Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
LXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 24 listopada 2022 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołów z: LVIII, LIX, LX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2021/2022 – DRUK NR 1/LXIII

 • uwagi i zapytania

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023 – DRUK NR 2/LXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – DRUK 3/LXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok - DRUK NR 4/LXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z/s w Warszawie Oddziału Terenowego w Szczecinie, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 5/LXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 6/LXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których zaprzestano prowadzenia działalności rolniczej – DRUK NR 7/LXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Gryfino - DRUK NR 8/LXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wyrażenia zgody na zawarcie z operatorem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino w 2023 r.– DRUK NR 9/LXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DRUK NR 10/LXIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania

XV. Wolne wnioski i informacje.