Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr LVI/06 z LVI sesji  Rady Miejskiej w Gryfinie odbytej w dniu 28  września oraz 3 października  2006 r.


W dniu 28 września br. sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1140,
a w dniu 3 października br. o godzi 1600 i trwała do godz. 2030.

w dniu 28 września br. w sesji uczestniczyli wszyscy radni,
a w dniu 3 października br. w sesji nie wzięli udziału:

 • radny Kazimierz Płonka,
 • radny Stanisław Strzelczyk.

Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk / w dniu 3 października br./
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg list obecności - załączniki nr 3 i 4.
 6. Zaproszeni goście wg list obecności - załączniki nr 5 i 6.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych, w sesji uczestniczyło 21 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 7.
Przewodniczący Rady poinformował, że:

 • do porządku obrad wprowadzono jako pkt. XIII. Zmiana uchwały Nr XLVI/579/05  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu  wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005. - DRUK Nr 9/LVI.
  Wszystkie Komisje Rady omówiły projekt uchwały w ww. sprawie
 • z porządku obrad wycofano pkt.IX. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu
  bankowego – DRUK Nr 5/LVI.

Nowa wersja porządku obrad sesji stanowi załącznik nr 8.

ppkt.2.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z LV sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało  13 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z LV sesji przyjęto jednogłośnie.

Następnie udzielił głosu p. Gabrieli Poteralskiej w sprawie bezpłatnych szkoleń dla rolników.
Pani Gabriela Poteralska - jestem mieszkanką Gminy Gryfino i pragnę zwrócić się do radnych oraz sołtysów o przekazanie informacji dotyczącej bezpłatnych szkoleń dla rolników. Miałam przyjemność napisać projekt w ramach zintegrowanego programu operacyjnego oraz europejskiego funduszu społecznego, który przeszedł. Szkolenia skierowane są do rolników i członków ich rodzin. Za członków rodzin należy uznać małżonka oraz dzieci pełnoletnie, które nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Tematyka i forma szkoleń jest bardzo ciekawa. Szkolenia odbywają się w Szczecinie, trwają pięć dni, osoby zakwaterowane są w hotelu Capanil przy ul. Wyszyńskiego.  Zakwaterowanie , wyżywienie oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne. Ponadto każdy z uczestników szkolenia otrzyma dodatek szkoleniowy w wysokości 104 zł.  Jeżeli chodzi o program, to szkolenia nastawione są na osoby, które chcą zrezygnować z rolnictwa lub chcą rozpocząć jeszcze inną działalność gospodarczą i między innymi dotyczą poszukiwania klientów albo pracodawców. Dotyczą tego jak wypełnić formularze w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Uważam, że bardzo ciekawym elementem szkolenia jest nauka pisania biznesplanów. Zarówno ja oraz zespół zaangażowany w realizację szkolenia jesteśmy kilkuletnimi praktykami w tej dziedzinie. Słuchacze szkolenia otrzymują komplet dokumentów, dokumentację wypełniają na miejscu, łącznie z napisanym biznesplanem w odpowiednich formularzach. Każdy uczestnik szkolenie wychodzi z pełnym kompletem dokumentów. Przy realizacji szkolenia zatrudnione są osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe, wyższe wykształcenie, są praktykami w tej dziedzinie. Chciałabym aby te szkolenia były skierowane w pierwszej kolejności do rolników  w gminie Gryfino, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszy termin szkolenia,  który mogę zaproponować to 9-13 października br. Informacje zawarte są na ulotce, którą rozdałam. Jest tam również mój prywatny numer telefonu, pod którym można się kontaktować. Proszę sołtysów oraz radnych o rozpropagowanie tej idei  w poszczególnych miejscowościach. Wszystkim dziękuje za pomoc.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

Informację radni otrzymali na piśmie przed rozpoczęciem sesji - załącznik nr 9.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - z uwagi na to, że o godz. 1200 odbędzie się oddanie do zasiedlenia budynku GTBS i wszyscy radni otrzymali zaproszenie na tę okoliczność nie będę przedstawiał ustnie informacji o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Ad.III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - wpłynął do mnie wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej o odstąpienie Gminy Gryfino od realizacji projektu EUROBOISKA 2005-2013, cofnięcie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2 mln zł na to przedsięwzięcie i wycofanie tej kwoty z budżetu Gminy - załącznik nr 10.

Radna Krystyna Gazdecka - tym projektem związane jest kilka gmin. Wobec powyższego chciałabym wiedzieć, czy wycofanie się z tego projektu Gminy Gryfino  nie zaszkodzi pozostałym gminom?

Radny Zenon Trzepacz - dziwię się, że komisja występuje z takim wnioskiem. Uważam, że dobry gospodarz gminy nie podchodzi w ten sposób do możliwości uzyskania środków unijnych.

Radny Mieczysław Sawaryn - projekt związany jest z budową boiska na obiektach sportowych i moim zdaniem nie powinien budzić kontrowersji, ponieważ koszt realizacji  tego zadania zostanie w części zrekompensowany przez fundusze unijne. W sumie budowa boiska będzie kosztowała gminę około 1 mln zł.  Pan Burmistrz złożył wniosek do Komisji Rady o przyznanie na to zadanie kwoty  w wysokości 3 mln zł, a na wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalne i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej stwierdził, że wykona boisko za 2 mln zł. Bardzo pozytywnie oceniam taką oszczędność. Obawiam się, że zdejmowanie kwoty w wysokości 1 mln zł, kiedy projektanci uważają, iż potrzeba więcej pieniędzy rodzi niebezpieczeństwo, że za trzy lub cztery miesiące trzeba będzie dołożyć 500 tys zł. Musimy zastanowić się na jakich zasadach należy się oprzeć, czy informacja Burmistrza, że na to zadanie wystarczy 2 mln zł jest wiarygodna?  W imieniu klubu PO i PiS proponuję, abyśmy jako Rada spotykali się częściej,  i otrzymywali więcej informacji na ten temat, ponieważ do końca kadencji pozostało już tylko miesiąc czasu. Od 2007 roku rusza Wojewódzki Fundusz Wspierania Inicjatyw Gminnych i Powiatowych.  Obecnie powinniśmy się skupić na opracowaniu projektów, które od 2007 roku będą realizowane przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Fundusze zewnętrzne dają możliwość pozyskania środków finansowych w wysokości od 50 do 100% kosztów inwestycji.  Moim zdaniem boisko należy wykonać, ale powinniśmy zweryfikować dane aby za kilka miesięcy nie okazało się, że potrzebny jest kolejny milion złotych. Musimy mieć jasne informacje dotyczące tego, nad czym głosujemy.   Jeżeli chcemy wspierać kompleks obiektów sportowych CW Laguna, to powinniśmy rozwijać go tak, aby był konkurencyjny dla innych obiektów sportowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przed przyjęciem uchwały powinniśmy mieć pełną informacje w tej sprawie. Nie może być tak, że Burmistrz mówi, iż wystarczy ogrodzenie o wysokości 1 metra, a fachowcy twierdzą, że zgodnie z wymogami unijnymi ogrodzenie musi posiadać 3 – metrową wysokość.  W czasie trwania obecnej kadencji było już tak, że niektóre zadania miały kosztować określoną kwotę, a potem okazało się, iż kosztowało więcej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - cieszę się z wystąpienia radnego Mieczysława Sawaryna, w którym poruszył sprawę związaną ze środkami unijnymi. Cztery lata temu startowaliśmy bez żadnego projektu. Obecnie mamy sporo projektów, zgodnie z którymi możemy ubiegać się o środki unijne. Między innymi jest to  uzbrojenie Tarasu Północ, uzbrojenie ul. W. Reymonta, zagospodarowanie nabrzeża, pozwolenie na budowę ulicy Mieszka I. Mamy więc z czym wystąpić o środki unijne.  Jeżeli chodzi o budowę boiska, to trudno dzisiaj powiedzieć jak wysoki będzie koszt, ponieważ nie rozstrzygnięto jeszcze przetargu. W przygotowanym projekcie ujęte jest oświetlenie boiska, którego moim zdaniem nie potrzeba wykonywać, ponieważ obecne oświetlenie jest wystarczające. Ponadto uważam, że w ramach bardzo dobrej współpracy z Zespołem Elektrowni Dolna Odra ogrodzenie wykonamy o wiele taniej niż określono w projekcie. Pragnę przypomnieć, że za wszystkie decyzje odpowiada jednoosobowo burmistrz i to on poniesie pełne konsekwencje jeżeli boisko będzie kosztowało powyżej 2 mln zł.

Radny Mieczysław Sawaryn - za budżet gminy odpowiada nie tylko burmistrz ale również Rada, a konsekwencję ponoszą wszyscy mieszkańcy gminy. Pan  Burmistrz nie może zakładać, że przy dobrej współpracy z Zespołem Elektrowni Dolna Odra wykona jakieś zadanie taniej. Na jakiej zasadzie spółka Skarbu Państwa wykona coś dla  miasta za darmo lub poniżej kosztów zadania?

Radny Stanisław Strzelczyk - w warsztatach Zespołu Elektrowni Dolna Odra można wykonać wiele rzeczy taniej.

Radny Mieczysław Sawaryn - radny Stanisław Strzelczyk zapomniał  o obowiązujących przepisach, które mówią, że inwestycje wykonuje się na bazie rozstrzygnięć przetargowych. Zadanie wykonuje wykonawca na podstawie zawartej umowy. Uważam, że sprawa dotycząca boiska powinna być załatwiona pozytywnie. Rada powinna spotkać się za kilka dni i wówczas zostanie przyjęta uchwała w tej sprawie. Pan Burmistrz powinien wykonać kosztorys korygujący kwotę 3 mln zł do kwoty 2 mln zł. Podczas podejmowania uchwały musimy wiedzieć za czym głosujemy.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – decyzja o ograniczeniu kosztów realizacji zadania zapadła przedwczoraj.  Pomimo starań nie udało mi się na dzień dzisiejszy uzyskać od projektanta informacji dotyczącej zweryfikowania planowanych kosztów związanych z realizacją zadania. Projekt jest realizowany w formule europejskiej i musi spełniać podstawowe standardy. Możliwe jest zweryfikowanie zakresu rzeczowego, a przez to i finansowego zadania. Należy jednak zrobić to z należytą starannością i z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów. Przepraszam, że nie udało mi się zrobić tego na dzisiaj, ale projektant jest poza naszym zasięgiem. Realizacja projektu jest bardzo ważna. Na dzień dzisiejszy posiadamy projekty do realizacji na kwotę około 50 mln zł. Zdecydowana większość projektów kwalifikuje się do dofinansowania ze środków unijnych. Przy ocenie projektów składanych przez gminę istnieje formuła, z której wynika, że  jeżeli gmina nie wykaże się właściwą realizacją zadań, na które ma przyznane środki finansowe, to jest źle postrzegana. Nasze dobre projekty, które uzyskały dużo punktów idą w dół. My potrzebujemy dofinansowania projektów na około 50 mln zł. Ograniczenie realizacji zadania może nastąpić wówczas, gdy będzie zgodne  z warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i nie będzie rodziło żadnych skutków dla stron realizujących projekt. W formule Unii Europejskiej obowiązuje aneksowanie, obowiązują różne formuły protokołów, z których wynika jakie zmiany są wprowadzane. Wszystko musi odbyć się w określonym terminie i na określonych zasadach. Możliwe jest wszystko. Na przedmiotowym boisku jest oświetlenie i być może istnieje możliwość utrzymania istniejących słupów oswietleniowych, a wystarczy tylko wymiana opraw, które zapewnią wymagane parametry. Wymaga to analizy projektanta. Ogrodzenie ujęte w projekcie zgodne jest ze standardami unijnymi. Nie potrafię powiedzieć, czy 2 mln zł wystarczą na budowę boiska. Lepiej byłoby  zaplanować wyższą kwotę. Realizacja kredytu następuje poprzez faktury. Nie ma możliwości wzięcia innej kwoty niż wynika to z umowy zawartej z wykonawcą i z przedłożonych faktur.

Radny Jan Ragan - nasza komisja wypracowała ww. wniosek, chociaż zdania były podzielone. Uznaliśmy, iż zadanie należy przesunąć w czasie. Jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na treść zawartej umowy, to zadanie należy realizować. Pragnę powiedzieć, że to zadanie budzi kontrowersje w samych działaczach sportu. Część działaczy sportu uważa, że boisko piaszczyste powinno zostać w obecnym stanie. Obecnie mało który klub posiada takie boisko do treningu. W czasie, kiedy odpowiadałem za stadion bardzo często w okresach zimowych oraz wiosennych na tym boisku trenowali piłkarze ze szczecińskiego klubu sportowego Pogoń. Zazdrościli nam tego boiska. Przychylam się do propozycji radnego Mieczysława Sawaryna i wnioskuję, aby rozpatrzenie wniosku naszej Komisji oraz dyskusję w tej sprawie przenieść na następną sesję. 

Radny Zenon Trzepacz - jestem czynnym działaczem sportowym i dlatego usilnie zabiegałem o budowę tego boiska.  Pogoń przyjeżdżała do Gryfina trenować tylko dlatego, że podczas treningów zimowych boiska trawiaste ulegają bardzo dużemu zniszczeniu.  Wszystkie kluby na zachodzie posiadają boiska do treningu ze sztuczna nawierzchnią.  Na takim boisku można trenować cały rok i nic się nie stanie. Stan boisk na obiekcie sportowych KS Energetyk w określonych porach roku jest zły i nie można tam grać w piłkę. Na wyremontowanie boiska trawiastego potrzeba około 5 mln złotych.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - czy radny Jan Ragan podtrzymuje swoją propozycję aby rozpatrzenie wniosku oraz dyskusję w tej sprawie przenieść na następną sesję. W dniu dzisiejszym nie przeprowadzać głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.

Radny Jan Ragan - tak, podtrzymuję.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - po raz kolejny przekonuję radnych, że boiska są potrzebne. Rada może przesunąć podjęcie decyzji na inny termin, ale  wiąże się to z czasem, a czas to pieniądze. Uważam, że jeszcze w tym roku należy przeprowadzić meliorację tego terenu, aby wczesną wiosną można było rozpocząć wykonanie zadania. Dobrze, że kończy się obecna kadencja Rady. Mam nadzieję, że nowi radni oraz przyszły burmistrz będą mieli łatwiej.

Radny Józef Gutkowski - na wspólnym posiedzeniu komisji powiedział Pan, że nie ma potrzeby robić tam odwodnienia, ponieważ istniejące odwodnienie jest drożne.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na posiedzeniu komisji powiedziałem, że  wokół boiska piaszczystego są drożne studzienki i nie trzeba będzie budować kanalizacji, a więc koszty będą mniejsze.

Radny Marek Sanecki - praktycznie wszyscy radni są za budową boiska. Jest to dobra inwestycja, ale kosztuje drogo. Gryfińska Rada do Spraw Sportu, która działa przy Burmistrzu wspólnie z Fundacją na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino opracowała koncepcję modernizacji gryfińskich obiektów sportowych, w której uwzględniono budowę boiska. Uważam, że boisko należy wykonać. W przyszłości można będzie zarabiać za użyczanie boiska sportowcom spoza naszego terenu.

Radny Mieczysław Sawaryn - rozumiem, że wniosek Komisji dotyczy uchylenia uchwały, którą przyjęliśmy wcześniej w sprawie wydatkowania 2 mln zł na boisko sportowe. Na posiedzeniach Komisji była mowa o wydatkowaniu na to zadanie kwoty w wysokości 3 mln zł. Wynika z tego, że członkowie Komisji obawiają się, iż 2 mln zł nie wystarczy na budowę boiska. Jeżeli nie wystarczy, to nie ma sensu jej wydawać. Wobec powyższego prosimy, aby Pan Burmistrz i jego służby przygotowały w trybie pilnym przybliżony kosztorys, który będzie określał co można będzie wykonać na tym boisku za 2 mln złotych. Czy jest już pozwolenie na budowę, czy nie? Z czego trzeba będzie zrezygnować, aby budowa boiska zamknęła się kwotą w wysokości  2 mln zł? O tym, że nie należy budować nowego oświetlenia, ponieważ są tam słupy oświetleniowe, to tylko słowa Pana Burmistrza. Nie wiemy, czy jest to prawda?  W tej sprawie muszą wypowiedzieć się fachowcy. Ponadto nie wiemy jakie konsekwencje czekają gminę z tytułu zmniejszenia zadania?  Jesteśmy za wykonaniem boiska, ale powinniśmy wiedzieć ile będzie kosztowało nas to zadanie? Jaki wpływ na budżet gminy w roku przyszłym będzie miało rozpoczęcie zadania za 2 mln zł? Czy w roku następnym nie będziemy musieli zabierać pieniędzy z innych zadań i przeznaczać je na dokończenie boiska? Czy w ciągu kilku dni Pan Burmistrz wraz z podległymi pracownikami jest w stanie przygotować i przedstawić nam konkretny kosztorys?

Radna Lidia Karzyńska Karpierz - w chwili podjęcia uchwały o przeznaczeniu na budowę boiska kwoty 2 mln zł informowano nas, że jest to kwota wystarczająca.  Obecnie dowiadujemy się, że potrzeba jeszcze 1 mln zł. Na posiedzeniu Komisji pytaliśmy, czy można ograniczyć zakres budowy tak, aby na to zadanie wystarczyło 2 mln zł?  Przychylam się do propozycji radnego Mieczysława Sawaryna, aby przedstawiono nam wyliczenia szacunkowe, które wykażą, że ograniczenie zadania o 1 mln zł nie przeszkodzi w wybudowaniu boiska za 2 mln zł?

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - w jakim terminie Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak jest w stanie przedstawić Radzie potrzebne dokumenty?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – mam nadzieję, że do połowy przyszłego tygodnia otrzymam potrzebne dokumenty.

Radny Marek Sanecki - boisko, o którym rozmawiamy jest boiskiem bocznym treningowym i niepotrzebne jest tam nowe oświetlenie. obecne oświetlenie  w zupełności wystarczy. Koszt budowy nowych słupów oświetleniowych wyniósłby około 400 tys. zł plus Vat.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Jana Ragana, aby rozpatrzenie wniosku Komisji oraz dyskusję  w tej sprawie przenieść na następną sesję?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Ad.IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radna Krystyna Gazdecka
1161/LVI/06
– budynek po byłej WKU ma być przeznaczony na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Pomiędzy szkołą, a terenem WKU jest  droga osiedlowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”.  Proszę o rozważenie możliwości przejęcia przez gminę fragmentu tej drogi. Po przejęciu drogi przez gminę należy utworzyć jeden wspólny  teren przy tej szkole.

Radny Zenon Trzepacz
1162/LVI/06
– od mieszkańców Pniewa otrzymałem niepokojącą informację, że  kampania wyborcza wkroczyła już na tereny kościelne. Apeluję aby hierarchowie kościelni wstrzymali się od udziału w polityce, niech  skupią się nad szerzeniem wiary wśród katolików. Jako katolik jestem oburzony tym, że księża zajmują się polityką. Zgłaszam stanowczy  protest oraz sprzeciw takim praktykom.

Radny Czesław Kapusta
1163/LVI/06
– wybudowano place zabaw na terenie naszej gminy. Część mieszkańców z poszczególnych miejscowości zwróciła się z prośbą o nawiezienie odpowiedniej jakości piasku do piaskownic.

1164/LVI/06 – przy drodze na odcinku od Motelu Saga do Pniewa każdego dnia  w godzinach dziennych palą się światła. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Mieczysław Sawaryn
1165/LVI/06
– Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę wykorzystania samochodów służbowych urzędu oraz rozliczenie delegacji burmistrza i pracowników gminy. Z delegacji wynika, że podczas jednego dnia samochód  przejechał po Gryfinie około 400 km.  Podczas obchodów 40 – lecia kapeli Borzymianka mieszkańcy widzieli  jak osoby prywatne podróżują gminnymi samochodami. Proszę o wyjaśnienie, jakie są zasady dotyczące wykorzystywania gminnych środków transportu i czy z gminnych środków transportu korzystają  osoby prywatne?

Radny Mieczysław Matuszewski
1166/LVI/06
– częściowo wybudowany został plac zabaw w miejscowości Pniewo. Plac zabaw powstał przy drodze, nie jest ogrodzony, w piaskownicy ie ma piasku. Ponadto nie ma tam ławek, a śmietnik stoi na środku  placu, na którym bawią się już dzieci. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformował mnie,  że nie ma pieniędzy na dokończenie inwestycji. Uważam, że rozpoczęty plac zabaw należy skończyć i oddać do użytku. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Janusz Skrzypiński
1167/LVI/06
– sołectwo Włodkowice nie posiada wodociągu, chociaż od wielu lat zabiega o to. W okresie letnim wybuchł tam pożar i straż pożarna szukała hydrantu, którego nie ma. W imieniu sołtysa oraz  mieszkańców proszę o wykonanie w roku przyszłym wodociągu  w tym sołectwie.

Radny Zenon Trzepacz - w imieniu części sołtysów dziękuję tym osobom, które pracowały na wsiach w ramach prac społeczno – pożytecznych. Może nie wszyscy sołtysi są zadowoleni, ale ci którzy poprosili mnie o podziękowanie są zadowoleni.

Ad.V.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

Informację radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 11. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  w ww. sprawie. Stanowisko Komisji Rady stanowi załącznik nr 12.

Rada przyjęła informację.

Ad.VI. Zmiana uchwały Nr XXI/288/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fichbach - Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o zmianę nazwy Ośrodka Wypoczynku  i Rekreacji w Gryfinie na Ośrodek Sportu i Rekreacji. Proszę, aby radca prawny wypowiedział się w tej sprawie.

Radca prawny Krzysztof Judek - można przeprowadzić zmianę nazwy Ośrodka, ale wymaga to zmiany w Statucie. Proponują przyjąć proponowany projekt uchwały, a na następna sesję Pan Burmistrz przygotuje projekt uchwały w sprawie zmiany  Statutu, w którym będzie przewidziana zmiana nazwy Ośrodka. 

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że nie ma potrzeby zmiany nazwy Ośrodka, ponieważ wiąże się to z kosztami. W Statucie Ośrodka ujęte jest prowadzenie zajęć sportowych i nie ma potrzeby zmieniać jego nazwy.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/288/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVI/679/06 stanowi załącznik nr 13.

Ad.VII. Nadanie nazwy „ulica Chabrowa” drodze położonej w obrębie Żórawki.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania nazwy „ulica Chabrowa” drodze położonej  w obrębie Żórawki przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVI/680/06 stanowi załącznik nr 14.

Ad.VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.
Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie Czepino.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Czepino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR LVI/681/06 stanowi załącznik nr 15.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino,  ul. Fabryczna.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino, ul. Fabryczna przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR LVI/682/06 stanowi załącznik nr 16.

Ad.IX. Zmiana budżetu gminy na 2006 r.

W związku z przyjętym wnioskiem odstąpiono od omawiania w dniu dzisiejszym ww. punktu do następnej sesji.

Ad.X. Wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Radny Mieczysław Sawaryn - w projekcie uchwały chodzi o nieskorzystanie z prawa przejęcia nieruchomości darowanej przez gminę na rzecz Fundacji. Działka ma być sprzedana za ponad 3 mln zł. Ponieważ działka nie będzie wykorzystana przez Fundację na zadania statutowe chciałbym dowiedzieć się, czy jest to zgodne  z obowiązującym przepisami?

Radca prawny Krzysztof Judek - mam nadzieję, że jest to zgodne z przepisami. Gdybym podejrzewał, że jest to niezgodne z prawem, to nie podpisałbym się pod projektem uchwały. Gmina jako darczyńca może skorzystać z prawa odwołania darowizny w przypadku, gdy obdarowany, czyli Fundacja zagospodaruje przedmiot darowizny w sposób niezgodny z umową, w tym przypadku dokona zbycia, ale nie musi tego robić. Jest to fakultatywne prawo gminy. Fundacja zwróciła się o to, aby Rada Miejska przed czynnością sprzedaży odstąpiła od zamiaru odwołania darowizny. Podjęcie takiej uchwały jest prawnie dopuszczalne. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  19 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LVI/683/06 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XI. Udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez  Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie  Gryfino na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 12.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - czy w świetle przepisów gmina może poręczyć kredyt podmiotowi zewnętrznemu?

Radca prawny Krzysztof Judek - gmina może poręczyć kredyt podmiotowi zewnętrznemu jakim jest Fundacja. Zawsze jednak należy rozważać jakie to niesie konsekwencje ekonomiczne dla gminy. Udzielając jakiegokolwiek poręczenia należy zawsze zakładać, że być może trzeba będzie spłacić kredyt. Różne okoliczności mogą  sprawić, że Fundacja nie spłaci kredytu. Sprawa sprzedaży gruntu przez Fundacje na rzecz innej firmy również może nie zostać sfinalizowana,  ponieważ jest to umowa przedwstępna obarczona szeregiem warunków. Samo udzielenie poręczenia za zgodą Rady jest możliwe.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przed podjęciem tak ważnej uchwały dla  budżetu Miasta i Gminy Gryfino jakim jest udzielenie poręczenia dla Fundacji kredytu w wysokości 5 mln zł zobowiązana jestem poinformować o toczącym się postępowaniu podatkowym w sprawie określenia zobowiązania podatkowego na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.  W dniu 11 sierpnia 2006r. postanowieniem wszczęto postępowanie wyjaśniające, dotyczące informacji składanych w deklaracjach podatkowych przez podatnika jakim jest Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych z dokumentacją zgromadzoną przez urząd oraz z wynikami kontroli podatkowej przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Podatków. Postępowanie będzie zakończone do I dekady października br.  W wyniku wstępnych wyliczeń, weryfikacji składanych przez podatnika deklaracji podatkowych, a wyliczeniach dokonanych przez urząd wynika, iż Fundacja ma do zapłacenia 2.068.351 zł,- za okres obejmujący lata 2002 – 2006 do miesiąca października plus do tego odsetki ustawowe w wysokości 751.167 zł. Są to tak zwane dane szacunkowe. Obecnie trwają dokładne wyliczenia i rzeczywista kwota będzie znana 5 października br.
Radni otrzymali pisemną informacje w tej sprawie w czasie trwania sesji - załącznik nr 18.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jeżeli sprawa dotyczy tylu lat, a zadłużenie były mniejsze w latach 2003, 2004, 2005, to chciałabym się dowiedzieć gdzie Pani Skarbnik była wcześniej? Dlaczego wcześniej nie sygnalizowała o tym? Taką informację należało przedstawić radnym w sprawozdaniach.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - pani radna jako podatnik również składała deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego i pod odpowiedzialnością karną podpisała, że są prawdziwe.  Fundacja jako podatnik również składała deklaracje podatkowe, pod którymi podpisywała się. Urząd ma prawo w każdej chwili zweryfikować deklaracje z datą wsteczną do pięciu lat. Obecnie zweryfikowano dokumentację podatnika, a mamy kilkanaście tysięcy podatników i weryfikowanie wszystkich deklaracji, które wpływają do naszego urzędu nie jest możliwe. Dokonuje się okresowych weryfikacji, w wyniku których wykryto różnicę w płaceniu  podatku.

Radny Artur Nycz - wszyscy znamy sytuację finansową CW Laguna, a dopiero po pięciu latach weryfikuje się deklaracje podatkowe i okazuje się, że Fundacja winna jest dla gminy 2.800.000 zł? Wcześniej Pani Skarbnik tego nie sprawdzała? Cieszę się, że przedstawiła nam Pani taką informację, ponieważ jest to zmiana, która może być decydująca w tej sprawie. Proszę tylko nie mówić, że nagle pod koniec kadencji przeliczyła Pani podatki CW Laguna, a przez pięć lat nic nie robiła w tej sprawie.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przepraszam, ale ja nie pracuję tutaj pięć lat.

Radny Artur Nycz - to przez cztery lata.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - ja nie sprawdzam wszystkiego jednoosobowo. Są kierownicy poszczególnych komórek.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę o ogłoszenie przerwy.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach ogłosił 10-minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jest mi przykro, że o takich sprawach dowiaduję się na sesji. Sprawa jest poważna. Uważam, że wyjaśnieniem jej powinna zająć się Komisja Rewizyjna.   Zgłaszam wniosek o zbadanie sprawy związanej z podatkami CW Laguna przez Komisję Rewizyjną. Nie podejrzewam, a nawet nie chcę o tym myśleć, że przez tyle lat gmina myliła się  odnośnie podatków płaconych przez CW Laguna. Uważam za niemożliwe, aby CW Laguna zalegała z podatkami. Skoro jednak są wątpliwości , to proszę , aby Komisja Rewizyjna zajęła się wyjaśnieniem sprawy.

Radny Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna nie posiada kompetencji do kontroli Fundacji. Jako członek Rady Nadzorczej Fundacji w dniu jutrzejszym złożę  pismo o zwołanie w trybie natychmiastowym posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym poprosimy Prezesa Zarządu o wyjaśnienie sprawy. Zastanawiam się, czy nie należy również sprawdzić deklaracji podatkowych z 2001 roku.  Dzisiejsze wydarzenia potwierdzają wszystkie sprawy, o których wcześniej mówiliśmy. My w swoim działaniu nie możemy opierać się na słowach Pana Burmistrza, który coś twierdzi, zapewnia, obiecuje, wskazuje dane wzięte z „kapelusza”. Sa to elementy, które klub PO i PiS będzie chciał przedyskutować z przewodniczącymi innych klubów. Dochodzimy do wniosku, że ewidentny konflikt, który jest pomiędzy  Panem Burmistrzem, a Panią Skarbnik odpowiadającą za finanse gminy powoduje, że zarządzanie gminą jest obecnie niemożliwe. Wspólnie z innymi klubami zastanowimy się jak ma zachowywać się Rada w takiej sytuacji? Po wypowiedzi Pani Skarbnik proszę o ogłoszenie przerwy.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - mylne są radnych odczucia odnośnie konfliktu pomiędzy mną, a Panem Burmistrzem. Nie chodzi o konflikt. Ja jestem odpowiedzialna za finanse publiczne, a takimi jest budżet gminy i przez podjęciem tak ważnej uchwały moim ustawowym obowiązkiem jest poinformowanie radnych  o zobowiązaniach publiczno – prawnych podmiotu. Nie jest to spowodowane żadnym konfliktem. Zobowiązana jestem poinformować Radę tylko o istniejących zobowiązaniach, co może wpłynąć na zagrożenie finansów budżetu gminy. Ja swój obowiązek wobec radnych spełniam. Nie jestem osobą polityczną, nie należę do żadnych opcji, frakcji politycznych ani klubów. Tak powinno być, że skarbnik jest apolityczny, patrzy zdrowo na finanse i budżet gminy. Nie ma żadnego konfliktu.

Radny Artur Nycz - czy Pani jako członek Zarządu Fundacji wcześniej nie zwróciła na to uwagi? Jeżeli w dniu dzisiejszym zarzuca Pani składanie fałszywych deklaracji  podatkowych, to rozumiem, że złoży Pani doniesienie do Prokuratury w tej sprawie również na siebie, jako na członka Zarządu Fundacji, czy tak?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przepraszam, ale ja funkcję członka Zarządu Fundacji pełniłam niecały rok, nie byłam o tym informowana i nie uczestniczyłam w składaniu deklaracji, naliczeniach. Od tych spraw był Dyrektor 

Tadeusz Zawadzki. Takie pytania proszę kierować do Dyrektora Fundacji.

Radny Artur Nycz - ja kieruję pytania do Pani jako do Skarbnika Gminy i członka Zarządu Fundacji.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - był to 2003 rok, a ja byłam bardzo krótko członkiem Zarządu Fundacji i bardzo rzadko uczestniczyłam w spotkaniach Zarządu.

Radny Artur Nycz - i nagle po pięciu latach sprawdziła Pani deklaracje podatkowe, wcześniej tego nie zrobiła? Jako członek Zarządu Fundacji i jako Skarbnik tej gminy znając sytuację finansową  nie sprawdziła Pani wcześniej deklaracji podatkowych? Obecni słyszymy, że Pani jako Skarbnik jest niewinna, a winni są podlegli Pani urzędnicy. 

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - zgodnie z prośbą radnego Mieczysława Sawaryna ogłaszam 10 – minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 15 Statutu Gminy Gryfino sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego obrad, bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji  i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.  Odczytał oświadczenie radnych Rady Miejskiej w Gryfinie następującej treści: „Radni Rady Miejskiej w Gryfinie wyrażają głębokie zaniepokojenie pogłębiającym się  kryzysem w zarządzaniu Miastem i Gminą Gryfino przejawiającym się brakiem współpracy pomiędzy Burmistrzem Henrykiem Piłatem, a Skarbnikiem Miasta i Gminy Jolantą Staruk. Uważamy, że sytuacja w której Radzie Miejskiej w Gryfinie przedstawia się nierzetelne informacje, na  podstawie których mamy podejmować decyzje o istotnym znaczeniu dla finansów może grozić destabilizacją budżetu. Dlatego też wnioskujemy przerwanie dzisiejszej sesji do dnia 3.10.2006r. do godz. 1600”. Oświadczenie podpisali przewodniczący klubów radnych. Oświadczenie stanowi załącznik nr 19.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przerwaniem dzisiejszej sesji do dnia 3 października br. do godz. 1600?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów, a następnie  przerwał obrady.

 

3 października 2006r. godz. 1600.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach wznowił obrady. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych,  w sesji uczestniczyło 19 radnych. Zaproponował następujące zmiany do porządku obrad sesji:

 1. wprowadzenie nowej wersji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie  ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 -  DRUK Nr 9/LVI,
 2. wprowadzenie jako pkt.XIV. Zmiany budżetu gminy na 2006 rok - DRUK NR 10/LVI.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przygotowaliśmy nową wersję projektu uchwały oznaczonej jako DRUK NR 9, ponieważ z końcem września br. upłynął termin wydatków niewygasających, które były przedłożone na poprzedniej sesji.
Wydatki niewygasające, których termin już upłynął wprowadzamy do budżetu jako wydatki z budżetu w roku 2006, a te których termin jeszcze nie upłynął pozostają nadal jako wydatki niewygasające., przedłużamy tylko ich termin do dnia 15 grudnia  2006 roku. Wydatki niewygasające są te same, ale zostały podzielone na niewygasające i jako zmiany do budżetu, ponieważ ich termin upłynął ostatniego września.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - dlaczego w starej wersji projektu uchwały były wyszczególnione działy i zadania, a w nowej wersji nie ma tego?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nowa wersja projektu uchwały dotyczy tylko dwóch wydatków i wpisany jest dział i rozdział. Nie ma tylko narysowanej tabelki, czyli jest inna forma graficzna.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem proponowanych zmian do porządku obrad sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w glosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że planowane zmiany przyjęto większością głosów.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - na I części LVI sesji omawialiśmy  sprawę dotyczącą  ”Euroboisk”. Zgodnie z przyjętym wnioskiem przenieśliśmy na następną sesję pkt. IX. Zmiana budżetu gminy na 2006 r.   W dniu dzisiejszym p. Burmistrz otrzymał pismo z Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej informujące o tym, że umowa o dofinansowanie wspólnego projektu „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA” została podpisana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego  i Prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 21 września 2006 roku - załącznik nr 20.
Ponadto Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji Ewa Kubiak otrzymała informacje, o które prosiliśmy na I części obrad.  Wobec powyższego zgłaszam wniosek o przywrócenie w dniu dzisiejszym pod obrady  sesji projektu uchwały Zmiany budżetu gminy na 2006 r. – DRUK Nr 6/LVI,  który dotyczy „Euroboisk”. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów. 

Ad.XII. Zmiana budżetu gminy na 2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - cieszę się, że otrzymaliśmy pismo,  o którym informował Przewodniczący Rady. Z pisma wynika, że jest kilka bardzo ważnych zmian dla gminy. Jedną z nich jest to, że na przyznaną nam kwotę nie  trzeba będzie czekać i rozliczać się z niej dopiero po zakończeniu realizacji boiska. Pieniądze otrzymamy w trakcie realizacji zadania. Zgodnie z umową na boisko otrzymamy dofinansowanie w kwocie 869.000 zł. Ponadto nie trzeba będzie wpłacać na Polski Związek Piłki Nożnej kwoty w wysokości 156.000 zł. Wystarczy wpłacić 8.600 zł.  Do tej pory wpłaciliśmy 4.300 zł, a więc pozostała nam do wpłaty jeszcze raz taka sama kwota.
Jednocześnie informuję, że w wyniku doświadczeń innych gmin uczestniczących  w projekcie wartość robót w wyniku przeprowadzonych procedur o zamówieniu publicznym wynosi;

 • Kołobrzeg, kosztorys inwestorski podobny do naszego 3.500.000 zł. Wybrana oferta  wykonawcy 2.400.000 zł,
 • Kalisz Pomorski, kosztorys inwestorski 2.600.000 zł. Wybrana oferta wykonawcy 2.100.000 zł.

Widać z tego jak różni się cena przetargowa od ceny inwestorskiej. Jeżeli chodzi o nasze boisko, to można odstąpić od wykonania oświetlenia, którego wykonanie będzie kosztowało brutto około 300.000 zł, ale nie można już odstąpić od  wykonania ogrodzenia. Opinię w tej sprawie otrzymałem w dniu dzisiejszym o godzinie 1200. Koszt budowy boiska w całości wynosi brutto 2.751.000 zł, a bez oświetlenia  2.468.802 zł. Do tego należy doliczyć nadzór inwestorski średni 2% wartości robót.
Stanowi to około 55.000 zł. Koszty porozumienia z PZPN 4.300 zł.

Radna Krystyna Gazdecka - co jest przyczyną tego, że nastąpił tak duży spadek kwoty, którą należy wpłacić do PZPN?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przyczyniły się do tego protesty gmin dotyczące zbyt wysokich kosztów.
Na dzień dzisiejszy, przy pełnym wykonaniu boiska wraz z nadzorem, porozumieniem z PZPN ostateczny koszt zadania wynosi 2.810.733 zł brutto.
Przy podjętych już decyzjach, kiedy Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu  w wysokości 2.000.000 zł, biorąc pod uwagę dofinansowanie w wysokości 869.000 zł  możemy ogłosić przetarg na całe zadanie wraz z pełnym oświetleniem.
Przyjmując podobny procent różnicy pomiędzy kosztorysem inwestorskim, a ceną przetargową, na podstawie przeprowadzonych już przetargów w najgorszym przypadku można założyć, że cena przetargowa wyniesie około 2.500.000 zł.   Uważam, że powinniśmy zrealizować zadanie porządnie, czyli wraz z wymianą oświetlenia. Obecnie oświetlenie boiska zamontowane jest na 12 słupach. Słupy te można będzie wykorzystać do oświetlenia terenów wiejskich w naszej gminie. Wobec powyższego w tym roku wprowadzamy do budżetu gminy kwotę w wysokości 2.000.000 zł. Natomiast dofinansowanie, które otrzymamy w wysokości 869.000 zł  wprowadzone zostaną na 2007 rok.
Wynika z tego, że gmina ze swojego budżetu na wykonanie zadania w całości musi przeznaczyć około 1.700.000 zł.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jakie będą koszty obsługi kredytu w wysokości 2.000.000 zł oraz jakie będą odsetki z tego tytułu?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ostatnio przy zaciąganiu kredytu  w przetargu otrzymaliśmy oprocentowanie wg. stawki Vibor w wysokości 0,3%.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - obecnie w budżecie gminy nie mamy zarezerwowanych środków finansowych na ten cel?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Jeżeli w dniu dzisiejszym Rada podejmie decyzję, że wpisujemy to zadanie, to kredyt zostanie wzięty dopiero w grudniu br. Podjęcie decyzji w dniu dzisiejszym umożliwia ogłoszenie przetargu na to zadanie. Do realizacji zadania można będzie przystąpić na wiosnę przyszłego roku. Kredyt zostanie wzięty wówczas, gdy będą potrzebne pieniądze.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - czy ogłoszenie przetargu bez zagwarantowanych środków finansowych w budżecie gminy jest zgodne z prawem?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przecież Rada podjęła już uchwałę  o zaciągnięciu kredytu w wysokości 2.000.000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty dopiero wówczas gdy będą potrzebne pieniądze.  W tym roku nie poniesiemy kosztów z tytułu obsługi kredytu. Jedynym kosztem będzie ewentualnie opłata fachowca, który sporządzi specyfikację. Koszt sporządzenia specyfikacji wyniesie około 3.500.000 zł plus prowizja.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jakie będą konsekwencje jeżeli wycofamy się  z tego zadania?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w takim przypadku gmina Gryfino przy przydzielaniu środków unijnych będzie postrzegana jako niewiarogodny partner.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - ja chcę wiedzieć, jakie poniesiemy konsekwencje finansowe, chodzi mi o kary?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nie byłoby żadnych konsekwencji finansowych.

Radny Józef Gutkowski - czy jest już pozwolenie na budowę?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jest już pełna dokumentacja wraz  z pozwoleniem na budowę.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - czy jest aneks do umowy dotyczący zmniejszenia kwoty dla PZPN z 156.000 zł na 8.600 zł?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak, wszystkie dokumenty są dostarczone.

Radny marek Sanecki - czy istnieje zagrożenie, że cały projekt może nie być rozliczony przez Unię Europejską, ponieważ niektóre gminy rozpoczęły budowę jeszcze przed podpisaniem umowy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie ma takiego zagrożenia. 70% uczestników projektu wykonało już boiska.

Radny Mieczysław Sawaryn - w ostatnim tygodniu otrzymaliśmy kilka wersji dotyczących budowy boiska. Początkowo mówiono o kwocie 3.500.000 zł, potem że wystarczy 2.000.000 zł, a dzisiaj mówi się o jeszcze innej kwocie. Skąd wzięło się tyle różnych koncepcji w ciągu kilku dni? Dlaczego propozycje składane Radzie tak szybko zmieniają się? Ile jeszcze będzie zmian?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - początkowo sprawą Euroboisk zajmowała się Fundacja, ponieważ obiekt był jej własnością. Aby można było wejść do tego programu mieliśmy tydzień czasu na opracowanie wstępnego projektu. Uważam, że  dużym sukcesem jest wejście naszej gminy do programu. Nie ukrywam, że udało się  nam to przy dużej pomocy radnego Zenona Trzepacza.  Pierwszy projekt złożyliśmy na kwotę 1.600.000 zł, ponieważ tak wynikało z wstępnych wyliczeń. Po przejęciu obiektów sportowych i zleceniu wykonania konkretnej dokumentacji przez firmę specjalistyczną wyliczono koszty ostateczne. 869.000 zł, które przyznano nam, to duża kwota.

Radny Mieczysław Sawaryn - my decydujemy o pieniądzach, które stanowią własność wszystkich mieszkańców gminy. Nie może być tak, że w ciągu tygodnia przedstawia się nam kilka koncepcji. Kilka dni temu Pan Burmistrz stwierdził,  że na to zadanie wystarczy 2.000.000 zł., ewentualnie zabraknie około 100.000 zł. Skąd tak szybkie zmiany, czy nie doczytał Pan umowy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - obecnie są całkiem inne warunki umowy?

Radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli warunki umowy są inne, to Rada chciałaby się z nimi zapoznać. Nie możemy opierać się tylko na tym, co Pan mówi.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zmieniło się wiele. Początkowo powiedziałem, że na to zadanie wystarczy około 2.100.000 zł. Bez oświetlenia zadanie kosztowałoby brutto 2.468.000 zł, a dodatkowo bez ogrodzenia około 2.200.000 zł. Wynika z tego, że niewiele pomyliłem się.  W pierwszej wersji gmina miała wyłożyć całą kwotę na realizację zadanie, a dopiero  otrzyma dofinansowanie. Wówczas proponowaliśmy wzięcie kredytu w wysokości 3.000.000 zł. Obecnie w umowie jest zapis, że na dofinansowanie nie będziemy czekali do czasu zakończenia zadania, tylko otrzymamy je w trakcie realizacji. PZPN zaciąga kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego po to, aby gminy nie musiały czekać na dopłatę do zakończenia zadania. Ponadto nie musimy odprowadzać do PZPN kwoty 156.000 zł, tylko 8.600 zł. Uważam, że szkoda by było zrezygnować z tego zadania.

Radny Józef Gutkowski - jaki jest procentowy wskaźnik dofinansowania i od jakiej kwoty?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo, które przedstawił Przewodniczący Rady. Do tego pisma otrzymaliśmy również umowę zawartą 21 września br. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej. W umowie zawarte jest to, że środki Funduszu w kwocie nie większej niż 5.740.000 zł /na całość projektu obejmującego osiem gmin/ stanowią 30,56% wydatków kwalifikowanych. Do tego jest współfinansowanie ze środków budżetu państwa, zwane dalej „współfinansowaniem”, w kwocie nie większej niż 1.878.419,40 zł, co stanowi nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowanych Projektu. Nie zmieniły się proporcje i całkowita wartość projektu.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – koszty zadania, które zostały przyjęte w złożonym projekcie  o dofinansowanie wynoszą 2.299.771 zł. Taki wniosek złożyliśmy i taki został przyjęty. W porozumieniu zawartym pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim,  a Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej oraz gminami jest zapis, który mówi,  że kwota refundacji, o której mowa w pkt.3 niniejszego porozumienia, należna każdej jednostce samorządu z tytułu projektu stanowić będzie równowartość przyznanej przez SPOR ogólnej kwoty refundacji dla projektu, podzielonej przez liczby jednostek samorządu terytorialnego objętych Projektem, przy uwzględnieniu zasad w pkt.4.  Kwoty, o których mówimy wynikają z podzielenia kwoty dofinansowania przez SPOR, czyli 5.740.000 zł podzielone przez 8 gmin daje kwotę 717.500 zł. Kwota dotacji celowej 1,212.000 zł podzielona przez 8 gmin daje kwotę 151.500 zł na każdą gminę. W sumie kwota dofinansowania na gminę Gryfino 869.000 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 18.882.873 zł. W wyniku realizacji procedur przetargowych wartość tego projektu może ulec zmianie. Zmianie nie ulegają kwoty dofinansowania. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ wszystkie gminy otrzymają  dofinansowanie w takiej samej kwocie, niezależnie od wartości projektu danej gminy.

Radny Czesław Kapusta - jaką wartość stanowią przedstawione kwoty, czy wynikają one z procentów?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – w projekcie uczestniczy osiem gmin. Uzyskane dofinansowanie jest dzielone proporcjonalnie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Każda  kwota pojawiająca się tym projekcie jest dzielona przez 8. Dotyczy to dotacji celowej oraz środków finansowych pochodzących ze SPOR.

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - każda gmina miała swoje projekty i kosztorysy. Niektóre projekty miały uwzględnioną widownię, niektóre projektowane były na bagnie, a inne planowane są na boiskach nie posiadających nakładki.  Wobec powyższego przyjęto zasadę, że niech każdy buduje boisko jakie chce, ale dofinansowanie otrzyma tylko na sztuczną nawierzchnię, ogrodzenie i oświetlenie. Zgodnie z tą zasadą wszystkie gminy otrzymają jednakową kwotę.

Radny Artur Nycz - kwota dofinansowania wynosi 30% wartości inwestycji. Nie jest to dużo i na taki wydatek stać naszą gminę. Uważam, że proporcje powinny być  odwrotne, to gmina powinna wnieść 30 % wartości inwestycji, a dofinansowanie powinno wynosić 70%. Boisko należy wykonać, ale musimy zastanowić się, czy już teraz?  Po omówieniu sprawy mamy do przegłosowania projekt uchwały dotyczący poręczenia kredytu dla Fundacji CW Laguna. Wielu z nas uważa, że jest to uchwała o dużym ryzyku. Należy zastanowić się, co jest ważniejsze boisko, czy poręczenie kredytu  i ratowanie majątku wartego 50.000.000 zł?

Radny Marek Sanecki - budowa Euroboisk wiąże się z programem szkolenia piłkarskiego. Jeżeli gmina wybuduje boisko to, czy w dalszej konsekwencji nie stracą na tym pozostałe dyscypliny sportowe?

Radny Mieczysław Sawaryn - na posiedzeniach Komisji p. Burmistrz informował, że nie musi być wymieniane oświetlenie wokół boiska, a przed chwilą Zastępca Burmistrza p.

Eugeniusz Kuduk poinformował, że bezwzględnym warunkiem uzyskania dotacji jest wykonanie oświetlenia. Jeżeli projekt zakłada wykonanie oświetlenia, które już jest, to należy wyjaśnić, czy w takim przypadku nie zachodzi sprzeczność? Chciałbym wiedzieć ile naprawdę pieniędzy wyda gmina na to zadanie? Jaka to będzie kwota?

Radny Zenon Trzepacz - p. Burmistrz informował już, że na to zadanie gmina wyda 2.800.000 zł. Faktyczną kwotę można będzie podać dopiero po ogłoszeniu przetargu. W dniu wczorajszym byłem w Koszalinie i tam już wkrótce nastąpi przecięcie wstęgi. Wynika z tego, że tam radni inaczej podchodzą do środków unijnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - p. Kuduk powiedział to samo co ja. Po wykonaniu Euroboiska ma być ogrodzenie, oświetlenie i nawierzchnia o określonej klasie, spełniającej warunki unijne. Nie ważne jaki jest obecny stan boiska, wszystkie gminy dostaną jednakowe dofinansowanie. Po wybudowaniu nasze boisko będzie spełniało podstawowe warunki, czyli będzie ogrodzenie odpowiedniej wysokości, oświetlenie oraz nawierzchnia boiska. Koszt budowy boiska wynosi 2.800.000 zł wraz z wymianą oświetlenia. Bez budowy oświetlenia koszt wyniesie 2.468.000 zł brutto. Odejmując od tej kwoty dofinansowanie w wysokości 869.000 zł gmina będzie musiała przeznaczyć na to zadanie 1.599.000 zł, a z oświetleniem 1.931.000 zł. w cenach inwestorskich. W wyniku przetargu kwota ta ulegnie zmianie  Ponieważ nie musimy czekać na dofinansowanie do czasu zakończenia zadania proponuję, aby wymienić również oświetlenie, chociaż nie jest to konieczne.  Odpowiadając na pytanie radnego Marka Saneckiego pragnę poinformować, że nie ma zagrożenia, że inne dyscypliny sportu będą traktowane gorzej. Po to powołałem Radę  Sportu, aby środki finansowe były sprawiedliwie rozdzielane na poszczególne kluby sportowe. Po to też gmina przejęła obiekty sportowe, aby służyły wszystkim dyscyplinom sportowym.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - żałuję, że obydwaj burmistrzowie są fanami sportu. Gdyby był jeszcze jeden zastępca burmistrza, to może podchodziłby inaczej do spraw gospodarki, planu zagospodarowania przestrzennego, bo nie samym sportem  żyje się. Oprócz sportu są jeszcze inne ważne rzeczy. Nie wszystkie miejscowości  w naszej gminie są skanalizowane. Nawet miasto nie jest skanalizowane do końca. Remontu wymagają chodniki, drogi. Szkoda, że w urzędzie od początku nie było dobrego ekonomisty do spraw gospodarczych.

Radny Jan Ragan - od I części sesji do dnia dzisiejszego wiemy znacznie więcej na temat Euroboiska. Sprawa jest już jasna. Nasza Komisja wypracowała wniosek, ponieważ uważała, że zadanie jest drogie. Po zapoznaniu się z treścią zawartej umowy, po dodatkowych wyjaśnieniach sprawa wygląda inaczej. Wobec powyższego uważam, że powinniśmy przegłosować projekt uchwały w tej sprawie, a p. Burmistrz powinien zabiegać o to, aby zadanie kosztowało jak najmniej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że mieszkańcy Gryfina mogą uważać, że w naszym mieście nic się nie robi oprócz boisk, ponieważ tak nagłaśniana jest sprawa. Pragnę przypomnieć, że kiedy obejmowałem stanowisko burmistrza, to nasza gmina  w rankingu miast powiatowych w nakładach na inwestycje nie łapała się. W latach 2001 - 2002 zajmowała 68 miejsce. W latach 2003 - 2004 zajmowała 9 miejsce. Za  lata 2004 – 2005 jesteśmy na 6 miejscu. W tek kadencji wykonano wiele kilometrów dróg, położono ponad 40 kilometrów kanalizacji, rozbudowano oczyszczalnię ścieków, oddano 160 mieszkań, itd. Przygotowane Będzie sprawozdanie z wykonanych inwestycji w obecnej kadencji Rady, wyborcy to ocenią i odpowiednio zagłosują. Poddajmy się tej ocenie.

Przewodniczący Rady Kazimierz Fischbach - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wypracowała wniosek o odstąpienie Gminy Gryfino od realizacji projektu EUROBOISKA 2005-2013, cofnięcie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2 mln zł na to przedsięwzięcie i wycofanie tej kwoty z budżetu Gminy, który należy przegłosować.

Radny Artur Nycz - Komisja chce wycofać swój wniosek, tylko nie ma odwagi tego zgłosić.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Radny Jan Ragan przedstawił stanowisko swojej Komisji o wycofaniu wcześniej zgłoszonego wniosku - załącznik nr 21.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, przy 7 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR LVI/684/06 stanowi załącznik nr 22.

Radny Zenon Trzepacz - w imieniu piłkarzy, sympatyków, rodziców młodych chłopców, klubów sportowych Energetyk – Gryfino, Odrzanka – Radziszewo, Grot – Gardno oraz wszystkich, którzy zajmują się sportem dziękuję radnym za przyjęcie uchwały.

Następnie Rada przystąpiła do dalszego omawiania pkt. XI. Udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu 28 września br. przerwaliśmy sesję po wystąpieniu p. Skarbnik, która poinformowała o dużym zadłużeniu Fundacji w opłatach podatku od nieruchomości. Otrzymałem dwie opinie odnośnie tego podatku. Jedna jest od mecenasów Fundacji, a druga od p. Skarbnik. Wobec powyższego powołam biegłego sądowego od naliczania podatków aby zajął się wyjaśnieniem sprawy. Stosowne decyzje podejmę po uzyskaniu ekspertyzy dotyczącej tego, ile podatku Fundacja powinna zapłacić. Jeżeli okaże się, że istnieją zadłużenia podatkowe, to jakie są tego przyczyny? Wspólnie z radnymi musimy zastanowić się, czy chcemy wyprowadzić Fundację  z kłopotów finansowych, czy doprowadzić ją do upadłości?  Uważam, że tak jak wyprowadziliśmy na prostą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  z zadłużenia w kwocie 10.000.000 zł, jak wyprowadziliśmy PEC z długu ponad 4.000.000 zł jesteśmy w stanie wyprowadzić z kłopotów Fundację. Aby tak się stało  musimy pozbyć się długu z tytułu przegranego procesu z firmą FLUOR.  Wszyscy pamiętamy jak nas informowano, że powinniśmy wygrać proces  z FLUOREM, ale stało się inaczej. Nie chcę oceniać staranności Zarządu Fundacji odnośnie prowadzenia procesu, o dokumentach, które przedstawiono w trakcie trwania  procesu sądowego.  Nie podjęcie w dniu dzisiejszym projektu uchwały o poręczeniu kredytu w wysokości 5.000.000 zł niweczy całe moje starania odnośnie pomocy dla Fundacji. Po co były  wyjazdy, uzgodnienia, w wyniku których zmniejszono dług z kwoty 9.600.000 zł na kwotę 7.300.000 zł? Po co wpłacono 2.300.000 zł? Poręczenie kredytu następuje w czasie, kiedy jest podpisana umowa wstępna z kontrahentem na nabycie gruntu za kwotę 3.000.000 zł. Na jednej z wcześniejszych sesji podjęta została uchwała Rady o tym, że gmina nie będzie rościła pretensji odnośnie darowizny i sprzedaży tych gruntów. Ponadto w trybie ekspresowym został opracowany plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego spełniający jeden z warunków Spółki, która chce nabyć ten grunt. Na najbliższej sesji będziemy podejmowali decyzję  o zatwierdzeniu planu miejscowego w obrębie wszystkich terenów wokół CW Laguna. Elektrownia Dolna Odra podpisała już umowę na dostawę materiałów na utwardzenie  i wymianę gruntu. Nie widzę zagrożenia w tym, aby ta transakcja mogła dojść do skutku w miesiącu grudniu br. lub styczniu 2007 roku. W projekcie uchwały o poręczeniu kredytu jest zawarty warunek, że w pierwszej kolejności kwota 3.000.000 zł uzyskana że sprzedaży gruntów zostanie przeznaczona na  spłatę kredytu. Do spłaty pozostałoby jeszcze 2.000.000 zł.  Obojętnie, kto zostanie burmistrzem po wyborach, osoba ta stanie przed rozwiązania tego problem. To nieprawda, że nasi poprzednicy popełnili błąd podejmując się budowy CW Laguna.  Jak trudno jest wybudować taki obiekt wie Koszalin, gdzie z budowy wycofała się firma niemiecka, Szczecin, który siedem lat przymierza się do budowy i do tej pory nie może znaleźć inwestora. My mamy już taki obiekt. Ponadto już na dniach nasza gmina powinna otrzymać informację, że ze środków unijnych przyznano nam 4.800.000 zł.  Uważam, że w dniu dzisiejszym należy podjąć uchwałę o poręczeniu kredytu  w wysokości 5.000.000 zł.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - na ostatniej sesji miało miejsce niefortunne wystąpienie p. Skarbnik w sprawie zaległości podatkowych Fundacji w stosunku do gminy. Przejrzałam wszystkie dokumenty oraz protokoły pokontrolne i nigdzie nie zostało wskazane, że występują zaległości w granicach 2.000.000 zł. Nie wyobrażam sobie, aby w trakcie całego procesu kontrolnego oraz zwrócenia się do SKO  o rozstrzygnięcie sprawy miało miejsce głoszenie komunikatów, o tak dużych zaległościach. Nagłośnienie sprawy może utrudnić otrzymanie kredytu przez Fundację.  Ponadto przez cztery lata obecnej kadencji w sprawozdaniach z wykonania budżetu, gdzie były planowane podatki od nieruchomości, gdzie wyliczone były metry do drugiego miejsca po przecinku nigdzie nie wykazano takiego zadłużenia. Informowano nas, że ściągalność podatku wynosi 96%. Wynika z tego, że nie były to uczciwe dane.  Dlaczego przez cztery lata nie otrzymaliśmy informacji o tak dużym zadłużeniu?  Nie jestem przekonana, że poręczenia kredytu przez gminę podmiotowi zewnętrznemu  jest zgodne z prawem. Jednak nasza gmina włożyła już tak dużo pieniędzy w CW Laguna, że obecnie tylko ona powinna na tym zarobić. Dlatego należy poręczyć kredyt i przejąć obiekt na mienie gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - od początku twierdziłem, że gmina powinna przejąć CW Laguna. Ze sprzedaży PEC przeznaczyliśmy 7.000.000 zł dla CW Laguna na spłacenie pożyczki Zespołowi Elektrowni Dolna Odra i na spłacenia aktualnych zobowiązań. W tamtym okresie zapewniano nas, że Fundacja wygra proces z FLUOREM. Gdyby nie przegrano tego procesu, to gmina byłaby już właścicielem  CW Laguna. Uważam, że po poręczeniu kredytu w wysokości 5.000.000 zł można rozpocząć proces przejęcia CW Laguna.  Jeżeli chodzi o zadłużenie Fundacji w płaceniu podatków, to proszę wstrzymać się z oceną do czasu wydania opinii przez biegłego. Obecnie przy budżecie wynoszącym 78.000.000 zł gmina zadłużona jest na kwotę 7.000.000 zł. Jest to kredyt preferencyjny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków.

Radny Mieczysław Sawaryn - w czerwcu br. mówiliśmy, że jeżeli gmina ma wyłożyć 2.300.000 zł, to należy pojechać do FLUORU i ustalić odpowiednio długi termin spłaty całej należności. Wówczas zapewniano nas, że Fundacja posiada majątek  wartości 50.000.000 zł i otrzyma kredyt w wysokości 5.000.000 zł bez problemu.  Na załatwienie tej sprawy było dwa miesiące czasu. FLUOR zgodził się przesunąć termin płatności do 3 października br. Pozbawiliśmy się zasadniczego argumentu  jakim są pieniądze. Wierzyciel rozmawia z tymi, którzy mają pieniądze, a nie chce rozmawiać z bankrutami.  Obecnie szuka się metody na ratowanie wcześniej wpłaconej kwoty w wysokości 2.300.000 zł, ponieważ FLUOR może zażądać spłaty całego długu. W tym celu proponuje się zaryzykować kwotę w wysokości 5.000.000 zł. Padają stwierdzenia, że nieruchomość kupią Portugalczycy, z Funduszu Norweskiego otrzymamy 4.800.000 zł. i dodatkowo Dolna Odra przekaże środki finansowe. Przekazanie pieniędzy z Dolnej Odry zależne jest od decyzji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Na otrzymanie decyzji w tej sprawie pozostało miesiąc czasu. Jakie są gwarancje, że będzie to decyzja pozytywna? Uzyskanie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości dla Portugalczyków zależne jest od wielu aspektów. Należy do nich zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego. Podczas zmiany planu mogą wpływać protesty osób, które w pewien sposób mogą być przez to pokrzywdzone nie zdążymy zrealizować tego warunku. Kiedy p. Burmistrz dowiedział się, że p. Skarbnik wszczęła postępowanie podatkowe odnośnie zadłużenia, czy na sesji tak jak radni, czy wcześniej?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - o różnicy w spłacie podatku dowiedziałem się dwa lub trzy tygodnie przed sesją, ale o wysokości, którą jestem zszokowany, dowiedziałem się na sesji razem z radnymi.

Radny Mieczysław Sawaryn - dlaczego nie powiedział Pan o tym radnym, przecież jest to istotna informacja? Jeżeli bank otrzymuje od Fundacji dokumenty o określonym stanie zadłużenia, to informacja, że gmina może być potencjalnym wierzycielem na kwotę 3.000.000 zł nie jest istotna? Moim zdaniem bank może uznać taką informację za istotną i może stwierdzić, że w takiej sytuacji wypowie któryś z udzielonych kredytów. Kredyt, który ma poręczyć gmina zakwalifikowano jako wybitnie zagrożony, ponieważ zaproponowano nam poręczenie w trzykrotnej wysokości. Wynika z tego, że mamy poręczyć kredyt do wysokości 15.000.000 zł. Oznacza to, że niespłacenie kredytu  w wysokości 5.000.000 zł w terminie obliguje gminę do spłaty 15.000.000 zł.  Jeżeli będziemy mieli 3.000.000 zł wierzytelności, to jako Rada będziemy musieli zastanowić się, czy należy to umorzyć, czy wyegzekwować tę kwotę od Fundacji?  Może lepiej nie umarzać takiego zadłużenia, tylko przystąpić do egzekucji i kwotę 3.000.000 zł w jakiś sposób wykorzystać w procesie uzdrowienia CW Laguna. Każdy  dobry gospodarz powinien swoim radnym i mieszkańcom Gryfina powiedzieć o tym. Jeżeli przed wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad sesji p. Burmistrz nie jest w stanie powiedzieć ile wynoszą zaległości Fundacji wobec gminy, które wyliczyła p. Skarbnik, to coś jest nie tak. Nie wiem z jakich powodów tak się stało, czy p. Skarbnik nie poinformowała Pana o tym, czy współpraca nie jest na odpowiednim poziomie? Mam poważne obawy, że dane przedstawiane Radzie mogą się nie ziścić. Jeżeli nie uda się uchwalić zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, to nie zostaną spełnione warunki umowy przedwstępnej i za miesiąc lub dwa może okazać się, że Portugalczycy nie wchodzą w tę transakcję.  W takim przypadku będziemy mogli zażądać od Fundacji zwrotu 350.000 zł i o takich zagrożeniach należy mówić. Jeżeli Fundacja zaciągnie kredyt, to z umowy wynika, że koszt uzyskania kredytu wynosi 500.000 zł. Od kwoty 5.000.000 zł odejmując 500.000 zł pozostaje 4.500.000 zł,  a dla Fluoru należy wpłacić 5.000.000 zł. Wynika z tego, że będzie brakowało 500.000 zł. 

Prezes Zarządu Fundacji Tadeusz Zawadzki - Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino została powołana przy czynnym udziale Gminy Gryfino jako jednym z głównych fundatorów po to, aby rozwiązywać problemy gminy związane z budową i utrzymaniem obiektów sportowych.  Wiele miast w naszym kraju chce, aby takie obiekty powstały u nich, ale nie budują  ponieważ obiekt nie finansuje sam. Koszt budowy takiego obiektu wynosi około  70 – 80 mln zł. Nikt nie posiada takiej kwoty i dlatego należy zaciągnąć kredyt, którego spłata kosztuje.  W 2000 roku Fundacja zaciągnęła kredyt w wysokości 23.000.000 mln zł. na budowę II etapu obiektu. Stało się tak, ponieważ po wybudowaniu I etapu CW Laguna przynosiła miesięcznie 45.000 zł straty. Wówczas zapadła decyzja o budowie II etapu obiektu. Miało to poprawić sytuację finansową. Obecnie spłacamy kredyt zaciągnięty  w 2000 roku.  Wcześniej ustalono, że CW Laguna ma się samo utrzymać ze sprzedaży biletów, a obsługą kredytu zajmą się fundatorzy, czyli Miasto i Gmina Gryfino oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra.  Częściowo tak jest, ale nie do końca. Do tej pory Fundacja spłaciła 15.56.000 zł kredytu i 8.955.000 zł odsetek. Roczna obsługa kredytu w 2005 r. kosztowała nas około 1.014.000 zł. Wcześniej wynosiła ona 1.584.000 zł i 773.000 zł odsetek. Ostatnio odsetki wyniosły 507.000 zł. Takiej kwoty CW Laguna nie jest w stanie wypracować, i nie jest w stanie tego zrobić żadna pływalnia w Polsce. Różnica pomiędzy kosztami, a przychodem CW Laguna wynosi 1.000.000 - 1.150.000 zł.  Zależy to od frekwencji, od warunków klimatycznych, itd. Resztę trzeba dopłacić. Wchodzą na to dofinansowania z Gminy Gryfino i Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Do tej pory obiektem zarządza Fundacja, ponieważ formuła Fundacji umożliwia Zespołowi Elektrowni Dolna Odra przekazywanie na jej cel każdego roku 500.000 zł. Obecnie dla firmy FLUOR jesteśmy dłużni 4.972.000 zł.  Kredyt zaciągnie Fundacja Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście  i Gminie Gryfino, a Gmina Gryfino ma poręczyć kredyt.  Kredyt będzie nas kosztował rocznie około 750.000 zł, a miesięcznie około 75.000 zł, bez okresu karencji. Liczymy, że uda się nam jak najszybciej sprzedać działkę  i kwotę w wysokości 3.000.000 zł wpłacimy do banku, przez co zmniejszy się roczna obsługa kredytu do 350.000 zł. Jeżeli nie otrzymamy środków finansowych z Funduszu Norweskiego, to wówczas nadal trzeba będzie dopłacać do CW Laguna 500.000 zł rocznie na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Proces z firmą PROSYNCHEM przegraliśmy tylko w 75%. Nie zapłaciliśmy dla tej firmy za realizację I etapu budowy, ponieważ nie mieliśmy pieniędzy. Dzięki procesowi  udało się uratować kilka milionów złotych. Obecnie brakuje nam 5.000.000 zł na spłatę zadłużenia wobec PROSYNCHEM-u.  Jeżeli chodzi o zadłużenia podatkowe, to postępowanie jest w toku. Pani Skarbnik przedstawiła swoją wersję, a Fundacja swoją.   Przez wystąpienie Pani Skarbnik mamy kłopoty. Dzwoniono do nas z banku NORDEA, w którym chcemy zaciągnąć kredyt z pretensją, że zostali wprowadzeni w błąd. Zadłużenie w wysokości 3.000.000 zł całkowicie zmienia stan finansowy Fundacji. Wyjaśniliśmy, że sprawa jest w toku i należy poczekać do jej zakończenia. Uważamy, że zadłużenie jest o wiele mniejsze.  Decyzja Rady będzie miała przełomowe znaczenie. Jeżeli ni dojdzie to poręczenia kredytu, to rozpocznie się proces upadłościowy CW Laguna. Nie widzę możliwości, aby po sześciomiesięcznej przerwie w działalności CW Laguna mogło ponownie rozpocząć działalność.

Radna Janina Nikitińska - Gmina Gryfino poręczyła również kredyt w wysokości 3.000.000 zł, którego spłata jest odwleczona w czasie i nastąpi dopiero od 2010 do 2013 roku. Co będzie, kiedy nałoży się spłata dwóch kredytów?

Radny Artur Nycz - wszyscy zdajemy sobie sprawę jakie zagrożenie wynika z poręczenia kredytu. Musimy zastanowić się, co będzie jeżeli nie poręczymy kredytu. W takim przypadku pozostaje ogłoszenie upadłości lub układ z wierzycielami. Co będzie jeżeli wierzyciele nie zechcą się układać? Wówczas może dojść do licytacji części majątku, a budynek będzie stał i niszczał.

Prezes Zarządu Fundacji Tadeusz Zawadzki - z kredytu zaciągniętego na budowę pozostało nam do spłaty 9.971.266 zł. W tym jest kwota 3.000.000 zł, o której mówiła radna.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę powiedzieć ile kosztuje roczna obsługa już zaciągniętego kredytu, a ile będzie wynosiła po zaciągnięciu nowego kredytu w wysokości 5.000.000 zł.?

Prezes Zarządu Fundacji Tadeusz Zawadzki - rocznie obsługa kredytu już zaciągniętego plus 5.000.000 zł, bez sprzedaży działek będzie kosztowała około 2.230.000 - 2.250.000 zł. Obecnie roczna obsługa kredytu, czyli spłata kapitału  i odsetek wynosi 1.520.000 zł.

Radny Mieczysław Sawaryn - obiekt ten pełni ważne cele społeczne, ale my powinniśmy wiedzieć, co będzie jeżeli nie zrealizuje się to, o czym mówił p. Burmistrz?  Jakie konsekwencje dla naszej gminy będzie miało poręczenie kredytu w wysokości 5.000.000 zł? Co będzie jeżeli nie dojdzie do transakcji z Portugalczykami, jeżeli Sejmik Samorządowy Województwa Zachodniopomorskiego nie wyrazi zgody na przekazanie pieniędzy przez Zespół Elektrowni Dolna Odra?  Jeżeli Gmina przejmie obiekty od Fundacji, to ile rocznie będzie musiała dopłacać do ich utrzymania? Ile będzie spłacać rocznie kredytu? jaki to będzie miało wpływ na inne inwestycje w gminie, konieczne z punktu widzenia gospodarki miejskiej?

Radny Zenon Trzepacz - mam wątpliwości odnośnie poręczenia kredytu, ponieważ sposób zarządzania Fundacją nie zmienił się od lat. W obecnej sytuacji potrzebne jest nowe spojrzenie na sprawę. Jeżeli chodzi o poręczenie kredytu, to nasza gmina nie jest jedynym fundatorem obiektu, fundatorów jest więcej. Czy sprawdzono jakie są możliwości współuczestniczenia w poręczeniu przez pozostałych fundatorów?

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jeżeli CW Laguna postawione zostanie w stan upadłości i gmina przejmie obiekty, czy będzie musiała również spłacić kredyt?

Radny Mieczysław Sawaryn - czy w umowie kredytowej zawarty jest warunek, że zaciągnięty kredyt można spłacić przed terminem?

Radca prawny p. Municzewski - nie znam treści umowy kredytowej i trudno mi powiedzieć, czy jest w niej zawarty warunek o możliwości spłaty kredytu przed terminem.  Jeżeli gmina nie poręczy kredytu, to Fundacja zgłosi wniosek o upadłość, a gmina Gryfino straci funkcjonujący obiekt, chyba, że w procedurze upadłościowej udałoby się utrzymać działalność tego obiektu. Należy jednak mieć na uwadze, że w tym czasie należy pokrywać bieżące koszty działalności. Na pewno wówczas przepadnie upust  w wysokości 3.000.000 zł, który wynegocjowaliśmy z FLUOR-em. Całe zadłużenie wynosiło około 10.000.000 zł. Porozumienie zawarte pomiędzy FLUOR-em, a Fundacją zakłada upust tylko wówczas, gdy Fundacja wywiąże się z porozumienia.  W formułowaniu porozumienia uczestniczyła również gmina. Oprócz 3.000.000 zł stracimy pieniądze już wpłacone dla firmy FLUOR z tytułu  sprzedaży obiektów sportowych oraz wszystkie te pieniądze, które zostały wcześniej przekazane na rzecz Fundacji. Ogłoszenie upadłości oznaczać będzie, że zarząd nad Fundacją przejmie syndyk  i nastąpi sprzedaż obiektu w drodze licytacji, pod warunkiem, że ktoś to kupi. Scenariusz może być pozytywny jeżeli ktoś to szybko kupi lub negatywny, gdy nie będzie chętnego do kupna obiektu. Z doświadczenia wiem, że scenariusz będzie negatywny. Tego typu obiekty w Polsce oraz zagranicą finansowane są ze środków  komunalnych. W przypadku upadłości gmina straci kontrolę nad obiektem. Fundacja dysponuje majątkiem, który według mojej oceny wystarcza na spłacenie wierzycieli w całości,  w tym na pierwszym miejscu banku, a gmina będzie na końcu.  Jeżeli chodzi o zadłużenia podatkowe to radni mają prawo wiedzieć o tym, że toczy się postępowanie w tej sprawie, ale dopóki nie ma decyzji, to wynik postępowania nie jest przesądzony. Fundacja nie uchyla się od przekazania obiektu gminie. Jeżeli gmina wyrazi wolę przejęcia obiektu, to my przekażemy go za przysłowiową złotówkę, jest to do negocjacji. Obecnie brane są pod uwagę trzy podmioty, tj. gmina, FLUOR i Fundacja.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - a gdzie są związki zawodowe?

Radca prawny p. Municzewski - związki zawodowe są fundatorem, ale o tym kto udziela poręczenia decyduje bank. Tak jest i tym razem, że bank żąda poręczenia od wiarygodnego podmiotu. Takim podmiotem jest gmina. Wynika z tego, że związki zawodowe nie są dla banku wiarygodne.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jeżeli gmina poręcza kredyt, to przy ewentualnym przejmowaniu przez nią CW Laguna związki zawodowe mogą się temu sprzeciwić, ponieważ również są fundatorami.

Radca prawny p. Municzewski - na sprawę należy patrzeć realnie. Na dzień dzisiejszy faktem jest, że powinniśmy uszanować podpisane porozumienie, którego warunkiem jego zapłacenie w krótkim czasie określonej kwoty dla firmy FLUOR. Jeżeli wywiążemy się z tego porozumienia, to nastąpi częściowe umorzenie zobowiązań finansowych. Aby tak się stało Rada powinna podjąć w dniu dzisiejszym uchwałę o poręczeniu kredytu. Po spłaceniu zadłużenia wobec firmy Fluor pozostaną już tylko dwaj partnerzy, tj. Fundacja i Gmina. Moim zdaniem gmina powinna wziąć odpowiedzialność za ten obiekt, aby mieszkańcy mogli z niego korzystać. Będzie nam trudno to przeprowadzić jeżeli okaże się, że za miesiąc czasu wejdzie komornik i będzie złożony wniosek  o upadłości.

Radny Mieczysław Sawaryn - po co mamy brnąć tak daleko? Należy kupić obiekt od Fundacji za 5.000.000 zł, tak jak to wcześniej proponował radny Artur Nycz  i przystąpić do uzdrawiania sytuacji. Wówczas nie trzeba będzie poręczać kredytu.  Pan Burmistrz podważa zapewnienia Dyrektora Fundacji p. Tadeusza Zawadzkiego dotyczące procesów sądowych oraz innych składanych deklaracji, a z drugiej strony  proponuje pozostawić do dyspozycji Fundacji pieniądze z tytułu poręczenia.

Radny Artur Nycz - ja od początku uważałem, że należy poręczyć kredyt, a nie wydawać 2.300.000 zł. Jeżeli istnieje możliwość kupienia CW Laguna za kwotę 5.000.000 zł, to nie mam nic przeciwko temu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gdyby nie udało się sprzedać gruntów  i spłacić zadłużenia wobec firmy FLUOR, to wówczas gmina musiałaby dofinansowywać Fundację w kwocie 2.000.000 zł w skali roku, ponieważ tyle wynosi spłata kredytu zaciągniętego na budowę. Na dzień dzisiejszy CW Laguna zarabia na swoje utrzymanie, ale nie zarabia na spłatę kredytu i odsetek.  Należy pamiętać o tym, że gmina przejmując Fundację przejmuje również jej kredyt. Po przejęciu warunki dotyczące oprocentowania kredytu będą inne niż wynegocjowała Fundacja. Będą one o największym stopniu ryzyka. Ponadto obsługa obiektów sportowych oraz CW Laguna mieści się w biurach administracyjnych Fundacji. Gmina nie ma obowiązku utrzymywać OWiR –u. W takim przypadku należałoby OWiR sprzedać, a pieniądze otrzymane ze sprzedaży przeznaczyć na spłatę zaciągniętego kredytu. Gmina może w pierwszej kolejności wykonać projekt  i uzyskać środki unijne na zagospodarowanie całej części CW Laguna. Obecnie  niewykorzystana jest tam 1/3 powierzchni, co stanowi około 700 m. Pomieszczenia wyłożone są kafelkami i doprowadzono są tam media.  Dotychczasowy dzierżawca obiektu na stadionie płacił dla Fundacji 1.200,- zł miesięcznie. Obecnie wg naszych stawek ma płacić dla gminy około 3.500,- zł. Jeżeli nie podpisze umowy, to zostanie wyeksmitowany. Uważam, że należy doprowadzić do poprawnego zarządzania CW Laguna, lepiej wykorzystać posiadaną powierzchnię i opracować program naprawczy.

Radca prawny p. Municzewski w swoich wypowiedziach bardzo sprytnie omijał taki podmiot jak Zespół Elektrowni Dolna Odra. Oprócz gminy jest to drugi podstawowy fundator. Gmina nie może sama ponosić konsekwencji, należy również prowadzić rozmowy z Zespołem Elektrowni Dolna Odra. Na dzień dzisiejszy nie wiem jaka będzie opinia biegłego odnośnie należności podatkowych Fundacji dla gminy za ubiegłe lata. Zakładając nawet najbardziej  optymistyczny wariant chcę powiedzieć, że gmina tych pieniędzy nie odzyska. Po przejęciu obiektów zadłużenie trzeba będzie umorzyć. Jeżeli informacja o tak dużym zadłużeniu potwierdzi się, to będzie to świadczyło o pracy odpowiednich służb  w Fundacji oraz w gminie.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - mając na uwadze zadłużenie Fundacji oraz to,  ile gmina włożyła już w ten obiekt, czy przy poręczeniu tak dużego kredytu nie powinniśmy się zabezpieczyć? Zabezpieczenie powinno polegać na tym, że Gmina Gryfino przejmie obiekty ponieważ jest najbardziej wiarygodnym podmiotem. Zaległości podatkowe Fundacji nigdy nie były ujęte w budżecie gminy. Dwa razy podejmowano uchwały dotyczące zwolnienia Fundacji z płacenia podatków za obiekty sportowe. Jeżeli istnieje zadłużenie, to gdzie są wezwania do zapłaty za te lata,  w których nie zwalniano Fundacji z płacenia podatku?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - podpisano już porozumienie o tym, że jedynym podmiotem, który może nieodpłatnie przejąć Fundację wraz z kredytem jest gmina. Takie porozumienie podpisano wówczas, kiedy gmina wpłacała na rzecz Fundacji kwotę w wysokości 7.000.000 zł.

Radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że zasady ekonomii w gminie sięgnęły już bruku. Podejście do finansów gminnych opiera się tylko i wyłącznie na słowach  i przekonaniu Pana Burmistrza.  Znając skalę ryzyka, a według słów Pana Burmistrza jest to 2.000.000 zł rocznie należy zastanowić się, czy nie przejąć obiektu i szukać inwestorów, którzy zwolnią nas z tego obowiązku lub zmniejszą koszty. Jeżeli Pan Burmistrz mówi, że gmina jest w stanie otrzymać kredyt tańszy niż Fundacja o 2 % rocznie, to w przeciągu 10 lat  można przez to zaoszczędzić 1.000.000 zł. Po co więc poręczać kredyty, lepiej od razu przejąć obiekty na mienie gminne.

Radca prawny Krzysztof Judek - pragnę uzupełnić, że przejęcie za darmo obiektów Fundacji pociąga za sobą przejęcie wszystkich długów, tj. kredytów oraz wszystkich wierzycieli.

Radny Artur Nycz - gdyby gmina musiała spłacać kredyt w wysokości 5.000.000 zł, to rozumiem, iż wówczas stajemy się wierzycielem Fundacji i przysługuje nam roszczenie zwrotne. Możemy też postawić CW Laguna w stan upadłości.

Radca prawny Krzysztof Judek - tak, wówczas jesteśmy jednym z wierzycieli. Teoretycznie jeżeli nastąpi upadłość i gmina będzie jedynym wierzycielem, a tak się nie stanie, ponieważ wierzycielem będzie również bank, to wówczas toczy się proces upadłościowy. Syndyk wystawi nieruchomość na licytację i jeżeli nie będzie innych chętnych, to gmina może ją kupić, tylko za jaką cenę?  Na licytację wystawia się nieruchomość wg oszacowania wartości rynkowej, a dopiero w sytuacjach ostatecznych można tę cenę obniżać.

Radny Artur Nycz - jeżeli chodzi o ogłoszenie upadłości, to zawsze zdążymy to zrobić.

Radca prawny p. Municzewski - apeluję, aby nie dyskutować nad tym czego nie ma. Na dzień dzisiejszy podpisane jest porozumienie z firmą FLUOR. Porozumienie zakłada, że do dnia 15 listopada br. wpłacone zostanie 3.000.000 zł, a do 15 stycznia 2007r. wpłacona zostanie kwota 2.000.000 zł. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby gmina wzięła kredyt i spłaciła FLUOR, ale  z przyczyn formalnych nie może tego zrobić przed datą spłaty zobowiązania. Powyższe rodzi określony skutek w postaci tego, że porozumienie zostanie wykonane.  Istnieje ryzyko, że FLUOR może wypowiedzieć nam to porozumienie, zażąda całej kwoty i uruchomi procedurę egzekucyjną. Jeżeli FLUOR złoży wniosek o wszczęcie egzekucji, a Zarząd Fundacji nie będzie w stanie spłacić wierzytelności, to zostanie zmuszony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. w ciągu 14 dni od czasu zaistnienia ku temu przesłanek. Nie ma innej alternatywy, ponieważ Zarząd Fundacji odpowiada karnie i cywilnie za szkodę wyrządzoną wierzycielom. Zgłoszenie wniosku o upadłości oznacza wypowiedzenie w całości kredytu bankowego,  w wówczas nastąpi zupełnie inne oprocentowanie od wynegocjowanego, co powoduje straszne skutki dla Fundacji. Jeżeli chodzi o kolejność wierzycieli, to uprzywilejowany jest bank, co oznacza, że  w przypadku sprzedaży tego obiektu bank w pierwszej kolejności otrzyma swoją należność. Nie zmieni to faktu, że Fundacja przez okres upadłości będzie musiała sama finansować się, jeżeli będzie chciała prowadzić działalność. Jeżeli nie będzie prowadziła w swoich obiektach działalności, to nastąpi degradacja urządzeń. Sprzedaż tego obiektu nastąpi po cenie oszacowania. Nikt za taką cenę nie kupi tego obiektu, ponieważ nie będzie się to opłacało. W związku z powyższym będziemy skazani na stopniową przecenę obiektu. Docelowo z ceną obiektu musielibyśmy zejść bardzo nisko, ale i tak należałoby zapłacić około 15.000.000 zł. Gdyby przyjęto taki wariant, to bank zabrałby wszystkie pieniądze. Nie sadzę, aby było to dobre rozwiązanie. Może warto zastanowić się nad tym, aby ziścił się pozytywny scenariusz.  Mamy inwestora, daje jakieś pieniądze i dlatego należy uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego. Jest podpisana umowa, udzielono zadatek i inwestor czeka aby to kupić. Jeżeli wycofa się i nie kupi tego terenu, to straci wpłacony zadatek. Chodzi  o to abyśmy nie mieli pretensji do siebie, że nie mamy planu zagospodarowania przestrzennego i tak naprawdę nie możemy sprzedać terenu. Jeżeli uda się, to będziemy mieli 3.000.000 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytu. Opcja upadłościowa ma swoje zalety i wady. Jeżeli doszłoby do opcji układowej, to można próbować zredukować zobowiązania. Wówczas musi być gwarancja, że obiekt przez ten okres czasu będzie funkcjonował. W przypadku upadłości jest to mało prawdopodobne.

Radny Mieczysław Sawaryn - rok temu proponowałem opcję układową, a teraz jest już za późno. Nie możemy mówić o upadłości, ponieważ byłby to wstyd dla radnych, Burmistrza, Zarządu Fundacji, mieszkańców Gryfina, że przeznaczyliśmy tyle pieniędzy na obiekty sportowe i w końcu ogłoszono ich upadłość. Obecnie nie mamy wyjścia, ponieważ kolejny raz postawiono radnych pod ścianą i każe się im głosować na temat ważnych spraw. Takie sprawy powinniśmy byli załatwiać rok temu.  Obecnie możemy zgodzić się na warunkowe poręczenie, to znaczy na takiej zasadzie, aby FLUOR nie wypowiedział nam umowy i nie zażądał dodatkowej spłaty, ponieważ  musimy zmniejszać koszty funkcjonowania CW Laguna.  Dawanie bankowi w ciągu 10 lat dodatkowego miliona złotych jest bez sensu.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - w umowie kredytowej nie zagwarantowano, że kredyt można będzie spłacić wcześniej.

Radny Mieczysław Sawaryn - proponuję poręczyć kredyt, ale jednocześnie należy zobowiązać Pana Burmistrza do wzięcia przez Gminę Gryfino kredytu na preferencyjnych warunkach, przejęcia obiektu, policzenia ile należy zabezpieczyć  w budżecie gminy środków finansowych na rok 2007, które przeznaczone zostaną na CW Laguna i uzdrowienia istniejącej sytuacji. Nie należy odwlekać decyzji w tej sprawie. Jeżeli mamy przejąć Fundację, to należy to załatwić w ciągu jednego miesiąca.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gmina nie może wziąć kredytu  w wysokości 5.000.000 zł i przekazać go dla Fundacji.

Radny Mieczysław Sawaryn - mówiłem o odkupieniu obiektów od Fundacji  i spłaceniu wszystkich wierzycieli, a nie o przekazywaniu dla Fundacji 5.000.000 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Fundacja może przekazać gminie obiekty nieodpłatnie z istniejącym zadłużeniem, albo też gmina może odkupić obiekty za około 17.000.000 zł.

Radny Czesław Kapusta - kilka miesięcy temu były trzy opcje. Jedną z nich było bezpłatne przejęcie przez gminę CW Laguna wraz z pasywami i aktywami. Takie rozwiązanie jest możliwe.

Dyrektor Fundacji Tadeusz Zawadzki - w takim przypadku Gmina Gryfino będzie zadłużona na około 17.000.000 zł.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 – minutową przerwę. Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu dzisiejszym powinna zapaść decyzja o poręczeniu dla Fundacji kredytu w wysokości 5.000.000 zł. Należy również zobowiązać Fundację, aby w umowie kredytowej zawarto zapis, że możliwa jest jednorazowa spłata całego zadłużenia. Następnie Rada Miejska powinna podjąć uchwałę o przejęciu obiektów od Fundacji oraz uchwałę upoważniającą Burmistrza Miasta  i Gminy do zaciągnięcia kredytu na bazie przetargu, który umożliwi jednorazową spłatę zaciągniętego przez Fundację kredytu. W umowie kredytowej gmina powinna zabezpieczyć sobie dwuletnią karencję spłaty.  Przez okres dwóch lat należy przygotować program, który przyczyni się do zwiększenia dochodów CW Laguna. Jeżeli w dniu dzisiejszym zostanie podjęta decyzja tylko o przejęciu CW Laguna,  to do dnia 15 listopada nie wywiążemy się ze spłaty należności dla firmy FLUOR. W porozumieniu jest zapis, że do dnia 15 listopada br. należy wpłacić dla firmy FLUOR kwotę w wysokości 3.000.000 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 1.950.000 zł należy wpłacić do 15 stycznia 2007 r. Aby wywiązać się z warunków umowy można w dniu dzisiejszym podjąć uchwałę o poręczeniu kredytu w wysokości 3.000.000 zł oraz drugą uchwałę o tym, że gmina w przyszłorocznym budżecie zaplanuje kwotę  w wysokości 1.950.000 zł na spłatę pozostałej części zadłużenia. Innego rozwiązania nie widzę.

Radny Janusz Skrzypiński - trudno odnieść się do stwierdzeń, które tutaj padają, ponieważ na spotkaniu w gabinecie Wiceburmistrza Eugeniusza Kuduka, które miało miejsce podczas I części sesji pytaliśmy, kiedy upływa termin wpłaty zadłużenia. Poinformowano nas, że jest to 3 października br. Zgłoszono wniosek o przerwanie obrad do 3 października br. W dniu dzisiejszym padają takie terminy jak 3 listopada, 15 listopada. Po takich informacjach trudno jest nam uwierzyć w przedstawiane informacje. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie padają różne terminy, tylko radny pomylił pojęcia. Aby Fundacja otrzymała kredyt musi być podjęta uchwała  do 3 października br. Jest to termin wiążący do złożenia wniosku o kredyt.

Radny Janusz Skrzypiński - Dyrektor Fundacji Tadeusz Zawadzki mówił, że wiążącym terminem jest data 3 października br.  Po takiej informacji zgłoszono wniosek o przesunięcie sesji do 3 października br. Mogą to potwierdzić inni radni. Szkoda, że dyskusja o tak dużych pieniądzach odbywa się bez żadnych danych.  Opieramy się tylko na bazie waszych stwierdzeń.  Radni mieli nadzieję, że w dniu dzisiejszym otrzymają jakieś materiały w tej sprawie, ale tak się nie stało i stawia się Radę pod tzw. ścianą. Za 25 dni wygasają mandaty radnych, a my w dniu dzisiejszym mamy podjąć decyzje, które będą wiązały ręce naszym następcom.

Radca prawny p. Municzewski - terminy znane są w gminie, ponieważ porozumienie było podpisane przez Fundację, FLUOR oraz Gminę. Do 15 listopada br. mamy zapłacić dla firmy FLUOR 3.000.000 zł, a do 15 stycznia 2007r. 1.973.378,88 zł. Do dnia dzisiejszego musimy dać pisemną odpowiedź dla  FLUOR-u, czy Rada podjęła uchwałę o poręczeniu, czy nie.

Radny Artur Nycz - ja również uczestniczyłem w tym spotkaniu i słyszałem, że dzień dzisiejszy jest ostatecznym terminem do podjęcia uchwały o poręczeniu. Być może byliśmy na innych spotkaniach. Nie wiem jak inni radni, ale ja zapoznałem się  z dokumentacją w tej sprawie. W dokumentacji są także informacje o terminach spłat, wystarczy przeczytać.

Radny Mieczysław Sawaryn - szkoda, że tak późno Rada dochodzi do pewnych wniosków. Na dzień dzisiejszy umowa z bankiem nie jest podpisana, a poręczenie nie jest sygnowane przez Pana Burmistrza. Mamy czas na wypracowanie koncepcji dotyczącej przejęcia CW Laguna jeszcze w tej kadencji. Wcześniej musi zebrać się Rada Nadzorcza Fundacji w celu podjęcia określonych uchwał oraz w celu porozumienia się odnośnie przejęcia obiektów przez gminę. Apeluję do Pana Burmistrza, aby przygotował nam na piśmie konkretne wyliczenia  i symulacje. My jako Rada nie powinniśmy kończyć dzisiejszej sesji. Powinniśmy przerwać obrady, a za dwa lub trzy dni spotkać się ponownie. W tym czasie zbierze się  Rada Nadzorcza Fundacji w celu przygotowania decyzji o przejęciu obiektów przez gminę oraz określenia zasad przejęcia. Pan Burmistrz przygotuje propozycje dotyczące sposobu rozwiązania zadłużenia Fundacji, restrukturyzacji długów, a Rada podejmie decyzję. W dniu dzisiejszym możemy pójść na kompromis, że jeżeli Rada poręczy kredyt dla Fundacji, to Pan Burmistrz nie podpisze poręczenia z bankiem dopóki nie zostaną  załatwione sprawy, o których mówiliśmy wcześniej, ponieważ nowa Rada może nie chcieć finansować obiektów sportowych.

Radny Jan Ragan - temat jest bardzo ważny dla naszego społeczeństwa. My jako Rada przyjęliśmy wieloletni plan inwestycyjny. Określono w nim wielkie zadania, które będziemy realizowali my oraz nasi następcy. Na dzień dzisiejszy gmina posiada kredyty w wysokość 3.000.000 zł Fundacja, 7.500.000 zł oczyszczalnia, 2.300.000 zł zakup boisk, 2.000.000 zł Euroboisko. Łącznie daje to kwotę 14.800.000 zł. Dodając do tego 5.000.000 zł suma kredytów będzie wynosiła 19.800.000 zł.  Nie jest to jeszcze tragedia dla budżetu gminy, ponieważ przy 75 milionowym budżecie zadłużenie stanowi około 26%. Dopuszczalna granica zadłużenia budżetowego wynosi 60%. Roczne obciążenie dla budżetu wynosiłoby około 2.200.000 zł.  Jeżeli dopuścimy do upadłości CW Laguna, to społeczeństwo nie wybaczy nam tego, ponieważ nasze dzieci korzystają z basenów. Z basenów korzysta średnio 1.500 osób.  Apeluję do Rady o zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu dla Fundacji.

Radny Mieczysław Sawaryn - za poręczenie kredytu musimy postawić dla Fundacji określone warunki, a Pana Burmistrza należy zobowiązać do przedstawienia określonych propozycji. Musimy też ustalić, kiedy spotkamy się ponownie, kiedy Pan Burmistrz zwróci się do Fundacji o zwołanie Rady Nadzorczej i kiedy jako Rada otrzymamy określone propozycje dotyczące rozwiązania sprawy. Dlatego też uważam, że należy przerwać sesję w dniu dzisiejszym, a obrady wznowić za kilka dni.

Radny Jan Bielecki - skoro jutro mija termin podjęcia uchwały w sprawie poręczenia kredytu, to nad czym zastanawiamy się? Jeżeli nie można poręczyć kredytu w wysokości  5.000.000 zł, to poręczmy 3.000.000 zł. W międzyczasie Pan Burmistrz przedstawi nam informację dotyczącą przejęcia obiektów Fundacji.

Radny Mieczysław Sawaryn - rozmawiajmy o takim sposobie załatwienia sprawy, który przy poręczeniu kredytu w wysokości 5.000.000 zł zobowiąże Pana Burmistrza  do wypracowania określonych propozycji dla Rady w celu przejęcia CW Laguna. Warunkiem koniecznym dla firmy FLUOR jest poręczenie przez gminę kredytu. Jeżeli gmina nie poręczy kredytu, to firma FLUOR wypowie warunki umowy i rozpocznie  egzekucję około 10.000.000 zł. Rozumiem, że poręczamy kredyt w wysokości 5.000.000 zł, aby firma FLUOR nie rozpoczęła egzekucji.  Należy zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji, na którym zapadnie decyzja, czy Fundacja chce przekazać i na jakich warunkach obiekty sportowe dla gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dziwię się, że mówi o tym radny Mieczysław Sawaryn. Wszystkie sprawy były niejednokrotnie omawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej Fundacji, w której uczestniczył radny jako członek tej Rady. Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji jest również radny Józef Gutkowski. Porozumienie podpisane z firmą FLUOR mówi, że ostateczna kwota do spłaty wynosi  7.550.000 zł. Do tej pory gmina wpłaciła 2.306.700 zł. Firma FLUOR S.A. w toku postępowania egzekucyjnego o jakim mowa w pkt. b preambuły otrzymał od komornika kwotę 269.921,- zł.  Gmina w związku z planami przejęcia od Fundacji CW Laguna uczestniczy w spłacie  zobowiązań Fundacji wobec FLUOR S.A. na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu do kwoty 1.973.000 zł. Strony postanawiają, że Fundacja zapłaci dla FLUOR S.A. kwotę 3.000.000 zł do dnia 20 listopada 2006 r., a Gmina zapłaci 1.973.000 zł do dnia 15 stycznia 2007 r.  Gmina zobowiązuje się wyznaczyć posiedzenie i wprowadzić do porządku obrad sesji do dnia 30.09.2006r. projekt uchwały obciążający budżet 2007r. kwotą 1.973.378 zł.  W dniu dzisiejszym wszyscy uważamy, że gmina powinna przejąć CW Laguna  i uregulować zobowiązania wynikające z tego porozumienia. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Jednym z nich jest poręczenie kredytu dla Fundacji w kwocie 5.000.000 zł, co pozwoli na jednorazowe uregulowanie zobowiązania.  W takim przypadku Rada może zobowiązać Fundację, aby w umowie kredytowej znalazł się zapis zezwalający na jednorazową spłatę kredytu w wysokości 5.000.000 zł bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Drugim sposobem jest podjęcie przez Radę dwóch uchwał. Jedna powinna dotyczyć poręczenia kredytu dla Fundacji w wysokości 3.000.000 zł, a druga powinna dotyczyć zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie gminy kwoty 1.973.000 zł.

Radny Mieczysław Sawaryn doskonale wie, że program naprawczy opracowuje się około dwóch miesięcy, a nie w ciągu 2 -3 dni. Dlaczego przez cztery lata Rada Nadzorcza Fundacji oraz Zarząd Fundacji nie opracowały takiego programu?  Obecnie wszystkimi swoimi niedociągnięciami próbuje się obarczyć burmistrza. W dniu dzisiejszym nie możemy rozejść się bez podjęcia decyzji w tej sprawie.

Radny Czesław Kapusta - uważam, że drugi sposób obliguje Radę Nadzorczą Fundacji do tego, aby gmina przejęła CW Laguna. Jeżeli zaplanujemy w budżecie gminy na 2007 rok kwotę 1.973.000 zł, to CW Laguna w obecnym kształcie prawnym nie będzie mogła otrzymać tych pieniędzy. Będzie to możliwe dopiero, gdy właścicielem obiektu będzie gmina.
Radna Magdalena Chmura – Nycz - w obradach sesji uczestniczą przedstawiciele Zarządu Fundacji oraz Rady Nadzorczej. Wobec powyższego chciałabym dowiedzieć się, czy w czasie swoich posiedzeń dyskutowali o możliwości przejęcia CW Laguna przez gminę i jakie jest stanowisko Rady Nadzorczej w tej sprawie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - sprawa była omawiana prawie  w 100% składzie Rady Nadzorczej Fundacji. Rozważano różne warianty. Porozumienie, które przyniósł w dniu dzisiejszym p. Tadeusz Zawadzki zostało wypracowane przez  całą Radę Nadzorczą Fundacji. Wśród różnych wariantów była omawiana również propozycja przejęcia CW Laguna przez Gminę Gryfino. Jest to zapisane w protokołach  z posiedzeń Rady Nadzorczej Fundacji. Rada wyraziła wolę, aby gmina przejęła obiekty sportowe.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - nam nie chodzi o obiekty sportowe.

Radca prawny p. Municzewski - w porozumieniu z firmą FLUOR jest zapis, że  ”w związku z przejmowaniem przez gminę”. Jeżeli będzie formuła prawna gminy, aby przekazać jej obiekty CW Laguna, to Fundacja przekaże. Musi być sprecyzowane,  czy będzie to jednostka budżetowa, czy spółka?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w związku z planami przejęcia przez Gminę Gryfino CW Laguna zawarto taki zapis w porozumieniu z firmą FLUOR. Porozumienie zawarte pomiędzy Fundacją, Zespołem Elektrowni Dolna Odra i Gmina Gryfino zawiera zapis, że Gmina bez żadnej opłaty w pierwszej kolejności przejmie majątek Fundacji wraz z zobowiązaniami.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Fundacji zgadzają się z tym, że jest taki zapis. Jeżeli nie ma takiej woli Rady Nadzorczej Fundacji, to o czym my rozmawiamy?

Dyrektor Fundacji Tadeusz Zawadzki - 15 stycznia 2003r. przyjmowałem stanowisko Prezesa Fundacji tylko na kilka miesięcy, aby potem przekazać Gminie Gryfino wszystkie obiekty Fundacji. Przez cały czas wola Fundacji jest, aby Gmina Gryfino stała się właścicielem tych obiektów, czyli majątku Fundacji. Na tę okoliczność są uchwały Rady Nadzorczej Fundacji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - przedstawicielem w Radzie Nadzorczej Fundacji jest radny Marek Sanecki. Chciałabym, aby powiedział, czy przypomina sobie to  o czym mówił p. Tadeusz Zawadzki.

Radny Marek Sanecki - tak, to wszystko co powiedział Pan Tadeusz Zawadzki jest prawdą, ale z różnych względów nie było woli przejęcia tych obiektów przez gminę.

Radny Mieczysław Sawaryn - sprawą oczywistą jest, że Fundacja nie ma innego wyboru i musi przekazać majątek gminie. Bez pieniędzy gminnych lub inwestora zewnętrznego Fundacja nie utrzyma obiektów. Obecnie powinniśmy zobowiązać Pana Burmistrza, aby jeszcze w tej kadencji przekazał nam sposób i zasady przejęcia majątku od Fundacji, kto będzie zarządzał przejętym majątkiem? Do Rady należy decyzja, czy wyrażamy w dniu dzisiejszym zgodę na poręczenie kredytu w wysokości 5.000.000 zł? Jeżeli nie to CW Laguna wchodzi na ścieżkę upadłościową.

Radny Artur Nycz - bardzo proszę, aby radny Mieczysław Sawaryn sformułował wniosek. Proponuję aby Rada we wniosku zobowiązała Burmistrza Henryka Piłata do przedstawienia na sesji w miesiącu październiku br. możliwych wariantów przejęcia majątku Fundacji. Czy wniosek może być takiej treści?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie wierzę w najbardziej pesymistyczny wariant, o którym mówił radny Mieczysław Sawaryn. Jednak opracowanie warunków przejęcia majątku Fundacji przez jeden lub dwa tygodnie jest niemożliwe. Sprawa jest bardzo ważna i nie można tego robić pospiesznie. Aby przejąć majątek Fundacji musi być zapewnienie Zespołu Elektrowni Dolna Odra na jakich zasadach będzie dostarczana energia elektryczna, czy na dotychczasowych, czy innych komercyjnych? Mogę przygotować informację o kolejności etapów, w jakich będzie możliwe przejęcie majątku Fundacji. Proszę nie oczekiwać, że w tak krótkim czasie opracuję cały program naprawczy. Rada Nadzorcza Fundacji miała cztery lata czasu i nie zrobiła tego.

Radny Marek Sanecki - po ogłoszeniu wyroku o przegraniu procesu przez Fundację odbyło się spotkanie Zarządu Fundacji z udziałem radcy prawnego, władz miasta.  Na tym spotkaniu zaproponowałem, aby gmina przejęła majątek Fundacji oraz obiekty sportowe i połączyła to z OWiR w celu utworzenia jednego obiektu sportowego, który będzie zarabiał na siebie. Mojej propozycji nie zaakceptowano, ponieważ p. Skarbnik uważała, że potencjalne zadłużenie gminy zablokuje możliwość zaciągnięcia kredytów na inwestycje. Od tego czasu gmina nie rozważała możliwości przejęcia majątku Fundacji, ale w końcu dojdzie do tego. Obiekt powinien funkcjonować tak, aby korzystali z niego chętniee sportowcy,  a nawet kadra Polski. Należy podjąć takie działania, aby ziściło się to jak najszybciej.

Radny Czesław Kapusta - powinniśmy zastanowić się, czy gmina powinna poręczyć kredyt w wysokości 5.000.000 zł, czy 3.000.000 zł? Jest to bardzo ważne. Jestem za przyjęciem drugiej opcji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gdyby nasza kadencja trwała jeszcze rok, to propozycja radnego Czesława Kapusty jest dobra. Obecnie musimy mieć pełną świadomość, że najbardziej bezpieczną opcją jest poręczenie kredytu w wysokości  5.000.000 zł. Nie ma szans, aby obecna Rada do 26 października br. podjęła ostateczną uchwałę o przejęciu majątku Fundacji. Niedługo odbędą się nowe wybory, odbędzie ukonstytuowanie nowej Rady i będzie już 2007 rok. Rada Nadzorcza Fundacji również uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest poręczenie kredytu w wysokości 5.000.000 zł.  Proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały o poręczeniu kredytu w wysokości 5.000.000 zł wraz ze zobowiązaniem Fundacji do zawarcia w umowie kredytowej zapisu, iż możliwa będzie jednorazowa spłata kredytu.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolatna Staruk - w nowej wersji projekcie uchwały, którą otrzymali radni nie ujęto warunku, o którym mówił Pan Burmistrz. Taki zapis należy wprowadzić w formie autopoprawki.

Radca prawny Krzysztof Judek - proponuję, aby w § 2 projektu uchwały po wyrazach „z siedzibą w Szczecinie (§8aktu not.)” po przecinku dopisać „a także pod warunkiem zawarcia w umowie kredytowej możliwości wcześniejszej spłaty całości  kredytu bez kosztów”.

Radny Artur Nycz - co będzie jak bank nie zgodzi się ta takie rozwiązanie?

Radca prawny Krzysztof Judek - to w takim razie nie należy stawiać warunków.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - kredyt w wysokości 5.000.000 zł nie jest mały. Kredytobiorca ma prawo zawrzeć w umowie swoje warunki. Gmina zawsze zawiera taki zapis w umowach kredytowych.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką zaproponowaną przez radcę prawnego?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały wraz  z proponowana zmianą głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A. przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR LVI/685/06 stanowi załącznik nr 23.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dziękuję za merytoryczną dyskusję  i podjęcie uchwały.

Ad.XIII. Zmiana uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z  upływem roku budżetowego 2005.  Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali nową wersje ww. projektu uchwały.

Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu radnych z klubu PO i PiS proszę  o ogłoszenie 5 – minutowej przerwy.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, a po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radny Mieczysław Sawaryn - mam nadzieję, że po przyjęciu do realizacji ww. uchwały zdążymy przygotować nowe projekty, aby w nowym roku można było wystąpić do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o dotacje. 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – gmina jest przygotowana do konsumpcji funduszy unijnych na lata 2007 – 2013. Skromnie licząc mamy przygotowane projekty na 50.000.000 zł. projekty te są współfinansowane również przez inne jednostki, takie jak Zakłady Energetyczne, Gazownia, itp. Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów z biurami konsultingowymi, które przygotowują wnioski na dofinansowanie zadań.  Ze środków unijnych 2007 – 2013 wg nowych form dofinansowane będzie uzbrojenie Osiedla Północ II i III etap. Nie otrzymaliśmy środków finansowych z Funduszu Norweskiego na kanalizację  w Pniewie i Żórawkach i dlatego projekt zostanie powtórzony. Nie wiem, czy będzie mieścił się w formule Funduszu Norweskiego i czy będziemy musieli ponowić wniosek do funduszy na rok 2007. W tym przygotowane są drogi, uzbrojenia terenów, koszt robót związanych z budową kanalizacji i rurociągu tłocznego z Wełtynia do oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Termin składania wniosków zostanie ogłoszony około 15 listopada br.  Za zgodą Pana Burmistrza zarządzeniem zostanie powołany zespół ds. współpracy przy realizacji projektu nabrzeża. Jest to projekt bardzo złożony, składa się z wielu wątków. Przy całej staranności gminy i dużym zaangażowaniu pracowników trudno osądzić, czy to co proponuje biuro projektów jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, czy mieści się  w formułach o ubieganie się o środki unijne.  W skład zespołu wejdą fachowcy od nabrzeża, od infrastruktury, od środków unijnych. Dużym projektem jest również budowa kwatery nr II na wysypisku śmieci. Mamy już  pozwolenie na budowę, w trakcie przygotowania są procedury zamówień publicznych.  Projekt zawiera również rekultywację wysypiska. Trudno będzie otrzymać pieniądze na to zadanie, ponieważ preferowane są wysokie technologie, a nasze wysypisko jest składowiskiem. Wobec powyższego w budżecie na przyszły rok będziemy musieli zaplanować na to zadanie 3.500.000 zł. W tym roku mamy już potrzebną kwotę. Do czerwca 2007r. chcemy zrealizować to zadanie. Istnieje szansa pozyskania środków unijnych na rekultywacje wysypiska nr I.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w nowej wersji projektu uchwały, który otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym wyszczególniony jest tylko dział 700 i 900. Natomiast w uzasadnieniu do projektu uchwały mówi się o dziale 700, w skład którego wchodzi WKU, uzbrojenie terenów na Osiedle Północ, budownictwo na ulicy Władysława Reymonta oraz Jana Pawła II, o dziale 900, w skład którego wchodzi gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz o dziale 754 - kontynuacja budowy remizy w Radziszewie.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Ewa Kubiak – wszyscy pamiętają, że w dniu 28 września br. przerwano obrady sesji  i przeniesiono na dzień dzisiejszy. Termin podjęcia ww. uchwały minął 30 września br.  Wobec powyższego zaktualizowaliśmy dotychczasową uchwałę w ten sposób, że środki  niewygasające, których ważność obowiązuje do końca października pozostały bez zmiany. Dotyczy to działu 900 - przyłącza oraz gospodarka mieszkaniowa.  Środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane do 30 września br. musiały zostać przeniesione do budżetu. Będzie to ujęte w następnym projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w ww. sprawie?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR LVI/686/06 stanowi załącznik nr 24.

Ad.XIV. Zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - projekt uchwały dotyczy wydatków niewygasających, których termin minął 30 września br.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w ww. sprawie?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR LVI/687/06 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
Ad.1165/LVI/06 – podczas obchodów 40 – lecia kapeli Borzymianka osobą prywatną, która podróżowała samochodem służbowym urzędu była żona  mojego zastępcy p. Eugeniusza Kuduka. W związku z tym, że  mamy bardzo dużo obowiązków i mało przebywamy w domu z rodziną łącznie z sobotami i niedzielami przyjęliśmy zasadę, że  zabieramy żony na te uroczystości, na które możemy.  Na pozostałe interpelacje udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.XIV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych - załączniki nr 1 i 2,
 2. Listy obecności sołtysów - załączniki nr 3 i 4,
 3. Listy zaproszonych gości - załączniki nr 5 i 6,
 4. Porządek obrad sesji I wersja – załącznik nr 7, II wersja - załącznik nr 8,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 9,
 6. Wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej - załącznik nr 10,
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. – załącznik nr 11,
 8. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 12,
 9. UCHWAŁA NR LVI/679/06 - załącznik nr 13,
 10. UCHWAŁA NR LVI/680/06 - załącznik nr 14,
 11. UCHWAŁA NR LVI/681/06 - załącznik nr 15,
 12. UCHWAŁA NR LVI/682/06 - załącznik nr 16,
 13. UCHWAŁA NR LVI/683/06 - załącznik nr 17,
 14. Wystąpienie p. Skarbnik w sprawie zadłużenia podatkowego Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - załącznik nr 18,
 15. Wniosek o przerwanie obrad sesji do dnia 3 października 2006r. do godz. 1600 –  załącznik nr 19,
 16. Pismo Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej - załącznik nr 20,
 17. Wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej o wycofanie wcześniej zgłoszonego wniosku - załącznik nr 21,
 18. UCHWAŁA NR LVI/684/06 - załącznik nr 22,
 19. UCHWAŁA NR LVI/685/06 - załącznik nr 23,
 20. UCHWAŁA NR LVI/686/06 - załącznik nr 24,
 21. UCHWAŁA NR LVI/687/06 - załącznik nr 25.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

Protokółowała
Inspektor Czesława Juszkiewicz