Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 kwietnia 2023 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołu z LXVIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań

IV. Ocena zasobów pomocy społecznej – DRUK NR 1/LXX

 • uwagi i zapytania

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku – DRUK NR 2/LXX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2023 - DRUK NR 3/LXX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 4/LXX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu – DRUK NR 5/LXX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 6/LXX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 7/LXX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XII. Wolne wnioski i informacje.