Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
LXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 października 2022 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołu LVII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań

IV. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 1/LXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości budynków, w których zaprzestano prowadzenia działalności rolniczej - DRUK NR 2/LXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/LXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 1. wariant 1 - DRUK NR 4-1/LXI
 2. wariant 2 - DRUK NR 4-2/LXI
 3. wariant 3 - DRUK NR 4-3/LXI

odrębnie do każdego wariantu projektu uchwały:

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 5/LXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wykonania badań naukowych na drzewach stanowiących powierzchniowy pomnik przyrody „Krzywy Las” - DRUK NR 6/LXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – okolice Pałacyku pod Lwami w Gryfinie – DRUK NR 7/LXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 8/LXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022 – 2030 – DRUK NR 9/LXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na niewykonanie przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino uchwały nr LV/405/22 Rady Miejskiej w Gryfinie oraz wniosku o nakazanie jej wykonania – DRUK NR 10/LXI

 1. skarga-materiał do DRUKU NR 10/LXI,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

XIV. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2022 r.

XV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania

XVI. Wolne wnioski i informacje.