Porządek obrad

fff

PORZĄDEK OBRAD
LXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 stycznia 2023 r. godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołów z: LXIII, LXV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań

IV. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w roku 2022 – DRUK NR 1/LXVII

 • uwagi i zapytania

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Gryfinie w 2022 roku – DRUK NR 2/LXVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/445/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym – DRUK NR 3/LXVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 4/LXVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – DRUK NR 5/LXVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – DRUK NR 6/LXVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 7/LXVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030 – DRUK NR 8/LXVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami – DRUK NR 9/LXVII

 1. skarga – materiał do DRUKU NR 9/LXVII
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 9/LXVII.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 10/LXVII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XV. Wolne wnioski i informacje.