Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu
w dniu 21 listopada (poniedziałek) 2022 r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 46/22

II. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2021/2022 – DRUK NR 1/LXIII

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023 – DRUK NR 2/LXIII
 2. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – DRUK 3/LXIII
 3. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok - DRUK NR 4/LXIII
 4. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z/s w Warszawie Oddziału Terenowego w Szczecinie, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 5/LXIII
 5. określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 6/LXIII
 6. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których zaprzestano prowadzenia działalności rolniczej – DRUK NR 7/LXIII
 7. wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Gryfino - DRUK NR 8/LXIII
 8. utworzenia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wyrażenia zgody na zawarcie z operatorem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino w 2023 r.– DRUK NR 9/LXIII
 9. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DRUK NR 10/LXIII

IV. Wykaz zrealizowanych inwestycji drogowych w latach 2019 -2021 (wraz z podaniem kwot), analiza i określenie potrzeb inwestycji drogowych, komisja wyjazdowa.

V. Wolne wnioski i informacje.