Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 26 czerwca (poniedziałek) 2023 r. godz. 900.

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

III. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2022

 1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2022 –DRUK NR 1/LXXII,

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2022 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

 1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gmino Gryfino za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR 2/LXXII,
 2. sprawozdanie finansowe gminy Gryfino – DRUK NR 2-1/LXXII,
 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2022” oraz „Sprawozdania finansowego gminy Gryfino za 2022 rok” – DRUK NR 2-2/LXXII,

V. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022” – DRUK NR 3/LXXII

VI. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu garażu z przynależnym gruntem wraz z ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 4/LXXII
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 5/LXXII
 3. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenie regulaminu określającego zasady tego handlu – DRUK NR 6/LXXII
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1- DRUK NR 7/LXXII
 5. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 8/LXXII
 6. podjęcia uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030 – DRUK NR 9/LXXII
 7. powołania zespołu do spraw przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK NR 10/LXXII
 8. zmiany uchwały nr XLIV/346/21 rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 11/LXXII
 9. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 – DRUK NR 12/LXXII

VII. Wolne wnioski i informacje.