Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. godz. 9.00.

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 48/22.

II. Informacja na temat Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – struktura organizacyjna, finansowy bilans przejęcia OSiR, perspektywy, koncepcje realizacji zadań statutowych – DRUK NR 1/LXVIII.

III. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino w 2021 roku – DRUK NR 2/LXVIII.

IV. Informacja o wynagrodzeniach w placówkach oświatowych, w tym w szczególności koszty wynikające z Regulaminu wynagradzania nauczycieli w odniesieniu do poszczególnych składników wynagrodzenia i współfinansowania wynagrodzeń przez budżet Państwa i Gminę Gryfino w 2022 roku – DRUK NR 3/LXVIII.

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 4/LXVIII.
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położnych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 5/LXVIII.
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 6/LXVIII.
 4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 7/LXVIII.
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030 – DRUK NR 8/LXVIII.
 6. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gminnych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino, z przeznaczeniem pod lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii- systemów fotowoltaicznych – DRUK NR 9/LXVIII.
 7. ustalania zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfino – DRUK NR 10/LXVIII.
 8. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – DRUK NR 11/LXVIII.
 9. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców i opiekunów – DRUK NR 12/LXVIII.
 10. wyboru sposobu prowadzenia i formy gospodarki komunalnej i powierzania realizacji zadań własnych Gminy Gryfino Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 13/LXVIII.

VI. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gryfino za lata 2020-2021 – DRUK NR 14/LXVIII.

VII. Wolne wnioski i informacje.