Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK NR 1/LXIII - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2021/2022.
  • DRUK NR 2/LXIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023.
  • DRUK NR 3/LXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • DRUK NR 4/LXIII - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok.
  • DRUK NR 5/LXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z/s w Warszawie Oddziału Terenowego w Szczecinie, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
  • DRUK NR 6/LXIII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino.
  • DRUK NR 7/LXIII - Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których zaprzestano prowadzenia działalności rolniczej.
  • DRUK NR 8/LXIII - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Gryfino.
  • DRUK NR 9/LXIII - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wyrażenia zgody na zawarcie z operatorem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gryfino w 2023 r.
  • DRUK NR 10/LXIII - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.