Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 25 września (poniedziałek) 2023 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów nr 56/23, 57/23

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 1/LXXV
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu  i przechodu – DRUK NR 2/LXXV
  3. określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 3/LXXV
  4. podjęcia współpracy z Gminą Miasto Szczecin z zakresu wychowania w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – DRUK NR 4/LXXV
  5. wyboru ławników na kadencję lat 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Gryfinie – DRUK NR 5/LXXV
  6. zmieniająca uchwałę Nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 6/LXXV

III. Fundusz sołecki – analiza funkcjonowania od uchwalenia do realizacji po rozliczenie zadań za rok 2019 i rok 2022 – cd.

IV. Wolne wnioski i informacje.