Porządek obradPORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 27 listopada (poniedziałek) 2023 r. godz. 9.00I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. przyjęcie protokołów nr 59/23 oraz 60/23

II. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2022/2023 – DRUK NR 1/LXXVII.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024 – DRUK NR 2/LXXVII.

 2. zmiany uchwały nr LXIII/448/22 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia linii autobusowych realizowanych w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Gryfino w 2023 r. – DRUK NR 3/LXXVII.

 3. uchwalenia „Regulaminu Targowiska Miejskiego w Gryfinie” – DRUK NR 4/LXXVII.

 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej za podstawę do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2024 rok – DRUK NR 5/LXXVII.

 5. zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych – DRUK NR 6/LXXVII.

 6. szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych – DRUK NR 7/LXXVII.

 7. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wystawiania zawyżonych faktur za energię elektryczną oraz braku informacji w tej sprawie – DRUK NR 8/LXXVII.

 1. podjęcie uchwały - DRUK NR 8/LXXVII.

 1.  rozpatrzenia skargi na brak działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego po wyroku eksmisyjnym – DRUK NR 12/LXXVII.

 1. podjęcie uchwały - DRUK NR 9/LXXVII.

 1. rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku odpowiedzi na wniosek

 1. skarga-materiał do DRUKU NR 10/LXXVII,

 1. uchylenia Uchwały nr XXXVII/315/13 rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica – DRUK NR 11/LXXVII.

IV. Wolne wnioski i informacje.