Porządek obrad

fff

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 23 stycznia (poniedziałek) 2023 r. godz. 900.

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 47/22

II. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2022.

III. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w roku 2022 – DRUK NR 1/LXVII

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2022 roku – DRUK NR 2/LXVII
 2. zmiany uchwały nr XLIII/445/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym – DRUK NR 3/LXVII
 3. zmiany uchwały nr XLIX/ 499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 4/LXVII
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – DRUK NR 5/LXVII
 5. określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – DRUK NR 6/LXVII
 6. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 7/LXVII
 7. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030 – DRUK NR 8/LXVII
 8. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami – DRUK NR 9/LXVII
  1. skarga – materiał do DRUKU NR 9/LXVII
  2. podjęcie uchwały – DRUK NR 9/LXVII.
 9. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 10/LXVII

V. Wolne wnioski i informacje.