Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 22 maja (poniedziałek) 2023 r. godz. 900.

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów nr 51/23

II. Informacja na temat polityki parkingowej gminy Gryfino – stan, potrzeby, zagrożenia, perspektywy – DRUK NR 1/LXXI

III. Informacja na temat funkcjonowania transportu publicznego w gminie Gryfino za okres styczeń – kwiecień 2023 roku w ujęciu finansowym i organizacyjnym – DRUK NR 2/LXXI

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gryfino - DRUK NR 3/LXXI
  2. uchwalenia „Regulaminu Targowiska Miejskiego w Gryfinie” – DRUK NR 4/LXXI
  3. uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego – DRUK NR 5/LXXI
  4. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 6/LXXI

V. Wolne wnioski i informacje.