwag sugerujących, że na proponowane rozwiązania nie zgadzają się mieszkańcy oraz właściciele tych terenów.

Radny Czesław Kapusta - jest to podobna sytuacja do tej, która była w Wełtyniu przy wytyczeniu trasy obwodnicy. Projekt planu również był wyłożony do wglądu ale mieszkańcy nie byli doinformowani, że taki projekt istnieje. Jest to błąd. Poszczególni użytkownicy powinni być o tym poinformowani, ponieważ dla nich są to bardzo ważne sprawy. Ogrzewanie gazem nie jest dobrym rozwiązaniem dla naszych mieszkańców, ponieważ gaz jest importowany i jest o wiele droższy od drewna.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - aby nie przedłużać dyskusji proponuję przegłosować wniosek w tej sprawie. Po wypowiedziach kandydatów na burmistrza jestem spokojna. Wszyscy mówią, że są dumni z Laguny, że będą pomagać. Jeżeli wniosek nie zostanie przyjęty, to zawsze można będzie umorzyć zobowiązania CW Laguna wobec gminy.

Radny Marek Sanecki - na terenie przy CW Laguna mają powstać budynki ogrzewane kominkami. Jeżeli nie zmieni się zapisu w projekcie uchwały, to nie będzie kominków. Z wypowiedzi p. Czosnowskiego wynika, że mieszkańcy ul. Łużyckiej, których budynki znajdują się przy sieci ciepłowniczej i gazowej nie będą mogli ogrzewać swoich mieszkań drewnem, a koszty ogrzewania z ciepłociągu są o wiele wyższe. Nam nie powinno zależeć na zwiększeniu dochodów PEC, ponieważ powinniśmy dbać o dobro mieszkańców. Czy ogrodnicy posiadający szklarnie przy ul. Łużyckiej będą mogły ogrzewać je drewnem, czy nie? Warsztat samochodowy przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki obecnie jest ogrzewany drewnem, a po podjęciu ww. uchwały nie będzie to możliwe.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - zapisy planu mówią, że jeżeli powstaną sieci na danym terenie, to wówczas będzie obowiązkiem podłączenia się do nich. Jeżeli taka sieć nie powstanie, to będą nadal obowiązywały ustalenia, które przewidują innego rodzaju ogrzewanie. Należy pamiętać o aspektach ekologicznych przy stosowaniu danego ogrzewania, o emisji spalin do atmosfery. Mając to na uwadze w pierwszej kolejności preferowane są rozwiązania ekologiczne, które nie zanieczyszczają powietrza. Należy też dążyć do klarownych systemów rozwiązywania obsługi poszczególnych rodzajów mediów na terenach zurbanizowanych. Poszczególne systemy służą uproszczeniu i polepszeniu dostawy mediów, w tym przypadku ciepła.

Radny Mieczysław Sawaryn - przy ul. Łużyckiej w Gryfinie istnieje sieć ciepłownicza, którą dostarczane jest ciepło z Elektrowni Dolna Odra. Podmioty prowadzące w tym rejonie działalność gospodarczą, szczególnie ogrodnictwo, warsztaty samochodowe zainwestowały olbrzymie środki finansowe w utrzymanie swoich przedsiębiorstw zakupując piece na miał oraz na gaz. Czy po uchwaleniu tego planu przedsiębiorcy ci będą musieli przejść na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej?

Mieszkanka Gryfina p. Marianna Janicka - nie wiedziałam, że jako mieszkanka Gryfina od 30 lat mogę sama sobie stworzyć piekło na ziemi dzięki PEC. Na dzień dzisiejszy PEC zniszczył mój dom w 60%. Jeżeli pozbawicie nas jeszcze możliwości ogrzewania miałem lub innym tańszym opałem, to zlikwidujecie egzystencję mieszkańców ul. Łużyckiej w Gryfinie. Ponadto od trzech lat podczas ulewy w moją posesję wlewa się ogromna ilość wody. Nie zajmujecie się studzienkami burzowymi, które PEC odciął od sieci już od budynku nr 68. Od trzech lat dzierżawię ziemię przy CW Laguna, a woda wylewająca się z miasta płynie przez nasze posesje w stronę Laguny. Nie wiem czemu ma to służyć? Zajmijcie się wreszcie odwodnieniem tego terenu i polepszeniem bytu mieszkańców.

Radny Mieczysław Sawaryn - jest to bardzo poważny problem. Od początku kadencji postulowaliśmy o rozwiązanie sprawy, ale wybrano rozwój boisk sportowych, a nie rozwój infrastruktury miejskiej. W imieniu klubu PO i PiS proszę o ogłoszenie przerwy, w trakcie której p. Burmistrz przygotuje nam pełną informację na temat tego, czy mieszkańcy ul. Łużyckiej będą musieli ponosić nowe koszty związanie ze zmianą systemu ogrzewania?

Radny Zenon Trzepacz - czy zmiany w planie były konsultowane z mieszkańcami, czy mieszkańcy mieli pełną informację na ten temat, czy wnosili swoje uwagi i zastrzeżenia, czy są one w formie pisemnej, czy możemy się z nimi zapoznać?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - plan był wyłożony do wglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do planu nie wpłynęły żadne uwagi. Zatwierdzenie planu nie spowoduje, że mieszkańcy, którzy obecnie posiadają piece lub inne źródła ogrzewania będą musieli przyłączyć się do sieci. Obowiązkiem podłączenia się do sieci będą objęte nowopowstające obiekty. Od lat istnieje problem związany z ulicą Łużycką w Gryfinie. W czasie trwania obecnej kadencji Rady wykonaliśmy dokumentację na odbudowę całej sieci burzowej przy tej ulicy. Jesteśmy po rozmowach z Dyrekcją Dróg Krajowych, która obiecała, że w 50% pokryje koszty związane z budową kanalizacji burzowej. Do końca kadencji pozostało już mało czasu i zadanie zostanie zrealizowane w następnej kadencji Rady. Ulica Łużycka będzie posiadała na całej długości kanalizację burzową oraz ściekową na tych odcinkach, na których jeszcze nie ma.

Radny Mieczysław Sawaryn - w czasie przerwy prosimy przygotować nam również do wglądu porozumienie zawarte z Dyrekcją Dróg Krajowych odnośnie budowy kanalizacji. Ponadto chcemy dowiedzieć się, czy naprawdę nie wpłynęły żadne protesty do wyłożonego planu? Plan uchwalany jest w trybie ekspresowym w związku z trudną sytuacją Fundacji i w związku z tym, że zgłosił się inwestor, który chce kupić grunty. Nie może być tak, że problemy mieszkańców ul. Łużyckiej podnoszone są przez poszczególnych radnych oraz mieszkańców, a my nie mamy pełnej informacji w tej sprawie.

Radny Artur Nycz - problemy związane z ul. Łużycką i Czechosłowacką były przedmiotem naszych obrad przez ostatnie trzy lata. Pieniądze na ten cel były zaplanowane w budżecie, ale zadania nie były realizowane, ponieważ p. Burmistrz nic nie zrobił w tej sprawie. Plan przyjmowany jest ekspresowo. Czy do projektu uchwały nie można wprowadzić zapisu „do celów bytowych i grzewczych dopuszcza się wykorzystanie indywidualnych źródeł energii”? Myślę, że wprowadzenie takiego zapisu rozwiąże problem.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 – minutową przerwę, a po jej zakończeniu głos zabrali.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - do projektu planu jest opracowana prognoza skutków finansowych uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W prognozie jest zapis dotyczący jednorazowej opłaty planistycznej ponoszonej przy uchwaleniu planu. Określone są tereny, których wzrasta wartość po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Należą do nich tereny usługowe określone jako 3U, 15U, 16U, 17U i częściowo 18U oraz 36US. Nie są to te tereny, które przeznaczone są do sprzedaży inwestorowi. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego ww. tereny były określone jako rekreacyjne. Obecnie na podstawie ustaleń nowego planu są to tereny usługowe, tereny usług i rekreacji. W związku z powyższym nie następuje zmiana funkcji powodująca wzrost wartości działek. Opłata może być naliczona tylko wówczas, gdy następuje wzrost wartości terenu. Ponieważ w tym przypadku nie następuje wzrost wartości została zaproponowana autopoprawka do projektu uchwały. Do wyłożonego planu nie było uwag. Uwagi zgłaszano podczas publicznej dyskusji. Mam do wglądu kopię protokołu z przeprowadzonej dyskusji publicznej oraz kopię protokołu, w której zostały zatwierdzone ustalenia. Plan w części został skorygowany o możliwość powiększenia działek przy ul. Łużyckiej o około 400 m2. Jest to przyjęte w załączniku. Kserokopie protokołów przekażę radnym do zapoznania się z ich treścią. Zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego dotyczą nowobudowanych obiektów. Istniejące obiekty będą funkcjonowały tak jak dotychczas.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - osobom, które będą budowały na tym terenie nowe obiekty nie można nakazać czym mają ogrzewać swoje mieszkania, ponieważ byłoby to znalezienie nowego klienta dla PEC. Uważam, że każdy ma prawo do wyboru sposobu ogrzewania.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - przy opracowywaniu planu obowiązuje stosowanie rozwiązań, które są najlepsze dla ochrony środowiska. Jeżeli na danym terenie istnieją możliwości wprowadzenia takich rozwiązań, które są lepsze dla środowiska i nie wpływają na jego zanieczyszczenie, to są one preferowane, a nawet obowiązkowe. Organ nadzorczy wojewody może zakwestionować dopuszczenie alternatywnych rozwiązań tam, gdzie istnieje techniczna możliwość zastosowania najlepszych sposobów.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - powinniśmy spróbować wprowadzić takie rozwiązanie, że do ogrzewania pomieszczeń można stosować różny opał.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - likwidacja tego zapisu spowoduje, że można będzie palić wszystkim. Uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie ze względu na emisję spalin do atmosfery. Należy przyjmować takie rozwiązania, które nie będą zanieczyszczały środowiska. Drewno nie jest opałem ekologicznym.

Radna Krystyna Gazdecka - gdybym chciała kupić tam działkę i wybudować dom, to czy przy takim zapisie w uchwale otrzymałabym zezwolenie na budowę domu, w którym będzie kominek?

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - tak ale tylko wówczas, kiedy nie będzie to jedyne podstawowe źródło ogrzewania. Podstawowym źródłem ogrzewania musi być system przyjęty, tj. ogrzewanie ciepłownicze lub gazowe, pod warunkiem, że istnieje możliwość techniczna podłączenia się do jednej z tych sieci. Jeżeli takiej możliwości nie będzie, to dopuszczalne jest stosowanie źródeł indywidualnych.

Radna Krystyna Gazdecka - czy obecny zapis nie pozwala na różną interpretację przez poszczególnych pracowników administracji? Czy nie należy wprowadzić w nawiasie dodatkowego zapisu, że nie dotyczy to kominka? Wydana decyzja musi zgodna z obowiązującymi przepisami, a przepisy, które można interpretować różnie są złe.

Radny Czesław Kapusta - wybudowanie kominka z płaszczem wodnym służy do ogrzewania pomieszczeń. Czy byłaby zgoda na takie ogrzewanie?

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - istnieje możliwość stosowania ogrzewania kominkowego z sieci gazowej. Jednak podstawowym źródłem ogrzewania w takiej konstrukcji planu jest ogrzewanie z sieci gazowej i ciepłowniczej. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł ogrzewania tylko do czasu powstania takich sieci na danym terenie.

Sołtys sołectwa Steklno p. Jerzy Woźniak - przy wydawaniu pozwolenia na budowę ważna jest decyzja o warunkach zabudowy. Jedynym źródłem ogrzewania nie może być kominek ponieważ nie wytwarza CO2, tylko CO. Ekologicznym źródłem jest ogrzewanie ciepłownicze oraz gazowe. Projektant budynku decyduje jakie ogrzewanie może być zastosowane.

Radny Kazimierz Płonka - jeżeli drewno nie jest ekologicznym paliwem, to co jest ekologiczne? Nie każdego stać na ogrzewanie z PEC.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - paliwo ekologiczne to takie, które nie powoduje emisji spalin do atmosfery.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – projektowanie kanalizacji dla rejonu ul. Łużyckiej, Czechosłowackiej, Wierzbowej trwa bardzo długo. Pierwsza koncepcja zintegrowania sieci kanalizacji sanitarnej Pniewo – Żórawki, ul. Łużycka, ul. Czechosłowacka powstała około pięć lat temu. Koncepcja była podstawą do opracowania projektu uzbrojenia tych terenów w kanalizację sanitarną. Przez okres ostatnich czterech lat trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji. Trwa to tak długo, ponieważ inwestycje infrastrukturalne wymagają zgody właścicieli gruntów na przebieg mediów przez ich tereny, a w tym przypadku właściciele gruntów nie chcą wyrazić zgody. Projektant po raz kolejny zmienia przebieg kanalizacji. Mamy nadzieję, że obecnie trwają ostatnie czynności związane z uzyskaniem zgody jednego z właścicieli przy ul. Łużyckiej i Czechosłowackiej na przebieg kanalizacji przez jego tereny. Paraliżuje to dwa projekty, przy ul. Wierzbowej i przy ul. Czechosłowackiej – Łużyckiej w Gryfinie. Ponadto istnieje pilna potrzeba uruchomienia projektowania na tereny przemysłowe, przeprowadzenia analizy ekonomicznej przedprojektowej i projektowej, która wskaże jak rozwiązać sprawę związaną z tymi terenami. Właściciele terenów, którymi ma przebiegać sieć kanalizacyjna wnoszą roszczenia finansowe. Roszczenia jednego z właścicieli gruntów wynosiły połowę wartości realizacji uzbrojenia terenu w rejonie ul. Wierzbowej. Na takie odszkodowania gmina nie może sobie pozwolić. Poszczególne żądania muszą być uzasadnione. Jeżeli chodzi o ul. Łużycką w Gryfinie, to nie mogę przedłożyć dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązuje się do partycypacji w kosztach budowy odcinka kanalizacji deszczowej na tej ulicy. Na ostatnim spotkaniu uzyskaliśmy taką deklarację Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mogę powiedzieć, że porozumienia ustne są realizowane, a dowody na to są w Wydziale.

Radny Jan Ragan - ponieważ spór dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej proponuję, aby w § 6 ust. 8 pkt 4 i w § 10 ust. 8 pkt.4 wykreślić wyrazy „z wyłączeniem paliw stałych”. W § 6 pkt. 2 jest zapis „Do czasu realizacji sieci kanalizacji ściekowej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do indywidualnych, szczelnych zbiorników bezodpływowych”. Jadąc w kierunku Elektrowni Dolna Odra budynki jednorodzinne po prawej stronie ulicy nie mają odpływu do ul. Łużyckiej, która jest wyżej od posesji, przez co podczas opadów deszczu zalewane są piwnice. Część właścicieli domów posiada własne zbiorniki, do których odprowadza wodę, a pozostali odprowadzają na tereny za posesją. Zapis w pkt 4 jest związany ściśle z tym, o czym trwa dyskusja ponieważ mówi, że „do czasu realizacji sieci gazowej lub ciepłowniczej dopuszcza się wykorzystanie indywidualnych źródeł energii”. Na tym proponuję zakończyć ten punkt, a pozostałą część zapisu, tj. „z wyłączeniem paliw stałych” należy wykreślić. Takie rozwiązanie zakończy spór.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - w innych obowiązujących planach zawarte są takie zapisy zakazujące. Jeżeli Rada przyjmie propozycję radnego Jana Ragana, to będzie to odstępstwo od generalnej zasady. Ponadto jest jeszcze program ochrony środowiska zatwierdzony przez Radę, który obowiązuje. Program zakłada przyjmowanie lepszych rozwiązań. Ogrzewania z indywidualnych źródeł energii mogą być olejowe, oraz indywidualne gazowe.

Radny Mieczysław Sawaryn - przy ul. Łużyckiej w Gryfinie znajdują się gospodarstwa warzywnicze, w których całe rodziny pracują na swoje utrzymanie. Folie oraz szklarnie ogrzewane są paliwami związanymi z węglem oraz drewnem, ponieważ ogrzewanie z PEC jest drogie. Chciałbym wiedzieć, czy podczas modernizacji węzłów cieplnych oraz poszerzaniu działalności gospodarczej będą musieli ubiegać się o zezwolenie i warunki zabudowy, czy nie? Myślę, że będą musieli to zrobić, a przy takim zapisie ogrodnicy nie otrzymają nowych warunków. Wobec powyższego radni z klubu PO i PiS będą głosowali przeciwko takim zapisom. Chciałbym dowiedzieć się kiedy Portugalczycy zamierzają kupić ten teren?

Radny Czesław Kapusta - jestem zaskoczony i przerażony tym, że w innych obowiązujących planach zawarte są zapisy zakazujące. Nie wiem jak do tego doszło.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywności Gospodarczej i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - dla terenów, na których obowiązują plany miejscowe nie ustala się warunków zabudowy. Takie warunki ustalane są dla terenów, na których nie ma planów miejscowych. Teren obejmujący swym obszarem CW Laguna obejmuje również tereny GRYFSKAND-u i na ten obszar opracowany jest plan miejscowy. Wprowadzamy tam zabudowę mieszkaniową, usługową oraz usługowo – rekreacyjną. Wobec powyższego wszyscy właściciele posiadający w tym rejonie szklarnie mogą nadal prowadzić swoją działalność.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - problemem jest to, że ogrzewanie indywidualne jest tańsze od ogrzewania zbiorowego, a powinno być odwrotnie. Sprzedaż większościowego pakietu PEC Zespołowi Elektrowni Dolna Odra była podyktowane tym, że koszty opłaty stałej nie będą wysokie. Jeżeli PEC chce nadal funkcjonować, a Zespół Elektrowni Dolna Odra nie chce mieć strat, to muszą obniżyć koszty stałe, ponieważ coraz więcej osób rezygnuje z ich ogrzewania. Przyszły burmistrz wraz z prezesem Zespołu Elektrowni Dolna Odra będą musieli rozwiązać tę sprawę. To nie burmistrz sprzedaje teren Portugalczykom, a p. Zawadzki, którego proszę o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie.

Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Tadeusz Zawadzki - jeżeli Rada podejmie w dniu dzisiejszym uchwałę w ww. sprawie i nie zostanie ona zakwestionowana w ciągu 30 dni, to my stoimy na stanowisku, że sprzedaż gruntów dla Portugalczyków powinna nastąpić na przełomie listopada i grudnia br. Robimy wszystko, aby jak najszybciej sfinalizować transakcję. Portugalczycy wpłacili już zadatek w wysokości 300.000 zł. Jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku, to zadatek przepada.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o wykreślenie w § 6 ust. 8 pkt 4 i w § 10 ust. 8 pkt.4 wyrazów „z wyłączeniem paliw stałych”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie przedstawił projekty uchwał wraz z uwzględnieniem autopoprawek oraz przyjętej zmiany.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 6 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LVII/692/06 stanowi załącznik nr 15.

Ad. X. Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LVII/693/06 stanowi załącznik nr 16.

Ad. XI. Wprowadzenie zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/694/06 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XII. Zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/695/06 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu – „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej „EUROBOISKA” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu – „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej „EUROBOISKA” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/696/06 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XIV. Zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 r. przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/697/06 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XV. Przekształcenie zakładu budżetowego - Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie w jednostkę budżetową - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego - Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie w jednostkę budżetową - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/698/06 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XVI. Nadanie statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskowała o wykreślenie w rozdz. 2 § 5 w pkt. 1. wyrazów „targowiskiem miejskim” oraz wykreślenie w pkt. 2 ppkt 2) w całości.

Radna Janina Nikitińska - nasza Komisja uważa, że OSiR nie powinien zarządzać targowiskiem miejskim i dlatego wypracowała wniosek w tej sprawie.

Radny Mieczysław Sawaryn - radni nie powinni wtrącać się w gospodarkę OSiR. Jeżeli Prezes PUK nie zgłasza takiej potrzeby, nie zgłasza też takiej potrzeby OSiR, to my nie powinniśmy tego zmieniać.

Radny Artur Nycz - uważam, że Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego powinna wycofać wniosek.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - wniosek został zgłoszony i należy go przegłosować. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego o wykreślenie w rozdz. 2 § 5 w pkt. 1. wyrazów „targowiskiem miejskim” oraz wykreślenie w pkt. 2 ppkt 2) w całości?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 21 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przy 11 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LVII/699/06 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XVII. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2006 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna została zobowiązana przez Radę do zbadania prawidłowości wykorzystania delegacji oraz samochodów służbowych w gminie. Komisja nie uporała się z tym zadaniem z uwagi na bardzo obszerny materiał. Ponadto pewne dokumenty, które wprowadzono w trakcie trwania obecnej kadencji uniemożliwiają rozliczenie korzystania z samochodów gminnych. Dotąd w urzędzie było praktykowane, że na wyjazdy służbowe sporządzana była karta drogowa, z której wynikało gdzie dany pojazd jeździł, w jakich godzinach. Dwa lata temu rozporządzeniem p. Burmistrza zmieniono to i wprowadzono takie przepisy, że wpisuje się, iż samochód wyjeździł 300 km w Gryfinie. Komisja Rewizyjna w takiej sytuacji nie jest w stanie rozliczyć gdzie w ciągu 8 godzin samochód przejechał w Gryfinie 300 kilometrów. Doszły też do nas informacje, że delegacja gminna wyjechała samochodem do Sambora, przejechano dosyć dużą odległość. Delegacja wróciła do Gryfina o godz. 2330 i jeszcze jeden z uczestników delegacji tego samego dnia przejechał drugim samochodem od godz. 2330 do godz. 2400 60 kilometrów. Zakładając, że samochód jechał średnio z prędkością 80 -90 km/godz, to wykazano duże zużycie paliwa i szybkość kierowcy rajdowego. Komisja nie jest w stanie zbadać tego zagadnienia dogłębnie, ponieważ pracownik gminny zajmujący się transportem bierze udział w wyborach samorządowych w Szczecinie i obecnie jest na urlopie bezpłatnym. Pan Burmistrz informował nas, że to naczelnik wydziału zaprojektował sposób rozliczania się kierowców z jazdy samochodami służbowymi, a naczelnik twierdził, że była to propozycja Burmistrza. Wobec powyższego pozostawiamy sprawę do rozstrzygnięcia przez następna Komisję Rewizyjną. Uważam, że sprawa powinna być wyjaśniono, ponieważ każdemu nasuwają się zastrzeżenie w tej sprawie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2006 rok przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/700/06 stanowi załącznik nr 23.

Ad.XVIII. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych. Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 24.

Rada przyjęła ww. informację.

Ad. XIX. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu – „Wyścig Smoczych Łodzi” Gryfino 2006 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III polsko – niemieckiego pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Radny Mieczysław Sawaryn - na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej prosiliśmy pracownika urzędu o wyjaśnienie po co wystawiać weksel skoro zapłaciliśmy już za imprezę? Poinformowano nas, że weksel musi leżeć przez pięć lat, ale nie wyjaśniono nam po co? Proszę o konkretną informacje w tej sprawie. Czy ta impreza będzie organizowana cyklicznie przez 5 lat, a my jako gmina przez kolejne cztery lata będziemy ponosili koszty jej realizacji?

Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk - najgorsze jest to, że Euroregion Pomerania również nie wie dokładnie jak to rozliczać i jak przygotowywać. Program Interreg III w Niemczech funkcjonuje już dwa lata i Niemcy praktycznie wykorzystali już środki finansowe. Polska przez dwa lata nie potrafiła wprowadzić tego programu. Zrobiła to dopiero w drugiej połowie tego roku. Bardzo trudno jest zdobyć środki unijne na ten cel. My otrzymaliśmy środki ale do dnia dzisiejszego nie jest podpisana umowa. Przeprowadziliśmy imprezę, którą już rozliczono pomimo tego, że nie ma jeszcze umowy. Pozyskaliśmy na ten cel 10.000 zł z Zespołu Elektrowni Dolna Odra i 10.000 zł z budżetu gminy. Praktycznie impreza jest rozliczona. Istnieje szansa, że zostanie zrefundowana w wysokości 15.000 zł. Weksel jest zabezpieczeniem prawidłowości wykonania tego zadania. Zadanie zostało wykonane prawidłowo i rozliczenie zostało złożone.

Radny Mieczysław Sawaryn - pragnę przypomnieć, że Rada uchwaliła środki finansowe na „Wyścig Smoczych Łodzi” ponieważ była zapewniana, że wydana kwota zostanie w całości zrekompensowana. Osoby, które zgodnie z przepisami prawa gospodarują funduszami gminnymi nie mogą pozwalać sobie na wystawianie weksli na inwestycje, które nie można ocenić. Jeżeli Euroregion Pomerania nie wie jak ten program ma funkcjonować, do czego będzie potrzebny weksel, to nie powinniśmy go wystawiać. Czy otrzymaliśmy zwrot pieniędzy, które były przyrzeczone, czy nie?

Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk - jeżeli podpiszemy umowę, to otrzymamy je za rok. W umowie jest zawarte, że umowa zostanie podpisana dopiero jak damy zabezpieczenie prawidłowości wykonania zadania, czyli weksel. Zadanie już wykonaliśmy. Jeżeli nie damy weksla, to nie podpiszemy umowy i nie otrzymamy zwrotu środków finansowych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jeżeli nie podpisaliśmy jeszcze umowy, to nie jesteśmy zobowiązani do robienia takiej imprezy przez najbliższe cztery lata. Koszt imprezy jest wysoki.

Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk - sprawa dotyczy tylko tej jednej imprezy. Nie musimy jej powtarzać przez kolejne cztery lata. Prawdopodobnie będziemy chcieli ją organizować, ale nie musimy.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - na posiedzeniu Komisji informowano nas, że jest to zobowiązanie na najbliższe cztery lata.

Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk - nie, to jest tylko zabezpieczenie.

Radny Mieczysław Sawaryn - muszę wyrazić rozczarowanie, ponieważ inwestycja jest zrealizowana, a my nie znamy reguł realizacji. Jest to poważny błąd oraz ryzyko. Jako radni powinniśmy wymagać, aby odpowiednio wcześniej przedstawiano nam szczegółowe informacje w takich sprawach i przedstawiano komplet dokumentów. Należy rozważnie gospodarować funduszami gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zawsze przy podpisaniu umowy jest zabezpieczenie wekslem prawidłowo wykonanego zadania. Podpisanie umowy jest zapewnieniem, że gminie zostaną zwrócone środki finansowe. Ponadto w umowie precyzyjnie podane jest, kiedy weksel może być wykorzystany. Może to nastąpić wówczas, gdy zadanie będzie wykonane nieprawidłowo. Od początku było mówione, że najpierw gmina sfinansuje zadanie, a potem nastąpi zwrot środków finansowych i nie można mówić, że mój zastępca kłamie.

Radny Marek Sanecki - tak, to prawda ale przy założeniu, że podpisana jest umowa. Jeżeli nie było podpisanej umowy, to nie należało przystępować do realizacji zadania. Jeżeli przystąpiliśmy do jego realizacji i wydaliśmy pieniądze, to obecnie w zależności od tego jak zostało wykonane zadanie pieniądze zostaną nam zwrócone lub nie, a weksel nie jest potrzebny.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zadanie zostało rozpoczęte po uzyskaniu zapewnienia, że zostanie sfinansowane przez środki unijne.

Radny Marek Sanecki - takim zapewnieniem jest umowa, a z dyskusji wynika, że było to zapewnienie słowne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na tę okoliczność mamy pismo. W tym przypadku jest podobnie jak przy sprawie Euroboisk. Wówczas to w 2005 roku otrzymaliśmy pismo, że przyznano nam pieniądze na ten cel, a podpisanie umowy nastąpiło dopiero w roku 2006.

Radny Mieczysław Sawaryn - nie zarzucam nikomu oszustwa. Mówię tylko o braku przekazywanej wiedzy i pewnej niekompetencji. Gdybym zarzucał komuś oszustwo, to wiedziałbym co z tym należy zrobić. Niesłusznie Pan twierdzi, że w przypadku tego weksla jest taka sama sytuacja jak przy Euroboiskach. jest to zupełnie inna sytuacja. W przypadku Euroboiska przyjęliśmy umowę z określonymi warunkami i z poręczeniem w postaci weksla, a w tym zadaniu sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - umowa na Euroboiska zostanie dopiero podpisana, ponieważ w dniu dzisiejszym zostały zatwierdzone weksle.

Radny Mieczysław Sawaryn - ten weksel również zostanie podpisany po sporządzeniu i podpisaniu umowy. Tak mówi treść uchwały.

Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk - przez cały rok będzie trwało sprawdzanie prawidłowości wykonania zadania wraz z rachunkami i dokumentacją, a dopiero potem zostaną zwrócone środki finansowe.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - na podstawie czego wystawiony jest weksel skoro nie ma jeszcze podpisanej umowy? Najpierw powinno nastąpić podpisanie umowy, a dopiero potem wystawiany jest weksel.

Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk - tak nie jest, ponieważ załącznikiem do umowy jest weksel. Umowa nie zostanie podpisana dopóki nie dostarczymy weksla.

Radny Marek Sanecki - czy gmina może podpisać umowę na realizację zadania, które już miało miejsce? Proszę o wyjaśnienie radcę prawnego.

Radca prawny Krzysztof Judek - ja nie wiem, czy w tej sytuacji gmina może podpisać umowę, ponieważ zależy to od konkretnego programu. Jeżeli dany program pomocowy dopuszcza zrealizowanie imprezy jeszcze przed podpisaniem umowy, to nie ma problemu. Generalna zasada jest taka, że najpierw podpisuje się umowę i składa zabezpieczenia, które są przewidziane w umowie, a dopiero potem bank, czy instytucja pomocowa daje pieniądze.

Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk - za chwilę przedstawimy radnym kopię pisma w tej sprawie. Imprezę zorganizowaliśmy zgodnie ze złożonym wnioskiem. Euroregion Pomerania dokładnie wiedział w jakim terminie jest impreza, wyraził na to zgodę i przysłał nam pismo, że zabezpiecza środki finansowe. Podpisanie umowy nastąpi w późniejszym terminie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę, a po wznowieniu obrad głos zabrali:

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - 28 września br. wpłynęło d o urzędu pismo podpisane przez Dyrektora Norberta Obryckiego następującej treści „uprzejmie informuję, iż Państwa projekt złożony w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg III, a polsko – niemieckiego pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie - Brandenburgia oraz Polska województwo zachodniopomorskie po weryfikacji dokonanej przez zespół funduszy pomocowych został w dniu 13 września br. przyjęty przez Euroregionalny Komitet Sterujący. Na jego realizację zostało Państwu przyznane dofinansowanie w wysokości 15.037,50 zł, przy całkowitej wartości projektu 20.050 zł”. W dalszej części wyszczególnione są szczegółowe warunki.

Radni otrzymali kopię ww. pisma - załącznik nr 25.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu – „Wyścig Smoczych Łodzi” Gryfino 2006 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III polsko – niemieckiego pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/701/06 stanowi załącznik nr 26.

Ad.XX. Obniżenie średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2007.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Radny Czesław Kapusta - jest to obniżenie od kwoty, która wynika z szacunku GUS. W żadnej gminie w Polsce nie wprowadzono ceny żyta zgodnie z tym szacunkiem. Wszystkie gminy przyjęły niższą cenę żyta. Są gminy, w których cena 1q żyta jest niższa niż w naszej. Przykładowo w Bani wynosi ona 20 zł/q. Cena nie jest zależna od bonitacji gleby. Od bonitacji zależy ilość żyta przypadająca na 1 hektar. Cena zależy od infrastruktury rolnej w danej gminie. W naszej gminie nie ma ani jednego punktu skupu zboża oraz zwierząt inwentarskich. Natomiast Gmina Banie jest o wiele mniejsza od naszej i posiada trzy punkty skupu. Cena żyta w naszej gminie powinna być bardzo niska, ponieważ rolnicy ponoszą dodatkowe koszty z tytułu przewożenia swoich płodów do skupu w innych gminach. Apeluję aby nie podwyższać ceny skupu żyta.

Radna Krystyna Gazdecka - według GUS cena 1q żyta wynosi 35,52 zł. W naszej gminie na 2006 rok obowiązuje cena skupu w wysokości 27,88 zł. W projekcie uchwały proponuje się 28 zł, czyli o 0,12 zł więcej. Wnioskuję, aby cena skupu żyta w naszej gminie pozostała bez zmiany, tj. 27,88 zł/q.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych, przy 2 glosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

p.o. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Krystian Kosiński - wobec powyższego w projekcie uchwały w § 1 należy wprowadzić zapis „ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 27,88 zł za 1 q”.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z przyjętą zmianą.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2007 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVII/702/06 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XXI. Zmiana Uchwały Nr LVI/685/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 października 2006 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 9.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji, na którym podjęto uchwałę nr 15/2006 upoważniającą Zarząd Fundacji do wystawienia na rzecz Gminy Gryfino weksla in blanco stanowiącego prawne zabezpieczenie poręczenia kredytu w wysokości 5.000.000 zł zaciągniętego przez Fundację w NORDEA BANK Polska S.A., udzielonego przez Gminę Gryfino na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie NR LVI/685/06. Wynika z tego, że przed zaciągnięciem kredytu w przeciągu najbliższego tygodnia Fundacja wystawi weksel na rzecz naszej gminy w wysokości 5.000.000 zł.

Radny Mieczysław Sawaryn - na poprzedniej sesji zgodnie z propozycją p. Burmistrza wprowadziliśmy do uchwały zapis mówiący o tym, że kredyt bez dodatkowych kosztów będzie można spłacić wcześniej w części lub jednorazowo. Kredyt oprocentowany jest wysoko i jest kredytem wysokiego ryzyka. Dlaczego w obecnym projekcie uchwały wykreślono przyjęty zapis?

Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Tadeusz Zawadzki - uchwała Rady podjęta na poprzedniej sesji miała jedną wadę polegającą na tym, że zawierała zapis, iż poręczenie kredytu obowiązuje od dnia 24 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Myślę, że stało się to przez przeoczenie, ponieważ wszyscy wiedzieliśmy, że kredyt jest nam potrzebny do 20 listopada br. W tym dniu mija ostateczny termin rozliczenia się z firmą FLUOR. Wobec powyższego wspólnie z p. Burmistrzem udaliśmy się do NORDEA BANK w Poznaniu w celu wyjaśnienia sprawy. Podczas spotkania bank miał szereg zastrzeżeń do uchwały przyjętej przez Radę. Poinformowano nas pod jakimi warunkami może zostać udzielony kredyt. Wskazano, które punkty nie powinny znaleźć się w uchwale. Między innymi wskazano na punkt 2, którym mówił o spłatach kredytu. Powiedziano nam, że gmina Gryfino poręczyła już dla Fundacji kredyt na 3.000.000 zł. W umowie zawartej do tego kredytu jest zapis, że jeżeli nastąpi wcześniejsza spłata kredytu, to nie będzie ona obarczona żadnymi dodatkowymi kosztami. Ponieważ ze sprzedaży działki zamierzamy uzyskać 3.000.000 zł, to bank uważa, że ta sprawa zostanie rozwiązana. Nie ma więc potrzeby zawierania takiego zapisu w uchwale.

Radny Artur Nycz - chciałbym zwrócić uwagę na to, że przez cztery lata nie możemy doprosić się od Wydziału Finansowego właściwego uzasadnienia do projektów uchwał. Proszę zauważyć, że uzasadnienie do tego projektu uchwały jest na żenującym poziomie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - czy ten projekt uchwały posiada parafkę radcy prawnego? Na egzemplarzu, który otrzymaliśmy nie ma takiej parafki. Nie ma również parafki pełnomocnika Skarbnika.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - projekt uchwały podpisany jest przez radcę prawnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wyjaśnię jak przyjęto ten projekt uchwały?

Radny Mieczysław Sawaryn - kolejny raz zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Proszę p. Burmistrza aby nie obciążał za to urzędników. Tak samo było na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z p. Klechą. Co innego mówił p. Klecha, a co innego p. Burmistrz. Protestujemy przeciwko temu, aby na forum publicznym strofował Pan któregokolwiek urzędnika gminy. Nie jest to odpowiednie miejsce.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiana Uchwały Nr LVI/685/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 października 2006 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A. przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LVII/703/06 stanowi załącznik nr 28.

Ad.XXII. Rozpatrzenie wniosku Arkadiusza Bienicewicza o wstrzymanie wydawania i wykonywania decyzji przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na podstawie ustaleń zaskarżonego planu zagospodarowania przestrzennego „Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa”.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w dniu dzisiejszym wprowadziłem do porządku obrad ww. projekt uchwały, ponieważ jest to ostatnia sesja w obecnej kadencji i chciałbym aby Rada zajęła stanowisko w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - przepraszam Radę za to, że nie miała możliwości zapoznania się ze sprawą na posiedzeniach Komisji. Nie jest to nasza wina, ponieważ sprawy pojawiły się w ubiegłym tygodniu, kiedy odbywały się już posiedzenia Komisji. W uzasadnieniu staraliśmy się szczegółowo wyjaśnić co leży u podstaw dwóch projektów uchwał przedstawionych na sesji w dniu dzisiejszym. Zostały one sporządzone pod kątem formalnym, po wcześniejszej konsultacji z radcą prawnym. Okazało się, że nie ma możliwości nakazu lub zakazu Burmistrzowi jako organowi wydającemu decyzje administracyjne wstrzymania się od wykonywania decyzji. Na dzień dzisiejszy postępowanie w sprawie Państwa Bienicewicz nie toczy się w Gminie Gryfino, tylko jest przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego jako do organu właściwego w sprawie. Ponieważ Państwo Bienicewicz wnieśli skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego, że Rada nie ustosunkowała się do ich wniosku z dnia 23 sierpnia 2006 r. zostaliśmy zobligowani do przedłożenia ww. wniosku w dniu dzisiejszym.

Radna Krystyna Gazdecka - czy to oznacza, że projekt uchwały w ww. sprawie jest tylko informacją, iż my nie możemy tego zrobić, ponieważ nie należy to do naszych kompetencji?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - jest to potwierdzenie stanu formalnego, że Rada nie posiada takich uprawnień i nie może pozytywnie załatwić wniosku.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - obecna Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w grudniu 2003 roku mając wiedzę, że sprawy protestów właścicieli działek, nad którymi ma przebiegać linia energetyczna zostały rozstrzygnięte na korzyść gminy. Między innymi również były właściciel przedmiotowej działki wnosił sprawę do sądu o zmianę linii energetycznej. Sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść gminy. Po wyroku sądu sprawa uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania nie budziła naszych wątpliwości. Fakt, że w międzyczasie zmienił się właściciel działki i nie został poinformowany o toczącym się postępowaniu planistycznym budzi wątpliwości zarówno moje jak i mieszkańców. Podobne wątpliwości budzi uzyskanie pozwolenia na budowę w czasie funkcjonowania już uchwalonego planu, co do którego nie muszą być wydawane warunki zabudowy. Obowiązujący plan skutkuje wydaniem lub nie wydaniem warunków zabudowy. Próba pomocy Państwo Bienicewicz poprzez zmianę przebiegu linii okazała się trudna, ponieważ zmieniając przebieg linii nad ich działką zmieni się również przebieg linii nad działkami sąsiadującymi, co naruszałoby interesy innych mieszkańców gminy. Biorąc powyższe pod uwagę pragnę stwierdzić, że jako żart potraktowałam rozrzucane przez p. Bienicewicza ulotki, w których próbowali niektórym radnym zmienić światopogląd przedstawiając nowy dekalog. Wierzę, że p. Bienicewicz czuje się pokrzywdzony, jednakże podobnie pokrzywdzeni czuliby się właściciele działek, nad którymi p. Bienicewicz chce przeprowadzić linię energetyczną. Tam również prowadzone są obecnie budowy. Uważam, że ta sprawa nie powinna być rozstrzygana przez Radę, tylko przez sąd z dołożeniem należytej staranności.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 9 radnych, przy 8 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku Arkadiusza Bienicewicza o wstrzymanie wydawania i wykonywania decyzji przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na podstawie ustaleń zaskarżonego planu zagospodarowania przestrzennego „Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino na obszarze przebiegu dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa” przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LVII/704/06 stanowi załącznik nr 29.

Ad.XXIII. Rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - jest to ciąg dalszy postępowania prowadzonego w okresie ostatniego półrocza przez gminę odnośnie decyzji środowiskowej. W związku z tym, że Państwo Bienicewicz składając różne skargi, wnioski, petycje zarówno do Rady, Burmistrza oraz innych urzędów i instytucji między innymi skierowali skargę do Ministra Środowiska, Starosty Powiatowego do sanepidu, itp. W ubiegłym tygodniu Minister Środowiska zgodnie z kompetencją przekazał skargę do naszego urzędu prosząc o poinformowanie go jakie rozstrzygnięcia zapadły w tej sprawie. Sam nie zajmował stanowiska i nie rozpatrywał skargi, ponieważ nie jest władny w tej sprawie. Dlatego w dniu dzisiejszym przedstawiliśmy radnym projekt uchwały w ww. sprawie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. W ramach postępowania decyzyjnego w naszym urzędzie były prowadzone dwa postępowania. Pierwszy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Energetyka złożyła w marcu br. W ramach tego postępowania złożono do Ministra Środowiska skargę. Postępowanie stało się bezprzedmiotowe ze względu na to, że po wniesieniu licznych uwag odnośnie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko p. Burmistrz zobowiązał ENEA do uzupełnienia raportu o te elementy, o które wnosili państwo Bienicewicz. Pan Burmistrz uznał roszczenia za zasadne i zobligował wnioskodawcę do uzupełnienia raportu. ENEA nie dokonała sprostowań, nie dostarczyła poprawionego raportu. W związku z powyższym postępowanie stało się bezprzedmiotowe. 14 sierpnia br. ENEA złożyła ponownie dodatkowy wniosek do p. Burmistrza wobec czego wszczęto postępowanie. W trakcie postępowania okazało się, że w pewnej części inwestycja przebiega przez teren zamknięty. Tereny zamknięte ustanawiane są przez Ministra Infrastruktury lub Ministra Spraw Wewnętrznych, a związane są z bezpieczeństwem kraju. W tym przypadku jest to linia kolejowa PKP Szczecin - Wrocław. W międzyczasie zmieniły się przepisy o ochronie środowiska, które zaczęły obowiązywać od 29 czerwca br., czyli między pierwszym postępowaniem, a drugim. Organem władnym do prowadzenia całości postępowania i wydania decyzji środowiskowej w przypadkach, gdzie inwestycja przebiega nawet tylko w części przez teren zamknięty staje się organ wojewody. Dlatego też gmina postanowieniem przekazała wniosek wraz z dokumentacją w dniu 25 sierpnia br. do Wojewody Zachodniopomorskiego. Obecnie postępowanie toczy się u Wojewody. Ministerstwo jednak zwróciło ww. skargę do nas i Rada powinna wypowiedzieć się w tej sprawie.

Radny Artur Nycz - to w jakim celu podejmujemy uchwałę w tej sprawie?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - jest to formalność.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - do materiałów mamy załączone pismo, które Państwo Bienicewicz skierowali do Dyrektora Generalnego. Uważam, że powinniśmy w załączeniu otrzymać pismo Dyrektora skierowane do Gminy Gryfino.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - w naszym posiadaniu są te dokumenty, a do wglądu są w Biurze Obsługi Rady. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie. Radnym przekazaliśmy tylko sedno sprawy aby niepotrzebnie nie produkować makulatury.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - czy w ocenie załączonej do wniosku było powiedziane, że dom Państwa Bienicewicz stoi na trasie linii energetycznej, co stanowi kolizję?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - Państwo Bienicewicz w tej skardze omawiają elementy związane z planem zagospodarowania przestrzennego. Z załączonych do projektu uchwały dokumentów wynika, że poruszane tam sprawy związane są z 2003 rokiem. Radna kilkakrotnie na sesjach zajmowała się tą sprawą. Obecnie Państwo Bienicewicz korzystają z uprawnień, które im przysługują zaskarżyli uchwały planistyczne do WSA.

Radny Kazimierz Płonka - czy urzędnicy gminy, którzy w pewnej mierze przyczynili się do tego, że ta budowa powstała na tej działce zrobili wszystko, aby pomóc rodzinie Państwo Bienicewicz? Mam wewnętrzne przeświadczenie, że ta rodzina nie otrzymała należytej pomocy i sama walczy o swoje prawa. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - nasze obawy powinny rozwiać się po wyroku WSA w tej sprawie. Podstawą na dzień dzisiejszy są plany miejscowe i musimy poczeka na wyrok. Nie ma to jednak powiązania z projektem uchwały w ww. sprawie.

Radny Artur Nycz - skoro postępowanie toczy się w Urzędzie Wojewódzkim, to czy nie powinniśmy tam przesłać tej sprawy?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - nie możemy tego zrobić, ponieważ jest to skarga na burmistrza, a władna do jej rozpatrzenia jest Rada Miejska.

Radca prawny Krzysztof Judek - sprawa jest jednoznaczna, że skargi na burmistrza zgodnie z KPA rozpatruje Rada. Należy więc przegłosować projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LVII/705/06 stanowi załącznik nr 30.

Ad.XXIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielili:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.1168/LVII/06
- myślę, że sprawa zakupu namiotu będzie uwzględniona w budżecie gminy na 2007 rok.

Ad.1169/LVII/06 - wystosujemy oficjalne pismo do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w sprawie, o której mowa w interpelacji.

Ad.1170/LVII/06 - w koncepcji opracowanej na zagospodarowanie Parku Miejskiego przewidziana jest toaleta publiczna. Prowadzimy również rozmowy z PKP na temat przejęcia budynku dworca. Po przejęciu budynku będzie tam również toaleta publiczna.

Ad.1172/LVII/06 - trwa remont pierwszego mostu. Po jego zakończeniu będzie remontowany drugi most, a po jego remoncie można będzie rozpocząć rozmowy o udostępnienie przejścia również dla samochodów ciężarowych do 3,5 tony. Uważam, że uzyskanie takiej zgody będzie trudne, ponieważ droga przebiega przez Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak
Ad.1173/LVII/06
- przy wykonywaniu elewacji według oceny projektantów stan obróbek blacharskich był taki, że wytrzyma jeszcze przez 2 – 3 lata, do czasu nadbudowy budynku. Do nadbudowy nie doszło, a obróbki blacharskie uległy korozji. Gzymsy na łączeniu z budynkiem poczty oraz nad wykuszami zostały uszkodzone. Obecnie wykonawca elewacji wykonuje te prace. Część prac będzie wykonana w ramach usterek, a za część prac trzeba będzie zapłacić.

Ad.XXV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Radny Artur Nycz - chciałbym dowiedzieć się dlaczego Gmina Gryfino nie złożyła ani jednego projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego, a także do kontraktu wojewódzkiego? Dlaczego nie jesteśmy zainteresowani, aby znaleźć się w wykazie inwestycji istotnych dla województwa, a tym samym zwiększyć swoje możliwości w zakresie pozyskiwania środków z RPO? Dlaczego Gmina Chojna o nieporównywalnych możliwościach finansowych do naszej gminy potrafiła złożyć dwa wnioski o wartości powyżej 10 mln euro. Jeden dotyczy kompleksowego remontu chodników i dróg gminnych na terenie całej gminy. Dlaczego nie jesteśmy tym zainteresowani?

Komendant PSP w Gryfinie Bronisław Tessar - kadencja obecnej Rady dobiega końca. Obecna Rada podjęła wiele uchwał, które przyczyniły się do podniesienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostki ratowniczo - gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu własnym oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej dziękuję za stworzenie wspaniałego klimatu dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej naszego miasta oraz gminy Gryfino. 3 października br. miało miejsce oficjalne otwarcie rozbudowanej i wyremontowanej infrastruktury PSP. Rada dofinansowała ww. zadanie. Oprócz tego Rada podejmowała uchwały dotyczące zakupu sprzętu pożarniczego. W związku z powyższym postanowilismy wyróżnić wszystkich radnych poprzez wręczenie medalu okolicznościowego.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w dniu 16 października br. wpłynęło do mnie pismo mieszkańców ul. Przytulnej w Gryfinie w sprawie rozbudowy cmentarza. Treść ww. pisma będzie do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza.
Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre poprosiła mnie o przekazanie radnym podziękowania za czteroletnią współpracę z Powiatem Gryfińskim w latach 2002 – 2006. Szczególnie dziękuje za współfinansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej. Życzy wiele sukcesów w życiu zawodowym i osobistym - załącznik nr 31.

Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu klubu radnych PO i PiS dziękuję pracownikom urzędu za czteroletnie starania o to, abyśmy mieli pełną wiedzę co dzieje się w urzędzie, jakie występują nieprawidłowości. Dziękuję również przedstawicielom prasy oraz mieszkańcom Gryfina.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - kończy się IV kadencja naszej Rady. W obecnej kadencji było trzech przewodniczących rady, czterech wiceprzewodniczących, dwudziestu ośmiu radnych.
W czasie trwania IV kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie odbyło się 57 sesji /łącznie z dzisiejszą/, w tym:
- 2 sesje dwudniowe /I i LVI/,
- 2 sesje uroczyste /XIX i XXXIII/,
- 7 sesji nadzwyczajnych /XII, XXXIII, XXXIX, XL, XLIII, LI, LIV/.
Zgłoszono 1173 interpelacji i podjęto 705 uchwał.
Serdecznie dziękuję za współpracę, przepraszam za popełnione błędy. Życzę wszystkim, którzy ponownie startują w wyborach aby zostali wybrani, a praca w następnej kadencji rady była lepsza od obecnej.
W imieniu wszystkich radnych dziękuję p. Burmistrzowi i jego Zastępcy, wszystkim pracownikom urzędu za współpracę. Przepraszam, jeżeli byliśmy zbyt natarczywi. Życzę, aby z przyszłą Radą pracowało się lepiej niż z nami.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w imieniu klubu radnych SLD dziękuję p. Burmistrzowi za współpracę, dziękuję wszystkim obecnym radnym i tym, którzy zrezygnowali z mandatu radnego, a są to p. Jacek Warda, p. Wiesław Celmer.
Cześć pamięci nieżyjącemu już radnemu p. Jankowi Kozłowskiemu. Dziękuję naczelnikom oraz urzędników tego urzędu, prezesom spółek komunalnych, sołtysom, naczelnikom, których już niema wśród nas, tj. Czesławie Subocz, Bożenie Czachur.

Minutą ciszy uczczono pamięć radnego Jana Kozłowskiego, który nie doczekał końca kadencji.

Prezes Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki - dziękuję wszystkim radnym za czas poświęcony CW Laguna, za wszystkie uwagi oraz za okazaną pomoc. Dziękuję p. Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i wszystkim pracownikom urzędu, bez pomocy których tego obiektu nie udałoby się utrzymać. Życzę wszystkim sukcesu, a tym radnym, którzy startują w wyborach aby ponownie zostali wybrani.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dziękuję wszystkim bez wyjątku za współpracę, odwagę, podejmowanie niejednokrotnie bardzo trudnych decyzji. Uważam, że w obecnej kadencji zrobiliśmy bardzo wiele. Zawsze można uważać, że mogło być lepiej i więcej. Była to dla mnie bardzo trudna kadencja z powodu choroby oraz osobistego dramatu. Nie mam do nikogo żalu. Dziękuję za wszystko i życzę powodzenia w nadchodzących wyborach.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat oraz Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach wręczyli radnym dyplomy oraz drobne upominki, a sołtysom dyplomy.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad /I-III wersja/ - załączniki nr 4, 5, 6,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 7,
 6. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXV/345/04 w sprawie Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego na lata 2004-2006 - załącznik nr 8,
 7. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 9,
 8. UCHWAŁA NR LVII/688/06 - załącznik nr 10,
 9. UCHWAŁA NR LVII/689/06 - załącznik nr 11,
 10. UCHWAŁA NR LVII/690/06 - załącznik nr 12,
 11. UCHWAŁA NR LVII/691/06 - załącznik nr 13,
 12. Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna - załącznik nr 14,
 13. UCHWAŁA NR LVII/692/06 - załącznik nr 15,
 14. UCHWAŁA NR LVII/693/06 - załącznik nr 16,
 15. UCHWAŁA NR LVII/694/06 - załącznik nr 17,
 16. UCHWAŁA NR LVII/695/06 - załącznik nr 18,
 17. UCHWAŁA NR LVII/696/06 - załącznik nr 19,
 18. UCHWAŁA NR LVII/697/06 - załącznik nr 20,
 19. UCHWAŁA NR LVII/698/06 - załącznik nr 21,
 20. UCHWAŁA NR LVII/699/06 - załącznik nr 22,
 21. UCHWAŁA NR LVII/700/06 - załącznik nr 23,
 22. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych - załącznik nr 24,
 23. Pismo Zespołu ds. Funduszy Pomocowych - załącznik nr 25,
 24. UCHWAŁA NR LVII/701/06 - załącznik nr 26,
 25. UCHWAŁA NR LVII/702/06 - załącznik nr 27,
 26. UCHWAŁA NR LVII/703/06 - załącznik nr 28,
 27. UCHWAŁA NR LVII/704/06 - załącznik nr 29,
 28. UCHWAŁA NR LVII/705/06 - załącznik nr 30,
 29. Podziękowanie Radzie Miejskiej za współpracę ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie - załącznik nr 31.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

Protokółowała
Inspektor Czesława Juszkiewicz