Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 27 marca (poniedziałek) 2023 r. godz. 900.

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Sprawozdanie z działalności za 2022 rok Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych.

III. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w roku 2022 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok – DRUK NR 1/LXIX

IV. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2022 roku– DRUK NR 2/LXIX

V. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej – DRUK NR 3/LXIX

VI. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok - DRUK NR 4/LXIX
 2. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030– DRUK NR 5/LXIX
 3. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Banie – DRUK NR 6/LXIX
 4. zmiany uchwały Nr LXVIII/480/23 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfino – DRUK NR 7/LXIX
 5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2023 r.” – DRUK NR 8/LXIX
 6. Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w sołectwie Krzypnica – DRUK NR 9/LXIX
  1. skarga- materiał do DRUKU NR 9/LXIX
 7. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon Starego Miasta 1 – DRUK NR 10/LXIX
  1. wezwanie – materiał do DRUKU NR 10/LXIX

VII. Wolne wnioski i informacje.