Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia (poniedziałek) 2023 r. godz. 900.

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów nr 49/22 oraz nr 50/22

II. Sprawozdanie z działalności za 2022 rok Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych – cd.

III. Informacja o nowej siedzibie Szkoły Muzycznej w kwestii finansowej i organizacyjnej.

IV. Ocena zasobów pomocy społecznej – DRUK NR 1/LXX

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku – DRUK NR 2/LXX
  2. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2023 - DRUK NR 3/LXX
  3. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 4/LXX
  4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu – DRUK NR 5/LXX
  5. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 6/LXX
  6. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 7/LXX

VI. Wolne wnioski i informacje.