Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia (poniedziałek) 2023 r. godz. 8.00.

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów nr 53/23, 54/23, 55/23

II. Zapoznanie się ze zrealizowaną inwestycją budowy mieszkań w Nowym Czarnowie (komisja wyjazdowa).

III. Fundusz sołecki – analiza funkcjonowania od uchwalenia do realizacji po rozliczenie zadań za rok 2019 i rok 2022.

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 1/LXXIV

V. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK NR 2/LXXIV

VI. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfino – ocena finansowa i organizacyjna gminnego systemu za I półrocze 2023 roku – DRUK NR 3/LXXIV

VII. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 4/LXXIV
 2. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników – DRUK NR 5/LXXIV
 3. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 6/LXXIV
 4. wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 7/LXXIV
 5. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Gryfino – DRUK NR 8/LXXIV
 6. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 9/LXXIV
 7. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030 – DRUK NR 10 LXXIV
 8. Rozpatrzenie skargi na brak działań Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego po wyroku eksmisyjnym - DRUK NR 11/LXXIV
  1. skarga – materiał do DRUKU NR 11/LXXIV,
 9. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie wystawiania zawyżonych faktur za energię elektryczną oraz braku informacji w tej sprawie – DRUK NR 12/LXXIV
  1. skarga – materiał do DRUKU NR 12/LXXIV,

VIII. Wolne wnioski i informacje.