Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 18 grudnia (poniedziałek) 2023 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie Planu Pracy Komisji na I kwartał 2024 roku.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2024 rok – DRUK NR 1/LXXVIII.

  2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2024-2030 – DRUK NR 2/LXXVIII.

  3. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie w I kwartale 2024 roku – DRUK NR 3/LXXVIII.

  4. przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w I kwartale 2024 roku – DRUK NR 4/LXXVIII.

  5. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – DRUK NR 5/LXXVIII.

  6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – DRUK NR 6/LXXVIII.

  7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 7/LXXVIII.

  8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/279/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 8/LXXVIII.

IV. Wolne wnioski i informacje.